HomeIntroductionBrowseImagesSearchLinks
Table of Contents |View Entire Work

2. Jāda lūkoties, jāj precībās

a) Laiks vest sievu

13797.

Auzu auzu kumeļam,
Smalku linu pātedziņu!
Rīkstes rīkstes brālītim,
Ne jaunam līgaviņu.
1880 [Jaunmuižā (Lutriņu pag. Kld)].

1. Skuju skuju, ne auziņu
Straujajam kumeļam;
Rīkšu rīkšu, ne līgavas
Jaunajam bāliņam!
134 [Sinolē (Sinoles pag. Vlk)].

2. Cimdus cimdus, rokas sala,
Auzas auzas kumeļam;
Rīksti rīksti dēliņami,
Ne jaunami līgaviņas!
146 [Lielkrūtē (Purmsātu, Bārtas pag. Lp)].

137971.

Dižanais tēva dēls
Ko vēl gaidi, ko negaidi?
Seglo savu kumeliņu,
Jāj tautās lūkoties!
39 [Skrīveŗos (Skrīveŗu pag. Rg)].

13798.

Es izkūlu rudzu riju,
Nava salmu nesējiņas.
Ej, māmiņa, ciemiņā,
Atved salmu nesējiņu!
75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)].

- 396 -

13799.

Es tev dodu, bāleliņ,
Itin labu padomiņ~:
Kad tu ņemi līgaviņu,
Tad sūt~ mani precībās!
88 [Liezerē (Liezeres pag. Md)].

13800.

Gaŗa priede, gaŗa egle,
Gaŗa visa vasariņa;
Gaŗš mūžiņš brālītim,
Bez līgavas dzīvojot.
195 [Raņķos (Raņķu pag. Kld)].

13801.

Jau es pats ganīdams
Ar meitiņu parunāju,
Tēv~ ar māti iestellēju
Gatavā valodā.
68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)].

13802.

Kā, māmiņa, tev patīk,
Man patīk abējādi:
Ja tu vari viena malt,
Es neņemšu līgaviņas.
30 [Ozolu muižā, Suntažu draudzē].

13803.

Kam, brālīti, zirgu pirki,
Kam kamanas kaldināji?
Vai tu biji nodomājis
Tautu meitu vizināt?
1880 [Jaunmuižā (Lutriņu pag. Kld)].

13804.

Kam tā sēta kalniņā,
Sagšām jumta istabiņa?
No tās sētas, māmuliņa,
Pārved man līgaviņu!
1880 [Jaunmuižā (Lutriņu pag. Kld)].

13805.

Laižu, laižu mātes vaļu,
Edz ko māte padarīja:
Māte dara brūnus svārkus,
Tēvs šūn caunes cepurīt~.
64 [Valmierā (Valmieras pag. Vlm)].

13806.

Luste, mana laba luste
Šoruden sievu jemt,
Nu man treju brūni svārki,
Dui dzeltāni kumeliņi.
189 [Kuldīgas Kalnmuižā (pie Kuldīgas)].

13807.

Maksājat, ciema puiši,
Es jums sievas pā(r)vedīšu;
Daudz man labu nolūkotu,
Man pašam nevajaga.
1880 [Jaunmuižā (Lutriņu pag. Kld)].

13808.

Nē, bāliņi, tas nav tiesa,
Ka vedīsi līgaviņu:
Ne tev arkla, ne kumeļa,
Ne pats esi arājiņš.
376 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

13809.

Nebūs nieka neejot,
Kumeliņa nejūdzot,
Nenāks klātu tautu meita,
Man sēdoti istabā.
137 [Tirzā (Tirzas pag. Md)].

13810.

Palīdziet, labi ļaudis,
Līgaviņu sataujāt,
Dodiet manim savus svārkus,
Savu cauna cepurīti!
401 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

13811.

Pats es vien priecājos,
Nevienam nesacīju:
Sakās māte kazu kaut,
Man atvest līgaviņu.
111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)].

13812.

Pieci sirmji auzas ēda,
Staļļa grīdu kapādami;
Piecas meitas klētī dzied,
Vilnānītes locīdamas.
75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)].

1. Pieci sirmji auzas ēda,
Stallī grīdu kapādami;
Piecas meitas māmiņai,
Visas piecas malējiņas.
2 [Aderkašos (Taurupes pag. Rg)].

13813.

Pieci sirmji auzas ēda,
Stallī grīdu kasīdami;
Jau tie pieci šoruden
Dažu labu raudinās.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

13814.

Prātiņ manu, kā tu tiksi?
Aiz ūdeņa līgaviņa.
Pirku zirgu, daru laivu,
Ikām tika rociņā.
98 [Praulienā (Praulienas pag. Md)].

- 397 -

13815.

Pusmūžiņa puisis biju,
Vēl nebija līgaviņas;
Man kaunīga māmuļīte,
Nedrīkst meitas bildināt.
1880 [Jaunmuižā (Lutriņu pag. Kld)].

13816.

Šķir, irbiņ, paparžiņ~s,
Taisi sev guļas vietu;
Šķir, bāliņ, savas māsas,
Ved mājās līgaviņu!
2291 [Sasmakas novadā (Ārlavas pag. Tl)].

13817.

Sniegi snieg sniegamo,
Ceļu dara darāmo,
Vēl tam mūsu bāliņam
Nederēta līgaviņa.
80 [Kalsnavā (Kalsnavas pag. Md)].

13818.

Stāsti manim, māmuliņa,
Kur lai ņemu līgaviņu,
Vai tepat nāburgos,
Vai svešās tautiņās?
88 [Liezerē (Liezeres pag. Md)].

13819.

Taisies, mans kumeliņ,
Pupu ziedu spalviņā:
Nu es gribu meitu māti
Šorudeni bildināt.
111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)].

1. Taisies, mans kumeliņ,
Pupu ziedu spalviņā:
Ruden iešu māršas vest,
Sev taujāt līgaviņas.
111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)].

13820.

Tēvs jautāja, ko es daru;
Es dar~ jaunas kamaniņas,
Es dar~ jaunas kamaniņas
Līgaviņu vizināt.
216 [Ventspilī].

13821.

Tēvs māmiņa nezināja,
Kam es viju pātadziņu:
Kumeliņu drīzināt,
Līgaviņu vizināt.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

13822.

čukstēt čukst tēvs ar māti,
Ko tie čukst, ko nečukst?
Tēvs dzīrēs kazu kaut,
Māte cept plācenīti.
97 [Vecpiebalgā (Vecpiebalgas pag. C)].

13823.

čukstēt čukst tēvs ar māti,
Ko tie čukst, ko nečukst?
čukstēj~ kaut sivēniņu,
Vest dēlam līgaviņu.
17 [Ķēčos (ķēču pag. Rg)].

1. čukstēt čukst tēvs māmiņa,
Dievs to zin, ko tie čukst.
Dzīrās kaut sivēniņu,
Meklēt man arājiņu.
28 [Nītaurē (Nītaures pag. Rg)].

13824.

Veldē rudzi, veldē mieži
Bāleliņa tīrumā.
Ņem, bāliņ, ļauduviņu,
Kas veldīti kustināja!
1880 [Jaunmuižā (Lutriņu pag. Kld)].

b) Tautu dēls resp. precinieki taisās un pošas ceļā, kausta, baro un seglo zirgus, izjāj no mājām

13825.

Vai vai tautu meita,
Tavu dārgu vainadziņu!
Šitā mun sestā reize
Kumeliņu seglojot.
88 [Liezerē (Liezeres pag. Md)].

13826.

Vai Dieviņi, ko darīšu,
Sav~ vaļiņu turēdams?
Nopinos vaska važas,
Iejūdzos vāverīti,
Iegrožoju zelta grožu,
Lai netek eglienā,
Lai tek tautu sētiņā,
Kur meitiņas baltas aug.
1880 [Jaunmuižā (Lutriņu pag. Kld)].

13827.

Alva klēts, vaŗa grīda,
Kur māmiņa meitas glauda;
Es segloju kumeliņu
Sudrabiņa stallītī.
324 [Sēļpilī (Sīļpils pag. Jk)].

- 398 -

13828.

Apkaustīju kumeliņu
Tēraudiņa pakaviem,
Lai tas man guni šķīla
Meitu mātes pagalmā.
107 [Vietalvā (Vietalvas pag. Md)].

13829.

Apsegloju sirmu zirgu,
Jāju meitu lūkoties;
Saka meitu māmuliņa:
Neba slikts ar sirmu jāj.
379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

1. Māmiņ, mīļā māmuliņa,
Viens atjāja baltu zirgu.
Kuš, meitiņ, kuš, meitiņ,
Slikts nejāja baltu zirgu.
85 [Lazdonā (Lazdonas pag. Md)].

13830.

Atraitnītis gauži raud,
Kumeliņu seglodams,
Ka tam bija meitas māti
Divi reizas bildināt.
360 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

13831.

Aug man bēris kumeliņis
Vidū staļļa apseglots;
Aug man skaista līgaviņa
Vidū ciema saderēta.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

13832.

Augstu pirku kumeliņu,
Lai kājiņas nedubļo,
Lai nesauca meitu māte
Mani ģeķa dzērājiņu.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

13833.

Aunies kājas, māmuliņa,
Es aizjūgšu kumeliņu:
Es redzēju ciemiņā
Vakar skaistu dzeltainīti.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

1. Ej, dēliņ, jūdz zirdziņu,
Brauksim abi ciemiņā:
Es redzēju ciemiņā
Skaistu jaunu dzeltenīti.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

13834.

Aut es āvu sav~ kājiņu,
Sedloj~ savu kumeliņu;
Būs dažam ielokam
Pūriņā negulēt.
141 [Vijciemā (Vijciema pag. Vlk)].

13835.

Brālīts jāja tautiņās
Ābolaiņu kumeliņu,
Pašam bija melni svārki,
Zaļa zīda cepurīte.
1271 [Litenē (Litenes pag. Md)].

13836.

Bāliņš jāja tautiņās
Līgaviņas lūkoties;
Tautu meita viltiniece
Skaisti vārtus appuškoja.
1271 [Litenē (Litenes pag. Md)].

13837.

Bāliņš zirgu apsegloja,
Zemīt~ slauka zīda pušķi.
Sargies, ciema zeltenīte,
Nu jās tevi bildināt;
Esi gudra, runā droši,
Tad paliksi bāliņos.
21 [Krimuldā (Krimuldas pag. Rg)].

13838.

Brūnītim auzas devu,
Pelēcim pelaviņas.
Brūnīts galvu daiļi nesa
Pretim meitu māmuliņu.
4 [Aijažos].

13839.

Danco mans kumeliņš,
Margo mans augumiņš,
Tai būs nākt tautu meitai,
Kaut tā ar negribētu.
111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)].

13840.

Dienavidu, brāleliņ,
Segloj savu kumeliņu:
Saulītē ielīgoja
Tautu meita maltuvē.
324 [Sēļpilī (Sīļpils pag. Jk)].

13841.

Divi bēri auzas ēda,
Muguriņas sagriezuši,
Tās meitiņas precenieku,
Ko ļautiņi niecināja.
28 [Nītaurē (Nītaures pag. Rg)].

- 399 -

13842.

Dod, Dieviņ, miglas rītu,
Miglā jāšu lūkoties:
Ne man piešu zābakiem,
Ne iemauktu kumeļam.
226 [Kandavā (Tl)].

13843.

Es mutīti nomazgāju
Tekošā ūdenī:
Līdzi, Dievs, nu es ņemšu
Novainotu mātes meitu.
1880 [Jaunmuižā (Lutriņu pag. Kld)].

13844.

Es neautu baltas kājas,
Neseglotu kumeliņu,
Kad manam brālītim
Nevajdzētu līgaviņas.
206 [Kuldīgas apriņķī].

13845.

Es piesēju kumeliņu
Pie ziedošas ābelītes.
Apbierst mans kumeliš
Ar ābeļu ziediņiem;
Jāju sievu lūkoties
Ar ziedošu kumeliņu.
208 [Ēdolē (Ēdoles pag. Vp)].

13846.

Es pilno kannu dzēru,
I pilno biķerīti;
Uz pilno mātes meitu
Griežu savu kumeliņu.
101 [Rankā (Rankas pag. C)].

1. Uzpilno kannu dzēru,
Uzpilno biķerīti:
Uzpilnā mātes meita
Man krekliņu šūdināja.
112 [Cirstos (Cirstu pag. C)].

13847.

Es redzēju ciemiņā
Augam skaistu zeltenīti.
Tīšām jāšu mēģināt,
Vai tā nāks, vai nenāks.
363 [Dzirciema pag. (Tk) un citur Kurzemē].

13848.

Gaisma gaisma, bāleliņ,
Seglo savu kumeliņu!
Daža laba mātes meita
Gaida tevi aizejam.
161 [Alšvangā (Alšvangas pag. Azp)].

13849.

Gaisma gaisma, bāleliņi,
Seglo savu kumeliņu!
Tu atrasi tautu meitu
Sijājam, ne maļam.
190 [Kuldīā].

13850.

Gaisma gaisma, bālelīni,
Sedlo savu kumelīnu!
Vēl atrasi tautu meitu
Vakarēju gulumīnu,
Vakarēju gulumīnu,
Vakar raustu uguntīnu,
Vakar raustu uguntīnu,
Neslaucītu istubīnu,
Vakarēju ēdumīnu,
Vakarēju dzērumīnu.
158 (Tosmarē).

13851.

Gaisma gaisma, bāleliņi,
Seglojiet kumeliņus!
Īsa diena, gaŗš celiņis,
Nederēta līgaviņa.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

13852.

Gudreniece tautu meita,
Klētie loka vilnainītes;
Gudri mani bāleliņi,
Stallie kausta kumeliņus.
401 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

13853.

Gudri, daiļi, tautu dēls,
Seglo bēru kumeliņ~,
Gribēdams bildināt
Gudru, daiļu mātes meitu.
64 [Valmierā (Valmieras pag. Vlm)].

13854.

I nelietis Dievu lūdza,
Pa vārtiem izjādams:
Dievs, palīdzi, mīļa Laima,
Pievilt labu mātes meitu!
293 [Gravendālē (Mežotnes pag. B)].

1. Ir nelietis Laimu lūdza,
Pa vārtiemi izjādams,
Pievilt labu meitu māti,
Dabūt labu līgaviņu.
291 [Garozā (Mežotnes pag. B)].

13855.

Juoj, buol~eņ, garu ceļu
Dūmuodams, guoduodams,
Atves~ sev ļaudaveņu
Dūmuotuoju, guoduotuoju.
4282 [Eversmuižā (Ciblas pag. Ldz)].

- 400 -

13856.

Jāj, bāliņi, jājamo,
Godē savu augumiņu,
Lai pratāsi tautu meita,
Lai darina sedzeniņu.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

13857.

Jāsim, brāļi, laime būs,
Zirgi zviedz, nebubina,
Atrasim tautu meitu
Pašā ceļa maliņā.
161 [Alšvangā (Alšvangas pag. Azp)].

13858.

Jāsim, brāļi, vienu ceļu,
Lai nezviedz kumeliņi;
Ņemsim, brāļi, vienas māsas,
Lai neraud māmuliņa.
207 [Dundagā (Dundagas pag. Vp)].

13859.

Jož, brālīti, zelta jostu,
Sedlo sirmu kumeliņu!
Sarkan~ vaigi tautu meitai,
Smuks sarkanis vainadziņš.
363 [Dzirciema pag. (Tk) un citur Kurzemē].

13860.

Kumeliņi baltsarīti,
Ko tik gauži bubināji?
Vai bubini tīras auzas,
Adar daiļu braucējiņu?
1880 [Jaunmuižā (Lutriņu pag. Kld)].

13861.

Kur gāji, bāliņ,
Cimdiņiem rokā?
- Pa ceļu, pa ceļu,
Malējas meklēt.
282 [Vilcē (Vilces pag. Jg)].

13862.

Kur tie mani tirgus vāģi?
Man uz tirgu jāizbrauc.
Tu, dēli, taisies līdzu,
Tev ir sieva jāprecē;
Tu, meitiņa, paliec mājā,
Tev telītes jāizslauc.
281 [Nītaures, Siguldas un Cēsu apvidū (Rg, C)].

13863.

Kur tu brauksi, smuks puisīti,
Ar tiem skalu riteņiem!
- Braukš~ uz savu sievas māti,
Vai dos savu zeltainīti?
73 [Dzērbenē (Dzērbenes pag. C)].

13864.

Kur tu iesi, bāleliņ,
Baltas kājas audamies?
- Iešu ļaužu lūkoties,
Kā dzīvoja pasaulē.
98 [Praulienā (Praulienas pag. Md)].

13865.

Kur tu iesi, bāleliņi,
Baltas kājas audamies?
- Iešu liepas apraudzīt,
Vai ir liela, vai ir kupla.
137 [Tirzā (Tirzas pag. Md)].

1. Kur tu iesi, bāleliņi,
Baltas kājas audamies?
- Iešu, māsiņ, pār jūriņu
Savas liepas apraudzīt,
Vai ir tieva, vai ir gaŗa,
Vai mirkst zari jūriņā.
Gana tieva, gana gaŗa,
Mirkst zariņi jūriņā.
88 [Liezerē (Liezeres pag. Md)].

2. Kur tu iesi, ozoliņ,
Vasku cimdi rociņā?
- Iešu liepas aplūkotu,
Vai ir kuplas uzaugušas.
Ja būs kuplas uzaugušas,
Dastellēšu cirtējiņu.
1411 [Jaunrozē (Jaunrozes pag. Vlk)].

3. Kur tu skriesi, vanadziņ,
Ar tiem vaska spārniņiem?
- Skriešu liepas apraudzīt,
Vai ir kuplas izaugušas.
Gana kuplas, gana gaŗas,
Zari līka Daugavā.
73 [Dzērbenē (Dzērbenes pag. C)].

4. Kur tu teci, ozoliņ,
Vaski cimdi rociņā?
- Iešu liepas aplūkotu
Daugaviņas maliņā,
Vai būs kupla izaugusi,
Vai resnāka sabriedusi.
121 [Gulbenē (Md)].

13866.

Kur tu iesi, bāleliņi,
Baltas kājas audamies?
- Gāju, gāju pa celiņu,
Līgaviņas meklēdams.
322 [Saukā (Saukas pag. Jk)].

- 401 -

13867.

Kur tu iesi, smuks puisīti,
Bez saulītes rītiņā?
- Iešu uz to lielu ciemu
Līgaviņu raudzīties.
1311 [Apē (Vlk)].

13868.

Kur tu jāsi, bāleliņ,
Kumeliņu seglodams?
- Jāš~, māsiņ, pār Daugavu
Dzeltānīšu lūkoties.
88 [Liezerē (Liezeres pag. Md)].

13869.

Kur tu jāsi, bāleliņ,
Vakarā kājas āvi?
- Bajāram dui meitiņas,
Tur jāsim lūkoties.
194 [Ošniekos (Lutriņu pag. Kld)].

13870.

Kur tu jāsi, Miķelson,
Ar to bēru kumeliņu?
- Jāšu, jāšu pa lukstiem
Uz Vidzemes meitiņām.
101 [Rankā (Rankas pag. C)], 1081 [Veļķos (Veļķu pag. C)].

13871.

Kur tu skriesi, vanadziņi?
Baltas vistas žogmalā;
Kur tu jāsi, bāleliņi?
Daiļas meitas ciemiņos.
206 [Kuldīgas apriņķī].

1. Neskrej tālu, vanadziņi,
Teju vistas lejiņā;
Nejāj tālu, mans brālīti,
Teju meitas kaimiņos.
1880 [Jaunmuižā (Lutriņu pag. Kld)].

13872.

Lakstīgala trejvalode,
Nāc man līdz tautiņās,
Palīdz~ man parunāt
Ar to meitu māmuliņu.
42 [Suntažos (Suntažu pag. Rg)].

1. Lakstīgala trejvalode,
Iesim meitas bildināt;
Tev šķīrās, tev vedās,
Tev trejāda valodiņa.
196 [Rendā (Rendas pag. Kld)].

2. Trejvalodu lakstīgala,
Palīdz tautas pierunāt;
Tev šķiŗās, tev vedās,
Tev gudrais padomiņš.
36 [Rikterē (Sidgundas pag. Rg)].

13873.

Māte mani rātin rāja,
Kam nejēmu līgaviņas.
Es iegāju klētītēja,
Trīskārt žēli nosraudāju.
Apsavilku treju svārku,
Piesijožu zobentiņu,
Piesijožu zobentiņu,
Jāju sievas lūkoties.
149 [Nīcā (Nīcas pag. Lp)].

13874.

Man bij dailis kumeliņis,
Zvaigžņu deķis mugurā;
To es jāju tautiņās
Līgaviņu lūkoties.
188 [(?)].

13875.

Man bij treju kameniņu
Ar ozola mietnītēm;
Tur iejūdzu sirmus zirgus,
Ar ko braukti precībās.
324 [Sēļpilī (Sīļpils pag. Jk)].

13876.

Mīļā māt, mīļā
mās,
Puškojat manu svārk~,
Puškojat manu svārk~
Sarkanzīda rozītēm:
Mīļi mani meitas gaida
Sarkanzīļu vainagos.
145 [Krotē un Bunkā (Krotes un Bunkas pag. Lp)].

13877.

Nestundāi es izjāju
Līgaviņas lūkoties:
Man gailītis padziedāja,
Kumeliņu seglojot.
283 [Kroņa Vircavā (Vircavas pag. Jg)].

13878.

Neveiklītis kājas āva
Straujupītes maliņā;
Tekam abi, mēs māsiņas,
Iegrūžam upītē!
97 [Vecpiebalgā (Vecpiebalgas pag. C)].

- 402 -

13879.

Pa pāŗam oši auga,
Pa pāŗami ozoliņi;
Pa pāŗami jauni puiši
Seglo savus kumeliņus.
73 [Dzērbenē (Dzērbenes pag. C)].

13880.

Pa vējam, pa vējam
Pagriežami kumeliņus;
Pret vējiņu, pret vējiņu
Pagriežami cepurīti!
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

13881.

Pate iešu, pate iešu
Bāliņam sievu ņemt;
Liecenieka nesūtīju,
Lai bāliņa nepaļāja.
121 [Gulbenē (Md)].

13882.

Pavaicāju tēviņam,
Kādu jūgšu kumeliņu?
- Jūdz, dēliņi, to kumeļu,
Kas iet stāvu dancodams!
181 [Cīravā (Cīravas pag. Azp)].

13883.

Pieci gadi audzināju
Stallēi bēru kumeliņu;
Tai sestāi gadiņāi
Lieku sedlus mugurāi,
Lieku sedlus mugurāi,
Jāšu sievas lūkoties.
181 [Cīravā (Cīravas pag. Azp)].

1. Trīs gadiņi audzināju
Stallī bēru kumeliņu;
Ceturtā gadiņā
Dzelzēm kājas kaldināju;
Piektajā gadiņā
Pirku sedlus, iemauktiņus;
Sestajā gadiņā
Jāju sievas lūkoties.
146 [Lielkrūtē (Purmsātu, Bārtas pag. Lp)].

13884.

Pieci skrēja vanadziņi,
Sestā raiba žagatiņa;
Būs tā vieta, kur tie ies,
Darīs mātei žēlumiņu.
111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)].

13885.

Puško, māte, mani pašu,
Tēvs baro kumeliņu;
Mīlēs meitas mani pašu,
Mīlēs manu kumeliņu.
1880 [Jaunmuižā (Lutriņu pag. Kld)].

13886.

Puško mani, māmulīte,
Tēvs baro kumeliņu;
Es neņemšu līgaviņu,
Līdz tā labi appuškota.
195 [Raņķos (Raņķu pag. Kld)].

13887.

Puškojies, bāleliņ,
Ar ozola lapiņām,
Kam neteici māsiņai,
Kur tu jāsi lūkoties.
206 [Kuldīgas apriņķī].

13888.

Puškojies, tautu meita,
Es puškoju kumeliņu,
Es puškoju kumeliņu
Sudrabiņa ķēdītēm.
324 [Sēļpilī (Sīļpils pag. Jk)].

13889.

Puškojies, tautu meita,
Nu jās tevi lūkoties:
Jau palika mans brālītis
Kumeliņu seglojot.
194 [Ošniekos (Lutriņu pag. Kld)].

13890.

Puškots vīris es uzaugu,
Barots manis kumeliņis:
Māte mani appuškoja,
Tēvs baroja kumeliņu.
146 [Lielkrūtē (Purmsātu, Bārtas pag. Lp)], 166 [Gramzdā un Smaižos (Gramzdas un Aizviķu pag. Lp)], 173 [Rokaišos (pie Aizputes Azp)].

1. Puškots vīris es uzaugu,
Baŗots manis kumeliņis:
Māte mani appuškoja,
Pats baŗoju kumeliņu.
Es neņemšu līgaviņu,
Ja puškotas nedabošu.
181 [Cīravā (Cīravas pag. Azp)].

13891.

Pusmūžiņa vīriņš biju,
Pusģeņģeŗa kumeliņš,
Nu vēl gāju pusmuižā
Pusjumpravu lūkoties.
21 [Krimuldā (Krimuldas pag. Rg)].

13892.

Radi vien šai zemē,
Kur būs ņemt līgaviņu?
Cep, māmiņa, kviešu maizi,
Smītēsam par Daugavu!
73 [Dzērbenē (Dzērbenes pag. C)].

- 403 -

1. Cep, māmiņ, kviešu maizi,
Izcep mazu kukulīti,
Smītēsam par Daugavu
Arājiņa raudzīties!
Manu bēdu Vidzemē
Dēlu māte nomiruse.
75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)].

13893.

Rāmi rāmi jūŗa šņāca
Miglaiņā rītiņā;
Rāmi rāmi tautiets jāja
Pēc netiklas mātes meitas.
225 [No Kaltenes līdz Kolkasragam gar jūrmalu (Tl, Vp)].

13894.

Raudādams apāvos
Baltus piešus kājiņā;
Vai man bija tik jaunam
Meitu māti bildināt!
13 [Ikšķilē (Ikšķiles pag. Rg)].

1. Raudādams apāvos
Baltas zeķes kājiņā;
Kam bij man tik jaunam
Meitu māti bildināt!
398 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

13895.

Raudas nāca tam puišam
Kumeliņu seglojot:
Šī devīta mātes meita
Šo rudeni bildināma.
120 [Gaujienā (Gaujienas pag. Vlk)].

1. Tautu dēlis žēli raud,
Kumeliņu sedlodams:
Šī devīta mātes meita
Šo rudeni bildināta.
Bildin~, nelga, vēl deviņas,
Kam pirmaju niecināji!
164 [Dunalkā (Dunalkas pag. Azp)], 181 [Cīravā (Cīravas pag. Azp)].

13896.

Rīgā pirku pāva spalvu,
Cēsīs cauņu cepurīti;
Tā bij viegla klanīties
Pretim meitu māmuļiņu.
111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)].

1. Viegli liku galviņā
Dārgas naudas cepurīti;
Tā būs viegla noņemties
Pretī meitu māmuļīti.
143 [Bārtā (Bārtas pag. Lp)].

13897.

Rītā agri, rītā agri
Jaunu meitu lūkoties,
Vai galviņa izsukāta,
Vai istaba izslaucīta.
1880 [Jaunmuižā (Lutriņu pag. Kld)].

13898.

Ripaiņš, pangaiņš
Mans kumeliņis;
No rīta ripošu
Lielā ciemā,
Lielā ciemā
Pie meitu mātes.
224 [Kabilē (Kld)].

13899.

Zaļa zaļa diena ausa,
Sudrabota saule lēca;
Velc, brālīti, zaļus svārkus,
Sudrabota tautu meita.
Sudrabota tautu meita,
Nāc pie mana bāleliņa;
Ja tu biji sudrabota,
Caunots manis bāleliņis.
224 [Kabilē (Kld)].

13900.

Sasegloju, sasprādzēju
Savu sirmu kumeliņu,
Jāj~ pret meitu māmuliņu,
Kā saulīte vizēdams.
98 [Praulienā (Praulienas pag. Md)].

13901.

Saseglošu kumeliņu,
Jāšu sievas lūkoties;
Man vienam grūts mūžiņš,
Vienam grūti dzīvojot.
63 [Sprēstiņos (Dauguļu pag. Vlm)].

13902.

Šo ruden~, to ruden~
Maza mana līgaviņa.
Vai nu liela, vai nu maza,
Nu seglošu kumeliņu.
4 [Aijažos], 85 [Lazdonā (Lazdonas pag. Md)], 88 [Liezerē (Liezeres pag. Md)], 107 [Vietalvā (Vietalvas pag. Md)].

13903.

Šodien Dieviņš labi dara,
Šodien deva jauku laiku,
Lai jāj manis bāleliņis
Līgaviņas lūkoties.
345 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

- 404 -

13904.

Šorīt agri vilciņš līda
Gar kuplaju ozoliņu;
Šorīt agri mūs~ brālītis
Segloj~ savu kumeliņu.
161 [Alšvangā (Alšvangas pag. Azp)].

13905.

Sedlo, māsiņ, kumeliņu,
Kamēr es kājas aunu,
Liec tos zelta iemauktiņus
Sidrabiņa sprēdzītēm!
75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)].

13906.

Ziedi, ziedi, tautu meita,
Kā ābele kalniņā!
Nu jās mani bāleliņi
Tavus ziedus birdināt.
1880 [Jaunmuižā (Lutriņu pag. Kld)].

1. Balta zied ābelīte
Tai kalniņa galiņā;
Jās rudeni mans brālītis
Tavu ziedu birdināt.
218 [Aizupē (Aizupes pag. Tk)].

13907.

Sievas dēļ(i), bāleliņi,
Neseglo kumeliņu:
Nāks rudenis, riekstu laiks,
Atnāks pate riekstodama.
348 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

1. Ogu ogu, riekstu riekstu
Mana brāļa druvmalē.
Aties pate tautu meita
Ogodama, riekstodama.
185 [Lielezerē (Ezeres pag. Kld)].

13908.

Sedlo, brāļi, puķu sedlus
Sava rauda mugurā;
Sen dziedāja ciema meitas
Sīku rožu dārziņā.
216 [Ventspilī].

13909.

Seglo, tēvs, kumeliņu,
Puško, māte, cepurīti,
Lai es jāju kā kundziņš
Līgaviņas lūkoties.
68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)].

13910.

Siksniņām, sprādzītēm
Neredz manu kumeliņu;
Lentītēm, bantītēm
Neredz manu cepurīti.
109 [Vestienā (Vestienas pag. Md)].

1. Lentītēm, bantītēm
Neredz manu cepurīti;
Siksniņām, sprādzītēm
Neredz manu kumeliņu.
Tai bij arī mātei būt,
Kas man savu meitu liedz.
206 [Kuldīgas apriņķī].

2. Neviens mani neredzēja,
Kāds es biju raitenieks:
Zīda puški zemi slauka,
Drebēt dreb kumelīns.
149 [Nīcā (Nīcas pag. Lp)].

13911.

Zinu ceļu, māku mēli,
Turu labu kumeliņu;
Viena meita māmiņai,
Maksā zelta gabaliņu.
321 [Zasā (Zasas pag. Jk)].

13912.

Smuidra priede siliņā,
Skaista meita māmiņai;
Uz priedītes cirvi trinu,
Uz meitiņas kājas āvu.
80 [Kalsnavā (Kalsnavas pag. Md)].

13913.

Znoti, draugi, sanāciet,
Padomiņu piedodiet,
Kuŗu ceļu man bij laist
Ar labo kumeliņu.
324 [Sēļpilī (Sīļpils pag. Jk)].

13914.

Sūtiet mani meitu vilt,
Es mācēju meitas vilt:
Sviežu riekstu par istabu,
Satek meitas kā irbītes.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

1. Sūtiet mani meitu vilt,
Es mācēju meitas vilt.
Daej~ vienu lazdu krūmu,
Piešķin~ riekstus kulītē;
Daej~ vienu meitu ciemu,
Svied~ riekstiņus pagalmā,
Svied~ riekstiņus pagalmā,
Skrien meitiņas bukuriem.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

- 405 -

13915.

Sukāju bērīti,
Pabēru auzas,
No rīta klapēšu
Pie tautu meitas.
206 [Kuldīgas apriņķī].

13916.

Tāda rota man, puišam,
Kā pašam ķēniņam;
Kad es jāju tautiņās,
Tad ir prieks meitiņām.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

13917.

Taisies, mana māmuliņa,
Es aizjūgšu kumeliņu;
Tautām kājas nosalušas,
Mani jaunu gaidīdam.
30 [Ozolu muižā, Suntažu draudzē].

13918.

Tautu dēls jostu joza,
Mirdz mirdzamu ziediņiem;
Aiz jostiņas cimdus bāza,
Zobentiņu vicināja.
111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)].

13919.

Tievu gaŗu grožu viju,
Slaidi laidu kumeliņu
Pret to meitu māmuliņu,
Kas audzēja līgaviņu.
42 [Suntažos (Suntažu pag. Rg)].

13920.

Tievu gaŗu grožu viju,
Slaidi laižu kumeliņu,
Vai es meitas nedabūšu
Mazajāi ciemiņā.
88 [Liezerē (Liezeres pag. Md)].

13921.

Trīs gadiņi audzināju
Kuplu liepu vīgriezī;
Ceturtā rudenī
Stellēj~ pāru cirtējiņu.
Trīs gadiņi audzināju
Brāļam skaistu līgaviņu;
Ceturtā rudenī
Stellēj~ pāru precētāju.
120 [Gaujienā (Gaujienas pag. Vlk)].

1. Trīs gadiņi audzināju
Zelta niedri vīgriezē;
Ceturtāi gadiņāi
Sūtu pāris cirtējiņu,
Sūtu pāris cirtējiņu,
Pāris bēru kumeliņu.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

13922.

Trīs gadiņi linus sēju
Stāvajā piekalnē;
Trīs gadiņi audzināju
Ciemiņā līgaviņu.
Vai nu liela, vai nu maza,
Nu seglošu kumeliņu.
112 [Cirstos (Cirstu pag. C)].

13923.

Trīs gadiņi sabaroju
Stallī bēru kumeliņu,
Ceturtāi gadiņāi
Jāju meitu lūkoties.
111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)].

13924.

Trim kārtām gaiļi dzied,
Trīsreiz bēri pabaroju;
Trim kārtām zelta šņore
Ap to manu cepurīti.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

1. Trīs reizītes gailīts dzied,
Trīs kumeļi paberoti;
Trim kārtāmi zelta šņore
Apkārt manu cepurīti.
134 [Sinolē (Sinoles pag. Vlk)].

2. Trīs reizītes gailis dzied,
Trīsreiz zirgus pabaroju;
Trīs kārtiņas zelta josta
Ap to manu vēderiņu.
322 [Saukā (Saukas pag. Jk)].

13925.

Trim kārtām gaiļi dzied,
Trīskārt bēri pabaroju;
Vēl atradu tautu meitu
Ni kājiņu neavušu.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

13926.

čīkstēt čīkst liepu sedli,
Kumeliņu sedlojot;
Lai nočīkst jauni puiši,
Kas bez laika apsedloja.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

13927.

čīkstēt čīkst liepu sedli,
Kumeliņu sedlojot:
Šī devīta mātes meita
Šo vasaru bildinot.
181 [Cīravā (Cīravas pag. Azp)].

- 406 -

13928.

čīkstēt čīkst liepas sedli,
Kumeliņu sedlojot;
Tā nočīkst ļauna diena
Zem kumeļa kājiņām.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

13929.

Upsā māmiņ, ekur dēliņš,
Sidrab~ caunes cepurīte!
Kad es gribu, es in varu
Prūšos ņemti līgaviņu.
Prūšu meitai zīžu svārki,
Man bij caunes cepurīte.
274 [Zaļā muižā (Zaļenieku pag. Jg)].

13930.

Uz cinīša galvu liku,
Gaidu saules uzlecot.
Kad uzlēca lēkšus saule,
Tad sēžos kumeļāi,
Tad sēžosi kumeļāi,
Jāju sievas raudzīties.
33 [Pēteŗupē (pie Saulkrastiem Rg)].

13931.

Viena pāra ošu auga,
Otra pāra ozoliņu;
Trešā pāra jaunu puišu
Seglo savus kumeliņus.
88 [Liezerē (Liezeres pag. Md)].

13932.

Cielaviņa tiltu teka,
Tilta grodus skaitīdama;
Puisīts jāja precībās,
Asariņas slaucīdams.
2071 [Ancē (Ances pag. Pg)].

13933.

Cieti jūdzu, daili braucu
Dārgas naudas kumeliņu;
Viegli liku galviņāi
Dārgas naudas cepurīti,
Lai ziediņi nenobira
Tautu mātes istubāi.
152 [Raibeniekos (Durbes pag. Lp)].

13934.

Cēlos agri rītiņā,
Lai redz~ sauli uzlecot;
Stalti jāju kumeliņu,
Lai dabotu līgaviņu.
325 [Secē (Seces pag. Jk)].

139341.

Celies, māte, cel dēliņu,
Lai baro kumeliņu,
Ka varēja līdz gaismiņu
Apjāt tautu novadiņu.
200 [Skrundā (Skrundas pag. Kld)].

13935.

Celies, māte, cel dēlīnu,
Lai baŗoja kumelinu,
Lai varēja līdz dienīnu
Meitu māti bildināt.
164 [Dunalkā (Dunalkas pag. Azp)].

1. Vakars nāca, bālelīni,
Sedloj savu kumelīnu,
Lai varēji līdz gaismīnu
Līgavīnu saderēt.
164 [Dunalkā (Dunalkas pag. Azp)].

13936.

Cep, mameņ, kvīšu maizi,
Izcep man kukuleiti:
Ir suneits kaimiņūs
Kvīšu maizes āduojeņš.
423 [Daugavpils apr.].

13937.

Citu rītu, bāleliņi,
Mēs agrāki celsamies,
Ka varētu kumeliņu
Līdz ar dienu apseglot.
322 [Saukā (Saukas pag. Jk)].

c) Zīle dzied, pareģo

13938.

Aši aši zīle dzied
Asa mieta galiņā;
Aši cirtu kumeļam
Smalku linu pātadziņu.
68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)], 407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

13939.

Dzied~, zīlīte, i nedziedi,
Lec uz vārtu stuburīša,
Tam puišam sievu ņēma,
Kurs varēja pabarot.
309 [Biržos (Biržu pag. Jk)].

- 407 -

13940.

Labi mana zīle dzied
Labajā rociņā:
Kā es iešu, tā pārvešu
Brālīšam līgaviņu.
391 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

13941.

Lēņi lēņi zīle dzied,
Kumeliņu seglojot;
Dievs dod meitu māmiņai
Lēņi laist valodiņu.
1271 [Litenē (Litenes pag. Md)].

13942.

Pasaklaus~, bruoleleņ,
Kuru rūku zeile dzīd;
Kad pa kreisū zeile dzīd,
Grīz pa lobū kumeleņu!
409 [Līksnas pag. D].

13943.

Zīle brēca ozolā,
Es segloju kumeliņu.
Ja būs man Dievs vēlējis,
Es tukšā nepārnākšu:
Pārnesīšu baltus cimdus,
Norakstītu nēzdaudziņu.
379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

13944.

Zīle dzieda, zīle brēca
Mana brāļa namgalā.
Tā mazaja, tā smukaja,
Tā būs mana līgaviņa;
Tai es došu savu klēti,
Savas klētes atslēdziņu:
Tai es došu sav~ laidaru,
Savas govis raibaļiņas.
225 [No Kaltenes līdz Kolkasragam gar jūrmalu (Tl, Vp)].

13945.

Skaisti man zīle dzied,
Kumeliņu sedlojot.
Dos Dieviņš, liks Laimiņa,
Būs pirmā jājumā.
28 [Nītaurē (Nītaures pag. Rg)].

13946.

Sudrabiņa zīle dzied,
Kumeliņu seglojot.
Ja man Dievis palīdzēs,
Raudās viena meitu māte.
13 [Ikšķilē (Ikšķiles pag. Rg)].

13947.

Sudrabiņa zīle dzied
Mana staļļa galiņā;
Sudrabiņa tautu meita
Būs man kāju āvējiņa.
281 [Nītaures, Siguldas un Cēsu apvidū (Rg, C)]. 190 [Kuldīā].

13948.

Sidrabiņa zīle dzied
Staļļa spāres galiņāi.
Laidies, zīle, zemītē,
Nāc man līdz tautiņās!
87 [Liepas muižā (Liepas pag. C)].

13949.

Sudrabota zīle dzied
Staļļa spāres galiņā;
Zelta puški locījās
Zem kumeļa kājiņām.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)], 408 [Krustpilī, Unguros un Stukmaņos (Krustpils, Ungurmuižas D un Pļaviņu Rg pag.)].

1. Sudrabota zīle dzied
Staļļa spāres galiņā;
Zelta puķe laistījās
Zem kumeļa kājiņām.
68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)], 325 [Secē (Seces pag. Jk)].

13950.

Sudrabota zīle dzied
Staļļa spāres galiņā;
Stallie bēri kumeliņi
Sudrabiņa krēpītēm.
98 [Praulienā (Praulienas pag. Md)].

13951.

Sidrabota zīle tek
Pa kumeļa kājīnām;
Voi būs laime kumeļam,
Voi kumeļa jājējam?
61 [Mazsalacā (Mazsalacas pag. Vlm)].

1. Sudrabota zīle tek
Pa kumeļa kājiņām:
Voi būs laime tautiešam,
Voi manam kumeļam?
41 [Stukmaņos (Pļaviņās Rg)].

d) Atgadījumi un apcerējumi ceļā un ceļa galā

13952.

Balta bija gatuvīte,
Ievu ziedu piebiruse.
Vai tādēļ es nevaru
Cauri laist kumeliņu?
194 [Ošniekos (Lutriņu pag. Kld)].

- 408 -

13953.

Bērīts mans kumeliņš
Dāldeŗiem norakstīts;
Ne pie vārtu nepiejāju,
Māte meitu pasolīja.
311 [Dzērvē, Susējā, Dignājā (Saukas Jk, Susējas Il, Dignājas Jk pag.)].

13954.

Bij man viena rieksta dēļ
Tādu lielu lagzdu liekt?
Bij man vienas meitas dēļ
Tādu tāļu ceļu jāt?
1880 [Jaunmuižā (Lutriņu pag. Kld)].

13955.

Braucin braucu, vai važoju
Uz to meitu māmuliņu,
Dos meitiņu, vai nedos,
Vai lamāt izlamās?
68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)].

13956.

Braucin braucu, vai važoju
Uz to meitu māmuliņu,
Vai tā mani bārtin bāra,
Vai piedeva padomiņu.
451 [Viskaļos, Kokneses draudzē (Viskaļu pag. Rg)].

13957.

Divi melni suņi rēja,
Aiz upītes tupēdami;
Nedrīkstēju droši jāt,
Ne iemauktu zvadzināt.
68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)].

1. Naiki naiki suņi rēja
Daugaviņas maliņā;
Ni drīkstēju droši jāt,
Ni iemautu zvadzanāt.
398 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

13958.

Droši gāju pa celiņu,
Pa lielo, pa mazo;
Droši jāju tautiņās
Līgaviņas bildināt.
325 [Secē (Seces pag. Jk)].

13959.

Iet iekšā, vai neiet
Tai groznā ciemiņā?
Riņķiem griezts pagalmiņš,
Dēļiem jumta istabiņa.
120 [Gaujienā (Gaujienas pag. Vlk)].

13960.

Ej, brāliņ, droši droši
Tautu meitu sētiņā,
Kari savu cepurīti
Ozoliņa zariņā!
324 [Sēļpilī (Sīļpils pag. Jk)].

13961.

Es ar savu pātedziņ~
Suņam acis izkapē,
Kam man~ rēje, svešinieku,
Pa celiņu staigādam~.
207 [Dundagā (Dundagas pag. Vp)].

13962.

Es bij~ puika, droši jāju
Pie to meitu māmuliņu;
Stundu pieši noskanēja,
No kumeļa nolecot.
137 [Tirzā (Tirzas pag. Md)].

13963.

Es nojāju pa lejāmi,
Pa ozola ēniņām;
Es atradu tautas meitu
Ar māmiņu rājamies.
Apkārt griezu kumeliņu,
Lai palika, kur auguse.
146 [Lielkrūtē (Purmsātu, Bārtas pag. Lp)].

13964.

Es šķitos tāli braukt,
Praulienāi auzas kārt;
Birzēnietes pretī nāca,
Savas meitas solīdamas.
90 [Lodē (Kusas pag. Md)].

13965.

Gana agri es cēlos
Seglot savu kumeliņu;
Jau atradu tautu meitu,
Samalušu, sijājam.
206 [Kuldīgas apriņķī].

1. Cieši jozu savu jostu,
Viegli lēcu kumeļā;
Jau atražu tautu meitu,
Samalušu, sijājot.
134 [Sinolē (Sinoles pag. Vlk)].

13966.

Gan gudri es dabē
No māmiņ~ to meitiņ~:
Birzē sēj~ kumeliņ~,
Kājām gāj~ sētiņē.
211 [Rindā (Ances pag. Vp)].

1. Gan gan gudri es jau ņēmu
To labaju mātes meitu:
Birzē sēju kumeliņu,
Kājām gaju sētiņā.
Neliedz māte ceļavīram,
Ne meitiņas preceniekam.
161 [Alšvangā (Alšvangas pag. Azp)].

- 409 -

13967.

Gaŗām jāju ābeļ~ birzi,
Ziedi bira uz kumeļa;
Gaŗām jāju tautu sētu,
Tautu meita gauži raud.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

13968.

Gaŗām jāju šam ciemam
Līdz viņam ciemiņam:
Šā ciemiņa dzeltainītes
Netīk manam prātiņam.
324 [Sēļpilī (Sīļpils pag. Jk)].

13969.

čeņģeŗiem bēri laižu
Pa tiem ciema tīrumiem;
Ciema mātei daiļas meitas
Kā āriņa lagzdīgalas.
88 [Liezerē (Liezeres pag. Md)].

13970.

Griez apkārt, griez apkārt,
Bāliņ, savu kumeliņu:
Es atradu tautu meitu
Ar māmiņu baŗamies.
6 [Annas muižā (ķēču pag. Rg)], 73 [Dzērbenē (Dzērbenes pag. C)], 88 [Liezerē (Liezeres pag. Md)], 90 [Lodē (Kusas pag. Md)].

1. Es atjāju par lapām,
Pa ozola ēniņām;
Es atradu tautu meitu
Ar māmiņu rājamies.
172 [Rāvā (Rāvas pag. Lp)].

13971.

Jāju, jāju visu dienu,
Jāju, ceļu vaicādams;
Uz vakaru tautu meita
Pate ceļa vedējiņa.
172 [Rāvā (Rāvas pag. Lp)], 181 [Cīravā (Cīravas pag. Azp)].

13972.

Kad manam kumeļam
Iemauktiņi neskanētu,
Es atrastu tautu meitu
Basajām kājiņām.
191 [Kursīšos (Kursīšu pag. Kld)].

1. Kad manam kumeļam
Cangu rangu neskanētu,
Es atrastu tautu meitu
Ceplie rotu kaltējot.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

13973.

Kājām gāju, rokā vedu
Nosvīdušu kumeliņu,
Lai tās mani nepazina,
Liela ciema dzeltainītes.
400 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

13974.

Kājām gāju, rokā vedu
Nosvīdušu kumeliņu,
To meitiņu meklēdams,
Kas aug viena māmiņai.
216 [Ventspilī].

13975.

Kaimiņos meitas auga
Pelēkos vamzīšos;
Es aizjāju lūkoties
Ar pelēku kumeliņu.
1880 [Jaunmuižā (Lutriņu pag. Kld)].

13976.

Kālab manis kumeliņis
Ceļu tek bez iemauktu?
Vai būs mana līgaviņa
Bez māmiņas uzaugusi?
188 [(?)].

13977.

Kas manam kumeļam
Gaŗu ceļu padarīja?
Tautu meita padarīja,
Daiļ~ augusi brālīšos.
195 [Raņķos (Raņķu pag. Kld)].

13978.

Kumeliņa galvu glaudu
Tīrumiņa galiņā,
Lai tas mani daiļi nesa
Pret to meitu māmuliņu.
26 [Madlienā (Madlienas pag. Rg)].

1. Kumeliņa galvu glaudu
Tīrumiņa galiņā,
Lai tas mani daiļi nesa
Pret tām ciema meitiņām.
16 [Kastrānē (Kastrānes pag. Rg)].

13979.

Lai man tika, kas man tika,
Tā meitiņa, tā man tika,
Tā meitiņa, tā man tika,
Ko ceļā satikos.
1880 [Jaunmuižā (Lutriņu pag. Kld)].

13980.

Loki balsi, tautu meita,
Kalniņā stāvēdama;
Mans brālītis lejiņā
Loka bēru kumeliņu.
1880 [Jaunmuižā (Lutriņu pag. Kld)].

- 410 -

13981.

Natīk mun, nabūs mun
Šai ciemā līgaviņas:
Pate māte guovis slauca,
Pate gonus pavadīja.
69 [Bikserē (Patkules pag. Md)].

13982.

No mēsliena es pazinu,
Tai ciemā slinkas meitas:
Visi rīta skalganiņi
Mēslienā izslaucīti.
1880 [Jaunmuižā (Lutriņu pag. Kld)].

13983.

Pacel kāju, kumeliņ,
Izpurini cekuliņu:
Priekša nāca meitu māte
Ar meitāmi dziedādama.
373 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

13984.

Piešiem dūru kumeliņu,
Kad tas stalti netecēja,
Kad tas stalti netecēja
Pret to meitu māmuliņu.
120 [Gaujienā (Gaujienas pag. Vlk)].

13985.

Peldus laidu kumeliņu,
Caur sudraba ezariņu:
Tur aug viena mātes meita
Zaļā niedru kambarī.
216 [Ventspilī].

13986.

Redzu, redzu pār upīti,
Tās mājās slinkas meitas:
Logi, beņķi nemazgāti,
Istabiņa neslaucīta.
1880 [Jaunmuižā (Lutriņu pag. Kld)].

13987.

Rikšiem bēri es palaidu
Gar gaŗo sila malu,
Grib~ atrast meitu māti,
Vai sēd ilgi vakarā.
349 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

13988.

Rikšiem bēri es palaidu
Gar gaŗo sila malu,
Lai atrastu tautu meitu
Vakarēju gulumiņu.
300 [Kroņa Misas pagastā (Misas pag. B)].

1. Es palaižu rikšu bēri
Pa to zaļu atmatīnu;
Es uzgāju ciema meitu
Vakarēju gulumīnu,
Vakarēju gulumīnu,
Neslaucītu istubīnu.
Sīkas mazas mūs~ māsēnas
Jau iegāja, samalušas,
Jau iegāja, samalušas,
Jau palika berakstot.
149 [Nīcā (Nīcas pag. Lp)].

2. Rikšiem bēri es palaidu
Gar dižaju sila malu,
Vēl atradu Korsu meitas
Vakarēju gulumiņu,
Vakarēju gulumiņu,
Vakar raustu uguntiņu.
181 [Cīravā (Cīravas pag. Azp)].

3. Rikšus rikšus, iesklābiņ~
Par to ciema notariņ~;
Es atradu ciemmeitiņas
Ar basām kājiņām.
217 [Ārlavā (Ārlavas pag. Tl)].

13989.

Rikšām bēri es palaidu
Pa to klaju atmatiņu,
Vai atrastu tautu meitu
Vēl gulam, nemaļam.
Man māsiņas samalušas,
Jau palika sijājošas.
182 [Aizputes un Kuldīgas apriņķos)].

1. Traucies, manu kumeliņ,
Pa to smilgu atmatiņu,
Lai man rast tautu meitu
Vēl gulamu, nemaļamu.
212 [Sarkanmuižā (Sarkanmuižas pag. Vp)].

13990.

Rikšu bērīt~ i palaidu
Gar gaŗo sila malu,
Kad atrastu tautu meitu
Vakarēju gūlumiņu.
Jau atradu tautu meitu,
Samalušu, sijājot.
326 [Taurkalnē (Taurkalnes pag. B)], 327 [Taurkalnē un Jaunjelgavas apkārtnē (Taurkalnes pag. B un Jaunjelgavas Jk apkārtnē)].

13991.

Rikšiem bēri es palaidu
Caur zaļo birztaliņu,
Gribēdams šorīt agri
Meitu māti sveicināt.
183 [Bruzilās (Kursīšu pag. Kld)].

- 411 -

13992.

Šķelmīts mans kumeliņš
Ietek meitu ciemiņā.
Kumeliņa vainu saku,
Mana paša gribēšana.
42 [Suntažos (Suntažu pag. Rg)].

13993.

Sniegi, vēji putināja
Ap to manu kumeliņu:
Tam manam bāliņam
Līgaviņa neatvesta.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

13994.

Tad būt~ labi, itin labi,
Kad man~ suņi nepajustu:
Atrod~ meitas baŗoties,
Istabiņu neslaucītu.
324 [Sēļpilī (Sīļpils pag. Jk)].

13995.

Tai ciemiņa sētmalē,
Daiļ~ ābele, skaist~ āboļi;
Tur būs vērte iekšā iet,
Tur būs daiļas mātes meitas.
379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

13996.

Tec, laiviņa, skaldi jūŗu,
Rīgāi mastu lūkoties;
Tu lūkosi mastu koku,
Es zēģeļu audējiņu.
Ne te tādu mastu koku,
Ne zēģeļu audējiņu;
Rīgā auga mastu koki,
Tur zēģēļu audējiņa.
176 [Sakaslejā (Sakas pag. Azp)].

13997.

Tec gaŗām, kumeliņ,
Negriež galvu tai sētā;
Tai sētā slinkas meitas,
Neslaucīta istabiņa.
207 [Dundagā (Dundagas pag. Vp)].

13998.

Tec gaŗām, kumelīn,
Negriez galvu tai ciemā:
Tai ciemā laiskas meitas,
Tur nemēzti pagalmīni.
375 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

13999.

Tec gaŗām, kumeliņi,
Negriez galvas tai ciemā:
Tai ciemā laiskas meitas,
Vēli slauka istabiņu.
1201 [Galgauskā (Galgauskas pag. Md)].

14000.

Tec gaŗām, kumeliņ(i),
Negriezies tai sētā:
Tai sētā slinkas meitas,
Pa lodziņu mēslus bēra.
224 [Kabilē (Kld)].

1. Vai bāliņ, vai bāliņ,
Kāda tava līgaviņa:
Tupēdama plānu slauka,
Pa lodziņu mēslus beŗ.
207 [Dundagā (Dundagas pag. Vp)].

2. Tec gaŗām, kumeliņ,
Nesraugies tai sētāi:
Tai sētāi slinkas meitas,
Tupēdamas plānu slauce,
Tupēdamas plānu slauce,
Pa lodziņ~ mēsals bēr~,
Ar dakšiem gult~ tais~,
Ar grožiem palag~ klāj~.
207 [Dundagā (Dundagas pag. Vp)].

14001.

Tec gaŗāmi, kumeliņi,
Nemetiesi šai krogā:
Šai krogāi laiskas meitas,
Mēsli stāv paslieksnē.
69 [Bikserē (Patkules pag. Md)].

14002.

Tec gaŗām, kumeliņ,
Neraugies šai ciemā:
Šai ciemā laiskas meitas,
Sēdēdamas velējās.
451 [Viskaļos, Kokneses draudzē (Viskaļu pag. Rg)].

14003.

Tec gaŗām, kumeliņi,
Netec vairs tai sētā:
Tai sētā slinkas meitas,
Nikna meitu māmuliņa.
145 [Krotē un Bunkā (Krotes un Bunkas pag. Lp)].

14004.

Tec gaŗām, kumeliņi,
Šai ciemā laiskas meitas:
Govis bļāva neslaucamas,
Telēniņi nedzirdāmi.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

- 412 -

140041.

Tec gaŗā, kumeliņi,
Tai ciemā mellas meitas.
Mātes vaina, mātes vaina,
Kam pirtī nemazgāja.
193 [Lutriņos (Lutriņu pag. Kld)].

14005.

Tec teciņis, kumeliņis,
Tai ciemā netecēji:
Tai ciemā slinkas meitas,
Vārpstē vērpa sēdēdamas.
185 [Lielezerē (Ezeres pag. Kld)].

14006.

Teci, manu kumeliņu,
Auzas došu ciemiņā;
Ņemšu daiļu vedekliņu,
Dos auziņas sijādama.
108 [Veismaņu pagastā (Vaives pag. C)].

14007.

Teci, mans kumeliņ,
Auziņām barojams,
Kaut atrastu ciema meitas
Basajām kājiņām.
64 [Valmierā (Valmieras pag. Vlm)].

14008.

Teci, manis kumeliņ,
Liepu lapas braucīdams;
Kad ieraugi meitu māti,
Tec, galviņu grozīdams!
74 [Dzelzavā (Dzelzavas pag. Md)].

1. Teci, mans kumeliņ,
Tec, galviņu grozīdams;
Kad ieraugi meitu māti,
Tec, kājiņas spēlēdams!
28 [Nītaurē (Nītaures pag. Rg)].

14009.

Teci, mans kumeliņš,
Liepu lapas braucīdams;
Priekšā nāca meitu māte
Ar meitām dziedādama.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

14010.

Teci, mans kumeliņš,
Tec, galviņu grozīdams:
Pretim nāk tautu meita,
Raibus cimdus adīdama.
134 [Sinolē (Sinoles pag. Vlk)].

1. Teci, manu kumeliņ,
Pa celiņu dancodams!
Pretī nāca līgaviņa
Spēlēdama, dancodama,
Spēlēdama, dancodama,
Zīdautiņu rakstīdama.
28 [Nītaurē (Nītaures pag. Rg)].

14011.

Tīšām jāju, nebēdāju,
Pie bajāra meitiņām.
Pušām cirtu vaŗa vārtus,
Pāri bēru lecināju.
190 [Kuldīā], 391 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

14012.

Visapkārt sētu jāju,
Pagalmā vērdamies,
Būsi gludis pagalmiņš
Slavenām meitiņām.
321 [Zasā (Zasas pag. Jk)].

14013.

Cauri jāju bērzu birzi,
Ne zariņu nenolauzu;
Pretim nāca tautu meita,
Raibus cimdus adīdama.
226 [Kandavā (Tl)].

42941.

Apsedloju melnu kuili,
Jāju meitu precībās;
Ja meitām es patiku,
Tad tās mani nebrāķēja.
545 [Krustpils D apr.].

42942.

Braucu dienu, braucu nakti,
Skuju rīkste rociņā;
Zināms man celiņš bija,
Zināms vārtu vērājiņš.
99 [Dzelzavas Md].

42943.

Bridu, bridu dūņu upi,
Meklēj' savu līgaviņu;
Meklēj' savu līgaviņu,
Ieslavēto morēnieti.
273 [Mores Rg].

42944.

Cel, bērīti, augsti kājas,
Pretī kalnu tecēdams;
Pretī nāca meitu māte,
Ar meitām dziedādama.
497 [Vīpes (Mežmuižas) D].

- 413 -

42945.

Celies, māte, cel dēliņu,
Lai baŗoja kumeliņu;
Lai baŗoja kumeliņu,
Lai jāj sievu lūkoties.
443 [Turlavas Kld].

42946.

Celies, māte, cel dēliņu,
Lai baroja kumeliņ(u)!
Īsa diena, gaŗš celiņis,
Nederēta līgaviņ(a).
364 [Sakas (Upesmuižas) Azp].

42947.

Gaisma gaisma, bāleliņ,
Baro savu kumeliņu!
Gaŗš celiņš, īss mūžiņš,
Tāļu tava līgaviņa.
436 [Tirzas (Tirzas-Pils) Md].

42948.

Cyts man teicja, nycynova
Aiz kalniņa ļaudaviņu;
Navā munas vacas kuojas,
Varu es pats apsavērt.
326 [Preiļu D].

42949.

Daiļi brauca ceļa vīri,
Kumeliņus sajūguši;
Tie meklēja mūs' māsiņu
Gaŗu ceļu vizināt.
356 [Rudbāržu Azp].

42950.

Daiļa priede siliņā,
Daiļa meita māmiņai;
Uz priedīti cirvi nesu,
Uz meitiņu kājas avu;
No priedītes daiļi skali,
No meitiņas līgaviņa.
241 [Lubānas Md].

42951.

Danco, mans kumeliņ,
Margo, mans augumiņ!
Nu lustīga tautu meita,
Grib ar mani līdzi iet.
6 [Aiviekstes D].

42952.

Doncuot laižu kumeliņu
Meitu muotes pogolmā;
Poša muote meitu devja,
Kumeļā vārdamuos.
326 [Preiļu D].

42953.

Dzirdēt būs, redzēt būs
Šo kāpami kumeļā,
Dzirdēt mātes valodiņu,
Redzēt meitas augumiņu.
322 [Praulienas Md].

42954.

Dzēru olu, nabāduoju,
Ir galviņa nesējiņa;
Jēmu sīvu, nabāduoju,
Ir maizīte orūdā.
168 [Kalupes D].

42955.

Ej purvā, ej mežā,
Ko mežā nadabuosi;
Daboj ūgu, daboj sēņu,
Daboj pašu lasītāju.
493 [Viļakas (Marienhauzes) Abr].

42956.

Es bij puika, droši gāju
Pie tās meitu māmuļiņas:
Stundu pieši noskanēja,
No kumeļa nolecot.
545 [Krustpils D apr.].

42957.

Es apkalu kumeliņu
Sudrabiņa pakaviem,
Lai varēja tautās jāt,
Tautu meitas kairināt.
489 [Vidsmuižas (Vidsmuižas, Gaļānu) Rz].

1. Es pakolu siermu zirgu
Sudabriņa pokovim,
Lai varēju tautuos juot,
Tautu meitas bildinuot.
605 [Skolas].

42958.

Es nebraucu tai ciemā,
Kur bij slinkas mātes meitas:
Vēlu slauka istabiņu,
Par lodziņu mēslus bēra.
75 [Cirgaļu (Aumeisteru) Vlk].

42959.

Es tev lūdzu, staļļa Ješka,
Aizjūdz puksi kamanās:
Lai es brauc' uz Meņģeļ' muižu
Savas brūtes apraudzīt,
Vai tā dzīva, vai vesela,
Vai nav puišu piegulēta.
480 [Vējavas Md].

- 414 -

42960.

Gaisā skrēja čierkstādama
Dzaltanuoji cīlaveņa;
Tai čerkstēja dālu muote,
Vedekleņas maklādama.
142 [Izvalta (Užvaldas) D].

42961.

Gaisma gaisma, bāleliņi,
Sedlo savu kumeliņu!
Jau tā tautu melnacīte
Sēd galviņu saglaudusi.
50 [Bērzgales (Kuļņēvas-Labvāržu) Rz].

429611.

Gaisma gaisma, buoleliņ,
Sodloj sovu kumeliņu!
Dreiž pa uoru puortecēja
Dzaltonīte cīlaviņa.
250 [Maltas (Rozentovas) Rz].

42962.

Gon zinuoja natikleitis,
Kai precēt līgaviņu;
Da zemei zeižu puški
Bārajam kumeļam.
605 [Skolas].

42963.

Ieblakām vien tecēj(a)
Mani bēri kumeliņi,
Gribēdami tautu meitu
Šorudeni vizināt.
605 [Skolas].

42964.

Jau as tevi nūsabeidu,
Ka tu taida borga meita.
Vēļ es varu tuoļi braukt,
Baruots munis kumeliņš.
Vēļ es zynu taidas muotes,
Kur audzēja skaistas meitas.
348 [Rēznas (Rozenmuižas) Rz].

42965.

Jauni puiši, bandenieši,
Ko ar vaļu neizdara?
Izlej vaska kamaniņas,
Iejūdz sila vāverīt(i),
Tautu meitu vizināt.
214 [Lažas Azp].

42966.

Jāj, brālīti, kur jādams,
Jāj gaŗām tai sētā [sētai]!
Tai sētā slinkas meitas,
Par lodziņu mēslus meta.
188 [Klosteres (Klosteres-Aizputes) Azp].

42967.

Kaļu, kaļu kumeliņu
Sidrabiņa nagliņām,
Lai tas man stalti tek,
Pretīm meitu māmiņai.
217 [Lejasciema (Lejas) Vlk].

42968.

Kam, brālīti, tu tik agri
Seglo manis [manu] kumeliņ(u)?
Vēl atrastu tautu meitas
Vakarēju gulumiņ(u),
Vakar šautas nama durvis,
Vakar raustu uguntiņ(u).
364 [Sakas (Upesmuižas) Azp].

42969.

Kū dūmuoju sēteņā,
Tū satyku celeņā:
Satyk' cīma dzaltonīti,
Zaļu zīdu vaiņuciņš.
89 [Dricēnu Rz].

42970.

Kū dūmuoju pruotiņē,
Tū satopu celiņē:
Satop' šmuku dzaltonīti,
Dzaltonim matiņim.
35 [Baltinavas Abr].

42971.

Ko, puisīti, tu domāji
Gludu galvu sukādams?
Es domāju ciemā braukt,
Precēt daiļu līgaviņ(u).
286 [Nītaures Rg].

42972.

Kuplis auga ozoliņš
Pie bāliņa staļļadurvim;
Zalta puķe laistījās
Zam kumeļa kājiņām.
241 [Lubānas Md].

42973.

Kuri goni agri dzyna,
Tī nūtraucja reita ros(u);
Kuruos tautys agri juoj(a),
Tuos dabuoja malējiņ(u).
389 [Silajāņu Rz].

42974.

Kur jāsati, bāleliņi,
Baltas kājas audamies?
Mes jāsami tautiņās,
Tautu meitas lūkoties.
184 [Ķēču Rg].

- 415 -

42975.

Kur tu jāsi, tautu dēls -
Lēni tek kumeliņš?
Lēnu meitiņ' izprecēja
Lēnam tēva dēliņam.
378 [Seces Jk].

42976.

Labrīt labrīt, Laimes māte!
Vai redzēji līgaviņu?
Aiz upītes sārtas rozes,
Vidū tava līgaviņa.
378 [Seces Jk].

42977.

Lazdu, viena rieksta dēļ,
Līdz zemītei nelocīj(u);
(Tā) es vienas meitas dēļ
Jūdzēm tāļu neskraidīj(u).
335 [Puzes Vp].

42978.

Man bij zīle audzējama
Daiļa purva vidiņā:
Devu auzas, devu miežus,
Vēl dabēru linsēkliņas.
373 [Sarkaņu Md].

42979.

Muoseņ vīna aiz yudiņa,
Ūtra yudiņa maliņā;
Da vīnai laivu dzīnu,
Da ūtrai kumeliņu,
Da trešai tautu dālu
Rakstītom komonom.
605 [Skolas].

42980.

Meitu dēļ rozes zied,
Meitu dēļ magonītes;
Meitu dēļ jauni puiši
Jāj barotus kumeliņus.
399 [Skujenes (Pils-Skujenes) C].

42981.

Mjaitys guoja modorās,
Jas laseju duobuleņ(u);
Mjaitys vyra dzeipureņ(u),
Jas baravu kumeliņ(u);
Mjaitom juoja precinīki,
Jas sadlavu kumeleņ(u).
326 [Preiļu D].

42982.

Meita meita, sukā galvu,
Uzliec skaistu vainadziņu!
Aiz kalniņa tautu dēls
Kumeliņu dancināja.
436 [Tirzas (Tirzas-Pils) Md].

42983.

Mes bejom div bruolīši,
Vysus mežus puorguojam,
Sajamēm tū caunīti
Aŗ vysu midziņu.
326 [Preiļu D].

42984.

Nava maņ, ( nava maņ )
Tāmā cīmā ļaudaviņas;
Poša muote gūvis slaucja,
Poša gonus pavadeja.
170 [Kapiņu D].

42985.

Nav saulīte vaira augstu,
Kad aizjūgšu kumeliņu;
Kad es tikšu tai vietā,
Kur aug mana līgaviņa.
14 [Alsviķa Vlk].

42986.

Nāburgos pieci ciemi,
Visos piecos tēva dēli;
Visi pieci kājas āva
Uz man' vienu mātes meitu.
341 [Raunas (Pils-Raunas) C].

42987.

Nu tuoliņas as pazynu
Meitu muotes ustobeņi:
Vysapkuorti sātmaleiši
Dzeipareņa galeņim.
605 [Skolas].

42988.

Ūši ūši, kod lopova?
Vysi kūki salopova.
Bruoli, bruoli, kod juosi(t)
Tautu meitas apraudzēt?
168 [Kalupes D].

42989.

Ūši kļovi, kuo jyus gaidat?
Cyti kūki salopuoja.
Myusu puiši, kuo jyus gaidat?
Cīma puiši precējās.
365 [Sakstagalas Rz].

- 416 -

42990.

Palīdzat, skritulīši,
Kumeļam dubļu brist;
Palīdziet jūs, māsiņas,
Meitu mātes pierunāt.
146 [Jaungulbenes Md].

42991.

Pa vuortimi izīdama
Lyudžu Dīva paleidzeņa:
Dūd, Dīveņ, sasatikt
Ar gūdeigu tautu dālu!
280 [Nautrēnu (Zaļmuižas) Ldz].

42992.

Padzīduoju, patraiļuoju
Syla zemi acādams.
Kas maņ deve uoru zemi,
Kas boguotu muotes meitu?
Loba maņ syla zeme,
Loba maņ i buorenīte.
465 [Varakļānu Rz].

42993.

Pat(e)i(k) man tej meitiņa -
Kas man bius, ka naīs?
Labi biutu, kab jei ītu,
Kab varātu pīrunuot.
605 [Skolas].

42994.

Pinku pinku, dēla māte
Mūsu ceļu notekāja,
Ik svētdienas tekādama,
Savu dēlu solīdama.
305 [Pastendes Tl].

42995.

Pa puorami ūši auga
Lela ceļa maliņā;
Pa puorami jauni puiši
Sadluoj sovus kumeliņus.
Byus kurā maliņā,
Rauduos meitu muomuliņa.
605 [Skolas].

1. Pa puoram ūši auga,
Pa puoram ūzuleņi;
Pa puoram jauni puiši
Sodloj sovu kumeliņi.
172 [Kārķu Vlk].

42996.

Pruotiņam nūtykuse
Aiz yudiņa leigaviņa;
Dūtum rūku, dzeitum laivu,
Ka māmiņa naradzātu.
Jyus, muosiņas, redzējāt,
Nasokot māmiņai.
605 [Skolas].

1. Pruoteņam bej patykuse
Aiz yudeņa ļaudaveņa;
Dūtu rūku, dzeitu laivu,
Ka māmeņa naradzātu.
576 [Varakļāni Rz apr.].

42997.

Prūtu, prūtu, radzu, radzu,
Ka buoliņis precēsīs:
Pataisīja jauņ ustobu,
Apleik stota uobeļnīcas.
35 [Baltinavas Abr].

42998.

Puiši mjaitys ļubavova
Nu Jurdžim da Pokrova;
Nu Pokrova da Semļova
Kaida tyka, taida loba.
326 [Preiļu D].

42999.

Pupu ziedu man zirdziņš,
Gaujas putu iemauktiņ(i);
Tai būs nākt tautu meitai,
Kau tā arī negribētu.
119 [Gaujienas Vlk].

43000.

Rikšiem laidu kumeliņu
Pa to sila gabaliņu,
Lai redzēja meitu māte,
Lai atdod man meitiņu.
605 [Skolas].

43001.

Redz ku koši lagzdi zied
Sarkaniem ziediņiem;
Redz ku koši tautas jāj
Man aug'min' lūkoties.
200 [Kuldīgas Kld].

43002.

Sargaities jūs, puisīši,
Tai ciemā neejiet!
Tai ciemā slinkas meitas,
Pa lodziņu mēslus bēra.
605 [Skolas].

43003.

Sauleit bolta, sauleit jauka,
Es vis' nakti nagulēju;
Visu nakti puorstaigav(u),
Jaunu meitu maklādams.
Nadabavu kuo meklēju,
Visu nakti puortērēju.
326 [Preiļu D].

- 417 -

43004.

Sēju lielu linu lauku,
Neplūks mana līgaviņa.
Apseglošu zilo zirgu,
Jāšu ciemu no ciemiņa:
Nāc, meitiņa, nāc, māsiņa,
Laid, mīļā māmuliņa.
605 [Skolas].

43005.

Smagi pūta tas puisītis,
Kam zināma līgaviņa.
Kā tas smagi nepūtīs,
Kad vēl labi nezināja?
72 [Cesvaines Md].

43006.

Steidzu, steidzu, jūdzu, jūdzu
Baltskarīti kumeliņu;
Atvedīšu līgaviņu
Jaunajam bāliņam.
127 [Grostonas Md].

43007.

Smuks puisītis baltu vaigu
Guļ upītes maliņā,
Celies augšām, smuks puisīt(i),
Nāc man līdzi sētiņā;
Būsi manis arājiņš,
Mans maizītes devējiņš.
125 [Grenču Tk].

43008.

Smuks puisīts mans brālīts
Sēd mellā kumeļā;
Tas tām tautu meitiņām
Ik rudeņa žēl darī(ja).
364 [Sakas (Upesmuižas) Azp].

43009.

Sunīts rēja lyuzenī,
Es lyuzeņa maliņā;
Nadreikstēju zyrga dzeit,
Ni īmavu zvardzynuot.
348 [Rēznas (Rozenmuižas) Rz].

43010.

Tai tu dor, kumeliņ,
Kai vakar, aizvakar!
Īsavēris jaunas meitas,
Tec gaļveņu mātuodams.
143 [Jāsmuižas D].

43011.

Tautiets joza zelta jostu,
Nu ies tautas bildināt.
Esi gudra, runā droši,
Tad patiksi tautietim.
604 [Dažādi iesūtītāji].

43012.

Tautiets savu kumeliņu
Augstu sētu lecināja,
Gribēdams to meitiņu,
Kas patika prātiņam.
192 [Kosas C].

43013.

Tāli tāli es redzēju
Sagšām jumtu istabiņu.
Atvedām, māmuliņ,
No tā ciema līgaviņu.
545 [Krustpils D apr.].

43014.

Tiraž taraž
Uz diž ciem;
Uz diž ciem
Pi līgaviņs.
445 [Ugāles Vp].

43015.

To celīnu rītos gāju,
To pārgāju vakaros,
Par to pašu atvedīšu
Sev diženu līgavīnu.
399 [Skujenes (Pils-Skujenes) C].

43016.

Uz Liteni, uz Liteni,
Uz liteniešu meitiņām!
Liteniešiem skaistas meitas,
Beļaviešiem vēl skaistākas.
217 [Lejasciema (Lejas) Vlk].

43017.

Vai tie mūsu kumelīni,
Trako prātu griezušies?
Uz ķempēm sasegloju,
Uz Pūķim aiztecēja.
54 [Bilskas Vlk].

43018.

Vedat mani godībāsi,
Man šķīrās, man vedās.
Ne man juka valodiņa,
Ne man klupa kumeliņš.
605 [Skolas].

- 418 -

43019.

Vējiņš pūta, niedre kauca
Ezeriņa maliņā;
Tautiets jūdza kumeliņu,
Šķiet māsiņu līgojam.
605 [Skolas].

43020.

Vistāļam es pazinu
Meitu mātes kuplu sētu:
Visapkārt liepas auga,
Vidū kupla ābeltiņa,
Pieci zelta āboltiņi.
146 [Jaungulbenes Md].

43021.

Zynu ceļu, muoku juot
Ar bryunū kumeliņ(u);
Zynu, zynu tū māmeņu,
Kur muok meitas audzynuot.
466 [Vārkavas D].

43022.

Žogota rogona
Pypuru prīškā,
Nasoki tautu meitai
Kod es iz jū juošu.
604 [Dažādi iesūtītāji].

Table of Contents |View Entire Work