HomeIntroductionBrowseImagesSearchLinks
Table of Contents |View Entire Work

a) Meita tur godu, sarga vainagu; netur godu, zaudē vainagu

6527.

Ai aso zobeniņ,
Kam kaŗā nedienēji?
Ai smuidrais augumiņ,
Kam ar godu nedzīvoji?
80 [Kalsnavā (Kalsnavas pag. Md)].

6528.

Ai godīga mātes meita,
Glabā savu augumiņu!
- Ai godīgs tēva dēls,
Palīdz pats paglabāt.
- Ai godīga mātes meita,
Kā es tevim palīdzēšu?
- Ai godīgs tēva dēls,
Nenāc nakti klāt gulēt.
- Ai godīga mātes meita,
Kur bij manim tad gulēt?
- Tu gul' zirgu stallītī,
Es gotiņu laidarā.
Rītā agri cēlušies,
Tad mēs abi tiksimies,
Tu zirgiem auzas devi,
Es govīm āboliņu.
75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)].

1. Ai daiļā mātes meita,
Sargi savu augumiņu.
- Ai daiļais tēva dēls,
Palīdz pats pasargāt.
- Ai daiļā mātes meita,
Nāc pie manis klāt gulēt.
- Ai daiļais tēva dēls,
Es pie tevis negulēšu;
Tu gul' zirgu stallītī,
Es telīšu laidarā;
Rītā mazu gaisumiņu,
Tad mēs abi tiksimies:
Es ieš' siena telītēm,
Tu barosi kumeliņu. -
Es piesienu siena nastu,
Viņš lūdz vietas uztaisīt.
Es uztaisu siena cisas,
Viņš lūdz baltu paladziņu.
Uzklāj' baltu paladziņu,
Viņš lūdz mani klāt gulēt.
Līdz ar viņu daguļos,
Kā lapiņa drebēdama.
Stundu laika negulēju,
Sāk ar mani knakstīties,
Sāk ar mani knakstīties,
Sāk ar naudu lielīties:
Še, meitiņa, zelta nauda,
Še vēl cita sidrabiņa!
Labāk redzu zelta naudu
Ziluguni sadegot,
Nekā savu augumiņu
Negodā noliekot.
105 [Skujenē (Skujenes pag. C)].

6529.

Ai lielaja brāļu māsa,
Kam godiņu neturēji?
Kam tu kāri šūpulīti,
Vaiņadziņu valkādama?
348 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

6530.

Aiju manu vainadziņu,
Kur bij man tevi likt?
Kauns bij man galvā likt,
Žēl zemē nosviežot.
Kaut zemīte pāršķirtos,
Būt' ir pate iekrituse,
Lai neredz tie ļautiņi,
Kas apsmēja godu manu!
18 [Kliģenē, Meņģelē, Plāterē (Zaubes, Meņģeles un Plāteres pag. Rg)].

- 445 -

6531.

Ei skaistais vainadziņis,
Nekrīt salmu gubenēi,
Ej ar godu tautiņās,
Krīti tautu klētiņāi.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

6532.

Apgāzās vācelīte,
Iztecēja kamolītis;
Tā iztek meitu gods,
Kas ar godu nedzīvoja.
41 [Stukmaņos (Pļaviņās Rg)], 408 [Krustpilī, Unguros un Stukmaņos (Krustpils, Ungurmuižas D un Pļaviņu Rg pag.)].

6533.

Ar Dievu, ar Tēvu
Nu gribu dzīvot.
Gribu savu vaiņagu
Pa godam valkāt.
345 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

6534.

Ar godiņu, ar godiņu,
Jauni puiši, jauni puiši!
Es negribu bez godiņa
Valkāt savu vainadziņu.
35 [Rembatē (Rembates pag. Rg)].

6535.

Ar godiņu, jaunas meitas,
Ne ar zeltu, sudrabiņu;
Zelt', sudrabu gan dabūs,
Goda vairs nedabūs.
97 [Vecpiebalgā (Vecpiebalgas pag. C)].

1. Jauni puiši, jaunas meitas,
Ar godiņu dzīvojat:
Ne ar zeltu, sudrabiņu
Jums godiņis nopirkams.
1331 [Sikšņu pagastā (Gaujienas pag. Vlk)].

6536.

Audz godā, man' māsiņa,
Valkā vaŗa vaiņadziņu;
Brāļi tevi mīļi gaida
Ar godiņu izaugam.
335 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

6537.

Audz, māsiņa, ar godiņu,
Nes ar godu vaiņaciņu,
Lai met brāļi goda naudu
Tautu galda galiņā.
324 [Sēļpilī (Sēļpils pag. Jk)].

6538.

Brālis mani lūdzen lūdza:
Māsiņ, kaunu man nedar'!
Es tev kauna nedarīšu,
Lūdz, brālīti, vai nelūdz.
73 [Dzērbenē (Dzērbenes pag. C)].

6539.

Būt' māmiņa to zinājsi,
Ka izaugu netiklīte,
Būt' māmiņa mani mazu
Ūdenī iemetusi.
216 [Ventspilī].

6540.

Dažu labu tumšu nakti
Bez miedziņa nosēdēju,
Savu smuidru augumiņu
No kauniņa vairīdama.
68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)].

6541.

Dižans puisis, daiļa rota,
Iznesīga valodiņa,
Tas noņēma meitiņām
Bez godiņa vainadziņu.
322 [Saukā (Saukas pag. Jk)].

6542.

Dzīvo, meita, ar godiņu,
Nes ar godu vaiņadziņu,
Lai tas tevim nenokrite,
Bāliņosi dzīvojot.
Ja nokrite, lai nokrite
Pie tautieša kājiņām.
101 [Rankā (Rankas pag. C)].

6543.

Es bij' viena goda meita,
Es pie goda turējos:
Es kronīti pazaudēju
Sava tēva gubenī.
1271 [Litenē (Litenes pag. Md)].

6544.

Es nedevu nevienam
Jābrauc savas kamaniņas;
Kas grib mani pašu ņemt,
Lai brauc manas kamaniņas.
109 [Vestienā (Vestienas pag. Md)].

- 446 -

6545.

Gaidi, gaidi, bāleliņ,
Māsa goda negaidīja:
Māsa kāra šūpolīti
Bāleliņa istabā.
135 [Smiltenē (Smiltenes pag. Vlk)].

6546.

Gana kauna bāliņam,
Gan citām māsiņām:
Pedelīte nevalkāja
Ar godiņu vaiņadziņa.
1181 [Dūres pagastā (Vlk)].

6547.

Glabāj' savu vaiņadziņu
Kā sirsniņu azotē,
Jau redzēju dažu labu
Bez godiņa noņemam.
111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)], 335 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē], 348 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

6548.

Glaužu savus sirmus matus,
Lieku ziedu vaiņadziņu;
Labāk veca ar godiņu,
Nekā jauna bez godiņa.
47 [Ārciemā (Pāles pag. Vlm)].

6549.

Goda ļaudis mani gaida
Negodā uzaugam.
Es, uzaudzis, top' godā,
Goda ļaudis negodā.
335 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

6550.

Godā tēvs, godā māte,
Godā visi brāleliņi;
Es māsiņa negodniece,
Negodāi palikuse.
401 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

6551.

Grib puisītis ar negodu
Nojemt manu vaiņadziņu.
Ja tev tika, jem ar godu,
Ar negodu nedabūsi.
181 [Cīravā (Cīravas pag. Azp)].

6552.

Izlīst reiz pilnais bļodiņš,
To mūžam nesasmels;
Pazūd reiz meitai godiņš,
To mūžam nedabūs.
225 [No Kaltenes līdz Kolkasragam gar jūrmalu (Tl, Vp)].

6553.

Jauni puiši, jaunas meitas,
Ar godiņu dzīvojiet;
Godam nāca goda viesi,
Slavēj' savi bāleliņi.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

6554.

Jauni puiši, jaunas meitas,
Ar godiņu dzīvojiet,
Ja gribiet pasēdēt
Goda galda galiņā.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)], 379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

6555.

Kālab, meitiņ, raudi tu,
Raudi tu tik gauži?
- Tālab, tālab raužu es,
Raužu es tik gauži:
Citas meitas krogū gāj',
Man tas bērniņš jāšūpo.
- Kālab, meitiņ, raudi tu,
Raudi tu tik gauži?
- Tālab, tālab raužu es,
Raužu es tik gauži:
Citas meitas tirgū gāj',
Man tas bērniņš jāšūpo.
- Kālab, meitiņ, raudi tu,
Raudi tu tik gauži?
- Tālab, tālab raužu es,
Raužu es tik gauži:
Citas meitas dancot gāj',
Man tas bērniņš jāšūpo.
- Kālab, meitiņ, raudi tu,
Raudi tu tik gauži?
Tālab, tālab raužu es,
Raužu es tik gauži:
Citas meitas puiši mīl,
Man' tie puiši vairs nemīl.
1881 [Ķērkliņos (Zvārdes pag. Kld)].

6556.

Kam, saulīte, spodra lēci,
Kad tik (tu) spodra netecēji?
Kam, meitiņa (māsiņa), skaista augi,
Kad ar godu nedzīvoji?
6 [Annas muižā (Ķēču pag. Rg)], 36 [Rikterē (Sidgundas pag. Rg)], 68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)], 75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)], 104 [Zelgavā (Grostonas pag. Md)], 109 [Vestienā (Vestienas pag. Md)], 353.

6557.

Kas godīga meitenīte,
Godam laida valodiņu;
Kas bij kāda negodīga,
Vārdi arī negodīgi.
1311 [Apē (Vlk)].

- 447 -

6558.

Kas nū dz'ērvis gara kokla,
Ka z'eil'eišu nanosuoja?
Kas nū mārgys skaistu ocu,
Ka ar gūdu nadz'eivuoja?
4241 [Gaigalavas pag. Rz].

6559.

Kas no manu skaistu acu,
No daiļā augumiņa,
Kad ar godu nevalkoju
Savu zīļu vainaciņu?
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

6560.

Kas par vaiņu kum'eļam,
Ka pa c'eļu nat'ec'eje?
Kas par vaiņu m'eitiņām,
Ka ar gūdu nadz'eivava?
422 [Līvānu pag. D].

6561.

Ko darīt tam puišam,
Kas meitiņu godu slēpj?
Gunī degt, nesadegt,
Ūdenī nenoslīkt.
85 [Lazdonā (Lazdonas pag. Md)].

6562.

Ko, puisīti, tu domā,
Man celiņa negriezdams?
Grib' tu manu godu slēpt,
Darīt kaunu bāliņiem (bāliņam)?
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)], 379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

6563.

Krīt zemē skanēdams,
Zelta lapu vainadziņ,
Kad ar godu nevalkāja
Lielu radu brāļu māsa.
931 [Meirānos (Meirānu pag. Md)].

6564.

Kungi manu vainadziņu
Grib par dārgu naudu pirkt.
Nē, kundziņi, nepārdošu
Ne par simtu dālderīšu;
Pārdoš' miežu arājam
Par to vienu linautiņu.
18 [Kliģenē, Meņģelē, Plāterē (Zaubes, Meņģeles un Plāteres pag. Rg)] (Plāterē).

6565.

Kur pietika man neiet,
Kur pie puiša negulēt,
Tikai vien neatstāju
Sava puķu vainadziņa.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

6566.

Labāk lecu ūdenī,
Ne radiem kaunu daru,
Labāk manu augumiņu
Lai sit vilnis maliņā.
74 [Dzelzavā (Dzelzavas pag. Md)], 91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

6567.

Labāk man sirmi mati
Zem vizuļu vainadziņa,
Nekā man zelta mice
Bez godiņa galviņā.
6 [Annas muižā (Ķēču pag. Rg)].

6568.

Labāk redzu zelta naudu
Ugunī sadegot,
Nekā savu augumiņu
Negodā paliekot.
335 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

6569.

Lai sapuva oša laiva,
Kad nav laba īrējiņa;
Lai sapela tautu meita,
Kam godā nedzīvoja.
156 [Vērgalē (Vērgaļu pag. Lp)].

6570.

Lai smejās, kas gribēja,
Man ar godu dzīvojot.
Glaužu savus sirmus matus,
Lieku zīļu vaiņadziņu.
68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)].

6571.

Līksmojitīs, jius muos'eņis,
Es navaru līksmuotīs:
Man izgaisa zalta krūnis,
Vysys munys lust' dīn'eņis.
Dīvs lai redz t'ev, puis'ēt,
Par kaun'eņa darejumu:
Kam tu mani pīrunuovi,
Kam nūjēmi vainoc'eņu.
4190 [Jāsmuižas pag. D].

6572.

Manis dēļ(i), bāleliņi,
Zemu acis nenesiet;
Ar godiņu novalkāšu
Jūsu pirktu vainadziņu.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

- 448 -

1. Kālab mani brāļi nesa
Uz acīm cepurīti?
Vai es savu vaiņadziņu
Pa godam nevalkāju?
197 [Sātiņos (Sātiņu pag. Kld)].

6573.

Manis dēļ, bāleliņi,
Zemu acis nenesiet!
Jums kauniņu nedarīju
Nevienā vietiņā.
42 [Suntažos (Suntažu pag. Rg)].

6574.

Manis dēļ, bāleliņi,
Zemu acu nenesiet:
Man godiņš zem vaiņaga,
Zem balto vilnānīšu.
68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)].

6575.

Moza b'eju, b'et jau gudra,
Ņeš' ar gūdu vainac'eņu.
Pīveļ tautys gona gudru,
Nūjam z'eiļu vainac'eņu.
422 [Līvānu pag. D].

6576.

Meita godu paslēpuse
Zem bērziņa lapiņām.
Bērziņš lapas salapoja,
Meita goda nedabūja.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

6577.

Meitiņām māsiņām
Slidas kurpes kājiņā;
Slīd uz priekšu, aizslīd šķērsu,
Nevar vaira saturēt.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

6578.

Meitiņām māsiņām,
Tām ar godu jādzīvo;
Ja ar godu nedzīvos,
Valkās ilgi vainadziņu.
27 [Mālpilī (Mālpils pag. Rg)].

6579.

Meitīnām tā dzīgot
Kā baltām aitīnām:
Svīnī aita baltu villu,
Svīnī meita vainadzīnu.
1191 [Ēveles draudzē].

6580.

Meitu godu tā valdīju
Kā uguni šaujiņā;
Kad es tiku sieviņā,
Tad palaidu vējiņā.
47 [Ārciemā (Pāles pag. Vlm)].

6581.

Nebēdāju cita bēdas,
Kad tik savas nobēdāju,
Kad tik savu vaiņadziņu
Ar godiņu savalkāju.
208 [Ēdolē (Ēdoles pag. Vp)].

6582.

Nes, māsiņa, ar godiņu
I mazo vainadziņu;
I lielais nepieder,
Bez godiņa valkājot.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

6583.

Pa vārtiem iztecēja
Negrožots kumeliņš;
Tā iztek meitu gods,
Kas ar godu nedzīvoja.
95 [Odzienā, Vietalvas (Odzienas pag. Md)].

6584.

Pieder man sirmi mati
Zem vizuļu vaiņadziņa;
I dzeltāni nepieder,
Kad ar godu nedzīvoja.
111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)].

6585.

Prot', meitiņa, pate kaunu,
Puiss par kaunu nebēdāja;
Puiss uzkāpa kumeļā,
Iznes savu augumiņu.
75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)].

6586.

Pūš vējiņis, grib nolauzt
Porāi bērza galoknīti;
Grib netiklis ar negodu
Noņemt manu vaiņadziņu.
Ja tev tīk, ņem ar godu,
Ar negodu nedabūsi.
181 [Cīravā (Cīravas pag. Azp)].

6587.

Puiši rauga meitu godu,
Sava goda nezināja;
Būt' zinājši savu godu,
Stāvu lēktu ūdenī.
68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)].

- 449 -

6588.

Puiši savu godu slēpa
Apakš platas cepurītes;
Kur, māsiņas, mēs slēpsim?
Šaurs bij zīļu vainadziņš.
379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

6589.

Puiši teica meitu godu,
Paši savu nezināja.
Raibs runcītis puišu godu
Aiz astītes spīdzināja.
401 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

6590.

Puiši teica meitu godu,
Savu godu nezināja;
Savu godu saminuši
Ar savām kājiņām.
146 [Lielkrūtē (Purmsātu, Bārtas pag. Lp)].

6591.

Puiss puišam godu deva,
Nosaņēma cepurīti;
Meitas savu godu nesa
Zem balto vilnainīti.
111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)].

6592.

Puisīts nesa pieci kauni
Zem plānās cepurītes;
Meita nevar viena nest
Zem vizuļa vaiņadziņa.
27 [Mālpilī (Mālpils pag. Rg)].

6593.

Ziemu cirsts lazdu krūms
Vasar' vairs nelapoja;
Meita godu pazaudējse,
Mūžam vaira nedabūja.
69 [Bikserē (Patkules pag. Md)].

6594.

Sēd', meitiņa, gaidi goda,
Gan panāksi sievas dienas,
Gan panāksi sievas dienas,
Gan tautieša rudzu klēti.
302 [Rundālē (Rundāles pag. B)].

6595.

Sēd', meitiņ, gaidi godu
No baltā bāleliņa;
Labāk godu gaidījusi,
Ne kauniņu redzējusi.
41 [Stukmaņos (Pļaviņās Rg)].

6596.

Smuka meitiņ, daiļa meitiņ,
Ar puišiem netinies:
Ar puišiem tīdamies,
Savu godu pazaudēsi;
Tu staigāsi raudādama,
Savas rokas žņaudzīdama,
Vecas mātes lūgdamās,
Pirtei malku meklēdama.
379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

6597.

Smukais puisis, dailais puisis
Vīla mani gubenī,
Solīj' manim vasku kurpes,
Solīj' zelta gredzentiņu,
Valkā savas vasku kurpes,
Savu zelta gredzentiņu,
Nekā mans vainadziņš
Paliek salmu gubenī.
281 [Nītaures, Siguldas un Cēsu apvidū (Rg, C)].

6598.

Solīj' man tautu dēls
Sieku sīka sudrabiņa.
Es nevaru godu pirkt
Ne par zelta vezumiņu.
95 [Odzienā, Vietalvas (Odzienas pag. Md)].

6599.

Tēvs māmiņa bēdājās,
Ka es ilgi vaiņagā.
Nebēdā, tēvs māmiņa,
Es jums kaunu nedarīšu,
Es nekāršu šūpolīti,
Vaiņadziņu valkādama.
196 [Rendā (Rendas pag. Kld)].

6600.

Tēvs māmiņa bēdājās,
Ka es zīļu vaiņagā.
Nebēdā, tēvs māmiņa,
Es jums kaunu nedarīšu:
Ar tautieti nerunāšu,
Kad māmiņa neredzēs.
161 [Alšvangā (Alšvangas pag. Azp)].

6601.

Tēvs māmiņa sirdēstos,
Ka es ilgi vaiņagā.
Nebēdā, tēvs māmiņa,
Es jums kaunu nedarīšu
Sardzīš savu augumiņu
Kā ugunis dzirkstelīti.
226 [Kandavā (Tl)].

- 450 -

6602.

Tēvs māmiņa sirdēstos,
Kamēr meita vaiņagā.
Nebēdājat, tēvs māmiņa,
Jums kauniņa nedarīšu,
Gan es savu vainadziņu
Ar godiņu novalkāšu.
379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

6603.

To Dieviņu vien es lūdzu,
Guldamās, celdamās:
Dod, Dieviņi, novalkāt
Ar godiņu vainadziņu!
18 [Kliģenē, Meņģelē, Plāterē (Zaubes, Meņģeles un Plāteres pag. Rg)] (Meņģelē).

6604.

Tur', eglīte, skujas savas,
Tu vairs citas nedabūsi;
Tur', meitiņa, godu savu,
Tu vairs citu nedabūsi.
216 [Ventspilī].

6605.

Turat godu, bāleliņi,
Māsa godu neturēja:
Māsa kāra šūpulīti
Bāleliņa istabā.
120 [Gaujienā (Gaujienas pag. Vlk)].

6606.

Vai tās visas meitas bija,
Kas nes zīļu vaiņadziņu?
Cita nesa pa godam,
Cita, godu atmetuse.
Citai laupa kundziņš godu,
Citai kunga sulainīts.
Kuŗai laupa kundziņš godu,
Tā atraitņa līgaviņa;
Kuŗai kunga sulainītis,
Tā ūdeņa nesējiņa.
278 [Sodu Sesavā (Sesavas pag. Jg)].

6607.

Vai (Ne) tie visi sēklas mieži,
Kas pret vēju izvētīti?
Vai (Ne) tās visas goda meitas,
Kas valkāja vaiņadziņu?
196 [Rendā (Rendas pag. Kld)].

6608.

Viena pate man māsiņa
Kā zīlīte zariņā;
Kaut tā pate nesājuse
Ar godiņu vainadziņu!
95 [Odzienā, Vietalvas (Odzienas pag. Md)], 109 [Vestienā (Vestienas pag. Md)].

6609.

Viju puķu, šuvu zīļu
Māsiņai vainadziņu;
Neder puķu, neder zīļu,
Kad ar godu nedzīvo.
111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)].

6610.

Cērt, bāliņ, man galviņu
Ar aso zobentiņu,
Ja es sava vaiņadziņa
Ar godiņu nevalkāju.
335 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

6611.

Cērt, meitiņ, puisim pliķi,
Nedod savu villainīti;
Kad tu dosi villainīti,
Paspēlēsi vaiņadziņu.
208 [Ēdolē (Ēdoles pag. Vp)].

6612.

Citas meitas goda gaida,
Kāda goda es gaidīšu?
Es godiņu noturēju
Pakaļ kroga kaņepēs.
379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

6613.

Citas meitas goda gaida,
Kāda goda es gaidīju?
Mans godiņis paglabātis
Zem zaļo velēniņu.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

6614.

Citas meitas govis slauca,
Es ar puisi kaņepēs;
Citas meitas pienu nesa,
Es iznesu raudulīti.
75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)].

6615.

Citas meitas govis slauca,
Es nevaru locīties;
Vai būš' vellu piegulējse
Ar nelieša tēva dēlu?
119 [Ērģemē (Ērģemes pag. Vlk)], 126 [Kroņa Lejas pagastā (Lejasciema pagastā Vlk)].

6616.

Citas meitas lopus kopa,
Man tie lopi nemīlēja;
Tā bij mana lopu kūts,
Kad ar puisi apguļos.
76 [Gatartā (Gatartes pag. C)].

- 451 -

6617.

Citas meitas puķes lasa,
Man puķīšu nevajaga;
Citas meitas kroņus pina,
Man kronītis šūpulī.
142 [Aizterē (Aizteres pag. Lp)].

Table of Contents |View Entire Work