HomeIntroductionBrowseImagesSearchLinks
Table of Contents |View Entire Work

b) Tautu dēls resp. precinieki taisās un pošas ceļā, kausta, baro un seglo zirgus, izjāj no mājām

13825.

Vai vai tautu meita,
Tavu dārgu vainadziņu!
Šitā mun sestā reize
Kumeliņu seglojot.
88 [Liezerē (Liezeres pag. Md)].

13826.

Vai Dieviņi, ko darīšu,
Sav~ vaļiņu turēdams?
Nopinos vaska važas,
Iejūdzos vāverīti,
Iegrožoju zelta grožu,
Lai netek eglienā,
Lai tek tautu sētiņā,
Kur meitiņas baltas aug.
1880 [Jaunmuižā (Lutriņu pag. Kld)].

13827.

Alva klēts, vaŗa grīda,
Kur māmiņa meitas glauda;
Es segloju kumeliņu
Sudrabiņa stallītī.
324 [Sēļpilī (Sīļpils pag. Jk)].

- 398 -

13828.

Apkaustīju kumeliņu
Tēraudiņa pakaviem,
Lai tas man guni šķīla
Meitu mātes pagalmā.
107 [Vietalvā (Vietalvas pag. Md)].

13829.

Apsegloju sirmu zirgu,
Jāju meitu lūkoties;
Saka meitu māmuliņa:
Neba slikts ar sirmu jāj.
379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

1. Māmiņ, mīļā māmuliņa,
Viens atjāja baltu zirgu.
Kuš, meitiņ, kuš, meitiņ,
Slikts nejāja baltu zirgu.
85 [Lazdonā (Lazdonas pag. Md)].

13830.

Atraitnītis gauži raud,
Kumeliņu seglodams,
Ka tam bija meitas māti
Divi reizas bildināt.
360 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

13831.

Aug man bēris kumeliņis
Vidū staļļa apseglots;
Aug man skaista līgaviņa
Vidū ciema saderēta.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

13832.

Augstu pirku kumeliņu,
Lai kājiņas nedubļo,
Lai nesauca meitu māte
Mani ģeķa dzērājiņu.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

13833.

Aunies kājas, māmuliņa,
Es aizjūgšu kumeliņu:
Es redzēju ciemiņā
Vakar skaistu dzeltainīti.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

1. Ej, dēliņ, jūdz zirdziņu,
Brauksim abi ciemiņā:
Es redzēju ciemiņā
Skaistu jaunu dzeltenīti.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

13834.

Aut es āvu sav~ kājiņu,
Sedloj~ savu kumeliņu;
Būs dažam ielokam
Pūriņā negulēt.
141 [Vijciemā (Vijciema pag. Vlk)].

13835.

Brālīts jāja tautiņās
Ābolaiņu kumeliņu,
Pašam bija melni svārki,
Zaļa zīda cepurīte.
1271 [Litenē (Litenes pag. Md)].

13836.

Bāliņš jāja tautiņās
Līgaviņas lūkoties;
Tautu meita viltiniece
Skaisti vārtus appuškoja.
1271 [Litenē (Litenes pag. Md)].

13837.

Bāliņš zirgu apsegloja,
Zemīt~ slauka zīda pušķi.
Sargies, ciema zeltenīte,
Nu jās tevi bildināt;
Esi gudra, runā droši,
Tad paliksi bāliņos.
21 [Krimuldā (Krimuldas pag. Rg)].

13838.

Brūnītim auzas devu,
Pelēcim pelaviņas.
Brūnīts galvu daiļi nesa
Pretim meitu māmuliņu.
4 [Aijažos].

13839.

Danco mans kumeliņš,
Margo mans augumiņš,
Tai būs nākt tautu meitai,
Kaut tā ar negribētu.
111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)].

13840.

Dienavidu, brāleliņ,
Segloj savu kumeliņu:
Saulītē ielīgoja
Tautu meita maltuvē.
324 [Sēļpilī (Sīļpils pag. Jk)].

13841.

Divi bēri auzas ēda,
Muguriņas sagriezuši,
Tās meitiņas precenieku,
Ko ļautiņi niecināja.
28 [Nītaurē (Nītaures pag. Rg)].

- 399 -

13842.

Dod, Dieviņ, miglas rītu,
Miglā jāšu lūkoties:
Ne man piešu zābakiem,
Ne iemauktu kumeļam.
226 [Kandavā (Tl)].

13843.

Es mutīti nomazgāju
Tekošā ūdenī:
Līdzi, Dievs, nu es ņemšu
Novainotu mātes meitu.
1880 [Jaunmuižā (Lutriņu pag. Kld)].

13844.

Es neautu baltas kājas,
Neseglotu kumeliņu,
Kad manam brālītim
Nevajdzētu līgaviņas.
206 [Kuldīgas apriņķī].

13845.

Es piesēju kumeliņu
Pie ziedošas ābelītes.
Apbierst mans kumeliš
Ar ābeļu ziediņiem;
Jāju sievu lūkoties
Ar ziedošu kumeliņu.
208 [Ēdolē (Ēdoles pag. Vp)].

13846.

Es pilno kannu dzēru,
I pilno biķerīti;
Uz pilno mātes meitu
Griežu savu kumeliņu.
101 [Rankā (Rankas pag. C)].

1. Uzpilno kannu dzēru,
Uzpilno biķerīti:
Uzpilnā mātes meita
Man krekliņu šūdināja.
112 [Cirstos (Cirstu pag. C)].

13847.

Es redzēju ciemiņā
Augam skaistu zeltenīti.
Tīšām jāšu mēģināt,
Vai tā nāks, vai nenāks.
363 [Dzirciema pag. (Tk) un citur Kurzemē].

13848.

Gaisma gaisma, bāleliņ,
Seglo savu kumeliņu!
Daža laba mātes meita
Gaida tevi aizejam.
161 [Alšvangā (Alšvangas pag. Azp)].

13849.

Gaisma gaisma, bāleliņi,
Seglo savu kumeliņu!
Tu atrasi tautu meitu
Sijājam, ne maļam.
190 [Kuldīā].

13850.

Gaisma gaisma, bālelīni,
Sedlo savu kumelīnu!
Vēl atrasi tautu meitu
Vakarēju gulumīnu,
Vakarēju gulumīnu,
Vakar raustu uguntīnu,
Vakar raustu uguntīnu,
Neslaucītu istubīnu,
Vakarēju ēdumīnu,
Vakarēju dzērumīnu.
158 (Tosmarē).

13851.

Gaisma gaisma, bāleliņi,
Seglojiet kumeliņus!
Īsa diena, gaŗš celiņis,
Nederēta līgaviņa.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

13852.

Gudreniece tautu meita,
Klētie loka vilnainītes;
Gudri mani bāleliņi,
Stallie kausta kumeliņus.
401 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

13853.

Gudri, daiļi, tautu dēls,
Seglo bēru kumeliņ~,
Gribēdams bildināt
Gudru, daiļu mātes meitu.
64 [Valmierā (Valmieras pag. Vlm)].

13854.

I nelietis Dievu lūdza,
Pa vārtiem izjādams:
Dievs, palīdzi, mīļa Laima,
Pievilt labu mātes meitu!
293 [Gravendālē (Mežotnes pag. B)].

1. Ir nelietis Laimu lūdza,
Pa vārtiemi izjādams,
Pievilt labu meitu māti,
Dabūt labu līgaviņu.
291 [Garozā (Mežotnes pag. B)].

13855.

Juoj, buol~eņ, garu ceļu
Dūmuodams, guoduodams,
Atves~ sev ļaudaveņu
Dūmuotuoju, guoduotuoju.
4282 [Eversmuižā (Ciblas pag. Ldz)].

- 400 -

13856.

Jāj, bāliņi, jājamo,
Godē savu augumiņu,
Lai pratāsi tautu meita,
Lai darina sedzeniņu.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

13857.

Jāsim, brāļi, laime būs,
Zirgi zviedz, nebubina,
Atrasim tautu meitu
Pašā ceļa maliņā.
161 [Alšvangā (Alšvangas pag. Azp)].

13858.

Jāsim, brāļi, vienu ceļu,
Lai nezviedz kumeliņi;
Ņemsim, brāļi, vienas māsas,
Lai neraud māmuliņa.
207 [Dundagā (Dundagas pag. Vp)].

13859.

Jož, brālīti, zelta jostu,
Sedlo sirmu kumeliņu!
Sarkan~ vaigi tautu meitai,
Smuks sarkanis vainadziņš.
363 [Dzirciema pag. (Tk) un citur Kurzemē].

13860.

Kumeliņi baltsarīti,
Ko tik gauži bubināji?
Vai bubini tīras auzas,
Adar daiļu braucējiņu?
1880 [Jaunmuižā (Lutriņu pag. Kld)].

13861.

Kur gāji, bāliņ,
Cimdiņiem rokā?
- Pa ceļu, pa ceļu,
Malējas meklēt.
282 [Vilcē (Vilces pag. Jg)].

13862.

Kur tie mani tirgus vāģi?
Man uz tirgu jāizbrauc.
Tu, dēli, taisies līdzu,
Tev ir sieva jāprecē;
Tu, meitiņa, paliec mājā,
Tev telītes jāizslauc.
281 [Nītaures, Siguldas un Cēsu apvidū (Rg, C)].

13863.

Kur tu brauksi, smuks puisīti,
Ar tiem skalu riteņiem!
- Braukš~ uz savu sievas māti,
Vai dos savu zeltainīti?
73 [Dzērbenē (Dzērbenes pag. C)].

13864.

Kur tu iesi, bāleliņ,
Baltas kājas audamies?
- Iešu ļaužu lūkoties,
Kā dzīvoja pasaulē.
98 [Praulienā (Praulienas pag. Md)].

13865.

Kur tu iesi, bāleliņi,
Baltas kājas audamies?
- Iešu liepas apraudzīt,
Vai ir liela, vai ir kupla.
137 [Tirzā (Tirzas pag. Md)].

1. Kur tu iesi, bāleliņi,
Baltas kājas audamies?
- Iešu, māsiņ, pār jūriņu
Savas liepas apraudzīt,
Vai ir tieva, vai ir gaŗa,
Vai mirkst zari jūriņā.
Gana tieva, gana gaŗa,
Mirkst zariņi jūriņā.
88 [Liezerē (Liezeres pag. Md)].

2. Kur tu iesi, ozoliņ,
Vasku cimdi rociņā?
- Iešu liepas aplūkotu,
Vai ir kuplas uzaugušas.
Ja būs kuplas uzaugušas,
Dastellēšu cirtējiņu.
1411 [Jaunrozē (Jaunrozes pag. Vlk)].

3. Kur tu skriesi, vanadziņ,
Ar tiem vaska spārniņiem?
- Skriešu liepas apraudzīt,
Vai ir kuplas izaugušas.
Gana kuplas, gana gaŗas,
Zari līka Daugavā.
73 [Dzērbenē (Dzērbenes pag. C)].

4. Kur tu teci, ozoliņ,
Vaski cimdi rociņā?
- Iešu liepas aplūkotu
Daugaviņas maliņā,
Vai būs kupla izaugusi,
Vai resnāka sabriedusi.
121 [Gulbenē (Md)].

13866.

Kur tu iesi, bāleliņi,
Baltas kājas audamies?
- Gāju, gāju pa celiņu,
Līgaviņas meklēdams.
322 [Saukā (Saukas pag. Jk)].

- 401 -

13867.

Kur tu iesi, smuks puisīti,
Bez saulītes rītiņā?
- Iešu uz to lielu ciemu
Līgaviņu raudzīties.
1311 [Apē (Vlk)].

13868.

Kur tu jāsi, bāleliņ,
Kumeliņu seglodams?
- Jāš~, māsiņ, pār Daugavu
Dzeltānīšu lūkoties.
88 [Liezerē (Liezeres pag. Md)].

13869.

Kur tu jāsi, bāleliņ,
Vakarā kājas āvi?
- Bajāram dui meitiņas,
Tur jāsim lūkoties.
194 [Ošniekos (Lutriņu pag. Kld)].

13870.

Kur tu jāsi, Miķelson,
Ar to bēru kumeliņu?
- Jāšu, jāšu pa lukstiem
Uz Vidzemes meitiņām.
101 [Rankā (Rankas pag. C)], 1081 [Veļķos (Veļķu pag. C)].

13871.

Kur tu skriesi, vanadziņi?
Baltas vistas žogmalā;
Kur tu jāsi, bāleliņi?
Daiļas meitas ciemiņos.
206 [Kuldīgas apriņķī].

1. Neskrej tālu, vanadziņi,
Teju vistas lejiņā;
Nejāj tālu, mans brālīti,
Teju meitas kaimiņos.
1880 [Jaunmuižā (Lutriņu pag. Kld)].

13872.

Lakstīgala trejvalode,
Nāc man līdz tautiņās,
Palīdz~ man parunāt
Ar to meitu māmuliņu.
42 [Suntažos (Suntažu pag. Rg)].

1. Lakstīgala trejvalode,
Iesim meitas bildināt;
Tev šķīrās, tev vedās,
Tev trejāda valodiņa.
196 [Rendā (Rendas pag. Kld)].

2. Trejvalodu lakstīgala,
Palīdz tautas pierunāt;
Tev šķiŗās, tev vedās,
Tev gudrais padomiņš.
36 [Rikterē (Sidgundas pag. Rg)].

13873.

Māte mani rātin rāja,
Kam nejēmu līgaviņas.
Es iegāju klētītēja,
Trīskārt žēli nosraudāju.
Apsavilku treju svārku,
Piesijožu zobentiņu,
Piesijožu zobentiņu,
Jāju sievas lūkoties.
149 [Nīcā (Nīcas pag. Lp)].

13874.

Man bij dailis kumeliņis,
Zvaigžņu deķis mugurā;
To es jāju tautiņās
Līgaviņu lūkoties.
188 [(?)].

13875.

Man bij treju kameniņu
Ar ozola mietnītēm;
Tur iejūdzu sirmus zirgus,
Ar ko braukti precībās.
324 [Sēļpilī (Sīļpils pag. Jk)].

13876.

Mīļā māt, mīļā
mās,
Puškojat manu svārk~,
Puškojat manu svārk~
Sarkanzīda rozītēm:
Mīļi mani meitas gaida
Sarkanzīļu vainagos.
145 [Krotē un Bunkā (Krotes un Bunkas pag. Lp)].

13877.

Nestundāi es izjāju
Līgaviņas lūkoties:
Man gailītis padziedāja,
Kumeliņu seglojot.
283 [Kroņa Vircavā (Vircavas pag. Jg)].

13878.

Neveiklītis kājas āva
Straujupītes maliņā;
Tekam abi, mēs māsiņas,
Iegrūžam upītē!
97 [Vecpiebalgā (Vecpiebalgas pag. C)].

- 402 -

13879.

Pa pāŗam oši auga,
Pa pāŗami ozoliņi;
Pa pāŗami jauni puiši
Seglo savus kumeliņus.
73 [Dzērbenē (Dzērbenes pag. C)].

13880.

Pa vējam, pa vējam
Pagriežami kumeliņus;
Pret vējiņu, pret vējiņu
Pagriežami cepurīti!
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

13881.

Pate iešu, pate iešu
Bāliņam sievu ņemt;
Liecenieka nesūtīju,
Lai bāliņa nepaļāja.
121 [Gulbenē (Md)].

13882.

Pavaicāju tēviņam,
Kādu jūgšu kumeliņu?
- Jūdz, dēliņi, to kumeļu,
Kas iet stāvu dancodams!
181 [Cīravā (Cīravas pag. Azp)].

13883.

Pieci gadi audzināju
Stallēi bēru kumeliņu;
Tai sestāi gadiņāi
Lieku sedlus mugurāi,
Lieku sedlus mugurāi,
Jāšu sievas lūkoties.
181 [Cīravā (Cīravas pag. Azp)].

1. Trīs gadiņi audzināju
Stallī bēru kumeliņu;
Ceturtā gadiņā
Dzelzēm kājas kaldināju;
Piektajā gadiņā
Pirku sedlus, iemauktiņus;
Sestajā gadiņā
Jāju sievas lūkoties.
146 [Lielkrūtē (Purmsātu, Bārtas pag. Lp)].

13884.

Pieci skrēja vanadziņi,
Sestā raiba žagatiņa;
Būs tā vieta, kur tie ies,
Darīs mātei žēlumiņu.
111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)].

13885.

Puško, māte, mani pašu,
Tēvs baro kumeliņu;
Mīlēs meitas mani pašu,
Mīlēs manu kumeliņu.
1880 [Jaunmuižā (Lutriņu pag. Kld)].

13886.

Puško mani, māmulīte,
Tēvs baro kumeliņu;
Es neņemšu līgaviņu,
Līdz tā labi appuškota.
195 [Raņķos (Raņķu pag. Kld)].

13887.

Puškojies, bāleliņ,
Ar ozola lapiņām,
Kam neteici māsiņai,
Kur tu jāsi lūkoties.
206 [Kuldīgas apriņķī].

13888.

Puškojies, tautu meita,
Es puškoju kumeliņu,
Es puškoju kumeliņu
Sudrabiņa ķēdītēm.
324 [Sēļpilī (Sīļpils pag. Jk)].

13889.

Puškojies, tautu meita,
Nu jās tevi lūkoties:
Jau palika mans brālītis
Kumeliņu seglojot.
194 [Ošniekos (Lutriņu pag. Kld)].

13890.

Puškots vīris es uzaugu,
Barots manis kumeliņis:
Māte mani appuškoja,
Tēvs baroja kumeliņu.
146 [Lielkrūtē (Purmsātu, Bārtas pag. Lp)], 166 [Gramzdā un Smaižos (Gramzdas un Aizviķu pag. Lp)], 173 [Rokaišos (pie Aizputes Azp)].

1. Puškots vīris es uzaugu,
Baŗots manis kumeliņis:
Māte mani appuškoja,
Pats baŗoju kumeliņu.
Es neņemšu līgaviņu,
Ja puškotas nedabošu.
181 [Cīravā (Cīravas pag. Azp)].

13891.

Pusmūžiņa vīriņš biju,
Pusģeņģeŗa kumeliņš,
Nu vēl gāju pusmuižā
Pusjumpravu lūkoties.
21 [Krimuldā (Krimuldas pag. Rg)].

13892.

Radi vien šai zemē,
Kur būs ņemt līgaviņu?
Cep, māmiņa, kviešu maizi,
Smītēsam par Daugavu!
73 [Dzērbenē (Dzērbenes pag. C)].

- 403 -

1. Cep, māmiņ, kviešu maizi,
Izcep mazu kukulīti,
Smītēsam par Daugavu
Arājiņa raudzīties!
Manu bēdu Vidzemē
Dēlu māte nomiruse.
75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)].

13893.

Rāmi rāmi jūŗa šņāca
Miglaiņā rītiņā;
Rāmi rāmi tautiets jāja
Pēc netiklas mātes meitas.
225 [No Kaltenes līdz Kolkasragam gar jūrmalu (Tl, Vp)].

13894.

Raudādams apāvos
Baltus piešus kājiņā;
Vai man bija tik jaunam
Meitu māti bildināt!
13 [Ikšķilē (Ikšķiles pag. Rg)].

1. Raudādams apāvos
Baltas zeķes kājiņā;
Kam bij man tik jaunam
Meitu māti bildināt!
398 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

13895.

Raudas nāca tam puišam
Kumeliņu seglojot:
Šī devīta mātes meita
Šo rudeni bildināma.
120 [Gaujienā (Gaujienas pag. Vlk)].

1. Tautu dēlis žēli raud,
Kumeliņu sedlodams:
Šī devīta mātes meita
Šo rudeni bildināta.
Bildin~, nelga, vēl deviņas,
Kam pirmaju niecināji!
164 [Dunalkā (Dunalkas pag. Azp)], 181 [Cīravā (Cīravas pag. Azp)].

13896.

Rīgā pirku pāva spalvu,
Cēsīs cauņu cepurīti;
Tā bij viegla klanīties
Pretim meitu māmuļiņu.
111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)].

1. Viegli liku galviņā
Dārgas naudas cepurīti;
Tā būs viegla noņemties
Pretī meitu māmuļīti.
143 [Bārtā (Bārtas pag. Lp)].

13897.

Rītā agri, rītā agri
Jaunu meitu lūkoties,
Vai galviņa izsukāta,
Vai istaba izslaucīta.
1880 [Jaunmuižā (Lutriņu pag. Kld)].

13898.

Ripaiņš, pangaiņš
Mans kumeliņis;
No rīta ripošu
Lielā ciemā,
Lielā ciemā
Pie meitu mātes.
224 [Kabilē (Kld)].

13899.

Zaļa zaļa diena ausa,
Sudrabota saule lēca;
Velc, brālīti, zaļus svārkus,
Sudrabota tautu meita.
Sudrabota tautu meita,
Nāc pie mana bāleliņa;
Ja tu biji sudrabota,
Caunots manis bāleliņis.
224 [Kabilē (Kld)].

13900.

Sasegloju, sasprādzēju
Savu sirmu kumeliņu,
Jāj~ pret meitu māmuliņu,
Kā saulīte vizēdams.
98 [Praulienā (Praulienas pag. Md)].

13901.

Saseglošu kumeliņu,
Jāšu sievas lūkoties;
Man vienam grūts mūžiņš,
Vienam grūti dzīvojot.
63 [Sprēstiņos (Dauguļu pag. Vlm)].

13902.

Šo ruden~, to ruden~
Maza mana līgaviņa.
Vai nu liela, vai nu maza,
Nu seglošu kumeliņu.
4 [Aijažos], 85 [Lazdonā (Lazdonas pag. Md)], 88 [Liezerē (Liezeres pag. Md)], 107 [Vietalvā (Vietalvas pag. Md)].

13903.

Šodien Dieviņš labi dara,
Šodien deva jauku laiku,
Lai jāj manis bāleliņis
Līgaviņas lūkoties.
345 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

- 404 -

13904.

Šorīt agri vilciņš līda
Gar kuplaju ozoliņu;
Šorīt agri mūs~ brālītis
Segloj~ savu kumeliņu.
161 [Alšvangā (Alšvangas pag. Azp)].

13905.

Sedlo, māsiņ, kumeliņu,
Kamēr es kājas aunu,
Liec tos zelta iemauktiņus
Sidrabiņa sprēdzītēm!
75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)].

13906.

Ziedi, ziedi, tautu meita,
Kā ābele kalniņā!
Nu jās mani bāleliņi
Tavus ziedus birdināt.
1880 [Jaunmuižā (Lutriņu pag. Kld)].

1. Balta zied ābelīte
Tai kalniņa galiņā;
Jās rudeni mans brālītis
Tavu ziedu birdināt.
218 [Aizupē (Aizupes pag. Tk)].

13907.

Sievas dēļ(i), bāleliņi,
Neseglo kumeliņu:
Nāks rudenis, riekstu laiks,
Atnāks pate riekstodama.
348 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

1. Ogu ogu, riekstu riekstu
Mana brāļa druvmalē.
Aties pate tautu meita
Ogodama, riekstodama.
185 [Lielezerē (Ezeres pag. Kld)].

13908.

Sedlo, brāļi, puķu sedlus
Sava rauda mugurā;
Sen dziedāja ciema meitas
Sīku rožu dārziņā.
216 [Ventspilī].

13909.

Seglo, tēvs, kumeliņu,
Puško, māte, cepurīti,
Lai es jāju kā kundziņš
Līgaviņas lūkoties.
68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)].

13910.

Siksniņām, sprādzītēm
Neredz manu kumeliņu;
Lentītēm, bantītēm
Neredz manu cepurīti.
109 [Vestienā (Vestienas pag. Md)].

1. Lentītēm, bantītēm
Neredz manu cepurīti;
Siksniņām, sprādzītēm
Neredz manu kumeliņu.
Tai bij arī mātei būt,
Kas man savu meitu liedz.
206 [Kuldīgas apriņķī].

2. Neviens mani neredzēja,
Kāds es biju raitenieks:
Zīda puški zemi slauka,
Drebēt dreb kumelīns.
149 [Nīcā (Nīcas pag. Lp)].

13911.

Zinu ceļu, māku mēli,
Turu labu kumeliņu;
Viena meita māmiņai,
Maksā zelta gabaliņu.
321 [Zasā (Zasas pag. Jk)].

13912.

Smuidra priede siliņā,
Skaista meita māmiņai;
Uz priedītes cirvi trinu,
Uz meitiņas kājas āvu.
80 [Kalsnavā (Kalsnavas pag. Md)].

13913.

Znoti, draugi, sanāciet,
Padomiņu piedodiet,
Kuŗu ceļu man bij laist
Ar labo kumeliņu.
324 [Sēļpilī (Sīļpils pag. Jk)].

13914.

Sūtiet mani meitu vilt,
Es mācēju meitas vilt:
Sviežu riekstu par istabu,
Satek meitas kā irbītes.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

1. Sūtiet mani meitu vilt,
Es mācēju meitas vilt.
Daej~ vienu lazdu krūmu,
Piešķin~ riekstus kulītē;
Daej~ vienu meitu ciemu,
Svied~ riekstiņus pagalmā,
Svied~ riekstiņus pagalmā,
Skrien meitiņas bukuriem.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

- 405 -

13915.

Sukāju bērīti,
Pabēru auzas,
No rīta klapēšu
Pie tautu meitas.
206 [Kuldīgas apriņķī].

13916.

Tāda rota man, puišam,
Kā pašam ķēniņam;
Kad es jāju tautiņās,
Tad ir prieks meitiņām.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

13917.

Taisies, mana māmuliņa,
Es aizjūgšu kumeliņu;
Tautām kājas nosalušas,
Mani jaunu gaidīdam.
30 [Ozolu muižā, Suntažu draudzē].

13918.

Tautu dēls jostu joza,
Mirdz mirdzamu ziediņiem;
Aiz jostiņas cimdus bāza,
Zobentiņu vicināja.
111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)].

13919.

Tievu gaŗu grožu viju,
Slaidi laidu kumeliņu
Pret to meitu māmuliņu,
Kas audzēja līgaviņu.
42 [Suntažos (Suntažu pag. Rg)].

13920.

Tievu gaŗu grožu viju,
Slaidi laižu kumeliņu,
Vai es meitas nedabūšu
Mazajāi ciemiņā.
88 [Liezerē (Liezeres pag. Md)].

13921.

Trīs gadiņi audzināju
Kuplu liepu vīgriezī;
Ceturtā rudenī
Stellēj~ pāru cirtējiņu.
Trīs gadiņi audzināju
Brāļam skaistu līgaviņu;
Ceturtā rudenī
Stellēj~ pāru precētāju.
120 [Gaujienā (Gaujienas pag. Vlk)].

1. Trīs gadiņi audzināju
Zelta niedri vīgriezē;
Ceturtāi gadiņāi
Sūtu pāris cirtējiņu,
Sūtu pāris cirtējiņu,
Pāris bēru kumeliņu.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

13922.

Trīs gadiņi linus sēju
Stāvajā piekalnē;
Trīs gadiņi audzināju
Ciemiņā līgaviņu.
Vai nu liela, vai nu maza,
Nu seglošu kumeliņu.
112 [Cirstos (Cirstu pag. C)].

13923.

Trīs gadiņi sabaroju
Stallī bēru kumeliņu,
Ceturtāi gadiņāi
Jāju meitu lūkoties.
111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)].

13924.

Trim kārtām gaiļi dzied,
Trīsreiz bēri pabaroju;
Trim kārtām zelta šņore
Ap to manu cepurīti.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

1. Trīs reizītes gailīts dzied,
Trīs kumeļi paberoti;
Trim kārtāmi zelta šņore
Apkārt manu cepurīti.
134 [Sinolē (Sinoles pag. Vlk)].

2. Trīs reizītes gailis dzied,
Trīsreiz zirgus pabaroju;
Trīs kārtiņas zelta josta
Ap to manu vēderiņu.
322 [Saukā (Saukas pag. Jk)].

13925.

Trim kārtām gaiļi dzied,
Trīskārt bēri pabaroju;
Vēl atradu tautu meitu
Ni kājiņu neavušu.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

13926.

čīkstēt čīkst liepu sedli,
Kumeliņu sedlojot;
Lai nočīkst jauni puiši,
Kas bez laika apsedloja.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

13927.

čīkstēt čīkst liepu sedli,
Kumeliņu sedlojot:
Šī devīta mātes meita
Šo vasaru bildinot.
181 [Cīravā (Cīravas pag. Azp)].

- 406 -

13928.

čīkstēt čīkst liepas sedli,
Kumeliņu sedlojot;
Tā nočīkst ļauna diena
Zem kumeļa kājiņām.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

13929.

Upsā māmiņ, ekur dēliņš,
Sidrab~ caunes cepurīte!
Kad es gribu, es in varu
Prūšos ņemti līgaviņu.
Prūšu meitai zīžu svārki,
Man bij caunes cepurīte.
274 [Zaļā muižā (Zaļenieku pag. Jg)].

13930.

Uz cinīša galvu liku,
Gaidu saules uzlecot.
Kad uzlēca lēkšus saule,
Tad sēžos kumeļāi,
Tad sēžosi kumeļāi,
Jāju sievas raudzīties.
33 [Pēteŗupē (pie Saulkrastiem Rg)].

13931.

Viena pāra ošu auga,
Otra pāra ozoliņu;
Trešā pāra jaunu puišu
Seglo savus kumeliņus.
88 [Liezerē (Liezeres pag. Md)].

13932.

Cielaviņa tiltu teka,
Tilta grodus skaitīdama;
Puisīts jāja precībās,
Asariņas slaucīdams.
2071 [Ancē (Ances pag. Pg)].

13933.

Cieti jūdzu, daili braucu
Dārgas naudas kumeliņu;
Viegli liku galviņāi
Dārgas naudas cepurīti,
Lai ziediņi nenobira
Tautu mātes istubāi.
152 [Raibeniekos (Durbes pag. Lp)].

13934.

Cēlos agri rītiņā,
Lai redz~ sauli uzlecot;
Stalti jāju kumeliņu,
Lai dabotu līgaviņu.
325 [Secē (Seces pag. Jk)].

139341.

Celies, māte, cel dēliņu,
Lai baro kumeliņu,
Ka varēja līdz gaismiņu
Apjāt tautu novadiņu.
200 [Skrundā (Skrundas pag. Kld)].

13935.

Celies, māte, cel dēlīnu,
Lai baŗoja kumelinu,
Lai varēja līdz dienīnu
Meitu māti bildināt.
164 [Dunalkā (Dunalkas pag. Azp)].

1. Vakars nāca, bālelīni,
Sedloj savu kumelīnu,
Lai varēji līdz gaismīnu
Līgavīnu saderēt.
164 [Dunalkā (Dunalkas pag. Azp)].

13936.

Cep, mameņ, kvīšu maizi,
Izcep man kukuleiti:
Ir suneits kaimiņūs
Kvīšu maizes āduojeņš.
423 [Daugavpils apr.].

13937.

Citu rītu, bāleliņi,
Mēs agrāki celsamies,
Ka varētu kumeliņu
Līdz ar dienu apseglot.
322 [Saukā (Saukas pag. Jk)].

Table of Contents |View Entire Work