HomeIntroductionBrowseImagesSearchLinks
Table of Contents |View Entire Work

4. Puķes un puķu dārzs

6422.

Vai Dieviņ, vai Dieviņ,
Šogad sēra vasariņa!
Ne puķiņas laukē aug,
Ne roziņas dārziņē.
2291 [Sasmakas novadā (Ārlavas pag. Tl)].

6423.

Vai Dieviņ, vai Dieviņ,
Vaidi nāca šai zemē!
Vaidu bite ziedus ņēma
Manā rožu dārziņā.
28 [Nītaurē (Nītaures pag. Rg)], 30 [Ozolu muižā, Suntažu draudzē], 42 [Suntažos (Suntažu pag. Rg)].

6424.

Vai Dieviņi, šovasar
Zālats auga ezerā!
Vai tādēļ mūs' māsiņa
Ar nelieti saderēs?
240 [Bikstos (Bikstu pag. Tk)].

6425.

Ai ezera iztaciņa,
Tavu skaistu pureniņu!
Vienu ziediņ' i norāvu,
Pilna sauja sudrabiņa.
137 [Tirzā (Tirzas pag. Md)].

6426.

Ai ezera izteciņa,
Tavu skaistu pureniņu!
Vienu ziediņ' i norāvu,
Treju tautu karināju.
92 [Mārcienā (Mārcienas pag. Md)], 109 [Vestienā (Vestienas pag. Md)].

6427.

Vai māmiņa, vai māmiņa,
Kādu mērķi roze rāda:
Tek par sētu ziedēdama
Dēlu mātes dārziņā.
145 [Krotē un Bunkā (Krotes un Bunkas pag. Lp)], 190 [Kuldīgā].

1. Protu, protu, redzu, redzu,
Man jāiet par novadu:
Manas rozes, magonītes
Par žodziņu pāraugušas.
267 [Kalnamuižā (Tērvetes pag. Jg)].

6428.

Vai meitiņas, vai māsiņas,
Es šorīt nobijos:
Vai bij briedis, vai bij lācis
Manā rožu dārziņā?
Nebij briedis, nebij lācis,
Tas tautieša kumeliņš,
Tas tautieša kumeliņš,
Pērnā spalva mugurā.
174 [Rudbāržos (Rudbāržu pag. Azp)].

- 428 -

6429.

Ai rozīt, magonīt,
Kam no rīta noziedēji?
Dienas vidū tautas jāja,
Tev ziediņi nobiruši.
68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)], 90 [Lodē (Kusas pag. Md)].

6430.

Ai tu liela rīta rasa,
Kam tu mani aizkavēji?
Es būt' savu rožu dārzu
Bez saulītes izravējsi.
120 [Gaujienā (Gaujienas pag. Vlk)].

6431.

Aiz Daugavas melni meži
Sudrabiņa vijiņām;
Tur aug viena zelta roze,
Dimantiņa magonīte.
68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)].

6432.

Aiz kalniņa rozes sēju,
Lai neredz ciema puiši.
Rozītēm platas lapas,
Nāk par kalnu ziedēdamas.
93 [Mēdzžlā (Mēdzžlas pag. Md)].

6433.

Aiza-ilgi-gulējos
Svētdieniņas rītiņā:
Visi mani rožu dārzi
Zālītēm apauguši.
324 [Sēļpilī (Sēļpils pag. Jk)].

6434.

Ak tu lauka magonīte,
Kam tik agri noziedēji?
Es gribēju sievu ņemt,
Puškot savu cepurīti.
161 [Alšvangā (Alšvangas pag. Azp)].

6435.

Ar vārtiem rozes zied,
Ar vārtiem magonītes:
Pa vārtiem izvedīs
Pašu rožu dēstītāju.
3011 [Pomušas un Ārdzes pagastos (Ceraukstes pag. B)].

6436.

Balta puķe, zaļa niedre
Virs ūdeņa līgojās,
Ne tā grima dibinā,
Ne sit viļņi maliņā.
232 [Talsos (Tl)].

6437.

Balta roze pārziedēja
Pašā lauka viducī;
Sarkanāja neziedēja
Mana tēva dārziņā.
325 [Secē (Seces pag. Jk)].

6438.

Baltu puķu ceriņš auga
Bāleliņa pagalmā.
Tur saulīte miglu meta,
Vai bij ziema, vai vasara.
335 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

6439.

Dārzā gāja tautu meita
Savas rozes noravēt;
Stallī gāja tautu dēls
Barot savu kumeliņu.
166 [Gramzdā un Smaižos (Gramzdas un Aizviķu pag. Lp)].

6440.

Dancodamis kumeliņis
Ielec rožu dārziņā,
Nolauzīja, izkaisīja
Mūs' māsiņas magoniņas.
229 [Rideļu pagastā (Engures pag. Tk)].

64401.

Došu, došu meitiņām,
Ko vakari solījos:
Došu savu kumeliņu
Rožu dārzu noecēt.
36 [Rikterē (Sidgundas pag. Rg)].

6441.

Es apklāju rožu dārzu
Ar baltiem palagiem.
Sveši ļaudis sanākuši,
Gaida rožu šķinējiņas;
Vai gaidāt, negaidāt,
Nenāks rožu šķinējiņa;
Vakar rožu piešķinuse,
Šodien vija vaiņadziņu.
401 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

6442.

Es dēstīju baltu rozi
Vienā dārza stūrītī,
Asajo kadiķānu
Pašā dārza vidiņā.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

- 429 -

6443.

Es gulēju dienasvidu
Savā rožu dārziņā.
Kliņģerīšu vietu taisu,
Rožu klāju paladziņu,
Rūtenīti, samtenīti,
Tās paliku pagalvī;
Magonītes plata lapa,
Tā bij manis apsedzinis.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

6444.

Es neiešu tautiņās
Par deviņas vasariņas:
Nu vēl mana roze plauka
Devītā lapiņā.
95 [Odzienā, Vietalvas (Odzienas pag. Md)].

6445.

Es piesēju kumeliņu
Pie meitiņas rožu dārza;
Kumeliņis dancodams
Ielec rožu dārziņā.
264 [Džūkstē (Džūkstes pag. Jg)].

1. Saulīt' mazu gabaliņu,
Man notika nelaimīte:
Man ielēca kumeliņš
Meitu rožu dārziņā.
Piedodiet, jūs māsiņas,
Par kumeļa lēkumiņu,
Rītā došu kumeliņu
Rožu dārzu noecēt.
28 [Nītaurē (Nītaures pag. Rg)].

6446.

Es savāi pagalmāi
Četras rozes audzināju.
Vienu došu bāliņam,
Otru tautu dēliņam;
Divas pati paturēšu,
Tās likš' pūra dibinā.
41 [Stukmaņos (Pļaviņās Rg)].

6447.

Kad es biju jauna meita,
Es trejādi kupčojos:
Sēju rozes, magonītes,
Sēju āra biškrēsliņus;
Par rozīti ortu ņēmu,
Par magoni pusdāldeŗa,
Par to āra biškrēsliņu
Trīs dāldeŗi, piecu mārku.
400 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

6448.

Kādēļ manas rozes zied
Vairāk bālas ne sarkanas?
Šogad tautas gaŗiem jāja,
Citu gadu iekšāi jās.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

6449.

Kālabad šovasar(u)
Koši rozes neziedēja?
Vai bij rožu ravētāja
Ar tautām(i) saderējse?
36 [Rikterē (Sidgundas pag. Rg)].

6450.

Kālabade tai dārzē
Viena pate roze auga?
Voi tā bija nolūkojse
Vienu meitu māmiņē?
224 [Kabilē (Kld)].

6451.

Kalniņā rozes sēju,
Lejiņā magonītes;
Vecā māsa kā magone,
Es, jaunā, kā rozīte.
79 [Jumurdā (Jumurdas pag. C)].

6452.

Kam, māmiņa, rozes sēji,
Tev nav rožu ravētājas;
Sēj, māmiņa, magonītes,
Gan kalpones noravēs.
203 [Usmā (Usmas pag. Vp)].

6453.

Kam, māmiņa, rozes sēji
Tiki lielu gabaliņu?
Trīs rozītes vien bij sēt,
Trīs meitiņas nesējiņas.
75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)].

6454.

Kas tā tāda puķe zied
Jaunu meitu dārziņā?
Vai tā roze, vai magone,
Vai tā skaista mātes meita?
1311 [Apē (Vlk)].

6455.

Kas tos manus rožu krūmus
Krust' krustiem sakrustīja?
Vai tie lieti, vai tie vēji,
Vai tie paši puišu blēži?
Ni tie lieti, ni tie vēji,
Tie bij paši puiši blēži.
279 [Skursteņu muižā (Sesavas pag. Jg)].

- 430 -

6456.

Ko, māsiņas, runāsim,
Pavasari tikušās?
Vai tev dīga rožu sēklas?
Man izpuva palejiņas.
23 [Lēdmanē (Lēdmanes pag. Rg)].

6457.

Krustām šķērsām rozes sēju
Par bāliņa pagalmiņu.
Vai būs mana brāļa sieva
Rožu ceļa staigātāja,
Kā es pati, brāļa māsa,
Rožu kroņa valkātāja?
64 [Valmierā (Valmieras pag. Vlm)].

6458.

Krustu metu, brīnējos
Savam rožu dārziņam:
Visapkārti rozes zied,
Vidū zelta magonīte.
27 [Mālpilī (Mālpils pag. Rg)].

6459.

Līdz pusei es iebridu
Baltā puķu ezerā,
Baltai puķei roku devu
Kā savai līgavai.
121 [Gulbenē (Md)].

6460.

Līdz pusīti es iebridu
Baltāi puķu ezerāi,
To puķīti meklēdama,
Kam dzeltāni ziedi zied.
172 [Rāvā (Rāvas pag. Lp)].

6461.

Līdz pusīti es iebridu
Baltu (baltā) rožu dārziņā;
Man pašai balti vaigi,
Sarkans rožu vaiņadziņš.
246 [Lestenē (Lestenes pag. Tk)].

6462.

Līgoties līgojās
Balta puķe ezerā;
Ne tā slīka, ne tā grima,
Puišus vien karināja.
134 [Sinolē (Sinoles pag. Vlk)].

6463.

Māmuliņ, māmuliņ,
Tavu kuplu rožu dārzu!
- Man nebija rožu dārza,
Man bij divi magonītes.
41 [Stukmaņos (Pļaviņās Rg)], 407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

6464.

Meitas manu cepurīti
Iemet rožu darziņā.
Nesakait manas vainas,
Ja rozēm zari lūza.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)], 335 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

6465.

Meitas meitas, ņemat deķus,
Iesim mežā pureņos!
- Ziema nāk, ne vasara,
Nezied vaira pureniņi.
126 [Kroņa Lejas pagastā (Lejasciema pagastā Vlk)].

6466.

Meitiņām māsiņām
Liela skāde notikuse:
Zēni sētu salauzuši,
Cūkas rozes izrakušas.
264 [Džūkstē (Džūkstes pag. Jg)].

6467.

Meitu dēļ rozes zied,
Meitu dēļ magonītes,
Meitu dēļ jauni puiši
Jāj barotus kumeliņus.
321 [Zasā (Zasas pag. Jk)].

6468.

Miglājā rītiņā
Nozied zelta pureniņš,
Neredz gani ganīdami,
Ne saulīte tecēdama.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)], 408 [Krustpilī, Unguros un Stukmaņos (Krustpils, Ungurmuižas D un Pļaviņu Rg pag.)].

6469.

Luternieku sīki krūmi
Smuku puķu pieauguši.
Sūtu vēsti Kabilē,
Lai nāk puķu izravēt;
Kabilē smukas meitas,
Daiļu puķu ravētājas.
224 [Kabilē (Kld)].

6470.

No rītiņa rozes sēju,
Pusdienā magoniņas,
Vēlajā vakarā
Dzeltānās kliņģerītes.
344 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

6471.

Pavasar jaunas meitas
Lazdu ziedu i meklēja;
Ziemu lazda noziedēja,
Kad meitiņas neredzēja.
321 [Zasā (Zasas pag. Jk)].

- 431 -

64711.

Pin, brālīti, augstu žogu
Gar to manu rožu dārzu,
Lai tautieša kumeliņš
Neielēca rozītēs.
200 [Skrundā (Skrundas pag. Kld)].

6472.

Pirmodien, otrudien,
Tad meitām puķu diena:
Pirmodien rozes sēja,
Otrudien magoniņas.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

6473.

Puķe puķe, roze roze,
Kur palika magonīte?
Magonīte ietecēja
Kliņģerīšu dārziņā.
75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)], 91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)], 407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)], 408.

6474.

Puķe puķe, roze roze,
Sen tu mani karināji:
Tu zied' skaisti dārziņā,
Es pa sētu lūkojos.
325 [Secē (Seces pag. Jk)].

6475.

Puķe puķe, roze roze,
Tu man kaunu padarīji:
Iet pār viju ziedēdama
Viņu sētas dārziņā.
324 [Sēļpilī (Sēļpils pag. Jk)].

6476.

Puķe puķe, roze roze,
Tu man žēli padarīji:
Nu noviju vainadziņu,
Nu tu ziedi ceļmalā.
152 [Jērkulē (Krimuldas pag. Rg)].

6477.

Puķe puķe, roze roze
Uz manim gauži raud:
Kam tu sēji, kam ravēji,
Ka neviji vaiņagā.
355 [skat. 407. (krustpils pag. D)].

6478.

Puķe ziedi, krūmu rieši
Brāļa dārza maliņā.
Zied', puķīte, neriet krūmu,
Vēl neiešu šoruden.
184 [Dūrē (Vārmes pag. Kld)], 190 [Kuldīgā], 345 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

6479.

Puķīt' auga, krūmu rieta,
Šķiet man' ilgi dzīvojot;
Audz, puķīte, neriet krūmu,
Šī pēdīga vasariņa.
95 [Odzienā, Vietalvas (Odzienas pag. Md)], 401 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

1. Audz, puķīte, neriet krūmu,
Šī pēdēja vasariņa,
Šī pēdēja vasariņa
Vainadziņu valkājot.
400 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

6480.

Pusi dārza rožu sēju,
Pusi sīku magonīšu;
Pusmūžiņa nodzīvoju
Bez maizītes arājiņa.
19 [Koknesē (Kokneses pag. Rg)].

6481.

Rozes sēju kalniņā,
Magonītes lejiņā;
Es rozēs puškojos,
Kalponīte magonēs.
120 [Gaujienā (Gaujienas pag. Vlk)].

6482.

Rožys sēju kal'n'eņā,
Poša bāgu l'ejeņā;
Ka man tuo izb'ēgt'
Nū taut'eņu bruol'eņūs.
4190 [Jāsmuižas pag. D].

6483.

Sorkonraibas ruoezes zied
Dougaeviņas maeliņā;
Sorkonbolta toutu meita
Raibu ruožu ravātāja.
85 [Lazdonā (Lazdonas pag. Md)].

6484.

Sarkanīte, marenīte,
Tās bij pašas ietaliņas:
Viena zied migliņā,
Otra rīta rasiņā.
97 [Vecpiebalgā (Vecpiebalgas pag. C)].

6485.

Savam rožu dārziņam
Vaŗa stabus liedināju,
Vaŗa stabus liedināju,
Sudrabiņa viju viju.
Pate stāvu dārziņā,
Rožu kronis galviņā.
Kuŗš puisītis gaŗām gāja,
Tas pacēla cepurīti.
Kuŗš puisītis man patika,
To es labi sveicināju;
Kuŗš man labi nepatika,
Ne virsū neskatos.
290 [Lieliecavā (Iecavas pag. B)].

- 432 -

6486.

Šādi koki, tādi koki
Mūs' nāburga dārziņā;
Manas māsas dārziņā
Apzeltītas rozes zied.
1311 [Apē (Vlk)].

6487.

Sēj, māmiņa, vienu rozi,
Viena meita valkātāja.
Rozei zied zaru zari,
Nevar viena novalkāt.
17 [Ķēčos (Ķēču pag. Rg)].

6488.

Sēju rozes, magonītes,
Nevieniņa neziedēja:
Ir puķīte paredzēja,
Ka es ilgi nedzīvošu.
379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

6489.

Sēju rozes, tās neauga,
Magonītes neziedēja.
Paliks mani šis rudenis
Ar puišiem ienaidā.
152 [Jērkulē (Krimuldas pag. Rg)].

6490.

Sīkaliņa rozes sēja
Avotiņa lejiņā;
Sīka bija rožu sēkla,
Vēl sīkāka sējējiņa.
95 [Odzienā, Vietalvas (Odzienas pag. Md)].

6491.

Silta saule, karsta saule,
Man rozītes jāravē;
Izkūst mana zelta josta,
Div' sudraba gredzeniņi.
41 [Stukmaņos (Pļaviņās Rg)], 61 [Mazsalacā (Mazsalacas pag. Vlm)], 194 [Ošniekos (Lutriņu pag. Kld)], 224 [Kabilē (Kld)], 335.

1. Silta saule, karsta saule,
Man liniņi ravējami;
Man izkusa zelta josta,
Divi zelta gredzeniņi.
Brauc, bāliņi, Jelgavā,
Pirc man citu zelta jostu,
Pirc man citu zelta jostu,
Citus zelta gredzeniņus.
298 [Mežotnē (Mežotnes pag. B)].

6492.

Skaista meita puškojās
Ar ābeļu ziediņiem,
Nevīžoja rozes sēt,
Ne magoņu izravēt.
38 [Siguldā (Siguldas pag. Rg)].

6493.

Skaisti zied līca roze
Dzeltāniem ziediņiem;
Tur sajāja sveši ļaudis
To ziediņu raudzīties.
75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)].

6494.

Stād', māsiņa, kliņģerītes
Gar tām dobes maliņām,
Lai es sēju magonites
Pa vidiņu vidiņiem.
401 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

6495.

Steidzu, beidzu rožu dārzu
Bez rasiņas izravēt,
Ka varētu vainadziņu
Bez valodu iznesāt.
335 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

6496.

Steidzu, beidzu rožu dārzu
Bez rasiņas izravēt,
Lai varētu sav' mūžiņu
Bez asaru nodzīvot.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)], 451 [Viskaļos, Kokneses draudzē (Viskaļu pag. Rg)], 308 [Altenē (Seces pag. Jk)], 401.

6497.

Sūtīj' mani māmuliņa
Lejiņā pornas (=purenes) raut.
Ko man bija pornas raut,
Es bij' pati kā porniņa.
215 [Ugālē (Ugāles pag. Vp)].

6498.

Tāda bija šī vasara,
Auga rozes, neziedēja.
Man aizgāja šī vasara,
Viena zieda meklējot.
264 [Džūkstē (Džūkstes pag. Jg)].

6499.

Tautām auga ozoliņi,
Man zied rozes dārziņā.
Tautiets rāva man' rozīti,
Es nolauzu ozoliņu.
137 [Tirzā (Tirzas pag. Md)].

- 433 -

6500.

Teci, teci, tautu dēls,
Pa manām rozītēm;
Kas tās rozes aplaistīs,
Tam es pate piederēšu.
(Zīlēšana.)
344 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

6501.

Uz papuves zaļa zāle
Zeltītiem ziediņiem.
Tautu dēls pāri gāja,
Zelta ziedus braucīdams,
Zelta ziedus braucīdams,
Cepurīti puškodams.
271 [Pienavā (Džūkstes pag. Jg)].

6502.

Vai bij briedis, vai bij lācis
Manāi rožu dārziņā?
Visi mani rožu koki
Krust' krustīnis salauzīti.
156 [Vērgalē (Vērgaļu pag. Lp)].

6503.

Viena pate roze auga
Māmuļītes dārziņā.
Vai tā bija paredzējsi -
Viena meita māmiņai.
224 [Kabilē (Kld)].

6504.

Viena pate roze zied
Māmuliņas dārziņā;
Tai pašai sveši ļaudis
Dzīrās ziedus purināt.
42 [Suntažos (Suntažu pag. Rg)].

6505.

Viena pate roze zied
Mana dārza vidiņā;
Viena pate meita aug
Man par prieku pasaulē.
2071 [Ancē (Ances pag. Pg)].

6506.

Viņpus purva rozes zied,
Šaipus purva magoniņas,
Pašā purva vidiņā
Dzeltānā kliņģerīte.
75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)].

6507.

Ciema puiši, bāleniņi,
Ceļat mani pār upīti:
Aiz upītes daiļas rozes
Sen augušas, neravētas.
181 [Cīravā (Cīravas pag. Azp)].

39246.

Vai Dievī, vai Dievī,
Roze pati mērķi rāda:
Aizies rožu valkātāja
Otra kunga tiesiņā.
75 [Cirgaļu (Aumeisteru) Vlk].

39247.

Ai melīt, namaloj,
Es nūgivu malojūt;
Tu sacēji: rūzes zīd
Vakarēju sējumeņu;
Es nūguoju pasavērt:
Vēl rūzītes nadeigušas.
559 [Rēzekne Rz apr.].

39248.

Ai stalto tēva dēl(u),
Valdi savu kumeliņu,
Lai tas manu rožu dārzu
Ar kājām nesamītu.
378 [Seces Jk].

39249.

Aiz kū man šūvosor
Malnys rūzis nūzīdēja?
Zīmas vējini apputynava
Jura dīnys reiteņā.
326 [Preiļu D].

39250.

Aiz ko rozes šovasar
Gaŗas auga, neziedēja?
Vai redzēt paredzēja:
Šī pēdīga vasariņa.
198 [Krustpils D].

39251.

Aizpūrīša meita beju,
Greišļa veju vainuceņu;
Namuocieju rūžu sēt,
Ni mogonu izrevēt.
357 [Rudzētu D].

39252.

Auga, auga man rozītes,
Auga sīkas magonītes;
Auga visas skaistas puķes,
Kā pa Dieva likumam.
3 [Adulienas Md].

- 434 -

39253.

Augt' guļbīts, rīst' kryumiņu,
Zīdāt' zalta zīdeņim,
Ka byut' poša ravātuoja
Koč snuotini puorvylkus'.
143 [Jāsmuižas D].

39254.

Ateji, muna muosiņa,
Es īvesšu puķītēs:
Vīna puķe trejuom lopuom,
Deviņim zīdiņim.
493 [Viļakas (Marienhauzes) Abr].

39255.

Eita, mazas meitenītes,
Nu es vesšu puķītēs;
Viena puķe, trīs lapiņas,
Deviņiemi ziediņiem.
489 [Vidsmuižas (Vidsmuižas, Gaļānu) Rz].

39256.

Attaisi, bruolīt,
Man duorza vuortus,
Es īšu duorzā,
Plyukšu sev ruožas;
Plyukšu sev ruožas,
Puškuošu golvu.
170 [Kapiņu D].

39257.

Attaisi, bruolīt, man vuortus,
Es īšu rūzīšu duorzā;
Es nūplēsšu tū rūzīti,
Kura pyrmuo izzīdēj'se.
Cytas rūzes pumpurūs,
Gaida cyta plyucējiņa.
170 [Kapiņu D].

39258.

Es īguoju rūžu duorzā
Mogyunītes paraustīt;
Mogyunītes paraustīt,
Daiļu pušku puškuodama.
280 [Nautrēnu (Zaļmuižas) Ldz].

39259.

Es mātei viena meita,
Vienā rožu dārziņā;
Kas, rozīte, tev pateica,
Ka(s) es viena mātei meita?
378 [Seces Jk].

39260.

Es meitāmi labs draudziņš,
Palīdz' dienu, palīdz' nakti:
Palīdz' dienu govis ganīt,
Nakti rozes izravēt.
241 [Lubānas Md].

39261.

Es izaugu pie māmiņas
Baltu rožu dārziņā;
Kad atnāca tautu dēli,
Tad iemuku rozītēs.
364 [Sakas (Upesmuižas) Azp].

39262.

Es uzaugu pie māmiņas
Sārtā rožu dārziņā;
Mīļi lūdzu tautu dēlu,
Lai rozītes nenomina.
183 [Kazdnagas Azp].

39263.

Es neietu puķu zagt,
Jaunu meitu dārziņā:
Slīdēj' kāja, krīt' gar zemi,
Meita ar ķeksi mugurā.
72 [Cesvaines Md].

39264.

Es pasēju maganeņas
Muolajā(j)i kalneņā;
Es izīšu tauteņuos
Ikotrā(j)i vīteņā.
247 [Makašānu Rz].

39265.

Es pazynu tū putneņu,
Kas dzīd skaisti duorziņā;
Es pazynu tū meitiņ(u),
Kas rūzītes īstatēja.
113 [Gaigalavas (Bikovas) Rz].

39266.

Es pi sovas muomuliņas
Mirtu duorziņu revēju.
Satiņ mani muomuļiņa,
Kaut mirtiņu lapiņuos.
348 [Rēznas (Rozenmuižas) Rz].

39267.

Es buoliņūs dzeivuodama,
Divu duorzu puču sieju;
Vīnu sieju rūžu duorzu,
Ūtru boltu magoneišu.
228 [Liepnas (Lipnas) Abr].

- 435 -

39268.

Es tev teicu, Jaņķelīti,
Valdi savu kumeliņu;
Kumeliņis dancādams
Ielec rožu dārziņā,
Nokož rozes izziedēj'šas,
Pumpurīšus neziedēj'šus.
94 [Dunikas Lp].

39269.

I ruožeņa, maganeņa
Lobys vīteņis taulava:
Jas jū sēj(u) kalneņā,
A jei tak ļajeņā.
326 [Preiļu D].

39270.

Jaunas meitas nezināja,
Kādas puķes dārzā aug:
Lapas sprīža platumiņ(u),
Ķipja osas gaŗumiņ'.
282 [Nīcas Lp].

39271.

Jau pādejus dudokus (rudokus) sēju,
Bruoliliņu duorziņā;
Pādejū godu dzeivuoju
Boltajūsi bruoliņūs.
604 [Dažādi iesūtītāji].

39272.

Kalna-Putnos rozes zied,
Lejas-Putnos magonītes,
Raktēnos aiz sētiņas
Vecais rutku sēklenieks.
242 [Lubejas Md].

1. Man pašai rozes zied,
Man pašai magoniņas,
Viņsētā aiz sētiņas
Sapelēj'šas kliņģerītes.
198 [Krustpils D].

39273.

Kalab mani rožu krūmi
Caur riķiem izauguši?
Vai man būs jāiziet
Pa novadu tautiņās.
16 [Alsungas (Alšvangas) Azp].

39274.

Kambarī rozes sēju,
Magonītes istabā;
Papriekš tautas pie magones,
Tad pie rozes kambarī.
241 [Lubānas Md].

39275.

Kas tur spīd, kas tur viz
Paeglīšu ēniņā?
Balta puķe krūmu rieta,
Ne saulītes audzināta.
378 [Seces Jk].

39276.

Kaut es būtu zinājuse,
Ka es tava līgavīna:
Kalnā rozes ravēdama,
Būtu tecējuse lejīnā.
192 [Kosas C].

39277.

Lai zied rozes, lai zied puķes
Tautu meitu pagalmā(j)i!
Bērits, manis kumeliņis,
Ap rozēmi apdancoja.
560 [Rīga ].

39278.

Lynim sēju tū drivinu,
Mogonomi nūzīdēja;
Mušeit pučis paredzēja,
Ka es ilgi nadzeivuošu.
604 [Dažādi iesūtītāji].

39279.

Mani guļas paladziņi
Asarās izmazgāti.
Labāk augšu pie māmiņas
Baltā rožu dārziņā.
546 [Kuldīga Kld apr.].

39280.

Mun meitiņas apsasmēja,
Par lodziņu vardamas (vērdamās).
Paga paga, jūs meitiņas,
Gan es jums atdares (atdarīšu):
Dzīšu savu kumeliņu
Jūsu rožu dārziņā.
127 [Grostonas Md].

39281.

Man māmiņa rudzus sēja,
Bāliņam skaistu roz(i);
Bāliņam skaistu roz(i),
Sudrabiņa lapiņām.
605 [Skolas].

39282.

Manā rožu dārziņā
Trīs rozītes uzziedēja.
Lūko mani tautu dēli
Par trijiem novadiem.
374 [Sātiņu Kld].

- 436 -

39283.

Manā rožu dārziņā
Trīs sidraba rozes zied.
Tautu dēls gaŗām gāja,
Lūdza vienu rožu ziedu.
Es nedotu tautiešam,
I ne rožu pazarītes.
246 [Madlienas (Lielais) Rg].

39284.

Maņ zemeite naacāta,
Tī staiguoja jaunas meitas;
Tī staiguoja jaunas meitas,
Boltas pučes laseidamas.
389 [Silajāņu Rz].

39285.

Maza biju meitenīte,
Nu es meita taisījos:
Nu ar mana roze plauka
Devītā lopiņā (lapiņā).
236 [Līvānu D].

39286.

Muoseņis, munis laseitis,
Es jyus vesšu puķeitjās:
Vīna zuoļa, trejlapiņu,
Deviņim zīdiņim.
250 [Maltas (Rozentovas) Rz].

39287.

Mardziņu, munu mardziņu,
Bolts kai putu gaboliņd;
Mirtiņas, munas mirtiņas,
Zaļojom lapiņom.
35 [Baltinavas Abr].

39288.

Maza maza meitenīte
Stāda rozes dārziņā;
Dievs dod viņai lielai augt,
Tur būs manim līgaviņa.
241 [Lubānas Md].

39289.

Meitas meitas, Laime nāk,
Zīle dzied liepiņā:
Meitām sola rožu dārzu,
Ar baltām rozītēm.
273 [Mores Rg].

39290.

Mārga mārga, vej vainagu,
Lejiņā īvas zīd!
Ivas ilgi nazīdēs:
Treis reitiņus vosorā.
35 [Baltinavas Abr].

39291.

Nāc, māsiņa, nāc, māsiņa,
Puķu plūkt(i) dārziņā:
Trīs kociņi, trīs zariņi,
Deviņāmi lapiņāmi.

39292.

Nasaplot, rožu kryums,
Nadar manim žāloveņu (žālobeņu):
Maņ pādejuo vasariņa,
Vainuceņu nosuojūt.
389 [Silajāņu Rz].

39293.

Nu bruoleņa pavaicuoju,
Kod byus īt tautiņuos?
Tod byus īt tautiņuos,
Kod byus rūžys zīdiņā.
170 [Kapiņu D].

39294.

Nyuļa maņ dīna ausa,
Nyuļa maņ sauļa ļācja;
Nyuļa muns mēļu kryums,
Deveitā lapeņā.
143 [Jāsmuižas D].

39295.

Pasaverit jyus, meiteņis,
Kaida puče duorzā auga:
Ruoža-puče duorzā auga,
Sorkonim zīdeņim.
Lopas skoras plotumā,
Kuoteņš rūkas rasnumeņa.
170 [Kapiņu D].

39296.

Pašas puķes mērķi rāda,
Kā būs meitām šoruden:
Ziedēdamis, klastēdamis,
Lien pa riķis ciemīnos.
355 [Rucavas Lp].

39297.

Pats zināju to stallīti,
Kur likt savu kumelīn(u);
Pats zināju to naglīnu,
Kur kārt savu cepurīt(i).
Pats zināju rožu dārzu,
Kur meitīnas rozes pin.
192 [Kosas C].

39298.

Piemiņām rozes sēju,
Piemiņām magonītes;
Ja ar manis neredzēja -
Pieminēt pieminēt (pieminēja).
184 [Ķēču Rg].

- 437 -

39299.

Pāri gāju rožu laiku (lauku),
Lai tautiņas neredzēja;
Lai tautiņas neredzēja
Aiz rozīšu ziediņiem.
127 [Grostonas Md].

39300.

Paldies devu Dieviņam,
Ka man laba vasariņa:
Zied man puķes, zied man rozes,
Aug man skaists arājiņš.
306 [Patkules Md].

39301.

Pyrmuodīna, ūtruodīna,
Tej meitomi puču dīna;
Pyrmūdīni rūzes sēju,
Utrūdīn magoneņas.
263 [Mēmeles Jk].

39302.

Puķe puķe, roze roze,
Vai redzēji magonīti?
Es redzēju magonīti:
Vāczemē lieverēja.
605 [Skolas].

39303.

Puķe puķe, roze, roze,
Kam tu mani kaitināji?
Kad es gāju baznīcā,
Tu ziedēji ceļmalā;
Kad sapīkšu, tad noraušu,
Aizpuškošu cepurīti.
355 [Rucavas Lp].

39304.

Puķīte, rozīte, magonīte,
Ta mana brālīša līgaviņ(a).
Puķe puķe, roze roze,
Sen tu mani kaitināji.
15 [Alūksnes Vlk].

39305.

Pūt, vējiņi, lēni lēni,
Ļauj ieviņai ilgi ziedēt.
Jāj, tautieti, vēlu vēlu,
Ļauj man mirtes izaudzēt.
102 [Dzirciema Tk].

39306.

Pyut, vējiņ, mogonuos,
Lai mogonas platejās;
Tai redz tautas jaunu meitu,
Kai pyuš vējis maganiņas.
50 [Bērzgales (Kuļņēvas-Labvāržu) Rz].

39307.

Rūtuojiet, munas puķes,
Vairs es jūsu nalaisteišu.
Es pamesšu jūs, puķeites,
Jaunuokai muoseņai,
Tei lai laista, tei lai audzē,
Tei lai vij vaiņadziņu.
194 [Krāslavas D].

39308.

Rozes zied dārziņā
Dzelteniem ziediņiem;
Tautu meita pievīlusi
Manu baltu bāleliņ'.
127 [Grostonas Md].

39309.

Rozes auga, magonītes,
Pie brālīša namdurvim;
Ka būs tāds, kas drīkstēs
Raut man vienu magonīti?
439 [Trikātas Vlk].

39310.

Samtenīte, rūtenīte,
Zied bāliņu dārziņā;
Samtenīte māsa bija,
Rūtenīte līgaviņa.
605 [Skolas].

39311.

Sarkanbalta roze auga
Liela ceļa maliņā.
Kam tu augi, kam ziedēji,
Kam puisēnus kairināji
Šādu gaŗu vasariņu?
263 [Mēmeles Jk].

39312.

Sarkans zied rožu dārzs,
Daiļa pate revētāja.
Vai tie akli, neredzēja,
Mani balti brāleliņi?
604 [Dažādi iesūtītāji].

39313.

Savu laiku ievas zied,
Savu laiku magonītes;
Savu laiku es ziedēšu
Skaistā rožu dārziņā.
192 [Kosas C].

- 438 -

39314.

Sedz, māmiņa, zelta sagšu,
Laid sudraba dārziņā:
Lai es visas zelta rozes
Aiz vaiņaga aizspraužu (aizspraužos).
489 [Vidsmuižas (Vidsmuižas, Gaļānu) Rz].

39315.

Sylta rosa, solta rosa,
Maņ ruožiņas naravātas;
Moza beju ravātuoja,
Nadreikstēju rosā īt.
73 [Ciblas (Eversmuižas) Ldz].

39316.

Sējat, brāļi, tīrumīnus,
Lai aug smuidra labībīna;
Sējat māsas, rožu dārzus,
Lai zied rozes, magonītes.
192 [Kosas C].

39317.

Sēju lielu rožu dārzu,
Sēju magoņu tīrumiņu;
Tautas jāja rozes raut,
Es par sētu magonēs.
184 [Ķēču Rg].

39318.

Sēju rūzes, i mogonas
Buoleleņa duorzeņā,
Ni zīd rūzjas, ni mogonas
Buoleleņa duorzeņā.
I pučeitja paŗadzjāja,
Ka es ilgi nadzeivuošu.
247 [Makašānu Rz].

39319.

Sēju rūžas, sēju mogonas,
Ni aug rūžas, ni aug mogonas;
Mušeit rūžas paredzēja,
Ka es ilgi nadzeivuošu.
604 [Dažādi iesūtītāji].

39320.

Sieju rūzys ustobā,
Maganeņis kambarī.
Ni aug rūžos ustobā,
Ni magonis kambarī;
Mušen pučys paredzē,
Ka es ilgi nadzeivoišu.
50 [Bērzgales (Kuļņēvas-Labvāržu) Rz].

39321.

Sēju rūtas, sēju mirtas,
Sēju savas jaunas dīnas;
Auga mirtas, auga rūtas,
Auga munas jaunas dīnas.
168 [Kalupes D].

39322.

Sēju ruožis, mogouneņis
Muolajā kaļniņā.
Zīdit ruožas, vai nazīdit,
Jau pādejuo vasariņa.
Raudi, muosiņ, vai naraudi,
Jau pādejīs vakariņš.
285 [Nirzas (Nerzas) Ldz].

39323.

Sylā īmu, sylā taku,
Sylā mani vajadzēja;
Sylā beja rūzis sātys,
Pa sileņu maganeņis.
170 [Kapiņu D].

393231.

Sylā eju, sylā taku,
Sylā man vajadzēja:
Sylā man tāvs ar muoti,
Pasileņā maganeņis.
559 [Rēzekne Rz apr.].

39324.

Skaista puķīt' noziedēja
Smilšainā kalniņā.
Es uzaugu daiļa meita
Mazajā ciemiņā.
378 [Seces Jk].

39325.

Skaistys rūžys, skaistys rūžys -
Kas tuos rūžys audzynuoja?
Skaista mjaita audzynuoja,
Pi lūdzeņa sādādama.
280 [Nautrēnu (Zaļmuižas) Ldz].

39326.

Smuka puķīt' kalnāi auga -
Kas to puķīt' iestādīja?
Smuka meitiņ iestādīja,
Pie māmiņas dzīvodam(a).
15 [Alūksnes Vlk].

39327.

Skrundenieku novadā
Baltas puķes pūļiem auga;
Sūtu vēsti pār novadu,
Lai nāk puķes izravēt.
398 [Skrundas Kld].

- 439 -

39328.

Staigā viegli, jaunā mārša,
Lai zemīte nerībēja;
Man' māmiņa rozes sēja
Avotiņa maliņā.
241 [Lubānas Md].

39329.

Steidzu savu rožu dārzu
Bez rasiņas izravēt,
Lai varētu rozes plaukt (plūkt),
Kad atjāja tautu dēls.
605 [Skolas].

39330.

Sveši ļaudis man vaicāja:
Ko dar' pati brāļa mās(a)?
Brāļa māsa puķes plūca
Savā rožu dārziņā.
604 [Dažādi iesūtītāji].

39331.

Tautām auga ozoliņi,
Man zied rozes dārziņā;
Tautiets rāva man rozītes,
Es nolauzu ozoliņu.
605 [Skolas].

39332.

Tautu meita, ne māsiņa,
Atdod manu kumeliņ(u)!
Kā es varu tev atdot -
Liela skāde notikusi.
364 [Sakas (Upesmuižas) Azp].

39333.

Tumši brūnas rozes zied
Bandinieka sētiņā;
Iet pa sētu dziedādama
Bandinieka klētiņā.
42 [Bauskas B].

39334.

Vecu mani vecināja -
Vēl neiešu šoruden:
Vēl tās manas sētas rozes
Pirmajās lapiņās.
217 [Lejasciema (Lejas) Vlk].

39335.

Visapkārt rozes sēju,
Vidū sēju magonītes.
Tautas jāja, rozes plūca,
Mūs' māsiņas magonītes.
119 [Gaujienas Vlk].

39336.

Zīd rūžiņa, maganiņa -
Man pēdējuo vasariņa:
Nūveist rūžas, maganiņas,
Es poša tautiņuos.
143 [Jāsmuižas D].

39337.

Ziedi, ziedi, magonīte,
Sarkaniemi ziediņiemi:
Rītu būs liela salna,
Nosals tavi balti zied.
410 [Stāmerienas Md].

39338.

Zied rozītes šovasar,
Iz akmeņa griezdamās;
Citu gad(u) neziedēs,
Ni brāliņa dārziņā.
259 [Mazzalves (Ērberģes) Jk].

- 440 -
Table of Contents |View Entire Work