HomeIntroductionBrowseImagesSearchLinks
Table of Contents |View Entire Work

a) Zīmes un zīlēšana

14055.

Augstu kaķe laizījās,
No tālienes viesi būs:
Būs manai māsiņai
No tālienes precenieki.
174 [Rudbāržos (Rudbāržu pag. Azp)].

1. Augstu runcis laizījās,
No tālienes viesi nāca:
Māsiņai sajājuši
No Vāczemes precinieki.
224 [Kabilē (Kld)].

14056.

Kur, gailīti, tu tecēji [tecēsi]
Rītā agri rasiņā?
Es tecēju [tecēšu] meitu celt,
Meitām jāja precinieki.
2 [Aderkašos (Taurupes pag. Rg)], 30 [Ozolu muižā, Suntažu draudzē], 43 [Tīnūžos (Ikšķiles pag. Rg)], 112 [Cirstos (Cirstu pag. C)].

1. Gailīts tek uz ciemiņu
Dzeltāniemi zābakiem.
Kur, gailīti, tu tecēsi
Ar tiem vaska zābakiem?
- Tek~ uz ciemu meitas celt,
Meitām jāj precinieki.
323 [Vecsērenē (Sērenes pag. Jk)].

- 422 -

2. Kur, gailīti, tu tecēji
Rītā agri rasiņā?
- Ciemā teku meitas celt,
Meitām jāja precenieki;
Meitām jāja precenieki,
Vēl galviņa nesukāta,
Liepas galdi nemazgāti,
Istabiņa neslaucīta.
342 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

3. Kur, gailīti, tu tecēsi
Kaula piešu kājiņām?
- Es tecēšu meitas celt,
Jāņa bērni tuvumā.
97 [Vecpiebalgā (Vecpiebalgas pag. C)].

4. Kur, vilciņ, tu tecēsi
Jauna rīta rasiņā?
- Es tecēšu meitas celt,
Meitām jāja precinieki:
Skultas Brencis, Baškas Jancis,
Viņgaliešu Indriķīts.
61 [Mazsalacā (Mazsalacas pag. Vlm)].

14057.

Ko, ieviņa, tu redzēji,
Ceļmalā ziedēdama?
- Skaistu puisīt~ i redzēju
Cepurīti pušķojam.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

14058.

Lūpa niez, lūpa niez,
Kas kukuļus atnesīs?
Dēlu māte atnesīs
Mīkstu kriķu karašiņu.
6 [Annas muižā (ķēču pag. Rg)].

14059.

Mute nieza, mute nieza,
Kas kukuli atnesīs?
Dēlu māte aiz vārtiem,
Raušu kule mugurā.
218 [Aizupē (Aizupes pag. Tk)].

14060.

Būt manimi to dieniņu
Ar zīlīte dziedājuse,
Kad tautiņas kājas āva,
Kad segloja kumeliņu!
401 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

14061.

Eita, meitas, klausīties,
Kādu dziesmu zīle dzied.
- Zīle dzied tādu dziesmu:
Laiks meitām rozes šķīt [sēt].
281 [Ūziņos (Jēkabnieku pag. Jg)].

14062.

Sudrabota zīle brēca
Vārtu staba galiņā.
Ej, māsiņa, klausīties,
Kādu ziņu zīl~ atnesa.
- Tādu ziņu zīl~ atnesa,
Mūs~ māsai tautās iet.
196 [Rendā (Rendas pag. Kld)].

14063.

Sudrabota zīle dzied
Vārtu staba galiņā:
Atjās mūsu māsiņai
Sudraboti precinieki.
191 [Kursīšos (Kursīšu pag. Kld)].

1. Sudrabota zīle dzied
Manā vārtu stuburā:
Sudrabotas tautas jāj
Jaunajai māsiņai.
36 [Rikterē (Sidgundas pag. Rg)], 324 [Sēļpilī (Sīļpils pag. Jk)].

14064.

Sudrabota zīle dzieda
Vārtu staba galiņā:
Aizvedīs mūs~ māsiņu
Sudrabiņa kalējam.
3031 [Tomē (Tomes pag. Rg)].

14065.

Sudrabota saule lēca
Purva bērza galiņā:
Mūs~ māsiņi tautas jāja,
Sudraboti jājējiņi.
185 [Lielezerē (Ezeres pag. Kld)].

14066.

Tā sacīja cielaviņa,
Pa pagalmu tecēdama:
Būs tai mūsu netiklei
Šorudeni precinieki.
1131 [Beļavā (Beļavas pag. Md)].

1. Balta balta cielaviņa
Upmalā mazgājās:
Būs tai mūsu netiklei
Šovakar precinieki.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

2. Dancodama zīle dzied
Uz akmiņa purvmalē:
Būs tam mūsu neveikļam
Šogad jauna līgaviņa.
88 [Liezerē (Liezeres pag. Md)].

3. Dzeltānaja cielaviņa
Vārtu virsu lidināja:
Nu būs mūsu neveikļam
Šorudeni līgaviņa.
25 [Līgatnē (Līgatnes pag. Rg)].

- 423 -

14067.

Spoža zvaigzne ieritēja
Manā gultas maliņā:
Dievs dos man šo rudeni,
Jaunu gultas gulētāju.
1880 [Jaunmuižā (Lutriņu pag. Kld)].

14068.

Tāļu tāļu es redzēju
Žibam gaišu uguntiņu:
Tautu dēlis kājas ava,
Sedlo savu kumeliņu.
179 [Vecsieksātē (Sieksātes pag. Azp)].

14069.

Tupi, runci, uz akmeni,
Vedīs mani šoruden?
Es tev došu cimdu pāru,
Bodē pirktu prievetiņu.
1880 [Jaunmuižā (Lutriņu pag. Kld)].

14070.

Viegli mani žagas rāva,
Tāļu mani pieminēja:
Tautu dēls pieminēja,
Kumeliņu sedlodams,
Kumeliņu sedlodams,
Cepurīti cilādams.
203 [Usmā (Usmas pag. Vp)].

1. Viegli mani žags norāva
Ceturdienas rītiņā:
Tautu dēli pieminēja,
Kumeliņu seglodami.
321 [Zasā (Zasas pag. Jk)].

Table of Contents |View Entire Work