HomeIntroductionBrowseImagesSearchLinks
Table of Contents |View Entire Work

b) Bāleliņi pošas ceļā un pa vedēju pēdām dzenas māsai pakaļ

13597.

Aunieties, bāleliņi,
Vanadziņa nadziņos:
Tautas māsiņu aizveda
Par slidenu ezeriņu.
41 [Stukmaņos (Pļaviņās Rg)].

1. Tautas veda mūs~ māsiņu
Par slidenu ledutiņu.
Aunam piešus, bāleliņi,
Dzenamies pakaļā!
28 [Nītaurē (Nītaures pag. Rg)].

13598.

Brāļi, brāļi, pēc
māsiņas!
Neraugiet gaŗa ceļa,
Neraugiet gaŗa ceļa,
Nesaudziet kumeliņa!
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

13599.

Drīzi drīzi, bāleliņi,
Kumeliņus seglojat,
Dzenaties pēc māsiņas,
Ko aizveda sveši ļaudis.
295 [Grienvaldē (Zālītes pag. B)].

13600.

Ēdiet, brāļi, dzeriet, brāļi,
Par māsiņu gādājiet!
Jūs ēdiet, jūs dzeriet,
Māsa raudi tautiņās.
88 [Liezerē (Liezeres pag. Md)].

13601.

Iet es iešu pēc māsiņas,
Pazīs manu gājumiņu:
Līgos tautu istabiņa
Kā vējiņa vēcināma.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

13602.

Iet es iešu pēc māsiņas,
Pazīs manu gājumiņu:
Sakapāju tautu galdu
Deviņiem gabaliem.
310 [Dignājā (Dignājas pag. Jk)], 321 [Zasā (Zasas pag. Jk)].

2. Ka es īšu pēc muoseņis,
Pazeis munu guojumeņu:
Saškal~deišu tautuom goldu
Deveņīmi gobolīm.
Tev, tautīt, golda žāl,
Man muoseņas vaira žāl;
Gal~deņš auga sil~eņī,
Man muoseņa naizaugs.
4191 [Kalupes pag. D].

- 358 -

13603.

Jājat, mani bāleliņi,
Ne celiņa vaicādami:
Kalnā tautu liela sēta,
Lejā zaļa birztelīte.
49 [Jaunatē (Vecates pag. Vlm)].

13604.

Kaŗu māt, kaŗu māt,
Cel kaŗu kājās,
Apmeti lāģeri
Tautiņu lejā!
120 [Gaujienā (Gaujienas pag. Vlk)].

13605.

Krauklīts sēd kalniņā,
Zelta kokles koklēdams.
Vai, krauklīti, tu redzēji,
Kur aizveda mūs~ māsiņu?
Tur aizveda mūs~ māsiņu,
Par slidenu ezeriņu.
300 [Kroņa Misas pagastā (Misas pag. B)].

1. Ei ļautiņi, ei ļautiņi,
Redzējāt man~ māsiņu?
- Tur aizveda tav~ māsiņu,
Pa slidenu ezeriņu.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

2. Krauklīts sēd kalniņā,
Zelta pieši kājiņā.
Vai redzēji tu, krauklīti,
Kur aizveda mūs~ māsiņu?
400 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

13606.

Krauklīts sēd kalniņā,
Zelta kokles koklēdams.
Vai, krauklīti, tu redzēji,
Kur aizveda mūs~ māsiņu?
Tur aizveda mūs~ māsiņu,
Par niedrainu ezeriņu,
Par niedrainu ezeriņu,
Par sklidenu ledutiņu.
Trīsim piešus, kalsim kājas,
Jāsim māsai pakaļā.
216 [Ventspilī].

13607.

Krauklīts sēdēj~ kalniņā,
Zili svārki mugurā.
Vai, kraukliti, neredzēji,
Kur aizveda mūs~ māsiņu?
- Pa kalniem, pa lejām,
Caur biezo bērzu birzi.
216 [Ventspilī].

13608.

Krauklīts sēdi kalniņā
Sidrabiņa mētelīti.
Tu, krauklīti, nezināji,
Kur aizveda mūs~ māsiņu?
Tur aizveda mūs~ māsiņu,
Par niedrāju ezeriņu,
Par niedrāju ezeriņu,
Par dābola atmatiņu.
379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

1. Krauklīts sēdēj~ kalniņā,
Samta svārki mugurā.
Tu, krauklīti, nezināji,
Kādi viesi istabā.
Sveši viesi no Vāczemes,
Mūs~ māsiņas precinieki.
Tu, krauklīti, nezināji,
Kur aizveda mūs~ māsiņu,
Par niedraiņu ezeriņu,
Par ābola atmatiņu.
243 [Grenčos, Irlavā, Kūķos, Pētertālē (Grenču, Irlavas, Struteles pag. Tk)].

13609.

Krauklīts sēd ozolā,
Zelta kokle rociņā.
Vai, krauklīti, tu redzēji,
Kur aizveda mūs~ māsiņu?
- Tur aizveda mūs~ māsiņu,
Par kalniņu lejiņā,
Par slidenu ezariņu,
Par ābeļu līdumiņu.
58 [Rozbeķos (Rozulas pag. C)].

13610.

Krauklīts sēd ozolā,
Zelta kokles koklēdams.
Vai, krauklīti, tu redzēji,
Kur aizveda mūs~ māsiņu?
- Tur aizveda mūs~ māsiņu,
Par slaido ezeriņu,
Sirmi zirgi, zaļi vāģi,
Smuidri brūtes vedējiņi.
134 [Sinolē (Sinoles pag. Vlk)].

- 359 -

1. Krauklīts kāpa ozolā
Ar melniem zābakiem.
Vai, krauklīti, tu redzēji,
Kur aizveda mūs~ māsiņu?
- Tur aizveda jūs~ māsiņu,
Par lielo ezeriņu,
Sirmi zirgi, zaļi loki,
Smuidri viņas vedējiņi.
Tur sēdēja jūs~ māsiņa
Tautu galda galiņā,
Gredzeniņš pirkstiņā,
Labajā rociņā.
109 [Vestienā (Vestienas pag. Md)].

13611.

Krauklīts sēd ozolā,
Zelta kokles koklēdams.
Vai, krauklīti, tu redzēji,
Kur aizveda mūs~ māsiņu?
- Tur aizveda jūs~ māsiņu
Par slidenu ezeriņu,
Sirmi zirgi, zaļi vāģi,
Daiļi paši vedējiņi.
Niedru kaulu klēti cirta,
Pāvu spalvu jumtu juma,
Magonīšu cisas taisa,
Rožu klāja paladziņu,
Kliņģerītes, mārpuķītes,
Tās palika pagalvī.
Tur iegula jūs~ māsiņa
Kā sarkana brūklenīte;
Tur dagula tautu dēls,
Balts kā putu gabaliņš.
6 [Annas muižā (ķēču pag. Rg)].

1. Trinam, brāļi, baltus piešus,
Dzenamies pēc māsiņas!
Krauklīts sēd ozolā,
Zelta kokles rociņā.
Vai, krauklīti, tu redzēji,
Kur aizveda mūs~ māsiņu?
Tur aizveda mūs~ māsiņu,
Par slidenu ezeriņu,
Niedres vien nočakstēja,
Dubļi vien nošļakstēja.
Niedŗu kaulu klēti cirta,
Pāvu spalvu jumtu juma,
Liepas galdu gultu šķēla,
Magonīšu cisas taisa,
Vēveŗ~ austi paladziņi,
Divi dūju spilventiņi,
Tur gulēja mūs~ māsiņa
Kā sarkana brūklenīte;
Tautu dēls klāt gulēja
Balts kā putu gabaliņš.
134 [Sinolē (Sinoles pag. Vlk)].

13612.

Krauklīts sēd ozolā,
Zelta kokli koklēdams.
Vai, krauklīti, tu redzēji,
Kur aizveda mūs~ māsiņu?
Tur aizveda mūs~ māsiņu,
Par straujo Daugaviņu,
Par straujo Daugaviņu
Sudrebiņa kalējam.
324 [Sēļpilī (Sīļpils pag. Jk)].

13613.

Krauklīts sēž ozolā,
Zelta spēles rociņā.
Vai, krauklīti, tu redzēji,
Kur aizveda man~ māsiņu?
- Par ezaru ezariem
Mazajā ciemiņā.
1311 [Apē (Vlk)].

13614.

Krauklīts sēž ozolā,
Zelta stīgas rociņā.
Vai, krauklīti, tu redzēji,
Kur aizveda mūs~ māsiņu?
- Par purviem, par mežiem,
Par smalkiem krūmiņiem,
Tur aizveda jūs~ māsiņu,
Uz bagātu Vāczemīti.
1411 [Jaunrozē (Jaunrozes pag. Vlk)].

1. Krauklīts sēž kalniņā,
Zelta kokles koklēdams.
Tu, krauklīti, nezināji,
Kādi viesi istabā;
Sirmi zirgi, liepas segli,
Mūs~ māsiņas precinieki.
Tu, krauklīti, nezināji,
Kur aizveda mūs~ māsiņu:
Pa smilgotu atmatiņu,
Pa slidenu ezeriņu,
Tur aizveda mūs~ māsiņu,
Uz bagātu Vāczemīti.
1131 [Beļavā (Beļavas pag. Md)].

- 360 -

13615.

Krauklīts sita vaŗa bungas
Augsta kalna galiņā.
Ai krauklīti melnainīti,
Kam tu skaņi bungas siti?
- Tai māsai bungas situ,
Ko vakar gaŗām veda
Par purviem, par mežiem,
Par dziļiem ezeriem.
197 [Sātiņos (Sātiņu pag. Kld)].

13616.

Krauklīts tupi kalniņā,
Zelta kokles koklēdams.
Vai, krauklīti, tu redzēji,
Kur aizveda mūs~ māsiņu?
- Pa slidenu ezeriņu,
Tur aizveda jūs~ māsiņu;
Sirmi zirgi, bēri zirgi,
Sidraboti vedējiņi.
- Uzjāj~ vienu augstu kalnu,
Koklēj~ divi koklētāji.
Ai jūs divi koklētāji,
Ko jūs laba koklējat?
- Koklējami tai māsai,
Ko vakar zagšus veda.
12 [Gaŗkalnē (Ropažu pag. Rg)].

136161.

Līču loču upe tek,
Zaru zaru Daugaviņa;
Aiz līčiem, aiz zariem,
Tur aizveda mūs~ māsiņu.
20 [Krapē (Krapas pag. Rg)].

13617.

Māsiņ, mana žēlīgaja,
Kuŗu ceļu tu aizgāji?
Ne panācu celiņā,
Ne atradu druviņā.
13 [Ikšķilē (Ikšķiles pag. Rg)].

13618.

Minama, minama
Māsiņas pēdas;
Te viņa gājuse,
Te tecējuse.
158 (Tosmarē).

13619.

No celiņa es pazinu,
Kur aizvesta mūs~ māsiņa:
Kur kumeļi stāvējuši,
Tur ziediņi nobiruši.
360 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

13620.

No celiņa vien pazinu,
Kur aizvesta mūs~ māsiņa:
Ik gabalu pajājuse,
Cimdu pāri nosvieduse.
196 [Rendā (Rendas pag. Kld)].

13621.

No celiņa vien pazinu,
Kur aizvesta mūs~ māsiņa:
Kur aizvesta mūs~ māsiņa,
Tur biruši dzīpariņi.
Pakaļ jāja bāleliņi,
Dzīpariņus lasīdami.
191 [Kursīšos (Kursīšu pag. Kld)], 224 [Kabilē (Kld)].

13622.

Oši, kļavi, kur bijāt?
Citi koki salapoja;
Brāļi brāļi, kur bijāt?
Māsa tautu rociņā.
75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)], 88 [Liezerē (Liezeres pag. Md)], 92 [Mārcienā (Mārcienas pag. Md)], 107 [Vietalvā (Vietalvas pag. Md)], 109 [Vestienā (Vestienas pag. Md)], 149 [Nīcā (Nīcas pag. Lp)], 407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

1. Rudzi rudzi, ko gaidiet?
Mieži vaski līdumā;
Brāļi brāļi, ko gaidiet?
Māsa tautu rociņā.
1271 [Litenē (Litenes pag. Md)].

13623.

Par kalnu aizveda
Putu gabaliņu;
Gulbīši brālīši,
Skrieņat pakaļ!
181 [Cīravā (Cīravas pag. Azp)].

13624.

Šurp slīkstate, kārklu gali,
Šurp upīte strauji tek;
Šurp jājate, bāleliņi,
Šurp tautiņas meitu ved.
391 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

13625.

Tautas māsiņ~ i aizveda
Par deviņi ezeriem;
Brāļi tek raudādami:
Kurp, māsiņa, tev~ aizveda?
73 [Dzērbenē (Dzērbenes pag. C)].

13626.

Tautas veda mūs~ māsiņu
Apkārt pora līkumiņu;
Kaļam, brāļi, kumeliņus,
Tiešām poru klapējam!
172 [Rāvā (Rāvas pag. Lp)].

- 361 -

13627.

Tautas veda mūs~ māsiņu
Pa slidenu ezariņu;
Dzenamies, mēs bāliņi,
Baltu ledu lauzīdami.
379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

13628.

Tautas veda mūs~ māsiņu,
Skuju nesa rociņā;
Dzenaties, bāleliņi,
Pa skujiņu birumiņu!
16 [Kastrānē (Kastrānes pag. Rg)].

1. Tautas veda caur siliņu,
Lai bāliņi neredzēja;
Dzenieties, bāleniņi,
Pa skujiņas birumiem,
Pa skujiņas birumiem,
Pa rasiņas traukumiem.
73 [Dzērbenē (Dzērbenes pag. C)].

13629.

Tur aizveda mūs~ māsiņu,
Par kalniem, par lejām,
Par kalniem, par lejām,
Par slidenu ledutiņu.
265 [Emburgā (Salgales pag. Jg)].

13630.

Upītē vien pazinu
Bargu tautu jājumiņu:
Trīs dieniņas zvirgzdupīte
Dūniņām sajukuse.
324 [Sēļpilī (Sīļpils pag. Jk)].

1. No peļķītes es pazinu
Tautu dēlu sīvumiņu:
Vēl sajucis ūdeniņis
Vakarēju jājumiņu.
267 [Kalnamuižā (Tērvetes pag. Jg)].

13631.

Vakar zalta vuov~ereit~e
Par celiņu puort~ec~ēje;
Vakar tautys muosu v~ed~e,
Šūdin juoja bruoleliņš.
422 [Līvānu pag. D].

13632.

Vaļā durvis, vaļā logi,
Tautas ņēma mūs~ māsiņu.
Lūgšus lūdzu bāleliņu:
Seglo bēru kumeliņu!
207 [Dundagā (Dundagas pag. Vp)].

13633.

Cep, māmiņa, gaŗu klaipu,
Gaŗš celiņš jāstaigā:
Nu aizveda mūs~ māsiņu
Simtu jūdzu tāļumā.
107 [Vietalvā (Vietalvas pag. Md)].

Table of Contents |View Entire Work