HomeIntroductionBrowseImagesSearchLinks
Table of Contents |View Entire Work

1. Rudens - precību laiks

13766.

Ailu ailu, mans brālītis
Jems rudeni līgaviņu;
Ailu ailu tautu meita,
Vairi savu vaiņadziņu!
172 [Rāvā (Rāvas pag. Lp)].

13767.

Audz, miezīti, ņem krūmiņu,
Šo rudeni vajadzēs:
Ies māsiņa tautiņās,
Ņems brālītis līgaviņu.
1880 [Jaunmuižā (Lutriņu pag. Kld)].

13768.

Eita, puiši, raudzīties,
Vai dzeltēja purva bērzi;
Ja dzeltēja purva bērzi,
Laiks meitiņas bildināt.
93 [Mēdzžlā (Mēdzžlas pag. Md)], 324 [Sēļpilī (Sīļpils pag. Jk)], 344 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

1. Paskaties, bāleliņ,
Vai sarkana apses lapa;
Ja sarkana apses lapa,
Seglo savu kumeliņu!
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

13769.

Es pazinu to meitiņu,
Kuŗai kāzas šoruden:
Domādama vien staigāja,
Vai ir visi gabaliņi.
93 [Mēdzžlā (Mēdzžlas pag. Md)].

13770.

Meitiņai, bitītei,
Tām divām rudens nāk;
Meita nesa miltu vāku,
Bite vasku ritenīti.
41 [Stukmaņos (Pļaviņās Rg)].

1. Rudens nāk, rudens nāk,
Ne visiem rudens nāk:
Bitītēm, meitiņām,
Tām abām rudens nāk.
207 [Dundagā (Dundagas pag. Vp)].

13771.

Nāk rudens lapu laiks,
Nāk meitām baiļu laiks:
Krīt lapīna čakstēdama,
Skrien meitīna drebēdama.
61 [Mazsalacā (Mazsalacas pag. Vlm)].

13772.

Nāk rudenis, nāk rudenis
Meitiņai, lapiņai:
Pūš vējiņis, dzen lapiņas,
Nāk puisīši, ņem meitiņas.
208 [Ēdolē (Ēdoles pag. Vp)].

13773.

Nāk rudenis, pavasaris,
Nāk meitām bēdu laiks:
Rudens jēma vaiņadziņu,
Pavasaris gredzentiņu.
145 [Krotē un Bunkā (Krotes un Bunkas pag. Lp)].

13774.

No priedītes uz priedīti
Krauklīts skrēja krauklēdams;
No rudens rudenī
Es dzīros sievu ņemt.
68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)].

13775.

No svētdienas da svētdienas
Meitām skaista dziedāšana;
No rudeņa da rudeņa
Puišiem zirgu locīšana.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

- 392 -

13776.

Pa pāŗam, pa pāŗam
Uz to jaunu rudentiņu:
Pa pāŗam miežiem vārpas
Viena salma galiņāi,
Pa pāŗam meitas, puiši
Pa to salmu gubenīti.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

13777.

Pa pāŗam(i) rieksti auga,
Pa pāŗam(i) āboliņi;
Pa pāŗam(i) jauni ļaudis
Uz rudeni precējās.
56 [Pociemā (Pociema pag. Vlm)].

1. Pa pāŗam mieži rudzi,
Pa pāŗam apenīši,
Pa pāŗam jauni ļaudis
Uz rudeni pārojās.
120 [Gaujienā (Gaujienas pag. Vlk)].

2. Pulkiem skrēja stārki, putni,
Pa pāŗiem izšķīrās;
Tā jauniem cilvēkiem
Rudeņos pārēties.
219 [Dzirciemā (Dzirciema pag. Tk)].

13778.

Pavasari ievas zied
Pa visiem krūmiņiem;
Rudeņos tautas jāj
Pa visiem celiņiem.
174 [Rudbāržos (Rudbāržu pag. Azp)].

13779.

Pavasari jaunas meitas
Kā bitītes vivināja;
Jau rudeni noskumušas,
Svešu ļaužu bildinātas.
86 [Ļaudonā (Ļaudonas pag. Md)].

13780.

Pavasari sīk~ akmeņi
Tek no upes upītē;
Rudenī jauni puiši
Jāj no ciema ciemiņā.
I tad vēl nedabūja
Pa prātam līgaviņas.
134 [Sinolē (Sinoles pag. Vlk)].

13781.

Puiši puiši, rudens nāk,
Kālab sievas nejemat?
Pērn devāt miežu vainu,
Kādu vainu nu dosit?
- Nu dosim tādu vainu,
Ka apeņi neziedēja.
181 [Cīravā (Cīravas pag. Azp)].

1. Jauni vīri, jauni vīri,
Kālab sievas neņemat?
Vienu gadu miežu vaina,
Otru gadu apentiņu,
Trešu gadu pašu vaina,
Nedrīkst meitas bildināt.
207 [Dundagā (Dundagas pag. Vp)].

2. Puiši, puiši, bandenieki,
Kālab kāzas neturat?
Pērn teicāt tādu vainu:
Mieži rudzi neuzauga;
Šogad teicāt tādu vainu:
Apīnīši neziedēja.
Labāk teicat tādu vainu,
Ka līgavu nedabū.
- Jauna jauna, tā man tika,
Tā pie manis gan nenāks.
Ņemtu vecu un bagātu,
Tā prātam nepatīk.
185 [Lielezerē (Ezeres pag. Kld)].

3. Sudobruota z~eil~e čīpst
Reigys myura mal~eņā.
Skrīn~, z~eil~eit, iz myusu pusi,
Dzīdi lozdu kryum~eņā!
Grīsim tyltu par Daugavu
Nū vacīm dal~d~erīm.
Puori juoja jaunys m~eitys
Ar vyzuļu vaiņukīm.
Vaicuoj~ m~eitys iz puišīm:
Kam sīv~eņu najemit?
Pārn sac~ejat, mīžu vaiņa,
Kaida vaiņa šūrudin~?
- Šūrudin~ taida vaiņa,
Ka ap~eiņi nazīdēja.
426 [Sakstagala pag. Rz].

13782.

Puiši, puiši, rudens nāca,
Nu ir laiks sievu ņemt!
Kuŗš tālāk aiziesiet,
Tas labākas dabūsiet.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

1. Puiši, puiši, Jāņu diena,
Jājiet meitu raudzīties!
Kuŗš tāļāku nojāsiet,
Tas smukākas dabūsiet.
1411 [Jaunrozē (Jaunrozes pag. Vlk)].

2. Steidziet, puiši, sievas ņemt,
Nesteidziet rudzus sēt!
Kuŗš papriekšu pasteigsies,
Tas labāku dabūsiet.
325 [Secē (Seces pag. Jk)].

- 393 -

13783.

Rudens nāk, bāleliņi,
Baro dižu kumeliņu;
Man dižena māsīciņa,
Nāc pie laika sarunāt!
324 [Sēļpilī (Sīļpils pag. Jk)].

13784.

Rudens nāk [nāca], brāleliņ,
Baroj~ labu kumeliņu!
Kad nedeva tij māmiņa,
Jāj citā maliņā!
324 [Sēļpilī (Sīļpils pag. Jk)].

13785.

Rudens nāk, bāleliņ,
Baro labi kumeliņu!
Šoruden noņemsim
Tautu meitas vainadziņu.
80 [Kalsnavā (Kalsnavas pag. Md)].

13786.

Rudens nāca, bāleliņ,
Nāc pie manis valodās!
I es biju daudz staigājsi,
Daudz dzirdējsi runājam.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

13787.

Rudens nāca, rudens nāca
Meitiņām, lapiņām:
Krīt lapiņas griezdamās,
Iet meitiņas raudādamas.
9 [Bilstiņos (Kokneses pag. Rg)], 86 [Ļaudonā (Ļaudonas pag. Md)], 91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)], 95 [Odzienā, Vietalvas (Odzienas pag. Md)], 101 [Rankā (Rankas pag. C)], 102 [Saikavā (Saikavas pag. Md)], 226 [Kandavā (Tl)],
322 [Saukā (Saukas pag. Jk)].

1. Meitiņām, lapiņām,
Tām divām rudens nāk:
Raud meitiņa aiziedama,
čaukst lapiņa nobirdama.
137 [Tirzā (Tirzas pag. Md)].

2. Rudens nāk, rudens nāk
Meitiņām, lapiņām:
Koki lapu noraudāja,
Meitas zīļu vainadziņu.
324 [Sēļpilī (Sīļpils pag. Jk)].

3. Rudens nāca, rudens nāca
Meitiņām, lapiņām:
Salna trauca bērza lapas,
Tautas veda jaunas meitas.
137 [Tirzā (Tirzas pag. Md)].

4. Rudens nāca, rudens nāca,
Rudens nāca meitiņām,
Rudens nāca meitiņām,
Rudens nāca lapiņām.
Krīt lapiņas griezdamās,
Iet meitiņas raudādamas.
Gana plata kļava lapa,
I tā krita griezdamās;
Gana liela mātes meita,
I tā gāja raudādama.
3531 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

13788.

Rudens nāk, rudens nāk,
Nāk meitām baiļu laiks;
Nav lapiņa aizčaukstējsi,
Jau meitiņa gabalā.
120 [Gaujienā (Gaujienas pag. Vlk)].

1. Nāk rudens, nāk rudens,
Nāk meitāmi bēdu dienas;
Cik sunīši ierejās,
Tik par sētu kaņepēs.
4 [Aijažos].

2. Rudens nāca, rudens nāca,
Rudens meitas brīdināja;
Ik lapiņa pačabēja,
Ik meitiņa drebēt dreb.
71 [Jaunbebros (Bebru pag. Rg)].

13789.

Rudens nāk, rudens nāk,
Nāk meitām ļauna diena:
Daža laba dzeltānīte
Noraud sava vainadziņa.
97 [Vecpiebalgā (Vecpiebalgas pag. C)].

13790.

Rudens nāk, rudens nāk,
Nāk meitām vaidu laiki:
Pūš vējiņš, birst lapiņas,
Ņem meitām vainadziņu.
38 [Siguldā (Siguldas pag. Rg)].

13791.

Rudens nāk, rudens nāk,
Ne visiemi rudens nāk:
Bitītei, meitiņai,
Tām abāmi rudens nāk.
Bitīt~ savu skrējumiņu
Baznīcāi dedzināja;
Meitiņ~ savu krājumiņu
Dal~ vienā rītiņā.
207 [Dundagā (Dundagas pag. Vp)].

- 394 -

13792.

Rudens nāk, rudens nāk,
Rudens darbi nedarīti:
Kviešu rija neizkulta,
Līgaviņa neprecēta.
36 [Rikterē (Sidgundas pag. Rg)].

1. Rudens nāk, rudens nāk,
Rudens darbi nedarīti:
Kviešu rija neizkulta,
Brāļam sieva neievesta.
401 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

2. Rudens nāk, rudens nāk,
Rudens darbi nedarīti:
Vēl nekulta kviešu rija,
Vēl cimdiņi neadīti.
3641 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

3. Rudens nāca, rudens nāca,
Rudens darbi nedarīti:
Bāliņam ir līgaviņa
Saderēta, neatvesta.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

137921.

Šo rudeni, to rudeni
Maza mana līgaviņa.
Liku vaļu, lai tā aug
Līdz citam rudeņam.
20 [Krapē (Krapas pag. Rg)].

13793.

Vakars nāca, vāverīte,
Laidies egles galiņā;
Rudens nāca, jauni puiši,
Steidzat ņemt līgaviņas!
27 [Mālpilī (Mālpils pag. Rg)].

13794.

Vakars nāca, vāverīte,
Laidies sila maliņāi;
Rudens nāca, bāleliņi,
Ņem diženu līgaviņu!
270 [Ozolu muižā (Ozolnieku pag. Jg)], 278 [Sodu Sesavā (Sesavas pag. Jg)].

13795.

Vakars nāca, vāverīte,
Šaujies egles galiņā;
Rudens nāca, jauni puiši,
Barojiet(i) kumeliņus!
188 [(?)].

13796.

Vakars nāca, vāverīte,
Steidzies egles galiņā;
Rudens nāca, jauni puiši,
Seglojiet kumeliņus!
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

42925.

Ai rudenis, pavasaris,
Tas man labu nedarīja:
Pavasari zaļa zāle,
Nomauc manu gredzentiņu;
Nāks rudenis jo bagāts,
Tad nojems vainadziņu.
16 [Alsungas (Alšvangas) Azp].

42926.

Citas meitas pūru taisa,
Es ar puikām gubenī;
Nāks rudenis, aizvedīs,
Atpakaļ vairs nevedīs.
46 [Beļavas Md].

42927.

Diženās, raženās
Sasēdušas rindīnā,
Cita citai vaicā(dama),
Kuŗa ies šoruden.
192 [Kosas C].

42928.

Diezgan agri rudens nāca
Dzeltenām lapiņām;
Jauni ļaudis pulka nāca,
Jauniem ļaudiem kāzas būs.
348 [Rēznas (Rozenmuižas) Rz].

42929.

Ko domāji, tu meitiņa,
Šo rudeni precēties?
Mātes cimdi, mātes zeķes,
Mātes austa villainīt(e).
75 [Cirgaļu (Aumeisteru) Vlk].

42930.

Līsti, līsti, lietutiņ,
Lai bagāta vasariņa,
Lai varēja mans brālītis
Ruden vesti līgaviņu.
443 [Turlavas Kld].

42931.

Lustīgs gailis laktē lēca,
Die(v)s dos miežu vasariņ(u);
Zaķis [kaķis?] lēca uz akmen(i),
Precēs mani šoruden.
546 [Kuldīga Kld apr.].

- 395 -

42932.

Mēs lapiņas, mēs meitiņas,
Krīt lapiņas griezdamās,
Iet meitiņas raudādam(as);
Iet meitiņas raudādamas,
Bāleniņos vaidēdamas;
Bāleniņos vaidēdamas
Liela kaŗa pulciņā.
373 [Sarkaņu Md].

42933.

Nu rudeņa da rudeņa
Moza muna leigaviņ(a);
Ņemt man jū šūrudeņ,
Nazavērt mozumiņa.
389 [Silajāņu Rz].

1. Nu rudiņa da rudiņa
Moza muna leigaviņa;
Jemt man jū šū rudiņu.
Nasavērt mozumiņa.
Mozu jēmu, na boguotu
Bruoliņam leigaviņu.
389 [Silajāņu Rz].

42934.

Nu ir laiks šoruden
Visām meitām precēties,
Nu zied visi eņģevēri,
Eņģuvēru pazarītes.
124 [Grašu Md].

42935.

Puiši puiši, rudens nāk,
Kādēļ sievu neņemiet?
Tautu meitas sērojāsi,
Gaida tautas atjājam.
548 [Liepāja Lp apr.].

42936.

Pēc Lābrenča kamenīte
Ziediņā pakārās;
Pēc Mārtiņa, tu māsiņa,
Raudās' sava vaiņadziņa.
436 [Tirzas (Tirzas-Pils) Md].

42937.

Samisuse upe tek,
Samisuse Daugavīn(a);
Samisušas tās meitīnas,
Kas vedamas šoruden.
94 [Dunikas Lp].

42938.

Šoruden, toruden,
No tautām vairījos;
Šoruden nepatvēru
Ir telīšu dārziņā.
485 [Viesienas (Lautera-Viesienes) Md].

42939.

Veŗaties, jauni puiši,
Pura bērziem vaskas lapas;
Pura bērziem vaskas lapas
Laiks māmiņu bildināt.
46 [Beļavas Md].

42940.

Vaļa man, vaļa man -
Ko ar vaļu nadarīt?
Vaļa man šūrudiņ,
Vaļa cytu vasariņu.
174 [Kārsavas Ldz].

Table of Contents |View Entire Work