HomeIntroductionBrowseImagesSearchLinks
Table of Contents |View Entire Work

d) Atgadījumi un apcerējumi ceļā un ceļa galā

13952.

Balta bija gatuvīte,
Ievu ziedu piebiruse.
Vai tādēļ es nevaru
Cauri laist kumeliņu?
194 [Ošniekos (Lutriņu pag. Kld)].

- 408 -

13953.

Bērīts mans kumeliņš
Dāldeŗiem norakstīts;
Ne pie vārtu nepiejāju,
Māte meitu pasolīja.
311 [Dzērvē, Susējā, Dignājā (Saukas Jk, Susējas Il, Dignājas Jk pag.)].

13954.

Bij man viena rieksta dēļ
Tādu lielu lagzdu liekt?
Bij man vienas meitas dēļ
Tādu tāļu ceļu jāt?
1880 [Jaunmuižā (Lutriņu pag. Kld)].

13955.

Braucin braucu, vai važoju
Uz to meitu māmuliņu,
Dos meitiņu, vai nedos,
Vai lamāt izlamās?
68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)].

13956.

Braucin braucu, vai važoju
Uz to meitu māmuliņu,
Vai tā mani bārtin bāra,
Vai piedeva padomiņu.
451 [Viskaļos, Kokneses draudzē (Viskaļu pag. Rg)].

13957.

Divi melni suņi rēja,
Aiz upītes tupēdami;
Nedrīkstēju droši jāt,
Ne iemauktu zvadzināt.
68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)].

1. Naiki naiki suņi rēja
Daugaviņas maliņā;
Ni drīkstēju droši jāt,
Ni iemautu zvadzanāt.
398 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

13958.

Droši gāju pa celiņu,
Pa lielo, pa mazo;
Droši jāju tautiņās
Līgaviņas bildināt.
325 [Secē (Seces pag. Jk)].

13959.

Iet iekšā, vai neiet
Tai groznā ciemiņā?
Riņķiem griezts pagalmiņš,
Dēļiem jumta istabiņa.
120 [Gaujienā (Gaujienas pag. Vlk)].

13960.

Ej, brāliņ, droši droši
Tautu meitu sētiņā,
Kari savu cepurīti
Ozoliņa zariņā!
324 [Sēļpilī (Sīļpils pag. Jk)].

13961.

Es ar savu pātedziņ~
Suņam acis izkapē,
Kam man~ rēje, svešinieku,
Pa celiņu staigādam~.
207 [Dundagā (Dundagas pag. Vp)].

13962.

Es bij~ puika, droši jāju
Pie to meitu māmuliņu;
Stundu pieši noskanēja,
No kumeļa nolecot.
137 [Tirzā (Tirzas pag. Md)].

13963.

Es nojāju pa lejāmi,
Pa ozola ēniņām;
Es atradu tautas meitu
Ar māmiņu rājamies.
Apkārt griezu kumeliņu,
Lai palika, kur auguse.
146 [Lielkrūtē (Purmsātu, Bārtas pag. Lp)].

13964.

Es šķitos tāli braukt,
Praulienāi auzas kārt;
Birzēnietes pretī nāca,
Savas meitas solīdamas.
90 [Lodē (Kusas pag. Md)].

13965.

Gana agri es cēlos
Seglot savu kumeliņu;
Jau atradu tautu meitu,
Samalušu, sijājam.
206 [Kuldīgas apriņķī].

1. Cieši jozu savu jostu,
Viegli lēcu kumeļā;
Jau atražu tautu meitu,
Samalušu, sijājot.
134 [Sinolē (Sinoles pag. Vlk)].

13966.

Gan gudri es dabē
No māmiņ~ to meitiņ~:
Birzē sēj~ kumeliņ~,
Kājām gāj~ sētiņē.
211 [Rindā (Ances pag. Vp)].

1. Gan gan gudri es jau ņēmu
To labaju mātes meitu:
Birzē sēju kumeliņu,
Kājām gaju sētiņā.
Neliedz māte ceļavīram,
Ne meitiņas preceniekam.
161 [Alšvangā (Alšvangas pag. Azp)].

- 409 -

13967.

Gaŗām jāju ābeļ~ birzi,
Ziedi bira uz kumeļa;
Gaŗām jāju tautu sētu,
Tautu meita gauži raud.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

13968.

Gaŗām jāju šam ciemam
Līdz viņam ciemiņam:
Šā ciemiņa dzeltainītes
Netīk manam prātiņam.
324 [Sēļpilī (Sīļpils pag. Jk)].

13969.

čeņģeŗiem bēri laižu
Pa tiem ciema tīrumiem;
Ciema mātei daiļas meitas
Kā āriņa lagzdīgalas.
88 [Liezerē (Liezeres pag. Md)].

13970.

Griez apkārt, griez apkārt,
Bāliņ, savu kumeliņu:
Es atradu tautu meitu
Ar māmiņu baŗamies.
6 [Annas muižā (ķēču pag. Rg)], 73 [Dzērbenē (Dzērbenes pag. C)], 88 [Liezerē (Liezeres pag. Md)], 90 [Lodē (Kusas pag. Md)].

1. Es atjāju par lapām,
Pa ozola ēniņām;
Es atradu tautu meitu
Ar māmiņu rājamies.
172 [Rāvā (Rāvas pag. Lp)].

13971.

Jāju, jāju visu dienu,
Jāju, ceļu vaicādams;
Uz vakaru tautu meita
Pate ceļa vedējiņa.
172 [Rāvā (Rāvas pag. Lp)], 181 [Cīravā (Cīravas pag. Azp)].

13972.

Kad manam kumeļam
Iemauktiņi neskanētu,
Es atrastu tautu meitu
Basajām kājiņām.
191 [Kursīšos (Kursīšu pag. Kld)].

1. Kad manam kumeļam
Cangu rangu neskanētu,
Es atrastu tautu meitu
Ceplie rotu kaltējot.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

13973.

Kājām gāju, rokā vedu
Nosvīdušu kumeliņu,
Lai tās mani nepazina,
Liela ciema dzeltainītes.
400 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

13974.

Kājām gāju, rokā vedu
Nosvīdušu kumeliņu,
To meitiņu meklēdams,
Kas aug viena māmiņai.
216 [Ventspilī].

13975.

Kaimiņos meitas auga
Pelēkos vamzīšos;
Es aizjāju lūkoties
Ar pelēku kumeliņu.
1880 [Jaunmuižā (Lutriņu pag. Kld)].

13976.

Kālab manis kumeliņis
Ceļu tek bez iemauktu?
Vai būs mana līgaviņa
Bez māmiņas uzaugusi?
188 [(?)].

13977.

Kas manam kumeļam
Gaŗu ceļu padarīja?
Tautu meita padarīja,
Daiļ~ augusi brālīšos.
195 [Raņķos (Raņķu pag. Kld)].

13978.

Kumeliņa galvu glaudu
Tīrumiņa galiņā,
Lai tas mani daiļi nesa
Pret to meitu māmuliņu.
26 [Madlienā (Madlienas pag. Rg)].

1. Kumeliņa galvu glaudu
Tīrumiņa galiņā,
Lai tas mani daiļi nesa
Pret tām ciema meitiņām.
16 [Kastrānē (Kastrānes pag. Rg)].

13979.

Lai man tika, kas man tika,
Tā meitiņa, tā man tika,
Tā meitiņa, tā man tika,
Ko ceļā satikos.
1880 [Jaunmuižā (Lutriņu pag. Kld)].

13980.

Loki balsi, tautu meita,
Kalniņā stāvēdama;
Mans brālītis lejiņā
Loka bēru kumeliņu.
1880 [Jaunmuižā (Lutriņu pag. Kld)].

- 410 -

13981.

Natīk mun, nabūs mun
Šai ciemā līgaviņas:
Pate māte guovis slauca,
Pate gonus pavadīja.
69 [Bikserē (Patkules pag. Md)].

13982.

No mēsliena es pazinu,
Tai ciemā slinkas meitas:
Visi rīta skalganiņi
Mēslienā izslaucīti.
1880 [Jaunmuižā (Lutriņu pag. Kld)].

13983.

Pacel kāju, kumeliņ,
Izpurini cekuliņu:
Priekša nāca meitu māte
Ar meitāmi dziedādama.
373 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

13984.

Piešiem dūru kumeliņu,
Kad tas stalti netecēja,
Kad tas stalti netecēja
Pret to meitu māmuliņu.
120 [Gaujienā (Gaujienas pag. Vlk)].

13985.

Peldus laidu kumeliņu,
Caur sudraba ezariņu:
Tur aug viena mātes meita
Zaļā niedru kambarī.
216 [Ventspilī].

13986.

Redzu, redzu pār upīti,
Tās mājās slinkas meitas:
Logi, beņķi nemazgāti,
Istabiņa neslaucīta.
1880 [Jaunmuižā (Lutriņu pag. Kld)].

13987.

Rikšiem bēri es palaidu
Gar gaŗo sila malu,
Grib~ atrast meitu māti,
Vai sēd ilgi vakarā.
349 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

13988.

Rikšiem bēri es palaidu
Gar gaŗo sila malu,
Lai atrastu tautu meitu
Vakarēju gulumiņu.
300 [Kroņa Misas pagastā (Misas pag. B)].

1. Es palaižu rikšu bēri
Pa to zaļu atmatīnu;
Es uzgāju ciema meitu
Vakarēju gulumīnu,
Vakarēju gulumīnu,
Neslaucītu istubīnu.
Sīkas mazas mūs~ māsēnas
Jau iegāja, samalušas,
Jau iegāja, samalušas,
Jau palika berakstot.
149 [Nīcā (Nīcas pag. Lp)].

2. Rikšiem bēri es palaidu
Gar dižaju sila malu,
Vēl atradu Korsu meitas
Vakarēju gulumiņu,
Vakarēju gulumiņu,
Vakar raustu uguntiņu.
181 [Cīravā (Cīravas pag. Azp)].

3. Rikšus rikšus, iesklābiņ~
Par to ciema notariņ~;
Es atradu ciemmeitiņas
Ar basām kājiņām.
217 [Ārlavā (Ārlavas pag. Tl)].

13989.

Rikšām bēri es palaidu
Pa to klaju atmatiņu,
Vai atrastu tautu meitu
Vēl gulam, nemaļam.
Man māsiņas samalušas,
Jau palika sijājošas.
182 [Aizputes un Kuldīgas apriņķos)].

1. Traucies, manu kumeliņ,
Pa to smilgu atmatiņu,
Lai man rast tautu meitu
Vēl gulamu, nemaļamu.
212 [Sarkanmuižā (Sarkanmuižas pag. Vp)].

13990.

Rikšu bērīt~ i palaidu
Gar gaŗo sila malu,
Kad atrastu tautu meitu
Vakarēju gūlumiņu.
Jau atradu tautu meitu,
Samalušu, sijājot.
326 [Taurkalnē (Taurkalnes pag. B)], 327 [Taurkalnē un Jaunjelgavas apkārtnē (Taurkalnes pag. B un Jaunjelgavas Jk apkārtnē)].

13991.

Rikšiem bēri es palaidu
Caur zaļo birztaliņu,
Gribēdams šorīt agri
Meitu māti sveicināt.
183 [Bruzilās (Kursīšu pag. Kld)].

- 411 -

13992.

Šķelmīts mans kumeliņš
Ietek meitu ciemiņā.
Kumeliņa vainu saku,
Mana paša gribēšana.
42 [Suntažos (Suntažu pag. Rg)].

13993.

Sniegi, vēji putināja
Ap to manu kumeliņu:
Tam manam bāliņam
Līgaviņa neatvesta.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

13994.

Tad būt~ labi, itin labi,
Kad man~ suņi nepajustu:
Atrod~ meitas baŗoties,
Istabiņu neslaucītu.
324 [Sēļpilī (Sīļpils pag. Jk)].

13995.

Tai ciemiņa sētmalē,
Daiļ~ ābele, skaist~ āboļi;
Tur būs vērte iekšā iet,
Tur būs daiļas mātes meitas.
379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

13996.

Tec, laiviņa, skaldi jūŗu,
Rīgāi mastu lūkoties;
Tu lūkosi mastu koku,
Es zēģeļu audējiņu.
Ne te tādu mastu koku,
Ne zēģeļu audējiņu;
Rīgā auga mastu koki,
Tur zēģēļu audējiņa.
176 [Sakaslejā (Sakas pag. Azp)].

13997.

Tec gaŗām, kumeliņ,
Negriež galvu tai sētā;
Tai sētā slinkas meitas,
Neslaucīta istabiņa.
207 [Dundagā (Dundagas pag. Vp)].

13998.

Tec gaŗām, kumelīn,
Negriez galvu tai ciemā:
Tai ciemā laiskas meitas,
Tur nemēzti pagalmīni.
375 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

13999.

Tec gaŗām, kumeliņi,
Negriez galvas tai ciemā:
Tai ciemā laiskas meitas,
Vēli slauka istabiņu.
1201 [Galgauskā (Galgauskas pag. Md)].

14000.

Tec gaŗām, kumeliņ(i),
Negriezies tai sētā:
Tai sētā slinkas meitas,
Pa lodziņu mēslus bēra.
224 [Kabilē (Kld)].

1. Vai bāliņ, vai bāliņ,
Kāda tava līgaviņa:
Tupēdama plānu slauka,
Pa lodziņu mēslus beŗ.
207 [Dundagā (Dundagas pag. Vp)].

2. Tec gaŗām, kumeliņ,
Nesraugies tai sētāi:
Tai sētāi slinkas meitas,
Tupēdamas plānu slauce,
Tupēdamas plānu slauce,
Pa lodziņ~ mēsals bēr~,
Ar dakšiem gult~ tais~,
Ar grožiem palag~ klāj~.
207 [Dundagā (Dundagas pag. Vp)].

14001.

Tec gaŗāmi, kumeliņi,
Nemetiesi šai krogā:
Šai krogāi laiskas meitas,
Mēsli stāv paslieksnē.
69 [Bikserē (Patkules pag. Md)].

14002.

Tec gaŗām, kumeliņ,
Neraugies šai ciemā:
Šai ciemā laiskas meitas,
Sēdēdamas velējās.
451 [Viskaļos, Kokneses draudzē (Viskaļu pag. Rg)].

14003.

Tec gaŗām, kumeliņi,
Netec vairs tai sētā:
Tai sētā slinkas meitas,
Nikna meitu māmuliņa.
145 [Krotē un Bunkā (Krotes un Bunkas pag. Lp)].

14004.

Tec gaŗām, kumeliņi,
Šai ciemā laiskas meitas:
Govis bļāva neslaucamas,
Telēniņi nedzirdāmi.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

- 412 -

140041.

Tec gaŗā, kumeliņi,
Tai ciemā mellas meitas.
Mātes vaina, mātes vaina,
Kam pirtī nemazgāja.
193 [Lutriņos (Lutriņu pag. Kld)].

14005.

Tec teciņis, kumeliņis,
Tai ciemā netecēji:
Tai ciemā slinkas meitas,
Vārpstē vērpa sēdēdamas.
185 [Lielezerē (Ezeres pag. Kld)].

14006.

Teci, manu kumeliņu,
Auzas došu ciemiņā;
Ņemšu daiļu vedekliņu,
Dos auziņas sijādama.
108 [Veismaņu pagastā (Vaives pag. C)].

14007.

Teci, mans kumeliņ,
Auziņām barojams,
Kaut atrastu ciema meitas
Basajām kājiņām.
64 [Valmierā (Valmieras pag. Vlm)].

14008.

Teci, manis kumeliņ,
Liepu lapas braucīdams;
Kad ieraugi meitu māti,
Tec, galviņu grozīdams!
74 [Dzelzavā (Dzelzavas pag. Md)].

1. Teci, mans kumeliņ,
Tec, galviņu grozīdams;
Kad ieraugi meitu māti,
Tec, kājiņas spēlēdams!
28 [Nītaurē (Nītaures pag. Rg)].

14009.

Teci, mans kumeliņš,
Liepu lapas braucīdams;
Priekšā nāca meitu māte
Ar meitām dziedādama.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

14010.

Teci, mans kumeliņš,
Tec, galviņu grozīdams:
Pretim nāk tautu meita,
Raibus cimdus adīdama.
134 [Sinolē (Sinoles pag. Vlk)].

1. Teci, manu kumeliņ,
Pa celiņu dancodams!
Pretī nāca līgaviņa
Spēlēdama, dancodama,
Spēlēdama, dancodama,
Zīdautiņu rakstīdama.
28 [Nītaurē (Nītaures pag. Rg)].

14011.

Tīšām jāju, nebēdāju,
Pie bajāra meitiņām.
Pušām cirtu vaŗa vārtus,
Pāri bēru lecināju.
190 [Kuldīā], 391 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

14012.

Visapkārt sētu jāju,
Pagalmā vērdamies,
Būsi gludis pagalmiņš
Slavenām meitiņām.
321 [Zasā (Zasas pag. Jk)].

14013.

Cauri jāju bērzu birzi,
Ne zariņu nenolauzu;
Pretim nāca tautu meita,
Raibus cimdus adīdama.
226 [Kandavā (Tl)].

42941.

Apsedloju melnu kuili,
Jāju meitu precībās;
Ja meitām es patiku,
Tad tās mani nebrāķēja.
545 [Krustpils D apr.].

42942.

Braucu dienu, braucu nakti,
Skuju rīkste rociņā;
Zināms man celiņš bija,
Zināms vārtu vērājiņš.
99 [Dzelzavas Md].

42943.

Bridu, bridu dūņu upi,
Meklēj' savu līgaviņu;
Meklēj' savu līgaviņu,
Ieslavēto morēnieti.
273 [Mores Rg].

42944.

Cel, bērīti, augsti kājas,
Pretī kalnu tecēdams;
Pretī nāca meitu māte,
Ar meitām dziedādama.
497 [Vīpes (Mežmuižas) D].

- 413 -

42945.

Celies, māte, cel dēliņu,
Lai baŗoja kumeliņu;
Lai baŗoja kumeliņu,
Lai jāj sievu lūkoties.
443 [Turlavas Kld].

42946.

Celies, māte, cel dēliņu,
Lai baroja kumeliņ(u)!
Īsa diena, gaŗš celiņis,
Nederēta līgaviņ(a).
364 [Sakas (Upesmuižas) Azp].

42947.

Gaisma gaisma, bāleliņ,
Baro savu kumeliņu!
Gaŗš celiņš, īss mūžiņš,
Tāļu tava līgaviņa.
436 [Tirzas (Tirzas-Pils) Md].

42948.

Cyts man teicja, nycynova
Aiz kalniņa ļaudaviņu;
Navā munas vacas kuojas,
Varu es pats apsavērt.
326 [Preiļu D].

42949.

Daiļi brauca ceļa vīri,
Kumeliņus sajūguši;
Tie meklēja mūs' māsiņu
Gaŗu ceļu vizināt.
356 [Rudbāržu Azp].

42950.

Daiļa priede siliņā,
Daiļa meita māmiņai;
Uz priedīti cirvi nesu,
Uz meitiņu kājas avu;
No priedītes daiļi skali,
No meitiņas līgaviņa.
241 [Lubānas Md].

42951.

Danco, mans kumeliņ,
Margo, mans augumiņ!
Nu lustīga tautu meita,
Grib ar mani līdzi iet.
6 [Aiviekstes D].

42952.

Doncuot laižu kumeliņu
Meitu muotes pogolmā;
Poša muote meitu devja,
Kumeļā vārdamuos.
326 [Preiļu D].

42953.

Dzirdēt būs, redzēt būs
Šo kāpami kumeļā,
Dzirdēt mātes valodiņu,
Redzēt meitas augumiņu.
322 [Praulienas Md].

42954.

Dzēru olu, nabāduoju,
Ir galviņa nesējiņa;
Jēmu sīvu, nabāduoju,
Ir maizīte orūdā.
168 [Kalupes D].

42955.

Ej purvā, ej mežā,
Ko mežā nadabuosi;
Daboj ūgu, daboj sēņu,
Daboj pašu lasītāju.
493 [Viļakas (Marienhauzes) Abr].

42956.

Es bij puika, droši gāju
Pie tās meitu māmuļiņas:
Stundu pieši noskanēja,
No kumeļa nolecot.
545 [Krustpils D apr.].

42957.

Es apkalu kumeliņu
Sudrabiņa pakaviem,
Lai varēja tautās jāt,
Tautu meitas kairināt.
489 [Vidsmuižas (Vidsmuižas, Gaļānu) Rz].

1. Es pakolu siermu zirgu
Sudabriņa pokovim,
Lai varēju tautuos juot,
Tautu meitas bildinuot.
605 [Skolas].

42958.

Es nebraucu tai ciemā,
Kur bij slinkas mātes meitas:
Vēlu slauka istabiņu,
Par lodziņu mēslus bēra.
75 [Cirgaļu (Aumeisteru) Vlk].

42959.

Es tev lūdzu, staļļa Ješka,
Aizjūdz puksi kamanās:
Lai es brauc' uz Meņģeļ' muižu
Savas brūtes apraudzīt,
Vai tā dzīva, vai vesela,
Vai nav puišu piegulēta.
480 [Vējavas Md].

- 414 -

42960.

Gaisā skrēja čierkstādama
Dzaltanuoji cīlaveņa;
Tai čerkstēja dālu muote,
Vedekleņas maklādama.
142 [Izvalta (Užvaldas) D].

42961.

Gaisma gaisma, bāleliņi,
Sedlo savu kumeliņu!
Jau tā tautu melnacīte
Sēd galviņu saglaudusi.
50 [Bērzgales (Kuļņēvas-Labvāržu) Rz].

429611.

Gaisma gaisma, buoleliņ,
Sodloj sovu kumeliņu!
Dreiž pa uoru puortecēja
Dzaltonīte cīlaviņa.
250 [Maltas (Rozentovas) Rz].

42962.

Gon zinuoja natikleitis,
Kai precēt līgaviņu;
Da zemei zeižu puški
Bārajam kumeļam.
605 [Skolas].

42963.

Ieblakām vien tecēj(a)
Mani bēri kumeliņi,
Gribēdami tautu meitu
Šorudeni vizināt.
605 [Skolas].

42964.

Jau as tevi nūsabeidu,
Ka tu taida borga meita.
Vēļ es varu tuoļi braukt,
Baruots munis kumeliņš.
Vēļ es zynu taidas muotes,
Kur audzēja skaistas meitas.
348 [Rēznas (Rozenmuižas) Rz].

42965.

Jauni puiši, bandenieši,
Ko ar vaļu neizdara?
Izlej vaska kamaniņas,
Iejūdz sila vāverīt(i),
Tautu meitu vizināt.
214 [Lažas Azp].

42966.

Jāj, brālīti, kur jādams,
Jāj gaŗām tai sētā [sētai]!
Tai sētā slinkas meitas,
Par lodziņu mēslus meta.
188 [Klosteres (Klosteres-Aizputes) Azp].

42967.

Kaļu, kaļu kumeliņu
Sidrabiņa nagliņām,
Lai tas man stalti tek,
Pretīm meitu māmiņai.
217 [Lejasciema (Lejas) Vlk].

42968.

Kam, brālīti, tu tik agri
Seglo manis [manu] kumeliņ(u)?
Vēl atrastu tautu meitas
Vakarēju gulumiņ(u),
Vakar šautas nama durvis,
Vakar raustu uguntiņ(u).
364 [Sakas (Upesmuižas) Azp].

42969.

Kū dūmuoju sēteņā,
Tū satyku celeņā:
Satyk' cīma dzaltonīti,
Zaļu zīdu vaiņuciņš.
89 [Dricēnu Rz].

42970.

Kū dūmuoju pruotiņē,
Tū satopu celiņē:
Satop' šmuku dzaltonīti,
Dzaltonim matiņim.
35 [Baltinavas Abr].

42971.

Ko, puisīti, tu domāji
Gludu galvu sukādams?
Es domāju ciemā braukt,
Precēt daiļu līgaviņ(u).
286 [Nītaures Rg].

42972.

Kuplis auga ozoliņš
Pie bāliņa staļļadurvim;
Zalta puķe laistījās
Zam kumeļa kājiņām.
241 [Lubānas Md].

42973.

Kuri goni agri dzyna,
Tī nūtraucja reita ros(u);
Kuruos tautys agri juoj(a),
Tuos dabuoja malējiņ(u).
389 [Silajāņu Rz].

42974.

Kur jāsati, bāleliņi,
Baltas kājas audamies?
Mes jāsami tautiņās,
Tautu meitas lūkoties.
184 [Ķēču Rg].

- 415 -

42975.

Kur tu jāsi, tautu dēls -
Lēni tek kumeliņš?
Lēnu meitiņ' izprecēja
Lēnam tēva dēliņam.
378 [Seces Jk].

42976.

Labrīt labrīt, Laimes māte!
Vai redzēji līgaviņu?
Aiz upītes sārtas rozes,
Vidū tava līgaviņa.
378 [Seces Jk].

42977.

Lazdu, viena rieksta dēļ,
Līdz zemītei nelocīj(u);
(Tā) es vienas meitas dēļ
Jūdzēm tāļu neskraidīj(u).
335 [Puzes Vp].

42978.

Man bij zīle audzējama
Daiļa purva vidiņā:
Devu auzas, devu miežus,
Vēl dabēru linsēkliņas.
373 [Sarkaņu Md].

42979.

Muoseņ vīna aiz yudiņa,
Ūtra yudiņa maliņā;
Da vīnai laivu dzīnu,
Da ūtrai kumeliņu,
Da trešai tautu dālu
Rakstītom komonom.
605 [Skolas].

42980.

Meitu dēļ rozes zied,
Meitu dēļ magonītes;
Meitu dēļ jauni puiši
Jāj barotus kumeliņus.
399 [Skujenes (Pils-Skujenes) C].

42981.

Mjaitys guoja modorās,
Jas laseju duobuleņ(u);
Mjaitys vyra dzeipureņ(u),
Jas baravu kumeliņ(u);
Mjaitom juoja precinīki,
Jas sadlavu kumeleņ(u).
326 [Preiļu D].

42982.

Meita meita, sukā galvu,
Uzliec skaistu vainadziņu!
Aiz kalniņa tautu dēls
Kumeliņu dancināja.
436 [Tirzas (Tirzas-Pils) Md].

42983.

Mes bejom div bruolīši,
Vysus mežus puorguojam,
Sajamēm tū caunīti
Aŗ vysu midziņu.
326 [Preiļu D].

42984.

Nava maņ, ( nava maņ )
Tāmā cīmā ļaudaviņas;
Poša muote gūvis slaucja,
Poša gonus pavadeja.
170 [Kapiņu D].

42985.

Nav saulīte vaira augstu,
Kad aizjūgšu kumeliņu;
Kad es tikšu tai vietā,
Kur aug mana līgaviņa.
14 [Alsviķa Vlk].

42986.

Nāburgos pieci ciemi,
Visos piecos tēva dēli;
Visi pieci kājas āva
Uz man' vienu mātes meitu.
341 [Raunas (Pils-Raunas) C].

42987.

Nu tuoliņas as pazynu
Meitu muotes ustobeņi:
Vysapkuorti sātmaleiši
Dzeipareņa galeņim.
605 [Skolas].

42988.

Ūši ūši, kod lopova?
Vysi kūki salopova.
Bruoli, bruoli, kod juosi(t)
Tautu meitas apraudzēt?
168 [Kalupes D].

42989.

Ūši kļovi, kuo jyus gaidat?
Cyti kūki salopuoja.
Myusu puiši, kuo jyus gaidat?
Cīma puiši precējās.
365 [Sakstagalas Rz].

- 416 -

42990.

Palīdzat, skritulīši,
Kumeļam dubļu brist;
Palīdziet jūs, māsiņas,
Meitu mātes pierunāt.
146 [Jaungulbenes Md].

42991.

Pa vuortimi izīdama
Lyudžu Dīva paleidzeņa:
Dūd, Dīveņ, sasatikt
Ar gūdeigu tautu dālu!
280 [Nautrēnu (Zaļmuižas) Ldz].

42992.

Padzīduoju, patraiļuoju
Syla zemi acādams.
Kas maņ deve uoru zemi,
Kas boguotu muotes meitu?
Loba maņ syla zeme,
Loba maņ i buorenīte.
465 [Varakļānu Rz].

42993.

Pat(e)i(k) man tej meitiņa -
Kas man bius, ka naīs?
Labi biutu, kab jei ītu,
Kab varātu pīrunuot.
605 [Skolas].

42994.

Pinku pinku, dēla māte
Mūsu ceļu notekāja,
Ik svētdienas tekādama,
Savu dēlu solīdama.
305 [Pastendes Tl].

42995.

Pa puorami ūši auga
Lela ceļa maliņā;
Pa puorami jauni puiši
Sadluoj sovus kumeliņus.
Byus kurā maliņā,
Rauduos meitu muomuliņa.
605 [Skolas].

1. Pa puoram ūši auga,
Pa puoram ūzuleņi;
Pa puoram jauni puiši
Sodloj sovu kumeliņi.
172 [Kārķu Vlk].

42996.

Pruotiņam nūtykuse
Aiz yudiņa leigaviņa;
Dūtum rūku, dzeitum laivu,
Ka māmiņa naradzātu.
Jyus, muosiņas, redzējāt,
Nasokot māmiņai.
605 [Skolas].

1. Pruoteņam bej patykuse
Aiz yudeņa ļaudaveņa;
Dūtu rūku, dzeitu laivu,
Ka māmeņa naradzātu.
576 [Varakļāni Rz apr.].

42997.

Prūtu, prūtu, radzu, radzu,
Ka buoliņis precēsīs:
Pataisīja jauņ ustobu,
Apleik stota uobeļnīcas.
35 [Baltinavas Abr].

42998.

Puiši mjaitys ļubavova
Nu Jurdžim da Pokrova;
Nu Pokrova da Semļova
Kaida tyka, taida loba.
326 [Preiļu D].

42999.

Pupu ziedu man zirdziņš,
Gaujas putu iemauktiņ(i);
Tai būs nākt tautu meitai,
Kau tā arī negribētu.
119 [Gaujienas Vlk].

43000.

Rikšiem laidu kumeliņu
Pa to sila gabaliņu,
Lai redzēja meitu māte,
Lai atdod man meitiņu.
605 [Skolas].

43001.

Redz ku koši lagzdi zied
Sarkaniem ziediņiem;
Redz ku koši tautas jāj
Man aug'min' lūkoties.
200 [Kuldīgas Kld].

43002.

Sargaities jūs, puisīši,
Tai ciemā neejiet!
Tai ciemā slinkas meitas,
Pa lodziņu mēslus bēra.
605 [Skolas].

43003.

Sauleit bolta, sauleit jauka,
Es vis' nakti nagulēju;
Visu nakti puorstaigav(u),
Jaunu meitu maklādams.
Nadabavu kuo meklēju,
Visu nakti puortērēju.
326 [Preiļu D].

- 417 -

43004.

Sēju lielu linu lauku,
Neplūks mana līgaviņa.
Apseglošu zilo zirgu,
Jāšu ciemu no ciemiņa:
Nāc, meitiņa, nāc, māsiņa,
Laid, mīļā māmuliņa.
605 [Skolas].

43005.

Smagi pūta tas puisītis,
Kam zināma līgaviņa.
Kā tas smagi nepūtīs,
Kad vēl labi nezināja?
72 [Cesvaines Md].

43006.

Steidzu, steidzu, jūdzu, jūdzu
Baltskarīti kumeliņu;
Atvedīšu līgaviņu
Jaunajam bāliņam.
127 [Grostonas Md].

43007.

Smuks puisītis baltu vaigu
Guļ upītes maliņā,
Celies augšām, smuks puisīt(i),
Nāc man līdzi sētiņā;
Būsi manis arājiņš,
Mans maizītes devējiņš.
125 [Grenču Tk].

43008.

Smuks puisīts mans brālīts
Sēd mellā kumeļā;
Tas tām tautu meitiņām
Ik rudeņa žēl darī(ja).
364 [Sakas (Upesmuižas) Azp].

43009.

Sunīts rēja lyuzenī,
Es lyuzeņa maliņā;
Nadreikstēju zyrga dzeit,
Ni īmavu zvardzynuot.
348 [Rēznas (Rozenmuižas) Rz].

43010.

Tai tu dor, kumeliņ,
Kai vakar, aizvakar!
Īsavēris jaunas meitas,
Tec gaļveņu mātuodams.
143 [Jāsmuižas D].

43011.

Tautiets joza zelta jostu,
Nu ies tautas bildināt.
Esi gudra, runā droši,
Tad patiksi tautietim.
604 [Dažādi iesūtītāji].

43012.

Tautiets savu kumeliņu
Augstu sētu lecināja,
Gribēdams to meitiņu,
Kas patika prātiņam.
192 [Kosas C].

43013.

Tāli tāli es redzēju
Sagšām jumtu istabiņu.
Atvedām, māmuliņ,
No tā ciema līgaviņu.
545 [Krustpils D apr.].

43014.

Tiraž taraž
Uz diž ciem;
Uz diž ciem
Pi līgaviņs.
445 [Ugāles Vp].

43015.

To celīnu rītos gāju,
To pārgāju vakaros,
Par to pašu atvedīšu
Sev diženu līgavīnu.
399 [Skujenes (Pils-Skujenes) C].

43016.

Uz Liteni, uz Liteni,
Uz liteniešu meitiņām!
Liteniešiem skaistas meitas,
Beļaviešiem vēl skaistākas.
217 [Lejasciema (Lejas) Vlk].

43017.

Vai tie mūsu kumelīni,
Trako prātu griezušies?
Uz ķempēm sasegloju,
Uz Pūķim aiztecēja.
54 [Bilskas Vlk].

43018.

Vedat mani godībāsi,
Man šķīrās, man vedās.
Ne man juka valodiņa,
Ne man klupa kumeliņš.
605 [Skolas].

- 418 -

43019.

Vējiņš pūta, niedre kauca
Ezeriņa maliņā;
Tautiets jūdza kumeliņu,
Šķiet māsiņu līgojam.
605 [Skolas].

43020.

Vistāļam es pazinu
Meitu mātes kuplu sētu:
Visapkārt liepas auga,
Vidū kupla ābeltiņa,
Pieci zelta āboltiņi.
146 [Jaungulbenes Md].

43021.

Zynu ceļu, muoku juot
Ar bryunū kumeliņ(u);
Zynu, zynu tū māmeņu,
Kur muok meitas audzynuot.
466 [Vārkavas D].

43022.

Žogota rogona
Pypuru prīškā,
Nasoki tautu meitai
Kod es iz jū juošu.
604 [Dažādi iesūtītāji].

Table of Contents |View Entire Work