HomeIntroductionBrowseImagesSearchLinks
Table of Contents |View Entire Work

- 441 -

1. Meitu laba sadzīve sava starpā un ar citiem

6508.

Ai kaimiņu zeltenītes,
Mūs' mīlīgu dzīvošanu!
Viena pate roze zied,
Visas vija vainadziņus.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

6509.

Ai kaimiņu dzeltainīte,
Kā mēs mīļi dzīvojam:
Vien' uz otru tecējām
Ielociņu līdzināt.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

6510.

Ai nāburgu zeltenītes,
Kā mēs mīļi dzīvojam!
Ja ilgāki dzīvosim,
Dažam žēli darīsim.
28 [Nītaurē (Nītaures pag. Rg)].

6511.

Bite bite, meita meita,
Tā nerieba nevienam:
Bite druvas nesliedēja,
Meita naida neturēja.
18 [Kliģenē, Meņģelē, Plāterē (Zaubes, Meņģeles un Plāteres pag. Rg)] (Kliģenē), 134 [Sinolē (Sinoles pag. Vlk)], 377 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

1. Bitītei, meitiņai,
Tām dzīvot ciemiņā:
Bite druvu nenoēda,
Meita ežu nenomina.
216 [Ventspilī].

6512.

Ienaidiņa neturēju
Ar kaimiņu meitiņām:
Cita mana māsa bija,
Cita brāļa līgaviņa.
325 [Secē (Seces pag. Jk)].

6513.

Lai dreb lapa, kam dreb lapa,
Liepai lapa nedrebēja;
Lai tur naidu, kas tur naidu,
Meitas naida neturēja.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)], 120 [Gaujienā (Gaujienas pag. Vlk)], 126 [Kroņa Lejas pagastā (Lejasciema pagastā Vlk)].

6514.

Lai ceļ naidu, kas ceļ naidu,
Meitas, naidu neceliet.
Kur meitiņas naidu cēla,
Tur zemīte līktin līka.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

6515.

Mēs bijām ciema meitas,
Kā māsiņas turamies;
Cik dižs rieksta kodoliņš,
To mēs pušu dalījām.
196 [Rendā (Rendas pag. Kld)], 224 [Kabilē (Kld)].

6516.

Mēs māsiņas nebijām,
Kā māsiņas dzīvojam:
Vienu zīļu vainadziņu
Katra dienu valkājam,
Vienu rieksta kodoliņu
Ir to pašu dalījām.
290 [Lieliecavā (Iecavas pag. B)].

6517.

Mēs māsiņas nebijām,
Māsiņām saucamies;
Kas ļautiņi nezināja,
Šķiet mūs vienas māmulītes.
13 [Ikšķilē (Ikšķiles pag. Rg)].

- 442 -

6518.

Mēs māsiņas nebijām,
Māsiņām saucamies;
ļaudīm lieli brīnumiņi,
Ka mēs mīļi dzīvojam.
9 [Bilstiņos (Kokneses pag. Rg)], 68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)], 75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)], 85 [Lazdonā (Lazdonas pag. Md)], 91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)], 93 [Mēdzžlā (Mēdzžlas pag. Md)], 190 [Kuldīgā], 308 [Altenē (Seces pag. Jk)], 325 [Secē (Seces pag. Jk)].

6519.

Mēs māsiņas nebijām,
Māsiņām(i) saucamies;
Mīl Dievam, žēl ļaudiem,
Ka mēs mīļi dzīvojam.
16 [Kastrānē (Kastrānes pag. Rg)].

6520.

Mēs māsiņas nebijām,
Mēs māsiņas saucamies.
Vai tādēļ saucamies,
Ka mēs mīļi dzīvojam?
17 [Ķēčos (Ķēču pag. Rg)].

6521.

Meitīnas māsīnas
Bitīšu draudze:
Kur viena nosmeta (=nometās),
Tur visas līdza.
158 [Nīcā Tosmarē uc. (Lp)] (Nīcā).

6522.

No pēdām vien pazinu
Jaunu meitu gājumiņu:
Īsa pēda, īsi soļi,
Rindiņā staigājušas.
7 [Jaunbebros (Bebru pag. Rg)].

6523.

Pieci, seši sīļa bērni
Vienā koka zariņā;
Piecas, sešas mātes meitas
Aug vienā sētiņā.
1411 [Jaunrozē (Jaunrozes pag. Vlk)].

6524.

Tā dzīvot meitiņām
Kā baltām aitiņām:
Ne nīsties, ne bārties,
Ne turēt ienaidiņ'.
152 [Jērkulē (Krimuldas pag. Rg)], 34 [Plāterē (Plāteres pag. Rg)], 111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)], 125.

6525.

Visapkārt rozes zied,
Vidū zaļa palejiņa;
Visapkārt meitas sēd,
Vidū meitu māmulīte.
290 [Lieliecavā (Iecavas pag. B)].

6526.

Vysys muoseņis bejuom,
Vysuom skaisti vaiņuceņi.
Cyta cytas nadevēm
Tauteņuom nycynuot.
434 [Ludzas un Abrenes apr.].

39339.

Ai meitiņas, ai māsiņas,
Ienaidiņu neturat;
Mīļa Laime brīnējās,
Meitām turot ienaidiņ(u).
127 [Grostonas Md].

39340.

Buoliliņi, munu (muni) buoliliņi,
Kai siliņa bolūdiņi!
Ļaudim leli breinumiņi,
Ka mes meiļi dzeivuojam.
314 [Pildas Ldz].

39341.

Kai es škīrūs ar bruoleņim,
Zeme leika osoruos;
Ļaudim leli breinumiņi,
Ka mes meili dzeivuojam.
579 [Viļāni Rz apr.].

39342.

Bite bite, muosa muosa,
Tu man ļauna nadarēji:
Bite pļovu naslīdēja,
Muosa veiru nadelēja.
174 [Kārsavas Ldz].

39343.

Bite bite, meita meita,
Abas vienu ceļu iet:
Bite ziedu sūcējiņa,
Meita naid(a) cēlējiņ'.
386 [Sidgundas (Rikteres) Rg].

39344.

Dusmu, meitas, neņemat,
Dusmas laba nedarīja:
Dusmas lika novalkāt
Visai vecu padomiņu.
399 [Skujenes (Pils-Skujenes) C].

39345.

Dzīvojam mēs jau mīļi,
Treju kungu dzeltenītes:
Rauzēnietes, mērēnietes,
Un mēs pašas palsmanietes.
54 [Bilskas Vlk].

- 443 -

39346.

Drīzi braucu labu zirgu,
Nevar drīzi sabarot;
Drīzi cēlu ienaidiņu,
Nevar drīz(i) saderēt.
224 [Lielvārdes Rg].

39347.

Jauna biju, traka biju,
Ar sābriemi lamājos;
Nu lielāka, nu gudrāka,
Aiz kauniņa navarēju.
228 [Liepnas (Lipnas) Abr].

39348.

Jauna meita i būdama
Ilgi dusmu neturēju:
Vienu vārdu ļaunu saku,
Otru labu atbildēju.
224 [Lielvārdes Rg].

39349.

Kaimineiši, vuorguleiši,
Kuo mes meiļi dzeivovom:
Vīnu rīkstu turējom,
Tū pa pusei dalējom.
466 [Vārkavas D].

1. Bejom bruoļi saauguši,
Tuopēc gudri dzeivuojam:
Mežā rīkstu atroduši,
Tu uz pusem dalējom.
389 [Silajāņu Rz].

39350.

Kas Dievam gaisu jauc,
Kas meitām naidu ceļ?
Sniegi, vēji gaisu jauc,
Puiši meitām naidu ceļ.
48 [Bērzaunes Md].

39351.

Lai drebēja, kas drebēja,
Liepas lapa nedrebēja;
Lai tur naidu, kas tur naidu,
Meitas naidu neturēja.
Apses lapa drebētāja,
Puiši naidu turētāji.
162 [Kacēnu (Kačanovas) Abr].

39352.

Lai ceļ naidu, kas ceļ naidu,
Meitas, naidu neceliet!
Trīs gadiņi zeme raud,
Meitu naida cēlumiņu.
241 [Lubānas Md].

39353.

Lai dreb lapa, kam dreb lapa,
Liepai lapas nedrebē;
Lai tur naidu, kas tur naidu,
Meitas naidu neturē;
Visu gadu zeme raud
Meitu naidu turējuma.
241 [Lubānas Md].

39354.

Meitiņām tā dzīvot,
Kā baltām aitiņām:
Ni kauties, ni bārties,
Ni turēt ienaidiņa.
Bāleniņi, naidenieki,
Tēva zemi dalīdami.
373 [Sarkaņu Md].

39355.

Meitiņom tai dzeivuot,
Kai boltomi vuškiņom;
Daudz dzierdēt, daudz redzēt,
Moz ūtram pasacīt.
326 [Preiļu D].

39356.

Mīli vīni dzeivuojam,
Mīlys runys runuojam.
Dīvam prīka, ļaudim žāļ,
Ka mjas mīli dzeivuojam.
50 [Bērzgales (Kuļņēvas-Labvāržu) Rz].

39357.

Mīļi mīļi es dzīvoju
Ar tām ciema meitiņām:
Pušu griezu riekstu kodolu,
Klēts priekšā stāvēdama.
198 [Krustpils D].

39358.

Kad bej sylta vasariņa,
Vysi zīdiņi zīdēja;
Vysi mani lobi beja,
Ka es paša loba beju.
326 [Preiļu D].

39359.

Visur man saule spīd,
Kad saulīte uzlēkuse;
Visur man labi ļaudis,
Kad es pate laba biju.
605 [Skolas].

39360.

Zeiļu eiliņu puorruovu
Ar bruolini kaitīdama;
Kab ar svešu puorruovuse,
It slavīte maliņā.
250 [Maltas (Rozentovas) Rz].

- 444 -

39361.

Zeida kuorteņu puorruovu
Ar buoleleņu kaiteidama;
Kam ar svešu kaitējuse,
Seņ slaveite maleņā.
89 [Dricēnu Rz].

39362.

Zūbyns kokla nanūcierta,
Ka nabeja ciertējeņa;
Mārga naida napacjāļa,
Ka nabeja cāluojeņa.
326 [Preiļu D].

39363.

Zūbyns kokla nanūcierta,
Kab nabyutu ciertējiņa;
Īnaidiņš i nasacaltu,
Kab nabyutu cāluniņa (cālumiņa?).
182 [Kaunatas Rz].

Table of Contents |View Entire Work