HomeIntroductionBrowseImagesSearchLinks
Table of Contents |View Entire Work

4. Apciemošana naktī; meitās iešana

12479.

Ai ai jauna meita,
Tavu dailu gulēšanu:
Kviešu salmi, balts palags,
Sarkans rožu vainadziņš.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

12480.

Vai Dieviņi, galva sāp,
Ar muguru nevarēju:
To darīja silta guļa,
Jauna puiša mīlestība.
16 [Kastrānē (Kastrānes pag. Rg)].

12481.

Vai Dieviņ, galva sāp
Jaunu zēnu gulējumu;
Labāk būtu gulējuse
Atvasīšu krūmiņā.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

12482.

Ai kamiņi, ai kamiņi,
Nu mēs divi riebsimies:
Tev dēliņš, man meitiņa
Ik vakaru vietu taisa.
324 [Sēļpilī (Sīļpils pag. Jk)].

12483.

Ai kaimiņi, nāburdziņi,
Mūs~ mīlīgu dzīvošanu:
Jūsu meitas, mūsu puiši
Gul uz viena paladziņa.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

12484.

Vai saimnieks, saimniecīte,
Lūko citu gājējiņu:
Kalpiņš guļ ar kalponi
Apakš vienas seģenītes.
61 [Mazsalacā (Mazsalacas pag. Vlm)].

12485.

Ai tautieti, tēva dēls,
Tavu labu tikumiņu:
Tēvs stellēja uz pieguļu,
Tu pie meitām gubenī.
1253 [Kroņa laicenē].

12486.

Aiz ko mūsu upmalī
Līki kārkli saauguši?
Jauni puiši noviļāja,
Ar meitām gulēdami.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

12487.

Aiza - ilgi - gulējos
Jaunu meitu ciemiņā;
Cel, Dieviņi, lielu miglu,
Lai neredz izjājam!
73 [Dzērbenē (Dzērbenes pag. C)].

12488.

Aizmirst vien nevarēju
Jaunu puišu gulējumu:
Svārkiem sedza, mutes deva,
Rociņ~ lika pagalvī.
7 [Jaunbebros (Bebru pag. Rg)].

1. Ir no prāta neizgāja
Jauna puiša mīlestība:
Svārkiem sedza, mutes deva,
Rokas bāza azotē.
97 [Vecpiebalgā (Vecpiebalgas pag. C)].

12489.

Ak tu salda zemenīte,
Tik mēlīti neaizriju;
Ak tu krupja tautu meita,
Neļāvāsi klātgulēt.
218 [Aizupē (Aizupes pag. Tk)].

12490.

Ar meitām apguļos
Baltu puķu siliņā.
Ūdens šnāce, akmens krāce,
Vēja māte stabulēja.
85 [Lazdonā (Lazdonas pag. Md)].

- 168 -

12491.

Ar meitām mīļi guļu,
Suņi, kaķi cauri skrēja;
Kad ar savu līgaviņu,
Ūdens cauri netecēja.
318 [Lindes Birzgalē (Birzgales pag. Rg)].

1. Es gulēju ar meitām,
Ūdens cauri netecēja;
Guļ~ ar savu ļaudaviņu,
Ar ratiem cauri brauca.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

2. Puiši guļ ar meitām,
Ūdens cauri netecēja;
Vīri guļ ar sievām,
Vilks ar kazu cauri skrēja.
90 [Lodē (Kusas pag. Md)].

12492.

Ar meitiņu saderēju,
Kur šonakt gulēsim;
Iesam siena šķūnītē,
Tur šonakt gulēsim,
Tur šonakt gulēsim,
Augumiņus mērīsim.
16 [Kastrānē (Kastrānes pag. Rg)].

12493.

Auzu lauku pārtecēju,
Auzu graudus izskaitīju;
Pie puisīša gulēdama,
Puiša godu nolūkoju.
2291 [Sasmakas novadā (Ārlavas pag. Tl)].

12494.

Balta kaza kārklus grauza,
Abas kājas saspēruse;
Puiši guļ pie meitām,
Abas rokas azotē.
68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)].

1. Vecais āzis kūlu plēsa,
Cinatā atspēries;
Vecais puisis guļ pie meitas,
Abas rokas azotē.
281 [Nītaures, Siguldas un Cēsu apvidū (Rg, C)].

12495.

Bērīts mans kumeliņš
Tukšu sili grabināja;
Pats gulēju pie meitām
Smalkos linu palagos.
107 [Vietalvā (Vietalvas pag. Md)].

12496.

Bez meitiņas es negulu,
Bez vāveres kažociņa;
Ciemā manas meitas auga,
Silā sīkas vāverītes.
187 [Graudupē (Rendas pag. Kld)].

1. Bez meitiņas es neguļu,
Bez vāveŗu kažociņa;
Pie meitiņas mīļa guļa,
Silts vāveŗu kažociņš.
281 [Nītaures, Siguldas un Cēsu apvidū (Rg, C)].

2. Mūs~ bāliņis lielījās
Bez meitiņas negulēt,
Bez meitiņas negulēt,
Bez vāveres kažociņa.
Kur tu ņēmi jaunu meitu,
Kur vāveres kažociņu?
- Ciemā auga daiļas meitas,
Silā daiļas vāverītes.
281 [Ūziņos (Jēkabnieku pag. Jg)].

12497.

Dienu mani saule silda,
Nakti silda mēnestiņš;
Dienu mani brāļi mīl,
Nakti mīl tautu dēls [ciema puiši].
161 [Alšvangā (Alšvangas pag. Azp)].

12498.

Dienu puiši ēde, dzēre,
Nakti gāja lenderēt,
Nakti gāja, solīdami
Meitiņām piecu mārku.
1201 [Galgauskā (Galgauskas pag. Md)].

12499.

Dižans puisis lielījās
Pie meitām vien gulēt.
Dažu nakti pārgulēja
Pie meitiņas kājiņām.
216 [Ventspilī], 335 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

12500.

Divi nakti guļ~ pie puiša,
Trešo vai(r) nevarēj~,
Trešo nakti puisīšam
Viltus nauda šaujīnā.
Do(d) par vellu savu naudu,
Ne par manu augumīn~!
1191 [Ēveles draudzē].

12501.

Dod, Dieviņ, ko dodams,
Dod jel drīzi gaišumiņu:
Visu nakti ciema zēni
Kā pelīti pīkstināja.
310 [Dignājā (Dignājas pag. Jk)].

- 169 -

12502.

Dod, Dieviņ, lietum līt,
Nejās puiši pieguļā,
Iedzīs zirgus aplokā,
Ies pie meitām šķūnītī.
247 [Pētertālē (Struteles pag. Tk)].

1. Ak tu Dievs, lietus līst,
Neies puiši pieguļāi,
Neies puiši pieguļāi,
Nāks pie manis klātgulēt.
144 [Gaviezē (Gaviezes pag. Lp)].

2. Dievs do(d) jaunam lietum līt,
Ta jās puiši pieguļā,
Ta būs mūsu meitiņām
Šovakar dubul(t)dancis.
61 [Mazsalacā (Mazsalacas pag. Vlm)].

3. Dod, Dieviņi, lietum līt,
Nejās puiši pieguļā;
Būs meitām silta guļa
Apakš puišu kažociņa.
400 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

4. Dod, Dieviņ, lietum līt,
Nejās puiši pieguļā;
Gulēs puiši pie meitām,
Veci vīri pie sievām.
111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)].

5. Dod, Dieviņ, lietum līt,
Nejās puiši pieguļā;
Paliks man puiša svārki,
Puiša raibi kažociņi.
6 [Annas muižā (ķēču pag. Rg)], 17 [Ķēčos (ķēču pag. Rg)].

12503.

Drebi, drebi, apšu lapa,
Vējiņš tevi drebināja;
Tā drebēja jauni puiši,
Pie meitām gulēdami.
24 [Lēdurgas draudzē], 28 [Nītaurē (Nītaures pag. Rg)].

1. Trīci, trīci, apses lapa,
Vējiņš tevi trīcināja;
Tā trīc puiša dvēselīte
Apakš manas villainītes.
107 [Vietalvā (Vietalvas pag. Md)].

12504.

Drebi, drebi, tautu meita,
Apakš mana kažocīna;
Tā dreb manis kumelīnis,
Tumšu nakti seglojot.
149 [Nīcā (Nīcas pag. Lp)].

12505.

Dzēru alu, nepiedzēru,
Kā piedzēru brandavīna;
Kūlu riju, nenosvīdu,
Kā pie puiša gulēdama.
161 [Alšvangā (Alšvangas pag. Azp)].

12506.

Dzer un dziedi, tautu meita,
Klātgulēt vien nenāc:
Jauna, zaļa man sirsniņa,
Tā dažādi grozījās.
344 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

12507.

Dzer un dziedi, tautu meita,
Klātgulēti vien nenāc;
Tu jau pati gan zināji,
Traka galva dzērājam.
379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

12508.

Ieslēdz mani māmulīte
Jaunāi priežu klētītē,
Apkārt tek tautu dēlis,
Kā sunītis smilkstēdams.
161 [Alšvangā (Alšvangas pag. Azp)].

12509.

Ēd, gosniņa, sila zāli,
Līdz uzauga baltābols;
Gul, puisīti, pie meitām,
Līdz pārvedi līgaviņu!
208 [Ēdolē (Ēdoles pag. Vp)].

12510.

Ej ar Dievu, tu tautieti,
Kur Laimīte tev vēlē(j)si;
A(t)do(d) manus mīļus vārdus,
Maksā vietas taisījum~!
1191 [Ēveles draudzē].

12511.

Ej projām, tautu dēls,
Es pie tevis negulēš~!
Es gaidīšu to puisīti,
Kam es pati ziņu laid~;
Ne es tevi aicināj~,
Ne es tev ziņu laid~.
61 [Mazsalacā (Mazsalacas pag. Vlm)].

12512.

Ej, tautieti, gul~ pie velna,
Ne pie mana augumiņa;
Apsedzies dadža lapu,
Ne ar manu vilnainīti!
73 [Dzērbenē (Dzērbenes pag. C)].

- 170 -

12513.

Es ardams, ecēdams
Apkārt griežu velēniņu;
Tā grozīju to meitiņu,
Kas pie manis negulēja.
61 [Mazsalacā (Mazsalacas pag. Vlm)].

12514.

Es jums lūdzu, ciema puiši,
Nākat arī šovakar!
Šovakar māju puiši
Sastriguši rāvienā.
182 [Aizputes un Kuldīgas apriņķos)].

12515.

Es jums lūdzu, ciema puiši,
Šovakar nenākat:
Šovakar māju puiši
Vij priekš jumis pātadziņas.
182 [Aizputes un Kuldīgas apriņķos)].

12516.

Es meitām labs draudziņš,
Es vidū gulētājs;
Nav meitiņa aizguluse,
Man rociņa azotē.
29 [Nurmižos (Vildogas pag. Rg)].

12517.

Es meitiņa daiļa augu,
Es pie puiša negulēju,
Es neļāvu nospārdīt
Savus baltus paladziņus.
195 [Raņķos (Raņķu pag. Kld)].

12518.

Es meitiņa kā puķīte,
Man pupīši kā radziņi;
Nāc, puisīti, klātgulēt,
Es tev došu pameņģēt.
92 [Mārcienā (Mārcienas pag. Md)].

12519.

Es meitiņa kā puķīte,
Puiši mani nemīlēja;
Vai es biju piegulējse
Pie dižā olendeŗa?
161 [Alšvangā (Alšvangas pag. Azp)].

12520.

Es meitīnas nevaināju,
Lai tā diža, lai tā maza:
Dižo ņēmu klātgulēt,
Mazo liku pagalvī.
144 [Gaviezē (Gaviezes pag. Lp)].

12521.

Es nebiju blēņu puisis
Pie man~s blēņu neatrada;
Pie man~s gul jaunas meitas,
No man~s kauna neredzēj~.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

1. Es nebiju blēņu meita,
Es to blēņu negribēju;
Pie man~s gul jauni puiši,
Pie man~s blēņu neatrada.
68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)], 88 [Liezerē (Liezeres pag. Md)].

12522.

Es neguļu pie tā puiša,
Kur gulēju viņunakt:
Reiz uz reizu mutes prasa,
Abi roki azautī.
1191 [Ēveles draudzē].

12523.

Es nezinu, kas man vainas,
Es nevaru līksma būt.
Vai būs velns piegulējs,
Vai ar kāds tēva dēls?
1311 [Apē (Vlk)].

1. Ai Dieviņi, vēders sāp,
Ar muguru nevarēju.
Vai būs mani piegulējs
Dižanais tēva dēls?
111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)].

12524.

Es nestāvu pie ozola,
Pie ozola liela rasa;
Es neguļu pie puišiem,
Pie puišiem liels kaunīc.
73 [Dzērbenē (Dzērbenes pag. C)].

12525.

Es paēdu miltu putras,
Apsagulu gultiņā.
Domāj~ puisi klāt guļot, -
Manas pašas vēderiņš.
1181 [Dūres pagastā (Vlk)].

12526.

Es pie Jāņa negulētu,
Jānis rāmi negulēja:
Visu nakti skandināja
Gar manāmi saktiņāmi.
279 [Skurtsteņu muižā (Sesavas pag. Jg)].

12527.

Es pie puiša negulēju,
Vaiņadziņu valkādama,
Lai stāv tīra dvēselīte
Kā tērauda gabaliņš.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

- 171 -

12528.

Es pie puiša tā gulēj~
Kā pie salmu gabalīn~:
Ne tas man mutes deva,
Ne pupīnus apraudzīj~.
61 [Mazsalacā (Mazsalacas pag. Vlm)].

12529.

Es puisīti mīļi glaudu,
Viņš tik mīļi negulēja;
Ar sagšām pašu sedzu,
Kājas tinu lindrakos.
24 [Lēdurgas draudzē].

12530.

Es, puisīti, otru nakti
Vairs pie tevis negulēšu,
Es atradu viņu nakti,
Tev bij suņa amatiņš:
Tu satini savas kājas
Mana krekla pierietnie.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

12531.

Es, puķīte, tevis dēļ
Dažu nakti negulēju,
Nokavēju miegu savu,
Noskraidīju kumeliņu.
187 [Graudupē (Rendas pag. Kld)], 391 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

12532.

Es savam mīļākam
Mīkstu vietu pataisīju:
Divi saujas rožu liku,
Trešo smalku magonīšu.
931 [Meirānos (Meirānu pag. Md)].

12533.

Es zināju, es zināju,
Kā puišiem vajadzēja:
Baltu bikšu, melnu svārku,
Jaunu meitu klātgulēt.
75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)].

1. Es gan zinu, es gan zinu,
Kā vajaga puisīšiem:
Zilu zeķu, vecu vīžu,
Vecu bābu klātgulēt.
93 [Mēdzžlā (Mēdzžlas pag. Md)].

12534.

Es cerēju vienu nakti
Pie tautieša pārgulēt;
Velns izrautu kalpam mēli,
Kas pateica māmiņē!
189 [Kuldīgas Kalnmuižā (pie Kuldīgas)].

12535.

Gailis tek pār istabu
Pūkaiņām kājiņām;
Es tecēju pie meitām
Ar sudraba zābakiem.
241 [Blīdienē (Blīdienes pag. Tk)].

12536.

Grib zemīte smalk~ aŗam,
Grib i smalki ecējam;
Grib puisītis klāt guļam,
Grib i mīļi pieņemam.
90 [Lodē (Kusas pag. Md)].

1. Grib zemīte ecējam,
Gribēj~ labi apaŗam;
Grib meitiņa klāt guļam,
Gribēj~ labi apkampjam.
251 [Smukās (Remtes pag. Tk)].

2. Grib zemīte smalk~ aŗama,
Grib i smalki ecējama;
Grib meitiņa klāt guļama,
Grib i stalti vizināma.
1271 [Litenē (Litenes pag. Md)].

3. Grib zemīte smalk~ aŗam,
Grib tā smalki ecējam;
Grib meitiņa klāt guļam,
Grib ar pupu lūkojam.
111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)].

12537.

Gul~ ar godu, tautu dēlis,
Mana sagša, mans palags;
Ja ar godu negulēsi,
Raušu nost, ieš~ projām.
30 [Ozolu muižā, Suntažu draudzē].

12538.

Gul~ pie manis, tautu dēls,
Neviļ manu augumiņu;
Ja vils~ manu augumiņu,
Velns raus tavu dvēselīti.
112 [Cirstos (Cirstu pag. C)].

12539.

Gul~ pie manis, tautu meita,
Es tev grēka nedarīšu.
Vai tā mana sīka nauda
Maksās tavu augumiņu?
111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)].

- 172 -

12540.

Gul~ pie manis, tautu meita,
Kā pie sava bāleliņa;
Tu, pie manis gulēdama,
Mūžam kauna neredzēsi.
344 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

1. Nāc pie mani, tautas meita,
Kā pie sava bāleliņa;
Es nebiju blēņu puika,
Es vis blēņu nedarīju.
Pie maniem meitas gul
Kā pie sava bāleliņa.
75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)].

12541.

Gul~ pie manis, tautu meita,
Man micīte azotē;
Ja ļautiņi daudz runās,
Likš~ micīti galviņā.
15 [Jaunpilī (Zaubes pag. Rg)], 27 [Mālpilī (Mālpils pag. Rg)].

12542.

Gul~ pie vilka, tautu meita,
Kad pie manis negulēji;
Bēru auzas kumeļam,
Guļu siles galiņā.
16 [Kastrānē (Kastrānes pag. Rg)].

1. Gul~ pie vilka, tautu meita,
Kad pie manis negulēji;
Es gulēju jūriņā
Savā ziedu laiviņā.
68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)].

12543.

Guli, puisi, ja tev tīk,
Ja netīk, ej projām!
Ne es tevis lūgtin lūgšu,
Ne raudāšu pakaļā.
65 [Valtenbergā (Mazsalacas pag. Vlm)].

12544.

Gul~, puisīti, tu ar godu,
Ņem ar godu vaiņadziņu,
Nedar~ kaunu ne sevim,
Ne maniem bāliņiem!
111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)].

12545.

Gul~, tautieti, citu meitu,
Kamēr abi pieguļā,
Lai ļautiņi nezināja,
Ka es tava līgaviņa.
216 [Ventspilī].

12546.

Izgudrāme tautu dēls
Pie manim nakti gul;
Izgudrāme es paklāju
Sīku nātru paladziņu.
190 [Kuldīā].

1. Izgudrēm tautu dēls
Gul manos brālīšos;
Izgudrēm es paklāju
Sīku dadžu paladziņu.
200 [Skrundā (Skrundas pag. Kld)].

2. Izgudrim tautu dēls
Pie manim nakti gul;
Izgudrim es meitiņa
Mīkstu gultu pataisīju:
Div~ kārtām ērkšķus liku,
Trešo sīku adatiņu.
174 [Rudbāržos (Rudbāržu pag. Azp)].

12547.

Jāj, bāliņ, pieguļā
Savu bēru kumeliņu:
Man atnāce ciemu zēni
Kā resnie ozoliņi.
324 [Sēļpilī (Sīļpils pag. Jk)].

12548.

Jauni puiši nezināja,
Kur gulēja jaunas meitas:
Pagalmiņa vidiņā,
Vērmelīšu krūmiņā.
135 [Smiltenē (Smiltenes pag. Vlk)].

12549.

Kas kaķam krāsni liedza?
Kaķam krāsne piederēja;
Kas puišiem meitas liedza?
Puišiem meitas piederēja.
68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)].

1. Kas bitei ziedu liedza?
Bitei ziedi piederēja;
Kas puisimi meitu liedza?
Puisim meita piederēja.
293 [Gravendālē (Mežotnes pag. B)], 3641 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

12550.

Kas kaķam krāsni liedza,
Kas puišam jaunu meitu?
Kaķis krāsnis dibinā,
Puiss pie meitas gubenī.
931 [Meirānos (Meirānu pag. Md)].

12551.

Kas man dos tīras maizes
Jele vienu gabaliņu!
Kas man dos jaunu meitu
Vienu nakti klātgulēt!

- 173 -

1. Kas man dotu tīras maizes
Vienu pašu kumāsīn~!
Kas man dotu vienu nakti
Jauna puiša klātgulēt!
128 [Lugažos (Lugažu pag. Vlk)].

12552.

Kas tie tādi, kas tie tādi,
Kas pa nakti vazājās?
Zirgu zagļi, krampjulauži,
Tie pa nakti vazājās.
1311 [Apē (Vlk)].

12553.

Kas to saka, tas meloja,
Ka pie puiša silta guļa:
Es gulēju viņu nakti
Kā pie ledus gabaliņa.
281 [Nītaures, Siguldas un Cēsu apvidū (Rg, C)].

12554.

Kas to saka, tas meloja,
Ka pie puiša silta guļa:
Es gulēju viņu nakti,
Man nosala muguriņa.
16 [Kastrānē (Kastrānes pag. Rg)].

1. Kas to saka, tas nav ties~,
Ka pie meitas silta guļa:
Es gulēju viņunakt,
Abas ausis nosaldēju.
65 [Valtenbergā (Mazsalacas pag. Vlm)].

2. Kas to teica, tas meloja,
Ka pie puiša silta guļa.
Es gulēju vienu nakti,
Man nosala vieni sāni;
Es gulēju otru nakti,
Man nosala otri sāni;
Būt~ gulējse trešo nakti,
Būtu pate nosaluse.
182 [Aizputes un Kuldīgas apriņķos)].

3. Kas to teica, tas meloja,
Ka pie puiša silta guļa:
Es gulēju viņu nakti,
Man nosala pupu gali.
251 [Smukās (Remtes pag. Tk)].

4. Pie kauliņa garda gaļa,
Pie meitiņas silta guļa.
Kas to teica, tas meloja,
Ka pie meitas silta guļa:
Man nosala kājas rokas,
Vienu nakti klātguļot.
196 [Rendā (Rendas pag. Kld)].

12555.

Kas vilkami medu deva,
Sila malu kūvējot?
Kas puišami meitu deva,
Iekām sauca baznīcā?
379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

12556.

Kažociņi kažociņi,
Tu man kaunu padarīji:
Cik es gāju pie meitām,
Tev tā velna grabēšana.
13 [Ikšķilē (Ikšķiles pag. Rg)].

12557.

Klusu klusu pie meitām
Ar pakulu biksītēm,
Lai salmiņi nečaukstēja,
Lai māmiņa nedzirdēja.
322 [Saukā (Saukas pag. Jk)].

12558.

Ko liedzies, tautu meita,
Ko tik daudzi dievojies?
Dažu naksniņ~ i gulēji
Uz manāmi rociņām.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

1. Ko, puisīti, tu liedzies,
Ko tik daudz dievojies?
Cik naksniņas negulēji
Apakš manas villainītes!
250 [Slampē (Slampes pag. Tk)].

12559.

Ko līdz manim brūna gulta,
Smalki linu paladziņi:
Ik vakarus kalpa puiši
Ar vīzēm izbradāja.
377 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

12560.

Kroga meita vietu taisa,
Aicin~ mani klātgulēt.
Guli pate, kroga meita,
Es pie tevis negulēšu.
379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

1. Ciema meita cisas taisa,
Šķita mani še guļam.
Guli pati, ciema meita,
Es pie tevis negulēšu;
Man vistiņa pakaļā
Ar diviemi cālīšiem.
88 [Liezerē (Liezeres pag. Md)].

- 174 -

12561.

Krogus meitas vietu taisa,
Aicin~ mani klā(t)gulēt.
Guļat pašas, krogus meitas,
Jums ir melli paladzīn~.
1191 [Ēveles draudzē].

12562.

Kur tu iesi, ciema puisi,
Nu jau saule vakarā?
Nāc pie manis a(t)pakaļ,
Tev būs mīksta gulēšan~;
Tev būs mīksta gulēšan~,
Mīļu vārdu runāšan~.
1191 [Ēveles draudzē].

12563.

Kur tu iesi, ciema puisi?
Paliec še vakarā!
Es jau cisas sataisīju,
Šādas tādas lasīdama.
379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

12564.

Kur tu jāji, kalpa puika,
Tumšajā vakarā?
Jāj pie manis, kalpa puika,
Man gultiņa pataisīta
Mīkstiem dūnu spilveņiem,
Smalkiem slēžu palagiem.
Gul~ tu, puika, tai malā,
Es ar pati šai malā.
- No rītiņa celdamies,
Abi divi gauži raud:
Vienam žēli projām jāti,
Otram žēli še palikt.
232 [Talsos (Tl)].

12565.

Kur, vilciņ, tu tecēji
Ar tiem dzelža cabuļiem?
- Uz Rīdziņu, uz Rīdziņu
Meitiņām tiesu spriest,
Cit~ citai piesasmēja:
Tev guļ puiši, man neguļ.
1271 [Litenē (Litenes pag. Md)].

12566.

Kurzemēja laba mode,
Sievas, meitas gultu taisa;
Mīkstu gultu uztaisījši,
Paši nāk klātgulēt.
207 [Dundagā (Dundagas pag. Vp)].

12567.

Labāk būtu trīs naksiņas
Uz akmena gulējuse,
Ne pie daiļa tēva dēla
Rakstītāi gultiņā.
63 [Sprēstiņos (Dauguļu pag. Vlm)].

12568.

Labāk guļu pie akmeņa,
Ne pie skaista tēva dēla.
Pie akmeņa gulēdama,
Mūžam kauna neredzēju;
Guļ~ pie skaista tēva dēla,
Visu mūžu noraudāju.
30 [Ozolu muižā, Suntažu draudzē], 91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)], 1131 [Beļavā (Beļavas pag. Md)]. 1201 [Galgauskā (Galgauskas pag. Md)]. 1253 [Kroņa laicenē].
344 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

12569.

Labāk gulu pie akmeņa,
Ne pie veca puiša gulu:
Veca puiša mīlestība
It kā vējš pa lauku skrien.
218 [Aizupē (Aizupes pag. Tk)].

12570.

Labāk guļu pie akmeņa
Vai pie ledus gabaliņa,
Nekā guļu pie tā puiša,
Kas prātam nemīlēja.
1181 [Dūres pagastā (Vlk)].

12571.

Labāk guļu pie ozola,
Ne pie laiska tēva dēla:
No ozola ratu koki,
Kas no laiska tēva dēla?
396 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

1. Labāk guļu gar priedīti,
Ne gar laisku tēva dēlu
No priedītes skalus plēš,
Kas no laiska tēva dēla?
3971 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

12572.

Labāk guļu pie siekstiņas,
Ne pie laiska tēva dēla:
Ceļos miegu gulējuse,
Ne kauniņa redzējuse.
92 [Mārcienā (Mārcienas pag. Md)].

12573.

Labāk guļu sētmalā
Pie pelēka akmentiņa,
Ne pie tāda puiša guļu,
Kas ar godu negulēja.
281 [Nītaures, Siguldas un Cēsu apvidū (Rg, C)].

- 175 -

12574.

Labāk kunga riju kuļu,
Ne pie puiša nakti guļu.
Izkuļ~ riju, pieseŗ~ riju,
Iem~ uz māju dziedādama;
Kad pie puiša nakti guļu,
Visu dienu jākaunās.
335 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

1. Labāk kūlu rudzu riju,
Ne pie puiša nakti gulu.
Kad nokūlu rudzu riju,
čakli lauku pārtecēju;
Kad pie puiša pārgulēju,
Šķībi greizi raudzījos.
207 [Dundagā (Dundagas pag. Vp)].

2. Labāk kūlu rudzu riju,
Ne pie puiša nakti gūļ~.
Izkuļ riju, pieseŗ riju,
Iet uz māju ziņģēdam~;
Pie puisīša nakti guļ,
Iet uz pirti vaidēdam~.
119 [Ērģemē (Ērģemes pag. Vlk)].

12575.

Labāk kunga riju kuļu,
Ne pie puiša nakti gulu;
Riju kuļu dziedādama,
Gul~ pie puiša raudādama.
208 [Ēdolē (Ēdoles pag. Vp)].

12576.

Labas labas tās meitiņas,
Būt~ vēl citas tādas bijš~;
Ik sestdienas pirti kūre,
Ik svētdienas baltu krekl~,
Ik vakaros vietu tais~.
Tik vien bija ienaidiņa,
Nenāk pati klātgulēt.
59 [Rūjienā (Rūjienas pag. Vlm)].

12577.

Labi labi puisēnam,
Kam līgava ceļmalā:
Iet iedamis, kur iedamis,
Pie līgavas nakti gul.
207 [Dundagā (Dundagas pag. Vp)].

12578.

Lai nāk puisis, kāds nākdamis,
Es to nakti pārgulēšu.
Ne tie visi brūtgāniņi,
Kas naksniņu klātgulēja.
168 [Meženiekos (Asītes pag. Lp)].

12579.

Laime laime tam puišam,
Kam nav savas līgaviņas:
Silta guļa, mīļi vārdi,
Nelaulāta līgaviņa.
931 [Meirānos (Meirānu pag. Md)].

12580.

Liela meita ganos gāja,
Lielu grēku padarīja:
Kalpam miežus noganīja,
Puišam roku nogulēja.
325 [Secē (Seces pag. Jk)].

1. Lieli puiši ganos gāja,
Dažu grēku padarīja:
Dažu druvu noganīja,
Dažu meitu piegulēja.
119 [Ērģemē (Ērģemes pag. Vlk)].

12581.

Liec, Ažiņa, sav~ gultiņu
Jel citā kaktiņā:
Tas kaktiņš neilaimīgs,
Neiet puiši klātgulēt.
451 [Viskaļos, Kokneses draudzē (Viskaļu pag. Rg)].

12582.

Lēni liecu lazdu krūmu,
Lai riekstiņi nenobira;
Lēni meitu guldināju,
Lai gulēja visu nakti.
137 [Tirzā (Tirzas pag. Md)].

12583.

Māte māte, valdi meitas,
Tavas meitas amatnieces:
Ik vakarus vietu taisa,
Aicin~ zēnus klātgulēt.
324 [Sēļpilī (Sīļpils pag. Jk)].

12584.

Māte mani [man~ māmiņa] bārtin
bāra,
Ka pie puiša gulējuse.
Nudien, māte, kas dievvārds,
Es bez puiša negulēju!
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

1. Man māmiņa piesacīja
Pie puišiemi negulēt,
Ņēmu puisi par pleciem,
Stiepu salmu gubenī.
1331 [Sikšņu pagastā (Gaujienas pag. Vlk)].

- 176 -

12585.

Māte mani bārten bāra,
Sak~, pie puiša gulējuse.
Es, māmiņa, negulēju,
Es mīlīgi padzīvoju.
6 [Annas muižā (ķēču pag. Rg)].

12586.

Māte mani bārtin bāra,
Sak~, pie puiša gulējuse.
Nudien, māte, Dieva vārds,
Puiša acu neredzēju.
379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

1. Māte mani gauži rāja,
Ka pie puiša nakti gulu.
Šī devīta vasariņa,
Puiša acīm neredzēju!
- Ko, meitiņ, liegājies,
Ka pie puiša negulēji?
Simtu nakšu pārgulēji
Apakš puiša kažociņa,
Apakš puiša kažociņa,
Uz puisīša rociņām.
- Vēl gulētu otru simtu,
Kaut māmiņa nezinājse.
191 [Kursīšos (Kursīšu pag. Kld)].

2. Māte mani grožiem kūla,
Sak~, pie puišiem gulējusi.
Dievu minu, krustu metu,
Puišus acīs neredzēju.
281 [Nītaures, Siguldas un Cēsu apvidū (Rg, C)]. 190 [Kuldīā].

12587.

Māte mani grožiem kūla,
Ka pie puišiem gulējuse.
Kā, māmiņa, negulēt,
Puiši mani mīlēt mīl.
379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

12588.

Māte mani grožiem kūla,
Lai pie puišiem neguļot.
Kad pie puišiem negulētu,
Tad laimiņas nedabūtu.
931 [Meirānos (Meirānu pag. Md)].

12589.

Māte mani grožām pēra,
Ka pie puiša negulēju.
Ko, māmiņa, es darīšu,
Ka es puišus nemīlēju?
166 [Gramzdā un Smaižos (Gramzdas un Aizviķu pag. Lp)].

12590.

Māte mani grožiem pēra,
Ka pie puišiem negulēju,
Es pie puišiem gan gulēju,
Ūdens cauri netecēja.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

12591.

Māte mani rātin rāja:
Meitiņ, puišu nemīlē!
Kad māmiņa neredzēja,
Pie puišiem klāt gulēju.
1201 [Galgauskā (Galgauskas pag. Md)].

12592.

Māte meitu audzināja
Kā gosniņu laidarā;
Liela gaŗa izauguse,
Gribēj~ puišus klātgulēt.
40-1 (Bigauņciemā).

12593.

Māte savas skaistas meitas
Klētiņāji guldināja;
Es ar saviem lūša nagiem
Apkārt sienu skrāpējos.
135 [Smiltenē (Smiltenes pag. Vlk)].

1. Māte savu daiļu meitu
Aiz atslēgas guldināja;
Es, pie durvīm lūgdamies,
Visus nagus nolauzīju.
1411 [Jaunrozē (Jaunrozes pag. Vlk)].

12594.

Man~ apsniga balti sniegi
Ar meitāmi gubenī.
Kur, meitiņas, nu iesam,
Kur pēdiņas paslēpsim?
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

1. Apsnig~ mani jauns sniedziņš
Ar meitiņu pelūdē.
Kur, meitiņa, mēs iesim,
Kur mēs pēdas paslēpsim?
Nāc, meitiņ, istabā
Pa manām pēdiņām!
216 [Ventspilī].

2. Man~ apsniga jauns sniedziņš
Ar puisīti pelūdē.
Vai puisīti, vai brālīti,
Kā pēdiņas slēpēsim?
- Ņem, meitiņa, salmu klēpi,
Ej pa priekšu kaisīdama!
195 [Raņķos (Raņķu pag. Kld)].

- 177 -

3. Man~ nosniga balti sniegi
Ar meitām pūnītē,
Teku šurpu, teku turpu,
Lai pēdiņu nepazina.
324 [Sēļpilī (Sīļpils pag. Jk)].

12595.

Man izausa gaisumiņa
Svešu ļaužu maltuvē.
Cel, Dieviņi, lielu miglu,
Lai neredz izejot!
323 [Vecsērenē (Sērenes pag. Jk)].

12596.

Meita zēnu nogulēja,
Ne par Dieva likumiņu:
Tie, zēniņ, tavi grēki,
Kam lien meitu vidiņā.
330 [Kaldabruņās (Rubenes pag. Il)].

12597.

Meitas mani vidū ņēma,
Labu puisi dēvēdamas;
Otru nakti vairs neņēma,
Kam saktiņas čabināju.
196 [Rendā (Rendas pag. Kld)].

12598.

Mīksti mani džegus rāva,
Kas jel mani pieminēja?
Tautu dēlis pieminēja,
Cietu beņķi gulēdams.
185 [Lielezerē (Ezeres pag. Kld)], 253 [Stūŗu muižā (Blīdienes pag. Tk)].

1. Mīksti mani žegus rāva,
Kas var mani pieminēt?
Tautu dēls pieminēja,
Cietu beņķi gulēdams:
Kad man būtu tā meitiņa,
Es uz beņķi negulētu,
Es gulētu spilvenos,
Baltos linu palagos.
256 [Apguldē (Auru pag. Jg)].

12599.

Mīksti mani žegus rāva,
Kas tik mīļi pieminēja?
Tas puisītis pieminēja,
Kam rociņu nogulēju.
59 [Rūjienā (Rūjienas pag. Vlm)].

1. Viegli manim žagas rāva,
Tāļu mani daudzinaja.
Vai daudzina tā meitiņa,
Kur gulēju viņ~ naksniņu?
1311 [Apē (Vlk)].

12600.

Mīksti mani žagi rāva,
Tāļu mani pieminēja.
Tā meitiņa pieminēja,
Kas gulēja bez puikām.
68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)].

12601.

Mīļi lūdzu Dreimanim,
Lai sien puišus pie vārtiem;
Ko pa nakti klenderēja,
Plēsa tavas pastaliņas.
281 [Ūziņos (Jēkabnieku pag. Jg)].

12602.

Nākat, puiši, pie manim,
Kad es saucu vakarā!
Viens pats krupis attecēja
Dubļainām kājiņām.
Ej, krupīti, mazgā kājas,
Tad nāc meitu stāģenē!
185 [Lielezerē (Ezeres pag. Kld)].

12603.

Nākat visi, ciema puiši,
Kad es saucu vakarā;
Man gultīna uztaisīta
Mīkstajosi spilvenos.
158 (Tosmarē).

12604.

Nāc tautieti, nelepoji,
Kad es saucu vakarā;
Negulēsi bez palaga,
Bez baltajas villainītes.
174 [Rudbāržos (Rudbāržu pag. Azp)].

12605.

Nāc, tautieti, vakarā,
Lai neredz tēvs māmiņa;
Dod, Dieviņ, rītā miglu,
Lai neredz aizejot.
111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)].

12606.

Ne es aru, ne ecēju
Vēja lauzta līdumiņa;
Ne es gulu, ne cerēju
Nelaulātas līgaviņas.
68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)].

1. Vai Dieviņi, es nekrāvu
Vēja lauzta līdumiņa;
Vai Dieviņ, negulēju,
Nelaulāta līgaviņa.
322 [Saukā (Saukas pag. Jk)].

- 178 -

2. Kā būs art, kā ecēt
Vēja gāztu līdumiņ~?
Kā būs man klātgulēt,
Nelaulāta tēva dēls?
3401 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

3. Kas varēja nesavērptu
Atpakaļu šķeterēt?
Kas varēja mutes dot
Nelaulāti līgaviņi?
185 [Lielezerē (Ezeres pag. Kld)].

12607.

Ne gulēt negulēju,
Kad nav laba gulētāja,
Kad nav roka pagālī [=pagalvī],
Labi svārki apsegam.
208 [Ēdolē (Ēdoles pag. Vp)].

12608.

Ne pus~ nakts nevarēju
Meža puiša pārgulēt:
Tas smirdēja rāvu smaku,
Man sirsniņa nepanesa.
161 [Alšvangā (Alšvangas pag. Azp)].

12609.

Ne tā visa miežu sēkla,
Ko vējā(i) novētīja;
Ne tie visi arājiņi,
Kur naksniņu pārgulēju.
206 [Kuldīgas apriņķī].

12610.

Ne tādēļ purva zāle,
Ka bitiņa pāri skrej;
Ne tādēļ negodā,
Ka pie puiša nakti guļ.
207 [Dundagā (Dundagas pag. Vp)].

12611.

Neliedz mani, māmuļīte,
Tiem ciemiņa puisēniem:
Ierasts bija klātgulēti,
Ierasts gultu pataisīt.
206 [Kuldīgas apriņķī].

12612.

No rītiņa celdamies,
Tad mēs divi šķirsimies:
Tev jāiet zirgi kopt,
Man jāiet govis slaukt.
190 [Kuldīā].

12613.

Pasarg~ Dievs mani jaunu
No trejām nelaimēm:
No zagšanas, melošanas,
No tās puišu gulēšanas.
17 [Ķēčos (ķēču pag. Rg)].

12614.

Pavasar iudin~s tak
Pa vysuom palteņuom;
Rudin~ puiši volkuojās
Pa vysuom pyuneitēm.
428 [Beržūs(?)].

12615.

Pie kauliņa garda gaļa,
Pie meitiņas silta guļa;
Cik kauliņu skrubināju,
Tik meitiņu iedomāju.
68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)].

12616.

Pie tā puiša negulētu,
Kur gulēju viņu nakti:
Es atradu tam puisim
Sīva suņa amatiņu.
189 [Kuldīgas Kalnmuižā (pie Kuldīgas)], 195 [Raņķos (Raņķu pag. Kld)].

1. Es, puisīti, otru nakti
Pie teviem negulētu:
Es redzēju šo naksniņu,
Tev bij viena suņa daba;
Tev bij viena suņa daba,
Tevi naigi blusas ēda.
93 [Mēdzžlā (Mēdzžlas pag. Md)].

2. Pie tā puiša es neguļu,
Kur gulēju viņu nakti;
Es atradu gulēdama,
Tam bij suņa amatīc.
Nav pie manis piegulies,
Jau rociņa šur un tur.
Tas nebija stundu laika,
Sāk viņš naudu zvadzināt.
Vai tā tava nieka nauda
Maksā manu vainadziņu?
87 [Liepas muižā (Liepas pag. C)].

3. Pie tā puiša negulētu,
Kur gulēju viņu nakti.
Tai pirmāi naksniņāi
Gar saktām kņubināja;
Tai otrāi naksniņāi
Šauj rociņas azotēi.
172 [Rāvā (Rāvas pag. Lp)].

126161.

Piespiedos pie krūmiņa,
Tūlīt man ēna bija;
Piegulos pie puisīša,
Tūlīt jauka valodiņa.
195 [Raņķos (Raņķu pag. Kld)].

- 179 -

12617.

Pieci gadi sagulēju
Jauna puiša kažokā;
Vēl gulētu otri pieci,
Kaut māmiņa nezinātu.
Lai sapūtu kalpa mēle,
Kas mātei pasacīja!
78 [Kroņa Iršu muižā (Iršu pag. Md)].

1. Treis vosoras atgul~ēju
Jauna puiša kažukā;
Ūtru treis atgulātu,
Ja māmeņa nazynuotu.
Atlauz, Dīveņ, kolpa mēli,
Ka muotei pasacēja!
Muote lauze smolku zoru,
Ar kū mani pratynuot.
Mešu kristu, sl~ēju rūkas,
Māmeņ, puišu naredzēju.
434 [Ludzas un Abrenes apr.].

12618.

Pērn es gāju meitiņāsi,
Šogad vairs nestaigāšu;
Šogad iešu aplūkoti
Pērnajā gājumiņa,
Vai gulēja šūpolē,
Vai staigāja kājiņām.
135 [Smiltenē (Smiltenes pag. Vlk)].

12619.

Projām iešu, nedzīgošu
Jērcēniešu tiesīnā:
Ne saimniece vietu taisa,
Ne do(d) puiša klā(t)gulēt.
1191 [Ēveles draudzē].

12620.

Proties, puisi, pats pie sevis,
Nāc pie manis klātgulēt!
Saukšu tevi, dzirdēs citi,
Būs abiem liels kauniņš.
46 [Carnikavā (Rg)].

12621.

Pūt, vējiņ, kā mežā
Manā cauņu cepurē;
Gul~ pie manis, tautu meita,
Kā pie sava brāleliņa!
401 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

12622.

Pūt, vējiņ, kā mežā
Manā cauņu cepurē;
Gul~ pie manis, tautu meita,
Kā pie zaļa ozoliņa!
6 [Annas muižā (ķēču pag. Rg)].

12623.

Pūtiet guni, lauziet skalus,
Neva labi istabā:
Puiši guļ ar meitām,
Abi rokas azotē.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

1. Pūt uguni, dedz uguni,
Nava labi istabā:
Kalpiņš gāja pie kalpones
Spalvainām kājiņām.
42 [Suntažos (Suntažu pag. Rg)].

12624.

Puiši mani aicināja
Zem siltā kažociņa;
Es bij~ gudra, es negāju,
Tur es miega neredzēju.
107 [Vietalvā (Vietalvas pag. Md)].

12625.

Puiši puiši pie meitāmi,
Kumeliņi auziņās;
Meitiņāmi liela slava,
Puišiem auzas jāmaksā.
54 [Limbažos (Limbažu pag. Vlm)].

12626.

Puiši puiši pie meitām,
Zirgi zirgi pie auzām.
Parauj velns kunga auzas,
Kad tik meita klātgulēt!
274 [Zaļā muižā (Zaļenieku pag. Jg)].

12627.

Puiši puiši pi m~eituom,
Zirgi zirgi pa auzuom.
Puiši m~eitu nadabova,
Zirgi auzys nūāduši.
422 [Līvānu pag. D].

12628.

Puiši puiši pundurīši
Nedzen zirgus pieguļā,
Sadzen zirgus sētsvidū,
Paši gāja pie meitām,
Nogulēja kaķei bērnus,
Kuņai stulbus kucēniņus.
207 [Dundagā (Dundagas pag. Vp)].

- 180 -

12629.

Puisīts mani mīļi gulda,
Es tik mīļi negulēju;
Mani pašu svārkiem sedza,
Kājas tina kažokā.
65 [Valtenbergā (Mazsalacas pag. Vlm)].

12630.

Puisīts mirdams Dievu lūdz:
Dod meitiņu klātgulēt!
Ja nedosi to meitiņu,
Es nomiršu žēlabās.
16 [Kastrānē (Kastrānes pag. Rg)].

12631.

Puisīts prasa meitiņai:
Kur mēs abi gulēsim?
Ne tev sagša, ne palags,
Ne ar mīksta guļu vieta.
227 [Nurmuižā (Nurmuižas pag. Tl)].

12632.

Puisīts saka gulēdams:
Meitiņ, mana līgaviņ!
Ne tādēļ līgaviņa,
Ka naksniņu pagulēju.
207 [Dundagā (Dundagas pag. Vp)].

1. Vai tādēļ puru bridu,
Ka siliņu pārtecēju?
Vai tādēļ līgaviņa,
Ka naksniņu pārgulēju?
401 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

12633.

Puisīts saka gulēdams:
Tu būs~ muna ļaudaviņa!
Tik tev citas notauļāt,
Cik es tava ļaudaviņa!
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

12634.

Puisīts saka uz meitiņu:
Guli, mana līgaviņa!
Es pie daža gulējusi,
Vai tādēļ līgaviņa?
28 [Nītaurē (Nītaures pag. Rg)].

12635.

Puisīts saka uz meitiņas:
Tu, meitiņa, mana būsi!
Vai tādēļ tava būšu,
Ka naksniņu pārgulēju?
Vai svārciņi tev noplīsa,
Vai rociņas nogulēju?
401 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

12636.

Puisīts teica uz maniem:
Es uz tevi nakti iešu!
Ko, puisīti, nakti iesi,
Tu jau mani nemīlēji.
68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)].

12637.

Raibi cimbi man adāmi,
Vēl raibāki pūriņā;
Smuks puisītis man guļams,
Vēl smukāks domājams.
281 [Nītaures, Siguldas un Cēsu apvidū (Rg, C)]. 43 [Tīnūžos (Ikšķiles pag. Rg)], 59 [Rūjienā (Rūjienas pag. Vlm)].

1. Tīri rudzi man maļot,
Vēl tīrāki vētījot;
Smuks puisītis man guļams,
Vēl smukāks domājams.
281 [Nītaures, Siguldas un Cēsu apvidū (Rg, C)].

12638.

Rītu rītu, ne šodien,
Būs muižā liela tiesa:
Ķēķa meita, staļļa puisis
Guļ zem viena paladziņa.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

12639.

Sāpēj~ man ī galviņa
No šā puiša gulējuma;
Labāk būtu gulējusi
Vībotnīšu krūmiņā.
111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)].

12640.

Saimenieka paša meita
Gul ar runci aizkrāsnēi;
Es nabaga sērdienīte
Gul~ ar viņas bāleliņu.
172 [Rāvā (Rāvas pag. Lp)].

12641.

Salt bij man saltumā,
Karst~ bij man karstumā.
Laid, māmiņa, pie puišiem,
Nei tad salti, nei tad karsti.
18 [Kliģenē, Meņģelē, Plāterē (Zaubes, Meņģeles un Plāteres pag. Rg)].

1. Salt man ārā,
Karst~ istabā.
Laid mani, māmiņa,
Pie puiša gulēt:
Nij salt, nij karst~,
Pašā laikā.
92 [Mārcienā (Mārcienas pag. Md)].

- 181 -

12642.

Sava tēva kaņepēmi
Mūžam laimi nevēlēšu:
Cik puisīši gulēt veda,
Tik ieskrēju kaņepēs.
379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

12643.

Savu laiku es neiešu
No pieguļas uz meitām:
Meitu māte man~ izkūle
Ar tabaka maļamo.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

12644.

Šādi tādi vanderzeļļi
Guļ pie mana augumiņa;
Manas pašas mīļākais
Guļ uz sola raudādams.
68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)].

1. Šādi tādi kankarlakas
Sagul manas villainītes;
Manas pašas arājiņis
Ne naksniņas negulēja.
168 [Meženiekos (Asītes pag. Lp)].

12645.

Še, meitiņa, ābolīns
Par vasaras gulējumu.
- Dieviņ, manu sirdssāpīti,
Tēvs māmiņa man~ nelaid~.
375 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

12646.

Sien, kaimiņ, savus puišus
Piecu grožu gaŗumā;
Visi suņi apnikuši
Tavus puišus lādināt.
264 [Džūkstē (Džūkstes pag. Jg)].

12647.

Zēna puņķis mutes prasa,
Grib pie manim klātgulēt.
Apkaunies, zēna puņķi,
Es pie tevis negulēšu.
401 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

12648.

Zīle līda paspārnē,
Abas kājas kratīdama;
Puiši guļ pie meitām,
Abas rokas azotē.
325 [Secē (Seces pag. Jk)].

12649.

Silā iemu, silā teku,
Silā baltu gultu taisa;
Silā baltu gultu taisa,
Silā daiļas zeltenītes.
2291 [Sasmakas novadā (Ārlavas pag. Tl)]. 293 [Gravendālē (Mežotnes pag. B)].

1. Silā iešu es gulēt,
Silā gul jaunas meitas;
Silā gul jaunas meitas,
Ziedu cisas taisīdamas.
74 [Dzelzavā (Dzelzavas pag. Md)].

12650.

Silā gāju, silā skrēju,
Silā manim lieli prieki:
Silā guļ tautu meita,
Priedē kājas atspērusi.
1411 [Jaunrozē (Jaunrozes pag. Vlk)].

1. Silā iemu, silā teku,
Silā manim lieli prieki:
Silā guļ jauni puiši,
Priedē kājas saspēruši,
Zarā kārtas cepurītes,
Krastā krauti zobentiņi.
134 [Sinolē (Sinoles pag. Vlk)].

12651.

Silta saule, rokas sala,
Ledus cimdi rociņā;
Mīļi gulu, sāni sala,
Nelaulāta līgaviņa.
196 [Rendā (Rendas pag. Kld)], 264 [Džūkstē (Džūkstes pag. Jg)].

1. Silta saule, rokas sala,
Ledus cimdi rociņā;
Mīksta gulta, sānus spieda,
Nelaulāts arājiņš.
207 [Dundagā (Dundagas pag. Vp)].

12652.

Spriežat, četri tiesas vīri,
Puiša vainas nesakāt:
Pate meita vietu taisa,
Pate gāja klātgulēt.
6 [Annas muižā (ķēču pag. Rg)].

1. Traki kungi, traka tiesa,
Meitu vainu vien sacīja:
Puiši paši vietu taisa,
Ved meitiņas klātgulēt.
28 [Nītaurē (Nītaures pag. Rg)].

12653.

Suņi rēja visu nakti
Pa to manu ganu ceļu;
Vai uzgāja vilka pēdas,
Vai puisīša staigājumu?
1271 [Litenē (Litenes pag. Md)].

- 182 -

12654.

Suņi suņi ciema puiši,
Ne godīgi tēva dēli:
Man neslavu izlaiduši,
Vienas nakts gulējumu.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

12655.

Suns, bezkauņa tautu dēls,
Nebāz rokas azotē!
- Vai tu, kuce, nezināji,
Tā jau mūsu mīlestība.
33 [Pēteŗupē (pie Saulkrastiem Rg)].

12656.

Taisāt vietu, netaisāt,
Negulēšu, negulēšu:
Man jāiet uz ciematu,
Uz ciemata meitiņām.
421 [Taurupes pagastā (Rg)].

12657.

Tas bij labs kumeliņš,
Kas met sniegu kamanās;
Tā bij laba mātes meita,
Kas nāk pate klātgulēt.
92 [Mārcienā (Mārcienas pag. Md)].

12658.

Tas puisītis gul ar godu,
Kam rociņa pagalvēi;
Tas ar godu negulēja,
Kam rociņa klaidu gāja.
172 [Rāvā (Rāvas pag. Lp)].

12659.

Tautu meita zilacīte,
Gul~ pie manis šo naksniņu;
Ja gulēsi šo naksniņu,
Tad gulēsi visu mūžu!
199 [Veczvārdē (Zvārdes pag. Kld)].

12660.

Tev, puisīti, rupji krekli,
Es pie tevis negulēšu.
- Gul~, meitiņ, nebīsties,
Nava zobu, nekodīs.
325 [Secē (Seces pag. Jk)].

12661.

Tikām dzēru rūgtu alu,
Cikām bite medu nesa;
Tikām gāju pie meitām,
Cikām māte sievu veda.
379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

1. Dzeriet alu nemedotu,
Kamēr bite medu šūn;
Guliet, puiši, ar meitām,
Kamēr tēvs sievu ņems.
311 [Dzērvē, Susējā, Dignājā (Saukas Jk, Susējas Il, Dignājas Jk pag.)].

2. Tikmēr dzeŗu sūru alu,
Kamēr bites medu nes;
Tikmēr guļu pie kalpiņa,
Kamēr aug tēva dēls.
59 [Rūjienā (Rūjienas pag. Vlm)].

3. Tikām guļu pie kalpiņa,
Kamēr auga tēva dēls;
Kad uzauga tēva dēls,
Sviež~ kalpiņu pagultē.
141 [Vijciemā (Vijciema pag. Vlk)].

12662.

Tradi ridi, rata stabs!
Kur tas ceļš uz meitām iet?
Gar pupām, gar zirņiem,
Gar kundziņa rāceņiem.
134 [Sinolē (Sinoles pag. Vlk)], 138 [Trikātā (Trikātas pag. Vlk)], 379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

12663.

Triku triku šo naksniņu,
Citu vairs netrikošu;
Citu nakti Cēsu meitas
Atjūgs manu kumeliņu.
93 [Mēdzžlā (Mēdzžlas pag. Md)].

12664.

čīkstēt čīkst liepas sedli,
Kumeliņu sedlojot;
Tā čīkstēja tā meitiņa,
Kur gulēju šo naksniņu.
1311 [Apē (Vlk)].

12665.

Tu māsiņa, es bāliņš,
Iesim abi gulētos,
Vai uz šķūņa, vai uz pūņa,
Vai uz klāva gārkulā.
1271 [Litenē (Litenes pag. Md)].

12666.

Tu, puisīti, jauns būdams,
Nedzer daudzi brandaviņa;
Kad gribēsi meitās iet,
Tad ieiesi cūkkūtī,
Tur saķersi sirmu cūku,
Jaunu meitu domādams.
69 [Bikserē (Patkules pag. Md)].

12667.

Tu, puisīti, manis dēļ
Nakti miega negulēji,
Nokavēji savu miegu,
Nosvīdēji kumeliņu.
69 [Bikserē (Patkules pag. Md)].

- 183 -

12668.

Uztaisīju baltu guļu,
Kalna puišus gaidīdam;
Velns atspēra tēraudniekus
Rāvaiņām kājiņām.
208 [Ēdolē (Ēdoles pag. Vp)].

12669.

Vai miedzīnu izgulēju,
Pie puisīša gulēdama,
Sargādama, glabādama
Savu sārtu vainadzīn~?
1191 [Ēveles draudzē].

12670.

Vai tā kāda kaunu lieta,
Jaunu ļaužu mīlestība?
Satin kājas kažokā,
Sabāž rokas azotē.
64 [Valmierā (Valmieras pag. Vlm)].

12671.

Vai tā man pirmā reiza
Puisīšam mutes dot?
Simtu reižu naksniņā,
Kad māmiņa neredzēja.
112 [Cirstos (Cirstu pag. C)].

12672.

Vai tas puika bez prātiņa,
Vai piedzēris brandaviņa?
Dasagula baltakmeni,
Jaunu meitu domādams.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

12673.

Vakar mani māte kula
Ar vītola žagariem:
Ko tu, kranci, vazājies
Pa tām ciema meitiņām?
141 [Vijciemā (Vijciema pag. Vlk)].

12674.

Vakarā, vakarā
Visi puiši rikšus tek;
Ir tas mūsu pinkulains
No pakaļas auļakiem.
400 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

12675.

Vanags skrēja, - kur tas skrēja?
Tas uz ciema vistām skrēja;
Puiši gāja - kur tie gāja?
Tie uz ciema meitām gāja.
1411 [Jaunrozē (Jaunrozes pag. Vlk)].

12676.

Veldē rudzi, veldē mieži,
Veldē visa labībiņa;
Veldē guli jauni puiši
Ar jaunāmi meitiņām.
104 [Zelgavā (Grostonas pag. Md)], 111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)].

12677.

Vilkam tika miglas rīts,
Vanagam saules gaiss;
Puišam tika tumšas naktis
Ar meitām pelūdē.
185 [Lielezerē (Ezeres pag. Kld)].

1. Vilkam laba lietus diena,
No krūmiņa uz krūmiņa;
Puišiem laba tumša nakts,
No gubeņa uz gubeņa.
40 [Slokā (Rg)].

12678.

Vilkam laba tā kaziņa,
Kas lien pate krūmiņos;
Puišam laba tā meitiņa,
Kas iet pate klātgulēt.
6 [Annas muižā (ķēču pag. Rg)], 27 [Mālpilī (Mālpils pag. Rg)], 42 [Suntažos (Suntažu pag. Rg)], 68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)].

12679.

Visu mūžu noraudāju
Mīļa puiša gulējumu:
Mīļš puisīts pazaudēja
Manu skaistu augumiņu.
61 [Mazsalacā (Mazsalacas pag. Vlm)].

12680.

Cieši savu jostu jozu,
Viegli lēcu kumeļā,
Lai palika tautu meita
Šās naksniņas gulējumu.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)], 1331 [Sikšņu pagastā (Gaujienas pag. Vlk)].

1. Situ piešus pie zābaka,
Lec~ kumeļa mugurā,
Lei palika šī meitiņa
Šās naksniņas gulējumu.
6 [Annas muižā (ķēču pag. Rg)].

12681.

Cilvēciņ, ļaužu bērns,
Nāc pie manis klātgulēt,
Es tev došu pus cisiņu,
Pus baltā paladziņa.
98 [Praulienā (Praulienas pag. Md)].

- 184 -

12682.

Citi puiši ar meitām,
Es ar savu kažociņu;
Es ar savu kažociņu
Gribu grabu gubenī.
134 [Sinolē (Sinoles pag. Vlk)].

42144.

O Dīveņi, Dīvam žāl,
Jaunam gryuta dzeivoušona:
Ku aršona, eceišona,
Ku iz meitom tecēšona.
51 [Bērzpils (Domopoles) Abr].

42145.

Ar acīm es redzēju,
Šovakar laime būs:
Div pelēki vanadziņi
Ielidoja pelūdē;
Tie nebij(a) vanadziņi,
Tās bij puišu dvēselītes.
16 [Alsungas (Alšvangas) Azp].

42146.

Baltas mutes nemazgāju,
Nav man mutes devējiņa;
Mīkstas gultas netaisīju,
Nav man otra gulētāja.
605 [Skolas].

42147.

Citas melšas iemelsušas,
Ka pie puiša silta guļa,
Vienu nakti izgulēju,
Pupiem gali nosaluši;
Būt' gulēj'se otru nakti,
Būt' i pate nosaluse.
39 [Bārtas Lp].

42148.

Dod, Dieviņ, lietum līt,
Nejās puiši pieguļā;
Nejās puiši pieguļā,
Sies pie mieta kumeliņ(u),
Ies pie meitām klētiņā.
46 [Beļavas Md].

42149.

Ej ellē tu, tautieti,
As pie tev(i)s negulēš(u);
As gulēj(u) pagāšnak(ti),
Ni tev šā, ni tev tā.
242 [Lubejas Md].

42150.

Es izaugu liela gaŗa,
Tāda joka neredzēju,
Kā redzēju viņu nakti,
Ar tautieti gulēdama;
Reiz uz reizes mutes deva,
Roku bāza azotē.
46 [Beļavas Md].

42151.

Es ar tevi, Odumeņ,
Ūtras naktes nagulātu;
Tevi cīši blusas ēdja,
Man bej' leli breinumeņi.
50 [Bērzgales (Kuļņēvas-Labvāržu) Rz].

1. Bruolīt, vairs ar tevi
Ūtras naktis nagulēšu;
Tevi stypri blusas ēdja,
Es aiz smīkla navarēju.
174 [Kārsavas Ldz].

42152.

Es gosniņu neturētu,
Ja pieniņu man nedot(u);
Es pie puiša negulētu,
Ja viņš mani nebučot(u).
16 [Alsungas (Alšvangas) Azp].

42153.

Es pie tevis, tautu dēls,
Otras nakts negulēšu;
Es gulēju vakarnakti,
Tevi, puisi, blusas ēd(a).
358 [Rugāju Abr].

42154.

Es meitiņa lepna augu,
Es pie puiša negulēju;
Es neļautu nospārdīt
Savus baltus paladziņus.
443 [Turlavas Kld].

42155.

Es tautieti pavadīju
Līdz tiltīna galīnam;
Šķirdamās piesacīju:
Atšauj atkal rītvakar.
192 [Kosas C].

42156.

Guli, guli, tautu meita,
Kreiso kāju cilādama;
Kad cilāsi labo kāju,
Tad būs kāzas šoruden.
6 [Aiviekstes D].

- 185 -

42157.

Gulit, meitas, ar puišim,
Pruotam vaļas nadūdit;
Kad īdūsit pruotam vaļu,
Byusit pošas navaļī.
389 [Silajāņu Rz].

42158.

Izgudrēm tautu dēls
Pie manim nakti guļ;
Izgudrēm es paklāju
Asu dadžu paladziņu.
Man pašai smiekli nāca,
Ka tas labi gorījās.
356 [Rudbāržu Azp].

42159.

Īdūdat boltas maizes
Koč nalelu gabaliņu!
Īdūdat koč naksniņu
Skaist' meitiņu puorgulēt!
489 [Vidsmuižas (Vidsmuižas, Gaļānu) Rz].

42160.

Jaunu puisi, jaunu puisi!
Es pie veca negulēšu;
Es gulēju viņu nakti,
Man nosala kreisie sāni.
605 [Skolas].

42161.

Jauni puiši nezināja,
Kur guļ jaunas meitenītes.
Tās gulēja klētiņā
Magoniņu gultiņā;
Magoniņu gultiņā,
Smalkos linu palagos.
190 [Kokneses Rg].

42162.

Jānīts šonakt
Pie mani(s) gulēja;
Pie mani(s) naudiņa
Ar visu maciņu.
259 [Mazzalves (Ērberģes) Jk].

42163.

Kamdēļ man vizulīši
Zemē bira skanēdami?
Vienu nakti vien gulēju
Pie nelieša tēva dēla.
286 [Nītaures Rg].

42164.

Ko liedzies, tu Grietiņa,
Pie Jānīša negulēj'se?
Kur tad Jāņa bikšu poga
Pie tevim atradās?
605 [Skolas].

1. Ko lielies tu, meitiņa,
Kad pie manis negulēji?
Kā tad mana cepurīte
Pie tevīm atradās?
560 [Rīga ].

42165.

Kur, māsiņ, nu tu iesi,
Vakarā kājas aun?
Vai tu iesi stirniņās,
Uz tām puišu kaziņām?
373 [Sarkaņu Md].

42166.

Kur pietika man neiet,
Kur pie puiša negulēt?
Tikai vien neatstāju
Sava puķu vainaciņ(a).
322 [Praulienas Md].

42167.

Kuŗš puišelis tev patika,
Pie tā nakti izgulēja;
Kuŗš puišelis nepatika,
Sper ar kāju vēderā.
94 [Dunikas Lp].

42168.

Labāk gāju cūkganos,
Ne pie puiša klāt gulēt:
Reiz uz reizes mutes deva,
Roku grūda azotē.
36 [Balvu Abr].

42169.

Labāk guļu pie akmeņa,
Ne pie puiša dzērumā:
Pie akmeņa maiga miega,
Pie puisēna kauna lieta.
605 [Skolas].

42170.

Labāk guļu pie akmeņa,
Ne pie skaista tēva dēla:
čīkst kauliņi staigājot,
Grabēj' zobi runājot.
263 [Mēmeles Jk].

42171.

Lec, Jānīti, kur lēkdams,
Lec uz stalli pie meitām;
Tur būs laba, silta guļa,
Laba salda bučošana.
605 [Skolas].

- 186 -

42172.

Līdzīs, Grīta, nalīdzīsi,
Tu pi Inga klāt gulēj'se;
Tava sagša, tavs palags,
Tā bij Ingus guļas vīta.
599 [Kurzeme].

42173.

Lij, lietiņ, lij, lietiņ,
Nejās puiši pieguļā;
Būs manai māmiņai
Labvakara devējiņi.
263 [Mēmeles Jk].

42174.

Lūdz māsiņa celdamiesi [celdamāsi]:
Vai Dieviņi, galva sāp!
Kam gulēji ar tautieti
Apakš vienas apsedziņas?
605 [Skolas].

42175.

Māte mani rātin rāja,
Kad pie puišiem negulēju;
Labāk kokā pakaŗos,
Ne ar puišiem ielaižos.
546 [Kuldīga Kld apr.].

42176.

Meitas guļ ābolā,
Es ābola maliņā;
No rītiņa celdamies,
Pie meitām atrados.
417 [Struteles Tk].

42177.

Nākat visi, ciema puiši,
Kad es saucu vakarā:
Otru Jēpis, čimas Jēpis,
Smaģu Jēpis arīdzan.
94 [Dunikas Lp].

42178.

Nadūd Dīvs taidas dzeives,
Kaida dzeive Puovulam;
Dīnu dorbus juostruodoj,
Nakti uz meitom juotecej.
174 [Kārsavas Ldz].

42179.

Nudie, Krist, Dieva vārds,
Es ar puisi negulēšu;
Es gulēju tā ar puisi:
Ūdens cauri netecēja.
358 [Rugāju Abr].

42180.

Tu, puisīti, neliedzies,
Ka pie manis negulēji;
Abi divi gulējām
Pašelē kašelē.
545 [Krustpils D apr.].

42181.

Nasaliedzi, tu Madaļa:
Tu ar mani negulēj'se!
Abi divi gulējām
Zam pašales kašalēm;
Maisā galvas sabāzuši,
Brunčos kājas satinuš(i).
236 [Līvānu D].

42182.

Nasalīdz, tu Juonīt,
Ka ar meitas nagulēji.
Munā pyunī gulējuši
Vosoruoja cysiņuos;
Maisā kuojas sabuozuši,
Ar yuzauklu sasējuši.
18 [Andrupenes Rz].

42183.

Pieci gadi sirms āzīts
Pa aploku vazājās;
Nakt' par laimi gadījās
Mūsu pašu meitiņām.
198 [Krustpils D].

42184.

Puisīts saka uz manim:
Gul pie manis, līgaviņa!
Vēl neesmu uzaugusi,
Jau tu sauci: līgaviņa.
605 [Skolas].

42185.

Puiši mani aicināja:
Nāc pie manim klātgulēt!
Gul(i), puisi, tu ar mieru,
Remdi savu kāru miesu.
42 [Bauskas B].

42186.

Puiši puiši, vīri vīri,
Kas pie manim gulējāt;
Kas pie manim gulējāt,
Kas šo grēku darījāt?
358 [Rugāju Abr].

42187.

Puiši puiši, vīri vīri,
Kuŗš pie manis gulējāt?
Kuŗš to munu vainadziņu
Naredzīt noņēmāt?
127 [Grostonas Md].

- 187 -

42188.

Salt' man ārā,
Karst' istabā.
Māmiņ mīļā,
Laid man' pie puiša:
Pie puiša vienāda
Gulēšana.
48 [Bērzaunes Md].

42189.

Salta salta šī vasara,
Tupeņlaksti nosaluši.
Tā nosala puišiem sāni,
Kas gulēja pie meitām.
373 [Sarkaņu Md].

42190.

Suns ar asti bungas sita,
Jaunas meitas modināja;
Es neklausu tev, sunīti,
Bet gaid' savu mīļāko.
188 [Klosteres (Klosteres-Aizputes) Azp].

42191.

Šim bij laime, tam bij laime,
Man pavisam diža laime:
Dui tautieši pa novadu,
Trešais pašu novadā;
( Trešais pašu novadā )
Ik naksniņas klātgulēt.
355 [Rucavas Lp].

42192.

Šovakar gan dziedāšu,
Vējiņš nāca no ziemeļa;
Šo naksniņu gan gulēšu,
Patīkams tautu dēls.
183 [Kazdnagas Azp].

42193.

Tautiets mani mīļi lūdza,
Lai es klāt gulēt eju;
Lai es klāt gulēt eju,
Sauks par savu līgaviņ(u).
36 [Balvu Abr].

42194.

Tautu dēlis aicināja:
Nāc, meitiņa, klātgulēt,
Es pie tevis tā gulēšu,
Kā gul tavis bāleliņš.
Kur tu, šelmi, tā gulēsi,
Kā guļ manis bāleliņš?
427 [Tadaiķu Lp].

42195.

Tautu dēls beņķi guļ,
Lūdza mani klātgulēt.
Guli, pūsti soltim sānim,
Nevil manu augumiņu.
263 [Mēmeles Jk].

42196.

Tautu dēls nakti guļ,
Man' augumu raudzīdams;
Es būš' tavu noraudzīt,
Pa pagalmu staigājoti.
373 [Sarkaņu Md].

42197.

Tautu meita klētī guļ,
Tautu dēlis paklētē;
Tautu dēlis paklētē,
Kā sunītis smilkstēdams.
188 [Klosteres (Klosteres-Aizputes) Azp].

42198.

Tā nav kāda kauna lieta,
Jaunu ļaužu mīlestība;
Liec mutīti pret mutīti,
Abi rokas azotē.
240 [Lodes Vlm].

42199.

Tiesa tiesa, navā meli,
Es jau melu nemelošu;
Puiši guļ ar meitām,
Apautām kājiņām.
235 [Litenes Md].

42200.

Tymsa tymsa tei egleitja,
Kur caunīte nakti guļ;
Loba loba tei meitiņa,
Kura paša īt kluotgulātu.
174 [Kārsavas Ldz].

42201.

Tu, puisīti, lielījies
Nākt pie manis nakt' gulēt;
To naksniņu pārgulēji
Pie cūkāmi aizgaldī [aizgaldē].
224 [Lielvārdes Rg].

42202.

Vai miedziņu izgulēju,
Pie puisīša gulēdama,
Sargādama, glabādama
Savu sārtu vaiņadziņu.
605 [Skolas].

- 188 -

42203.

Voi tuodēļ pūru bridu,
Ka sileņu puortecēju?
Voi tuodēļ līgaviņa,
Ka naksniņu puorgulēju?
389 [Silajāņu Rz].

42204.

Viena pate es gulēju
Priežu baļķu klētiņā;
Tautu blēdis ar iezagās
Apautām kājiņām.
235 [Litenes Md].

42205.

Vijciemieti, vijciemieti,
Es pie tevis negulēš(u),
Ja gulēšu, tad gulēš(u)
Uz citami rudeņam.
Tu nemāki mīkstas gultas
Salmu kaudzē uztaisīt.
405 [Smiltenes Vlk].

42206.

Visi pūru pūrmalīši,
Ik vokoru myglu cēļa;
Visi puiši, cyuku goni,
Uz meitom gulāt guoja.
389 [Silajāņu Rz].

42207.

Zellīšam gultu taisu
Mīkstiem dūņu spilveniem;
Ne pie gultu nepiegāju,
Zellīts naudu šķindināj(a).
Lai sadeg zeļļa nauda
Zilajiem uguņiem.
104 [Ēdoles Vp].

42208.

Zinu, zinu, redzu, redzu,
Kāda laime šovakar:
Div pelēki balodīši
Ielidoja pelūdē.
188 [Klosteres (Klosteres-Aizputes) Azp].

42209.

Zīlīte, žubīte
Ielīda jumtā;
Tā līda Līzīte
Pie sava Jurīša.
75 [Cirgaļu (Aumeisteru) Vlk].

42210.

Zvirbuls guļ paspārnē,
Abas kājas karcenē;
Puiši guļ pie meitām,
Abas rokas azotē.
497 [Vīpes (Mežmuižas) D].

Table of Contents |View Entire Work