HomeIntroductionBrowseImagesSearchLinks
Table of Contents |View Entire Work

5. Tautas gaidāmas

a) Zīmes un zīlēšana

14055.

Augstu kaķe laizījās,
No tālienes viesi būs:
Būs manai māsiņai
No tālienes precenieki.
174 [Rudbāržos (Rudbāržu pag. Azp)].

1. Augstu runcis laizījās,
No tālienes viesi nāca:
Māsiņai sajājuši
No Vāczemes precinieki.
224 [Kabilē (Kld)].

14056.

Kur, gailīti, tu tecēji [tecēsi]
Rītā agri rasiņā?
Es tecēju [tecēšu] meitu celt,
Meitām jāja precinieki.
2 [Aderkašos (Taurupes pag. Rg)], 30 [Ozolu muižā, Suntažu draudzē], 43 [Tīnūžos (Ikšķiles pag. Rg)], 112 [Cirstos (Cirstu pag. C)].

1. Gailīts tek uz ciemiņu
Dzeltāniemi zābakiem.
Kur, gailīti, tu tecēsi
Ar tiem vaska zābakiem?
- Tek~ uz ciemu meitas celt,
Meitām jāj precinieki.
323 [Vecsērenē (Sērenes pag. Jk)].

- 422 -

2. Kur, gailīti, tu tecēji
Rītā agri rasiņā?
- Ciemā teku meitas celt,
Meitām jāja precenieki;
Meitām jāja precenieki,
Vēl galviņa nesukāta,
Liepas galdi nemazgāti,
Istabiņa neslaucīta.
342 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

3. Kur, gailīti, tu tecēsi
Kaula piešu kājiņām?
- Es tecēšu meitas celt,
Jāņa bērni tuvumā.
97 [Vecpiebalgā (Vecpiebalgas pag. C)].

4. Kur, vilciņ, tu tecēsi
Jauna rīta rasiņā?
- Es tecēšu meitas celt,
Meitām jāja precinieki:
Skultas Brencis, Baškas Jancis,
Viņgaliešu Indriķīts.
61 [Mazsalacā (Mazsalacas pag. Vlm)].

14057.

Ko, ieviņa, tu redzēji,
Ceļmalā ziedēdama?
- Skaistu puisīt~ i redzēju
Cepurīti pušķojam.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

14058.

Lūpa niez, lūpa niez,
Kas kukuļus atnesīs?
Dēlu māte atnesīs
Mīkstu kriķu karašiņu.
6 [Annas muižā (ķēču pag. Rg)].

14059.

Mute nieza, mute nieza,
Kas kukuli atnesīs?
Dēlu māte aiz vārtiem,
Raušu kule mugurā.
218 [Aizupē (Aizupes pag. Tk)].

14060.

Būt manimi to dieniņu
Ar zīlīte dziedājuse,
Kad tautiņas kājas āva,
Kad segloja kumeliņu!
401 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

14061.

Eita, meitas, klausīties,
Kādu dziesmu zīle dzied.
- Zīle dzied tādu dziesmu:
Laiks meitām rozes šķīt [sēt].
281 [Ūziņos (Jēkabnieku pag. Jg)].

14062.

Sudrabota zīle brēca
Vārtu staba galiņā.
Ej, māsiņa, klausīties,
Kādu ziņu zīl~ atnesa.
- Tādu ziņu zīl~ atnesa,
Mūs~ māsai tautās iet.
196 [Rendā (Rendas pag. Kld)].

14063.

Sudrabota zīle dzied
Vārtu staba galiņā:
Atjās mūsu māsiņai
Sudraboti precinieki.
191 [Kursīšos (Kursīšu pag. Kld)].

1. Sudrabota zīle dzied
Manā vārtu stuburā:
Sudrabotas tautas jāj
Jaunajai māsiņai.
36 [Rikterē (Sidgundas pag. Rg)], 324 [Sēļpilī (Sīļpils pag. Jk)].

14064.

Sudrabota zīle dzieda
Vārtu staba galiņā:
Aizvedīs mūs~ māsiņu
Sudrabiņa kalējam.
3031 [Tomē (Tomes pag. Rg)].

14065.

Sudrabota saule lēca
Purva bērza galiņā:
Mūs~ māsiņi tautas jāja,
Sudraboti jājējiņi.
185 [Lielezerē (Ezeres pag. Kld)].

14066.

Tā sacīja cielaviņa,
Pa pagalmu tecēdama:
Būs tai mūsu netiklei
Šorudeni precinieki.
1131 [Beļavā (Beļavas pag. Md)].

1. Balta balta cielaviņa
Upmalā mazgājās:
Būs tai mūsu netiklei
Šovakar precinieki.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

2. Dancodama zīle dzied
Uz akmiņa purvmalē:
Būs tam mūsu neveikļam
Šogad jauna līgaviņa.
88 [Liezerē (Liezeres pag. Md)].

3. Dzeltānaja cielaviņa
Vārtu virsu lidināja:
Nu būs mūsu neveikļam
Šorudeni līgaviņa.
25 [Līgatnē (Līgatnes pag. Rg)].

- 423 -

14067.

Spoža zvaigzne ieritēja
Manā gultas maliņā:
Dievs dos man šo rudeni,
Jaunu gultas gulētāju.
1880 [Jaunmuižā (Lutriņu pag. Kld)].

14068.

Tāļu tāļu es redzēju
Žibam gaišu uguntiņu:
Tautu dēlis kājas ava,
Sedlo savu kumeliņu.
179 [Vecsieksātē (Sieksātes pag. Azp)].

14069.

Tupi, runci, uz akmeni,
Vedīs mani šoruden?
Es tev došu cimdu pāru,
Bodē pirktu prievetiņu.
1880 [Jaunmuižā (Lutriņu pag. Kld)].

14070.

Viegli mani žagas rāva,
Tāļu mani pieminēja:
Tautu dēls pieminēja,
Kumeliņu sedlodams,
Kumeliņu sedlodams,
Cepurīti cilādams.
203 [Usmā (Usmas pag. Vp)].

1. Viegli mani žags norāva
Ceturdienas rītiņā:
Tautu dēli pieminēja,
Kumeliņu seglodami.
321 [Zasā (Zasas pag. Jk)].

b) Meitas laikus apkopjas

14071.

Agri agri pelēķīte
Gar kuplaju ozoliņu;
Vēl jo agri mūs~ māsiņa
Sedzās baltas villainītes.
161 [Alšvangā (Alšvangas pag. Azp)].

14072.

Apāvos kurpītēs,
Baltajās zeķītēs,
Lai tie nāca ciema puiši,
Kuŗu dienu gribēdami.
75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)].

14073.

Ar puškiem namu slauku,
Ielokiem istabiņu:
Namā gāja tautu dēli,
Istabā bāleliņi.
931 [Meirānos (Meirānu pag. Md)].

14074.

Baltu muti balināju,
Gludu galvu gludināju,
Lai tie nāca sveši ļaudis,
Kuŗu dienu gribēdami.
344 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

14075.

Bēdz, māsiņa, istabā,
Tev sajāja precenieki;
Aunies baltās zeķītēs,
Mazajās kurpītēs!
- Lai jāj mani precenieki,
Es jau viņus sen gaidīju.
265 [Emburgā (Salgales pag. Jg)].

14076.

Bēdz, māsiņa, kambarī,
Nu jāj tavi precenieki,
Ķemmē savus gaŗus matus,
Liec kronīti galviņā!
401 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

14077.

Darin~ daiļi, māmuliņa,
Savas divas zeltenītes;
Tepat vien lidināja
Div~ pelēki vanadziņi.
1331 [Sikšņu pagastā (Gaujienas pag. Vlk)].

14078.

Drīzi, mudri, tautu meit~,
Slauki savu pagalmiņ~:
Es redzēju tautu dēlu
Kumeliņu seglojot.
64 [Valmierā (Valmieras pag. Vlm)].

14079.

Dzīrās tautas agri jāt,
Dzīrās mani bas~ atrast;
Es bij~ gudra, es apāvu
Savas kājas vakarā.
75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)].

14080.

Ej, māsiņ, man~ māsiņ,
Mazgā savus liepas beņķus:
Rītu nāks tautu dēli
Tavu godu lūkoties.
216 [Ventspilī].

- 424 -

1. Ai laiskā tautu meita,
Mazgā baltu liepas galdu;
Rītā jās mans bāliņis
Tavu godu lūkoties.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

14081.

Es apsedzu raudādama
Maģu baltu vaillainīti,
Es redzēju aiz vārtiem
Stāvam bēru kumeliņu.
181 [Cīravā (Cīravas pag. Azp)].

14082.

Es jums teicu, jaunas meitas,
Slaukāt namu, istabiņu:
Rītu nāks jauni kungi
Slīpētiem zābakiem.
251 [Smukās (Remtes pag. Tk)].

14083.

Es mutīti nomazgāju
Rakstītāi glāzītēi,
Lai tek tautu kumeliņi
Deviņiemi celiņiem.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

14084.

Es mutīti nomazgāju
Rakstītā glāziņā;
Man atjāja tautu dēls,
Gaŗu ceļu rakstīdams.
188 [(?)].

1. Es uzaugu pie māmiņas
Kā sarkana magonīte;
Man atjāja tautas dēls,
Visu ceļu rakstīdams.

14085.

Es neraugu gludas galvas,
Bil man gluda istabiņa:
Es galviņu saglaudīju,
Tautiņām sajājot.
321 [Zasā (Zasas pag. Jk)].

14086.

Glīti, meitas, dzīvojiet
Liela ceļa maliņā,
Gludu galvu, baltu muti,
Tīru namu, istabiņu.
55 [Mūŗa muižā (Mūrmuižas pag. Vlm)].

1. Aķīlai meitiņai
Dzīvot ceļa maliņā:
Istabā balts galdiņš,
Laukā tīrs pagalmiņš.
335 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

2. Glīši, meitas, dzīvojiet
Liela ceļa maliņā:
Baltas kannas, biķerītes,
Tīru, gludu pagalmiņu.
335 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

3. Glīši, meitas, dzīvojat
Liela ceļa maliņā,
Turat baltus bāleliņus,
Tīras kannas, biķerītes.
68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)].

14087.

Glīši slauku pagalmiņu
Līdz tai Dieva dieniņai;
Kad pagāja Dieva diena,
Sviežu slotu sētmalē.
Lai sapuva preciniece
Kā slotiņa sētmalē!
379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

1. Es to savu palodzīti
Dziedādama noslaucīju,
Dziedādama noslaucīju,
Tautu dēlu gaidīdama.
Ja nenāca tautu dēlis,
Sviežu slotu sētmalē.
Lai sapuva tautu dēlis
Kā slotiņa sētmalē!
39 [Skrīveŗos (Skrīveŗu pag. Rg)].

2. Miķelīša vien gaidīju.
Kā saulītes uzlecot;
Kad atnāca Miķelītis,
Sviedu slotu sētmalā.
Lai sapūst tautu dēls
Kā slotiņa sētmalā!
71 [Drustos (Drustu pag. C)].

3. No Bērtuļa līdz Miķeli
Slauku savu pagalmiņu;
Ja tad tautas neatjāja,
Sviedu slotu sētmalī.
Lai sapūst tautu dēls
Kā slotiņa sētmalī.
141 [Vijciemā (Vijciema pag. Vlk)].

4. No Jurģiem līdz Miķeļiem
Slauku tīru pagalmiņu;
Kad atnāca Miķelīts,
Sviežu slotu sētmalā.
Lai sapuva tautu dēlis
Kā slotiņa sētmalā.
400 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

- 425 -

5. No Miķeļa līdz Mārtiņam
Pa lodziņu raudzījos;
Ja tad vēl neatjāja, -
Jāj vai elles dibinā!
137 [Tirzā (Tirzas pag. Md)].

6. No Ūsiņa līdz Miķeļa
Slauku gludu pagalmiņu;
Kad pagāja Miķeļdiena,
Speŗu slotu sētmalē.
Lai noguļ tautu dēls
Kā slotiņa sētmalē!
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

7. Visu cauru vasarīnu
Slaucīj~ tēva [brāļa] pagalmīn~;
Kad atnāca Māras diena,
Speŗu slotu sētmālī.
Tā lai pūst puišu kauli
Kā tie slotas žagarīni!
1191 [Ēveles draudzē].

14088.

Gludu galvu saglaudīju,
Sēdos brāļu vidiņā.
Saka tautas vērdamās:
Irbe sēd vanagos.
401 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

1. Sasagloužu gludu golvu,
Sāstuos brāļu vidiņā.
Soka toutas uz toutām:
Jirba sād vonoguos.
Soka toutas roudzīdaemi:
Tur bus loba saimenīca.
85 [Lazdonā (Lazdonas pag. Md)].

14089.

Jājiet, tautas, pastāviet
Augstajā kalniņā,
Tikām brāļi māsu kala
Sīkajā sudrabā.
98 [Praulienā (Praulienas pag. Md)].

140891.

Kādus viesus māte gaida,
Slauka namu, istabiņu?
Meitām gaida preceniekus,
Dēlam sievu pārvedot.
200 [Skrundā (Skrundas pag. Kld)].

14090.

Kas, māsiņa, tev mācīja
[rādīja]
Pret ziemeli kājas aut?
- Es, brālīti, tautas gaidu
No ziemeļa atjājam.
1880 [Jaunmuižā (Lutriņu pag. Kld)].

14091.

Kaut es būtu zinājusi,
Kuŗu dienu tautas jāja,
Es būt~ brāļa istabiņu
Trīsreiz dienā puškojusi.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

14092.

Kaut es būtu zinājusi,
Kuŗu dienu tautas jāj,
Es būt~ savu pagalmiņu
Ziediņiem kaisījusi.
41 [Stukmaņos (Pļaviņās Rg)].

14093.

Kaut [kad] es būtu zinājuse,
Kuŗu dienu tautas jāja,
Es būt~ savu rožu dārzu
Dižen~ daiļu puškojuse,
Es būt~ viņu apseguse
Ar baltām sagšiņām.
324 [Sēļpilī (Sīļpils pag. Jk)].

14094.

Kaut es būtu zinājuse,
Kuŗu dienu tautas nāks,
Es būt~ savu vainadziņu
Dižan~ daili puškojuse.
325 [Secē (Seces pag. Jk)].

14095.

Kaut es būtu zinājuse,
Kuŗu ceļu tautas jāj,
Es būt~ tiltu pataisījse
No veciem daldeŗiem.
1271 [Litenē (Litenes pag. Md)].

1. Būt~ es to zinājuse,
Kuŗu dienu tautas jāj,
Es būt~ tiltu taisījuse
Par Daugavas viducīti
No jauniem daldeŗiem,
No veciem dukātiem.
281 [Nītaures, Siguldas un Cēsu apvidū (Rg, C)].

2. Kam pirmāk zinājuse,
No kurienes tautas jās,
Es būt~ tiltu taisījusi
No veciem daldeŗiem,
Bērziem galus nogriezusi
Ar sudraba šķērītēm.
1271 [Litenē (Litenes pag. Md)].

- 426 -

14096.

Koši savas kājas avu,
Koši sedzu villainīti,
Koši gaidu tautu dēlu
Pa celiņu atjājam.
149 [Nīcā (Nīcas pag. Lp)].

1. Koši savu galvu pinu,
Koši liku vaiņadziņu,
Koši gaidu tautu dēlu
No pulciņa izjājam.
241 [Blīdienē (Blīdienes pag. Tk)].

14097.

Labāk dziedu kāj~ audama,
Nekā galvu sukājot;
Labāk tautas piektdien jāja,
Ne bez saules vakarā.
23 [Lēdmanē (Lēdmanes pag. Rg)].

14098.

Liec, meitiņ, zīļu rotu,
Nu jāj tavi precinieki:
Viņpus Rīgas zirgi zviedza,
Še skanēja iemauktiņi.
379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

14099.

Māršas, manas četras māršas,
Visas mani darināja:
Viena glauda, otra sedza,
Trešā lika vaiņadziņu,
Ceturtā aicināja:
Nāc ārā, cielaviņa!
97 [Vecpiebalgā (Vecpiebalgas pag. C)].

14100.

Mazajam(i) bāliņam(i)
Baltu kreklu izvelēju;
Lai jāj tautas, kad jādamas,
To atrada istabāi.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

14101.

Ventas meitas, Ventas meitas,
Slaukait skaidru istabiņu:
Rītu jās mežu puiši
Ventas meitas lūkoties.
195 [Raņķos (Raņķu pag. Kld)].

1. Upes meitas, upes meitas,
Slaukāt skaidru istabiņu:
Rītu jās meža puiši
Skujaiņām cepurēm.
206 [Kuldīgas apriņķī].

14102.

Nāc, saglaudi man galviņu,
Vecā brāļa līgaviņa!
Jaunā brāļa līgaviņa
Lai slaucīja istabiņu.
408 [Krustpilī, Unguros un Stukmaņos (Krustpils, Ungurmuižas D un Pļaviņu Rg pag.)], 407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

14103.

No Miķeļa uz Mārtiņu
Uz lodziņu vien lūkoju,
Vai redz tautu atjājam,
Bāliņ~ zirgu saņemam.
61 [Mazsalacā (Mazsalacas pag. Vlm)].

14104.

Nu es iešu klētiņā,
Nu es likšu vizulīšus,
Likšu zīļu vaiņadziņu,
Aušu kurpes kājiņās,
Maukšu zelta gredzentiņu,
Segšu zīda nēzdodziņu;
Nu es iešu istabā
Tautietim mutes dot.
278 [Sodu Sesavā (Sesavas pag. Jg)].

14105.

Par upīti diegu vilku,
Par ezeru dzīpariņu:
Par upīti tautas jāja,
Par ezeru bāleliņi.
1880 [Jaunmuižā (Lutriņu pag. Kld)].

14106.

Piektdien drēbes nevelē,
Piektdien galvas nesukā;
Piektdien, tautas, nenāciet,
Nedos mani bāleliņi.
313 [Ēķengrāvē (Viesītes pag. Jk)].

14107.

Piektdien galvas nesukāju,
Ne bez saules vakarā;
Piektdien tautas man nejāja,
Ne bez saules vakarā.
401 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

14108.

Piektdien gālu nesukāju,
Piektdien muti nemazgāju;
Piektdien tautas gaŗām jāj,
Tās nejāja sētiņā.
195 [Raņķos (Raņķu pag. Kld)].

- 427 -

14109.

Piektdien, tautas, nejājiet,
Piektdien galvas nesukā;
Oterdien, ceturtdien,
Tad galviņa jāsukā.
97 [Vecpiebalgā (Vecpiebalgas pag. C)].

14110.

Piektdien, tautas, nejājat,
Piektdien jūsu negaidīs:
Piektdien galva nesukāta,
Piektdien galda nemazgāja.
47 [Ārciemā (Pāles pag. Vlm)].

14111.

Piecel mani, māmuliņa,
Svētu rītu cēlusies:
Svētu rītu lidināja
Trīs pelēki vanadziņi.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

14112.

Puško, māte, to liepiņu,
Kas tavā sētiņā;
Sen redzēju tautiņās
Appuškotu ozoliņu.
1880 [Jaunmuižā (Lutriņu pag. Kld)].

14113.

Sadarini, māmuliņa,
Savas divi zeltenītes:
Še dzīrās tautas jāt,
Še naksniņu pārgulēt.
68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)].

1. Saderini, māmuliņ,
Savas divi zeltenītes:
Še dzīrās sveši ļaudis
Kumeliņus dusināt.
98 [Praulienā (Praulienas pag. Md)].

14114.

Saģērbjam sila priedi,
Izliekam vainaciņu;
Saka tautas pajādamas:
Redz kur šmuidra malējiņa!
325 [Secē (Seces pag. Jk)].

14115.

Šorīt agri saule lēca,
Lietus gaisu gaidīdama;
Šorīt agri māte cēla,
Dižus viesus gaidīdama.
208 [Ēdolē (Ēdoles pag. Vp)].

14116.

Ziediem kaisu pagalmiņu,
Labu ļaužu gaidīdama;
Ieraudzīju neveiklīti,
Saslaucīju sētmalī.
74 [Dzelzavā (Dzelzavas pag. Md)], 407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

1. Gaidu tautas atjājoti,
Kaisu ziedus celiņā;
Redz~ atraitni iejājot,
Slauku ziedus sētmalē.
261 [Blankenfeldē (Vilces pag. Jg)].

2. Rozēm kaisu istabiņu,
Tautu dēlu gaidīdama;
Redz~ atraitni atjājam,
Slauku puķes pabeņķē,
Slauku puķes pabeņķē,
Lec~ pa logu kaņepēs.
Kaņepēs klausījos,
Ko runāja tēvs māmiņa.
Tēvs solīja, māte liedza,
Tautiets lūdza raudādams.
401 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

3. Ziedim kaisu pagalmīn~,
Tēva dēlu gaidīdam~;
Nu atjāja kalpa vīrs,
Slauku ziedus sētmalī,
Slauku ziedus sētmalī,
Lai guļ tēva sivēntīns.
61 [Mazsalacā (Mazsalacas pag. Vlm)].

14117.

Ziedi, ziedi, āra pļava,
Ne ik dienas gani gana;
Puškojies, brāļu māsa,
Ne ik dienas tautas jāj.
6 [Annas muižā (ķēču pag. Rg)].

1. Dūņojies, dūņu purvis,
Ne ik dienas gani dzina;
Puškojies, tautu meita,
Ne ik dienas tautas jāja.
322 [Saukā (Saukas pag. Jk)].

14118.

Sirma cūka, barojama,
Sarus vien kustināja;
Jauna meita, precējama,
Pieri vien balināja.
379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

1. ķēvīt~ mana, ecējama,
Ausis vien purināja;
Meitiņ~ mana, precējama,
Pierīt~ vien balināja.
42 [Suntažos (Suntažu pag. Rg)], 421 [Taurupes pagastā (Rg)]. 141 [Vijciemā (Vijciema pag. Vlk)].

- 428 -

14119.

Skaidri slauku brāļa namu,
Skaidri brāļa istabiņu:
Nāk māršām lieli radi,
Man tie visi sveši ļaudis.
191 [Kursīšos (Kursīšu pag. Kld)].

1. Māršiņām brāļi nāca,
Man sanāca sveši ļaudis;
Slauku namu, slauk~ istabu
Ar ozola lapiņām.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

14120.

Slaukāt, māršas, istabiņu,
Es slaucīšu pagalmiņu;
Jums nāks brāļi istabā,
Man tautiņas pagalmā.
379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

1. Slauki, mārša, nam~, istabu,
Es slaucīšu pagalmiņu:
Tu gaidīji svešu ļaužu,
Es to savu bāleniņu.
111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)].

2. Slauk~, māršiņ, namu gludu,
Es slaucīj~ istabiņu;
Tavi brāļi namā gāja,
Manas tautas istabā.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

14121.

Slaukuot, meit~, ustobeņ,
Slaukuot gluži pasal~eitis:
Aiz Daugavis suņi rej,
Beus nū Reigas precenīki.
415 [Daugavpils, Rēzeknes un Ludzas apr.].

14122.

Slauk~, māmiņa, istabiņu,
Met mēsliņus ugunī:
Aiz Daugavas suņi rej,
Jāj no Rīgas precinieki.
26 [Madlienā (Madlienas pag. Rg)].

14123.

Slauk~, māmiņa, durvju priekšu,
Es slaucīšu istabiņu;
Manis dēļ(i) tautas jāja,
Tev~ pa priekšu bildināja.
43 [Tīnūžos (Ikšķiles pag. Rg)].

1. Slauki, māte, nama priekšu,
Es slaucīšu istabiņu;
Manis dēļ tautas jāja,
Tev papriekšu godu deva.
196 [Rendā (Rendas pag. Kld)].

14124.

Slauk~, māsiņa, istabiņu,
Izslauk~ tīru pasolīti:
Tautas gāja istabā,
Pasavēra pasolē.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

14125.

Slauk~, māsiņa, nama plānu,
Es slaucīšu istabiņas:
Namā tautas godu rauga,
Istabā nolūko.
216 [Ventspilī].

14126.

Slauki, māte, nama plānu,
Es slaucīšu istabiņu;
Pirmāk tautas namā nāca,
Pēc ienāca istabā.
173 [Rokaišos (pie Aizputes Azp)].

141261.

Slauku namu, istabiņu
Ar ozola lapiņām;
Vedeklāmi brāļi nāca,
Man sanāca sveši ļaudis.
20 [Krapē (Krapas pag. Rg)].

14127.

Staigā balta, meitu māte,
Šodien jāja precinieki;
Ja tu balta nestaigāsi,
Mūžam meitas neizdosi.
134 [Sinolē (Sinoles pag. Vlk)].

14128.

Sukāj galvu, platgalvīte,
Licies zīļu vainadziņu:
Tevi brauce raudzīties
Slavenie tēvu dēli.
311 [Dzērvē, Susējā, Dignājā (Saukas Jk, Susējas Il, Dignājas Jk pag.)].

14129.

Sukā, māte, man galviņu
Baltu saŗu suseklīti,
Lai man jāja precenieki
Dzelteniem kumeļiem.
1131 [Beļavā (Beļavas pag. Md)]. 182 [Aizputes un Kuldīgas apriņķos)].

1. Sukā, māte, man gālīnu
Baltu saŗu suseklīti:
Man atjāja tautu dēlis
Baltu krēšu kumelīnu.
158 (Tosmarē).

- 429 -

14130.

Sukā, māte, man galviņu,
Liec kronīti galviņā;
Aiz Daugavas suņi rēja,
Jāj no Rīgas precinieki.
23 [Lēdmanē (Lēdmanes pag. Rg)].

1. Krēpe krēpe, sukā galvu,
Liec kronīti galviņā:
Aiz Daugavas zirgi zviedza,
Atjāj prūšu precinieki.
321 [Zasā (Zasas pag. Jk)].

2. Sukā galvu, platgalvīte,
Liec vizuļu vaiņadziņu:
Visi ciema suņi rēja,
Nu jāj tavi precenieki.
17 [Ķēčos (ķēču pag. Rg)].

3. Celies agri, zviedru meita,
Sukā savus gaŗus matus:
Aiz Daugavas zirgi zviedza,
Atjās prūšu precenieki.
322 [Saukā (Saukas pag. Jk)].

14131.

Sukā, māte, man galviņu,
Pin, māršiņ, matus manus:
Šodien jāja trejas tautas
Man~ augumu lūkoties.
41 [Stukmaņos (Pļaviņās Rg)], 190 [Kuldīā].

1. Sukā, māte, man galviņu,
Zīļo manu vaiņadziņu:
Rītu jās trejas tautas
Man~ augumu lūkoties.
71 [Jaunbebros (Bebru pag. Rg)].

14132.

Suņi rēja, viesi nāca,
Bēdz, māsiņa [meitiņa] kambarī,
Sukā savus daiļus matus,
Liec kronīti galviņā!
75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)].

1. Suņi rej, vārti čīkst,
Tec, māsiņa, kambarī,
Tec, māsiņa, kambarī,
Saglaud~ savus gaŗus matus!
73 [Dzērbenē (Dzērbenes pag. C)].

14133.

Tīru slauku brāļa namu,
Tīru brāļa istabiņu:
Manis dēļ viesi nāca
I zināmi, nezināmi.
43 [Tīnūžos (Ikšķiles pag. Rg)].

14134.

Celies agri, mātes meita,
Sukā savus gaŗus matus:
Nu nāks tevi raudzīties
Slavenie tēva dēli.
325 [Secē (Seces pag. Jk)].

14135.

Celies agri, meitu māte,
Tev meitiņas puškojamas;
Kas kait dēla māmiņai
Drīz ozolu appuškot!
195 [Raņķos (Raņķu pag. Kld)].

c) Gatavo gaidāmiem preciniekiem mielastu

14136.

Div~ vistiņas nobaroju
Baltābolu kalniņā;
Vienu cepu, otru vāru,
Tautu dēlu gaidīdama.
206 [Kuldīgas apriņķī].

14137.

Kādēļ tēvs alu dara,
Kādēļ māte maizi cepa?
Kādu viesu tie gaidīja,
Kad tie man nesacīja?
317 [Lindē (Birzgales pag. Rg)].

Table of Contents |View Entire Work