HomeIntroductionBrowseImagesSearchLinks
Table of Contents |View Entire Work

5. Apdziedāšana dzīrās, talkā, muižas kopdarbos, godos utt

a) Vispārīgas apdziedāšanas un zobgalības dziesmas

12683.

Ai Dieviņi, ai Dieviņi,
Man deviņi brūtgāniņi:
Trīs nošāvu, trīs pakāru,
Trīs izdzinu nabagos.
182 [Aizputes un Kuldīgas apriņķos)].

1. Nīka, nīka, kas iznīka?
Man~ pērnie brūtgāniņi:
Trīs nošāvās, trīs nokārās,
Trīs aizgāja vecajos;
Vēl tie trīs atlikuši,
Tie ar bomi cilājami.
262 [Brambergā (Glūdas pag. Jg)].

12684.

A Dieviņu, man pieder
Trīs novadu puisēniņi:
Dunalsnieki man aŗami,
Aistarnieki ecējami;
Lai stāv mūsu pašu puiši
Sēklu vest druviņāi.
172 [Rāvā (Rāvas pag. Lp)].

1. Zūreniekus arklā jūdzu,
Užavniekus ecēšos;
Tos nabagus lībeniekus
Paturēju plēsumos.
216 [Ventspilī].

2. Ošinieki man arāji,
Dūrinieki ecētāji,
Vārminieku jauni puiši,
Tie būs sūdu vedējiņi.
224 [Kabilē (Kld)].

12685.

Ai jaunās meitenītes,
Mīlējiet puisēniņus,
Diedziņā saveriet,
Škurstenī pakariet!
451 [Viskaļos, Kokneses draudzē (Viskaļu pag. Rg)].

- 189 -

1. Lieli puiši, mazi puiši,
Godājiet, jūs meitiņas,
Saveriet diedziņā,
Pakariet skurstenī!
80 [Kalsnavā (Kalsnavas pag. Md)].

12686.

Ai meitiņas, ai māsiņas,
Glabājat puisēniņus,
Aizvedat, piesienat
Pie lielā skudru pūļa!
15 [Jaunpilī (Zaubes pag. Rg)], 28 [Nītaurē (Nītaures pag. Rg)].

1. Ai bērniņi, ai bērniņi,
Godājiet meža sargu:
Izveduši, piesieniet
Pie lielā skudru pūļa!
69 [Bikserē (Patkules pag. Md)].

2. Dižas meitas, mazas meitas,
Mīlējat puisēniņus:
Ved mežā, sien pie koka,
Pie lielā skudru pūsma,
Lai skudriņas viņus dīda -
Tā būs meitu mīlestība.
185 [Lielezerē (Ezeres pag. Kld)].

3. Es jūs lūdzu, jaunas meitas,
Puišus labi glabājat:
Lielos eglēs pakaŗat,
Mazos egļu zariņos!
1181 [Dūres pagastā (Vlk)].

12687.

Ai rozīte, magonīte,
Kam tik plata plātījies!
Ai lielā brāļu māsa,
Kam tik liela lielījies!
134 [Sinolē (Sinoles pag. Vlk)].

12688.

Ai zaļā bērzu birze,
Vairāk kalta ne zaļoja;
Ai skaistā mātes meita,
Vairāk lepna ne bagāta.
36 [Rikterē (Sidgundas pag. Rg)].

12689.

Vai tu meitu brāķerīti,
Sēsties kalna galiņā,
Kuŗu meitu nobrāķēji,
Laid no kalna lejiņā!
451 [Viskaļos, Kokneses draudzē (Viskaļu pag. Rg)].

12690.

Ak tu puišu knēvelīti,
Ko ar mani ķekojies?
Tu nav manu drēbju vērte,
Ne vēl mana augumīna.
61 [Mazsalacā (Mazsalacas pag. Vlm)].

12691.

Ak tu traidu raidu!
Kas pa ceļu skraida?
Muižas puiši skraida,
Ciema meitu gaida.
16 [Kastrānē (Kastrānes pag. Rg)].

12692.

Aiz Daugavas suņi rēja,
Kas sunīšus kairināja?
Šai pusē daiļas meitas,
Tās sunīšus kairināja.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

12693.

Aiz kalneņa, aiz ūtora
Aizzadaga kunga muiža.
Eite, meitas, muižas dzāstu,
Nesit okas iudisneņu!
Kai okā iudin~s ir,
Tai pi meitu prauda ir.
- Aiz kalneņa, aiz ūtora
Aizzadaga kunga muiža.
Eite, puiši, muižas dzāstu,
Nesit kūka iudisneņu!
Kai pi kūka iudiņ~ nav,
Tai pi puišu praudas nav.
434 [Ludzas un Abrenes apr.].

126931.

Aiz ko zilas, aiz ko melnas
Biksēriešu dzeltānītes?
Tupēdamas velējās
Sivēniņu silītē.
69 [Bikserē (Patkules pag. Md)].

12694.

Aiz upītes meitas auga,
Tur tās auga, tur palika;
Nemācēja laivu iet,
Ne kumeļu peldināt.
319 [Neretā (Neretas pag. Jk)].

12695.

Apkārt man oši, kļavi,
Apkārt zaļi ozoliņi;
Apkārt man jauni puiši
Zobus vien klabināja.
97 [Vecpiebalgā (Vecpiebalgas pag. C)].

- 190 -

12696.

Ar veciem tēvaiņiem
Pupām zemi noecēju;
Lai stāvēja jauni puiši
Sūdus vest tīrumā.
421 [Taurupes pagastā (Rg)].

12697.

Atstāj nost, nieku puisi,
Ar to nieku valodiņu!
Es nebiju ieradusi
Tavu nieku klausīties.
174 [Rudbāržos (Rudbāržu pag. Azp)].

12698.

Atsastāj, neveiklīti,
No manām(i) kājiņām,
Ka es tevi nesaminu,
Dadžu krūmu dāvādama.
324 [Sēļpilī (Sīļpils pag. Jk)].

12699.

Balta puķe, zaļa zāle
Uz ūdeņa līgojās;
Tā lokās puišiem sirdis
Uz jaunām meitenēm.
271 [Pienavā (Džūkstes pag. Jg)].

12700.

Bieza bieza bierztaliņa,
Ar biezumu nelapoja;
Lepna lepna tautu meita,
Ar lepnumu nerunāja.
181 [Cīravā (Cīravas pag. Azp)].

1. Zaļa zaļa bērzu birze,
No zaļuma nelapoja;
Lepna lepna tautu meita,
No lepnuma nerunāja.
Vai bij~ lepna, vai bagāta,
Vai tīšām nerunāja?
Nebij lepna, ne bagāta,
Tik tīšām nerunāja.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)], 182 [Aizputes un Kuldīgas apriņķos)].

12701.

Bērziņ, tavu kuplumiņu,
Ne zariņa neredzēju!
Meitiņ, tavu lepnumiņu,
Ne vārdiņa nedzirdēju!
Vai bij lepna vēja pūsta,
Vai ļautiņu norunāta?
I bij lepna vēja pūsta,
I ļautiņu norunāta.
182 [Aizputes un Kuldīgas apriņķos)].

12702.

Bija bads, bija bads
Liela ciema meitiņām,
Ne pēc gaļas, ne pēc piena,
Pēc skaistiem puisēniem.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

12703.

Bizo, bizo, vērsēnīti,
Jūgs tev ragus savaldīs;
Trako, trako, puisēnīti,
Seržants tevi izučīs.
125 [Jaunlaicenē (Jaunlaicenes pag. Vlk)].

127031.

Dievs dod mūsu preilenei
Trejus dvīņus vasarā:
Divi suņus, divi kaķus,
Divi mūŗa kovārnīšus.
116 [Bormaņu muižā (Trapenes pag. Vlk)].

12704.

Dievs dod vilkam aklam būt,
Lāčam strupu deguniņu;
Dievs dod mūsu puisīšiem
čigānieti nobučot.
226 [Kandavā (Tl)].

12705.

Dižens puisis melnu muti
Guļ celiņa maliņā.
Dod, Dieviņ, siltu sauli,
Būs mušām barībiņa.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)], 102 [Saikavā (Saikavas pag. Md)].

12706.

Dižens puisis ceļu jāja,
Šķita muižu pakaļā;
Visa muiža kumeļā,
Banšotā cepurē.
290 [Lieliecavā (Iecavas pag. B)].

12707.

Diži puiši ceļu gāja,
Visa manta mugurā:
Tur bij rudzi, tur bij mieži
Vienā svārku kabatā.
224 [Kabilē (Kld)].

12708.

Divi gāja, divi gāja
Pa celiņu dziedādami,
Viens bij zirgu mietnieciņš,
Otris meitu brāķerīts.
Bij tam zirgu mietniekam
Zirga sakas mugurā,
Bij tam meitu brāķeŗam
Salmu kūlis pazusē.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

- 191 -

1. Divi gāja, divi gāja
Pa celiņu runādami,
Viens bij skrandu skroderīts,
Otris lūku vēverīts.
324 [Sēļpilī (Sīļpils pag. Jk)].

12709.

Drebi, drebi, apšu lapa,
Tai mazāi vējiņā;
Tā dreb puišu dvēselītes
Uz jaunām(i) meitiņām.
174 [Rudbāržos (Rudbāržu pag. Azp)].

1. Bērziņam lapas plauka
Liela ceļa maliņā;
Tautu dēla sirds sāpēja,
Uz manim raugoties.
1181 [Dūres pagastā (Vlk)].

2. Kārkliņiem lapas dreb,
Lakstīgalai lēkājot;
Tā drebēja puišu sirdis
Pret jaunām meitiņām.
264 [Džūkstē (Džūkstes pag. Jg)].

3. Trīsēt trīs apses lapa
Pret melniem debešiem;
Tā trīsēja meitu sirds
Jaunu puišu pulciņā.
111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)].

12710.

Drebi, drebi, apšu lapa,
Vējiņš tevi drebināja;
Tā drebēja puišu sirds,
Ar meitām runājot.
207 [Dundagā (Dundagas pag. Vp)].

12711.

Dzīrās mani kungi likt
Puiša dēļ cietumā.
Liekait mani, neliekait,
Puišam ceļa negriezīšu,
Likšu puisi laipiņā,
Iešu pāri dziedādama.
281 [Nītaures, Siguldas un Cēsu apvidū (Rg, C)].

12712.

Dzīrās mani staltie puiši
Mīt savāmi kājiņām;
Purā auga greiza apse,
Stalto puišu minamā.
87 [Liepas muižā (Liepas pag. C)].

12713.

Dzīrās mani ciema puiši
Ar kulbiņu vizināt;
Kad uzsniga ziemas sniegi,
Brauc ar skārdu ratiņiem.
27 [Mālpilī (Mālpils pag. Rg)].

12714.

Ieraudzīju vien, pazinu,
Kuŗš bij kroga dzērājiņš:
Uz aciem cepurīte,
Zemi zemi kājas vilka.
310 [Dignājā (Dignājas pag. Jk)].

12715.

Ieraudzījsi vien, pazinu
Laisku meitu staigājam:
Mīšķi jostiņ~ i nesāja,
Uz pakauša vaiņadziņu.
335 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

12716.

Ieraudzījsi vien, pazinu
Laisku puisi staigājot:
Iet solīšus skaitīdams,
Augumiņu mērīdams.
931 [Meirānos (Meirānu pag. Md)].

12717.

Ieraudzījse vien, pazinu
Muižas meitu staigājam:
Pakaļ gāja muižas suņi,
Pakaļ muižas sulainīši.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

12718.

Ieraudzījse vien, pazinu
Bebrēniešu jaunus puišus:
Šķībi stāv cepurīte,
Greidi sēd kumeļā.
7 [Jaunbebros (Bebru pag. Rg)].

12719.

Ievas ziedi, ābel~s ziedi
Lazdas ziedu nepanāca;
Daža laba saimniekmeita
Kalpa meitas nepanāca
Ne ar darbu, ne valodu,
Ne ar skaistu dziedāšanu.
36 [Rikterē (Sidgundas pag. Rg)].

12720.

Ievu ziedi smaršai labi,
Ne bitēm medu nest;
Jaunas meitas dančiem labas,
Ne grūtam darbiņam.
931 [Meirānos (Meirānu pag. Md)].

- 192 -

1. Īvys zīdi smuordam lobi,
Na bit~ēm madu n~est;
Jauni puiši daņčam lobi,
Na gryutam darb~eņam.
426 [Sakstagala pag. Rz].

12721.

Eima, meitas, pieceļam
Tam puišam vezumiņu;
Tam puišam ātri ziergi,
Oša malka vezumē.
189 [Kuldīgas Kalnmuižā (pie Kuldīgas)].

12722.

Ait~a, ļaudis, v~erit~ēs,
Kaids breinums teirumā:
Začeits puisi nūspard~ēja
Ar pakaļas kuojeņuom.
4261 [Ozolmuižas pag. Rz].

12723.

Eita, meitas, baznīcā,
Lūdzat Dievu par puišiem:
Puišiem galva nolūzusi
Ozolkroga stedelē.
1411 [Jaunrozē (Jaunrozes pag. Vlk)].

12724.

Ekur gudri mūsu puiši,
Nāciet, ļaudis, brīnaties:
Pavardā miežus sēja,
Līdumiņu domādami.
86 [Ļaudonā (Ļaudonas pag. Md)].

12725.

Edz kur stāv tas puisīts,
Kas citkārt man~ precēja:
Caur cepuri mati līda [auga],
Svārkiem vīles nopuvušas.
30 [Ozolu muižā, Suntažu draudzē].

12726.

Es aizvilku vaŗa stīpas
Gar zemnieku puisēniem,
Lai tie nīkst, lai tie zūd,
Lai tie sievas nedabūja.
264 [Džūkstē (Džūkstes pag. Jg)].

127261.

Es iejūdzu pāri puišu,
Brauc~ uz purvu žagaros;
Izbraukāju purvu purvus
Kā ar jauniem kumeļiem.
70 [Jaunbebros (Bebru pag. Rg)].

12727.

Es iemetu vaŗa naudu
Bērstelnieku pagastā,
Lai rūsēja, lai pelēja
Bērstelnieku veci puiši.
298 [Mežotnē (Mežotnes pag. B)].

1. Iemetam vaŗa naudu
Viesieniešu tīrumā,
Lai rūsēja, lai pelēja
Viesieniešu dzeltainītes.
Iemetam zelta naudu
Lauteriešu tīrumā,
Lai spīdēja, lai vizēja
Lauteriešu dzeltainītes.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

2. Es ievēlu rudakmeni
Rendenieku novadā,
Lai norud Rendu puiši
Kā rudejis akmentiņš.
196 [Rendā (Rendas pag. Kld)].

12728.

Es izgāju ciemu ciemus,
Lāga puiša neredzēju,
Tādi vien sēņu sulas,
Sila peku lauzējiņi.
41 [Stukmaņos (Pļaviņās Rg)], 408 [Krustpilī, Unguros un Stukmaņos (Krustpils, Ungurmuižas D un Pļaviņu Rg pag.)].

12729.

Es jums saku, jaunas meitas,
Puišus labi glabājiet:
Liekat darvas muciņā,
Laižat jūras dibinā,
Lai tie rūc, lai tie kauc,
Lai nedzird meitu balsi.
65 [Valtenbergā (Mazsalacas pag. Vlm)].

12730.

Es klausos, es klausos,
Kas aiz kalna velējās:
Ciema puiši zirgus kūla,
Aiz astītes turēdami.
400 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

1. Es čūdos, es brīnos,
Kas aiz kalna velējās:
Precenieki zirgus kūla,
Ka tie labi netecēja.
296 [Kursenē (Jaunsaules pag. B)].

12731.

Es klausos, es klausos,
Kas tik skaisti velējās:
Nētķeniešu tēva dēli
Velē savas līgaviņas.
73 [Dzērbenē (Dzērbenes pag. C)].

- 193 -

1. Ganīdama klausījos,
Kas tur skaņi velējās:
Robežnieki sievas kūla,
Pie stubura piesējuši.
88 [Liezerē (Liezeres pag. Md)].

12732.

Es klausos, es klausos,
Kas tik stipri velējās:
Meitu māte meitas kūla,
Aiz matiem turēdama.
137 [Tirzā (Tirzas pag. Md)].

1. Es dzirdēju kaimiņos
Ik rītiņa velējam:
Kaimiņš savas dailas meitas
Ar vālīti augšām cēla.
205 [Ciecerē (Cieceres pag. Kld)].

2. Ik rītiņus es dzirdēju
Lejniek~ tauri taurējam:
Lejnieks savus slinkus puišus
Ik rītiņus uztaurēja.
168 [Meženiekos (Asītes pag. Lp)].

12733.

Es mātei viena meita,
Visa laba gribētāja:
Ik rītiņus sviesta maizi,
Ik vakarus jaunu puišu.
120 [Gaujienā (Gaujienas pag. Vlk)].

1. Viens dēliņš tēvam bija,
Visa laba gribētājs:
Rītiem grib sviesta maizes,
Pusdienā siltas putras,
Pusdienā siltas putras,
Vakariem jaunu meitu.
185 [Lielezerē (Ezeres pag. Kld)].

12734.

Es meitiņa kā puķīte,
Sarkans rožu vainadziņš;
Tik vien man vainas bija,
Cauri mani lindraciņi.
109 [Vestienā (Vestienas pag. Md)].

12735.

Es nezinu, kas par gadu,
Šogad puiši varen lepni:
Abas rokas kabatā,
Nav vērdiņa maciņā.
184 [Dūrē (Vārmes pag. Kld)].

12736.

Es nezinu, kas par vīzi,
Ruden puiši stalti jāj:
Citam naudas ne vērdiņa,
Šķērsu sēd kumeļā.
88 [Liezerē (Liezeres pag. Md)].

12737.

Es nezinu, kas par vīzi
Šādiem tādiem puisīšiem:
Citiem naudas ne šķiliņa,
Dāldeŗiemi lielījās.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

1. Vai vai, kas par gadiem,
Ka tās meitas lepojās:
Nevaid cimdu viena pāŗa,
Simtiem viene lielījās.
173 [Rokaišos (pie Aizputes Azp)].

2. Dievs zin, Dievs zin, kas par gadu,
Ka tie puiši varen lepni:
Citam nebij piecu grašu,
Dukātiem lielījās.
282 [Vilcē (Vilces pag. Jg)].

12738.

Es nesviestu vecu vīzi
Griķenieku novadē:
Man pašam žēl nācās,
Ka tā ilgi vazājās.
189 [Kuldīgas Kalnmuižā (pie Kuldīgas)].

12739.

Es puišiem laba daru,
Puiši laba nesaprata:
Sīku olu maisu bēru,
Pret kalniņu kāpināju.
185 [Lielezerē (Ezeres pag. Kld)].

12740.

Es redzēju bērza celmu
Kūpam vien, nedegam;
Es redzēju goda puisi
Negodāi paliekam.
181 [Cīravā (Cīravas pag. Azp)], 195 [Raņķos (Raņķu pag. Kld)].

12741.

Es redzēju nāburg~ puišus
Melnu kuili ecējot.
Ai jūs lieli grēcinieki,
Gaļas tēva mocītāji!
451 [Viskaļos, Kokneses draudzē (Viskaļu pag. Rg)].

12742.

Es redzēju staltu puisi,
Ar cimdiemi alu dzēra;
Kad kundziņš Rīgā sūta,
Tek uz ciemu ragaviņu.
6 [Annas muižā (ķēču pag. Rg)].

- 194 -

1. Cepurē, zābakā
Jaunu puišu lielībiņa;
Uzmet kungi gaŗu ceļu,
Nava laba kumeliņa.
324 [Sēļpilī (Sīļpils pag. Jk)].

12743.

Es redzēju sviķa celmu
Kūpam vien, nedegam;
Es redzēju tautu dēlu
Bez padoma staigājam.
49 [Jaunatē (Vecates pag. Vlm)], 218 [Aizupē (Aizupes pag. Tk)].

12744.

Es redzēju sviķa celmu
Kūpam vien, nedegam;
Es redzēju tautu dēlu
Gaŗ~ augušu, netikušu.
400 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

1. Es uzgāju oša celmu
Apsvilušu, nedegušu;
Es atradu tēva dēlu
Uzaugušu, nemācītu.
3 [Aizkrauklē (Aizkraukles pag. Rg)].

12745.

Es redzēju sviķu celmu
Kūpam vien, nedegam;
Tas nebija sviķu celmis,
Jaunu puišu dvēselīte.
226 [Kandavā (Tl)].

12746.

Es redzēju sviķa celmu
Kūpējam, nedegam;
Es redzēju tautu dēlu,
Lepnis bija, ne bagāts.
196 [Rendā (Rendas pag. Kld)].

1. Es redzēju sveķa celmu
Kūpot vien, nedegot;
Es redzēju panāksniekus
Greznus vien, ne bagātus:
Elkšņa vāģi, smilgu rati,
Trim kājāmi kumeliņš.
12 [Gaŗkalnē (Ropažu pag. Rg)].

12747.

Gana laba šī vasara,
Gana slikta izdevās:
Kumeļš arklu salauzīja,
Ganu meita arājiņu.
41 [Stukmaņos (Pļaviņās Rg)], 408 [Krustpilī, Unguros un Stukmaņos (Krustpils, Ungurmuižas D un Pļaviņu Rg pag.)].

12748.

Ganīdama nolūkoju,
Kā jāj puiši baznīcā:
Tēva dēli vīzītēs,
Kalpu puiši zābakos.
375 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

12749.

Gauži raud muižas meitas,
Priekšautiņus cilādamas;
Tur tām govis, tur tām vērši -
Raibajos priekšautos.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)], 335 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

12750.

Glīti meitas kājas āva,
Kad jāiet ciemiņos;
Kad jāiet maltuvē,
Raud, galviņu saņēmušas.
111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)].

12751.

Guli, guli, lēnais puisi,
Zirgi siles klaudzināja;
Zirgi siles klaudzināja,
Iemauktiņus skandināja.
1411 [Jaunrozē (Jaunrozes pag. Vlk)].

12752.

Izputējši, iznīkuši
Dzērbeniešu tēva dēli:
Div~ noslīka, div~ nomira,
Div~ Rīgā cietumā.
73 [Dzērbenē (Dzērbenes pag. C)].

1. Iznīkuši, izputē(j)ši
Ēveliešu staltie puiši:
Div~ nosisti, div~ pakārti,
Div~ saulē vietējami.
1191 [Ēveles draudzē].

2. Kur tu brauksi, ciema meita,
Ar tiem skalu vāģīšiem?
- Braukš~ uz Rīgu zāļu pirkt,
Puišiem sērga Vidzemē:
Trīs nomira, trīs noslīka,
Trīs kā mēris vazājās.
71 [Drustos (Drustu pag. C)].

3. Pagalam izputēja
N-iešu jauni puiši:
Trīs noslīka, trīs nonīka,
Trīs nomira žēlabās.
9 [Bilstiņos (Kokneses pag. Rg)].

12753.

Izputējse tautu meita,
Siliņā ganīdama:
Kamēr pate ogas ēda,
Vilks apēda kucēniņu.
379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

- 195 -

12754.

Izput~ pate, tautu meita,
Kad tu mani putināji!
Ežai galu notupēji,
Savas rozes ravēdama.
68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)].

12755.

Izput~ pate, tautu meita,
Kam tu mani putināji,
Kam tu mani putināji,
Kam to manu brāleliņu!
324 [Sēļpilī (Sīļpils pag. Jk)].

12756.

Izstaigāju bērzu birzi,
Lāga rīkstes neatradu;
Izstaigāju kosēniešus,
Krietna puiša neredzēju.
6 [Annas muižā (ķēču pag. Rg)].

1. Bērzu birzi izstaigāju,
Lāga rīkstes nedabūju;
Izstaigāju meitu pulku,
Brāļam sievas nedabūju.
68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)].

2. Izstaigāju ciemu ciemus,
Lāga puišu neredzēju:
Citi šķībi, citi greizi,
Citi meitu salauzīti.
111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)].

127561.

Iztālēm es pazinu
Slinku, laisku tēva dēlu:
Uz acīm cepur~ nesa,
Kājas vilka strīķēdams.
3011 [Pomušas un Ārdzes pagastos (Ceraukstes pag. B)].

12757.

Jaunas meitas kazu slauca,
Zem tiltiņa tupēdamas;
Citas slauca skotelē,
Citas brunču kabalē(?).
931 [Meirānos (Meirānu pag. Md)].

1. Jauni puiši ķēvi slauca,
Saldu pienu gribēdami,
Cits cibiņā, cits vāciņā,
Cits uz maizes gabaliņa.
1181 [Dūres pagastā (Vlk)].

2. Rožustūŗa kluču bungas
Ķēvi slauca siliņā:
Cits ar cibu, cits ar vāku,
Cits ar maizes garoziņu.
1131 [Beļavā (Beļavas pag. Md)].

12758.

Jaunas meitas ogas lasa,
Apakš apses tupēdamas.
Pērkons spēra, apse lūza,
Noskrej meitas grabēdamas.
182 [Aizputes un Kuldīgas apriņķos)].

12759.

Jauni puiši aizmiguši
Smalku lazdu krūmiņā;
Jaunas meitas atradušas,
Aveniņu domādamas.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

12760.

Jauni puiši, auzu skara,
Tie bij vienu daiļumiņu:
Puišiem liela lielībiņa,
Auzām gaŗa čaumaliņa.
134 [Sinolē (Sinoles pag. Vlk)].

12761.

Jauni puiši bandenieki,
Kur likāt bandu naudu?
Bandu nauda izkūpēja
Sūrajā tabakā.
9 [Bilstiņos (Kokneses pag. Rg)], 88 [Liezerē (Liezeres pag. Md)], 95 [Odzienā, Vietalvas (Odzienas pag. Md)].

12762.

Jauni puiši Dīva lyudz~e,
Kopūs kuojis sakuoruši:
Atlaid~, Dīv~eņ, itū reizi,
Vairuok m~eitu nadzonuošu.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

12763.

Jauni puiši Dievu lūdze
Pa visām baznīcām,
Ne par rokas, ne par kājas,
Par meitiņu dvēselēm.
400 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

1. Svētdien iešu baznīcā
Par visiem Dievu lūgt:
Par priedēm, par eglēm,
Par veciem puisēniem.
379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

12764.

Jauni puiši mutes deva
Pelēkam akmeņam,
Domādami meitu māti
Ar pelēku villainīti.
30 [Ozolu muižā, Suntažu draudzē], 1271 [Litenē (Litenes pag. Md)]. 166 [Gramzdā un Smaižos (Gramzdas un Aizviķu pag. Lp)], 246 [Lestenē (Lestenes pag. Tk)], 3531 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

1. Jaunas meitas mutes deva
Pelēkam(i) akmeņam,
Domādamas dēlu māti
Ar pelēku villainīti.
3 [Aizkrauklē (Aizkraukles pag. Rg)].

- 196 -

2. Jauni puiši klanījās
Pelēkam akmeņam,
Šķita meitu māmuliņu
Ar pelēku villainīti.
321 [Zasā (Zasas pag. Jk)].

12765.

Jauni puiši satecējši
Pie kāpostu kubuliņa,
Domādami meitu māti
Ar balto vilnātnīti.
88 [Liezerē (Liezeres pag. Md)].

1. Jauni puiši piesastāja
Pie kāpostu kubulīša,
Domādami jaunu meitu
Ar vizuļu vaiņadziņu.
68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)].

12766.

Jauni puiši sirdis slēdza
Pelēkā akminā;
Jaunas meitas gaŗām gāja,
Plīst akmins spraukšēdams.
281 [Nītaures, Siguldas un Cēsu apvidū (Rg, C)].

12767.

Jauni puiši zirgus jāja,
Aiz ausīm turēdami.
Kam, Dieviņi, zirgus devi,
Kad nedevi iemauktiņu?
325 [Secē (Seces pag. Jk)].

12768.

Jauni puiši zirgus jāja,
Pie ausīm turēdami.
Kur, puisīti, bandu liki,
Kad nav stangu iemauktiņi?
1821 [Allažās (Raņķu pag. Kld)].

12769.

Jauni puiši zirgus jāja,
Aiz ausīm turēdami.
Padodiet(i), jaunas meitas,
Jele lūku nodariņu!
3 [Aizkrauklē (Aizkraukles pag. Rg)].

1. Jauni puiši arājiņi
Aiz astītes zirgus tura;
Jaunas meitas, ganīdamas
Arājiņus žēlojat,
Brunčiem vīli noplēsušas,
Dodat zirgu pavadiņu!
379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

2. Puiši jāja pieguļā,
Nav zirgiem pinekliņu.
Eit, māsiņas, padodiet
Jele lūka nodariņu!
305 [Vīkstenē (Stelpes (?) pag. B)].

12770.

Jūgsim puišus ragavās,
Brauksim mežā žagaros;
Jaunas meitas gaŗām gāja,
Žagariņus cilādamas.
134 [Sinolē (Sinoles pag. Vlk)].

12771.

Kam tās kurpes nečīkstējšas,
Kam vizuļi neskanējši,
Es atrastu tautu dēlu
Vagas galā aizmigušu.
1271 [Litenē (Litenes pag. Md)].

12772.

Kāda koka tas ērkuls,
Ko sviež meitas pabeņķē?
Kāda vaina tam puišam,
Kam griež meitas muguriņu?
161 [Alšvangā (Alšvangas pag. Azp)].

12773.

Kaimiņenes divas meitas,
Abas lielas medinieces:
Izmedī(j)šas kreima ķērni,
Tad aizgāja govju slaukt.
281 [Ūziņos (Jēkabnieku pag. Jg)].

12774.

Kaimiņ~ mātei piecas meitas,
Visas piecas amatnieces:
Divas bur(v)es, divas zagles,
Piektā ķērnes laizītāja.
115 [Jaunbilskā (Bilskas pag. Vlk)].

1. Nāburgam divas meitas,
Abas lielas amatnieces:
Viena bija sviesta zagle,
Otra pautu lasītāja.
931 [Meirānos (Meirānu pag. Md)].

12775.

Kaimiņ~ puiši nabadziņi
Kuili jāja baznīcā;
Mūs~ bāliņi bagātnieki
Apsedloja bērus zirgus.
241 [Blīdienē (Blīdienes pag. Tk)].

12776.

Kaķīts vilnu plucināja,
Aizkrāsnē tupēdams;
Mūsu meitas nevīžoja
Pašas aust villainītes.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

- 197 -

12777.

Kālabad nātriņai
Nava rūme žogmalē?
Kālabad māsiņai
Navaid rūme novadā?
195 [Raņķos (Raņķu pag. Kld)].

12778.

Kālabad šovasar(u)
Nava silta vasariņa?
Rozes auga, neziedēja,
Meitas puišus nemīlēja.
1131 [Beļavā (Beļavas pag. Md)].

1. Vai Dieviņ, vai Dieviņ,
Šogad sēra vasariņa;
Laukā puķes neziedēja,
Meitas puišus nemīlēja.
203 [Usmā (Usmas pag. Vp)].

2. Vai Dieviņ, šovasar
Nelaimīga vasariņa:
Vilks apmīza purva bērzu,
Meitas puišus nemīlēja.
191 [Kursīšos (Kursīšu pag. Kld)].

12779.

Kas āzīti lopu sauca,
Kas puisīti cilvēciņu?
Āzīts koka grauzējiņš,
Puisīts meitu smējējiņš.
314 [Kroņa Elkšņu pagastā (Elkšņu pag. Jk)].

1. Kas kaziņu lopu sauca,
Kas meitiņu cilvēciņu?
Kaziņ~ sētas lēcējiņa,
Meitiņ~ puišu smējējiņa.
344 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

2. Kas vilciņu lopu sauca,
Kas puisīti cilvēciņu?
Vilciņš lopu plēsējiņš,
Puisīts meitu smējējiņš.
185 [Lielezerē (Ezeres pag. Kld)].

12780.

Kas bucīnu lopu sauca,
Kas puišeli cilvēcīnu?
Bucīns lēca augstu žogu,
Puisis jāja tāļu ceļu.
144 [Gaviezē (Gaviezes pag. Lp)].

12781.

Kas kaziņu lopu sauca,
Kas meitiņu cilvēciņu?
Kas kazai žogu rauga,
Kas meitai novadiņu?
34 [Plāterē (Plāteres pag. Rg)], 111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)], 125 [Jaunlaicenē (Jaunlaicenes pag. Vlk)].

12782.

Kas nu būs, kas nebūs,
Meitas puišus nemīļo?
Citus puišus gan mīļo,
Mūsu Janku nemīļo.
325 [Secē (Seces pag. Jk)].

12783.

Kas tā tāda liela lanka
Bez bēraju kumeliņu!
Kas tā tāda liela muiža,
Nav neviena jauna puiša!
172 [Rāvā (Rāvas pag. Lp)].

12784.

Kas tos jūsu puisīšos
Kā tabaka repīšos!
Redz kur stalti mūsu puiši,
Zied kā āra purenīši!
9 [Bilstiņos (Kokneses pag. Rg)].

12785.

Kas teku taisīja
Uz Zagu māju?
Jānītis taisīja,
Jūlīti lenkdams.
161 [Alšvangā (Alšvangas pag. Azp)].

12786.

Kas to teku nomīdīja
Ar tām koka tupelēm?
Mūs~ kaimiņu jauni puiši,
Pie meitām staigādami.
269 [Naudītē (Naudītes pag. Jg)].

12787.

Kas tur dzied, kas tur dzied?
čuras dzied, čuras dzied.
Kā tās čuras nedziedās,
Kazu piena piedzērušas!
9 [Bilstiņos (Kokneses pag. Rg)].

1. Kas tur kliedza, kas tur brēca
Viņā upes maliņā?
Piņņi kliedza, piņņi brēca,
Ķēves pienu piedzēruši.
15 [Jaunpilī (Zaubes pag. Rg)].

2. Klausāties, mazi bērni,
Kas tur dzied aizceplē:
čuras dzied, čuras dzied,
Kazas piena piedzērušas.
322 [Saukā (Saukas pag. Jk)].

- 198 -

12788.

Kas tur kliedza, kas tur bļāva
Viņā meža maliņā?
Vārna plēsa piegulnieku,
Miežu vārpu domādama.
246 [Lestenē (Lestenes pag. Tk)].

1. Kādus ērmus es redzēju
Viņā lauka galiņā:
Vārna pēra grābējiņus,
Pie matiem turēdama.
345 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

12789.

Ķīvītīnis gaisā skrēja,
Cīkstēdamis, vaidēdamis;
Tā skrej puišu dvēselīte
Pēc jaunāmi meitīnām.
144 [Gaviezē (Gaviezes pag. Lp)].

12790.

Kliba mana kājiņa,
Nevaru iet;
Ieraugu puisīti,
Tad varu dancot.
281 [Nītaures, Siguldas un Cēsu apvidū (Rg, C)].

12791.

Ko darīja resnā Trīna,
Ka darbiņa nedarīja?
Citas meitas paļājot,
Savu laiku noslinkoja.
383 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

12792.

Ko jūs, meitas, lielāties,
Kas jau jūs nepazina?
Viena pate karotīte,
Ar sūnām apauguse.
235 [Abavas muižā (Grenču pag. Tk)].

12793.

Ko nāciet, Rīgas meitas,
Kurzemē slotas griezt?
Vai bērziņis nelapoja
Rīgas ceļa maliņā?
3301 [Pilskalnē (Pilskalnes pag. Il)].

1. Kā tu nāci, Rīgas meita,
Šai zemēi slotu griezt?
Mūsu bērzi nelapoja
Sudrabiņa lapiņām.
379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

12794.

Ko, puisīti, tu lieliesi,
Kas vells tevi nezināja?
Tik tevim miežu rudzu,
Vienā cimda īkšķītē.
226 [Kandavā (Tl)].

12795.

Ko, sunīti kaulastiņ,
Tukšu mežu lādināji?
Ko, puisīti lētdabīti,
Tukšu maku skandināji?
363 [Dzirciema pag. (Tk) un citur Kurzemē].

12796.

Ko tie kraukļi kraucināja,
Ko žagatas žadzināja?
Ropalnieki, līmas šūbas,
Pa krūmiem vazājās.
27 [Mālpilī (Mālpils pag. Rg)].

1. Ko tie kraukļi kraucināja,
Ko žagatas žvadzināja?
Biksēriešu vecu meitu
Pilni krūmi piebāzīti.
69 [Bikserē (Patkules pag. Md)].

12797.

Ko tie puiši, blēži, dara
Visu cauru vasariņu,
Pa peļķēm staigādami,
Vardulēnus lasīdami?
241 [Blīdienē (Blīdienes pag. Tk)].

12798.

Ko tie puiši labu dara
Šai baltāi saulītēi?
Saveŗami diedziņā,
Pakaŗami skurstenī.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

12799.

Ko tie puiši laba dara
Šī baltāi saulītē?
Ziemu beņķus nogulēja,
Pavasaru atmatiņas.
151 [Priekulē (Priekules pag. Lp)].

12800.

Ko tu, puisi, tūļojies
Apar [=apkārt] savu kumelīnu?
Stundu laika zirgu jūdza,
Vēl grožīns neuzlikts.
61 [Mazsalacā (Mazsalacas pag. Vlm)].

12801.

Kopā meitas sagājušas,
Par puišiem vien runā;
Būt~ jel viena tā sacījse:
Aužam baltas villainītes!
30 [Ozolu muižā, Suntažu draudzē].

- 199 -

12802.

Kriņģele, pijole
Bajāra meita:
Kā kriņģele saliecās,
Kā pijole nocīkstēja.
161 [Alšvangā (Alšvangas pag. Azp)].

12803.

Kroga meita dižin daiļa,
Uz ripām(?) stāvēdama;
Tij novilka dažam svārkus,
Dažam maku izkratīja.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

12804.

Krustu metu, Dievu lūdzu,
Cauri gāju Jelgavai:
Jelgavnieki jodu ļaudis,
Ik dieniņas ķīvējās;
Ik dieniņas ķīvējās,
Ik mandegas tiesājās.
61 [Mazsalacā (Mazsalacas pag. Vlm)].

12805.

Kur tās vārnas pulkos skrēja,
Tur tās raibas žagatiņas;
Kur tās meitas pulkos gāja,
Tur tās puišu dvēselītes.
200 [Skrundā (Skrundas pag. Kld)].

12806.

Kur tu augi, puiša lempi,
Ka es tevi neredzēju?
Pirtī augi, palāvē,
Pa lodziņu ēdināja.
241 [Blīdienē (Blīdienes pag. Tk)].

12807.

Kur tu brauksi, meitenīte,
Ar tiem skalu vāģīšiem?
Braukš~ uz Rīgu sūdzēties,
Puiši mani niecināja.
28 [Nītaurē (Nītaures pag. Rg)].

1. Kur, puisīti, tu važoji
Ar tām skārda kamanām?
Braukš~ uz Bausku tiesāties,
Meitas mani plucināja.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

2. Kur tu teci, cielaviņa,
Ar tām kārkla vīzītēm?
Tek~ uz muižu sūdzēties,
Puiši mutes man nedeva.
28 [Nītaurē (Nītaures pag. Rg)].

12808.

Kusti, kusti, ūdens zāle,
Ūdens tevi kustināja;
Tā kustēja puišu sirdis
Uz jaunāmi meitenēm.
282 [Vilcē (Vilces pag. Jg)].

12809.

Labi puiši nomiruši,
Krami vien atlikuši;
Kad kundziņš tiesu prasa,
Kramus vien grabināja.
216 [Ventspilī].

12810.

Lai bagāti, kas bagāti,
Ķeipenieši, tie bagāti:
Egļa bomji, dzelžu dakšas -
Kunga kaudzes plēsējiņi.
45 [Vatrānē (Kastrānes pag. Rg)].

12811.

Lai bij grūti, kam bij grūti,
Grūt~ mazam puisīšam:
Daudz naksniņas pārgulēja
Pie meitiņas kājiņām.
215 [Ugālē (Ugāles pag. Vp)].

12812.

Lai bij grūti, kam bij grūti,
Grūt~ mazam puisēnam:
Stāvu pupus nekacēja,
Gulu gāzt nevarēja.
161 [Alšvangā (Alšvangas pag. Azp)], 190 [Kuldīā].

12813.

Lai bij laime, kam bij laime,
Tam puisim, tam bij laime:
Tam izauga piecas vārpas
Viena salma galiņā.
Kā tam bija neuzaugt,
Tam ar pulka vajadzēja:
Piecas brūtes pagastā,
Vēl deviņas Jelgavā.
250 [Slampē (Slampes pag. Tk)].

1. Jānītim brālītim
Piecas kaudzes tīrumā,
Piecas maukas kaimiņos,
Visas piecas jābaro.
241 [Blīdienē (Blīdienes pag. Tk)].

- 200 -

2. Nevienam tāda laime,
Kāda laime Pidriķam:
Tam uzauga piecas vārpas
Vienā salma galiņā.
Tam vienā rudenī
Piecas sievas barojamas.
2071 [Ancē (Ances pag. Pg)].

12814.

Lai bij skāde, kam bij skāde,
Puisim skāde notikuse:
Pašu Jāņu vakariņu
Vilks nokoda kumeliņu.
Lai kumelis, kur kumelis,
Ruden sievu nedabūs.
226 [Kandavā (Tl)].

12815.

Lai bij slinki, kas bij slinki,
Tie puisīši, tie bij slinki:
Ragutiņas sētā cīkst,
Kumeliņi stallī zviedz.
250 [Slampē (Slampes pag. Tk)].

12816.

Lai puisīti vells baŗoja,
Es puisīti nebaŗoju:
Es puisīti nobaŗoju,
Citai sānus sasildīja.
199 [Veczvārdē (Zvārdes pag. Kld)].

12817.

Lepni lepni mūsu puiši,
Jūs man zobu nerādiet;
Ņemšu kādu pagalīti,
Es jums zobus parādīšu.
871 [Liepkalnes apk. (Liepkalnes pag. Md)].

12818.

Lepni lepni mūsu puiši,
Stāvi vācu deguntiņi;
Divas brilles uzlikuši,
Neredz pašu gana meitas.
203 [Usmā (Usmas pag. Vp)].

12819.

Maza maza pagalīte
Vidū gaisa [gaiši] zvērojās;
Tā zvēroja puiša sirds
Pret jaunāmi meitiņām.
28 [Nītaurē (Nītaures pag. Rg)].

1. Maza maza pagalīte
Vidū gaisa zvērojas;
Tā nebija pagalīte,
Tā bij puiša dvēselīte.
28 [Nītaurē (Nītaures pag. Rg)].

12820.

Mazi mazi tie puisīši
Kā tie rudzu dundurīši,
Pie kumeļa trepes lika,
Pie arkliņa pakāpienus.
246 [Lestenē (Lestenes pag. Tk)].

12821.

Meitiņām, māsiņām,
Auzu maize vācelē,
Auzu maize vācelē,
Kuņas kāja pavalgē.
2291 [Sasmakas novadā (Ārlavas pag. Tl)].

12822.

Minu, minu, ko es minu
Pa savāmi kājiņām?
Minu tautu netiklīti,
Bērzu kluci dēvēdama.
145 [Krotē un Bunkā (Krotes un Bunkas pag. Lp)].

12823.

Mūs~ mājās kuplas liepas,
Smuidri, gaŗi ozoliņi;
Kaimiņosi melli elkšņi,
Nokaltuši vītoliņi.
289 [Bruknā (Bruknas pag. B)].

12824.

Muižas meitas glupas bija,
Nepazina jaunu puišu:
Melnu bulli nobaroja,
Jaunu puisi domādamas.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

12825.

N-nieki, badakāši,
Kuņu kāra kārklienā.
Nebij kuņa pussutuse,
Gāja tauku tecināt,
Cits ar vecu pastaliņu,
Cits ar maizes garoziņu.
168 [Meženiekos (Asītes pag. Lp)].

1. Pēternieki, zvēra ļaudis,
Kuņu kāra skurstenī.
Vēl nebija pussutuse,
Sāka taukus tecināt;
Vēl nebija puspuvuse,
Sāk kauliņus skrubināt.
250 [Slampē (Slampes pag. Tk)].

2. Igaunīts, vella bērns,
Kuci kāra ābelē;
Kuces gaļas paēdies,
Kaulus lika kulītē.
125 [Jaunlaicenē (Jaunlaicenes pag. Vlk)].

- 201 -

12826.

Ozolnieki bagāti,
Zābaki kājās,
Zilām drānām,
Sudraba kņopēm,
Bērs kumeļš stallī,
Pātaga vadzī;
Dirsu meta gaisā.
Ercognieki nabagi,
Pastalas kājā,
Līka ķēve stallī,
Berza runga kaktā;
Kad jūdza arklā,
Kūleni meta.
270 [Ozolu muižā (Ozolnieku pag. Jg)].

12827.

Driconīši, bagaturi,
Blīnu jumtu nūjumē.
Cikuom poši pa krūdzeņu,
Ubogs blīnus nūlasē.
435 [Latgalē].

12828.

Kokorīši, bagaturi,
Dasu sātu sataisēja.
Cikuom poši pa kuozām,
Suņi sātu izvolkuoja.
435 [Latgalē].

12829.

Muol~īškīši, bagaturi,
T~eļa putrys dzāruojeņi;
L~eiksnīši, nabadz~eņi,
Kas svātdīnis olu dora.
4223 [Višķu pag. D].

12830.

Pēternieki bārdas brauka,
Slampenieces ieraudzījši.
Vai jūs braukāt, vai nebraukāt,
Jūs jau viņas nedabūsat.
250 [Slampē (Slampes pag. Tk)].

12831.

Saušakolna bolta koza
Duobūlā gan~ējuos:
Ļipanskajūs s~ērmais uozs
Ļipu vīn kustynuova.
4223 [Višķu pag. D].

12832.

Jānīti, brālīti,
Iesim skrieties!
Tev klibs ērzelis,
Man kliba ķēve.
267 [Kalnamuižā (Tērvetes pag. Jg)].

12833.

Vilītim, brālītim,
Alva acis, vaŗa kājas:
Dzinās meitu, nepanāca,
Ar acīm neredzēja.
1880 [Jaunmuižā (Lutriņu pag. Kld)].

12834.

Jānīts, brālīts, Rīgā
brauca
Tumšu bēru kumeliņu;
Līzīte, māsiņa, pretim tek,
Abas kājas kapādama.
Kapā, Līzīt, nekapā,
Tu jau Jāņa nedabūsi!
17 [Ķēčos (ķēču pag. Rg)].

12835.

Jānīšam, brālīšam,
Trīs brūtītes cerējamas.
Ar to vienu Rīgā brauca,
Ar to otru baznīcā,
Ar to visumīļāko
Sēklu veda tīrumā.
15 [Jaunpilī (Zaubes pag. Rg)].

1. Anniņai, māsiņai,
Trīs brūtgāni cerējami.
Ar to vienu Rīgā brauca,
Ar to otru žagaros;
To trešo paturēja
Par mutītes devējiņu.
27 [Mālpilī (Mālpils pag. Rg)].

128351.

Siguldieši buļļu pieres
Še nāk meitu lūkoties;
Še ir puiši, še ir meitas,
Buļļu pieres nevajag.
29 [Nurmižos (Vildogas pag. Rg)].

12836.

N-am daudzi naudys,
Kai vysim vuocīšim;
Kad atguoja rudin~s~ laiki,
Ap muorkim linu zoga.
4271 [Rēzeknes apr.].

12837.

Kociņam divas meitas,
Viena pati karotīte;
Ir tā pate noskretuse,
Sēņu sulu strubinot.
3011 [Pomušas un Ārdzes pagastos (Ceraukstes pag. B)].

- 202 -

12838.

N-os [nāburgos] divas meitas,
Viena pate karotīte;
I to pašu krancis nesa
Pa lodziņu istabā.
17 [Ķēčos (ķēču pag. Rg)].

1. čūliņam viena meita,
Viena līka karotīte;
Ir to pašu suņi vilka
No pabeņķa smilkstēdami.
296 [Kursenē (Jaunsaules pag. B)].

12839.

N-os divas meitas,
Viena raģe, otra doļa.
Kad tā raģe precēsies,
Tad tā doļa nomausies.
264 [Džūkstē (Džūkstes pag. Jg)].

12840.

Dreimanim divi puiši,
Abi divi cilājami;
Ar muldiņu pirtī brauca,
Ar ecēšu istabā.
281 [Ūziņos (Jēkabnieku pag. Jg)].

1. N-os pieci puiši,
Visi pieci neveseli;
Ar muldiņu pirtī šļūca,
Ecēšām braucījās.
281 [Ūziņos (Jēkabnieku pag. Jg)].

12841.

Dzērbenietes, gaŗvēderes,
Kājām tek baznīcā;
Nētķenieši savas meitas
Kamanās vizināja.
73 [Dzērbenē (Dzērbenes pag. C)].

12842.

Dricuonīši dričus mola,
Strūžuonīši kastereišus;
Pil~cīnīši, buol~el~eņi,
Teirus rudzus rytynuo.
4271 [Rēzeknes apr.].

12843.

Anniņa dzieda
Vāciešu starpā,
Jānīts klaigā
Kārklienā.
161 [Alšvangā (Alšvangas pag. Azp)].

12844.

Grienvaltiešu jauni [veci] puiši
Staigā ausis nolaiduši;
Kad ierauga iecavnieces,
Saceļ ausis kā lemešus.
290 [Lieliecavā (Iecavas pag. B)].

1. Ūja velni N-nieki,
Rāpu līda gar rubezi,
Ieraudzīja meženieces,
Izceļ ausis kā lemešus.
168 [Meženiekos (Asītes pag. Lp)].

12845.

N-iešu kluču muldas
Aiz eglēm zīlējās;
N-iešu dzeltānītes
Uz ezara velējās, -
Zīžu krekli, zelta vāle,
Sidrabiņa velētava.
281 [Nītaures, Siguldas un Cēsu apvidū (Rg, C)].

12846.

Lakstenieši lakstīt laksta,
Zvidzenieši zviedzin zviedz;
Mani balti bāleniņi,
Ne tie zviedze, ne lakstīja.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

12847.

NN māte savu dēlu
Treju grožu galā sēja;
Visus trejus pušu rāva,
Pēc meitām dzīdamies.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)], 379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

12848.

Ūzenieki mani sauca:
Pagaid~, daiļā abgunstniece!
Ai, daiļaja abgunstniece
Ne galviņu neatgrieza.
281 [Ūziņos (Jēkabnieku pag. Jg)].

12849.

Kurzemnieku melni gaiļi
Staigā, spārnus nolaiduši;
Vidzemnieku vistiņām
Apzeltīti cekuliņi.
126 [Kroņa Lejas pagastā (Lejasciema pagastā Vlk)].

12850.

Mežinieku melni puiši
Caur krūmiem raudzījās;
Džūkstenieku baltas meitas
Kā puķītes ziedēt zied.
264 [Džūkstē (Džūkstes pag. Jg)].

12851.

Suntelnieki, ropelnieki,
Tie bagāti maizes tēvi:
Mājā ceplis, mežā malka,
Rīgā rudzi spīķerī.
344 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

- 203 -

12852.

Blintenieki, nabadziņi,
Malkas veda Liepājā.
Dabon diķi vezumā,
Brauc mājā kaudamies.
161 [Alšvangā (Alšvangas pag. Azp)].

12853.

Jānīšam, nabagam,
Liela skāde notikuse:
Mīļākā Vāczemē
Uz smildziņas nodūrās.
27 [Mālpilī (Mālpils pag. Rg)].

12854.

Palsmaniešu ozoliem
Spradži lapas noēduši;
Rancēniešu liepas aug
Krūzētām lapiņām.
134 [Sinolē (Sinoles pag. Vlk)].

1. Viņas puses ozoliņi
Salnas kosti, rūša ēsti;
Šai pusē liepu rinda
Sudrabiņa lapiņām.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

12855.

Korveniešus pārstaigāju,
Vāģiem ilkšu neredzēju:
Korveniešu laiski puiši
Vāģiem ilkses nograuzuši.
125 [Jaunlaicenē (Jaunlaicenes pag. Vlk)].

12856.

Ziemeļami pieci puiši,
Vieni paši apausīši.
Kad vajdzēja zirgu jūgt,
Cits no cita raustījās.
3011 [Pomušas un Ārdzes pagastos (Ceraukstes pag. B)].

12857.

Pēterīti, pekainīti,
Nes meitām launadziņu!
Meitas tev šūdinās
Peļu ādas kažociņu.
42 [Suntažos (Suntažu pag. Rg)].

12858.

Pienavnieku puisēniņi
Nomīzuši pļavas stūri;
Ne tur auga zaļa zāle,
Ne sarkans āboliņš.
264 [Džūkstē (Džūkstes pag. Jg)].

12859.

Taurupē rozes zied,
Āderkasā magonītes,
Tai vecā Plāterē
Nodzeltējšas kliņģerītes.
421 [Taurupes pagastā (Rg)].

12860.

Basenieki, rudāzīši,
Neminat āboliņu!
Lai stāv balts āboliņis
Gudenieku aitiņām.
161 [Alšvangā (Alšvangas pag. Azp)].

12861.

Ķesters sauca, ķesters brēca;
Kas tos miežus nogulēja?
Jēpis miežus nogulēja,
Ar Anniņu spēlēdams.
161 [Alšvangā (Alšvangas pag. Azp)].

12862.

Kurzemnieki savas meitas
Sapinuši zediņos;
Šejnes puiši izraušīja,
Ar suņiem kaudamies.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

1. Kurzemnieki savas meitas
Zediņosi sastādīja;
Vidzemnieku jauni puiši
Gaŗām gāja dziedādami.
3 [Aizkrauklē (Aizkraukles pag. Rg)].

12863.

Kurzemnieki savas meitas
Zem tiltiņa pabāzuši;
Vidzemnieki izvilkuši,
Par vardēm domādami.
98 [Praulienā (Praulienas pag. Md)].

1. Piebaldzietes savus puišus
Patiltē sabāzušas;
Cirstēnietes izvilkušas,
Par vēžiem domādamas.
89 [Leimaņos (pie Vecpiebalgas C)].

12864.

Viesēnieši savas meitas
Tirgū veda pārdodami;
Lauterieši nopirkuši,
Linu podu dēvēdami.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

12865.

Piebaldzēni, žigli vīri,
Ar zirgiem blusu ķēra:
Vēl tās pašas nenoķertu,
Ja vēl divi nedanāktu.
33 [Pēteŗupē (pie Saulkrastiem Rg)].

- 204 -

12866.

Kārtužnieki zemi resni,
Pie kumeļa trepes lika;
Nītaurieši tievi gaŗi,
Stāvu lēca kumeļā.
281 [Nītaures, Siguldas un Cēsu apvidū (Rg, C)].

12867.

N-os [nāburgos] seši puiši
Stiliņģie barojami.
Ejam visas, mēs māsiņas,
Laižam viņus klajumā.
325 [Secē (Seces pag. Jk)].

1. Upmaliešu stalti puiši
Steliņģi barojās.
Iesim, meitas, izjāsim
Ar visiem iemauktiem.
68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)].

12868.

Ogrēnieši zili melni,
Pa kārkliem vazājās;
Ērglēnieši vārnas šāva,
Nošauj vienu ogrēnieti.
75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)].

1. Kurzemnieki savas meitas
Pa krūmiem sadzinuši;
Vidzemnieki nošāvuši
Par vārnām, žagatām.
23 [Lēdmanē (Lēdmanes pag. Rg)].

12869.

Bebrēnieši, zirgu zagļi,
Kungam zirgu nozaguši;
Darba dienu gaļu ēde,
Svētdien kaulus skrubināja.
18 (Meņģelē).

12870.

N-os slinkas meitas,
Pa lodziņu mēslus bēra;
Pa lodziņu mēslus bēra,
Stupes meta pabeņķē.
9 [Bilstiņos (Kokneses pag. Rg)].

12871.

N-os [kaimiņos] slinkas meitas,
Piecas gāja govju slaukt;
četras pupus kustināja,
Piektā asti studzināja.
241 [Blīdienē (Blīdienes pag. Tk)].

12872.

N-os slinkas meitas,
Suni sūta govis slaukt.
Suns iegāja laidarā,
Asti vien kustināja.
241 [Blīdienē (Blīdienes pag. Tk)].

12873.

Kalngalnieši spīdēt spīd,
Melngalnieši melnēt meln;
Kalngalniešiem saule spīd,
Melngalniešiem mēness riet.
126 [Kroņa Lejas pagastā (Lejasciema pagastā Vlk)].

12874.

Suntalnieku stalti puiši,
Jūs tik daudz nesmejiet!
Es pie jūsu deguniem
Zelta trepju netaisīšu.
42 [Suntažos (Suntažu pag. Rg)].

12875.

N-īši, stipri v~eiri,
Jeurmalī v~ēzi kava;
V~ēl šis, škelms, nabādava,
Ūsys vīn škurinava.
422 [Līvānu pag. D].

12876.

Openieši, stipri vīri,
Piecatā odu kāva;
I to pašu nenokautu,
Ja nelūgtu jaunroziešus,
Ja nelūgtu jaunroziešus,
Lai tie nāk palīgā.
1411 [Jaunrozē (Jaunrozes pag. Vlk)].

12877.

N-ieši, stipri vīri,
Pieci vienu odu kava;
Ir tad vēl nenokautu,
Ja pie mieta nepiesietu.
75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)].

1. Laucenieku jauni zēni
Viena oda nenosita;
Dasējuši pie sētmala,
Ar pātagas plucināja.
330 [Kaldabruņās (Rubenes pag. Il)].

2. Kurzemnieki, jauni puiši,
Pieci vienu zaķi šāva;
Tad nebūtu nošāvuši,
Kad nebūtu piesējuši.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

3. Piebaldzēni, stipri vīri,
Trīsdeviņi āzi kava;
Vēl āzīša nenokautu,
Ja pie sētas nepiesietu.
97 [Vecpiebalgā (Vecpiebalgas pag. C)].

- 205 -

12878.

N-nieki, stipri puiši,
Pieci vienu uti kava;
Izkavās, apnikās,
Vēl tā dzīva vazājās.
241 [Blīdienē (Blīdienes pag. Tk)].

1. Ancinieku jaunas meitas
Piecas vienu blusu kāva.
Visas piecas nogurušas,
Vēl blusiņa spārdījās.
207 [Dundagā (Dundagas pag. Vp)].

2. Elejnieki, čučelnieki,
Pieci vienu blusu kava.
Kad tā blusa palēcās,
Tad tie visi brīnējās.
272 [Lielplatonē (Lielplatones pag. Jg)].

12879.

Nāburgam tādi puiši
Kā tie ziemas sivēntiņi;
Kuŗu reizi pāeduši,
Uzmet pumpu mugurā.
27 [Mālpilī (Mālpils pag. Rg)].

128791.

Turaidieši, tāšu bikses,
Ar teļiem Rīgā brauc.
Kā tās tāses grabēt sāka,
Tad tie teļi spriņģot sāka.
29 [Nurmižos (Vildogas pag. Rg)].

12880.

Piebaldzēni, teļa purni,
Miežus sēja pavardā;
Drustēnieši, bāleniņi,
Ar piešiemi izspārdīja.
33 [Pēteŗupē (pie Saulkrastiem Rg)], 73 [Dzērbenē (Dzērbenes pag. C)].

12881.

Vangalnieši tiltu taise
No vecām siekstām;
Mūs~ bāliņ~ tiltu taise
No jaunem dāldrem.
Mūs~ māsiņ~s pāram gāj~
Kā saulits spiglodam;
Vangalnieši raudzedam
Asariņas bierdinej~.
207 [Dundagā (Dundagas pag. Vp)].

12882.

Jaunmuižieki, čīkutiņi,
Trīs vienā ķēvītē;
Gudenieku puisēniem
Ikvienam kumeliņš.
161 [Alšvangā (Alšvangas pag. Azp)].

12883.

Plāteriešus cauri gāju,
Vienas vardes neredzēju:
Plāterieši apēduši.
Par vēžiem domādami.
421 [Taurupes pagastā (Rg)].

12884.

Nāciet, ļaudis, skataities,
Kādi ērmi pasaulē:
Cūka puisi piegulēja
Mazajāi tērcītē.
281 [Ūziņos (Jēkabnieku pag. Jg)].

12885.

Nākat, ļaudis, skatīties,
Kādi ērmi žagaros:
Krupis puisi purināja,
Pie ausīm turēdams.
251 [Smukās (Remtes pag. Tk)].

12886.

Nav ne nieka, nav ne nieka
No Vidzemes puisēniem!
Sit pierē, grūd mucā,
Ved uz Rīgu pulverī:
Rīgas kungi izšaudīs,
Pa ielām staigādami.
1311 [Apē (Vlk)].

12887.

Nav ne nieka, nav ne nieka
No tiem mūsu puisīšiem,
Šaujiņā saberžami,
Vējiņā palaižami.
61 [Mazsalacā (Mazsalacas pag. Vlm)].

12888.

Nav odziņu tai mežā,
Ne odziņu mētariņu;
Nav meitiņu tai ciemā,
Ne meitiņu māmuliņu.
198 [Saldū].

12889.

Ni myužam pūriņam
Zaļi zīdi nazīdē;
Myužam puiškins nu meitiņas
Loba vuorda nadzērdē.
434 [Ludzas un Abrenes apr.].

- 206 -

128891.

Nebūs labi, nebūs labi
Āža raga pūtējam:
Šī devīta vasariņa,
Galvas nauda nemaksāta.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

12890.

Nadūd Dīvs tuodu meitu,
Kuodys meitys vyškonīšu:
Pīpļaun sauvi, nūlīk sauvi,
V~erās pošys spīģelē.
4223 [Višķu pag. D].

12891.

Naz kū myusu bolta ruoža
Ni zaļoi, ni lopoi;
Naz kū myusu bruoļu muosa
Ni runoi, ni smejas.
4282 [Eversmuižā (Ciblas pag. Ldz)].

12892.

Neveiklītis meitu gaida,
Smildzienā gulēdams.
Guli, guli, neveiklīti,
Jau meitiņa gabalā.
6 [Annas muižā (ķēču pag. Rg)].

1. Netiklītis meitas gaida,
Ceļmalāja gulēdamis.
Piecelies, netiklīti,
Sen meitiņas pagājušas,
Sen meitiņas pagājušas
Gaŗām tevim dziedādamas,
Gaŗām tevim dziedādamas,
Raibus cimdus adīdamas.
401 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

12893.

No acīm vien pazinu,
Kas bij bargs tēva dēls:
Platas acis, šķības lūpas,
Pazemīgi lūkojās.
1311 [Apē (Vlk)].

12894.

No tālienes es pazinu
To teicamu tēva dēlu:
čīkstēj~ kauli staigājot,
Klabēj~ zobi runājot.
241 [Blīdienē (Blīdienes pag. Tk)].

12895.

No tālienes es pazinu
Stalta puiša gājumiņu:
Nokrīt svārki, kažociņš,
Dūkstī jauna cepurīte.
88 [Liezerē (Liezeres pag. Md)].

12896.

No virsa meitiņa
Sprēgāt sprēgā;
Apakša nedeg
Ne dedzinama.
303 [Svitnē (Svitenes pag. B)].

12897.

Odi ēda tautu dēlu,
Bizenēt bizenēja;
Lai jo [=viņu] ēda ar velniem,
Kam tas arti nemācēja!
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

12898.

Pāri lecu puisīšam
Kā tam sila čakārņam;
Ciš ciš, sila čakārnīti,
Nepārplēs lindracīn~s!
61 [Mazsalacā (Mazsalacas pag. Vlm)].

12899.

Pasasmēju smiekliņam,
Kā smieklam nesasmiet:
Jaunu zēnu cepurīte
Iekrīt cūku silītē.
322 [Saukā (Saukas pag. Jk)].

12900.

Pieci vilki krūmos lēca,
Sešus zaķus izbaidīja.
Tie nebija seši zaķi,
Tās bij ciema zeltainītes.
396 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

12901.

Pieci vilki kuili vilka
Pa ābola līdumiņu;
Lai tie vilka ar velniem,
Tas bij tautu netiklīts.
931 [Meirānos (Meirānu pag. Md)].

12902.

Pūš, puisīti, āža ragu,
Ellē tava dvēselīte,
Ellē tava dvēselīte
Āža raga galiņā.
203 [Usmā (Usmas pag. Vp)].

129021.

Pūš, puisīt, vaŗa tauri,
Kalniņā stāvēdams;
Kad nebija vaŗa taures,
Pūš vecā zābakā!
207 [Dundagā (Dundagas pag. Vp)].

- 207 -

12903.

Puika puika, mīlē mani,
Neēd maizes trīs dieniņas!
Duraks bija, paklausīja,
Dzīvo tukšu vēderiņu.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

12904.

Puišeli, punduri,
Griez meitai ceļu,
Lai meita rotā
Pa savu ceļu.
149 [Nīcā (Nīcas pag. Lp)].

12905.

Puiši gāja pa tīrumu,
Kā puteņi griezdamies.
Kā tiem būsi negriezties,
Suņi bikses plucināja.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

12906.

Puiši manim nieku prasa,
Kur bij manim niekus ņemt?
Lien, puisīti, tu krāsnī,
Es pa spelti niekus teikšu.
281 [Ūziņos (Jēkabnieku pag. Jg)].

12907.

Puiši mani mīļu tur(a),
Es puisīšus vēl mīļāk(i):
Vienu pāri arklā jūdzu,
Otru pāri ecēšās.
281 [Ūziņos (Jēkabnieku pag. Jg)].

1. Lai bēdāja, kas bēdāja,
Es par puisi nebēdāju.
Vienu pāru arklā jūdzu,
Otru jūdzu ecēšās,
Trešo pāru pataupīju,
Ko braukt mežā žagaros.
Izbraukāju puru purus
Kā ar jauniem kumeļiem.
1181 [Dūres pagastā (Vlk)].

12908.

Puiši mani mīļu tura,
Es puisīšus vēl mīļākus:
Savērdama diedziņā,
Pakaŗ~ šķores galiņā.
7 [Jaunbebros (Bebru pag. Rg)].

12909.

Puiši nesa meitu dēļ
Trim stūŗiem cepurīti;
Es nenestu puišu dēļ
Ne vītola vaiņadziņu.
97 [Vecpiebalgā (Vecpiebalgas pag. C)].

12910.

Puiši, puiši, kas tie puiši,
Kas to puišu nepazina?
Apēduši melnus strazdus
Zaļās kalna priedītēs.
421 [Taurupes pagastā (Rg)].

12911.

Puiši, puiši, kas tie puiši,
Kas to puišu nezināja?
Rīgā zaga pīpes kātus,
Cēsīs zelta lukturīšus;
Valmierai cauriedami,
Leišam cūku nozaguši;
Limbažos birzmalā
Nokavuši, apēduši.
16 [Kastrānē (Kastrānes pag. Rg)].

1. Lai ir meitas, kur ir meitas,
Nāburgos daiļas meitas:
Rīgā zagti zābaciņi,
Valmierā krinoliņi;
No Maskavas pārnākdamas,
Žīdam nastu nozagušas;
Kalna kroga Ķēķītē,
Tur to nastu dalījušas.
28 [Nītaurē (Nītaures pag. Rg)].

2. Puiši, puiši, kas tie puiši,
Kas to puišu nezināja?
Rīgā zaga pīpes kātus,
Cēsīs skārda lukturīšus;
No Valmieras pārnākdami,
Leišiem cūku nozaguši.
Lai tā cūka, kur tā cūka,
Kur deviņi sivēniņi!
358 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

12912.

Puišu dēļ, jūs meitiņas,
Ienaidiņa neturat:
Rudzi, mieži, tie nosala,
Puišu sēkla nenosala.
217 [Ārlavā (Ārlavas pag. Tl)].

12913.

Puisi puisi, lingu lāci,
Tev nav labas pātadziņas,
Tu iesēji vecu auklu
Vecas vabas galiņā.
271 [Pienavā (Džūkstes pag. Jg)].

- 208 -

12914.

Puisi puisi, plukatiņi,
Nenāc meitu pulciņā:
Meitas tevi nūjām kūla,
Suņi draiskas dricināja.
207 [Dundagā (Dundagas pag. Vp)].

12915.

Puisīšam, brālīšam,
Div~ nelaimes gadiņā:
Pavasari zirgs nosprāga,
Ruden sievu nedabūja.
196 [Rendā (Rendas pag. Kld)].

1. Bēda bēda tev, puisīti,
Bēda bēdas galiņā,
Ruden bija sievas bēda,
Pavasar maizes bēda.
1311 [Apē (Vlk)].

2. Meitiņām, māsiņām,
Div~ sirdsēsti gadiņā:
Pavasari jērs nosprāga,
Ruden vīru nedabūja.
190 [Kuldīā].

3. Nāburgos Pēteŗam
Div~ bēdiņas gadiņā:
Pavasar zirgs nosprāga,
Ruden sievas nedabūja.
Pēterīt, bālelīt,
Klausi manu padomiņu,
Dabūs~ jaunu līgaviņu,
Dabūs~ jaunu kumeliņu:
čigānam Kristapam
Vakar meita piedzimuse:
Tu varēsi izaudzēt
Sevim daiļu līgaviņu;
NN muižas aitganam,
Tam bij brangi kucēniņi;
Tu varēsi izaudzēt
Sevim bēru kumeliņu.
281 [Nītaures, Siguldas un Cēsu apvidū (Rg, C)].

12916.

Puisīšam, brālīšam,
Div~ sirdsēsti gadiņā:
Ņem līgavu, tā nenāca,
Sēj miezīšus, tie neauga.
3641 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

12917.

Puisīšam, brālīšam,
Trīs bēdiņas vasarā:
Zirgu pirka, vilks norēja,
Sievu ņēma, tā nenāca,
Bodē pirkti kamzolīši,
Tie sadega pieguļā.
379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

1. Kāda mana dzīvošana,
Kāda kunga klausīšan~?
Pirku ķēvi, vilks apēde,
Ņēmu sievu, tā nomire,
Cūkas manu pļav~ izrake,
Teļi apēd~ siena kaudzi.
73 [Dzērbenē (Dzērbenes pag. C)].

2. Jānīšam, bāliņam,
četras bēdas vasarā:
Pirti kūra, tā nodega,
Sievu ņēma, tā aizbēga,
Vienu bērnu vilks aiznesa,
Otru pats nogulēja.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

3. Anniņai, māsiņai,
četras bēdas vasarā:
Ganos gāja, āzis zuda,
Pirti kūra, tā nodega,
Vīru ņēma, tas nomira,
Pirmo dēlu vilks apēda.
67 [Auļukalnā (pie Drustiem C)].

12918.

Puisīšam, kuilīšam,
Tiem abiem grūts mūžiņš:
Nāk rudens, nokauj kuili,
Nodod puisi zaldātos.
28 [Nītaurē (Nītaures pag. Rg)].

12919.

Puisītim [Ancītim], nabagam,
Divi bēdas vasarā:
Viena bēda sievu ņemt,
Otra bēda maizi dot.
282 [Vilcē (Vilces pag. Jg)].

12920.

Pulkā meitas dziedātājas,
Nav istabas slaucītājas;
čūska bērnus pirināja
Aiz dorītes pasolā.
120 [Gaujienā (Gaujienas pag. Vlk)].

129201.

Rau kur nāk, rau kur nāk
Jaunu puišu mīlamā,
Runga rokā, našas kājā,
Maša stūŗa nēzdodziņš.
20 [Krapē (Krapas pag. Rg)].

- 209 -

12921.

Reta reta tā priedīte,
Kam bij viens taisnis zars;
Reti reti tie puisīši,
Kam bij labs tikumiņš.
1411 [Jaunrozē (Jaunrozes pag. Vlk)].

12922.

Reti reti tie bērziņi,
Kas aug ceļa maliņā;
Reti reti tie puisīši,
Kas nav zirgu mijējiņi,
Kas nav zirgu mijējiņi,
Kas nav meitu brāķerīši.
75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)].

12923.

Rotājies, rotaliņa,
Kā tev skaisti piederēja;
Tādai vien nepieder,
Govis māva dārziņā.
324 [Sēļpilī (Sīļpils pag. Jk)].

12924.

Ruda ruda, puspelēka
Tautu dēla cepurīte,
Rasiņā nomirkuse,
Gana meitas lūkodam.
203 [Usmā (Usmas pag. Vp)].

12925.

Ruden puiši krogā dzēra,
Zied kā virši tīrelē;
Pavasari izbālējši
Kā celmiņi līdumā.
63 [Sprēstiņos (Dauguļu pag. Vlm)].

12926.

Ruden puiši zābakos,
Ruden cauņu cepurēs;
Kad atnāca pavasars,
Ar bomjiemi jācilā.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

1. Pavasari jaunas meitas
Ar svīrēm cilājamas;
Nāk rudenis, lidinās
Kā dzeltenas cielaviņas.
379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

2. Ruden puiši, ruden puiši
Kā pelēki vanadziņi;
Pavasari nemaksāja
Vienas auzas sēnaliņas.
68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)].

3. Ziemu puiši zābakos,
Melnos ūdŗa kažokos;
Kad atnāca pavasaris,
Vīzēm sloksnas staipījās.
- Vasar meitas sārtas gāja,
Lepni galvas grozīdamas;
Sāk gaudot rudens vējš,
Raud, galviņas nodūrušas.
137 [Tirzā (Tirzas pag. Md)].

12927.

Saimenieka meitiņām
Utis bizes noēdušas;
Nabagai sērdienei
Pa plečiem lidinās.
216 [Ventspilī].

12928.

Saimnieks savas vecas meitas
Kalniņā sēdināja.
Mauciet, puiši, zīda cimdus,
Eita viņas sveicināt!
235 [Abavas muižā (Grenču pag. Tk)].

12929.

Saimnieks teica savus puišus,
Kas to puišu nezināja?
Gultā viņiem saule lēca,
Gultā saule norietēja.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

1. čaklas čaklas mūsu meitas,
Tāļu tautas daudzināja:
Gultā tām saule lēca,
Gultā saule norietēja.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

12930.

Saimnieks teica savus puišus,
Kas tos puišus nepazina?
Rudzus pļāva raudādami,
Krogā gāja dziedādami.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

1. Saimnieks savu meitu teica,
Kas to šļencku nepazina?
Riju kūla raudādama,
Krogū dzēra dziedādama.
279 [Skurtsteņu muižā (Sesavas pag. Jg)].

12931.

Saka puisi gudru gudru,
Kāds puisīša gudrumiņš?
Vilkam deva kumeliņu
Par meitiņas augumiņu.
289 [Bruknā (Bruknas pag. B)].

12932.

Sakaltuse driķu druva,
Kalniņā stāvēdama;
Tā sakalta, tā savīta
Laiskas tautas jaunas meitas(?).
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

- 210 -

12933.

Zaļa zīle jumtā līda,
Abus spārnus plātīdama;
Tā raud puiši pēc meitām,
Abas rokas žņaudzīdami.
28 [Nītaurē (Nītaures pag. Rg)].

1. Zīle dzied, zīle dzied,
Abas kājas kratīdama;
Meitas raud jaunu puišu,
Abas rokas žņaudzīdamas.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

12934.

Zaļš ozols, brūnas lapas,
Locīties locījās;
Trakas, puisi, tavas domas,
Lielīties lielījies.
134 [Sinolē (Sinoles pag. Vlk)].

12935.

Žagatīna čarināja
Leiša kalna galīnā.
Vai tā bija žagatīna?
Tā bij leiša dzeltainīt~.
61 [Mazsalacā (Mazsalacas pag. Vlm)].

1. Svilpēdama sniedze skrēja
Pār Daugavu siliņā;
Tā nebija sila sniedze,
Tā bij leiša dzeltenīte.
401 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

12936.

Žāvas nāca, žāvas nāca,
Kas žāvām miegu deva?
Puiši nāca, puiši nāca,
Kas puišiem meitas deva?
17 [Ķēčos (ķēču pag. Rg)], 22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)], 30 [Ozolu muižā, Suntažu draudzē], 91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

1. Žāvi nāk, miega grib,
Puiši nāk, meitu grib;
Žāvi miegu gan dabūs,
Puiši meitu nedabūs.
115 [Jaunbilskā (Bilskas pag. Vlk)].

2. Žāvas nāk, žāvas nāk,
Kas žāvām miegu dos?
Puiši nāk, puiši nāk,
Kas puišiem meitas dos?
- Kas puišiem meitas liegs?
Puišiem meitas piederēja.
88 [Liezerē (Liezeres pag. Md)].

12937.

Šīs sētiņas meitiņām
Dvieļus austi nevajaga:
Dzirneklīši noauduši
Gar visām sienmalēm.
267 [Kalnamuižā (Tērvetes pag. Jg)].

12938.

Šitie puiši pusvācieši,
Pussegloti kumeliņi;
Cik gribēja stalti jāt,
Iejāj~ cūku kūtiņā.
95 [Odzienā, Vietalvas (Odzienas pag. Md)].

12939.

Šķībi greizi ildzenieši,
No acīm neredzīgi,
No acīm neredzīgi,
No ausīm nedzirdīgi;
Openieši, gudri vīri,
Kokā olas pirināja.
120 [Gaujienā (Gaujienas pag. Vlk)].

12940.

Šķiet~ ozolu vēja lauztu
Diža ceļa maliņā:
Tas tautīša tēva dēls,
Gaŗš uzaudzis, netiklīts.
216 [Ventspilī].

12941.

Šķitu vērsi maurojamu
Vidzemnieku tīrumā:
Vidzemnieku jauni puiši
Raudādami artu gāja.
319 [Neretā (Neretas pag. Jk)].

12942.

Zemi resni N-ieši
Alkšņus cirst nemācēja;
Tievi gaŗi NN-ieši
Ozoliņu birzi līda.
17 [Ķēčos (ķēču pag. Rg)].

12943.

Sila malā dūmi kūp,
Kas tos dūmus kūpināja?
Jauni zēni kūpināja,
Vilka zarnas taisīdami.
321 [Zasā (Zasas pag. Jk)].

129431.

Zila melna vabulīte
Gaisa vidu lidināja;
Tā nebija vabulīte,
Tā bij puiša dvēselīte.
69 [Bikserē (Patkules pag. Md)].

- 211 -

12944.

Zili melli dūmi kūp
Liela meža maliņā;
Tur deg puišu dvēselītes
Sausa koka zariņā.
2291 [Sasmakas novadā (Ārlavas pag. Tl)].

12945.

Zili melli dūmi kūp
Viņā meža maliņā;
Tā kūp puiša dvēselīte
Uz jaunām meitiņām.
241 [Blīdienē (Blīdienes pag. Tk)].

1. Zili melli dūmi kūp
Viņā meža maliņā;
Tie nebija zili dūmi,
Tās bij puišu dvēselītes.
241 [Blīdienē (Blīdienes pag. Tk)].

12946.

Skali grab, skali grab,
Kas tos skalus grabināja?
Puiši guļ aizkrāsnī,
Tie skaliņus grabināja,
Tie skaliņus grabināja,
Circens viņus rubināja.
264 [Džūkstē (Džūkstes pag. Jg)].

12947.

Skrien, putniņ, upes malu
Ar mazo grāmatiņu,
Aiznes ziņu Pēteŗam:
Liene ļoti nevesela,
Liene ļoti nevesela
Ar tām gūžu nelaimēm.
73 [Dzērbenē (Dzērbenes pag. C)].

12948.

Slinka slinka daugaviete,
Kumeliņa nebaroja,
Ziemu tek kājiņām,
Vasar niedru laiviņā.
30 [Ozolu muižā, Suntažu draudzē].

12949.

Slinki, laiski tēva dēli
Pa purviem vazājās.
Tie apēda bāliņam
Līdumiņa rācenīšus.
18 [Kliģenē, Meņģelē, Plāterē (Zaubes, Meņģeles un Plāteres pag. Rg)].

1. Puisīts sēd kārkliņos
Salāpītu kažociņu;
Tas noēda zirņu druvu,
Tas rāceņu līdumiņu.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

12950.

Smiekla lieta, kauna lieta,
Meitas puisi nogulējšas.
Tā nebija meitu vaina,
Tā bij paša puiša vaina,
Tā bij paša puiša vaina,
Kam lien meitu vidiņā.
88 [Liezerē (Liezeres pag. Md)].

12951.

Smiekla lieta, kauna lieta,
Cūka meitu nogulēja,
Tā nebija cūkas vaina,
Tā bij pašas meitas vaina,
Tā bij pašas meitas vaina,
Kam lien cūku midzenī.
391 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

1. Ērmi ērmi, brīnumiņu,
Alkšņiem zied rožu ziedi;
Otri ērmi, brīnumiņi,
Cūka puisi nogulējse.
Tā nebija cūkas vaina,
Tā bij puiša paša vaina,
Tā bij puiša paša vaina,
Kam lien cūkas midzenī.
271 [Pienavā (Džūkstes pag. Jg)].

2. Nāciet, ļaudis, skatīties,
Kādi ērmi pasaulē:
Cūka puisi piegulēja
Mazaja tērcītē.
281 [Ūziņos (Jēkabnieku pag. Jg)].

3. Vīri vīri, nava labi,
Vārna brēca ozolā:
Cūka puisi nogulējse
Zirgu staļļa pasilē.
194 [Ošniekos (Lutriņu pag. Kld)].

12952.

Smuidra, gaŗa ataudziņa,
Nav neviena krietna bērza;
Gan slaveni tēva dēli,
Nav neviena krietna puiša.
323 [Vecsērenē (Sērenes pag. Jk)].

12953.

Smuidris bija ozoliņš,
Viena zīle galiņā;
Smuidris bija tēva dēlis,
Viena mārka kabatā.
281 [Ūziņos (Jēkabnieku pag. Jg)].

12954.

Smuks puisītis lielījās
Ar to savu smukumiņu.
Cik raug~ saule rīta rasas,
Tik es sava smukumiņa.
1271 [Litenē (Litenes pag. Md)].

- 212 -

12955.

Smuks puisīts, raibs sunīts,
Abi manim pakaļ tek.
Sunim devu maizes reiku,
Puisim kārkla žagariņu.
290 [Lieliecavā (Iecavas pag. B)].

12956.

Staigā vērši baurodami,
Smilšu kalnu meklēdami;
Staigā puiši raudādami,
Jaunu meitu meklēdami.
6 [Annas muižā (ķēču pag. Rg)].

1. Melli buļļi, balti ragi,
Iet gar jūru baurodami;
Tā bauroja veci puiši
Pēc jaunām meitiņām.
2291 [Sasmakas novadā (Ārlavas pag. Tl)].

2. Staigā govis maurodamas,
Zaļas zāles meklēdamas;
Staigā meitas raudādamas,
Jaunu puišu meklēdamas.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

3. Staigā vērši maurodami,
Smilkšu kalnus meklēdami,
Jauni puiši raudādami,
Jaunas meitas gaidīdami.
Atrod vērši smilkšu kalnus,
Tie mācēja putināt;
Atrod puiši jaunas meitas,
Nemācēja bildināt.
325 [Secē (Seces pag. Jk)].

4. Viņpus upes bērzu birze
Sudrabiņa lapiņām,
Tur sajāja jauni puiši
Ik vakara pieguļā.
Staigā zirgi zviegādami,
Baltāboļa meklēdami;
Staigā puiši raudādami,
Jaunu meitu meklēdami.
Dabūs zirgi baltāboļu,
Kas dos puišiem jaunas meitas?
298 [Mežotnē (Mežotnes pag. B)].

12957.

Suņam devu zaķa lāpu,
Lai dzen meitas klajumā.
Suns izdzina jaunu meitu,
Visskaisto zeltainīti.
125 [Jaunlaicenē (Jaunlaicenes pag. Vlk)].

12958.

Tai mātei piecas meitas,
Visas tādas cepļa guļas;
Es mātei viena meita,
Visa darba darītāja.
226 [Kandavā (Tl)].

12959.

Tas to teica, kas nezina,
Kāda puiša bagātība;
Gan zināma ceļa pelce,
Drīz pielija, drīz izžuva.
218 [Aizupē (Aizupes pag. Tk)].

12960.

Tautas meita lielījās
Zaļ~ ar melnu šķetināt;
Es redzēju baznīcā
Vērša ādu mugurā.
231 [Stendē (Stendes pag. Tl)].

12961.

Tautu meita zeltenīte
Klibodama vien staigāja;
Ieraudzījse man~ bāliņu,
Sāk rikšiem darināt.
73 [Dzērbenē (Dzērbenes pag. C)].

12962.

Tautu meitas lielījās,
Puķēm griestus puškojušas.
Ko tās puķes palīdzēja,
Kad nav kvēpus slaucījušas.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

12963.

Te bij laba meitu zeme
Lielvārdiešu pagastāi:
Te tās auga, te lapuja,
Te vecumu nosirmuja.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

12964.

Tie laiskie tēva dēli
Uz pagales vien sēdēja;
Kā pagali čiksta, baksta,
Aizstellēt nevarēja.
120 [Gaujienā (Gaujienas pag. Vlk)].

12965.

Tēva dēls lielījās,
Krogē dzerti neejot.
Kad nav naudas, tad neiet,
Uz parādu tam nedod.
226 [Kandavā (Tl)].

- 213 -

12966.

Tik vien bija lāga puišu,
Kā septiņi gabaliņi.
Divi mira, divi slīka,
Divi dien ķeizaram;
Septītais vien palika,
Tas ar bomi cilājams.
1251 [Veclaicenē (Veclaicenes pag. Vlk)].

12967.

Tik vien bija skaistu meitu
Koknesiešu pagastā:
Urgas saule, Rasas zvaigzne,
Jaunkrieviņu gaigaliņa.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

1. Tik vien bija skaistu meitu
Nētķeniešu zemītē:
Urbiņos saule lēca,
Meldeŗos mēnesnīca.
Auseklītis mazmiedzītis
Ramdat~ meitas lūkojās.
73 [Dzērbenē (Dzērbenes pag. C)].

2. četras vien skaistas meitas
Kastarniešu tiesiņā:
Vieglā gaiss, Knibas zvaigzne,
Kalnamuižas mēnesnīca,
Kalnamuižas mēnesnīca,
Līčamuižas vaska svece.
30 [Ozolu muižā, Suntažu draudzē].

12968.

Tikušas, tikušas
NN meitas:
Pērnie mēsli
Istabas kaktā.
274 [Zaļā muižā (Zaļenieku pag. Jg)].

12969.

Trīs gadiņi savadāju
Puišus lūka pavadā,
Ceturtā gadiņā
Ved~ uz Skrundu andelēt.
264 [Džūkstē (Džūkstes pag. Jg)].

12970.

Trīcēt trīc kļava lapa,
Uz ūdeņa griezdamās;
Tā trīcēja puiša roka,
Ap meitām skaunoties.
931 [Meirānos (Meirānu pag. Md)].

12971.

čaklas čaklas jūs meitiņas,
Lielas darba darītājas:
Jums mutīte nemazgāta,
Neslaucīta istabiņa.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)], 25 [Līgatnē (Līgatnes pag. Rg)], 335 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

12972.

čiva čava lakstīgala
Pa tām mūsu ataugām;
Tā čivā nāburg~ puiši
Uz tām mūsu meitiņām.
97 [Vecpiebalgā (Vecpiebalgas pag. C)].

1. Vidžu vadžu lakstīgala
Pa zaļām atvasēm;
Tā vidžena ciema meitas
Uz tiem mūsu puisīšiem.
281 [Nītaures, Siguldas un Cēsu apvidū (Rg, C)].

12973.

Tu, māsiņa, ciemā biji,
Ko tie ciema puiši dara?
Lūkus plēsa, vīzes pina,
Ceļi dega ugunī.
181 [Cīravā (Cīravas pag. Azp)].

1. Es vaicāju māmiņai,
Ko ciemiņa meitas dara.
Sloksnes plēsa, vīzes pina,
Ceļi dega ugunī.
345 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

12974.

Tu, puisīti, kā krupītis,
Es meitiņa kā puķīte;
Tu kā krupis gubējies,
Es kā puķe līgojos.
264 [Džūkstē (Džūkstes pag. Jg)].

1. Ak tu puika utubunga,
Tev nav lāga cepurītes,
Tu kā krupis vazājies,
Es kā liepa līgojos.
552 [Ozolu muižā (Ozolu pag. Vlm)].

12975.

Tu puisīti knēvelīti,
Ko gar mani knakstinies?
Tev vēl tālu jāskatās,
Manas kurpes jānoslauka.
264 [Džūkstē (Džūkstes pag. Jg)].

12976.

Tu puisīti pundurīti,
Ko nāc meitu pulciņā!
Tev būs jāti koka zirgu,
Kuņu nesti padusē.
226 [Kandavā (Tl)].

- 214 -

12977.

Tu puisīti teļa purna,
Tu meitiņas nepazīsti;
Vai tu esi purā dzimis,
Vai tu esi mežā audzis?
1311 [Apē (Vlk)].

12978.

Tu puisīti teļa purns,
Tu meitiņu nepazini:
Tu trenkāji baltu ķēvi,
Jaunu meitu domādams.

1. Rīgas kungi, teļu mutes,
Nepazina jaunu meitu:
Nobučoja baltu vērsi,
Jaunu meitu domādami.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

12979.

Tu puisīti teļa putra,
Tu meitiņu nepazini:
Tu trenc manu līgaviņu
Caur istabu kambarī.
95 [Odzienā, Vietalvas (Odzienas pag. Md)].

1. Tu puisīti putras bārda,
Tu meitiņu nepazīsti:
Tu triec meitu māmuliņu
Caur istabu kambarī.
59 [Rūjienā (Rūjienas pag. Vlm)].

12980.

Tumši dega uguntiņa
Melnāi meža maliņāi;
Tā nebija uguntiņa,
Tā bij puiša dvēselīte,
Tā bij puiša dvēselīte,
Kas meitiņas niecināja.
181 [Cīravā (Cīravas pag. Azp)].

12981.

Tupi, tupi, Pēterīti,
Pie tā cepļa caurumiņa;
Vai tu gaidi siltas maizes,
Vai tās pašas cepējiņas?
43 [Tīnūžos (Ikšķiles pag. Rg)].

12982.

Tvīcin tvīka oša ogle,
Uz ūdeņa gulēdama;
Tā tvīkst puiša dvēselīte
Uz jaunām(i) meitiņām.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

1. Tāļu spīd oša skaida
Uz ūdeņa vakarā;
Tā spīd puišu dvēselīte
Uz jaunām meitiņām.
322 [Saukā (Saukas pag. Jk)].

12983.

Uz acīm pabīdīju
Savu zīļu vainadziņu:
Nu redzēju goda puisi
Negodā paliekam.
421 [Taurupes pagastā (Rg)]. 75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)].

12984.

Vārna, aita, pūce, meita,
Tās ir viena dzimumiņa:
Visas brēca vienu vārdu
Par puisīšu tikumiņu.
344 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

12985.

Vaiņa vaiņa tai meitai,
Tai nerūga iejaviņš.
Ko tai rūga, kupučoja,
Dzīvi rudzi muldiņā?
111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)].

12986.

Vairāk gruzda nekā dega
Sveķa celmi līdumā;
Vairāk stalti ne bagāti
Rikteriešu tēvu dēli.
36 [Rikterē (Sidgundas pag. Rg)].

12987.

Varen skaistas, dailas meitas
Neēd skābus kāpostiņus.
Nāc, meitiņa, tu pie manis,
Tev būs laba dzīvošana:
Brokastā jēra plūči
Ar tiem rīšu putraimiem,
Pusdienā cūkas gaļa
Ar šķērētis kāpostiņis,
Vakarā kreima maize,
Vecais Krišis klātgulēt.
156 [Vērgalē (Vērgaļu pag. Lp)].

12988.

Viegli tek ritenīši
No kalniņa lejiņā;
Tā tecēja jaunas meitas
Uz jauniem puisēniem.
111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)].

- 215 -

12989.

Viena meita māmiņai,
Kas to valda, kas nevalda?
To meitiņu puiši valda,
Kas bij viena māmiņai.
40-1 (Bigauņciemā).

12990.

Viens netiklis tēva dēls
Grib ar mani ceļu iet.
Speŗ ar kāju ceļmalē,
Būs mušām launadziņš.
267 [Kalnamuižā (Tērvetes pag. Jg)].

12991.

Viens pats bija labs puisītis
Ēdolnieku novadā,
Tam pašam līgaviņa
Piltenieku novadā.
161 [Alšvangā (Alšvangas pag. Azp)].

12992.

Viens pats vieni krietnis puisis
Kastrāniešu tiesiņā,
I tas pats neģeldēja
Suntalnieku cūkganam.
16 [Kastrānē (Kastrānes pag. Rg)].

12993.

Velns par puisi daudz bēdāja,
Es par puisi nebēdāju;
Es aizjūdzu pāŗa puišu,
Brauc~ uz purvu žagaros.
1253 [Kroņa laicenē].

12994.

Velt~ meklē smagu graudu
Tik lielāsi pelavās;
Velti gaidi gudru vārdu
Gaŗās meitu valodās.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

12995.

Vīzīgam puisīšam
Šai saulē lēta dzīve;
Kad aizies pie Dieviņa,
Ar degunu mālus mīs,
Ar degunu mālus mīs,
Caur ērkšķiem zīlēsies.
281 [Nītaures, Siguldas un Cēsu apvidū (Rg, C)].

12996.

Vīzīgs puisis ceļu gāja,
Vīze lēca pakaļā.
Atskaties, vizīgs puisi,
Kas tev lēca pakaļā!
1253 [Kroņa laicenē].

12997.

Vīzīgs puisis ceļu gāja,
Vīzīg~ gūžas gorīdams.
Tā, puisīt, pielūko,
Ka tu gūžas neizgriez!
281 [Nītaures, Siguldas un Cēsu apvidū (Rg, C)].

12998.

Vilkam aste stāvu stāv
Pret melniem debešiem;
Tā stāv puiša dvēselīte
Uz jaunām meitiņām.
17 [Ķēčos (ķēču pag. Rg)], 3531 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

1. Stāvu stāv(u) vilkam aste
Pret melniem debešiem;
Tā stāvēja jauni puiši
Pret to meitu māmulīti.
205 [Ciecerē (Cieceres pag. Kld)].

12999.

Vilks apēda tautu meitu,
Ciema kuci dēvēdams,
Kam tā tek ik vakara
Uz maniem bāliņiem.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

13000.

Cirvs bez kāta, puiss bez prāta
Guļ zem zaļa ozoliņa.
Dod, Dieviņ, puišam prātu
Cirvjam kātu ietaisīt!
421 [Taurupes pagastā (Rg)]. 407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

13001.

Cirvs bez kāta, puiss bez prāta
Guļ zem zaļa ozoliņa.
Iedzeniet cirvjam kātu,
Iedodiet puišam prātu!
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

13002.

Cirvs bez kāta, puiss bez prāta
Stāv pie priedes siliņā.
Cirvim kātu gan ielika,
Puišam prāta neielika.
207 [Dundagā (Dundagas pag. Vp)].

1. Slot~ bez kāta, meit~ bez prāta
Stāv istabas kaktiņā.
Slotai kātu gan ieliku,
Meitai prātu neieliku.
97 [Vecpiebalgā (Vecpiebalgas pag. C)].

- 216 -

2. Ciers bez kāta, vīrs bez prāta,
Tā bij sievas nelaimīte;
Cieram kātu gan ielika,
Vīram prāta neielika.
324 [Sēļpilī (Sīļpils pag. Jk)].

13003.

Cirvs bez kāta, vīrs bez prāta
Gul zem zaļa ozoliņa.
Paliek kungi bez padoma,
Ap to vīru domādami.
311 [Dzērvē, Susējā, Dignājā (Saukas Jk, Susējas Il, Dignājas Jk pag.)].

13004.

Cirvs bez kāta, puiss bez prāta
Guļ zem zaļa ozoliņa.
Cirvjam kātu ietaisām,
Kur ņemsam puišam prātu?
75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)].

13005.

Citus gadus puiši jāja
Sirmus, bērus kumeliņus;
Nu jāj puiši raibus suņus,
Aiz ausīm(i) turēdami.
281 [Ūziņos (Jēkabnieku pag. Jg)].

1. Šiemreiz puiši zirgus jāja
Riņķotiem iemauktiem;
Nu jāj raibus kaķēniņus,
Pie ausām turēdami.
226 [Kandavā (Tl)].

13006.

Cūkas puisi nogulēja,
Meita vilka sētmalī.
- Gul~ tu, šķelmi, sētmalī,
Diezgan muni kaitināji!
88 [Liezerē (Liezeres pag. Md)].

42211.

Vai brālīti, vai brālīti,
Tev bij slikts amatīns!
Kuŗš puisītis sievu ņēma -
Tu lindraku vedējīns.
39 [Bārtas Lp].

42212.

Ai Jānīti, ai Jānīti,
Tavu smuku augumiņu!
Trīs kūleņus runcis meta
Apkārt tavu augumiņu.
84 [Dikļu Vlm].

42213.

Vai Dieviņi, ko darīšu,
Kādas meitas mūs' laikos!
Ar dakšām gultu taisa,
Ar cimdiem govis slauca.
96 [Durbes Lp].

42214.

Ai dižena tautu meita,
Tavu skaistu augumiņu!
Ar cimdiem govis slauca,
Ar dakšām vietu taisa.
605 [Skolas].

42215.

Ai meitiņa, ai meitiņa,
Tavs raženis augumiņš!
čikstēj' kauli staigājot,
Klabēj' zobi runājot.
184 [Ķēču Rg].

42216.

Aija aija vasariņa,
Līdumiņš neapsēts!
Puiši guļ gar žogmali,
Dundurs apkārt trīcinā(ja).
605 [Skolas].

42217.

Aiju aiju tautu dēls,
Tavu lielu netikumu!
Vēl stāv tavas staļļa durvis,
Vakarēju vērum(iņ)u.
217 [Lejasciema (Lejas) Vlk].

42218.

Ai dzāruojs, zyrga golva,
Tu meiteņ(u) napazin(i).
Tu sagivi boltu čēvi,
Jaunu meitu duovuodams.
326 [Preiļu D].

42219.

Vai māmiņa, tavas meitas
Vakarēja gulumiņa!
Krēsli, beņķi necilāti,
Istabiņa neslaucīta;
Istabiņa neslaucīta,
Mēslu čupa pabenķī.
75 [Cirgaļu (Aumeisteru) Vlk].

- 217 -

42220.

Ai nama tēvīni,
Tavu slinku puišu!
Visi tavi kumelīni
Neēduši, nedzēruši,
Staigā ausis nokāruši.
282 [Nīcas Lp].

1. Ai nama māmiņa,
Tavu mundru meitu!
Visi tavi kazlēniņi
Paēduši, padzēruši,
Staigā ļipas sacēluši.
282 [Nīcas Lp].

42221.

Ai puisīti, ai puisīti,
Nu tu esi neziņā!
Pērnā rasa, aizpērnā
Vēl deguna galiņā.
227 [Liepkalnes (Liepkalnes-Ozolu) Md].

42222.

Ai puisīti, ai puisīti,
Tavu smuidru augumiņu!
Tev nav tēva padomiņa,
Kā tam ciram gaŗa kāta;
Cirvjam kātu gan ielika,
Puisim prātu neielika.
358 [Rugāju Abr].

42223.

Aiz kalneņa dyumi kyup,
Kas tūs dyumus kyupynova?
Mitru puiši, razbainīki,
Malnu kači svylynuoja.
348 [Rēznas (Rozenmuižas) Rz].

42224.

Aiz kalniņa lejiņā
Brēktin brēca kazulēni.
Tie nebija kazulēni,
Tās bij meitu dvēselītes;
Tās bij meitu dvēselītes,
Jaunu puišu izslāpušas.
116 [Garozas Jg].

42225.

Aiz kalniņa lejiņāi
Zili melni dūmi kūp.
Tur sadega puišu sirdis
Ziluguni sprakšēdamas.
476 [Vecpiebalgas C].

42226.

Aiz ko mūsu upmalā
Līki kārkli saaugusi?
Jauni puiši noviļāja,
Ar meitāmi gulēdam(i).
241 [Lubānas Md].

42227.

Aiz upītes dūmi kūpa,
Kas tos dūmus kūpināja?
Kolberģieši vardes cepa,
Siļķes asti domādami.
15 [Alūksnes Vlk].

42228.

Adulnieši savas meitas
Sudrabā kaldināj(a);
Gulbenieši savas meitas
Tiltiņā sataisīj(a);
Adulnieši pārbraukdami,
Alvas tiltu dēvēdam(i).
3 [Adulienas Md].

42229.

Aglyunīši, Nīdriškīši,
Vīnā vītā sīnu pļuovja.
Nīdriškīši, gudri veiri,
Nūzūg sīna kasējiņu;
Aglyunīši, navēklīši,
Namuok savu nūturāt.
143 [Jāsmuižas D].

42230.

Ak tu ciema zeltenīte,
Sen jau tavu godu zinu:
Maizes krāsne sadeguse,
Sivēnīni nebaroti.
192 [Kosas C].

42231.

Ak tu meitu vasariņa,
Auga ziemu, aug vasaru.
Ko tie puiši ziemu auga,
To vasaru sapelēj(a).
241 [Lubānas Md].

42232.

Atskrien krauklis, sarkanbārzdis,
Skuj'nieš' meitas lūkoties.
Skrej projām, sarkanbārzdi,
Skuj'nieš meitām šķības gūžas.
399 [Skujenes (Pils-Skujenes) C].

42233.

Aulen' tēvam glupas meitas,
Nepazina jaunu puisi;
Melnu kuili nobaroja,
Jaunu puisi domādamas.
552 [Madona Md apr.].

- 218 -

42234.

Āžam zobi nomizējuši,
Blīgznas mizas mizējot;
Puišiem bikses noplīsušas,
Meitām pakaļ dzenoties.
399 [Skujenes (Pils-Skujenes) C].

42235.

Balta kaza kārklu grauza,
Ar kājiņu piemīdama;
Mūsu puiši Dievu lūdza,
Dobē kājas sakāruši.
194 [Krāslavas D].

42236.

Bolta koza kuorklus grauzja,
Ar kuojiņu dameidama;
Jaunas meitas Dīva lyudzja,
Alnī kuojis karinēja,
Ni par tāvu, ni par muoti,
Par puiškinu veseleibu.
26 [Asūnes D].

42237.

Bolta koza kuorklus grauzja,
Ai kuojeņi pīspardama;
Jauni puiši mutis djavja
Palākam akmiņam.
522 [Zvirgzdienes Ldz].

42238.

Bauņu valsti cauri gāju,
Lāga puiša neredzēju:
Cits bij līks, cits bij greizs,
Citam pumpa mugurā.
605 [Skolas].

42239.

Bieči rēči valna goni,
Kuci kuoŗa jagleitī;
Nūdzeidami asni dzjāŗa,
Sadzeidami kaulus grauzja.
466 [Vārkavas D].

42240.

Bēči rēči, dyuņis vierši,
Brauc ar dyuņis kamaneņ';
Sprindži, leli nabēdnīki,
Apguož ceļa maleņā.
466 [Vārkavas D].

42241.

Cauri gāju skrundeniekus,
Pat ne krupi neredzēju.
Skrundenieku stalti puiši
Visus krupjus apēduši;
Visus krupjus apēduši,
Par vēžiem domādami.
398 [Skrundas Kld].

42242.

Cauri guoju Smiltiņ' sātu,
Lāga meitu naredzēju:
Praņe pate skaistuokuo,
Tei pat' leiku daguņteņu.
559 [Rēzekne Rz apr.].

42243.

Cesvainiešu zelten(īt)es
Jaunas vien izprecēja;
Bučauskiešu prūšu ķēves
Zviedzin zviedza nevedamas.
72 [Cesvaines Md].

42244.

Ciema puiši mani sauca:
Rumba, rumba, razgalīt!
Kas jums bādas, pākšu goli,
Par to munu augumiņu.
268 [Mētrienas (Ļaudonas-Odzienas) Md].

42245.

Ciema meitas kazu slauca,
Zem tiltīna palīdušas,
Lai neredz ciema puiši,
Braucot pāri tiltīnam.
192 [Kosas C].

42246.

Ciema puiši lielījās:
Gan bagāti tēva dēli.
Viena pati zīda šlipse,
Tā no žīda palienēta.
Ar to pašu zirgus pina,
Ar to pašu [paši] štātējās.
198 [Krustpils D].

42247.

Ciema puiši ķēvi slauca
Zem tiltīna palīduši:
Cits ar cibu, cits ar vāku,
Cits ar savu cepurīti.
192 [Kosas C].

42248.

Gaidīdama noskatīju,
Ko nāburga puiši dar(a).
Nāburg' puiši ķēvi slauc(a),
Salda piena gribēdami;
Cits slauc cibā, cits vāciņā,
Cits uz maizes gabaliņa.
476 [Vecpiebalgas C].

- 219 -

42249.

Ciema puiši mežā brauca,
Auzu maize vācelē,
Suņu kāja palaunadzē,
Kuču kāja pavakarē.
192 [Kosas C].

42250.

Cūka puisi nogulēja,
Pašā ceļa maliņā;
Es gribēju glābtu iet,
Aiz smiekliem nevarēju.
228 [Liepnas (Lipnas) Abr].

42251.

Ciema puiši sasēduši,
Kā beciņas eglainē;
Dod, Dieviņi, lielu vēju,
Lai sāk bekas cilāties.
193 [Krapas Rg].

42252.

Cigu cigu, saimeniece,
Ik nedēļas Liepājā:
Sviesta podus vadādama,
Savas meitas dāvādama.
605 [Skolas].

42253.

Cūka cūka, meita meita,
Tās vienā tikumā,
Ar cimdiem govis slauca,
Ar sakumu vietu taisa.
383 [Sērenes Jk].

42254.

čaklas čaklas, jūs meitiņas,
Jums mutītes nemazgātas,
Ar dakšām gultu taisa,
Ar cimdiem govis slauca.
198 [Krustpils D].

42255.

čaklas čaklas, jūs meitiņas,
Lielas darba darītājas;
Jums mutītes nemazgātas,
Neslaucītas istabiņas.
604 [Dažādi iesūtītāji].

42256.

čakli čakli mūsu puiši,
Tālu tautas daudzināj(a);
Gultā viņiem saule lēca,
Gultā saule norietēja.
378 [Seces Jk].

422561.

čakli čakli mūsu puiši,
Ātri darbus padarīja:
Nav vēl vālu nopļāvuši,
Meklē utis cepurē.
486 [Viesītes (Eķengrāves) Jk].

42257.

čīkstēdama, vaidēdama
Gaisā skrēja cielaviņa.
Tā čīkstēja tās meitiņas,
Kas bez vīra nodzīvoja.
399 [Skujenes (Pils-Skujenes) C].

42258.

Daudzevieši, zirgu zagļi,
Sanāk meitas raudzīties;
Ni dabūja zirgu zagt,
Ni meitiņas raudzīties.
378 [Seces Jk].

42259.

Dēlu māte savus dēlus
Teļa putru strēbināja;
Paši guļ skaidienā,
Kājas cepļa dibenā.
418 [Sunākstes Jk].

42260.

Dižens puisis, tautas dēls,
Daudz par tevi nebēdāj'.
Pērc Rīgā zelta ķēdes,
Skrien ellē skanēdams.
378 [Seces Jk].

42261.

Domājām, gādājām,
Ar ko puišus baŗosim?
Ar ceptām vabolēm,
Vārītām vardītēm.
418 [Sunākstes Jk].

42262.

Eita, ļaudis, skatīties,
Kādi joki tīrumā:
Vārna kūla mūsu Jāni,
Aiz astītes turēdama.
378 [Seces Jk].

42263.

Es aizgāju vārnas šaut,
Nošāvu vienu kosēnieti;
Velns to rāva, velns to kāra
Manā plintes galīnā.
92 [Dunalkas Azp].

- 220 -

42264.

Es atnācu raudzīties
Lejgaliešu jaunus zēnus:
Vai stiķēti, ēvelēti,
Vai ar cirvi apkapāti.
605 [Skolas].

42265.

Es bij' ilgi dzīvojusi,
Es bij' daudz redzējusi:
Ar cimdiem govis slaucu,
Ar sakumu vietu taisu.
378 [Seces Jk].

42266.

Es domāju, es gādāju,
Ko tie mani brāļi dar(a);
Viņas sētas resno Līzi
Iz rullēmi atrullēja.
24 [Asares Il].

42267.

Es sajūdzu pāris puišu,
Brauc' uz mežu žagaros;
Es izbraucu purvu purvus,
Kā ar krievu kumeļiem.
157 [Jēŗu Vlm].

42268.

Es gan zinu, es pats protu,
Ko dar' meitas laidarā:
Atnes nastu, noliek nastu,
Lūkā utis pakausī.
75 [Cirgaļu (Aumeisteru) Vlk].

42269.

Es izgāju nītauriešus,
Aklas vardes neredzēju.
Nu sanāca rīdzenieki,
Visas vardes apēduši;
Visas vardes apēduši,
Par vēžiem domādami.
286 [Nītaures Rg].

42270.

Es jums lūdzu, jauni puiši,
Meitas labi glabājiet;
Liekat dzelžu lādītē,
Laižat to ezerā;
Kad atnāks vasarīna,
Būs zivēm barībīna.
192 [Kosas C].

42271.

As padevu Dīvpaleigu,
Jauni puiši dorbu dora:
Tie deirāja raibu kuci,
Raibu bikšu gribādami.
198 [Krustpils D].

42272.

Es redzēju meitu godu,
Kumeļā sēdēdams:
Divi krekli mugurā,
Abi melli nevelēti.
306 [Patkules Md].

42273.

Es redzēju no tālienes,
Kur nelietis vagu dzen:
Izdzen vagu, izdzen vagu,
Skatās: saule launagā!
403 [Slokas Rg].

42274.

Es redzēju ciema meitas
Savus kreklus velējam;
Tie nebija meitu krekli,
Tie bija govju paladziņi.
605 [Skolas].

42275.

Es redzēju tautu dēlu
Sava tēva zirnīšos;
Būtum savu pazinusi,
Būt' likusi baroties.
83 [Dignājas Jk].

42276.

Es skatos, es raugos,
Kādi ērmi aizkrāsnē:
Puiši lāpa kažociņu,
Circens rāda uguntiņu.
416 [Strazdes (Tl)].

42277.

Es verūs, es skotūs,
Kū tī kraukļi krāčinoj,
Kū žogotas čačinoj.
čorts pakuore svuota golvu
Sausas egles viersyunē.
182 [Kaunatas Rz].

42278.

Gailīts sēd veitulā,
Dzaltonim zuobokim;
Puiši guļ pyunītē,
Saplāstom biksītem.
605 [Skolas].

42279.

Golvorīši sovas meitas [margas]
Tiltiņāji sataisēja,
Mežmalīšu jauni puiši
Puori braucja svilpuodami.
51 [Bērzpils (Domopoles) Abr].

- 221 -

42280.

Gan būt' cēli mūsu puiši,
Kaut tie cēli nesušies;
Gan tie pirka Rīgā šnalles,
Bikses vien nokritušas.
605 [Skolas].

42281.

Gaŗām gāju sābra māju,
Lāga puiša neredzēju:
Viens pats bija lāga puisis,
Tas ar bomi cilājams.
14 [Alsviķa Vlk].

42282.

Gaŗi mati, īss padoms
Mūsu ciema meitiņām,
Kaķi cepa, vistu slauca,
Kazu zīda patiltē.
286 [Nītaures Rg].

42283.

Geletei muoseņai
Ceļā tyka radībiņas.
Pi celmiņa guni kyure,
Tur sasylda yudisniņu;
Ka tu beji gryuta meita,
Kam tu brauci panuoksnās.
605 [Skolas].

42284.

Gridzgaliešu meitiņām,
Visām kupri mugurā;
Prankas zēni pārsituši,
No pupām vaņķīdami.
263 [Mēmeles Jk].

42285.

Griķenieki savus puišus
Rīgāi veda dārdzināt;
Ne uz tilta neuzstapa,
Rīgas mačkas nodūkāja.
200 [Kuldīgas Kld].

42286.

Grostenieši ķīvējās,
Vecu rumbu ķīlādami;
Kusenieši zeltu dala,
Ne vārdiņa nedzirdēja.
286 [Nītaures Rg].

42287.

Griuti piute bolūdīts
Sausas egles viersinē.
Jauni puiši griuti mierst,
Izastīp i sazaraun.
174 [Kārsavas Ldz].

42288.

Grundisīc, labs vīrīc,
Uz akmina rukus sē;
Tas Mūrnieka garvēderis
Pa vienam nolasīja.
439 [Trikātas Vlk].

42289.

Gulbeniešu jaunkundzēm
Priekšas kājas apkaustīju,
Lai tās zobu neizlauž
Uz puišiem staigājot.
146 [Jaungulbenes Md].

42290.

Iz Greivuļu saule lēca,
Kakaravīšūs nūrīt(ēj)a.
Kakaravīšu lapnys meitys,
Kam uz cytim puišim īt.
Raudit, puiši, vai naraudit,
Kai es guoju, tai es īšu.
89 [Dricēnu Rz].

42291.

Ik rītiņus es dzirdēju
Ķēvulās velējam.
Ķēvulas savu meitu
Ik rītiņus pavelēja;
Ik rītiņus pavelēja
Ar uguņa pagalīti.
356 [Rudbāržu Azp].

42292.

Ik rudeņus lielījas
Ciema puiši sievas ņemt;
Kad atnāca rudentiņš,
Nebij graša kabatā.
399 [Skujenes (Pils-Skujenes) C].

42293.

Ilgi ilgi brīnējos,
Kur mums tādas bēdas [bekas?] auga:
Kruncuļainas, beberainas
Nāburdziņa laidarā.
286 [Nītaures Rg].

42294.

Ilgi ilgi klausījos,
Kas aiz kalna velējās.
Ciema meitas govis sita,
Aiz astītes turēdamas.
184 [Ķēču Rg].

- 222 -

42295.

Izdūru īlēnu
Caur klētes sienu,
Mazas mazas tautu meitas
Actiņas redzēju.
16 [Alsungas (Alšvangas) Azp].

42296.

Izstaigāju Vidzemīti,
Jaunus zēnus neatradu:
Citi šķībi, citi greizi,
Kā no vēja sašķobīti.
378 [Seces Jk].

42297.

Ik sestdienas puiši skrēja
Uz tām ciema meitiņām;
Pār pupām, pār zirņiem,
Pār tiem kunga rāceņiem.
486 [Viesītes (Eķengrāves) Jk].

42298.

Jaunas meitas kūkā kāpe
Jaunu puišu raudzētīs,
Zariņš liuza, meita krita,
Plīsa brunči pļarškēdami.
358 [Rugāju Abr].

42299.

Jauni puiši zirgus jāja
Aiz ausimi turēdami;
Ziemu krāsnī gulēdami,
Apauš's nebij novijuši.
284 [Nīkrāces (Briņķu) Azp].

42300.

Jauni puiši nomirdami,
Izstiepās, sarāvās:
Atlaid, Dieviņ, vecus grēkus,
Vairs uz meitām nestaigāšu.
487 [Vietalvas Md].

42301.

Jauni puiši, rotu rumbas,
Tī meitiņu napazyna;
Iraudzījuši boltu kozu,
Sauc par jaunu meitinīti.
36 [Balvu Abr].

42302.

Jauns puisīts, boltu muti,
Guļ celiņa maliņā;
Kuces lyupas, malnas spolvas,
Tei puiškinam mutes deva.
365 [Sakstagalas Rz].

42303.

Jauni puiši bizenē
Korstajā sauleitā,
Capureitas sakuoruši
Sausos elkšņu zariņos.
198 [Krustpils D].

42304.

Jauni puiši Dīva lyudze,
Ap baznīcu staiguodami:
Dūd, Dīveņ, kū dūdams,
Dūd man skaistu leigaviņu.
605 [Skolas].

42305.

Jaunas meitas šur nākdamas
Gana priši pucējās:
Priekšā matus svilināja,
Pakaļā brucināja.
242 [Lubejas Md].

42306.

Jauni puiši, vanderzeļļi,
Upes malā vanderēja;
Upes malā vanderēja,
Vardes bērnus spiedzināja.
46 [Beļavas Md].

42307.

Jauni puiši, arājiņi,
Aiz astītes zirgu tur;
Jaunas meitas, ganīdamas,
Arājiņus žēlojat:
Brunčiem vīli noplēšat,
Dodat zirgiem pavadiņu.
398 [Skrundas Kld].

42308.

Jauni puiši lielījāsi,
Jaunus svārkus uzvilkuši;
Dadžu lapām sastiķēta
Papīriņa vācelīte.
476 [Vecpiebalgas C].

42309.

Jauni puiši kuci trenca,
Jaunu meitu domādami.
Vai jūs, traki, neredziet:
četras kājas, gaŗa aste?
322 [Praulienas Md].

1. Jauni puiši suņus trinka,
Par meitām domādami.
Vai jūs, akli, neredzat:
četras kājas, piekta ļipa.
476 [Vecpiebalgas C].

- 223 -

42310.

Jauni puiši zobojās,
Ka tie mani neprecēs.
Purva malā sausi zari,
Es tiem acis izbadīšu.
605 [Skolas].

42311.

Jauni puiši, jauni puiši,
Kas jums [jūs] jaunus neredzēja?
Tūka svārki, utu pogas,
Vestēm gnīdu oder(īt)e.
72 [Cesvaines Md].

42312.

Jauniem zēniem, jaunkungiem,
Rudzu maizes nedodiet;
Dodiet smalkus akmentiņus,
Pa vecini lasīdam(i).
418 [Sunākstes Jk].

42313.

Jaunim puišim dzeļža roti,
Tī byus lobi eļnē braukt.
Valnam dūsim driču sīku,
Lai jis Juri nūduovej.
50 [Bērzgales (Kuļņēvas-Labvāržu) Rz].

42314.

Jezupavīši, bagatyry,
Brauc uz muola skrytuleišim;
Moliškīši, nabadzeņi,
Apguož ceļa maleņā.
503 [Višķu D].

42315.

Juoneits guoja da mjaitom,
Īguo cyuku klēviņā.
Cyukas soka: u u u,
Juoneits soka: nu nu nu.
29 [Aulejas (Grāveru) D].

42316.

Jūs, puisīši, teļa purni,
Nepazīstat jaunas meitas;
Iegājuši cūku kūtī,
Apkampuši melnu cūku;
Apkampuši melnu cūku,
Par meitiņu domādami.
472 [Vecgulbenes Md].

42317.

Jurka murka, sēnes lasa
Par to mežu staigādams;
Iesapūta rīta vējiņš,
Sāka Jurka bizinēt.
39 [Bārtas Lp].

42318.

Kal, kaļveit, kū koldams,
Izkaļ vara etsļēdzeņ!
Saslēgsim puišim kuojis,
Lai iz meitom nastaigoj.
357 [Rudzētu D].

42319.

Kaimiņ' puiši lielījās,
Ka darbīgi tēva dēli;
Aizdzen vagu, atdzen vagu,
Skatās utu cepurē.
497 [Vīpes (Mežmuižas) D].

42320.

Kaimiņpuiši vardes ķēra,
Par vēžiem domādami,
Izvārīj'ši, apēduši,
Viena tomēr palikuse,
Zobu starpā karājās.
306 [Patkules Md].

42321.

Kaimiņos divi puiši,
Abi divi cilājami;
Ar muldiņu pirtī šļūca,
Ar ecēšu kasījās.
198 [Krustpils D].

42322.

Kaimiņos lepni puiši,
Zelta ķēžu valkātāji;
Ko tiem līdz zelta ķēžu,
Ka tiem tukša kabatiņa?
374 [Sātiņu Kld].

42323.

Kaimiņiene savas meitas
Pabāzusi patiltē;
Eita, puiši, izvelciet,
Tur būs laba skalu malka.
399 [Skujenes (Pils-Skujenes) C].

42324.

Kaimiņam tādi puiši,
Kā tie ziemas sivēniņi;
Kuŗu reizi paēduši,
Uzmet kupri mugurā.
198 [Krustpils D].

42325.

Kam tik zili, kam tik melni
Kaimiņos jauni puiši?
Ogļu maisu apēduši,
Par vēžiem turēdami.
378 [Seces Jk].

- 224 -

42326.

Kam tu raudi, raiba vista,
Tavu sliktu augumiņu!
Mūs' meitiņām skaisti puiši,
Kā sārtais rožu zieds.
603 [Lietuva].

42327.

Kas āzīti lopu sauce,
Kas puisīt' cilvēciņ'?
Ne āzīša lopu sauce,
Ne puisīša cilvēciņ'.
242 [Lubejas Md].

42328.

Kas čīkstēja, kas pīkstēja,
Liela kunga pagalmā?
Kaimiņ' puiši, tie čīkstēja,
Vēderīnus turēdami.
Tukši viņu vēderīni,
Pie muguras pieplakuši.
192 [Kosas C].

42329.

Kas tā liela ganu meita
Gulēj' ceļa maliņā?
Es redzēju to ganiņu -
Vārnas matus plucināja.
416 [Strazdes (Tl)].

42330.

Kas tas vecais,
Kas tur kasās?
Vedīsim ārā,
Šķelsim pušu,
Tur būs mūs' tēvam
Dui cūku siles.
605 [Skolas].

42331.

Kas tie tādi vanderzeļļi
Purva malu vazājās?
Nominuši griķu druvu,
Rācentiņu līdumiņu.
378 [Seces Jk].

42332.

Kas tos mūsu puisīšos,
Kā tabākas rupešos?
Citi puiši stalti balti,
Šie kā rukši vazājās.
198 [Krustpils D].

42333.

Kas tos mūsu puisīšos,
Kā tos teļa pendēros?
Citi puiši zied kā rozes,
Šie kā spundes vazājās.
127 [Grostonas Md].

42334.

Kas tur čīkst, kas tur pīkst
Viņā kalna galīnā?
Nāburdzīnu laisku meitu
Nesmērēti zābacīni.
192 [Kosas C].

42335.

Kas tur kliedza, kas tur brēca
Liela meža maliņā?
Vārna plēsa jaunu meitu,
Miežu vārpu domādama.
246 [Madlienas (Lielais) Rg].

42336.

Kas tur kyup, kas tur dag
Zaļa meža maleņā?
Tur dag puiša dvēselīte
Žālobuos nūmyruse.
605 [Skolas].

42337.

Kaut kurpīte nečīkstētu,
Kaut vaiņags neskanētu,
Es atrastu mūsu puišus
Guļam vagas galīnā,
Guļam vagas galīnā,
Ka sivēnus midzenē.
192 [Kosas C].

42338.

Kādi laiki šos gados -
Trekni puiši, vāji zirgi!
Iemet salmus redelēs,
Vandās paši istabā.
93 [Dundagas Vp].

42339.

Kādi mūsu jauni puiši,
Kā gavēņa sivēniņi!
Piestrēbuši rudzu putras,
Lien pa logu istabā.
193 [Krapas Rg].

42340.

Kādu tiesu kungi sprieda?
Cūka kuili nogulēja.
Paša kuiļa vaina bija,
Ka lien cūkas midziņā.
72 [Cesvaines Md].

- 225 -

42341.

Kirku kirku, zaķa kuoja
Nu kalneņa lejeņā.
Meitas puisi nūgulēja;
Še tev, šelma, Dīvs par grākim,
Nalīn meitu videņā.
278 [Naujenes (Maļonovas) D].

42342.

Klusi klusi klausījos,
Ko darīja ciema meitas:
Ciema meitas velējās
Sivēnīnu silītē.
192 [Kosas C].

42343.

Ko jūs, meitas, lielāties,
Kas jūs sliņķes nepazina?
Viena pate kaŗotīte,
Tā ar sūnām apauguse.
245 [Lutriņu Kld].

42344.

Ko jūs, meitas, slēpjaties,
Sen jau jūsu godu zinu:
Visu kreimu apēdušas,
Mātei sviestu taisīdamas.
192 [Kosas C].

42345.

Kuo, puisīt, tu verīs
Myglaiņom acteņom?
Vai tu beji mežā audzis,
Vai meitiņu naredzēj's?
326 [Preiļu D].

42346.

Ko Staseits - sīna pļaut -
Vuoji vuoji, golva suop!
Ko Staseits - da meitom -
Otatā, otatā!
168 [Kalupes D].

42347.

Kū, Rozīt, tu smiejīs,
Savus zūbus man ruodīji?
Ka es jemšu lozdas vāzu,
Tovus zūbus izbaksteišu.
36 [Balvu Abr].

42348.

Ko, meitiņas, darīsim
Ar tiem mūsu puisēniem?
Aizvedam, piesienam
Pie lielāi skudru pūļa;
Uznesam dadžu klēpi,
Lai sēd galvu grozīdam's.
476 [Vecpiebalgas C].

42349.

Ko tas Jancis kūņojās
Ap to savu kumeliņu?
Piecas stundas zirgu jūdza,
Vēl grožiņas neuzlika.
398 [Skrundas Kld].

42350.

Ko tuos vuornas kracynuoja,
Ko žogotas čačynuoja?
Valns pakuoŗa svuota golvu
Sausas egles viersyunē.
89 [Dricēnu Rz].

1. Ko tie kraukļi krakšķināja,
Ko žagata žvadzināja?
Velns pakāra dzērāj' puisi
Purā egles galīnā.
184 [Ķēču Rg].

2. Krauklīts krimu krivināja,
Žagatiņa živenāja;
Velns pakāra puiša galvu
Sausas egles galiņā.
286 [Nītaures Rg].

42351.

Ko tie kraukļi krakināja,
Ko žagatas žadzināja?
Jauni puiši bikses lāpa
Aiz pirtiņas kārkliņos.
46 [Beļavas Md].

42352.

Ko tie kraukļi kraucināja,
Ko žagatas žvadzināja?
Pilni elkšņi smirdēt smird
Cesvainiešu vecu puišu.
373 [Sarkaņu Md].

42353.

Ko tie kraukļi kŗadzināja,
Ko žagatas žadzināja?
Veci puiši, jaunas meitas
Par priedienu gainājās.
39 [Bārtas Lp].

42354.

Ko tie kŗaukļi kŗadzināja,
Ko žagatas žadzināja?
Cūka puisi norējuse,
Ievilkuse midzinē.
39 [Bārtas Lp].

- 226 -

42355.

Ko tie puiši laba dara
Visu gaŗu vasariņu?
Upes malā klenderēja,
Vēža kaulus skribināja.
217 [Lejasciema (Lejas) Vlk].

42356.

Ko tie puiši laba dara
Šo gaŗo vasariņu?
Upes malu lenderēja,
Varžu bērnus bakstīdami.
410 [Stāmerienas Md].

42357.

Ķevelam viena meita,
Kā pirts slota mētājās:
Ne tā vērpa, ne tā auda,
Ne tai brauca precinieki.
209 [Lauberes (Lauberes-Ozolu) Rg].

42358.

Kur tu biji, Mikulaušķi,
Kālab nenāc darbiņos?
Mana māte raušus cepa,
Tur aizgāja visa diena,
Gar uguni bikstoties.
443 [Turlavas Kld].

42359.

Krapenieši savus puišus
Tilta kokos salikuši.
Gulbenieši pāri brauca,
Alva tiltu domādami.
146 [Jaungulbenes Md].

42360.

Ku' palika jaunas meitas,
Ka neredz staigājot?
Vai būs māte noslodzīj'se
Vecu cūku aizgaldā?
Kuiļa pauti pagalvī,
Cūkas aste apsegā.
417 [Struteles Tk].

42361.

Kur palika, napalika
Cesvainiešu jauni puiši?
Vilki lāči apēduši,
Kaulus kalnā sanesuši,
Man žēlabas darīdami.
72 [Cesvaines Md].

42362.

Kur taids skaists puiškins tu izaugi,
Ka jas tevi naredzēju?
Voi bucā tu izaugi,
Voi pa špundi tev' barova?
18 [Andrupenes Rz].

42363.

Kur tik smuki, kur tik skaisti,
Kā tie ciema puiši ir?
Kā nebija smuki skaisti,
Līž zem tilta kazu zīst!
378 [Seces Jk].

42364.

Kur tu brauksi, Brimaņ' tēvs,
Ar tiem skalu vāgīšiem?
Braukš' uz Rīgu puišiem zāļu,
Puišiem mēris Cesvainē.
Trīs nosprāga, trīs nomira,
Trīs kā mērī vazājās.
72 [Cesvaines Md].

42365.

Kur tu brauksi, tautu meita,
Ar tiem skalu vāģīšiem?
Braukš' uz Rīgu puišiem zāļu,
Puišiem mēris Vidzemē:
Cits noģība, cits nosprāga,
Cits kā mēris vazājās.
72 [Cesvaines Md].

1. Kur tu brauksi, melderzelli,
Ar tiem stikla vāģīšiem?
Braukš' uz Rīgu puišiem zāļu,
Puišiem sērga nāburgos:
Trīs nomira, trīs nosprāga,
Trīs kā mērgas vazājās.
476 [Vecpiebalgas C].

42366.

Kurzemnīki, gleizda golvys,
Teļa putrys dzāruojiņi;
Div baļgeitis izdzāruši,
Trešu dzerūt, puorpleisuši.
170 [Kapiņu D].

42367.

Kurzemnieku puisēniem
Līkas ķēves stallītē:
Tās i pašas braucamās,
Tās i pašas jājamās.
384 [Sēemūkšu C].

42368.

Kurzemnieces zemas resnas,
Skābas putras strēbējiņas;
Vidzemnieces tiecas gaŗas,
Jaunu puišu nomīlētas.
48 [Bērzaunes Md].

- 227 -

42369.

Lai bagāti, kas bagāti,
Mūsu puiši tie bagāti:
Vienas pašas goda drānas,
Tās aiz beņķa aizkrāsnē.
416 [Strazdes (Tl)].

42370.

Lai bij grūt(i), kam bij grūt(i),
Grūt' lielām meitiņām:
Gaŗas kājas, šauri brunči,
Nevar lāga patecēt.
605 [Skolas].

42371.

Lai bij lepnas, kas bij lepnas,
Kaimiņ' meitas tās bij lepnas:
Ar cimdiemi govis slauca,
Aŗ dakšāmi gultas taisa,
Ar pupiem durvis stutēj',
Ar svārkiem namu slauka.
70 [Cēres Tl].

42372.

Lai bij traki, kas bij traki,
Jaunas meitas tās bij trakas;
Sisens lēca gar zemiņu,
Jaunas meitas pakaļ lēca.
167 [Kalvenes (Tāšu-Padures) Azp].

42373.

Lai Dievs nedod tādas meitas,
Kādas meitas kaimiņos:
Pus' istabu izslaucīja,
Sviež ar slotu māmiņai.
418 [Sunākstes Jk].

42374.

Lakstīgala ievā dzied,
Tā ir puišu lakstīgala;
Zaļa varde purvā kurc,
Tā ir meitu lakstīgala.
61 [Brenguļu (Vecbrenguļu) Vlm].

42375.

Lepna meita ceļu gāja,
Vīze lēca pakaļā.
Atskaties, lepnā meita,
Naģe kājas atēdīs.
345 [Remtes Tk].

42376.

Lepnas lepnas tās meitiņas,
Kādi kungi tās vedīs?
Vai vedīs zābakaini,
Vai ar kārkla vīzītēm?
605 [Skolas].

42377.

Ļesnīka(m) laudaveņa
Brauc ar suni bazneicā;
Cīkom poša Dīva lyudz,
Suns apēde īmaveņus.
113 [Gaigalavas (Bikovas) Rz].

42378.

Lāci lāci, ģenģerkāj(i),
Kam tu nāci mūs' mežā?
Mums bij tāds egļu mežs,
Piebirs tavs kažociņš.
192 [Kosas C].

42379.

Liela gaŗa ganu meita
Lagzdā kāpa riekstus raut.
Lagzda lūza, meita krita,
Kažoks plīsa štirkšēdams.
477 [Vecpils Lp].

42380.

Lieli puiši alu dzēra,
Pillus sopus pieliedami;
Mazi dzēra ūdentīnu
Ar savām saujīnām.
192 [Kosas C].

42381.

Līlejuos šys Izydors,
Pats lelais darbinīks:
Nūdzan vogu, atdzan vogu,
Veras vutu jyuzauklā.
170 [Kapiņu D].

42382.

Lielus puišus, mazus puišus,
Nezināju, kur tos likt.
Lielus kāru egles galā,
Mazus egles pazarītēs;
Lielus puišus vārnas knāba,
Mazus skudras lupināja.
288 [Nurmuižas Tl].

1. Lielus puišus eglē kāru,
Mazus egles galiņā;
Lielos puišus vilki ēda,
Mazos vārnas, žagatiņas.
192 [Kosas C].

42383.

Liela resna saimenīca,
Vaŗa stīpām sastīpota;
Lūza nagla, trūka stīpa,
Saimenīca augšpēdiņ.
235 [Litenes Md].

- 228 -

42384.

Līlejuosi Rubynūsi
Leli puiši saauguši:
Pupu kyuļs, zierņu kyuļs,
Puori lēču doncuodama.
266 [Mēŗa Vlk].

42385.

Lielīdama uzlielīja
Jāņa māte savus dēlus.
Aizvediet, piesieniet
Pie tā liela skudru pūļa;
Tur būs prieki, tur būs bēdas,
Lai ēd skudras dancodamas.
72 [Cesvaines Md].

42386.

Līdz redzēju, (es) pazinu,
Kuŗš nelietis arājiņš:
Pa zemīti kājas vilka,
Uz acīm cepurīte.
281 [Neretas Jk].

42387.

Līču loču zaķīts lēca
No aparas aparā;
Tā ķilkoja jauni puiši
No meitiņas uz meitiņu.
242 [Lubejas Md].

42388.

Lubānīšu brāliņam
Nebaroti kumeliņi:
Nūdzen vogu, nūdzen otru,
Meklē vuti apkoklē.
170 [Kapiņu D].

42389.

Luze, meita, zaķi nesa
Baznīckunga dēliņam,
Raudādama sūdzēdama:
Puiši mani nemīlē.
378 [Seces Jk].

42390.

Man smejās ciema puiši,
Ka nemāku linu plūkt;
Kad jums velns tā matus plūktu,
Kā es māku linus plūkt!
605 [Skolas].

42391.

Maritiņa vilnu kāsa
Pašā lazdas galiņā;
Lūza lazda, krita bāba,
Plīsa brunči plarkšēdami.
605 [Skolas].

42392.

Māmiņai pīcas meitas
Vysas pīcas ceplī guļ,
Jau tei poša dyžanuo
Pošā cepļa dybynā.
38 [Barkavas Rz].

42393.

Māte savu vienu dēlu
Steliņģī audzināja:
Līkas kājas, zveiras acis,
Kā ģēģeru [ģenģeŗu?]
kumeļam.
364 [Sakas (Upesmuižas) Azp].

42394.

Māte slauka istabiņu,
Uz ceļiemi lodādama;
Meitas gula aizkrāsnē
Ar plikiemi vēderiem.
477 [Vecpils Lp].

42395.

Māte teica savu dēlu,
Kas, jods, viņu nazināja?
Divi stundas kājas āva,
Trešo rokas pūtināja.
305 [Pastendes Tl].

42396.

Meita guļ klētiņā
Baltu rožu cisiņās;
Puiši guļ sētmalā,
Vējiņš matus plivināja.
476 [Vecpiebalgas C].

42397.

Meitys man pīzasmēja,
Ka man kupris mugurā;
Es meitom nazasmēju,
Ka ar kolnu vēderiņš.
51 [Bērzpils (Domopoles) Abr].

42398.

Meitu māte nezināja,
Kur tās savas meitas likt:
Vai pārdot žīdīnam
Par vecām lupatām?
192 [Kosas C].

42399.

Meitu māte lielījāsi,
Smukas meitas izaudzēj'se:
Viena tieva, otra resna,
Trešā kupri mugurā.
146 [Jaungulbenes Md].

- 229 -

42400.

Menckas tēvam piecas meitas,
Visas piecas amatnieces:
Divas bures, divas zagles,
Piektā ķērnes laizītāja.
439 [Trikātas Vlk].

42401.

Metat, meitas, sīku naudu
Pa vienam dalderam,
Lai varam Vāczemē
Puišiem pirkt tikumiņu.
605 [Skolas].

42402.

Myurinīki, putrinīki,
Putru vyra mauleitēs,
Cyukas pīna daslaukdami,
Vardes tauku dalykdami.
326 [Preiļu D].

42403.

Muižas meitas nolaidušās
Slinkumā, kārumā;
Dienu laiza telērģīšus,
Nakti bučo sulainīšus.
266 [Mēŗa Vlk].

42404.

Muižgaliešu zeltenītes
Zemas resnas saaugušas;
Kalnā muiža, lejā sēta,
Pakaļ māte putru nesa.
418 [Sunākstes Jk].

42405.

Mūsmājās laiski puiši
Pagultēs vārtījās;
Laikam bija piedzēruši
Sūra alus, brandaviņa.
286 [Nītaures Rg].

42406.

Mūsu māte lielījās
Ar naskām meitiņām:
Viena zeķe pūriņā,
Otra aitas mugurā.
227 [Liepkalnes (Liepkalnes-Ozolu) Md].

42407.

Mūsu meitas kaunējās
Darbos iet pastalām;
Tās apvilka, tās apava
Peļādiņu zābaciņus.
378 [Seces Jk].

42408.

Mūsu pašu jauni puiši
Dūmu taures pūtējiņi;
Ka nebija dūmu taures,
Pūš vecā zābakā.
246 [Madlienas (Lielais) Rg].

42409.

Myusu puiši daiļi daiļi,
Sorkonmalnim plankumim;
Ūglis jūs pačarnēja,
Brandivjaņš pakrasēja.
194 [Krāslavas D].

42410.

Myusu puiši gūda veiri,
Jums galviņas nasukuotas;
Pa treis meitiņas cerējamas,
Nava vaļas izsukuot.
50 [Bērzgales (Kuļņēvas-Labvāržu) Rz].

42411.

Mūsu puiši slinki puiši,
Iemauktiņus nenovija;
Jāja savus kumeliņus,
Aiz ausīm turēdami.
246 [Madlienas (Lielais) Rg].

42412.

Mūsu puiši žigli vīri,
Ar zirgiem blusu ķēra;
Vēl tās pašas nenoķertu,
Ja tie divi nepienāktu.
399 [Skujenes (Pils-Skujenes) C].

42413.

Mūsu puiši, lepni puiši,
Lepni brauca baznīcā:
Vestēs māva kumeliņu,
Ar biksēm aizgrožoja.
227 [Liepkalnes (Liepkalnes-Ozolu) Md].

42414.

Mūsu puiši vagu dzina
Kā pērnie sivēntiņi:
Līčuloču vaga gāja,
Kurmīts vagas galiņā.
84 [Dikļu Vlm].

42415.

Namiņā putru vāru,
Klētiņā pamērcēju;
Puiši skrej kartupīšu,
Papārtēji izcepuši.
263 [Mēmeles Jk].

- 230 -

42416.

Nama māte lielījāsi,
Pieci sliņķi parovī.
Meitas gaļu noēdušas,
Kauli vien atlikuši.
39 [Bārtas Lp].

42417.

Nav ne nieka, nav ne nieka
No tām mūsu meitiņām;
Snaudin snauda vakarāi,
Rītāi agri necēlās.
224 [Lielvārdes Rg].

42418.

Nav ne nieka, nav ne nieka
No tām mūsu meitiņām;
Ar cimdiem govis slauca,
Ar dakšām gultu taisa.
75 [Cirgaļu (Aumeisteru) Vlk].

42419.

Nava lāga, nava lāga
Ar tiem mūsu puisēniem:
Pavasarī odi koda,
Ruden meitas nemīlēj'.
476 [Vecpiebalgas C].

42420.

Navā lāga, navā lāga,
Mūsu ciema meitiņām:
Reti zobi, plata mute,
Smalka maize cauri birst.
148 [Jaunpiebalgas C].

42421.

Nav ne nieka, nav ne nieka
No tiem mūsu puisēniem:
Snauž, kājiņas apaudami,
Kumeliņus barodami.
224 [Lielvārdes Rg].

42422.

Nav neviena tēva dēla,
Kas būt' manam prātiņam;
Cits ir šķībs, cits ir greizs,
Cits ar kupri mugurā.
605 [Skolas].

42423.

Nāburgiemi cauri gāju
Kāpostiņu neredzēju;
Nāburgpuiši nopīpē(j)ši
Par tabāku domādami.
405 [Smiltenes Vlk].

42424.

Nāburgmāte dēlus liela -
Kas tos dēlus nezināja?
Pērnie lini nekulstīti,
Aizpērnie kaņepāji.
605 [Skolas].

42425.

Nāburgmāte puišus liela -
Kas tos puišus nezināja?
Krustiem guļas, meitu laižas,
Ne darbiņa darītāji.
476 [Vecpiebalgas C].

42426.

Nāburgam nikns kuilis
Aizgaldā barojās;
Nu izleca, nu izskrēja,
Nu skrej mājās rukštēdams.
290 [Ogres C].

42427.

Nāburgpuikas slinki puikas,
Piecas stundas zirgu jūdza;
Piecas stundas zirgu jūdza,
Sesto rokas pūtināja.
605 [Skolas].

42428.

Nāburgpuiši, lepni puiši,
Vīzē brauca uz baznīcu.
Saput vīze, izkrīt puiši,
Paliek puiši ceļmalā.
405 [Smiltenes Vlk].

42429.

Nāburgpuiši lielījāsi,
Lepnas kāzas taisīšot;
Nobarošot piecus kaķus
Ar kāpostu kacēniem.
405 [Smiltenes Vlk].

42430.

Nāburgpuiši lielījās,
Pieci pāri zābaciņu;
Es redzēju baznīcā,
Poļu čaznas kājiņā.
605 [Skolas].

42431.

Nākat, ļaudis, skatāties,
Kas par lieliem brīnumiem.
Elkšņam rožu ziedi zied,
Papardītei sidrabiņa;
Vēl lielāki brīnumiņi -
Meita puisi nogulēj'si.
147 [Jaunlaicenes Vlk].

- 231 -

42432.

Nākat, ļaudis, skatīties,
Kādi ērmi tīrumā:
Vārna kūla arājiņu,
Pie matiem turēdama.
399 [Skujenes (Pils-Skujenes) C].

42433.

Nākat, puiši, skatīties,
Kādas gultas meitiņām;
Neapsegtas, izvandītas,
Kā cūciņas izrakušas.
605 [Skolas].

42434.

Nākat, ļaudis, skatīties,
Kādi ērmi te notiek:
Krupis Jāni skurināja
Aiz ūsām turēdams;
Trūka ūsas, krita krupis,
Jānis pats augšupēdu.
286 [Nītaures Rg].

42435.

Nava lāgi, nava lāgi
Kaimiņam jaunie puiši;
Tādi vien, tādi vien,
Kā lielie laivas gali.
335 [Puzes Vp].

42436.

Nedod Dievs tādu puišu,
Kādi puiši kaimiņos:
Kā silītes, kā muciņas,
Kā līkie laivas gali.
202 [Kurmāles Kld].

42437.

Nedod Dievs tādu meitu,
Kādas meitas Tīsos bija!
Kā ķipīši, ragaviņas,
Kā vecie laivas gali.
378 [Seces Jk].

42438.

Nedūd, Dīveņ, taidu puišu,
Kaidi puiši Putanūs!
Saules sisti, solnas āsti,
Vacu buobu apbučuoti.
278 [Naujenes (Maļonovas) D].

42439.

Nedod Dievs tādu puišu,
Kādi puiši Kurzemē!
Divi stundas kājas āva,
Trešo jūdza kumeliņu.
72 [Cesvaines Md].

42440.

Nadūd Dīvs taidu puišu,
Kaidi puiši Leivuonūs!
Pīcūs syta vīnu ūdu,
Aiz astītes turādami.
494 [Viļānu Rz].

42441.

Nedod, Dieviņ, tādas meitas,
Kādas meitas mūsmājās!
Divas stundas kājas ava,
Trešo slauka istabiņu.
184 [Ķēču Rg].

42442.

Nedod Dievs tāda vīra,
Kāds tu būsi māsiņai:
Stenēdams vagu dzini,
Sēsties vagas galiņā,
Sēsties vagas galiņā,
No cepures utes lasi.
246 [Madlienas (Lielais) Rg].

42443.

Ni myužam tai nabeja,
Kai es beju dūmuojis.
Es dūmuoju karā īt,
Īguoj' cyuku klēviņā;
Es dūmuoju golvas cierst,
Nūciert' cyukai astes golu.
489 [Vidsmuižas (Vidsmuižas, Gaļānu) Rz].

42444.

Neretieši skopulīši,
Koka zolēm [zoļu] kurpes nesa;
Saucieši viegli skrēja,
Ar vīzēm pastaigāja.
263 [Mēmeles Jk].

42445.

Nu es zinu, ko vajaga
Jaunajāmi meitiņāmi:
Baltas zeķes, melnas kurpes,
Jaunus puišus klātgulēt.
472 [Vecgulbenes Md].

42446.

Ņem, puisīti, suņa asti,
Bāz savāi kabatā:
Tukša tava kabatiņa,
Kā sunīša izlaizīta.
20 [Annenieku (Annasmuižas) Tk].

42447.

Oldermaņu bagateriem
Veca malka sētmalā;
Bet tiem Kručku nabadziņiem
Vecu miežu alutiņš.
217 [Lejasciema (Lejas) Vlk].

- 232 -

42448.

Ozoliņam pieci puiši,
Visi lieli darbinieki:
Divi mala, divi kala,
Piektais līda skurstenī.
65 [Bukaišu Jg].

42449.

Ūzuļnīkūs stypri veiri,
Iz akmiņa ruduk's stota;
Žogotuos daudzi meitu,
Kacaņeņus rušino(j).
559 [Rēzekne Rz apr.].

42450.

Ozolieši, teļa purni,
Guņkurā miežus sēj;
Liešeriešu jaunkundzītes
Ar kurpēm izspārdīja.
230 [Liezeres Md].

42451.

Pagolam, pagolam
Kurzemē jaunas meitas:
Trīs izveda, trīs nosprāga,
Trīs stallē barojās;
I tās pašas barojamas,
Ar striķiem cilājamas.
545 [Krustpils D apr.].

42452.

Paldīs soki, tu Pīter,
Kad es tevi ratavavu.
Ka tu skrēji da meitom,
Īsasprīdi statiņūs.
Tavas bikses brakšu brakš,
Muni suņi vjakš i vjakš.
605 [Skolas].

1. Paldis soki, Nn.,
Ka es tevi ratavuoju.
Tu īsasprīdi statinī
Pēc meitom dzeidamīs.
Tev kažukis briku braku,
Cīma suņi riķu raķu.
414 [Stirnienes Rz].

42453.

Palāks putns spuornus syta
Uz palāka akmintiņa;
Jauni puiši mutes deve
Palākami akmiņami.
494 [Viļānu Rz].

42454.

Piebaldzēnu pagastā
Septiņ' vien jauni puiši:
Div noslīka, div sadega,
Div aizgāja nabagos.
Septītais vien atlika,
Tas ar bomi cilājams.
476 [Vecpiebalgas C].

42455.

Pie tā puiša es neiešu,
Kad ar vīru nedabošu:
Trim aršiņš gaŗumiņš,
Vēders šķūņa lielumā.
263 [Mēmeles Jk].

42456.

Piecas meitas puisi vilka
No smalkajiem krūmiņiem;
Otras piecas brīnējās,
Kā tās piecas stīvējās.
261 [Mēdzūlas Md].

1. Piecas meitas puisi vilka
Uz sīkajām priedītēm;
Otras piecas brīnījās,
Kas par lielu lērumiņu.
378 [Seces Jk].

42457.

Pieci puiši kuili vilka,
Pa sliženu ledutiņu;
Visi pieci piekusuši,
Kuilim asti atlauzuši.
20 [Annenieku (Annasmuižas) Tk].

42458.

Pieci puiši meitu vilka
Pa slidenu ledutiņu;
Visi pieci brīnījās,
Kā tā meita stīvējās.
433 [Tērvetes (Kalnamuižas) Jg].

42459.

Piejādams vien pazinu:
Tai ciemā laiskas meitas;
Visi rīta skangaliņi
Mēslienā izslaucīti.
386 [Sidgundas (Rikteres) Rg].

42460.

Priedītei, eglītei,
Zelta kurpes kājiņā;
Jauniem zēniem, bandiniekiem,
Nav ne krietna zābaciņa.
383 [Sērenes Jk].

- 233 -

42461.

Puisēnus sadzina
Kucēnu stallī;
Meitenes salēca
Magoņu dārzā.
114 [Gaiķu Kld].

42462.

Posusi māmīna
To savu meitu:
Suņa asti liekusi
Vaiņaga vietā.
94 [Dunikas Lp].

42463.

Puisi puisi, lupataini,
Naguļ, tu, rudzzuolē;
( Naguļ, tu, rudzzuolē )
Aiz lupotu turādamīs.
326 [Preiļu D].

42464.

Puiši mani mīļi tur,
Es puisīšus vēl mīļāki:
Aizved' uz lielu mežu,
Piesēj' pie skudru pūļa;
Lielus egles zariņos,
Mazus egles galiņos.
266 [Mēŗa Vlk].

42465.

Puiši meitas vējā laida,
Paši stāvēj' aizvējā;
Zināj' esam smagu graudu
Vieglajās palavās.
604 [Dažādi iesūtītāji].

42466.

Puiši man apsmējās,
Nemākot velēties.
Vai jūs paši mācējāt
Cūkām sili iztaisīt?
605 [Skolas].

42467.

Ribanos augsti kolni,
Kuo springuļi orājiņi;
Cikam muote piestūkāja,
Jau saulīte gabalā.
358 [Rugāju Abr].

42468.

Rejat, rejat, ciema kuņas,
Es jūs labi pabarošu:
Katrai došu divi spaiņi,
Trīsi ķipji piedevām.
192 [Kosas C].

42469.

Redz kur puiši sanākuši,
Pret meitām lielījās:
Citam bija cita svārki,
Citam cita cepurīte.
605 [Skolas].

42470.

Reti reti tie kociņi,
Kas aug ceļa maliņā;
Lepni lepni tie puisīši,
Kas nedzēra krodziņā.
605 [Skolas].

42471.

Rēzeknē snīgi snyga
Lelym gobolim;
Dricānīši gaļu ēda
Lelym kimūsim.
89 [Dricēnu Rz].

42472.

Rīgas mātes savas meitas
Ved uz tirgu izsolīt;
Neizdeva, nepārdeva,
Ved uz Rīgu raudādamas.
286 [Nītaures Rg].

42473.

Rīgas kung' uz laukiem nāca
Jaunu meitu lūkoties;
Raibu cūku saķēruši,
Par meitiņu domādami.
286 [Nītaures Rg].

42474.

Rudzīšam, rogaņam,
Ledus [ledi] galvu nolauzuši;
Puisīšiem, neliešiem,
Meitas matus noplūkušas.
605 [Skolas].

42475.

Ruda kaza, gaŗi ragi,
Visas četras kājas kaltas;
To varēja puiši jāt
Ik svētdienas baznīcā.
149 [Jaunpils Tk].

42476.

Saikaviešu meitiņām
Zili krekli mugurā;
Tupēdamas velējās
Sivēniņu silītē.
241 [Lubānas Md].

- 234 -

42477.

Sābru goni, galagoni,
Suni kuora ūzulā;
Izdzeidami ašņi dzjāra,
Sadzeidami kaulus grauzja.
89 [Dricēnu Rz].

42478.

Saimeniekam divi puiši
Ar āzīti pirtē brauca;
Ar āzīti pirtē brauca,
Ar ecēšu kasījās.
192 [Kosas C].

42479.

Saimenieku meitiņām
Utes matus noēdušas;
Apakš katras pupučiņas
Vienai blusa, otrai ute.
552 [Madona Md apr.].

42480.

Saimenieku pieci puiši,
Visi pieci cepļa guļas;
Jānis visu raženais,
Tas pašā dibenā.
398 [Skrundas Kld].

42481.

Saimnieks savu daiļu dēlu
Steliņģī audzināja;
Gaŗām kājām, velvu kaklu,
Kā kazāka kumeļam.
364 [Sakas (Upesmuižas) Azp].

42482.

Saimnieks savu meitu teica -
Kas to šļenku nepazina?
Gultā tai saule lēca,
Gultā saule norietēja.
399 [Skujenes (Pils-Skujenes) C].

42483.

Saimeniekam trīsi puiši,
Visi labi iebraukāti:
Ar Jānīti Rīgā braucu,
Pēterīti baznīcā,
Ar Miķeli, vecāko,
Uz Jelgavas pēc tabākas.
192 [Kosas C].

42484.

Sakās gudri tautu dēli -
Pavardā rudzus sēja;
Pavardā rudzus sēja,
Līdumiņu dāvādami;
Tautu meitas gaŗām gāja,
Ar kājāmi izspārdīja.
605 [Skolas].

42485.

Sapraulēj(i)s ozoliņš
Gaida bites ielienot;
Piedzēries tautu dēls
Grib, lai meitas nobučo.
263 [Mēmeles Jk].

42486.

Sasarāvos, izbijos,
Māsas vīru ieraugot;
Kupla gāla, zveiras acis,
Kā ģenģera kumeļam.
477 [Vecpils Lp].

42487.

Saules kosta ābeltiņ(a),
Tai ziediņi neziedēj(a);
Laimes pelta tij meitiņ(a),
Mūžam goda neredzēj(a).
322 [Praulienas Md].

42488.

Sausiņuos augsti kolni,
Plykim gurņim oruojeņi;
Opynkuos gari puiši,
Tīm daguni kai gargini.
559 [Rēzekne Rz apr.].

42489.

Sen dzirdēju nāburgos,
Skaistus puišus daudzinot:
Ne lielāki, ne mazāki,
Kā pērnaji(e) vērseniņi.
605 [Skolas].

42490.

Sēd meitiņas rindiņā,
Kā beciņas birzītē;
Dod, Dieviņ, stipru vēju,
Lai sāk bekas kustināt.
56 [Birzgales (Lindes) Rg].

42491.

Septiņdesmit vuorkavīšu
Vēzi vylka krasteņā;
Izvylkuši, paslējuši,
Stuov rūceņis saslējuši.
605 [Skolas].

42492.

Silta jauka vasariņa,
Auzas auga neravētas;
Meitas guļ sētmalā,
Mušas līda degunā.
241 [Lubānas Md].

- 235 -

42493.

Sīvi sīvi vārna ķērca,
Nu būs jaunas valodiņas:
Cūkas puišus nogulēj'šas
Niedeliņa krūmiņā.
39 [Bārtas Lp].

42494.

Sīvi sīvi zīle brēca,
Izdzird jaunu valodīnu:
Puišu cauņu cepurīte
Kārklienāji sapuvuse.
39 [Bārtas Lp].

42495.

Skaistys beja Pīneņu mjaitys,
Caur atslāgu svīstu zoga.
Myus' muoseņis vjāļ skaistuokys,
Sausys maizis paāduš(ys).
326 [Preiļu D].

42496.

Skaista skaista Brigiteņa,
Kur mēs jū globuosim?
Vest uz mežu, sīt pi kūka,
Lai dunduri kantužoj.
494 [Viļānu Rz].

42497.

Skaisti skaisti mūsu puiši,
Vēl skaistākas mūsu meitas:
Uz vaigiem rozes zied,
Zem deguna bekas aug.
75 [Cirgaļu (Aumeisteru) Vlk].

42498.

Skaisti skaisti jauni kungi,
Vēl skaistāki arājiņi;
Cirsti, tēsti jauni kungi,
Ēvelēti arājiņi.
236 [Līvānu D].

42499.

Skatījos, brīnījos,
Šodien liels dundurlaiks:
Visas mūsu ciema meitas
Bizinēt taisījās.
486 [Viesītes (Eķengrāves) Jk].

42500.

Skāde skāde, liela skāde,
Desmit bābas pagalmā.
Piecas badā nomirušas,
Mīklā rokas sadūrušas;
Otras piecas nosalušas,
Pirtī garu salējušas.
605 [Skolas].

1. Līksmojam, mēs māsīnas,
Piecas meitas pagalam:
Divas badā nomirušas,
Mīklā rokas sabāzušas,
Trīs ar salu nosalušas,
Pirtī garu sametušas.
355 [Rucavas Lp].

42501.

Skuj'niešos ir melnas meitas,
Tās pirtī nemazgājas;
Rītu līs silts lietiņš,
Tas tās meitas nomazgās.
399 [Skujenes (Pils-Skujenes) C].

42502.

Skujeniešu tāses [tāšu] bikses
Ar teļiem Bauskā brauca,
Kad tās tāsis grabēt sāka,
Tad tie teļi spriņģot sāka.
399 [Skujenes (Pils-Skujenes) C].

42503.

Sliktas bija mūsu meitas,
Sliktus darbus padarīja:
Katru dienu uz puišiem gāja,
Visi darbi nedarīti.
203 [Kurmenes B].

42504.

Slikti iet, slikti iet
Mūsu muižas puisēniem:
Vecu āzi nojājuši,
Jaunas meitas meklēdami.
398 [Skrundas Kld].

1. Slikti iet, slikti iet,
Mūs' kaimiņu meitiņām:
Vecu kazu nojājušas,
Brūtgāniņus meklēdamas.
398 [Skrundas Kld].

42505.

Slinks laiskis tēva dēls
Sila malu vazājās.
Gan zināja zirņu druvas,
Gan rāceņu līdumiņ(u)s.
119 [Gaujienas Vlk].

42506.

Slinki slinki tēva dēli
Guļ pie krāsns kā vien(i) bluķi;
No tā bluķa skalus plēsu -
Ko no slinka tēva dēla?
84 [Dikļu Vlm].

- 236 -

42507.

Sliņķis, gurķis, tēva dēls
Grib ar mani ceļu iet.
Grūž' ar roku, speŗ' ar kāju,
Lai guļ ceļa maliņā.
Die(v)s dod siltu vasariņu,
Būs mušāmi launadziņš.
200 [Kuldīgas Kld].

42508.

Sacinieki slinki puiši,
Brauc ar baļļu baznīcā;
Cits jāj stīpu, cits jāj galdus,
Cits jāj pašu dibeniņu.
364 [Sakas (Upesmuižas) Azp].

42509.

Skrien, putniņi, upes malu,
Aiznes ziņu dakterim:
Mūsu meitas saslimušas
Ar tām gūžu nelaimēm.
345 [Remtes Tk].

42510.

Skroderīši, vēverīši,
Eita žīdu dīrājiet!
Cūkas žīdu norējušas
Liela ceļa maliņā.
241 [Lubānas Md].

42511.

Smiekli, ļaužu brīnumiņš
Tautu lauka galiņā:
Vārna plūca arājiņu,
Aiz matiem turēdama.
127 [Grostonas Md].

42512.

Smuks puisītis baltu muti
Guļ celiņa maliņā.
Mūsu gani gaŗām dzina,
Suns piemīza cepurīti.
383 [Sērenes Jk].

42513.

Stipra jauna es meitiņa,
Es var' puisi kaitināt:
Es par puiša galvu lēcu,
Kā par koka pudurīti.
21 [Apriķu Azp].

42514.

Svāta Muora, Madaleņa,
Sorgoj sova Jākupeņa,
Ka iz krūgu nanūītu,
Ka daudz ols napīdzartu;
( Ka daudz ols napīdzartu,)
Ka dzens putrys naizknuobtu.
576 [Varakļāni Rz apr.].

42515.

Staršajam svuoteņam
Strupasteitis kumeleņš.
Cik jis grib lūceitīs,
Dur ar asti sēteņā.
326 [Preiļu D].

42516.

Suņam devu zaķa lāpu,
Lai dzen puišus klajumā.
Suns izdzina tādus puišus,
Kas neniekam nederēja.
Cits bij līks, cits bij greizs,
Citam kūkums mugurā.
515 [Ziemeŗu Vlk].

42517.

Suņi suņi, ciema puiši,
Mani veci brūtgāniņi,
Teļu putras dzērājiņi,
Sila beku lauzējiņi.
605 [Skolas].

42518.

Šai ciemā divas meitas,
Abas lielas amatnieces:
Viena bija sviesta zagle,
Otra pannas laizītāja.
192 [Kosas C].

42519.

Šī māmiņa savas meitas
Glabāt vien izglabāja;
Lika skapī - sapelēja,
Pagrabāji - žurkas ēda.
24 [Asares Il].

42520.

Šitiem mūsu nāburgpuišiem
Trīs gad' mutes nemazgātas,
Ceturtā vasarā
Mazgā vircas bedrītē.
261 [Mēdzūlas Md].

42521.

Šitas saimnieks lielījās
Naškus puišus saderējis.
Divas stundas kājas aun,
Trešo jūdz kumeliņu;
Kuŗu vagu tie nodzen,
Tik cepuri izutī.
192 [Kosas C].

- 237 -

42522.

Šitā meitiņa būtu mana līgavīna,
Kad nebūtu tāda snaudacīte.
Bij ustaba neslaucīta,
Rijas soli nemazgāti;
Vecīts tupa aizkrāsnē,
Rūsu čupa apakšā.
192 [Kosas C].

42523.

Šitās meitas lielījās:
Esot čaklas mātes meitas.
Nu aizgāju, nu redzēju:
Ar pupiem maizi mīca;
Ar pupiem maizi mīca,
Ar cimdiem govis slauc.
192 [Kosas C].

42524.

Šitie puiši, nabadziņi,
Ozolā kaķi kāra;
Aiziedami, atnākdami,
Gāja kaulu skrubināti.
476 [Vecpiebalgas C].

42525.

Šitiem ciema puisīšiem
Abas kājas apkaustītas,
Lai zobiņus neizdauza,
Uz krodziņu staigājot.
198 [Krustpils D].

42526.

Šitie puiši solījās
Šoruden precēties;
Pieci kaķi barojami,
Piecas peles piedevām.

42527.

Šodien kāvu sivēnīnu,
Meitām devu stabulīt(i);
Vai būs ēsti, vai neēsti,
Vai priekš rīta pataupīt.
94 [Dunikas Lp].

42528.

Šogad puiši zābakos,
Šogad zīda lakatos:
Šogad rutki, rācentiņi,
Šogad balti kāpostiņi.
605 [Skolas].

42529.

Tai mātei lepni dēli,
Nezin māte, kur guldīt.
Liec klētī - peles ēda,
Pagrabā - sapelēja.
Tiem vajdzēja stikla skapja,
Sudrabiņa atslēdziņas.
605 [Skolas].

42530.

Tei maitiņa pazateicas,
Ko jei lela bogaterka;
Ne jai maizes, ne jai putras,
Ne jai sylta yudensniņa.
605 [Skolas].

42531.

Tautu meitas lielījās:
Puķēm griestus puškošot.
Ko tās puķes palīdzēja,
Kad nav kvēpus noslaucīj'šas?
75 [Cirgaļu (Aumeisteru) Vlk].

42532.

Tautieš' savus dēlus teica -
Kas tos dēlus nezināja?
Salmu krūtis, lūku pleci,
Kaņepāju stilbu kauli.
157 [Jēŗu Vlm].

42533.

Tepat būtu, tepat būtu
Man miezīšu arājiņš;
Kam es pati neredzētu,
Snaužot vagas galiņā.
Kuŗu vagu nodzīdams,
Utu veŗas cepurē.
15 [Alūksnes Vlk].

42534.

Tev, saimnieks, tīra maize,
Tavi puiši panīkuši:
Nevar meitas nobučot,
Nevar kumeļa apseglot.
449 [Ungurmuižas D].

42535.

Tev, puisīt, tāda galva
Kā čigānu murmuļam;
Ieraudzīja jaunas meitas,
Stāvu lēca ūdenī.
259 [Mazzalves (Ērberģes) Jk].

- 238 -

42536.

Tys Juonīts ortu guoja,
Oļo vylks, oļo vylks!
Kai ar meitom pyunītē -
Atetē, atetē!
579 [Viļāni Rz apr.].

42537.

Trairairai, trairairai!
Vysi puiši prapadai!
Div nūspruoga, div nūmyra,
Div aizguoja ubogūs.
Div uz puorta kuopas vuorta,
Trešs ar vādar' navasals.
389 [Silajāņu Rz].

42538.

Traitadrai, rapadai!
Visi puiši prapadai!
Cyts numyra, cyts izgaisa,
Cyts nūguoja ubagūs.
Vēļ tys vīns, septītais,
Tys uz cepļa kuojas aun.
143 [Jāsmuižas D].

42539.

Troka buoba pīdzāruse,
Kuopa lozdā leiguotūs;
Lozda lyuze, briukšējuos,
Buoba krita, pļoukšējuos.
Nu tuos buobas kritumeņa
Vysa zeme nūreibē(ja).
247 [Makašānu Rz].

42540.

Traka Trīne, traka Trīne,
Lazdā kāpa riekstus šķīt;
Lūza lazda, krita Trīne,
Bira rieksti, skanējās.
48 [Bērzaunes Md].

42541.

Tu, Katreiti, ciercineits,
Tu nūsleiki ūloknī.
Es byut tevi ratavuosja,
Aiz smīklymi navarēju,
Kuoju vīni pamanēju.
494 [Viļānu Rz].

42542.

Tu, māsiņ, ciemā biji -
Ko tie ciema puiši dara?
Auklas vija, vīzes pina,
Sluinas dega ugunē.
605 [Skolas].

42543.

Tu, meitiņ, bendes rullis,
Neej daudzi pie puišiem!
Cik tu gāji pie puišiem,
Iegāj' cūku midzenī;
Cik no miega pamodies,
Tik ar cūku apskāvies.
433 [Tērvetes (Kalnamuižas) Jg].

42544.

Tu, puisīti, teļa purns,
Tu meitiņu nepazini;
Ieraudzījis ciema kuci,
Sauc par jaunu meitenīti.
261 [Mēdzūlas Md].

42545.

Tu, puisīti, putru [putras] staņķi,
Ko uz mani skatījās [skatījies]?
Es nebiju mucā audzis,
Ne pa spundu ēdinēts [ēdināts].
23 [Ārlavas Tl].

42546.

Tu, puisīti, zaķa putra,
Uz meitām neskaties:
Rīgā tava mamzelīte,
Kā nelaime vazājās:
Simtiņš utu, simtiņš blusu
Apakš viena bubulīša.
404 [Smārdes (Ozolnieku) Tk].

42547.

Uja mūsu ciema puiši,
Kādi stalti uzauguši!
Deguns pašās debesīs,
Kājas elles dibenā.
147 [Jaunlaicenes Vlk].

42548.

Vai na tī nav brīnumiņi -
Elkšņim rūžu pumpuriņi!
Vēl liluoki brīnumiņi -
Ciuka meitu nubadēja.
358 [Rugāju Abr].

42549.

Vai tu, puisi, oklis beji,
Vai tu beji pasadzēris?
Pabučuoji boltu ķēvi,
Jaunu maitu dāvādams.
604 [Dažādi iesūtītāji].

42550.

Vai, māmiņa, tav' dēliņi,
Teļu putru dzirdināti!
Tie uzauga krietni vīri,
Teļu putru dzirdināti!
456 [Vaiņodes (Bātas-Vaiņodes) Lp].

- 239 -

42551.

Vaicuoja Juoneits:
Kur meitu pyune?
Vai tu oklys naredzēji -
Ekur ceļa maliņā;
Ekur ceļa maliņā,
Sātmalīša galiņā.
365 [Sakstagalas Rz].

1. Vaicova Ontons:
Kur meitu pyune?
Vai, akls, naredzi:
Sātmalis molā.
18 [Andrupenes Rz].

42552.

Vakarā, vakarā
Visi puiši rikšiem tek;
I tas mūsu pinkulainis
No pakaļas aulekšiem.
378 [Seces Jk].

42553.

Vuorkavīši, gleizda golvas,
Brauc ar gleizda skrituļim;
Kolupīši, nabēdnīki,
Apguož ceļa maliņā.
168 [Kalupes D].

42554.

Vuorkavīši, dyuņis vēži,
Nalūkuoti kumeliņi;
Lai lūcēja kolupīši,
Tīm bej lobi kumeliņi.
168 [Kalupes D].

42555.

Vuorkavīši lilējuos
Nikad kolna nasabeit;
Īsavēra vardineiti,
Nūsajēma capureiti.
168 [Kalupes D].

42556.

Var pazeit tū puisīti,
Kurs ir lels dzāruojiņš:
Pats guļ ceļa maliņā,
Capurīte ceļiņā.
365 [Sakstagalas Rz].

42557.

Vasarsvētku pirmo rītu
Es par grēku nebēdāj(u);
Es sabāzu savus puišus
Veca maisa dibenā.
605 [Skolas].

42558.

Vārna nesa jaunu meitu
Deguniņa galiņā.
Satikuši jauni puiši:
Kur, cūciņa, tevi nes?
605 [Skolas].

42559.

Velnam devu riekstu sauju,
Lai pakāra talkas puišus.
Trīs pakāra, trīs nošāva,
Trīs es pati paturēju,
Ar ko vest žagar(iņ)us.
228 [Liepnas (Lipnas) Abr].

42560.

Velns pakāra talkas puišus,
Ellē nagi karājās;
Paņem, velns, tu visus puišus,
Tikai mana vien neņem.
36 [Balvu Abr], 228 [Liepnas (Lipnas) Abr].

42561.

Vellam devu riekstu sieku,
Lai pakāra skroderīti,
Kam tas ņēma gaŗu mēru,
Īsus vamžus šūdināja.
236 [Līvānu D].

42562.

Viņu mātei slinkas meitas,
Tai nerūga iejaviņš;
Ko tai rūga, kupočoja,
Dzīvi rudzi abriņā.
436 [Tirzas (Tirzas-Pils) Md].

42563.

Viltus puiša dvēselīte
Melnā diegā karājās;
Trūkst diedziņš, krīt puisītis,
Iekrīt elles dibinā.
605 [Skolas].

42564.

Vindēniem, bagātiem,
Veca malka malkcirknī [malkcirsnī];
Kaulēniem, nabagiem,
Veci rudzi apcirknī.
480 [Vējavas Md].

42565.

Viņa gola līlējuos:
Stipri puiši sabraukuši;
Septeņūs blusu kava,
Tū pi mīta pīsējuši.
143 [Jāsmuižas D].

- 240 -

42566.

Viņa gola svuotiņs lilējuos,
Dasu sātu sataisējis,
Bļinu jumtu nūjumējis.
Cikom kuozys nūkuozova,
Suņi sātu izvolkova,
Vuornas jumtu iznosova.
168 [Kalupes D].

42567.

Viena liepa upmalā,
Tā pieder puisēniemi;
Cik pietrūka pinekliņu,
Tik tecēja lūku plēst.
89 [Dricēnu Rz].

42568.

Viņu meitas, netiklītes,
Grīļa rija [vija] vainadziņu;
Ne tām gribas rožu sēt,
Ne magoņu izravēt.
99 [Dzelzavas Md].

42569.

Vircavniekus pārstaigāju,
Paugām streņģes neredzēju,
Vircavnieku laiski puiši
Paugām streņģes nograuzuši.
399 [Skujenes (Pils-Skujenes) C].

42570.

Visu laiku mūsu meitas
Klibodamas vien staigāja;
Ieraudzīja jaunus puišus,
Sāk rikšiem darināt.
345 [Remtes Tk].

42571.

Visā mūsu novadāja
Nav neviena laba puiša.
Citam bija kleinas kājas,
Citam kumpa mugurīna,
Kleinās kājas kalnā kāpe,
Kumpums vilka lejīnā.
39 [Bārtas Lp].

42572.

Visiem tautu dēliņiemi,
Visi zobi izbiruši;
Tautu meitas raudādamas
Vāra mīkstu biezputriņu.
548 [Liepāja Lp apr.].

42573.

Viens pats bij smuks puisits
Ezerkunga novade,
Tam pašam cūk ut's
Par pakaus līgojas.
243 [Lubezeres Tl].

42574.

Viens pats bij smuks puisits
Ārlavkunga novade;
Tam ziede runč ast
Deguniņ galiņe.
243 [Lubezeres Tl].

42575.

Viņas puses mīstitājiem,
Nav ne labu tupelīšu.
Ved mežā, sien pie egles,
Lai kaļ dzenis tupelītes.
282 [Nīcas Lp].

42576.

Viņas puses mīstītāji
Visi vienu blusu kava,
Visi bija piekusuši,
Blusa vēl vazājās.
282 [Nīcas Lp].

42577.

Visu rītu dūmi kūpa
Tautu dēla namiņā;
Tautu dēla namiņā
Divas bruņšas sadegušas,
Treša veca cepurīte.
480 [Vējavas Md].

42578.

Vīratēvs lielījās:
Mans dēls lāčus pušu rauj.
Parādīja klibu zaķi -
Iebēg mātes lindrakos.
255 [Mārupes (Bieriņu) Rg].

42579.

Vīzīgs puisis ceļu gāja,
Vīze lēca mugurā;
Ņem, puisīti, tu to vīzi,
Kar deguna galiņā.
483 [Veselavas (Veselauskas) C].

42580.

Vīžīgam puisīšam
Šai saulē lēta dzīve;
Kad noies pie Dieviņa,
Ar degunu mālus mīs;
Ar degunu mālus mīs,
Caur ērkšķiem zīlēsies.
39 [Bārtas Lp].

- 241 -

42581.

Zaļa kaza, vaŗa ragi,
Visas četras kājas kaltas.
To varēja puiši jāt,
Ik svētdienas baznīcā;
Ik svētdienas baznīcā,
Ik vakarus krodziņā.
149 [Jaunpils Tk].

42582.

Zaļa varde purviņā
Piecus gadus barojās;
To apēda jauni puiši,
Piecus pirkstus laizīdami.
476 [Vecpiebalgas C].

1. Vilzēnieši, bada kāši,
Gar upmali vazājās.
Pieci gadi zaļa varde
Uz akmeni izžāvēta.
To apēda vilzēnieši,
Pirkstus vien laizīdami.
496 [Vilzēnu Vlm].

42583.

Zemi resni šitie puiši,
Ar resniem vēderiem;
Tie būs labi žīda zirgi,
Tabāciņu izvadāt.
605 [Skolas].

42584.

Zilas melnas nāburgmeitas
Iet uz mežu mellenēs;
Sieku ogu izēdušas,
Gar upmalu vazājās.
75 [Cirgaļu (Aumeisteru) Vlk].

42585.

Zinu, zinu, nesacīšu,
Kāda tev ir vaina;
Septiņas nedēļas
Neķemmēta galva.
32 [Babītes (Piņķu) Rg].

42586.

Zinu, zinu, redzu, redzu,
Kaimiņos slinkas meitas:
Galdi, beņķi nemazgāti,
Mēslu čupa pagultē.
245 [Lutriņu Kld].

42587.

Zīlē, kaķi, uz akmens,
Vai vess mani šoruden;
Ja vess mani šoruden,
Tad griez asti gredzenā.
358 [Rugāju Abr].

42588.

Žaga žaga žagatiņa
Nu kuorkliņa kuorkliņā,
Reiba reiba muižas meita
Nu kambara kambarī.
605 [Skolas].

42589.

Zagļi zagļi kokorīši,
Vaira zagļi pastarīši;
Kokorīši mjaitu zagļi,
Pastarīši zyrgu zagļi.
Kokorīši bazneicā,
Pastarīši paleicā.
326 [Preiļu D].

b) Veci puiši, vecas meitas

13007.

Āzīts ēda vecu kūlu,
Jaunas zāles gaidīdams;
Vecs tautietis bārzdu dzina,
Mani jaunu gribēdams.
931 [Meirānos (Meirānu pag. Md)].

13008.

Ailu ailu, vecpuisītis
Jaunu meitu pulciņāi!
Veci zobi šķobījās,
Jaunas meitas lūkojot.
Ej projām, vecpuisīti,
Pielūdz kapa māmulīti,
Pielūdz kapa māmulīti,
Tā dos tev līgaviņu.
164 [Dunalkā (Dunalkas pag. Azp)].

13009.

Ai Dieviņ, galva sāp,
Ar muguru nevarēju,
I tad vēl mans prātiņš
Uz jaunām meitiņām.
85 [Lazdonā (Lazdonas pag. Md)].

13010.

Ai Dieviņi, jaunas meitas
Kur liksim vecus puišus?
Lādēsim laiviņās,
Sūtīsim Vāczemē.
142 [Aizterē (Aizteres pag. Lp)].

- 242 -

1. Kam der lieti veci puiši,
Kam tie veci zirgi der?
Bāž mucā, sit kopā,
Ved uz Rīgu pulverī,
Tur staigāja Rīgas kungi
Gar vallēmi šaudīdami.
274 [Zaļā muižā (Zaļenieku pag. Jg)].

2. Ko mēs, meitas, darīsim,
Vecus puišus pajēmušas?
Kamēr kāzas turēsim,
Tamēr mīļi dzīvosim;
Kad būs kāzas pārgājušas,
Sit pa pieri, grūž mucā,
Sit pa pieri, grūž mucā,
Lai izšauda veci krievi,
Pa ielām staigādami.
182 [Aizputes un Kuldīgas apriņķos)].

3. Vecas meitas guļ gar sētu,
Sava gala gaidīdamas.
Grūst mucā, sist pa pieru,
Vest uz Rīgu pulveŗiem.
Rīgas kungi izšaudīs,
Pa ielāmi staigādami.
111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)].

13011.

Ai Dieviņ, jaunas meitas,
Kur liksim vecus puišus?
Liek uz plaukta, krīt zemē,
Žurkas grauza pabeņķē.
67 [Auļukalnā (pie Drustiem C)].

1. Ailu ailu jauni puiši,
Kur liksim vecas meitas?
Liek uz lubu, krīt zemē,
Žurki vilka midzenē.
Sien mazos buntiņos,
Laiž upītes dibinā;
Pāri brauca jauni puiši,
Vecas siekstas dēvēdami.
181 [Cīravā (Cīravas pag. Azp)].

2. Es nejemtu vecu puisi
Ne saviem sirdsēstiem:
Klētī slēgtu, žurkas grauza,
Aizkrāsnē circenīši.
149 [Nīcā (Nīcas pag. Lp)].

13012.

Vai Dieviņ, jaunas meitas,
Kur liksim vecus puišus?
Sies diegā, kārs dūmos,
Lai dvēsele stirinās.
231 [Stendē (Stendes pag. Tl)].

13013.

Vai Dieviņ, jaunas meitas,
Kur liksim vecus puišus?
Vedīsim uz egļu meža
Pie lielā skudru pūžņa.
246 [Lestenē (Lestenes pag. Tk)].

13014.

Vai Dieviņi, ko darīšu,
Neņem mani ciema puiši,
Neņem mani ciema puiši,
Vecu meitu dēvēdami.
195 [Raņķos (Raņķu pag. Kld)].

13015.

Ai vecīt, ai vecīt,
Vai man~ līdzi nevedīsi?
Vērpšu linus, pakuliņas,
Iešu nakti klātgulēt.
75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)].

1. Ai vecais tēvainīti,
Ielaid mani istabāi,
Es būš~ tavas pakuliņas
Dienu nakti rubenāt.
33 [Pēteŗupē (pie Saulkrastiem Rg)].

13016.

Aiz kalniņa aitas brēc,
Vecas meitas gaviļo.
Labāk simtu vilku redzu
Nekā vienu vecu meitu.
330 [Kaldabruņās (Rubenes pag. Il)].

13017.

Aiz kalniņa [upītes] jēri brēca,
Veci puiši gavilēja;
Jēri brēca smalka siena,
Veci puiši jaunu meitu.
71 [Drustos (Drustu pag. C)], 89 [Leimaņos (pie Vecpiebalgas C)], 95 [Odzienā, Vietalvas (Odzienas pag. Md)], 181 [Cīravā (Cīravas pag. Azp)], 1880 [Jaunmuižā (Lutriņu pag. Kld)]. 194 [Ošniekos (Lutriņu pag. Kld)],
218 [Aizupē (Aizupes pag. Tk)], 224 [Kabilē (Kld)], 407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

1. Uoži v~ēkš, kuo ji v~ēkš?
Uoži v~ēkš līpu lopu,
Uoži v~ēkš līpu lopu,
Vaci v~eiri jaunu m~eitu.
4191 [Kalupes pag. D].

2. Aiz kalniņa jēri brēca,
Par upīti vecas meitas;
Jēri brēca smalka siena,
Vecas meitas jaunu puišu.
Jēri sienu gan dabūja,
Meitas puišu nedabūja.
Ko mēs, brāļi, darīsim?
Ņemsim mēs tās vecas meitas.
Kamērt kāzas turēsim,
Tamērt mīļi dzīvosim;
Kad jau kāzas pagalam,
Sit pierē, grūd mucā,
Sit pierē, grūd mucā,
Sasit viņas pulverī.
Nāks rudenis, vanderzeļļi
Izpirks viņu mārciņām,
Pavasarā izšaudīs
Pa Jelgavas bulveķiem.
298 [Mežotnē (Mežotnes pag. B)].

- 243 -

3. Aiz kalniņa zirgi zviedza,
Veci puiši gavilēja;
Zirgi zviedza tīru auzu,
Veci puiši jaunu meitu.
313 [Ēķengrāvē (Viesītes pag. Jk)], 407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

4. Aiz upītes jēri brēca,
Veci puiši gavilēja;
Jēri brēca smalka siena,
Veci puiši jaunu meitu.
Ēd, aitiņa, purva zāli,
Ņem, vecais, vecenīti!
111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)], 181 [Cīravā (Cīravas pag. Azp)].

13018.

Ar kājiņu atspārdīju
Sapraulējšu ozoliņu;
Ar rociņu atbīdīju
Saveco(j)šu tēva dēlu.
133 [Palsmanē (Palsmaņa pag. Vlk)].

13019.

Ar vecām meitiņām
Kā vecām ecēžām;
Ar veciem puisīšiem
Kā skābiem kāpostiem.
93 [Mēdzžlā (Mēdzžlas pag. Md)].

13020.

Auga munā duorzā
Sorkonas rūžas,
Zam tuom rūžuom
Jauna meitineite.
Meitineit, meitineit,
Tevi muote sauce!
- Zynu, zynu, prūtu, prūtu,
Kam muomeņa sauce:
Grib mani atdūt
Vacam tautu dālam.
Es tuo vacuo
Cīši nairedzeju,
Es tam vacam
Cītu vītu kluotu,
Cītu vītu kluotu
Seikstūs žagareņu.
Auga munā duorzā
Sorkonas rūžas,
Zam tuom rūžuom
Jauna meitineite.
Meitineit, meitineit,
Tevi muote sauce!
- Zynu, zynu, prūtu, prūtu,
Kam muomeņa sauce:
Grib mani atdūt
Jaunam tautu dālam.
Es tuo jaunuo
Cīši aizmīluotu,
Es tam jaunam
Lobu vītu kluotu,
Lobu vītu kluotu
Meikstūs spil~vineņu.
434 [Ludzas un Abrenes apr.].

13021.

Bēgat, meitas, sīvus kungus,
Vecus puišus nebēgat;
Vecu puišu laime nāk
Pa deviņi ezariņi.
207 [Dundagā (Dundagas pag. Vp)].

13022.

Dievs lai mani pasargā
No veciem puisīšiem:
Vecu puišu mīlestība
Rūgst kā skābi kāpostiņi.
69 [Bikserē (Patkules pag. Md)].

1. Sargi, Dievs, no vecas bābas
Kā no skābas rudzu putras;
Pieved, Dievs, pie jaunas meitas,
Kā pie saldas medus bļodas.
64 [Valmierā (Valmieras pag. Vlm)].

2. Vilka, lāča tā nebēgu,
Kā no veca puiša bēgu;
Veca puiša mīlestība
Smird kā veca rutku dobe.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

13023.

Divi vilki meitu vilka
Pa slidenu ledutiņu;
Tie nebija divi vilki,
Tie bij divi veci puiši.
241 [Blīdienē (Blīdienes pag. Tk)].

- 244 -

13024.

Domājam, gādājam,
Kur liksim vecus puišus.
Savērsim diedziņā,
Žāvēsim skurstenī.
42 [Suntažos (Suntažu pag. Rg)].

13025.

Drebi, drebi, apšu lapa,
Vējiņš tevi drebināja;
Tā drebēja veci puiši
Uz jaunām meitiņām.
17 [Ķēčos (ķēču pag. Rg)], 281 [Nītaures, Siguldas un Cēsu apvidū (Rg, C)].

13026.

Ejat, meitas, odziņās,
Pelnījiet launadziņu:
Ni jums vīra, ni bērniņu,
Kas jūs vecas pabaros?
88 [Liezerē (Liezeres pag. Md)].

13027.

Es apliku ādas stīpu
Car Ēdoles novadiņu;
Ēdolnieku veci puiši
Kā vērpeles grozījās.
161 [Alšvangā (Alšvangas pag. Azp)].

13028.

Es apvilku baltas zeķes
Pie melniem lindrakiem;
Veci puiši aiz muguras
Zobus vien klabināja.
107 [Vietalvā (Vietalvas pag. Md)].

13029.

Es arī še nācu
Jauniķus lūkot.
Še puiši jo veci
Ne veci tēvi,
Še vīni puišiemi
Padomu prasa.
152 [Raibeniekos (Durbes pag. Lp)].

13030.

Es dzirdēju aiz aploka,
Zaķis plēsa vecus puišus.
Es gribēju glābti iet,
Smiekli nāca, nevarēju.
264 [Džūkstē (Džūkstes pag. Jg)].

13031.

Es jums saku, kalnmuižnieki,
Vijat gaŗas pātadziņas:
Ēdolnieku vecas meitas
Sastrigušas rāvienā.
190 [Kuldīā].

13032.

Es māmiņ~ viena meit~,
Es tā visskaistākā,
Kuŗš puisīts man~ ieraug~,
Tas mani nobučoj~.
Jauni kungi, veci kungi,
Visi mani iemīļoj~.
Jo tie man~ iemīļoj~,
Jo es gauži lepojos.
Aiz to lielo lepnumiņ~
Veca, līka palikus~,
Kuŗu stundu iedomāj~,
To es gauži noraudāj~.
54 [Limbažos (Limbažu pag. Vlm)].

1. Kad es biju jauna meita,
Daždažādi lepojos.
Aiz to lielu lepnumīnu
Vec~ un līka palikusi,
Vec~ un līka palikusi,
Salīkusi, sakrupusi.
1191 [Ēveles draudzē].

13033.

Es pie ledus tā nesalu,
Kā pie veca puiša salu;
Vecam puišam siltumiņu
Sen vējiņš iznēsāja.
1311 [Apē (Vlk)].

13034.

Es redzēju vecu puisi
Krūmos suni seglojot;
Liepas segli, lūku kāpšļi,
Veca striķa iemauktiņi.
281 [Ūziņos (Jēkabnieku pag. Jg)].

13035.

Es redzēju vecu puisi
Sēžam elles maliņā;
Gaŗām gāju, spēr~ ar kāju,
Lai krīt elles dibinā.
104 [Zelgavā (Grostonas pag. Md)].

13036.

Es tev lūdzu, vecpuisīti,
Manim blakus tu nesēdi:
Tev bij tāda smaka klāt
Kā rudens tekuļam.
207 [Dundagā (Dundagas pag. Vp)].

- 245 -

13037.

Gaidi, gaidi, tu tautieti,
Tu gaid~ manis, es gaid~ tevis;
Tu gaid~ manis uzaugot,
Es gaid~ tevis nomirstot.
3 [Aizkrauklē (Aizkraukles pag. Rg)], 22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)], 38 [Siguldā (Siguldas pag. Rg)], 135 [Smiltenē (Smiltenes pag. Vlk)], 377 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

1. Gaidi, gaidi, tu tautieti,
Tu gaid~ mani, es gaid~ tevi;
Tu gaid~ mani uzaugot,
Kā saulīti uzlecot;
Es gaid~ tevi nomirstot,
Kā mēnesi norietot.
36 [Rikterē (Sidgundas pag. Rg)].

13038.

Grib vītols locīties,
Traski vien žagariņi;
Grib tautiets klanīties,
Sāp tautieša muguriņa.
321 [Zasā (Zasas pag. Jk)].

13039.

Grūti pūta sila priede,
Barga vēja nolocīta;
Vēl grūšāk mātes meita
Palikt veca, neprecēta.
112 [Cirstos (Cirstu pag. C)].

13040.

Grūti pūta sila priede,
Smalka lietus pielijusi;
Gauži raud vecas meitas,
Kam nav sava arājiņa.
451 [Viskaļos, Kokneses draudzē (Viskaļu pag. Rg)].

13041.

Izpraulējis ozoliņš
Gaida bišu ielienot;
Izvecējis tēva dēls
Gaida mani uzaugot.
388 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

1. Sapraulējis ozoliņš
Gaida bišu ielienot;
Novecējse tautu meita
Gaida tautas atjājot.
134 [Sinolē (Sinoles pag. Vlk)].

2. Veca liepa cauru vidu
Gaida bišu ielienot;
Novecojsi mātes meita
Gaida mani uzaugot.
1081 [Veļķos (Veļķu pag. C)].

3. Veci puiši, buļļu pieres,
Gaida mani izaugam.
Grauz akmini, dzer ūdeni,
Tad tu mani sagaidīsi!
229 [Rideļu pagastā (Engures pag. Tk)].

13042.

Izcērtiet vecus kokus
No jaunām atzalēm;
Izšķir, Dieviņ, vecus puišus
No jaunām meitenēm!
89 [Leimaņos (pie Vecpiebalgas C)].

13043.

Jaunam zēnam sviest~ ar maizi,
Jaunas meitas klātgulēt;
Vecam putra, vecam spriguls,
Vecam jāiet rijas kult.
325 [Secē (Seces pag. Jk)].

1. Vecam putra, kāpostiņi,
Vecam ķēvi mežā braukt;
Jaunam alus, jaunam medus,
Jaunam meita klātgulēt.
207 [Dundagā (Dundagas pag. Vp)].

13044.

Jauns ar jaunu sēd pie galda,
Zied kā puķe, roze;
Vecs ar vecu aizkrāsnē
čīkst kā rūgta nāve.
421 [Taurupes pagastā (Rg)]. 93 [Mēdzžlā (Mēdzžlas pag. Md)].

1. Vecs ar vecu sēž pie krāsnes
Tā kā rūgta nāve;
Jauns ar jaunu sēž pie galda
Tā kā puķe, roze.
Vecam putra, vecam rutki,
Vecam runga pa muguru;
Jaunam siers, jaunam piens,
Jaunam meita klātgulēt.
290 [Lieliecavā (Iecavas pag. B)].

13045.

Jauns puisītis kāzās brauca
Ar sešiem dunkaniem;
Veca meita pakaļ skrēja
Ar vecāmi ecēšām.
403 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

13046.

Kad es biju jauna meita,
Ar šķiliņu guni šķīlu;
Nu es veca, nevarēju
Ar tērauda šķiltavām.
379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

13047.

Kad es biju jauna meita,
Es bez puiša nedzīvoju;
Nu es veca palikusi,
Visi puiši pazuduši.
28 [Nītaurē (Nītaures pag. Rg)].

- 246 -

13048.

Kad es biju jauna meita,
Es puišiem zeltenīte;
Kad paliku veca meita,
Es puišiem suņu taure.
23 [Lēdmanē (Lēdmanes pag. Rg)].

13049.

Kad es biju jauna meita,
Man bij pieci brūtgāniņi.
Visi mani mīlināja,
Es bij~ daiļa, ha ha ha.
Ne pie viena nenogāju,
Nu es veca, šņuk šņuk šņuk.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

13050.

Kad es biju jauna,
Tad es biju ķopla;
Nu es ešu veca,
Nu staraja babka.
111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)].

13051.

Kad es biju jauna,
Tad es biju smuka,
Apkārt mani jauni puiši
Dancāti dancāja.
Nu es esmu veca,
Nu es esmu līka,
Nu ap mani jauni puiši
Līkumu meta.
149 [Nīcā (Nīcas pag. Lp)].

1. Kad es biju jauninkiņa,
Tad es biju sprišinkiņa,
Tad ap mani jauni puiši
Svilpināt svilpināja.
Nu paliku vecinkiņa,
N~ešu vaira sprišinkiņa,
Nu ap mani veci vīri
Bubināt bubināja.
1271 [Litenē (Litenes pag. Md)].

13052.

Kad es biju jauns puisītis,
Visas meitas man~ mīlēja;
Nu es esmu vecs puisītis,
Nu neviena nemīlēja.
379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

13053.

Kad satiku jaunu puisi,
Tad aiz prieka nevarēju;
Kad satiku vecu puisi,
Nezināju, kur palikt.
134 [Sinolē (Sinoles pag. Vlk)].

13054.

Kam tie ģeld, veci puiši,
Kam tie veci ozoliņi?
Veci puiši vilkam ģeld,
Ozoliņi bitītēm.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)], 1253 [Kroņa laicenē]. 240 [Bikstos (Bikstu pag. Tk)].

13055.

Kam tu augi, kadiķīti,
Baltābola kalniņā?
Kam tu nāci, vecpuisīti,
Jaunu meitu pulciņā?
174 [Rudbāržos (Rudbāržu pag. Azp)].

13056.

Kas tev daļas, vecpuisīti,
Gar manim runājot?
Tava bārda nesukāta,
Man sudraba vainadziņš.
348 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

13057.

Kas čabēja, kas grabēja
Aiz kalniņa lejiņā?
Vārnas plēsa vecus puišus,
Aiz ausīm turēdamas.
271 [Pienavā (Džūkstes pag. Jg)].

13058.

Kas tur kūp, kas tur deg
Viņā meža maliņā?
Vecu meitu brunči deg
Zilajāmi ugunīm.
166 [Gramzdā un Smaižos (Gramzdas un Aizviķu pag. Lp)].

13059.

Kas tur spīd, kas tur kūp
Viņā lauka galiņā?
Veca puiša dvēselīte,
Kas meitiņas niecināja.
264 [Džūkstē (Džūkstes pag. Jg)].

13060.

Kas citiem kaites bija,
Ka es biju veca meita?
Lai spīd mani sirmi mati
Zem vizuļu vainadziņa.
36 [Rikterē (Sidgundas pag. Rg)].

- 247 -

1. Sauca mani vecu meitu,
Vēl neiešu šovasar;
Lai zied mani sirmi mati
Zemi zīļu vainaciņa.
104 [Zelgavā (Grostonas pag. Md)].

13061.

Ko darīt siliņam?
Purvi dega švirkstēdami;
Ko darīt jaunajiem?
Veci vīri uz meitām.
111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)].

1. Ko darīt siliņam?
Purviņš dega brākšķēdams;
Ko darīt meitiņām?
Sievas puišus karināja.
75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)].

13062.

Ko domāji, veca meita,
Pīdam~ rožu vainadziņu?
Nopinusi kārkla vīzi,
Liec vainaga vietiņā!
18 (Kliģenē), 28.

13063.

Ko tie kraukļi kraukšķināja?
Ko žagatas žadzināja?
Tur guļ divi vecas meitas
Aiz aploka sētmalā.
400 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

13064.

Ko tie kraukļi kraucināja?
Ko žagatas žadzināja?
Veca puiša dvēselīte
Sausas egles galīņā.
218 [Aizupē (Aizupes pag. Tk)].

1. Ko tie kraukļi krauklaneja?
Ko žagatas zvadzaneja?
Veca puiša cepuriņa
Bērza celma galiņē.
2291 [Sasmakas novadā (Ārlavas pag. Tl)].

13065.

Kuplas nātras apaugušas
Dārzā jaunu ozoliņu;
Vecas meitas apstājušas
Manu jaunu bāleliņu.
363 [Dzirciema pag. (Tk) un citur Kurzemē].

13066.

Kur liksim, jauni puiši,
Vecas meitas, saņēmuši?
Sasienam buntītē,
Sviež upītes dibenā.
159 [Aizputē (Aizputes pag. Azp)].

130661.

Kur liksim, veci puiši,
Zelta naudu, sakrājuši?
Pirksim bērus kumeliņus,
Ņemsim daiļas līgaviņas.
232 [Talsos (Tl)].

13067.

Kur liksim vecus puišus?
Metīsim ezerā:
Būs vardēm sausas reņģes
Par vasaru lupināt.
264 [Džūkstē (Džūkstes pag. Jg)].

13068.

Kur liksiet, jauni puiši,
Vecu meitu dvēselītes?
Liekat dzelzes kastītē,
Metat jūras dibinā,
Lai tur rūca, lai tur kauca,
Lai mūžam neceļās.
115 [Jaunbilskā (Bilskas pag. Vlk)].

13069.

Kuŗa meita saauguse,
To jau visi vecu teica.
Kas grib jaunu līgaviņu,
Lai ņem bērnu šūpulī.
64 [Valmierā (Valmieras pag. Vlm)].

13070.

Labāk redzu zelta naudu
Ugunēi sadegam,
Nekā savu augumiņu
Vecpuišam paņemam.
379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

13071.

Lai es gāju, kur iedama,
Sav~ sunīti līdzi vedu.
Pate stāvu mežmalē,
Suni laidu mežiņā.
Suns izdzina vecu puisi
Saskrandušu kažociņu.
Visas viņa skrandas lēca
Uz jaunāmi meitenēm.
281 [Ūziņos (Jēkabnieku pag. Jg)].

1. Kad es biju jauns puisītis,
Es bij~ liels ģēģerīts.
Pats stāvēju kalniņā,
Suni laidu lejiņā;
Suns izdzina vecu meitu
Salāpītu lindraciņu.
224 [Kabilē (Kld)].

- 248 -

13072.

Ļaudis mani vecu sauca,
Vecu manu vaiņadziņu.
Lai stāv mani sirmi mati,
Mans vecais vaiņadziņis.
279 [Skurtsteņu muižā (Sesavas pag. Jg)], 362 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

13073.

Ļaudis mani vecu teica,
Siermus matus dēvēdami;
Man gāliņa pieputējse,
Pūŗu miltu sijājot.
158 (Rāvā).

13074.

Man nebija vilka bail,
Kā man veca puiša bail;
Vilku rīdu, vilks aizskrēja,
Vecais puisis nebēdāja.
159 [Aizputē (Aizputes pag. Azp)].

1. Man nebija vilka bail,
Kā man veca puiša bail.
Vilkam saucu, tas aizbēga,
Vecais puisis nebēdāja;
Vecais puisis nebēdāja,
Acis vien mirkšķināja;
Acis vien mirkšķināja,
Zobus vien klabināja.
181 [Cīravā (Cīravas pag. Azp)].

2. Ne no vilka tā nebēdzu,
Kā no veca puiša bēdzu;
Vilkam saucu, mežā muka,
Vecs puisītis rokā ķēra.
216 [Ventspilī].

13075.

Man no vilka tā nav bail,
Kā no veca puiša bail.
Vilcīns gul kārklienāi,
Asti vien kustināja;
Veci puiši uz manim
Zobus vien klabināja.
144 [Gaviezē (Gaviezes pag. Lp)].

13076.

Abgunstnieku pagastā
Trijdeviņi veci puiši;
Trīs nošāva, trīs pakāra,
Trīs aizdzina nabagos.
281 [Ūziņos (Jēkabnieku pag. Jg)].

1. Nīktin nīka, nu iznīka
Jaunmuižnieku vecas meitas:
Trīs noslīka, trīs aizbēga,
Trīs aizgāja nabagos.
1880 [Jaunmuižā (Lutriņu pag. Kld)].

13077.

Lejēniešu tiesiņā
Griķu druva vien ziedēja;
Lejēniešu veci puiši
Griķu putras ēdējiņi.
1131 [Beļavā (Beļavas pag. Md)].

1. Kundziņam vien ziedēja
Balti griķi tīrumā;
Kundziņam vecas meitas,
Griķu putras strēbājiņas.
30 [Ozolu muižā, Suntažu draudzē].

2. Kastarniešu tīrumiņi
Kriķu ziedu noziedējši;
Kastarniešu veci puiši
Kriķu putras ēdājiņi.
Ik rītiņa, ik vakara
Podam stīpa vien skanēja.
16 [Kastrānē (Kastrānes pag. Rg)].

13078.

Vidzemnieku vecas meitas
Zviedzin zviedza nevedamas;
Kurzemnieku zeltenītes
Ik rudeni ritināja.
319 [Neretā (Neretas pag. Jk)].

13079.

Cirstenieku veci puiši
Ar kumpām mugurām;
Kad tie kāpj kalniņā,
Augšpēd rit lejiņā.
207 [Dundagā (Dundagas pag. Vp)].

13080.

N-īšu vaci puiši
Ortu guoja rauduodami.
Kū jī lygu narauduos,
Vuts apakli škurināja.
435 [Latgalē].

13081.

Cirstenieku veci puiši
Dūmu taures pūtējiņi;
Ja navaid dūmu taures,
Pūš vecā zābakā.
207 [Dundagā (Dundagas pag. Vp)].

13082.

N-ieku veci puiši
Gar rubezi rāpu līda;
NN-ieku jaunas meitas
Strubiķiem nomētāja.
182 [Aizputes un Kuldīgas apriņķos)].

- 249 -

13083.

Cirstenieku veci puiši
Guļ kā pekas ceļmalē;
Gaŗam gāju, nemodinu,
Viņems kauna nedarē.
207 [Dundagā (Dundagas pag. Vp)].

13084.

Sasmadznieku veci puiši
Gul kā pekas ceļmalē;
Kazas kājas nograuzušas,
Sēņu kātus domādam.
2291 [Sasmakas novadā (Ārlavas pag. Tl)].

13085.

Cirstenieku veci puiši
Gulē cūku midzītē;
Uš augšā, tu veprīt!
Es paklāšu paladziņu.
207 [Dundagā (Dundagas pag. Vp)].

13086.

Kalētnieku veci puiši
Ik vakaru miglu laida;
Gribēj~ Krūtes zeltenītes
Migliņāi nolūkot.
Gudras Krūtes zeltenītes,
Nestaigāja migliņā.
146 [Lielkrūtē (Purmsātu, Bārtas pag. Lp)].

13087.

Limbažnieki veci puiši,
Kausiņ~ pierē saauguši.
Es neietu Limbažos,
Kaut es vīra neredzējis.
110 [Cēsīs].

1. Es neietu Limbažos,
Kaut es vīra nedabūš~:
Limbažnieki veci puiši,
Pieres kauli sarepējuš~.
64 [Valmierā (Valmieras pag. Vlm)].

13088.

Rendinieku veci puiši
Pastedelē bubināja;
Kleinas kājas, zveiras acis,
Sakumpušu muguriņu.
196 [Rendā (Rendas pag. Kld)].

13089.

Cirstenieku vecus puišus
Saveŗam diedziņā,
Saveŗam diedziņā,
Laižam elles dibenā,
Lai nenāk šī zemē
Pie šīs zemes meitiņām.
207 [Dundagā (Dundagas pag. Vp)].

13090.

Ozolnieku veci puiši
Trapēm(?) gāja peku lauzt;
Ercognieku jauni puiši
Trapēm jāja baznīcā,
Trapēm jāja baznīcā,
Dieva vārdu klausīties.
270 [Ozolu muižā (Ozolnieku pag. Jg)].

13091.

Nīgrandnieki veci puiši,
Caur cepuri dūmi kūp;
Ezernieki jauni puiši,
Gar cepuri rozes zied.
185 [Lielezerē (Ezeres pag. Kld)].

13092.

Nāve nāve, steidzies drīz,
Ņem tos vecos sevim līdz;
Apēd manu tīru maizi,
Manus baltus kāpostiņus.
262 [Brambergā (Glūdas pag. Jg)].

13093.

Ne no viena tā nebēgu,
Kā no veca puiša bēgu:
Vecpuisītis meitas ķēra
Ar abām rociņām.
207 [Dundagā (Dundagas pag. Vp)].

13094.

Ņem tu sievu, vecais puisi,
Negaid~ manis uzaugot;
Ir tas būs tēva dēls,
Kas ar mani līdza augs.
134 [Sinolē (Sinoles pag. Vlk)].

13095.

Neraud~ gauži, veca meita,
Gan vēl tevi izprecēs:
Sirmajam kalpiņam
Vecenīte nomiruse.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

13096.

Nu ir laiks, nu ir laiks
Vecam puišam sievu ņemt:
Piecas govis ālavīcas,
Kuiļam seši sivēniņi.
16 [Kastrānē (Kastrānes pag. Rg)].

- 250 -

13097.

Nu ir laiks, nu ir laiks
Veciem puišiem sievas ņemt:
Nu uzauga divas vārpas
Viena salma galiņā.
33 [Pēteŗupē (pie Saulkrastiem Rg)], 1311 [Apē (Vlk)].

13098.

Protu, protu, redzu, redzu,
Tās mājās veci puiši;
Atpakaļi mežā līda,
Zilus zobus šņakstināja.
226 [Kandavā (Tl)].

13099.

Pūcīt~ brēca siliņā
Uz jauniem cālīšiem;
Tā glūnēja veci puiši
Uz jaunām meitiņām.
28 [Nītaurē (Nītaures pag. Rg)].

13100.

Pusmūžiņa vīriņš biju,
Nu vēl gribu grežoties,
Nu vēl pirku zelta puķi
Aiz vasaras cepurīt~.
21 [Krimuldā (Krimuldas pag. Rg)].

13101.

Rit~, rit~, akmentiņi,
Uz kumeļa kājiņām;
Tā tīko vecas meitas
Pēc jauniem puišiņiem.
207 [Dundagā (Dundagas pag. Vp)].

13102.

Zaķis cilpas pārcilpoja
Par lielo rudzu lauku;
Tā cilpoja veci puiši
Uz jaunām meitiņām.
300 [Kroņa Misas pagastā (Misas pag. B)].

13103.

Satrūdējis ozoliņis
Gul ūdeņa maliņē;
Tā satrūda veci puiši,
Jaunas meitas gaidīdami.
219 [Dzirciemā (Dzirciema pag. Tk)].

13104.

Žēli raud veca zeme,
Pāri jāja arājiņi;
Žēli raud vecas meitas,
Jaunām jāja precinieki.
172 [Rāvā (Rāvas pag. Lp)].

13105.

Žīda zirgi bubināja
Baložkroga stedelē;
Tie nebija žīda zirgi,
Iecavnieku veci puiši.
290 [Lieliecavā (Iecavas pag. B)].

13106.

Štuki štuki, brīnumiņi -
Elkšņiem zied rožu ziedi;
Vēl lielāki brīnumiņi -
Večiem mīl jaunas meitas.
111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)].

13107.

Žorki vilka vecu puisi
Caur veciem pamatiem;
Satikās jaunas meitas:
Kur, sakārni, tevi vilks!
181 [Cīravā (Cīravas pag. Azp)].

13108.

Zems ozols līgojās
Tāpat līdza gaŗajam;
Vecs puisītis grežojās
Tāpat līdza jaunajam.
281 [Nītaures, Siguldas un Cēsu apvidū (Rg, C)].

13109.

Sen dzirdēju, nu redzēju
Veca puiša bagātību:
Divi sieki smalkas pelus,
Raiba kaza aizgaldā.
218 [Aizupē (Aizupes pag. Tk)].

1. Sen dzirdēju, nu redzēju
Veca puiša bagātību:
Vienas biksas mugurā,
Otras mājā skurstenī.
218 [Aizupē (Aizupes pag. Tk)].

13110.

Zila zaļa debestiņa
Caur eglēm zīlējās;
Tā zīlēja veci puiši
Uz jaunām meitiņām.
1181 [Dūres pagastā (Vlk)].

13111.

Zili melli dūmi kūp,
Kas tos dūmus kūpināja?
Veci puiši dedzināja
Savas vecas dvēselītes [cepurītes].
218 [Aizupē (Aizupes pag. Tk)].

- 251 -

13112.

Zinu, zinu, bet neteikšu,
Kas mēnesi balināja:
Vecu puišu asariņas,
Tās mēnesi balināja.
181 [Cīravā (Cīravas pag. Azp)].

13113.

Sirma cūka, barojama,
Asti grieze gredzinā;
Veca meita, precējama,
Pieri vien balināja.
310 [Dignājā (Dignājas pag. Jk)].

13114.

Skatāties, jauni puiši,
Kur tā jūsu mīļā nāca,
Kur tā jūsu mīļā nāca
Pa kalniņu mirdzēdama:
Kurpes kājā, vaiņags galvā,
Sarkans zīda nēzdaudziņis.
Skatāties, veci puiši,
Kur tā jūsu bļaura nāca,
Kur tā jūsu bļaura nāca
Pa kalniņu kūpēdama:
Vīzes kājā, pīpa zobos,
Veca salmu cepurīte.
182 [Aizputes un Kuldīgas apriņķos)].

13115.

Smagi šņāca sila priede,
Smalka lietus pielijuse;
Smagi pūta veci puiši
Pēc jaunām meitiņām.
2291 [Sasmakas novadā (Ārlavas pag. Tl)].

13116.

Smērti, smērti, kuo tu gaidi,
Jem vacūs pa nogīm,
Lai palyka jaunejīm
Plota vīta plateitīs.
4271 [Rēzeknes apr.].

13117.

Spīdēj~ mani sirmi mati
Caur vizuļu vainadziņu;
Es valkāju, nebēdāju,
Dar~ ļaužiem valodiņas.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

13118.

Strauja strauja tā upīte,
Jo tā strauja, jo olaiņa;
Veca veca tā meitiņa,
Jo tā veca, jo bagāta.
197 [Sātiņos (Sātiņu pag. Kld)].

1. Strauja strauja upe tek,
Jo tā strauja, jo olaiņa;
Ilgi meita vaiņagā,
Jo sēd ilgi, jo bagāta.
184 [Dūrē (Vārmes pag. Kld)].

13119.

Suņam devu zaķa kāju,
Lai aiztrenca vecu puisi;
Suns aiztrenca vecu puisi
Noplīsušu kažociņu.
88 [Liezerē (Liezeres pag. Md)].

13120.

Suņi rēja, vilki kauca,
Vecas meitas gauži rauda;
Vecas meitas gauži rauda,
Kur būs ņemti arājiņu,
Kur būs ņemti arājiņu,
Vecām maizes devējiņu.
347 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

13121.

Tā ar jaunām meitiņām
Kā ar skaistām rozītēm;
Tā ar vecām meitiņām
Kā ar vecām ecēkšām.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

13122.

Tam pašam vecam būt,
Kas man~ vecu daudzināja!
Man galviņa apputēja,
Driķu miltus sijājot.
111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)].

13123.

Trādi rīdi mans pūriņš,
Sakalt~s rožu vainadziņš!
Lai sakalta tautu dēls,
Ka man~s jaunas neprecēja.
400 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

13124.

čīkstēdama, vaidēdama
Gaisā skrēja cielaviņa;
Tā čīkstēja tās meitiņas,
Kas bez vīra nodzīvoja.
28 [Nītaurē (Nītaures pag. Rg)].

13125.

Tu, Anniņa, veca meita,
Simtu gadu darbos gāji;
Vēl tu iesi otru simtu,
Vēl tu vīra nedabosi.
161 [Alšvangā (Alšvangas pag. Azp)].

- 252 -

13126.

Tukša kanna, veca meita,
Tās man priekšā plātījās;
Pilna kanna, jauna meita,
Tās no manis bēdzin bēg.
1181 [Dūres pagastā (Vlk)].

13127.

Ūja ūja vecas meitas,
Liekat jaunam puikam mieru!
Es vēl jauniņš, man vēl laiciņš,
Diezgan meitu, kas man~ gaid~.
56 [Pociemā (Pociema pag. Vlm)].

1. Vai jūs trakas, vecas meitas,
Vai man miera neliksit?
Es vēl jauns, man vēl laiks
Jaunu meitu nolūkot.
115 [Jaunbilskā (Bilskas pag. Vlk)].

13128.

Ūja ūja vecais puisis,
Vai es tava līgaviņa!
Tu dancoji zābakos,
Es gulēju šūpulī.
1311 [Apē (Vlk)].

13129.

Ūja ūja veci puiši,
Vai es jūsu līgaviņa!
Diezgan bija jaunu puišu,
Kas ar mani reizā auga.
23 [Lēdmanē (Lēdmanes pag. Rg)].

13130.

Ūja ūja veci puiši,
Vai es jūsu līgaviņa!
Diezgan man jaunu puišu
Kā rozīšu dārziņā.
305 [Vīkstenē (Stelpes (?) pag. B)], 325 [Secē (Seces pag. Jk)].

1. Vaju vaju vecais puisi,
Vai es tava līgaviņa!
Man vairāk jaunu puišu
Kā zīlīšu vaiņakā.
301 [Paskavā(?)].

13131.

Ura ura veci puiši,
Vai es jūsu brūte esu!
Ne es jūsu brūte esu,
Ne jūs mani brūtgāniņi.
451 [Viskaļos, Kokneses draudzē (Viskaļu pag. Rg)].

13132.

Ura ura vecais vilks,
Nu grib jaunu jēru nest!
Ura ura vecais puiss,
Nu grib jaunu meitu ņemt!
18 [Kliģenē, Meņģelē, Plāterē (Zaubes, Meņģeles un Plāteres pag. Rg)].

1. Ūja ūja vecais vilks,
Kam tu jaunu jēru nes?
Vai tu aklis neredzēji,
Kur ēd veca vecenīte?
325 [Secē (Seces pag. Jk)].

13133.

Vai pie veca vīra guļ,
Vai pie vecas ecēšiņas;
Vai pie jauna puiša guļ,
Vai guļ rožu dārziņā.
92 [Mārcienā (Mārcienas pag. Md)].

1. Es jums saku, jauni puiši,
Vecas meitas nejemat!
Gul pie vecas līgaviņas
Kā pie vecām ecēšām,
Vecus pupus grabināja
Kā ozola vecus praulus;
Gul pie jaunas līgaviņas
Kā pie dūnu spilventiņa.
182 [Aizputes un Kuldīgas apriņķos)].

13134.

Vai tādēļ vecs puisīts,
Ka man veca līgaviņa?
Nu vēl gribu ķēdes kalt
Bērajam kumeļam.
30 [Ozolu muižā, Suntažu draudzē].

13135.

Veca biju, bet jo gudra,
Māku puišus kārdināt:
Par kalniņu pārtecēju,
Tek puisītis pakaļā.
268 [Lustēs (Sīpeles pag. Jg)].

13136.

Veca meita Dievu lūdza,
Pie ratiņa sēdēdama.
Kāda Dieva tad tu lūdzi,
Kad tu gāji gubenī?
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

13137.

Veca meita gauži raud,
Mani jaunu redzēdama.
Vai tu traka, veca meita,
Būs man jauna, ko mīlēšu,
Būs man jauna, ko mīlēšu
Kā sirsniņu azotē.
421 [Taurupes pagastā (Rg)].

- 253 -

13138.

Veca meita gauži raud,
Saulē pupi sakaltuši;
Tavas pašas vaina bija,
Kam nelīdi kaņepēs.
56 [Pociemā (Pociema pag. Vlm)], 379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

13139.

Veca meita krakšķināja
Sausas egles galiņā;
Lūza egle, krita meita,
Bira zobi grabēdami.
281 [Ūziņos (Jēkabnieku pag. Jg)].

1. Veca bāba riekstus šķina
Sausā lezdas galīnā;
Lūza lezda, krita bāba,
Plīsa brunkas plarkšķēdamas.
1191 [Ēveles draudzē].

13140.

Veca meita villu vērpa,
Kreiso kāju kustināj~.
Ačka, dulla, kustin~ labo,
Dabūs~ miežu arājīn~!
1191 [Ēveles draudzē].

13141.

Veca puiša dvēselīte
Rijas brodi lidināja,
Ne pie Dieva, ne pie velna,
Ne pie paša veca puiša.
85 [Lazdonā (Lazdonas pag. Md)].

1. Dod, māmiņa, kam dodama,
Nedod manis vecpuišam!
Veca puiša dvēselīte
Padebešos karājās.
Sitat, velli, vaŗa bungas,
Lai krīt elles dibenā,
Lai tur rūca, lai tur kauca,
Mūžam meitu neredzēja.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

131411.

Veca puiša dvēselīte
Sausa koka galiņā;
Tā tur sauca, tā tur brēca,
Jaunas meitas gaidīdama.
196 [Rendā (Rendas pag. Kld)].

13142.

Veca puiša sausus kaulus
Es samalu pulverī;
Rītu nāks vanderzeļļi,
Tad pārdošu mārciņām.
196 [Rendā (Rendas pag. Kld)].

13143.

Vecais āzis kārklus grauza,
Abas kājas piemīdams;
Vecais puisis meitu ķēra
Ar abām rociņām.
14 [Inčukalnā (Inčukalna pag. Rg)], 281 [Nītaures, Siguldas un Cēsu apvidū (Rg, C)].

1. Balta kaza kārklus grauza,
Ar kājiņu piemīdama;
Vecas meitas puišus ķēra
Ar abām rociņām.
19 [Koknesē (Kokneses pag. Rg)].

13144.

Vecais āzis kūlu grauza,
Abas kājas piemīdams;
Vecais puisis meitu lūdza,
Abas rokas salicies.
28 [Nītaurē (Nītaures pag. Rg)].

13145.

Vecais āzis kūlu grauza,
Jaunu zāli gaidīdams;
Vecais puisis bārdu dzina,
Jaunu meitu gribēdams.
14 [Inčukalnā (Inčukalna pag. Rg)].

13146.

Vecais āzis struņķi krimta,
Abi kāji atspēries;
Vecais puisis meitu glauda
Ar abām rociņām.
65 [Valtenbergā (Mazsalacas pag. Vlm)].

1. Veca kaza krūmu krimta,
Abas kājas piemīdama;
Vecs puisīts sievas raud,
Abus vaigus glaudīdams.
360 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

13147.

Vecais bārdu skurināja
Apariņas maliņā
Uz jaunām meitiņām,
Uz skaistiem vainagiem.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

13148.

Vecais puisi, buļļa piere,
Ko uz mani skatījies?
Vai tu biji mucē audzis,
Vai pa spundu ēdināts?
161 [Alšvangā (Alšvangas pag. Azp)].

13149.

Vecais puisis mani ķēra
Ar abām rociņām,
Es uzskrēju ābelē,
Viņš palika apakšā.
246 [Lestenē (Lestenes pag. Tk)].

- 254 -

13150.

Vecais puisis meitu ķēra
Ar abām rociņām;
Ne meitiņu nenoķēra,
Nolauž savu deguntiņu.
2291 [Sasmakas novadā (Ārlavas pag. Tl)].

13151.

Vecais trenca jaunu meitu
Visgaŗām sila malu;
Vecajam kūja klaudz,
Meitai skan vizulīši.
68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)], 88 [Liezerē (Liezeres pag. Md)], 401 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

1. Vecais ņēma jaunu meitu
Ar vizuļu vaiņaciņu;
Vecajam kūja klaudz,
Meitai skan vaiņaciņš.
85 [Lazdonā (Lazdonas pag. Md)].

13152.

Vecajam bārda trīc,
Uz manim veŗoties.
Ej vecais zebenieks,
Vai es tava līgaviņa!
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

13153.

Vecas meitas vēžus gana
Sūnu purva maliņā;
Jaunas meitas, zeltenītes,
Puķītēmi ceļu kaisa.
Vecus puišus blusas koda
Smalkā priežu siliņā;
Jauni puiši, bāleniņi,
Noriņāi danci ved.
97 [Vecpiebalgā (Vecpiebalgas pag. C)].

13154.

Veci puiši, buļļa pieres,
Gaida mani uzaugam.
Vai tu, bulli, neredzēji,
Kas ar tevi reizā auga?
174 [Rudbāržos (Rudbāržu pag. Azp)].

1. Vecs puisītis, celmu ciska,
Gaida mani uzaugam.
Vai tu gaidi, vai negaidi,
Tu jau mani nedabūsi.
Silā veca, sausa priede,
Tā ar tevi līdz uzauga,
Tā ar tevi līdz uzauga,
Tā būs tava līgaviņa.
235 [Abavas muižā (Grenču pag. Tk)].

2. Visas vecas sūnu bārzdas
Gaida mani uzaugam.
Skataitiesi tās meitiņas,
Kas ar jums reizē auga!
363 [Dzirciema pag. (Tk) un citur Kurzemē].

13155.

Veci puiši guļ gar krāsni,
Savas nāves gaidīdami.
Nāve nāve, nāc jel drīz,
Aizraun vecus puišus līdz!
1411 [Jaunrozē (Jaunrozes pag. Vlk)].

1. Vecas meitas guļ gar sētu,
Gaida, kamēr nāve nāks.
Nāve nāve, steidzies drīz,
Ved tās vecās meitas līdz!
28 [Nītaurē (Nītaures pag. Rg)].

13156.

Veci puiši nosēduši
Gar celiņu grāvmalē,
Gar celiņu grāvmalē,
Jaunu meitu gaidīdami.
Gaida, gaida, nesagaida,
Iet projām raudādami.
241 [Blīdienē (Blīdienes pag. Tk)].

13157.

Veci puiši pavasari
Ar bomjiem cilājami;
Vēl prātiņis karājās
Pie jaunām meitiņām.
379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

13158.

Veci puiši salīduši
Sausa bērza stimbanā.
Ka papūta ziemas vēji,
Sāka visi bizināt.
111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)].

1. Jaunas meitas sabēgušas
Veca bērza stumbenā.
Sāka dienas vējiņš pūst,
Sāka meitas bizināt.
19 [Koknesē (Kokneses pag. Rg)].

2. Piecas bābas sakāpušas
Vienā bērza stauberē.
Kad uzpūta ziemas vējš,
Visas piecas bubināja.
134 [Sinolē (Sinoles pag. Vlk)].

- 255 -

13159.

Veci puiši sēž aiz sētas,
Gaid~, lai meitas paliek lētas.
Meitas lētas nepalika,
Puiši sievas nedabūja.
219 [Dzirciemā (Dzirciema pag. Tk)].

1. Vecas meitas tup aiz sētas,
Gaid~, lai puiši paliek lēti.
Puiši lēti nepaliek,
Tām bez vīra jāpaliek.
281 [Nītaures, Siguldas un Cēsu apvidū (Rg, C)].

13160.

Veci celmi sapuvuši
Šitajā līdumā;
Vecas meitas sakrupušas
Mūsējā pagastā.
383 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

13161.

Vecs puisītis glaudījās
Apkārt manu augumiņu.
Ej mežā, glaudījies
Apkārt vilku drīcakliņu!
207 [Dundagā (Dundagas pag. Vp)].

13162.

Vecu ļaužu mīlestība
Tā kā vējš caur sētu pūš;
Jaunu ļaužu mīlestība
Tā kā vīns ar medu tek.
216 [Ventspilī].

1. Vecu ļaužu dzīvošana
Tā kā vējš ap pakšiem pūš;
Jaunu ļaužu dzīvošana
Kā sirsniņa azotē.
401 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

13163.

Vecu mani vecināja,
Vēl neiešu šoruden;
Māršu kroni vien valkāju,
Vēl man savs nevalkāts.
1271 [Litenē (Litenes pag. Md)].

13164.

Vecu meitu vecas dienas,
Tās visiem gan zināmas:
Krustiem kules mugurā
Un bozīte rociņā.
290 [Lieliecavā (Iecavas pag. B)].

13165.

Vecu puisi, vecu puisi,
Uzliec jēra cepurīti,
Lai redzētu jaunas meitas,
Ka tev jēra dvēselīte!
401 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

13166.

Vecus puišus drudzis krata,
Šī devīta vasariņa.
Tā nebija drudža vaina -
Jaunu meitu mīlestība.
264 [Džūkstē (Džūkstes pag. Jg)].

13167.

Vilka, lāča tā nebēgu,
Kā no veca puiša bēgu:
čīkstēj~ kauli staigājot,
Klabēj~ zobi runājot.
23 [Lēdmanē (Lēdmanes pag. Rg)], 451 [Viskaļos, Kokneses draudzē (Viskaļu pag. Rg)]. 76 [Gatartā (Gatartes pag. C)], 281 [Ūziņos (Jēkabnieku pag. Jg)], 379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

1. Vai manu vecu puisi,
Kā pie tevis es gulēšu!
Cīkst tev kauli staigājot,
Dreb valoda runājot.
152 [Jērkulē (Krimuldas pag. Rg)].

2. Labāk vilkam mutes devu,
Ne vecam puisēnam;
Dreb tam kauli staigājot,
Trīc tam bārda runājot.
1271 [Litenē (Litenes pag. Md)].

3. Pasarg~, Dievis, no tā velna,
No vecās mātes meitas:
čīkst kauliņi staigājot,
Grab zobiņi runājot.
3 [Aizkrauklē (Aizkraukles pag. Rg)].

13168.

Vilks vecumu nodzīvoja,
Bērza laipas nelaipoja;
Puiss vecumu piedzīvoja,
Jaunas meitas nedabūja.
88 [Liezerē (Liezeres pag. Md)].

13169.

Vilku, vellu tā nebēdzu,
Kā no vecu puisi bēdzu;
Vilks mežā, vells ellē,
Vecais puisis ceļmalā.
152 [Jērkulē (Krimuldas pag. Rg)].

1. Vilku, lāci tā nebēdzu,
Kā no vecu meitu bēdzu;
Vilki, lāči silmalāi,
Veca meita ceļmalā.
152 [Jērkulē (Krimuldas pag. Rg)].

13170.

Viņ~ vecais galvu glaud,
Mūs~ vecās gaidīdams;
Saglaudījis gludu galvu,
Sagriež bārzdu ķīlītī.
344 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

- 256 -

13171.

Visi mani vecu saka,
Kur ellē veca biju?
Pirmie zobi, pirmie mati,
Pirmais zīļu vainadziņš.
68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)].

13172.

Visi plūca to puķīti,
Kuŗai ziedi taisījās;
Neviens vaira to nerāva,
Kuŗai ziedi nobiruši.
1271 [Litenē (Litenes pag. Md)].

13173.

Visi saka, visi saka:
Veca veca tā meitiņa!
Labāk veca ar godiņu
Nekā jauna bez godiņa.
3 [Aizkrauklē (Aizkraukles pag. Rg)], 16 [Kastrānē (Kastrānes pag. Rg)], 18 (Meņgelē), 22,
27 [Mālpilī (Mālpils pag. Rg)], 281 [Nītaures, Siguldas un Cēsu apvidū (Rg, C)]. 75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)], 77 [Gulberē (Liezeres pag. Md)], 85 [Lazdonā (Lazdonas pag. Md)], 91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)], 98 [Praulienā (Praulienas pag. Md)], 109 [Vestienā (Vestienas pag. Md)],
200 [Skrundā (Skrundas pag. Kld)], 281 [Ūziņos (Jēkabnieku pag. Jg)], 335 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē], 344 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

1. Veca veca tā meitiņa,
Nopelējis vainaciņš.
- Labāk veca ar godiņu
Nekā jauna bez godiņa.
30 [Ozolu muižā, Suntažu draudzē].

13174.

Visi saka, visi saka:
Veca veca tā meitiņa!
Nav meitiņa pieauguse,
Jau par vecu daudzināja.
24 [Lēdurgas draudzē].

13175.

Visi veci tēvainīši
Uz meitāmi lūkojās.
Še tev pīcka par vēderu,
Tā tev meitu gribēšana!
379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

42590.

Ak tu veca māmulīna,
Rauši deg, rauši deg!
Velcies vecu kažocīnu,
Šaujies krāsnes dibenā!
94 [Dunikas Lp].

42591.

Vai Dieviņ, jaunas meitas,
Kur liksam vecus puišus?
Sasiesam kūlīšos,
Liksam ārdos kaltēties.
192 [Kosas C].

1. Jaunas meitas bēdājās,
Kur liksīm vecus puišus;
Sasiesīm kūlīšos,
Liksīm zārdā, kaltēsīm.
378 [Seces Jk].

42592.

Ail(u) ail(u) jaunas meitas,
Kur liksim vecus puišus?
Sien mazos buntiņos,
Ved uz jūŗu slīcināt.
477 [Vecpils Lp].

42593.

Mēs māsiņas padomāsim,
Kur mēs liksam vecus puišus;
Sasiesimi kūlīšos,
Stiepsim upes līcītī.
410 [Stāmerienas Md].

42594.

Ai Dīviņ, jauni puiši,
Kur liksim vacas meitas?
Sīsim vīnā čupiņā,
Svīssim pūra dybynā.
389 [Silajāņu Rz].

42595.

Ai Dieviņi, ko darīšu,
Vecas meitas pakaļ skrej?
Vienai dunku, otrai dunku,
Trešai bozi čimbukos.
116 [Garozas Jg].

42596.

Vai Dieviņ, galva sāp,
Ar muguru nevarēj(u)!
Būt' nu bijuse mīļākā,
Ar muguru palīdzēj'se.
192 [Kosas C].

42597.

Ak tu veca māmulīte,
Kam tu kāpi ābelē?
Ābelei ir asi zari,
Noplēš tavu lindracīnu.
94 [Dunikas Lp].

42598.

Aiz Daugavas jēri brēca,
Veci puiši gavilēja.
Sāk pērkonis rūcināt,
Veci puiši bizinēj(a).
343 [Rāvas Lp].

- 257 -

42599.

Aiz kalniņa dūmi kūp -
Kas tos dūmus kūpināja?
Tur bij divi veci puiši,
Tie tos dūmus kūpināja.
378 [Seces Jk].

42600.

Aiz kalniņa dūmi kūp -
Kas tos dūmus kūpināja?
Vecam puišam ribas dega,
Tas tos dūmus kūpināja.
605 [Skolas].

42601.

Dūmi kūp, dūmi kūp -
Kas tos dūmus kūpināja?
Veca puiša bārda deg
Ar ziliemi uguņiem.
16 [Alsungas (Alšvangas) Azp].

42602.

Aiz kalniņa dūmi kūp -
Kas tos dūmus kūpināja?
Vecu puišu acis dega,
Uz meitām skatoties.
605 [Skolas].

42603.

Āz kalniņ dūm kūp -
Ne tur por, ne azar,
Vec puiš purane
Puspuvušs ceperits.
445 [Ugāles Vp].

42604.

Aiz kalniņa dūmi kūp -
Kas tos dūmus kūpināj(a)?
Tur sēž divas vecas meitas,
Tās tos dūmus kūpināj(a),
Vecas bekas sutināj(a).
189 [Kokmuižas (Koku) Vlm].

42605.

Dūmi kūp, dūmi kūp -
Kas tos dūmus kūpināja?
Vecas meitas žurkas cepa,
Pie lipiņas turēdamas.
75 [Cirgaļu (Aumeisteru) Vlk].

42606.

Aiz upītes āži brēca,
Veci puiši gavilēja.
Ēdat, āži, purva zāli,
Ņemat, puiši, vecas meitas.
241 [Lubānas Md].

42607.

Aiz upītes lejiņā
Veci puiši sienu grāba;
Puiši brēc pēc jaunām meitam,
Bet kas vecam jaunu dos?
605 [Skolas].

42608.

Apsaavu baltas kājas
Pie melniem lindrakiem;
Viņas sētas vecais puisis
No pakaļas lavījās.
378 [Seces Jk].

42609.

Es apāvu zilas zeķes
Teļādiņas pastalās;
Veci puiši savus zobus
Apkārt mani klabināja.
483 [Veselavas (Veselauskas) C].

42610.

Ar vecām meitīnām
Kā ar vecām ecēšām.
Ved uz mežu, sien pie koka,
Lai ēd visi vilki lāči.
Ar jaunām meitīnām
Kā bitīte dābulā.
192 [Kosas C].

42611.

Balta balta putra vira
Melnajā katliņā;
Veci veci tēvainīši
Uz jaunām meitiņām.
497 [Vīpes (Mežmuižas) D].

42612.

Bolts zakīts kuorklu līcja
Ar opolom kuojiņom;
Vacais siermais tautu dāls
Mīlim vuordim manis lyudz.
389 [Silajāņu Rz].

42613.

Bitei spārni nodiluši,
Pa puķēmi ložņājot;
Puišam mati nosirmoj'ši,
Pēc manimi tīkojot.
46 [Beļavas Md].

1. Bitītei spārni dila,
Puķītēs ložņājot;
Puišam mati sirmi tika,
Gaidot mani uzaugot.
127 [Grostonas Md].

- 258 -

42614.

Bitei spārni nodiluši,
Ziediņos ložņājot;
Veci puiši nosirmoj'ši,
Pēc meitām lūkojot.
245 [Lutriņu Kld].

42615.

Ciema puiši kāzās brauca,
Septiņiem dūkainiem;
Vecā meita pakaļ skrēja,
Ar vecām ecēšām.
192 [Kosas C].

42616.

Ciku caku vāverīte
Pa ozola lapiņām,
Ciku caku vecs vecīt(i)s
Pa meitiņu azotēm.
503 [Višķu D].

42617.

Cilpu cilpu zaķīts lēca
Pār lielo rudzu lauku,
Tā cilpoja veci puiši
Pēc jaunām meitiņām.
205 [Kusas Md].

42618.

čīgu, čāgu kamaniņas,
Vecus puišus purvā veda.
Vilkam deva [devu] griķu sieku,
Lai saņēma vecus puišus;
Vilks apēda griķu sieku,
Vecu puišu nesaņēma.
110 [Ērgļu C].

42619.

čīkstēdamsi, vaidēdamsi
Gaisā skrēja cīrulītis.
Tā čīkstēja tie puisīši,
Kas bez sievas nodzīvoja.
75 [Cirgaļu (Aumeisteru) Vlk].

42620.

Dievs pasargi no vecas meitas,
Kā no skābas miltu putras;
Vecas meitas mīlestība
Smird kā pīpes sodrējumi.
605 [Skolas].

42621.

Dod, Dieviņi, mūs' meitiņām
Vecu puisi noprecēt,
Lai tās savu mūžu dzīvo
Veca puiša paspārnē.
358 [Rugāju Abr].

42622.

Dzīrās mūsu vecais puisis
Šo rudeni sievu ņemt,
Dzīrās mūsus, mazus bērnus,
Kāziņās aicināt.
399 [Skujenes (Pils-Skujenes) C].

42623.

Es izgāju ciemu ciemus,
Lāga puišus neredzēju;
Tādi vien sērmu sulas,
Sila peku lauzējiņi.
198 [Krustpils D].

42624.

Es klausos, es klausos,
Kas aiz kalna velējās;
Vecas meitas blusas kūla,
Kreklus zobos turēdamas.
399 [Skujenes (Pils-Skujenes) C].

42625.

Es meitiņa maza biju,
Es mācēju vecus puišus kaitināt;
Gaŗām gāja veci puiši,
Es pasniedzu pātadziņ(u).
477 [Vecpils Lp].

42626.

Es nezi(nu), kas nu būs,
Veci puiši varen lepni:
Abas rokas kabatā,
Tukšs maciņis tašiņā.
548 [Liepāja Lp apr.].

42627.

Es no vilka tā nebēgu,
Kā no veca puiša bēgu;
Par gabalu smaka nāca -
Kuiļa ādas zābaciņi.
378 [Seces Jk].

42628.

Es pazinu vecu puisi
Simtu jūdžu tālumā:
čīkst tam kauli staigājot,
Klab jam mute runājot.
335 [Puzes Vp].

- 259 -

42629.

Es redzēju aiz aploka,
Zaķis plēsa vecus puišus;
Es gribēju glabti iet(i),
Smieklu dēļ nevarēju.
476 [Vecpiebalgas C].

42630.

As redzēju bērza celmu
Kūpam vien, nedegam;
Es redzēju tautu meitu
Sen gaidām - nevedam.
197 [Krotes Lp].

42631.

Es redzēju vecu meitu -
Sēdēj' elles maliņā;
Gaŗām gāju, spēr' ar kāju,
Lai krīt elles dibenā.
246 [Madlienas (Lielais) Rg].

42632.

Es uzkāpu kalniņā,
Suni laidu lejiņā.
Suns iztrieca vecu puisi
Salāpītiem kamzoļiem;
Salāpītiem kamzoļiem -
Izplīsušu bezdibeni.
180 [Katvaru Vlm].

1. Es uzkāpu kalniņāi
Suni laidu lejiņā.
Suns uztrieca vecu puisi
Saplīsušu kažociņ'.
Grabēj' kauli staigājot,
čīkstēj' zobi runājot.
488 [Vidrižu Rg].

42633.

Griķu griķu tā putrīna,
Tai vajaga kazu piena;
Veci veci tie puisīši,
Tiem vajaga jaunu meitu.
192 [Kosas C].

42634.

Jaunas meitas, lieciet vērā,
Veciem puišiem neticiet!
Veciem puišiem pieci prāti,
Trīsdeviņi padomi(ņi).
127 [Grostonas Md].

42635.

Jauniķ, munu jauniķeiti,
Kas tevi jaunu jaunynava?
Djaveits gods ūsys skut(a),
Munys muosys gribādams.
194 [Krāslavas D].

42636.

Jauni puiši, vecas meitas,
Steidzatiesi kāzas dzert!
Vecu puišu dvēselītes
Elles speltē as'ras dzeŗ.
439 [Trikātas Vlk].

42637.

Ka es beju jauna meita,
Vysi mani karināja;
Ka palyku vaca buoba,
Suns ar osti nadadyure.
168 [Kalupes D].

42638.

Koļč es beju jauna meita,
Es par puišim nabāduoju.
Kai palyku vaca buoba,
Suns ar kuoju napaspēre.
170 [Kapiņu D].

42639.

Ka es beju jauna meita,
To maņ beja dāls i meita;
Kai palyku vaca buoba,
Tai maņ vysi čūkstus ruoda.
522 [Zvirgzdienes Ldz].

42640.

Ka es beju jauna meita,
Vysi man mutis devja;
Ka palyku vaca buoba,
Vysi pakaļ spygys rouda.
51 [Bērzpils (Domopoles) Abr].

42641.

Ka es beju jauna meita,
Visi maņ i mutes devja;
Kai palyku vacmeitiņa,
Vysi pagrīž mugariņu.
494 [Viļānu Rz].

42642.

Ka es beju jauna meita,
Vysi mani sādynuoja;
Kai palyku vaca buoba,
Vysi manis naīredzēja.
50 [Bērzgales (Kuļņēvas-Labvāržu) Rz].

42643.

Kad ieraugu vecu puisi:
Uja velns, uja velns!
Kad ieraugu jaunu puisi:
Ak tu Dievs, ak tu Dievs!
378 [Seces Jk].

- 260 -

42644.

Kas tur kliedza, kas tur brēca
Viņē meža maliņē?
Veci puiši iznākuši,
Kliedz pēc jaunām meitiņām.
347 [Rendas Kld].

42645.

Kaza ragus šķībi nesa,
Mazus ganus biedēdama;
Vecas meitas galvu cēla,
Jaunus puišus gribēdamas.
399 [Skujenes (Pils-Skujenes) C].

42646.

Ko darīšu, ko darīšu,
Veca meita palikusi?
Tēvam cūkas paganīšu,
Ar beņķīti pabraukāšu.
75 [Cirgaļu (Aumeisteru) Vlk].

42647.

Ko tie kraukļi kraucināja,
Ko žagatas žvadzināja?
Skujeniešu vecas meitas
Pilni krūmu piebāzīti.
399 [Skujenes (Pils-Skujenes) C].

42648.

Ko tie kraukļi krakšināja,
Ko žagatas žvadzināja?
Vējš aizpūta vecu meitu
No kalniņa purvājā.
75 [Cirgaļu (Aumeisteru) Vlk].

42649.

Ko tās vārnas sīvi brēca,
Ko tie kraukļi krakšķināja?
Kuldīdznieku vecie puiši
Sastriguši rāvienā;
Sastriguši rāvienā -
Būs kraukļiem launadziņš.
546 [Kuldīga Kld apr.].

42650.

Kraukādama pīle peld
Pa dūņainu ezeriņu;
Tā kraukāja jauni puiši,
Vecas meitas dabūjuši.
202 [Kurmāles Kld].

42651.

Krustim sišu vaŗa pīcku
Uz pelēka akmentiņa,
Lai rūsēja, lai pelēja
Silciemiešu veci puiši.
119 [Gaujienas Vlk].

42652.

Kupli dadži apauguši
Dārzā mazu ābelīti;
Veci puiši apsēduši
Mani jaunu meitenīti.
405 [Smiltenes Vlk].

42653.

Kur mēs iesim, veci puiši,
Vecu naudu sakrājuši?
Pirksim bērus kumeliņus,
Ņemsim jaunas līgaviņas!
Vienu jēma, otra nāca,
Trešā līdzi taisījās.
378 [Seces Jk].

42654.

Ko jūs gaidāt, vecie puiši,
Kad jūs sievas neņemat?
Pēr' jūs devāt miežiem vainu,
Kāda vaina šoruden?
Nu aug mieži, nu aug rudzi,
Nu ziedēja apīnīts.
374 [Sātiņu Kld].

42655.

Ķilpu Ķilpu zaķīts lēca
No apara aparā;
Tā ķilpoja veci puiši,
Jaunas meitas meklēdami.
161 [Kabiles Kld].

42656.

Kādēļ, mūsu vecais puisis
Tik bagāts, tik bagāts?
Kā nebūs viņš bagāts,
Pūķis nes miežus rudzus.
273 [Mores Rg].

42657.

Labāk ožu āža smaku,
Nekā veca puiša smaku;
Āžam smird trūdu smaka,
Vecam puišam kuiļa smaka.
306 [Patkules Md].

42658.

Labāk biju veca meita,
Ne nelieša līgaviņa;
Lai zied mani sirmie mati
Apakš zīļu vainadziņ(a).
190 [Kokneses Rg].

- 261 -

42659.

Lobuok man vacs veiriņš,
Nakai jauns pļuoperīts;
Atsasādu zem buorzdiņas,
Kai zam lyušu kažūciņa.
143 [Jāsmuižas D].

42660.

Lai es biju veca meita,
Viju margu vainadziņu;
Glaužu savus sirmus matus
Zem tā margu vainadziņa.
293 [Oļu (Oļu-Apeltienas) Md].

42661.

Leitīšnieku veci puiši
Staigā ausis nolaiduši;
Ieraugst Bārtas zeltainītes,
Saceļ ausis kā lemešus.
39 [Bārtas Lp].

42662.

Lobais ols, lobais ols,
Vyslobuokais brandavīns;
Lobas beja jaunas meitas,
Vyslobuokas vacas buobas.
365 [Sakstagalas Rz].

42663.

Māmiņ' savu daiļu meitu
Godēt godē,
Ik vārdu galā:
Ak tu vecā pelūde!
16 [Alsungas (Alšvangas) Azp].

1. Māte savu īstu meitu
Godātu godāj,
Ik vārda galā:
Vecā pelūd!
364 [Sakas (Upesmuižas) Azp].

42664.

Māsiņ, mana jaunākā,
Tevi teica vecāko;
Ļauna diena grūts mūžiņš,
Tas tev vecu vecināja.
217 [Lejasciema (Lejas) Vlk].

42665.

Meitām rozes novītušas
Aiz lielā slinkumiņa;
Meitām lūpas nodrebēja
Aiz lielā vecumiņa.
246 [Madlienas (Lielais) Rg].

42666.

Mīliet, meitas, ko mīliet,
Vecus puišus nemīliet:
Vecu puišu mīlestība
Ir kā sīva rutku zupa.
161 [Kabiles Kld].

42667.

Melli vērši baltiem ragiem
Peld Daugavu maurodami;
Tie nebija melli vērši,
Tie bij Rīgas veci puiši.
604 [Dažādi iesūtītāji].

42668.

Nebēdā, veco puisi,
Vēl dabūs līgaviņu,
Viņas sētas kaulu kraģe
Veco vīru nospērusi.
263 [Mēmeles Jk].

42669.

Nākat ārā, vecas meitas,
Ko es jums parādīšu:
Redzat, jūsu dvēselītes
Pusdebešu karājās;
Neņem Dievs, ne ar velns,
Ne ar ļauna pasaulīte.
346 [Rencēny Vlm].

42670.

No tālienes vien pazinu
Veca puiša kumeliņu:
Diža galva, platas acis,
Veca spalva mugurā.
192 [Kosas C].

42671.

Nedeg man sausa malka,
Zaļa deg sprēgādam(a);
Nemīl mani veci puiši,
Jauni raksta grāmatiņu.
546 [Kuldīga Kld apr.].

42672.

Nedod, Laime, lāga vīra
Tēva sētas meitiņām.
Lai sauc mūsus vecas meitas,
Ne dzērāja līgaviņu
[līgaviņas].
476 [Vecpiebalgas C].

42673.

Negrib mani ciema puiši,
Vecu meitu dēvēdam(i).
Man Dievīnis paaudzēs
Tautīnāsa arājīnu.
39 [Bārtas Lp].

- 262 -

42674.

Najyudzi vaca kolpa
Jaunajam kumeļam;
Najemit vacas meitas
Jaunajam puiškinam.
Te atbraucja tys puisīts
Bez vīna i zūbeņa.
605 [Skolas].

42675.

Rubi rubi, rubenīt,
Purva bērza galiņāi;
Tā rubina veci puiši
Jaunu meitu gribēdami.
224 [Lielvārdes Rg].

42676.

Nokaltusi apariņa
Pašā kalna galiņāi;
Novecēj'si tautu meita,
Tālas tautas gaidīdama.
418 [Sunākstes Jk].

42677.

Novecoja trīs priedītes
Manā tēva pagalmā;
Novecoja tēva dēls,
Gaidot manis uzaugot.
476 [Vecpiebalgas C].

42678.

Nu ir laiks, nu ir laiks
Veciem puišiem precēties;
Nu zied visi eņģevēri,
Eņģevēru pazarītes.
72 [Cesvaines Md].

42679.

Ņem, tautieti, līgaviņu,
Negaid' mani uzaugam;
Daudz labāks tautas dēls,
Kas ar mani līdzi auga.
378 [Seces Jk].

42680.

Odi koda vecus puišus -
Bizenāti bizenāja.
Skrej mežā, vecais puisi,
Lai mēs tevi neredzam.
246 [Madlienas (Lielais) Rg].

42681.

Ūdi ūdi, mošļi mošļi,
Naaiztīkat gonu maitu!
Ajet, rajet vacus puišus,
Tīm ir vaļas knusītīs.
228 [Liepnas (Lipnas) Abr].

42682.

Oļa oļa, vacais vylks,
Kam tu jēmi jaunu jāru?
Ni ar pruotu, ni ar spāku,
Givi ar zūbim saplyukavi.
143 [Jāsmuižas D].

42683.

Pagaid' laiku, tu puisīti,
Būs i tev līgaviņa;
Man' māsiņa šūpulī,
Gaidi lielu uzaugam.
241 [Lubānas Md].

42684.

Pasarg' man' no vecām meitām
Kā no skābiem kāpostiem.
Klab tām žokļi runājot,
čīkst tām kauli staigājot.
575 [Valmiera Vlm apr.].

42685.

Pāri pāri par upīti,
Šij pusēj nepalikš(u);
Šij pusēj melna maize,
Veci puiši arājiņi.
214 [Lažas Azp].

42686.

Pīzaleiku, pazavjeru,
Voi ir vaca tautu maita,
Vaca vaca tautu maita,
Pīcas grumbas pīŗā (beja).
50 [Bērzgales (Kuļņēvas-Labvāržu) Rz].

42687.

Pinkas puiši savas meitas
Patiltē pametuši;
Veci žīdi pāri brauca
Ar tabaku svilpodami.
378 [Seces Jk].

42688.

Puisīšiem, brālīšiem
Utis ausis noēdušas;
Ikvakarus ceplī līda,
Vecu darvu smērēties.
149 [Jaunpils Tk].

42689.

Puķīt, tavu ziedēšanu,
Mālainā kalniņā;
Meitiņ, tavu dzīvošanu,
Sirmajiem matiņiem.
605 [Skolas].

- 263 -

42690.

Pupom duorzu nūecēju
Ar vacom buobiņom;
Zīmas vēji atsagrīzja,
Suoka buobas bubinuot.
326 [Preiļu D].

42691.

Pupom duorzu nūecēju
Ar vacimi puiškinim,
Atsagrīze reita vēji.
Suoka puiši bubinēt.
143 [Jāsmuižas D].

42692.

Pupām zemi noecēju
Ar jauniem puiškeniem;
Sēklu vežu tīrumam
Ar veciem tāvaiņiem.
545 [Krustpils D apr.].

42693.

Pieguļniek kalniņa
Zili meli dumi kup;
Ka tie dumi nekups,
Veca puiša riba deg,
Tas smirdeja, tas kupej.
605 [Skolas].

42694.

Pūtin pūta melnais mednis
Sausas egles galīnā;
Tā lai pūta veci puiši
Uz jaunām meitīnām.
192 [Kosas C].

42695.

Rendenieku veci puiši
Pastendē bubināja;
Kleinas kājas, zveiras acis,
Sakumpušu muguriņu.
399 [Skujenes (Pils-Skujenes) C].

42696.

Rikšu rikšu, pasklābiņ,
Pa to ciemu notariņ(u),
Lai neredza vecas mātes,
Lai nesauca jaunaviņ(u).
93 [Dundagas Vp].

42697.

Runoj ļauds, ka es vaca -
Kab myužami taids vacums!
Maņ galveņa apputēja,
Kvīšu myltus sejojūt.
265 [Mērdzenes (Michailovas) Ldz].

42698.

Sainikam vec's meit's
Pirte guļ pataise;
Ar suņem ziņ raid,
Lai nāk puiš klātgulēt.
17 [Ances Vp].

42699.

Sasper, velns, vecus puišus,
Vecu puišu bagātību;
Ne tur silta gulēšana,
Ne tur mīļa dzīvošana.
248 [Mālpils Rg].

42700.

Sēņu sēņu, baku baku
Vacajom buobinom;
Rudmesītes, bārzlapītes
Jaunajom meitiņom.
326 [Preiļu D].

42701.

Sirmais āzis kūlu plēsa,
Uz cinīša atspēries;
Vecais puisis bārdu dzina
Uz man' jaunu domādams.
Ēd, āzīti, purva zāli,
Ņem, vecais, vecenīti!
605 [Skolas].

42702.

Sīkas nātras apaugušas
Laukā kuplu ozoliņu;
Vecas meitas apstājušas
Mūs jaunos puisēniņus.
345 [Remtes Tk].

42703.

Skaista zied driķu druva
Iķu tēva tīrumā;
Iķu tēvam vecas meitas,
Driķu putras ēdējiņas.
72 [Cesvaines Md].

42704.

Skrundenieku veci puiši
Arti gāja raudādami.
Kā tiem bija neraudāt,
Utis pašus mudināja?
245 [Lutriņu Kld].

42705.

Smagi krāca sila priede,
Smalka lietus pielijuse;
Gauži raud vecas meitas,
Bez arāja palikušas.
399 [Skujenes (Pils-Skujenes) C].

- 264 -

42706.

Su su vecas meitas,
Ko gar manīm rejaties?
Es neiešu auzas malt,
Vecas meitas lacināt.
471 [Vecauces Jg].

42707.

Suņi rēja, vilki kauca,
Veci puiši gavilēja;
Veci puiši gavilēja
Uz jaunām meitiņām.
6 [Aiviekstes D].

42708.

Suņam devu zaķa kāju,
Lai dzen meitu atpakaļ;
Suns ar visu zaķa kāju
Aizdzen meitu vecumā.
192 [Kosas C].

42709.

Suns izdzina no mežiņa
Salīkušu vecu puisi.
Še, sunīt, tev zaķa kāja,
Dzen to puisi atpakaļ!
477 [Vecpils Lp].

1. Suns izdzina vecu puisi
Noplīsušu kažociņu.
Ņem, sunīti, zaķa kāju,
Dzen to puisi atpakaļ.
605 [Skolas].

42710.

Suns iztrenca vecu meitu
Ar visām pastalām.
Še, sunīti, aitas kāja,
Dzen to meitu atpakaļ.
147 [Jaunlaicenes Vlk].

1. Vacu meitu suņi trenca,
Noplīsušiem lindrakiem;
Še, sunīši, balta maize,
Trenciet meitu atpakaļ.
72 [Cesvaines Md].

42711.

Suns izdzina vecu puisi
Noplīsušām biksītēm.
Neņem Dievs, neņem velns,
Neņem plaša pasaulīt(e).
575 [Valmiera Vlm apr.].

42712.

Suņi rēja vecu meitu
Salāpītu kažociņu;
Sacēlusi lindraciņus,
Ielaidāsi eglienā.
371 [Salgales (Emburgas) Jg].

42713.

Šitie puiši no muguras
Kā vecīši izskatās:
Sirmi mati, pliks paurīts,
Tēva svārki mugurā.
476 [Vecpiebalgas C].

42714.

Šitie puiši no muguras
Pēc večiem izaskata:
Klab tiem zobi runājot,
čīkst tiem kauli staigājot.
605 [Skolas].

42715.

Šitiem mūsu puisēniemi
Trīs kūkumi mugurā;
Vienā utis, otrā blusas,
Tai trešā kūkumā
Vecas meitas saķērušas.
605 [Skolas].

42716.

Tautu dēls jauns teicās,
Kas jods tevi jaunināj'!
Simtu reiz bārdu dzina
Tai vienē vasarē.
200 [Kuldīgas Kld].

42717.

To veco puisi
Laidīšu gaŗām,
Tam teica ļautiņi
Laudz jaunu dēlu;
Kas jel, es viņa
Jaunava būšu?
236 [Līvānu D].

42718.

Velti gaidi, tu tautieti,
Velti tava gaidīšana:
Tu gaid' mani uzaugot,
Es gaid' tevi nomirstot.
605 [Skolas].

42719.

Uja uja vecas meitas
Karstā saulē izkaltušas!
Tā bij viņu pašu vaina,
Kam tās līda kaņepēs.
605 [Skolas].

- 265 -

42720.

Uja vēli [velli], veci vilki,
Neķer jaunu avetiņ(u)!
Nav tam zobu, nevar rīte,
Vīlu [villu] viene plucināja.
548 [Liepāja Lp apr.].

42721.

Vārna kaltin sakaltusi
Mieta galā sēdēdam(a);
Tā sakalta veci puiši,
Jaunu meitu gaidīdam(i).
228 [Liepnas (Lipnas) Abr], 36 [Balvu Abr].

42722.

Vecais āzis kūlu plēsa,
Cinītē atspēries;
Vecais puisis muti deva,
Uz man' jaunu domādams.
605 [Skolas].

42723.

Vecais puisi, vecais puisi,
Uzliec jēra cepurīt(i)!
Lai redzēja jaunas meitas,
Kad tev jēra dvēselīt(e).
224 [Lielvārdes Rg].

42724.

Vecais puisis, buļ(ļ)a piere,
Gaida mani uzaugam,
Tu kā bul(l)is nomausies,
Es kā puķe noziedēšu.
9 [Aizputes (Aizputes-Pils) Azp].

42725.

Vecais puisis smilgās guļ,
Jaunu meitu gaidīdams.
Celies agri, vecais puisi,
Tad tev kāda gadīsies.
398 [Skrundas Kld].

42726.

Vacim ļaudim syura rutka
Un tuo ryugta seipuleņa;
Jaunim ļaudim soldons ols,
Un tuos boltos bikereites.
143 [Jāsmuižas D].

42727.

Vecā māte uzkāpusi
Ābelītes galiņā;
Uzkāpdama pārplēsuse
Savu zīda lindraciņ(u).
Kāp zemē, māte vecā,
Lāpi savu lindraciņu.
364 [Sakas (Upesmuižas) Azp].

42728.

Vecas meitas, Dieva meitas,
Danco līdz ar eņģeļiem;
Veci puiši, velna āži,
Danco līdz ar velnēniem.
306 [Patkules Md].

42729.

Vecas meitas drudzis krata,
Šī devīta vasariņa.
Tā nebija drudža vaina,
Jaunu puišu mīlestība.
61 [Brenguļu (Vecbrenguļu) Vlm].

42730.

Vecu meitu dvēselīte
Padebešos karājās;
Vecu puišu dvēselīte
Priežu silī [silā] sildījās.
55 [Bīriņu Rg].

42731.

Vecas meitas nomirstot
Izstiepjās un saraujās:
Trīsreiz kājas krustiem lika:
Nu ar Dievu pasaulīt(e)!
439 [Trikātas Vlk].

42732.

Vaca vaca tautas meita
Jau puškiņi aptrusuši;
Muns buoliņš nyule auga,
Nyule jaunus darinuoja.
425 [Šķaunes (Landskoronas) Ldz].

42733.

Veca veca tautu meita,
Vainadziņu izdeiroj,
Kab munam buoliņam
Da golam izdīneit.
605 [Skolas].

42734.

Vaca vaca tautu meita,
Vec(s) vizuļu vainadziņš;
Kad tā pati jauna būtu,
Tad tā jaunu darinātu.
75 [Cirgaļu (Aumeisteru) Vlk].

42735.

Vecam prasu padomīnu,
Vecs mācīja trakumā:
Vecs mācīja meitas zagt,
Magdarīnas kalnīnā.
192 [Kosas C].

- 266 -

42736.

Vecais puisis galvu glauda,
Jaunas meitas gribēdams.
Saglaudījis gludu galvu,
Sagriež bārzdu ķīlītī.
399 [Skujenes (Pils-Skujenes) C].

42737.

Vecais puisis izģērbies,
Pliks uz riķiem pakāries.
Vecā puiša dvēselīte
Elles vārtos karājās.
398 [Skrundas Kld].

42738.

Vacais puisi, vecais puisi,
Kad tu ņemsi līgaviņu?
Jau tavai cepurei
Viena puse nopuvusi.
373 [Sarkaņu Md].

42739.

Veci puiši Dievu lūdz,
Uz jumtiņa tupēdami.
Vai tu lūdzi, vai nelūdzi,
Tu jau manis nedabūsi.
16 [Alsungas (Alšvangas) Azp].

42740.

Veca puiša dvēselīte
Diedziņā karājās,
Trūkst diedziņš, krīt dvēsele.
Iekrīt elles dubenē.
16 [Alsungas (Alšvangas) Azp].

1. Jauna puiša dvēselīte -
Ellē kājas karājās;
Trūkst diedziņš, dvēselīte
Kritīs elles ugunī.
198 [Krustpils D].

42741.

Veca puiša dvēselīte
Rijas čorē karājās;
Nij ņem velns, ne ņem Dievs,
Ne ņem rijas kūlējiņi.
3 [Adulienas Md].

42742.

Veci puiši, buļļu pieres,
Gaida mani uzaugam.
Atstā' nosti, vecais puisi,
Es ar tevi nerunāšu.
188 [Klosteres (Klosteres-Aizputes) Azp].

42743.

Veci puiši, buļļa pieres,
Gaida mani uzaugam.
Vai tu, stulbis, neredzēji,
Kas ar tevi līdzi auga?
Tautu meita melnacīte,
Tā ar tevi līdzi auga.
245 [Lutriņu Kld].

42744.

Veci puiši lielījās:
Divi sirmi kumeliņi.
Es redzēju ganīdama:
Cūk' ar kazu ecēšā.
Cūka kvieca, kaza brēca,
Pats ar līdzi murkšināj(a).
605 [Skolas].

42745.

Veci puiši lielu štāti,
Piecu ādu kažociņš;
Viņš pats kāpa kalniņā,
Kažoks vilka lejiņā.
270 [Mežotnes B].

42746.

Vecas meitas sasēdušas
Liela ceļa maliņā;
Gaida ruden' atnākam,
Puišus lētus paliekam.
116 [Garozas Jg].

42747.

Veciem puišiem melnas mutes,
Zem deguna bekas aug;
Zem deguna bekas aug,
Mute kvēpiem piebirusi.
162 [Kacēnu (Kačanovas) Abr].

42748.

Vacim puišim taidas mutes,
Zam daguna bakas aug;
Zam daguna bakas aug,
Gara topa dagunā.
358 [Rugāju Abr].

42749.

Veci puiši piedzēruši,
Guļ kā pekas ceļmalā;
Gaŗām gāja jaunas meitas,
Visiem kaunu padarīja.
93 [Dundagas Vp].

42750.

Veci puiši pieskaitāmi
Pie vecāmi ecēžāmi,
Vecas meitas pieskaitāmas
Pie ziedošas ābelītes.
87 [Drabešu (Drabužu) C].

- 267 -

42751.

Veci puiši salīduši
Vienā bērza stimbēnā,
Ja tur Dievs labi dos,
Būs mušām barībiņa.
72 [Cesvaines Md].

42752.

Veci puiši valgus grieza,
Kreiso kāju kustināja.
Kustin', kustin' kreiso kāju,
Šogad sievas nedabūs'.
61 [Brenguļu (Vecbrenguļu) Vlm].

42753.

Vecie puiši, vecas pekas,
Gulēj' ceļa maliņā;
Kazas kājas nograuzušas,
Par kātiem domādamas.
246 [Madlienas (Lielais) Rg].

42754.

Vecam ruki, vecam ruki,
Vecam priežu ciekurzīši;
Jaunam piens, jaunam siers,
Jaunam meitiņ' klātgulēt.
439 [Trikātas Vlk].

42755.

Veca puiša dvēselīte
Līkā priedē karājās;
Iztiepjas un saraujas,
Riņķī griežas, nopušas.
41 [Bauņu Vlm].

42756.

Veca zeme gauži raud,
Pāri jāja arājiņ(i);
Vecas meitas gauži raud,
Jaunām jāj preciniek(i).
242 [Lubejas Md].

42757.

Vecas meitas guļ gar sētu
Saulē zobus atņirdzušas.
Nāve nāve, nāc ak drīz,
Ņem tās vecās meitas līdz!
146 [Jaungulbenes Md].

42758.

Vecu puišu dvēselītes
Ne pie Dieva, ne pie velna,
Krīt purvā, sit pie celma,
Iekrīt elles dibenā.
110 [Ērgļu C].

42759.

Vilka lāča tā nebēgu,
Kā no veca puiša bēgu:
Labāk tēva sētiņā,
Ne nelieša mājiņā.
378 [Seces Jk].

42760.

Vecus puišus drudzis krata,
Šī devīta vasariņa;
Tā nebija drudža vaina,
Jaunu meitu mīlestība.
6 [Aiviekstes D].

42761.

Visi mani vecu saka,
Vēl neiešu šoruden;
Glaudīš' savus sirmus matus
Zem vizuļa [vizuļu] vainadziņ(a).
373 [Sarkaņu Md].

42762.

Visi saka, visi saka:
Vaca vaca tā meitiņa.
Vai tādēļ vaca biju,
Kad man kupris mugurā?
373 [Sarkaņu Md].

42763.

Zaķīts kūla vecu puisi,
Aiz pagalma skaidienā;
Es gribēju glābti ieti,
Smiekli nāca, nevarēju.
497 [Vīpes (Mežmuižas) D].

42764.

Zied rozītes, zied neļķītes
Jaunu meitu ceļmalā,
Aug dadzīši, aug nātrītes
Vecu puišu sētmalā.
127 [Grostonas Md].

42765.

Zila zaļa debestiņa
Caur eglēm zīlējās;
Tā zīlēja vecas meitas
Uz jauniem puisēniem.
399 [Skujenes (Pils-Skujenes) C].

- 268 -

42766.

Kū mes, meitas, dareisim,
Ka mes vacas paliksim?
Dīnu byudus muozuosim,
Nakti puišus muonēsim.
265 [Mērdzenes (Michailovas) Ldz].

42767.

Kas to ceļu nostaigāja
Ar tām koka tupelēm -
Veci puiši nostaigāja
Uz jaunām meitiņām.
273 [Mores Rg].

42768.

Zynu, zynu, ko vajaga jaunojim,
Zynu, zynu, ko vajag(a) vacajim.
Vacim skuobu kuopusteņu,
Jaunim ryugtu ruduceņu.
265 [Mērdzenes (Michailovas) Ldz].

42769.

Žēli raud vecas meitas:
Nav tām savu arājiņu;
Nav tām savu arājiņu,
Mīļu vārdu runātāju.
353 [Rubas (Reņģu) Jg].

42770.

Žīda zirgi bubināja
Kalna kroga stadulā;
Tie nebija žīda zirgi,
Tie bij mūsu veci puiši.
246 [Madlienas (Lielais) Rg].

42771.

Žurkas vilka vecu puisi
Pa caurām pasienām;
Jaunas meitas satikušas:
Kur čakārni jūs liksat?
246 [Madlienas (Lielais) Rg].

Table of Contents |View Entire Work