HomeIntroductionBrowseImagesSearchLinks
Table of Contents |View Entire Work

3. Gredzens

6225.

Aiz kauniņa nedrīkstēju
Bāliņam roku dot:
Pilni pirksti abām rokām
Tautu dotu gredzentiņu.
75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)].

6226.

Bez ziediņa es negāju
Jaunu meitu istabā:
Veŗu durvis, speŗu kāju,
Metu zelta gredzentiņu.
323 [Vecsērenē (Sērenes pag. Jk)].

- 411 -

6227.

Bezdelīga melnactiņa,
Nāc manā paspārnē;
Līgaviņa sārtvaidzīte,
Dod man tavu gredzentiņu.
379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

6228.

Bij man zelta gredzeniņš
Mazajāi pirkstiņā;
Es nelaidu to novilkt
Lizumniešu puisēniem.
126 [Kroņa Lejas pagastā (Lejasciema pagastā Vlk)].

1. Mun mazā pirkstiņā
Divi zelta gredzentiņi;
To nedošu jānomauc
Cesvainiešu netikļiem.
111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)].

6229.

Bij man (man bij) zelta gredzentiņš
Mazajā pirkstiņā;
Ne tā miju, ne pārdevu,
Puišus vien karināju.
92 [Mārcienā (Mārcienas pag. Md)].

6230.

Bij man (man bij) zelta gredzeniņš
Mazajā pirkstiņā;
Tas nokrita pagalmā,
Meitu mātes lūdzoties.
412 [Unguros (Ungurmuižas pag. D)].

6231.

Bildināju tautu meitu,
Vai runāja, nerunāja;
Devu zelta gredzentiņu,
Vai tā ņēma, vai neņēma.
111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)].

6232.

Devu savu gredzeniņu
Simtu jūdzu tālumā;
Citrudeni pate iešu,
Kā bitīte līgodama.
379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

1. Simtu jūdžu es aizdevu
Zeltīt savu gredzentīn';
Kā bitīte nolaidos (aizlaidos)
Pakaļ savu gredzentīn'.
61 [Mazsalacā (Mazsalacas pag. Vlm)].

6233.

Div' sudraba gradzeniņi
Upē nesu peldināt;
Viens bij man brāļa pirkts,
Otris tautu netiklīša.
Kuŗš bij man brāļa pirkts,
Tas pa virsu lidināja;
Kuŗš bij tautu netiklīša,
Tas nogrima dubenā.
161 [Alšvangā (Alšvangas pag. Azp)].

6234.

Div' sudraba gredzentiņi
Upītēi peldināju:
Netīk man pašai iet
Pie dzērāja tēva dēla.
174 [Rudbāržos (Rudbāržu pag. Azp)].

6235.

Ieza- man- mīlējās
Tautu meitai roku dot:
Pilni pirksti abi rokas
Zelta grieztu gredzentiņu.
73 [Dzērbenē (Dzērbenes pag. C)].

6236.

Ej, tu lepna vīzdegune,
Es jau tevis nelūgšos.
Būs man cita mātes meita,
Tai es došu gredzentiņu.
69 [Bikserē (Patkules pag. Md)].

6237.

Es atradu, bāleliņ,
Vienu zelta gredzeniņ';
Tas ir mana mīļākā,
Kur viņš kāpa kumeļā.
88 [Liezerē (Liezeres pag. Md)].

6238.

Es atradu (dabūju) ganīdama
Silā zelta gredzentiņu.
Vai bij kritis caunītei,
Vai caunītes dzinējam?
42 [Suntažos (Suntažu pag. Rg)], 321 [Zasā (Zasas pag. Jk)], 325 [Secē (Seces pag. Jk)], 331.

1. Es dabūju ganīdama
Zelta diegu kamoltiņu.
Vai bij kritis saulītei,
Vai saulītes meitiņām?
78 [Kroņa Iršu muižā (Iršu pag. Md)].

6239.

Es augdama nevalkāju
Ruda vaŗa gredzentiņu;
Tautu dēlis nezināja,
Kā iesākti bildināt.
145 [Krotē un Bunkā (Krotes un Bunkas pag. Lp)].

- 412 -

6240.

Es dabūju gredzentiņu
Bandenieka tīrumā.
Vai es būšu dzīvojoti
Bandenieka līgaviņa?
347 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

6241.

Es māsiņas neticēju,
Kaut tā gana liegusēs:
Mani pirkti gredzentiņi
Tautu dēla rociņā.
68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)].

6242.

Es meitiņ', jauns būdam',
Gradzaniņ' nevalkē:
Gradzans man' tāl' ved',
Simtiem jūdz' tautiņēs.
217 [Ārlavā (Ārlavas pag. Tl)].

6243.

Es mīlēju to meitiņu,
Kas ar mani nerunāja;
Tai izkalu gredzentiņu
Tīra zelta, sudrabiņa.
77 [Gulberē (Liezeres pag. Md)].

6244.

Es nedošu nevienam
Tās meitiņas maldināt:
Manas kurpes kājiņā,
Mani pirkti gredzentiņi.
931 [Meirānos (Meirānu pag. Md)].

6245.

Es nedrīkstu mājā ieti,
Nei mātei rādīties:
Tautu dēlis man nomauca
Mātes dotu gredzeniņu.
191 [Kursīšos (Kursīšu pag. Kld)], 226 [Kandavā (Tl)].

6246.

Es neļāvu nevienam
Nomaukt savu gredzentiņu;
Kas mauc manu gredzentiņu,
Lai ņem manu vainaciņu.
200 [Skrundā (Skrundas pag. Kld)].

6247.

Es nepirktu gredzentiņu,
Kad naudiņu kājām mītu:
Puiši manus pirkstus lauza,
Nomauc manu gredzentiņu.
267 [Kalnamuižā (Tērvetes pag. Jg)].

6248.

Es pazinu sav' māsiņu
Tumšajā kaktiņā:
Spīdēj' zelta gredzeniņš
Mazajā pirkstiņā.
335 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē], 424 [Barkavas pag. Rz].

6249.

Es piekrāpu tautas dēlu
Ar sudraba gredzentiņu;
Tautiets mani nepiekrāpa
Ne ar zeltu, ne sudrabu.
2291 [Sasmakas novadā (Ārlavas pag. Tl)].

6250.

Es piesēju tautu dēlu
Pie niedrītes ezerā.
Atdod saktas, gredzeniņus,
Tad vaļā palaidīšu.
6 [Annas muižā (Ķēču pag. Rg)].

6251.

Es redzēju ļaunu dienu,
Dievs dod vairs neredzēt:
Visi mani gredzentiņi
No pirkstiņa noritēja.
156 [Vērgalē (Vērgaļu pag. Lp)].

6252.

Es tev lūdzu, bāleliņ,
Pirc man zelta gredzeniņ':
Nevaid slikti tie ļautiņi,
Kas ar mani saderēja.
88 [Liezerē (Liezeres pag. Md)].

6253.

Es tev saku, tautu dēls,
Zeltī vienu gredzeniņu,
Es nedošu sav' rociņu
Bez zeltīta gredzeniņa.
188 [(?)].

6254.

Es tev saku, tautu dēls,
Zeltei(?) vienu gradzeniņ':
Visi ļaudis mani sauca
Zeltnesīša līgaviņ'.

6255.

Es uzgāju ganīdama
Silā zelta gredzentiņu.
Manim bija pieci prāti,
Vai būs ņemt, vai neņemt.
Saka brāļi stāvēdami:
Neņem, māsa, gredzentiņu,
Tā gredzena licējiņš
Zaļa bērza virsaunē.
451 [Viskaļos, Kokneses draudzē (Viskaļu pag. Rg)].

- 413 -

6256.

Es vaicāju brālīšam,
Kur likš' tautu gredzeniņu.
Liec, māsiņa, vez akmeni,
Sit deviņu gabaliņu,
Sit deviņu gabaliņu,
Sper ar kāju ūdenēi,
Sper ar kāju ūdenēi,
Lai valkāja raudulīte.
164 [Dunalkā (Dunalkas pag. Azp)], 181 [Cīravā (Cīravas pag. Azp)].

6257.

Esi droši(?), tautu dēlis,
Es ar citu nederēšu,
Es no tevis novalkāju
Div' sudraba gredzeniņus.
224 [Kabilē (Kld)].

6258.

Esi gudru(?), man' māsiņa,
Glabā savu gredzintiņu:
Kaut gredzina nevilkuši,
Puiši meitu nedabūtu.
111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)].

6259.

Gan pazinu kunga (kungu) riju:
Pilni vadži sprigulīšu;
Gan pazinu brāļu (brāļa) māsu:
Pilni pirksti gredzentiņu.
68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)], 166 [Gramzdā un Smaižos (Gramzdas un Aizviķu pag. Lp)], 379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē], 3901.

6260.

Ganos gāju dzelkšņus plūcu,
Balto buku ēdināju:
Ne par velti es dabūju
Div' sudraba gradzeniņus.
161 [Alšvangā (Alšvangas pag. Azp)].

6261.

Garēm krogum, garēm krogum
Iekšā ieti nedrīkstēja:
Iekšā puiši spēlmanīši,
Novelk meitām gredzenīnus.
1191 [Ēveles draudzē].

6262.

Gredzeniņa vilcējam
Šai saulēi laba dzīve;
Tam viņā saulītē
Caur gredzenu jāložņā.
281 [Nītaures, Siguldas un Cēsu apvidū (Rg, C)].

6263.

Gredzeniņi, gredzeniņi
Manis zelta gredzeniņi!
Manis zelta gredzeniņis
Ieved mani tautiņās.
405 [skat. 363. (Dzirciema pag. Tk. Tiņķerē u.c. Kurzemē)].

6264.

Gredzeniņis man' aizveda
Tālejāsi tautiņās.
Gredzenami vainu devu,
Patīkamis tēva dēlis.
226 [Kandavā (Tl)].

6265.

Gredzeniņis mani veda
Simtu jūdzu tautiņās.
Bij man ieti simtu jūdzu
Pēc tā mazā gredzeniņa?
232 [Talsos (Tl)].

6266.

Gredzeniņu aizstellēju
Simtu jūdzu tautiņās;
Iešu pate pakaļā
Gredzeniņa žēlabās.
134 [Sinolē (Sinoles pag. Vlk)].

6267.

Gredzentiņu vien nomaucu,
Gaŗām sētu pajādams,
Lai ļautiņi nezināja,
Ka te mana līgaviņa.
310 [Dignājā (Dignājas pag. Jk)].

6268.

Gredzeniņu vien nomaucu,
Gaŗām sētu tecēdams,
Lai palika tā meitiņa
Mūžam mana līgaviņa.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

6269.

Gredzentiņu vien pamauču,
Šo ciemiņu paiedams:
Te aug mana līgaviņa,
Gredzentiņa nēsātāja.
401 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

6270.

Griez uz koka, tautu meita,
Manus lielus parādiņus:
Cik saktiņu tev izsedzu,
Cik nomaucu gredzentiņu.
45 [Vatrānē (Kastrānes pag. Rg)].

- 414 -

6271.

Izput' pati, tautu meita,
Kad tu mani putināji,
Kad tu mani putināji
Dēļ tā viena gredzentiņa.
1131 [Beļavā (Beļavas pag. Md)].

6272.

Jauni (veci) puiši nomirdami
Izzastiepa, sasarāva;
To darīja meitu grēki,
Meitu maukti gredzentiņi.
373 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

1. Jaunas meitas nomirdamas
Sasaraunas, izzastiepjas;
To darīja puišu grēki,
Mīkstas vietas taisījums.
1271 [Litenē (Litenes pag. Md)].

6273.

Kad es augu pie māmiņas,
Es puišieme žēl darīju:
Pilli pirksti abas rokas
Zelta griezti gredzeniņi.
172 [Rāvā (Rāvas pag. Lp)].

6274.

Kad es biju bāliņos,
Pilni pirksti gredzentiņu;
Kad aizgāju tautiņās,
Tad sakalu riteņos.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

6275.

Kādēļ kungi, kādēļ tiesas,
Kad tiesiņas man nedeva:
Puiši manas saktas sedza,
Vilka manus gredzentiņus.
1311 [Apē (Vlk)].

6276.

Kamdēļ mani bildināji,
Kad tev cita cerējama?
Kad jau cita mātes meita
Valkā tavu gredzentiņu?
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

6277.

Kādu laimi tam vēlēt,
Kas mauc manu gredzeniņu?
Izzastiept, sasaraut
Kā manam gredzenam.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

62771.

Kālab manis gredzeniņš
Šai zemē neatspīd?
Mans maizītes arājiņš
Kaŗavīru pulciņā.
224 [Kabilē (Kld)].

6278.

Kalniņā stāvēdama,
Lejā laižu gredzentiņu.
Ja rit tāļu gredzentiņš,
Iešu tāļu tautiņās.
Teju pat noritēja,
Tuvējos kaimiņos.
224 [Kabilē (Kld)].

6279.

Kalniņā stāvēdama,
Lejā laižu gradzeniņu;
Kas būs manis arājiņis,
Lai ņem manu gradzeniņu.
93 [Mēdzžlā (Mēdzžlas pag. Md)].

6280.

Kalniņa stāvēdama,
Lejā laižu gredzentiņu;
Ka grib mani bildināt,
Lai ceļ manu gredzentiņu.
111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)].

6281.

Kalniņā stāvēdama,
Lejā laidu gredzeniņu;
Kas ņems manu gredzeniņu,
Lai ņem manu vainadziņu.
400 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

6282.

Kalniņā stāvēdama,
Lejā laižu gredzentiņu;
Kas ņems manu gredzentiņu,
Tas ņems pašu valkātāju.
115 [Jaunbilskā (Bilskas pag. Vlk)].

6283.

Kalniņā(i) stāvēdama,
Lejā laidu (laižu) gredzentiņu;
Kas pacēla gredzentiņu,
Tas būs man(i)s arājiņš.
421 [Krūgerūs(?)].

6284.

Kalniņā stāvēdama,
Lejā laižu gredzentiņu;
Kas pacēla, atdodieti,
Svaiņa pirktis, ne bāliņa.
323 [Vecsērenē (Sērenes pag. Jk)].

6285.

Kalniņā stāvēdama,
Lejā laidu (sviedu) gredzentiņu,
Lai nenāk tautas dēls
Pēc manim kalniņā.
216 [Ventspilī].

- 415 -

6286.

Kalniņā stāvēdama,
Lejā laidu gredzentiņu,
Lai paceļ tas puisītis,
Kas gribēja manis ņemt.
219 [Dzirciemā (Dzirciema pag. Tk)].

6287.

Kalniņāi stāvēdama,
Lejā laidu (sviedu) gredzentiņu,
Lai uzņēma tas puisītis,
Kam es pati piederēju.
109 [Vestienā (Vestienas pag. Md)].

6288.

Kalniņā(i) stāvēdama,
Lejā laidu gredzentiņu,
Lai uzņēma tas puisītis,
Kam nebija līgaviņas.
208 [Ēdolē (Ēdoles pag. Vp)].

6289.

Kalniņāi stāvēdama,
Lejāi laidu (sviedu) gredzentiņu.
Nerit tāļu gredzentiņis,
Neieš' tāļu tautiņās, -
Tepat mūsu kaimiņos,
Tēva lauka galiņā.
196 [Rendā (Rendas pag. Kld)].

6290.

Kalniņā stāvēdama,
Lejā laidu gredzentiņu.
Ritēdamis ieritēja
Tautu dēla sētiņā.
Lūgšus lūdzu bāleniņu,
Lai vaicāja gredzeniņu.
Tautu dēlis atbildēja:
Lai nāk pati tā meitiņa,
Lai nāk pati tā meitiņa,
Gredzeniņa valkātāja.
159 [Aizputē (Aizputes pag. Azp)].

6291.

Kalniņā(i) stāvēdama,
Lejā laidu (laižu) gredzeniņu.
Skanēdams datecēja
Pie tautieša kājiņām.
92 [Mārcienā (Mārcienas pag. Md)].

1. Kalniņā stāvēdama,
Lejā laižu gredzentiņu.
Skanēdams notecēja
Pie atraitņa kājiņām.
Labāk sēdu straumītē,
Ne atraitņa kamanās;
Straume viegli vizināja,
Atraitns gauži raudināja.
88 [Liezerē (Liezeres pag. Md)].

6292.

Kam, puisīti, varas raugi,
Kam mauc manu gredzeniņu?
Es gan redzu, tu nebūsi
Mans maizītes arājiņis.
391 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

6293.

Kam tā tāda āra pļava
Dzelteniemi ziediņiem?
Kam tā tāda brāļu māsa,
Pilni pirksti gredzentiņu?
1311 [Apē (Vlk)].

6294.

Kas ozola zaru cērt,
Lai cērt visu ozoliņu;
Kas mauc manu gredzentiņu,
Lai ņem visu augumiņu.
68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)], 86 [Ļaudonā (Ļaudonas pag. Md)], 88 [Liezerē (Liezeres pag. Md)], 91.

6295.

Kaut zinātu to puisīti,
Kuŗš būs manis arājiņš,
Tam es dotu zīda vesti,
Dotu zelta gradzentiņu.
208 [Ēdolē (Ēdoles pag. Vp)].

6296.

Ķizu ķizu, tautu dēlis,
Kas manāja rociņā!
Brāļa pirkti gredzeniņi
Deviņāme zīlītēm.
193 [Lutriņos (Lutriņu pag. Kld)].

6297.

Ko domāji tu, puisīti,
Maukdams manu gredzentiņu?
Ne es tava māsa biju,
Ne ar tava līgaviņa.
229 [Rideļu pagastā (Engures pag. Tk)].

6298.

Ko līdz manas baltas rokas,
Ko līdz zelta gredzentiņš?
Vakar māte izsolīja
Lielam kroga dzērājam.
347 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

- 416 -

6299.

Kū, mam'eņ, man' darēt,
Man' nav'ēkļa naminēt:
Vysi muni gredzin'eņi
Nav'ēkleiša rūc'eņā.
431 [Pildas pag. Ldz].

6300.

Ko, puisīti, tu domāji,
Maukdams manu gredzeniņu?
Vai domāji citu pirkt,
Vai saukt savu līgaviņu?
- Nav naudiņas citu pirkt,
Saukšu savu līgaviņu;
Tikām saukšu līgaviņu,
Līdz saulīte neuzlēca;
Kad saulīte uzlēkuse,
Ej ar Dievu, ciema meita,
Ej ar Dievu, ciema meita,
Man pašam līgaviņa;
Man pašam līgaviņa
Gaida cita rudentiņa,
Gaida cita rudentiņa,
Rudzus miežus paaugot. -
Nu paauga rudzi mieži,
Nezināju, kādu ņemt,
Vai bagātu mātes meitu,
Vai nabaga sērdienīti.
Labāk ņemšu sērdienīti,
Ne bagātu mātes meitu:
Ar nabaga sērdienīti
Būs mīlīga dzīvošana,
Būs mīlīga dzīvošana,
Dievs dos mantu dzīvojot.
137 [Tirzā (Tirzas pag. Md)].

6301.

Ko tie man labu dara,
Liela pulka bāleliņ'?
Viens pats vaŗa gredzentiņis,
Tas pats tautu rociņā.
63 [Sprēstiņos (Dauguļu pag. Vlm)].

6302.

Kusti, kusti, ūdens zāle,
Kas jel tevi kustināja?
Pretī nāca liela straume,
Tā jau tevi kustināja.
Raudi, raudi, jauna meita,
Kas jel tevi raudināja?
Pretī nāca jauni puiši,
Tie jau tevi raudināja,
Tie jau tevi raudināja,
Tie nomauca gredzentiņu.
172 [Rāvā (Rāvas pag. Lp)].

6303.

Labajāi rociņā
Maucu zelta gredzentiņu:
Ar to roku kannu cēlu,
To derēju tautu meitu.
206 [Kuldīgas apriņķī].

6304.

Labāk savu roku devu
Nekā savu gredzeniņu:
Roku devu, rok' atņēmu,
Gredzeniņa nevarēju.
85 [Lazdonā (Lazdonas pag. Md)].

6305.

Labi labi, itin labi,
Tāļu manis arājiņis,
Ne tas manus pirkstus lauza,
Ne mauc manus gredzeniņus,
Ne tas manas villainītes
Svētām naktēm sagulēja.
181 [Cīravā (Cīravas pag. Azp)].

1. Labi labi Dievs darīja,
Tāļi auga arājiņš;
Ne rociņas nogulēja,
Ne nomauca gredzentiņus;
Pilni pirksti abu roku
Zelta grieztu gredzentiņu.
170 [Lielnīkrācē (Nīkrāces pag. Azp)].

6306.

Laukā liku uz akmeņa
Tautu dotu gredzentiņu;
Kuŗš putniņš to dabūja,
Lai nes tautu rociņā.
207 [Dundagā (Dundagas pag. Vp)].

6307.

Liedz, māmiņa, ja tu vari,
Es vairs liegt nevarēju:
Jau man knopes, gredzeniņi
Tautu dēla rociņā.
120 [Gaujienā (Gaujienas pag. Vlk)].

6308.

Lela cīma meiteņuom
Pylni persti gredzineņu,
Pylni persti gredzineņu,
Pylni kuorkli šyupel'eišu.
4271 [Rēzeknes apr.].

- 417 -

6309.

Māsiņ, tavu drošu sirdi
Valkāt tautu gredzentiņu!
Manu sirdi, manu prātu
Es iemestu ūdenī.
45 [Vatrānē (Kastrānes pag. Rg)].

1. Meitiņ, tavu dumu prātu
Valkāt puiša gredzentiņu!
Es savā prātiņā
Sviestu upes dibenā,
Lai spīd upes dibenā,
Kamēr saule debesīs.
18 [Kliģenē, Meņģelē, Plāterē (Zaubes, Meņģeles un Plāteres pag. Rg)] (Meņģelē).

6310.

Malējiņa mūs' māsiņa,
Sadiluši gredzentiņi;
Kas grib jaunas malējiņas,
Lai pirk jaunus gredzentiņus.
28 [Nītaurē (Nītaures pag. Rg)].

6311.

Malējiņa mūs' māsiņa,
Sadiluši gredzeniņi;
Metam, brāļi, pa mārkām,
Pirkam jaunus gredzeniņus.
931 [Meirānos (Meirānu pag. Md)].

6312.

Man atsūta tautu dēlis
Dui zeltītus gredzentiņus:
Projām raidu, neturēju,
Es jau biju saderēta.
185 [Lielezerē (Ezeres pag. Kld)].

63121.

Man atsūta tautu dēls
Mazu mazu grāmatiņu;
Iekš tās mazas grāmatiņas
Div' sudraba gredzentiņi.
195 [Raņķos (Raņķu pag. Kld)].

6313.

Man atsūta tautu dēlis
Trīs zīlēmi gredzeniņu;
Es atsūtu atpakaļi,
Man nopirka bāleliņi,
Man nopirka bāleliņi
Deviņāmi zīlītēm.
379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

6314.

Man atsūta tautu dēls
Trīs zīlēm gredzentiņu,
Lai gatava sataisos
Līdz citam rudenim.
186 [Gaiķos (Gaiķu pag. Kld)].

6315.

Man nokrita gredzeniņš,
Iesaliņu kaltējot.
Atdodiet, jūs māsiņas,
Jūs maldamas dabūsiet.
77 [Gulberē (Liezeres pag. Md)].

6316.

Man nopirka bāleliņš
Sudrabiņa gredzentiņu.
Laižu mīt ar tautām,
Noņem manu vainadziņu.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)], 408 [Krustpilī, Unguros un Stukmaņos (Krustpils, Ungurmuižas D un Pļaviņu Rg pag.)].

6317.

Man nopirka bāleliņš
Trim kantēm(i) gredzentiņu;
Vēl klausīšu bāliņam(i)
Trīsdeviņas vasariņas.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

6318.

Man nopirka tautu dēls
Tik ērmotu gredzentiņu:
Visapkārt zelta rasa,
Vidū saule vizināja.
97 [Vecpiebalgā (Vecpiebalgas pag. C)].

6319.

Man pazuda gredzentiņis
Bandenieka linājā.
Ceļu talku uz talciņas,
Meklēj' savu gredzentiņu.
290 [Lieliecavā (Iecavas pag. B)], 297 [Lepšukalnā pie Bauskas (Bauskas pag. B)], 302 [Rundālē (Rundāles pag. B)].

6320.

Man pazuda gredzeniņis
Tautu dēla tīrumā;
Kuŗš putniņis dabūnieta,
Atdoniet gredzentiņu.
279 [Skursteņu muižā (Sesavas pag. Jg)].

6321.

Mana mana tā meitiņa
Ar to vaŗa gredzentiņu!
Kļūs manā rociņā,
Es nopirkšu sudrabiņa.
43 [Tīnūžos (Ikšķiles pag. Rg)].

6322.

Mana mana tā meitiņa
Ar to vaŗa gredzentiņu;
Lai palika sudrabota
Greznam tēva dēliņam.
16 [Kastrānē (Kastrānes pag. Rg)].

- 418 -

6323.

Maza biju, balta gāju
Bāleliņa druviņā;
Bāliņš pirka vainadziņu,
Tautiets zelta gredzentiņu.
42 [Suntažos (Suntažu pag. Rg)].

6324.

Maza maza meitenīte
Tek pa ceļu raudādama:
Ciema puiši satikuši,
Nomaukuši gredzeniņu.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

6325.

Maza maza tautu meita, -
Es nomaucu gredzentiņu.
Audz, meitiņa, loki pūru,
Nāc pēc sava gredzentiņa.
400 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

6326.

Maza maza tautu meita, -
Es nomaucu gredzentiņu.
Kad māmiņa neticēja,
Parādīju gredzentiņu.
224 [Kabilē (Kld)].

6327.

Mazs putniņis man atnesa
Tautu dēla gredzeniņu.
Nes ar Dievu, nes projām,
Man vēl tāda nevajaga,
Man vēl tāda nevajaga,
Nedz citāja rudenī.
191 [Kursīšos (Kursīšu pag. Kld)].

6328.

Mauc, brālīti, gredzentiņu,
Ja nenāca tautu meita:
Nāks meitiņa dziedādama
Pakaļ savam gredzenam.
206 [Kuldīgas apriņķī].

6329.

Mauc, tautieti, nevalkā
Pirmais manu gredzeniņu;
Neliec manu augumiņu
Pirmais ļaužu valodās.
201 [Snēpelē (Snēpeles pag. Kld)].

6330.

Meitiņai, māsiņai,
Divi zelta gredzentiņi;
Vienu devu tautiešam,
Otru pati novalkāju.
196 [Rendā (Rendas pag. Kld)].

6331.

Mīlēties mīlējās
Tautu meitai roku dot:
Pilni pirksti abas rokas
Zelta grieztu gredzeniņu.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

6332.

Mini, mini, māmuliņa,
Kas manā(i) rociņā?
Tautu dots gredzentiņš
Deviņām(i) zīlītēm.
400 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

6333.

Mūžiņāi apjēmos
Gradzeniņa nevalkāt (nenesāt):
Gradzeniņis man' āzveda
Tāļejās tautiņās.
172 [Rāvā (Rāvas pag. Lp)].

6334.

Ne par velti es daboju
Dui sudraba gradzeniņi:
Dzelkšņus plūcu ganīdama,
Baltus bukus ēdināju.
161 [Alšvangā (Alšvangas pag. Azp)].

6335.

Ne tas mans arājiņš,
Kas nomauca gredzentiņu;
Tas bij mans arājiņš,
Kas, nopircis, man iedeva.
379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

6336.

Nedod Dievs tur noiet,
Kur nogāja gredzentiņš:
Noiet mans gredzentiņš
Simtu jūdzu tālumā.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)], 407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

6337.

Nedzīvošu, nepalikšu
Ūzinieku pagastā:
Visi mani gredzentiņi
Cita kunga pagastā.
281 [Ūziņos (Jēkabnieku pag. Jg)].

6338.

Nesaliedz, māmuliņa,
Tev ir jaunas malējiņas:
Divi zelta gredzentiņi
Maltuvītes pakaļā.
98 [Praulienā (Praulienas pag. Md)].

- 419 -

6339.

Nelga mani bildināja,
Nelga mauca gredzentiņu.
Kur tu, nelga, mani liksi,
Kur liks' manu gredzentiņu?
Gredzentiņu savalkāsi,
Maizes dot nevarēsi.
194 [Ošniekos (Lutriņu pag. Kld)], 195 [Raņķos (Raņķu pag. Kld)].

6340.

Nevalkāju, nevalkāju
Sudrabiņa gredzeniņu,
Kuŗas tautas ieraudzīja:
Tā meitiņa sudrebēja.
107 [Vietalvā (Vietalvas pag. Md)].

6341.

No tālienas jau pazinu,
Kur dižā brāļu māsa:
Pilni pirksti abas rokas
Zelta grieztu gredzeniņu.
191 [Kursīšos (Kursīšu pag. Kld)].

6342.

No tālienas jau pazinu,
Kur nāk mana līgaviņa:
Pilnas krūtis sudrabiņa,
Pilni pirksti gredzentiņu.
395 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

6343.

Paga paga, tautu dēls,
Pasacīšu māmiņai:
As'nis tek pirkstiņā,
Kur nomauca gredzentiņu.
322 [Saukā (Saukas pag. Jk)].

6344.

Pāri laidu par jūriņu
Divi zelta gredzeniņi;
Vienu laidu māsiņai,
Otru savai līgavai.
141 [Vijciemā (Vijciema pag. Vlk)].

6345.

Pāri, pāri par upīti
Mani zelta gredzeniņi;
Par trīs gadi ceturtāja
I es pate aizlīgošu.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

6346.

Pāri sviedu par ozolu
Tautu dotu gredzentiņu,
Lai tas skrēja skanēdams
Pa ozola lapiņām.
207 [Dundagā (Dundagas pag. Vp)].

6347.

Par robežu, par robežu
Mans sudraba gredzeniņš;
I es pate par robežu
Pēc tā sava gredzeniņa.
322 [Saukā (Saukas pag. Jk)].

6348.

Par robežu, par robežu,
Manu vaŗa gredzentiņ!
Ne še gribu paša iet,
Ne še ņemt bāliņam.
309 [Biržos (Biržu pag. Jk)].

6349.

Par upīti pārpeldēja
Divi zelta gredzentiņi;
Par upīti mani veda,
Gredzentiņu valkātāju.
271 [Pienavā (Džūkstes pag. Jg)].

6350.

Par upīti peldināju
Pāris zelta gredzentiņu:
Pār upīti man uzauga
Gredzentiņu valkātāja.
288 [Bornsmindē (Īslīces pag. B)].

6351.

Paši puiši mani teica,
Paši mani niecināja;
Paši deva sīku naudu,
Lai es pērku gredzeniņu.
279 [Skursteņu muižā (Sesavas pag. Jg)].

6352.

Peldu laidu pār upīti,
Met' sudraba gredzeniņu:
Netīk man pašai iet
Pie neveikļa tēva dēla.
86 [Ļaudonā (Ļaudonas pag. Md)], 335 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

6353.

Pilni pirksti abas rokas
Brāļu pirktu gredzentiņu;
Pa vienam notecēja
Tautu dēla rociņāi.
246 [Lestenē (Lestenes pag. Tk)].

6354.

Pilni pirsti abas rokas
Zelta grieztu gradzeniņu;
Es varēju brīdināt
Zelta seglu jājējiņu.
75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)].

- 420 -

6355.

Pilni (pilli) pirksti abas rokas
Zelta grieztu gredzentiņu;
Kad aizgāju (nogāju) tautiņās,
Pa vienam noritēja.
95 [Odzienā, Vietalvas (Odzienas pag. Md)], 185 [Lielezerē (Ezeres pag. Kld)], 226 [Kandavā (Tl)], 2291 [Sasmakas novadā (Ārlavas pag. Tl)], 246 [Lestenē (Lestenes pag. Tk)], 403.

6356.

Pilni (pilli) pirksti abas rokas
Zelta grieztu gredzentiņu (gredzeniņu);
Pa vienam noritēja,
Ar neveikli dzīvojot.
325 [Secē (Seces pag. Jk)].

6357.

Pilni p'ērsti obi rūkys
Zalta grīztu gredzin'eņu.
Kur tu jēmi, kas t'ev d'eve?
M'ēs bruol'eņi nap'ērkuom.
4223 [Višķu pag. D].

6358.

Pilni pirksti abas rokas
Zelta griezti gredzentiņi;
Par vienami noritēja,
Kad satiku ciema puišus.
196 [Rendā (Rendas pag. Kld)].

6359.

Pilni pirksti abas rokas
Zelta grieztu gredzeniņu;
Pa vienami noslīdēja,
Grūtu mūžu dzīvojot.
2 [Aderkašos (Taurupes pag. Rg)].

6360.

Pilni pirksti abi roki
Brāļa pirkti gredzentiņi;
Pirks tautietis, nebūs tādi,
Dos naudiņu žēlodams.
35 [Rembatē (Rembates pag. Rg)].

6361.

Pirc, tautieti, man mazai
Zelta grieztu gredzentiņu (gredzeniņu)!
Augšu liela, būšu tava,
Tava nauda nezudīs.
18 [Kliģenē, Meņģelē, Plāterē (Zaubes, Meņģeles un Plāteres pag. Rg)], 69 [Bikserē (Patkules pag. Md)], 88 [Liezerē (Liezeres pag. Md)], 125 [Jaunlaicenē (Jaunlaicenes pag. Vlk)], 300.

6362.

Pirc, tautieti, vai nepirci
Man sidraba gredzentiņu:
Jau es maza saderēju
Cita kunga tiesiņā.
35 [Rembatē (Rembates pag. Rg)].

6363.

Pircen pirku, kam es devu
Divi zelta gredzeniņi?
Māsiņ' maza, nevalkāja,
Tautu meita nezināma.
16 [Kastrānē (Kastrānes pag. Rg)], 28 [Nītaurē (Nītaures pag. Rg)].

6364.

Puiši mani brūti sauca.
Kādēļ brūtes vārdu nesu?
Kā vārdiņu nenesīšu:
Pilni pirksti gredzentiņu.
251 [Smukās (Remtes pag. Tk)].

6365.

Puķītes lasot
Līduma malā,
Atnāca tautietis,
Nomauca gredzenu.
Kur liksi, tautieti,
Manu gredzeniņu?
Maģa mana rociņa,
Maģis gredzeniņis.
191 [Kursīšos (Kursīšu pag. Kld)], 226 [Kandavā (Tl)].

6366.

Pušu raušu, tad vēl vilkšu
Savu zelta gredzentiņu,
Kad netikšu tai vietā,
Kur augdama domājuse.
38 [Siguldā (Siguldas pag. Rg)].

6367.

Saki, saki, tautu meita,
Cik es tev parādā?
Cik saktiņu tev izsedzu,
Cik nomauču gredzeniņu?
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

1. Ai tautieti, tautu dēli,
Tu man esi parādā.
Cik jostiņu tu noņēmi,
Cik nomauci gredzentiņu!
Trīs jostiņas tu noņēmi,
Seši zelta gredzentiņi.
318 [Lindes Birzgalē (Birzgales pag. Rg)].

6368.

Sak' tiešām, tautu meita,
Būsi mana, vai nebūsi?
Ja tiešām mana būsi,
Pirkšu zelta gredzentiņu,
Pirkšu zelta gredzentiņu,
Došu zīda nēzdodziņu.
131 [Mēŗa muižā (Mēŗa pag. Vlk)].

- 421 -

6369.

Sak' tiešām, tautu meitiņ,
Būs' tu mana, voi nebūs'?
Ja tiešām būsi mana,
Valkā manu gredzeniņ';
Ja tiešām nebūs' mana,
Atdod manu gredzeniņ'.
59 [Rūjienā (Rūjienas pag. Vlm)].

6370.

Saujiņā noturēju
Divi zelta gredzeniņi: -
Visas ciema zeltenītes
Sauca mani bāleliņu.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

6371.

Šādi tādi diedelnieki
Valkā manu gredzentiņu;
Manas pašas mīļākais
I neviena nevalkāja.
69 [Bikserē (Patkules pag. Md)].

1. Šādi tādi izvalkāja
Manu zelta gredzentiņu;
Tas ne reizas nenomauca,
Kas nocēla vainaciņu.
88 [Liezerē (Liezeres pag. Md)].

6372.

Šautru sviedu par novadu,
Pakaļ laidu gredzentiņu.
Par div' gadi, par pusotra
Pakaļ mani vizināja.
267 [Kalnamuižā (Tērvetes pag. Jg)].

6373.

Še gredzens, tautu meita,
Par naksniņas gulējumu.
Ja mātei nesacīsi,
Došu otru rītiņā.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

6374.

Še rociņa, tautu meita,
Divi zelta gredzentiņi;
Vienu devu mīlēdams,
Otru, savu cerēdams.
135 [Smiltenē (Smiltenes pag. Vlk)].

6375.

Še rociņa, tautu meita,
Še mans zelta gredzentiņš.
Ja tu manis neredzēsi,
Valkā manu gredzentiņu.
42 [Suntažos (Suntažu pag. Rg)].

6376.

Še rociņa, tautu meita,
Še sudraba gredzeniņš;
Sēd' manās kamanās,
Būsi mana līgaviņa.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

6377.

Sit, māsiņ, savas plaukstas,
Lai skan tavi gredzeniņi:
Būs brāļiem liela luste,
Tautām lielas žēlabiņas.
137 [Tirzā (Tirzas pag. Md)].

6378.

Situ koku uz kociņa,
Lai tek saule vakarā;
Situ roku uz rociņas,
Lai skan zelta gredzentiņš.
281 [Ūziņos (Jēkabnieku pag. Jg)].

6379.

Skanēt skan valkājot
Trīs sudraba gredzentiņi;
Trīs dižani tēva dēli
Žēlabām nevarēja.
325 [Secē (Seces pag. Jk)].

6380.

Smuka auga tā meitiņa,
Tā būs mana līgaviņa.
Tai es pirkšu gredzeniņu,
Pusi zelta, pus' sudraba,
Lai priekš mani tā meitiņa,
Lai ar citu nederēja.
224 [Kabilē (Kld)].

6381.

Smuka meitiņ, dod mutītes,
Es tev došu gredzentiņu;
Dzīvodama pieminēsi,
Tas brūtgāna gredzentiņš.
137 [Tirzā (Tirzas pag. Md)].

6382.

Sniedz rociņu, dod mutīti,
Mauc sudraba gredzentiņu,
Vai būs' mana vai nebūs'
Līdz citam rudenim.
274 [Zaļā muižā (Zaļenieku pag. Jg)].

6383.

Solīj' man tautu dēls
Zelta grieztu gredzentiņu.
Valkā pats griezdamies,
Man nopirka bāleliņi.
68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)].

- 422 -

6384.

Suni, suni, tautu dēli,
Sunīs tevi māmuliņa;
Ja negribi sunījams,
Atdod manu gredzentiņu.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

6385.

Sunīts rēja, puisīts nāca,
Nezin', kuŗa vairīties.
Sunim sviedu maizgabalu,
Puisim zelta gredzentiņu.
181 [Cīravā (Cīravas pag. Azp)].

6386.

Sviežu savu gredzentiņu
Straujupītes dibenā,
Lai spīd upes dibinā,
Ne manāja rociņā;
Spīd manā rociņā,
Birst man žēlas asaras.
174 [Rudbāržos (Rudbāržu pag. Azp)].

6387.

Tautas mauca, tālu (tāļu) nesa
Manu mazu gredzentiņu (gredzeniņu).
Es vaicāju bāliņam (brālītim):
Ieš' (iet) pakaļ, vai neieš' (neiet)?
- Neej, mana māseciņa,
Ieņems tevi valodās.
263 [Dobelē].

6388.

Tautas nesa simtu jūdžu
Manu mazu gredzentiņu.
Nesat, tautas, otru simtu,
Es pakaļ netecēšu.
345 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

6389.

Tautiets man roku prasa
Caur brālīša vaŗa vārtis.
Tev, tautieti, tukša roka,
Mana pilla gredzentiņu.
182 [Aizputes un Kuldīgas apriņķos)].

6390.

Tautiets mani mīļi lūdza:
Dod man zelta gredzentiņu!
Es mīļāki atsacīju:
Gaidi citu rudentiņu.
451 [Viskaļos, Kokneses draudzē (Viskaļu pag. Rg)].

6391.

Tautiets manu gredzentiņu
Kabatāi vien nesāja;
Ne valkāja, ne atdeva,
Gaida mani uzaugam.
190 [Kuldīgā], 197 [Sātiņos (Sātiņu pag. Kld)].

1. Man nomauca tautu dēlis
Mazai vaŗa gredzentiņu.
Ne valkāja, ne atdeva,
Nezdaugāi vien nēsāja,
Nezdaugāi vien nēsāja,
Gaidīj' mani uzaugam.
145 [Krotē un Bunkā (Krotes un Bunkas pag. Lp)].

6392.

Tautiets manu gradzeniņu
Sviež no kalna lejiņā;
Es tautieša kumeliņu
Caur ābeļu birzi dzenu.
93 [Mēdzžlā (Mēdzžlas pag. Md)].

6393.

Tautu dēlis man atsūta
Mazu mazu gredzeniņu.
Es prasīju brālītim,
Kur būs man viņu likt.
- Liec, māsiņa, uz akmeņa,
Cērt deviņu gabaliņu.
224 [Kabilē (Kld)].

6394.

Tautu dēlis man atsūta
Triju zīļu gredzentiņu;
Es viņami nosūtīju
Deviņāmi zīlītēm.
206 [Kuldīgas apriņķī].

6395.

Tautu dēls man atsūta
Trīs zīlēm gredzeniņu.
Atsūtīju atpakaļ:
Es ar citu saderēju,
Es ar citu saderēju
Deviņāmi zīlītēm.
224 [Kabilē (Kld)].

6396.

Tautu dēls man nomauca
Trīszīļainu gredzentiņu.
Ņem ar Dievu, tautu dēls,
Gan tu citu man atdosi,
Gan tu citu man atdosi
Deviņām zīlītēm.
281 [Nītaures, Siguldas un Cēsu apvidū (Rg, C)], 137 [Tirzā (Tirzas pag. Md)].

6397.

Tautu dēls, tautu dēls,
Zeltī manu gredzentiņu,
Es neņemšu nezeltītu
Pretī savu vaiņadziņu.
190 [Kuldīgā].

- 423 -

6398.

Tautu meita dievojās
Nebūt mana līgaviņa.
Tev būs būt, tev nebūt,
Tev nomaucu gredzentiņu.
69 [Bikserē (Patkules pag. Md)], 111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)].

6399.

Tautu meita, zeltenīte,
Samijam (samīsim) gredzeniem;
Man bij (ir) zelta, tev sudraba,
Nāc tu pate piedevām.
294 [Grantelē (Iecavas pag. B)].

1. Tautu meita melnacīte,
Mitosimi gredzentiņus;
Man bij zelta, tev sudraba,
Tev jānāk piedevām.
- Mij, puisīt, kur mīdams,
Es ar tevi nemitošu;
Neba mani Dievs audzēja
Gredzentiņa piedevām.
16 [Kastrānē (Kastrānes pag. Rg)].

6400.

Tev, tautieti, silta roka,
Manim auksta, nosaluse,
Manim auksta, nosaluse:
Pilli pirksti gredzentiņu.
158 [Nīcā Tosmarē uc. (Lp)].

6401.

Tiltā krita mūs' māsiņa,
Patiltē gredzeniņi.
Eit', baltie brāleliņi,
Palīdziet salasīt.
319 [Neretā (Neretas pag. Jk)].

6402.

Tiltā krita mūs' māsiņa,
Patiltē gredzeniņi.
Tur palika, bāleliņi,
Visi mūsu pirkumiņi.
109 [Vestienā (Vestienas pag. Md)], 373 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

6403.

Ticat, brāļi, neticat,
Es būš' kalpa līgaviņa:
Es augdama savalkāju
Kalpa puiša gredzentiņu.
221 [Engurē (Engures pag. Tk)].

1. Tici, māte, vai netici,
Nebūš' kalpa līgaviņa:
Uzaugam novalkāju
Saiminieka gredzentiņu.
205 [Ciecerē (Cieceres pag. Kld)].

6404.

Ticiet, brāļi, neticiet,
Es būš' kalpa līgaviņa:
Visi mani gredzeniņi (gredzentiņi)
Kalpa puiša rociņā.
111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)], 1181 [Dūres pagastā (Vlk)], 1271 [Litenē (Litenes pag. Md)], 137.

6405.

Ticat, ļaudis, neticat,
Es būš' kalpa līgaviņa:
Man pazuda gredzeniņš
Kalpa vīra linājā.
294 [Grantelē (Iecavas pag. B)].

6406.

Ticiet mani, neticiet,
Es būš' kalpa līgaviņa:
Abas rokas pilni pirksti
Kalpa dotu gredzentiņu.
3 [Aizkrauklē (Aizkraukles pag. Rg)].

6407.

Ticat, ļaudis, neticat,
Es aiziešu par novadu:
Par novadu man nomauca
Manu grieztu gredzeniņu.
181 [Cīravā (Cīravas pag. Azp)].

6408.

Ticat manis, neticati,
Prūšos manis arājiņš;
Ja jūs mani neticati,
Raugātiesi gredzenāi.
35 [Rembatē (Rembates pag. Rg)].

6409.

Trīs gadiņi savalkāja
Tautiets manu gredzeniņu;
Ceturtāi gadiņāi
Pats nopirka, tad atdeva.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

6410.

Trīs gadiņi savalkāju
Tautu dotu gredzentiņu;
Ceturtāi gadiņāi
Metu upes dibināi.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

6411.

Trīs gadiņi tautu dēls
Valkā manu gredzentiņu.
Vai valkāja mīlēdams,
Vai ienaidu turēdams?
348 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

- 424 -

6412.

Trīs vasaras tautu dēls
Mauce munu gredzeniņu;
Ceturtā vasarā
Noņem puķu vaineciņu.
103 [Sausnējā, Vietalvā (Sausnējas un Vietalvas pag. Md)].

6413.

Tu, meitiņi, nazinoji,
Kodas duomas es duomoju:
Es duomoju tevi ņemt,
Pirkt tev zalta gredzeniņu.
- Tuški, puis, tavi duomi,
Caura tava capureite;
Duomā, puis, citas duomas,
Lopi savu capureiti.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

6414.

Tu puisīti, teļa putra,
Tu meitiņas nepazini,
Tu nomauci kazai ragu
Par meitiņas gredzentiņu.
97 [Vecpiebalgā (Vecpiebalgas pag. C)].

64141.

Vai tādēļ priedi cirtu,
Ka zariņus nodzenēju?
Vai tādēļ meitu ņēmu,
Ka nomaucu gredzentiņu?
310 [Dignājā (Dignājas pag. Jk)].

6415.

Vai, tautiet, tev nav kauna
Dot man vaŗa gredzentiņu?
Ne es aru, ne ecēju,
Es tev devu sudrabiņa.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

6416.

Valkā gudri, tautu meita,
Manu pirktu gredzeniņu (gredzentiņu);
Kad vaicāja tēvs māmiņa,
Sak', pirkuši bāleliņi;
Kad vaicāja bāleliņi,
Sak', zemē pacēlusi (pacēluse).
421 [Taurupes pagastā (Rg)], 1181 [Dūres pagastā (Vlk)], 1411 [Jaunrozē (Jaunrozes pag. Vlk)], 224 [Kabilē (Kld)], 345.

6417.

Vēl bij man meitai būt,
Vēl valkāt gredzentiņu;
Kad drīkstētu, nu mācētu
Ciema puišus kaitināt.
2291 [Sasmakas novadā (Ārlavas pag. Tl)].

6418.

Velti velti tu, puisīti,
Uz manim lūkojies;
Kur tu, tautu neveiklīti,
Tiks' pie mana gredzentiņa!
95 [Odzienā, Vietalvas (Odzienas pag. Md)].

6419.

Visi ļaudis tā runāja,
Ka es augu saderēta.
Še rociņa, raugaities,
Vai derēti gredzeniņi.
288 [Bornsmindē (Īslīces pag. B)].

6420.

Caunītei pieci pirsti,
Pieci zelta gredzeniņi;
Jauni puiši bandenieki, -
Nava zelta zābaciņu.
324 [Sēļpilī (Sēļpils pag. Jk)].

6421.

Ceļa vīr, ceļa vīr,
Atdod manu gredzentiņu!
- Paga paga, Rīgas meita,
Lai aizjūdzu kumeliņu.
309 [Biržos (Biržu pag. Jk)].

39204.

Ai bāliņu, baltgalvīti,
Pērc man zelta gredzentiņu!
Ja tu pirksi zelta gredzentiņu,
Tad es tevim svārkus šūšu.
69 [Ceraukstes B].

39205.

Balti man kājas auti,
Spudri vaŗa gredzeniņi;
Gudrai dēlu māmiņai
Auklēt manu arājiņu.
281 [Neretas Jk].

39206.

Bolti muni kuoju auti,
Spūdri zalta gredzentiņi;
Jau tam tautu malačam
Dag actiņas verūtīs.
326 [Preiļu D].

- 425 -

39207.

Bej pazeiti bruoļu muosu
Lelā ļaužu pulceņā:
Pilni piersti, obas rūkas,
Zalta grīztu gradzinteņu.
44 [Bebrenes Il].

39208.

Čing čing, saktiņ,
Čing, gradzantiņ;
Melle villiņ,
Nečabināt.
445 [Ugāles Vp].

39209.

Dujus zelta gredzentīnus
Pa upīti pildināju:
Man uzauga aiz upītes
Gredzentīnu nesātājs.
282 [Nīcas Lp].

39210.

Dievs, nedodi ar tautieti
Augt vienosi ciemīnos:
Nogul manas villainītes,
Nomauc manu gredzentīnu.
355 [Rucavas Lp].

39211.

Es atradu ganīdama,
Sidrabiņa gredzentiņu;
Ik rudeņus ciema puišus
Līdz asarām kaitināju.
188 [Klosteres (Klosteres-Aizputes) Azp].

39212.

Es bej' moza meitinīte,
Lelu puisi pīmuonej'.
Uz kaļniņa sādādama,
Lejā laižu gredzentiņ'.
50 [Bērzgales (Kuļņēvas-Labvāržu) Rz].

39213.

Es bij meita, man bij vara,
Brākšķēj' zeme staigājot;
Nedrīkst puiši klāt man nākt,
Ne maukt manu gredzentiņu.
192 [Kosas C].

39214.

Es nesedzu villainīti,
Daudz nemaucu gredzentiņu:
Tautu dēls nezināja,
Kā iesākt bildināt.
605 [Skolas].

39215.

Es sasēju raibu sieru,
Vidū liku gredzentiņu;
Kam es dodu gredzentiņu,
Tas būs mans arājiņš.
184 [Ķēču Rg].

39216.

Es gradzina maucējam
Myužam loba navēlēju:
Sazalīkt, naizastīpt,
Kuo munami gradzinami.
263 [Mēmeles Jk].

39217.

Ituos tolkys māmiņai
Izgaist zalta gredzintiņd.
Ceļ, māmiņi, ūtru tolku,
Meklej sova gredzinteņ'.
143 [Jāsmuižas D].

39218.

Jauni puiši Dievu lūdza,
Ellē kājas sakāruši.
To darīja meitu grēki,
Meitu maukti gredzentiņ'.
228 [Liepnas (Lipnas) Abr].

39219.

Kas tur spīd, kas tur viz
Viņā meža maliņā?
Atnāk mans bāleliņš
Gredzentiņu rociņā.
410 [Stāmerienas Md].

39220.

Ko domāji, tu tautieti,
Maukdams manu gredzeniņu?
Ne es tava māsa esu,
Ne būš' tava līgaviņa.
302 [Pampāļu (Ezeres) Kld].

39221.

Ko tu liedzies, tautu meita,
Ko cik daudzi dievojies,
Ko cik daudzi dievojies
Nebūt mana līgaviņa?
Tev būs būt, tev nebūt,
Tev novilku gredzentiņu.
46 [Beļavas Md].

39222.

Ķizu ķizu tautiņām,
Kas manāji rociņāji;
Brāļa pirktis gredzentiņis,
Deviņāmi zīlītēme.
214 [Lažas Azp].

- 426 -

39223.

Labāk naudu kājām minu,
Nekā pirku gredzentiņu.
Atnāk puiši, salauž pirkstu,
Nomauc manu gredzentiņu.
364 [Sakas (Upesmuižas) Azp].

39224.

Ļaudis mani nevēlēja
Labam tēva dēliņam;
Sen manā rociņā
Tautu dēla gredzentiņš.
605 [Skolas].

39225.

Man solīja tautu dēls
Rīgā pirkt gredzentiņu;
Nenopirka, nepaņēma,
Tik slavīti padarīja.
192 [Kosas C].

39226.

Pilni pirksti, abas rokas
Zelta grieztu gredzentiņ'.
To nedošu jānomauc
Podzeniešu puisēniem;
Lai nomauca, ja nomauca,
Vaidaviešu tēvu dēli.
480 [Vējavas Md].

39227.

Pirc, bāliņ, man mazai
Zelta grieztu gredzeniņu,
Lai es varu vecus puišus
Ar gredzenu karināt.
127 [Grostonas Md].

39228.

Pierc, buoleņi, bryunus svuorkus
Da pošaji zemīnei.
Augšu lela, byušu tova,
Tova nauda naizgaiss.
365 [Sakstagalas Rz].

39229.

Pieci brāļi, viena māsa,
Raudādami kurpes pirka.
Tautu dēlis neraudāja,
Viens pirkdamis zirgu (=zīžu?) svārkus;
Viens pirkdamis zirgu svārkus,
Dui sudraba gredzentīnus.
355 [Rucavas Lp].

39230.

Puķīt, mana līgaviņa,
Pats es tevi audzināju;
Pats es tevim Rīgā pirku
Zelta grieztu gredzentiņu.
48 [Bērzaunes Md].

39231.

Sidraboti man matiņi,
Apzeltīti gredzentiņ(i).
Es tam nieka puisīšam
Sirdi vien kaitināj(u).
Vai satiku, vai panācu:
Es būš' tava līgaviņ(a).
119 [Gaujienas Vlk].

39232.

Skataities, jauni puiši,
Kur tā jūsu mīļā nāk.
Par kalniņu mirdzēdam(a),
Kurpes kājā, vaiņags galvā,
Zelta gredzens rociņā.
369 [Saldus Kld].

39233.

Spīd man mazā pirkstiņā
Viens sudraba gredzentiņš;
Tā nedošu nevienam
Tautu dēlam netikļam.
3 [Adulienas Md].

39234.

Šā ciemiņa meitiņām
Visām zelta gredzeniņi.
Ko domājiet, jauni puiši,
Ka nemauciet gredzentiņu?
241 [Lubānas Md].

39235.

Šādi tādi izvalkājas
Mana zelta gredzentiņa;
Tas neviena nevalkāja,
Kas man' pašu maldināja.
46 [Beļavas Md].

39236.

Šādi tādi knēvelīši
Valkā manus gredzentiņus:
Tik neviens nenovilka,
Kas man būtu prātam bij's.
228 [Liepnas (Lipnas) Abr].

39237.

Šķiŗam pušu gultas drēbes,
Laulīb' mītu gredzentiņ';
Laulīb' mītu gredzentiņu
Met upītes dibenā,
Lai spīd upes dibenā,
Ne manā pirkstiņā.
373 [Sarkaņu Md].

- 427 -

39238.

Tautu meita man cymdus oda,
Kristiņus rakstīdama;
Es (tai) tautu meitiņai
Kolu zalta gredzentiņ(u).
551 [Ludza Ldz apr.].

39239.

Tautiets pirka man mazai
Rīgā zelta gredzentiņu,
Lai dabūtu līgaviņu
Par savam prātiņam.
605 [Skolas].

39240.

Tautu dēls man mazai
Rīgā pirka gredzentiņ',
Lai es augu lielumā,
Viņa stalta līgaviņa.
605 [Skolas].

39241.

Tautu dēls, tautu meita,
Rīgā pirka gredzentiņus;
Liela slava pircējam,
Vēl lielāka nesējam.
605 [Skolas].

39242.

Tautiets manu gredzeniņ(u)
Mazai mauca, tālu nesa;
Ne valkāja, ne atdeva,
Gaida mani uzaugam.
Audz, meitiņa, loki pūru,
Nāc pakaļe gradzenam.
188 [Klosteres (Klosteres-Aizputes) Azp].

39243.

Visi ļaudis tā runāja,
Kad es augu saderēta.
Še rociņa, raugaties,
Vai derēti gredzentiņi.
184 [Ķēču Rg].

39244.

Visi manu roku ķēra,
Visi mauca gredzentiņu;
Viena(m) būšu, ne visiem,
Rīta māļa malējiņa.
507 [Zalves (Lielzalvas) Jk].

39245.

Zēni zēni, puiši puiši,
Kuŗš pie mani gulējāt?
Kuŗš jūs man nomaucāt
Sudrabiņa gredzeniņu?
507 [Zalves (Lielzalvas) Jk].

Table of Contents |View Entire Work