HomeIntroductionBrowseImagesSearchLinks
Table of Contents |View Entire Work

- 457 -

3. Droša sirds, skarba daba

6630.

Ai (Vai) Dieviņi, kur palikšu,
Tikai barga uzauguse:
Kāju speŗu, zeme rīb,
Vārdu saku, meži skan.
17 [Ķēčos (Ķēču pag. Rg)], 74 [Dzelzavā (Dzelzavas pag. Md)], 88 [Liezerē (Liezeres pag. Md)], 379.

1. Ai tu manu skaļu balsi,
Ai tu manu lielu sirdi:
Saku vārdu, meži skan,
Speŗu kāju, sili rīb.
1271 [Litenē (Litenes pag. Md)].

2. Saka mani lēnu, labu,
Ka es daudz nerunāju;
Saku vārdu, purvi skan,
Kāju speŗu, zeme dimd.
2 [Aderkašos (Taurupes pag. Rg)].

6631.

Ai lielā kunga rija,
Kāds velns tevi nokūlīs;
Ai lielā brāļu māsa,
Kāds velns tevi norājīs!
Kulies pati, kunga rija,
Tev nebija kūlējiņa;
Rājies pati, brāļa māsa,
Tev nebija rājējiņa.
114 [Biksejā (Blomes pag. Vlk)].

6632.

Ai lielo bargumiņu,
Kur man bija tevi likt?
Sviežu rīta rasiņā,
Par pagalmu staigājot.
324 [Sēļpilī (Sēļpils pag. Jk)].

6633.

Es uzaugu sīva dzedra,
Kā nātrīte žogmalēi;
Dažu labu tēva dēlu
Kā nātrīte zeldināju.
171 [Tāšu Padurē (Kalvenes pag. Azp)].

6634.

Kur es viena barga augu,
Lēni mani bāleliņi?
Tā māmiņa man' auklēja,
Kas tos manus bāleliņus.
28 [Nītaurē (Nītaures pag. Rg)], 97 [Vecpiebalgā (Vecpiebalgas pag. C)].

1. Kur es viena lēna augu,
Droši mani bāleliņi?
Tāpat māte man' auklēja
Kā drošos bāleliņus.
59 [Rūjienā (Rūjienas pag. Vlm)].

6635.

Droša tēva meita biju,
Droši gāju nāburgos,
Suņiem kokus mētādama,
Puišiem knipas rādīdama.
27 [Mālpilī (Mālpils pag. Rg)].

6636.

Droša tēva meita biju,
Droši sevi turējos:
Pret kungiem, pret ļaudīm
Skaldīt skaldu valodiņu.
38 [Siguldā (Siguldas pag. Rg)].

6637.

Dzīrās mani tā locīt,
Kā vējiņis smilgu loka;
Es nebiju tā augusi
Kā smildziņa dzedziedā.
111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)].

6638.

Lēnu mani lēnināja
Par visām māsiņām.
Kad aiziešu tautiņās,
Rādīš' savu lēnumiņu:
Klētī grīdu izspārdīšu,
Ar tautieti rādamās.
93 [Mēdzžlā (Mēdzžlas pag. Md)].

6639.

Miegs man nāca saulītē,
Ko darīšu vakarē?
Sīva augu brālīšos,
Ko darīšu tautiņās?
189 [Kuldīgas Kalnmuižā (pie Kuldīgas)].

6640.

Ne upīte vien tek strauja,
Strauja tek Daugaviņa;
Ne es viena barga biju,
Bargi mani bāleliņi.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)], 407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)], 408 [Krustpilī, Unguros un Stukmaņos (Krustpils, Ungurmuižas D un Pļaviņu Rg pag.)].

6641.

Nebēdāju šo dieniņu,
Vēl i citu nebēdāju,
Vēl i tad nebēdāju,
Kad gulēju šūpolī.
111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)].

6642.

Nasab'eidu bīd'ejama,
Ni m'ežā, t'eirumā;
Dīvs man d'av'a drūšu pruotu,
Laima gudru podūm'eņu.
4261 [Ozolmuižas pag. Rz].

- 458 -

6643.

Nebijos biedējama,
Ne ceļā traucējama;
Es nebiju tik tramīga
Kā ezera raudavīte.
324 [Sēļpilī (Sēļpils pag. Jk)].

6644.

Nebijosi biedējama,
Ne ceļāi traucējama,
Zināj' savu drošu sirdi
Kā asaju zobentiņu.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

6645.

No tālienes es pazinu,
Kuŗa stalta mātes meita:
Kad tā gāja, zeme rīb,
Akmens šķīla uguntiņu.
189 [Kuldīgas Kalnmuižā (pie Kuldīgas)].

6646.

Puisīšam man bij būt,
Ne meitiņ' dzeltainīt';
Es mācētu daiļi jāt,
Mīļi lūgt meitu māti.
400 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

6647.

Sauca mani sinepīti,
Vēl man bija nātrai būt,
Vēl man bija zeldināt
Dažu labu tēva dēlu.
159 [Aizputē (Aizputes pag. Azp)].

6648.

Viena augu, droša augu
Baltajam bāliņam;
Dziedādama puķīt' rāvu
Taut' āriņu maliņā.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

6649.

Visi mani lepnas sauce,
Kad es daudzi nerunāju:
Es aiz sava skarbumiņa
Runāt daudzi nevarēju.

39436.

Es par to nebēdāju,
Ka es maza meitenīte;
Soli spēru, zeme rīb,
Vārdu saku meži skan.
3 [Adulienas Md].

39437.

Skanēt skan muns balsiņš,
Speidēt speid vainudziņš;
Speru kuoji, zeme reib,
Soku vuordu, meži skan.
493 [Viļakas (Marienhauzes) Abr].

39438.

Vysi runoj, vysi smejuos,
Ka es moza augumiņa;
Kai es guoju, zeme reibē,
Kai ruņuoju, meži skaņ.
170 [Kapiņu D].

39439.

Auga manim gaŗi mati,
Auga skarba valodiņa.
Kur likšosi, kur palikšu,
Tik skarba uzaugusi.
24 [Asares Il].

39440.

Ai, lūdzama vecā māsa,
Neaizcel vārtus jaunmāsām.
Kūko augsti, dzeguzīte,
Lai balstīnas pāri skan;
Dzīvo krietni, tautu meita,
Lai slavīna tāli iet.
282 [Nīcas Lp].

39441.

Ai tu meža dzeguzīte,
Tavu daiļu kūkošanu!
Ai kaimiņu zeltenīte,
Tavu daiļu tikumiņu!
353 [Rubas (Reņģu) Jg].

39442.

Bagāts tēvs laisku meitu
Sidrabā kaldināja;
Paņems mani tikušo,
I bez zelta sidrabiņa.
436 [Tirzas (Tirzas-Pils) Md].

39443.

Aun, meitiņ, baltas kājas,
Nebērž spoži vaiņadziņu:
Kas no tava vaiņadziņa,
Kad nav skaidris tikumiņš?
16 [Alsungas (Alšvangas) Azp].

39444.

Aiz kū maņ loba slava,
Aiz kū mani tuoli zyna?
Radz maņ lobu mugorā,
Radz ar gūdu dzeivojūt.
522 [Zvirgzdienes Ldz].

- 459 -

39445.

Baltas auga tās meitiņas,
Kas Ventiņas maliņā;
Ziepēs puiš(i) ziepējās,
Tad lai jāja lūkoties.
200 [Kuldīgas Kld].

39446.

Bēržat, meitas, baltus spa(i)ņus,
Mātei daudz(i) viesi nāk;
Mātei daudzi viesi nāk,
Daudz actiņu skatītāju.
364 [Sakas (Upesmuižas) Azp].

39447.

Bitīt, tavu dējumiņu
Baznīcā dedzināj';
Meitiņ, tavu tikumiņu
Tuvu tālu daudzināj'.
386 [Sidgundas (Rikteres) Rg].

39448.

Daiļš bij mans augumiņš,
Vēl daiļāks vainadziņš;
Daiļa mana valodiņa,
Vēl daiļāks tikumiņš.
605 [Skolas].

39449.

Dreiži guoju, dreiž' tecēju,
Dreiž' darbiņu padarēju;
Aiz tuo sova dreizumiņa
Jauna guoju tautiņuos.
522 [Zvirgzdienes Ldz].

39450.

Dievs lai redz tēvu, māti,
Kas man tādu audzināja.
Nemācēju kājas aut,
Ne galviņas izsukāt.
605 [Skolas].

39451.

Darba ira, darba ira,
Kad tikšu galā?
Ne svēta vakara,
Ne svētdieniņas.
511 [Zebrenes (Reņģes) Tk].

39452.

Doubuleiga tej pļoviņa,
Kur(ā) lūpus nagaņāja;
Slovoneiga tej meitiņa,
Kuras tauta(s) nanycyna.
605 [Skolas].

39453.

Eim' kalnā, eim' lejā,
Tik kalnā, tik lejā:
Mana paša netikums
Visur līdzi vazājās.
192 [Kosas C], 546 [Kuldīga Kld apr.].

39454.

Es bij meita, man bij vara,
Es varēju lielīties:
Es pārspēju tumsas varu
Ar krietnaju tikumiņu.
605 [Skolas].

39455.

Es bij meita, man bij vara,
Es varēju lielīties:
Podu vilnas dienā vērpu,
Vēl apmetu audekliņu.
9 [Aizputes (Aizputes-Pils) Azp].

39456.

Gana lieli, grūti darbi,
Lustējās padarīt;
Lustējās padarīt,
Neatstāt nedarītu.
224 [Lielvārdes Rg].

39457.

Gonūs guoju, gaņa beju,
Gaņāt vēl i namuocēju;
Skaista augu natikleitja
Es darbiņa namuocēju.
522 [Zvirgzdienes Ldz].

39458.

Kas gulbyti balynuoja,
Ka na dziļi ezeriņi?
Kas muoseņai slavi dora,
Ka na eisti bruoliliņi?
170 [Kapiņu D].

39459.

Kulies pati, kunga rija,
Kad nebija kūlējiņa;
Teicies pati, brāļa māsa,
Kad nebija teicējiņa.
166 [Kalsnavas Md].

39460.

Kur nu degs uguntīna,
Kad nav lāga kurājīna?
Kur mīlēs tautu dēls,
Kad nav lāga tikumīna?
192 [Kosas C].

- 460 -

39461.

Kur ir veikla māmuliņa,
Tur rasnīga mājas dzīve;
Kur jau kāda netiklīte -
Guļ darbiņi aizkrāsnē.
179 [Katriņas C].

39462.

Kūko augsti, dzeguzīte,
Lai balstiņis pāri skan;
Dzievā krietni, tautu meita,
Lai slavīna tāļu iet.
94 [Dunikas Lp].

39463.

Liela zāle, liela rasa
Apakš kupla ozola;
Diži slavē, mazs tikums
Bajāra meitiņām.
364 [Sakas (Upesmuižas) Azp].

39464.

Mana sieva vilnu vērpa,
Ratiņš tek atpakaļ;
Manas sievas tikumiņu
Ciema cūkas apēdušas.
552 [Madona Md apr.].

39465.

Mīļi sauču tēv' ar māti,
Lēni durvis virināju;
Galdu melnu neturēju,
Ne gružainu istabiņ'.
241 [Lubānas Md].

39466.

Miezītim balts miltiņš -
Ko līdz balts, sēnalots.
Ko līdz stalts tēva dēls,
Kad nav laba tikumiņa.
32 [Babītes (Piņķu) Rg].

39467.

Mudrajai meitiņai
Īt lelūs dīverūs;
Smolki sprēst, bolt' velēt,
Boltu gaļdiņu turēt.
489 [Vidsmuižas (Vidsmuižas, Gaļānu) Rz].

39468.

No rītiņa celdamās
Trīs darbiņi padarīju:
Gov's izsaucu, pien' izkāsu,
Kāstuvīti izmazgāju.
262 [Meirānu Md].

39469.

Netīk man dubļi brist,
Jaunas korpes kājiņē;
Netīk ļaunu slavu nest
Labam ļaužu bērniņam.
347 [Rendas Kld].

39470.

Pyut, vējiņ, mogonuos,
Lai lapiņas platejuos;
Dzeivoj, muosa, buoliņūs,
Lai slavīte slavejuos.
605 [Skolas].

39471.

Reta reta tā liepiņa,
Kam bij vienis taisnis zars;
Reta reta tā meitiņa,
Kam bij labs tikumiņš.
224 [Lielvārdes Rg].

39472.

Smalkas baltas villainītes,
Lielu pūru pielocīja;
To man dara avju stallis,
Manas pašas tikumiņš.
443 [Turlavas Kld].

39473.

Spūdra lēca rīta saule,
Kam tik spūdra narītēja;
Skaista augi tu, muoseņa,
Kam tik skaista nadzeivuoji?
357 [Rudzētu D].

39474.

Šitie puiši pūru rauga,
Neraug meitas daiļaugumu,
Ne ar' labu tikumiņu,
Ne darbiņa čaklumiņa.
213 [Lazdonas Md].

39475.

To tie mani brāļi saka,
To sacīja sveši ļaudis:
Saka mani netikušu,
Kad Dieviņis nelīdzēja.
214 [Lažas Azp].

39476.

Zirnēklītis tīklus vilka,
Lai būt' darbs māsīnām,
Lai māsīnas naškas bija,
Tautīnās aiziedamas.
192 [Kosas C].

- 461 -

39477.

Tautu dēls, knēvelīti,
Nesmej manu vainadziņu!
Vainadziņš mana rota,
Manis labis tikumiņis.
355 [Rucavas Lp].

39478.

Tautu meita, taut(u) meit(a),
Slauki tīru istabiņ';
Apakš galdu, pagaldēju,
Trīs sudraba drostalīš'.
146 [Jaungulbenes Md].

39479.

Tu, puisīt, knēvelīt,
Nesmej meitu tikumiņu;
Tāpat tavā dvēselē
Nav prātiņa, ne gudrības
198 [Krustpils D].

39480.

Vor pazeit tū Muorīti
Boguotū tāva meitu:
Lobos drēbes mugurā,
Loba slove slovēja.
174 [Kārsavas Ldz].

39481.

Vārna, aita, pūce, meita,
Tās ir viena dzimumiņa:
Visas brēca vienu vārdu
Par puisīšu tikumiņu.
399 [Skujenes (Pils-Skujenes) C].

39482.

Volūdeņa lāna, daila,
Izteic pošu teicējeni:
Teicējeņa tykumeni,
Lobu ļaužu auklējumu.
50 [Bērzgales (Kuļņēvas-Labvāržu) Rz].

Table of Contents |View Entire Work