HomeIntroductionBrowseImagesSearchLinks
Table of Contents |View Entire Work

2. Vainags

5766.

Ai jaunā vasariņa,
Kādu vīšu vainadziņu?
Lazdiņai skaisti ziedi,
Tā ziedēja gavēnī.
324 [Sēļpilī (Sēļpils pag. Jk)].

5767.

Aija manu vaiņaciņ,
Kā es tevi darināju!
Divi puški zelta liku,
Trešo sīka sudrabiņa.
85 [Lazdonā (Lazdonas pag. Md)].

5768.

Ailu manis vaiņadziņš
Pa manam prātiņam!
Kad ieraugu sīvas tautas,
Ielīgoja migliņāi;
Kad ieraugu bāleliņus,
Spīd saulītes spožumāi.
172 [Rāvā (Rāvas pag. Lp)].

5769.

Ailu manu vainadziņu
Rudajām zīlītēm!
Bierst tautām asariņas,
Uz manim raugoties.
172 [Rāvā (Rāvas pag. Lp)].

5770.

Ai meitenītes,
Ai dzeltenītes,
Kur šķinat sarkanrozes?
Kur pinat vainadziņu?
- Muskavā šķinām,
Ruskavā pinām,
Danckavā nodancojam.
237 [Jaunaucē (Jaunauces pag. Jg)].

57701.

Ai pupiņa, ai pupiņa,
Tavu raibu vainadziņu!
Kad es biju jauna meita,
Ir man tāda gribējās.
3031 [Tomē (Tomes pag. Rg)].

5771.

Ai zaļā bērzu birze,
Tavu skaistu vaiņadziņu!
Man bāliņis Rīgā pirka,
Vēl tik skaista nenopirka.
281 [Nītaures, Siguldas un Cēsu apvidū (Rg, C)].

5772.

Aiz Daugavas gaŗi kārkli
Dzelteniem(i) ziediņiem.
Kaut varētu pāri tikt,
Nodarītu vaiņadziņu.
1181 [Dūres pagastā (Vlk)].

1. Aiz Daugavas melni alkšņi
Sarkaniem ziediņiem.
Būt' varējse pāri tikt,
Būtu ziedu norāvuse,
Būtu ziedu norāvuse
Vainadziņa cekulam.
16 [Kastrānē (Kastrānes pag. Rg)].

5773.

Aiz Daugovas gari meži
Dzaltonuom vērsyunēm;
Es, pa vydu staiguodama,
Veju sev vaiņuceņu.
428 [Beržūs(?)].

5774.

Aiz Daugavas melni meži
Dzeltāniem(i) ziediņiem.
Pārceliet(i), bāleliņi,
Lai es viju vainadziņu.
75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)], 91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)], 104 [Zelgavā (Grostonas pag. Md)].

1. Aiz upītes balti bērzi
Sidrabiņa lapiņām;
Pārcelieti, bāleliņi,
Lai es viju vainadziņu.
86 [Ļaudonā (Ļaudonas pag. Md)].

5775.

Aiz Daugavas ozoliņi
Rindiņā saauguši;
Man vienai caurejot,
Zars norāva vainadziņu.
23 [Lēdmanē (Lēdmanes pag. Rg)], 281 [Nītaures, Siguldas un Cēsu apvidū (Rg, C)].

5776.

Aiz Daugavas rožu dārzi
Baltā smilšu kalniņāi;
Pārceliet, bāleliņi,
Lai es viju vainadziņu.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

- 357 -

5777.

Aiz ko man brāļi pirka
Vizuļotu vainadziņu?
Druvā man saule lēca,
Druvā saule norietēja.
42 [Suntažos (Suntažu pag. Rg)], 64 [Valmierā (Valmieras pag. Vlm)], 75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)], 80 [Kalsnavā (Kalsnavas pag. Md)], 104 [Zelgavā (Grostonas pag. Md)], 407.

1. Aiz ko mani brāļi pēra,
Pelnos pīcku mēcēdami?
Krāsnī man saule lēca,
Aizkrāsnē norietēja.
400 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

5778.

Aiz upītes ganīdama,
Kārklos kāru vainadziņu.
Vai tie akli ciema puiši,
Ka tie manis neredzēja?
101 [Rankā (Rankas pag. C)].

5779.

Aiz upītes melli meži
Zelītām pazarēm.
Brien, brālīti, pār upīti,
Nolauz vienu pazarīti!
No tās vienas pazarītes
Kaldināšu vaiņadziņu.
146 [Lielkrūtē (Purmsātu, Bārtas pag. Lp)].

1. Aiz upītes melli meži
Zeltītām pazarēm.
Brien, brālīti, par upīti,
Nolauz vienu pazarīti.
- Ko, māsiņa, tu darīsi
Ar to vienu pazarīti?
- No tās vienas pazarītes
Liedināšu vaiņadzīnu.
Priekšāi man zeltu lika,
Paķaļāi sudrabīnu,
Ik katrāi pusītēi
Rīta zvaigzni ar vakara.
Citas meitas man vaicāja,
Kur es tādu kronu jēmu.
Rīgāi pierku, naudu devu,
Vāczemēi liedināju.
164 [Dunalkā (Dunalkas pag. Azp)].

5780.

Aiz upītes melni elkšņi,
Zemzarīši ozoliņi.
Cauri gāju, nenorāva
Manu zīļu vainadziņu.
325 [Secē (Seces pag. Jk)].

5781.

Aiz upītes sienu pļāvu,
Liepā kāru vainadziņu.
Kas gribēja man's redzēt,
Lai redz manu vainadziņu.
137 [Tirzā (Tirzas pag. Md)].

5782.

Aiz upītes zelta birze
Dimantiņa lapiņām,
Tur meitiņas kroņus pina,
Tur puisīšus kaitināja.
241 [Blīdienē (Blīdienes pag. Tk)].

5783.

Aiz vakara, vakariņa
Nesaviju vainadziņa.
Aiz vakara nesaviju,
Vai aiz sava netikuma?
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

5784.

Ak tu Dievs, nu es būšu
Dravenieka līgaviņa:
Man bitīte iesameta
Vainadziņa cekulā.
401 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē], 407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

5785.

Apkārt gāju bērziņami,
Bērza lapas skaitīdama;
Cik lapiņu bērziņāi,
Tik lapiņu vaiņakā.
104 [Zelgavā (Grostonas pag. Md)].

5786.

Apkārt griezu, tad valkāju
Savu zīļu vaiņadziņu,
Kad netiku tai vietā,
Kur domāju uzaugdama.
24 [Lēdurgas draudzē].

5787.

Aug liepiņa kalniņā,
Platas lapas galiņā;
Es uzaugu pie māmiņas,
Galvā zelta vainadziņš.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

5788.

Autiņš man piedzemot,
Autiņš man nomirstot;
Tik to zīļu vainadziņu
Kā ciemot paciemoju.
281 [Nītaures, Siguldas un Cēsu apvidū (Rg, C)].

- 358 -

5789.

Barga tēva meita biju,
Bargu viju vaiņadziņu:
No ērkšķiem, no dadžiem,
No paegļu zariņiem.
137 [Tirzā (Tirzas pag. Md)].

5790.

Baltābola pļavu bridu,
Rokā nesu vaiņadziņu,
Lai rasiņa neiebira
Manā zīļu vaiņagā.
241 [Blīdienē (Blīdienes pag. Tk)].

5791.

Baltābola pļavu bridu,
Rokā nesu vaiņadziņu (vainadziņu),
Lai tie mani neierauga,
Baltābola pļāvējiņi.
109 [Vestienā (Vestienas pag. Md)], 146 [Lielkrūtē (Purmsātu, Bārtas pag. Lp)], 170 [Lielnīkrācē (Nīkrāces pag. Azp)], 171 [Tāšu Padurē (Kalvenes pag. Azp)], 174 [Rudbāržos (Rudbāržu pag. Azp)], 195 [Raņķos (Raņķu pag. Kld)], 200 [Skrundā (Skrundas pag. Kld)], 207 [Dundagā (Dundagas pag. Vp)], 224 [Kabilē (Kld)], 241 [Blīdienē (Blīdienes pag. Tk)], 267 [Kalnamuižā (Tērvetes pag. Jg)], 271 [Pienavā (Džūkstes pag. Jg)], 3301.

5792.

Bērziņš auga uz akmeni
Zeltītām lapiņām;
Tur es kāru vainadziņu,
No druviņas pāriedama.
208 [Ēdolē (Ēdoles pag. Vp)].

5793.

Bērziņš auga ceļmalā
Trinītāmi lapiņām;
Ir es savu vaiņadziņu
Trim kārtām darināju.
256 [Apguldē (Auru pag. Jg)].

5794.

Bērziņš lapas darināja,
Es darinu vainadziņu;
Bērzam lapas šo vasaru,
Man vainags uzaugot.
97 [Vecpiebalgā (Vecpiebalgas pag. C)].

5795.

Bērziņš lapas darināja,
Lapu lapas galiņā;
Es vainagu darināju,
Zīli zīles galiņā.
97 [Vecpiebalgā (Vecpiebalgas pag. C)].

5796.

Beidzamās rozes sēju,
Beidzamās magoniņas (magonītes);
Beidzamo vainadziņu
Bālīts pirka raudādams.
398 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

5796.

Ar turpinājumu:
Pirc, brālīt, vai nepirc,
Es jau ilgi nevalkāšu:
Pirks tautietis zīdautiņu,
To valkāšu visu mūžu.
75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)], 97 [Vecpiebalgā (Vecpiebalgas pag. C)].

5797.

Beidzamās rozes sēju,
Beidzamās magonītes:
Beidzamo vasariņu
Valkāj' rožu vainadziņu.
400 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

5798.

Bērzauniešu meita biju,
Bērza viju vainaciņu;
Lai tās pašas mārsnēnietes
Priežu skuju darināja.
92 [Mārcienā (Mārcienas pag. Md)].

5799.

Bij manā galviņā
Triju rindu vaiņadziņi;
Vienu ņēmu, otru liku,
Trešo tautas kaitināju.
185 [Lielezerē (Ezeres pag. Kld)].

5800.

Bij manāi vainagā
Trīs diženi cekuliņi:
Vīna putas, alus putas,
Brandavīna dzirkstelītes.
28 [Nītaurē (Nītaures pag. Rg)].

5801.

Bite bite, meita meita,
Tās nerieba nevienam:
Bite stāv ābulā,
Meita zīļu vaiņagā.
185 [Lielezerē (Ezeres pag. Kld)].

5802.

Bite spārnus šķindināja
Gaŗām manu vainadziņu:
Gribēj' mani ieprecēt
Dravenieka dēliņam.
216 [Ventspilī].

5803.

Brāļa birzi izstaigāju,
Rokā nesu vainadziņu,
Lai tie mani nenobira,
Brāļa pirkti vizulīši.
(?)

- 359 -

5804.

Brāļi brāļi, taisiet spostas
Pelēkiem vanagiem:
Cik saviju rožu kroni,
Tik nospēra vanadziņš.
68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)].

5805.

Brāļi māsu aizslēguši
Pētersīļu dārziņā;
Pētersīļi nobiruši,
Nobirst māsai vaiņadziņš.
137 [Tirzā (Tirzas pag. Md)].

5806.

Brāļi man kroni kala,
Redz raženu izaugam.
Tik tie mani neiedeva
Muiženieka dēliņam.
161 [Alšvangā (Alšvangas pag. Azp)].

5807.

Brāļi man kronu pierka,
Es nav krona valkātāja;
Lai valkāja muižu meitas,
Tās negāja druviņāi.
181 [Cīravā (Cīravas pag. Azp)].

5808.

Brāļi man kroni pirka,
Sudrabā mērcēdami,
Lai spīdēja, lai mirdzēja
Kā sudraba gabaliņš.
41 [Stukmaņos (Pļaviņās Rg)].

5809.

Brālis kala vaiņadziņu,
Uz meitām lūkodams.
Kali zelta vaiņadziņu,
Kal sudraba gredzentiņu!
2291 [Sasmakas novadā (Ārlavas pag. Tl)].

58091.

Brālītim bērza bierze,
Tautietim sudrabota.
Es aizlaidu ganīdama,
Nopinos vaiņadziņu.
1880 [Jaunmuižā (Lutriņu pag. Kld)].

5810.

Bāliņam pavaicāju,
Kādu vīt vainadziņu.
- Vij, māsiņ, sarkanrožu,
Tāds tev labi piederas.
400 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

1. Bāliņam pavaicāju,
Kādu puķu kroni pīt,
Vai pīt rožu, vai magoņu,
Vai zaļaju dievkociņu.
- Pin, māsiņ, rožu kroni,
Tas tev skaisti pieveicās:
Dzeltān' bija tev galviņa,
Sarkans rožu vaiņadziņš.
24 [Lēdurgas draudzē].

5811.

Brīžam sēju rozes manas,
Pa brīžam mārrozītes;
Brīžam tautas kaitināju
Ar mārrožu vaiņadziņu.
172 [Rāvā (Rāvas pag. Lp)].

5812.

Būt bij man to zināt,
Ka neveiklis mani gaida,
Es būt' savu vainadziņu
Priežu skuju darinājsi.
21 [Krimuldā (Krimuldas pag. Rg)].

5813.

Daiļa meiča kroņus pina
Visiem puķu ziediņiem:
Zilas puķes, baltas puķes
Tā iepina vaiņagā;
Pašā kroņa viducī
Tā iepina baltābolu.
279 [Skursteņu muižā (Sesavas pag. Jg)].

5814.

Daugaviet, brāleliņ,
Ko atnesi māsiņai?
Daugaviešu vaiņadziņu,
To atnesu māsiņai.
319 [Neretā (Neretas pag. Jk)].

5815.

Daugovmolā dziļa l'eja,
Sorkonboltys rūzis zīd;
Tur m'eitiņa spūža s'ēd,
Leiguodama krūni pyn.
422 [Līvānu pag. D].

5816.

Dedzi gaiša, uguntiņa,
Tu dzisīsi šovakar;
Spīdi, manu vaiņaciņu,
Tev' noņems šoruden.
33 [Pēteŗupē (pie Saulkrastiem Rg)].

- 360 -

5817.

Dienas vidū, man' māsiņa,
Sargā savu vainadziņu:
Dienas vidū karsta saule,
Novīst puķu vainadziņš.
41 [Stukmaņos (Pļaviņās Rg)], 91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

5818.

Dievs, dod manim šoruden
Dabūt šķidru galvas autu:
Nu jau man apnikuši
Tie zeltīti vizulīši.
4 [Aijažos].

5819.

Diezgan manim šovasaru
Ar to vienu vaiņadziņu:
Tā ar vienu tēva dēlu
Diezgan manā mūžiņā.
191 [Kursīšos (Kursīšu pag. Kld)], 226 [Kandavā (Tl)].

5820.

Divi divi sabārās
Rīgāi, bodes dibināi:
Tautiets pirka sleiša mici,
Bāliņš zīļu vaineciņu.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

5821.

Droša tēva meita biju,
Droši nesu vainadziņu;
Cauri gāju puišu baru,
Galvā zīda vainadziņš.
137 [Tirzā (Tirzas pag. Md)].

5822.

Dzeltāns mans vainadziņš,
Kā dzeltāna bērza lapa.
Jo dzeltēja, jo valkāju,
Tautām sirdi ēdināju.
353(1) [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

5823.

Dzīrās tautas šoruden
Vītēt manu vainadziņu;
Es pakāru kaŗamo
Dzeltānos vizulīšus.
75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)].

5824.

Ievu ziedu kroni pinu,
Zaķu pekas vaiņadziņu.
Kad atnāca ciema puiši,
Abus divus novalkāju.
61 [Mazsalacā (Mazsalacas pag. Vlm)].

5825.

Eima meitas, apšājā,
Vijam apšu vainadziņus;
Zelta nauda tā neskan,
Kā skan apšu vainadziņi.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

5826.

Eita, meitas, kad iedamas,
N'eita sebu vakarā:
Vakars nāca, miglu laida,
Rasa krita vaiņagā.
49 [Jaunatē (Vecates pag. Vlm)].

5827.

Es ar savu bāleliņu
Apkārt rožu pili braucu.
Ej iekšā bāleliņ(i),
Pērc man rožu vainadziņu.
199 [Veczvārdē (Zvārdes pag. Kld)].

1. Es ar savu bāleliņu
Gaŗām rožu pili braucu.
Atgriezies, man bāliņi,
Pirc man rožu vaiņadziņu.
Mans bāliņis man nopirka
Ērmu ērmu vainadziņu:
Visapkārt lietus lija,
Vidū saule ritinās;
Visapkārt sveši ļaudis,
Vidū mans bāleliņš.
379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

5828.

Es atradu ganīdama
Vecas mātes vainaciņu;
Ne rokāi nepajēmu,
Lai es veca nepalieku.
(?)

5829.

Es atradu tautu meitu,
Bodēi pierka vaiņadziņu
Pērc raženu, dod naudiņu,
Būs manām māsiņām.
181 [Cīravā (Cīravas pag. Azp)].

5830.

Es, bāliņi, mātes meita,
Es tik lepna nenesos:
Sudrabiņa man matiņi,
Zelta viju vainadziņu.
125 [Jaunlaicenē (Jaunlaicenes pag. Vlk)].

- 361 -

5831.

Es deviņu brāļu māsa,
Man deviņi vainadziņi:
Trīs bij zīļu, trīs kauliņu,
Trīs dzeltānu vizulīšu.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)], 408 [Krustpilī, Unguros un Stukmaņos (Krustpils, Ungurmuižas D un Pļaviņu Rg pag.)], 412 [Unguros (Ungurmuižas pag. D)].

5832.

Es deviņu brāļu māsa,
Visi daiļi darināja:
Pieci pirka zelta kroni,
Trīs dimanta gredzentiņu;
Devītais bāleniņš
Pūr' ar zeltu kaldināja.-
Lūdzan lūdzu, bāleliņi,
Labam agri nesoliet,
Labam agri nesoliet,
Sliktam mani nedodiet.
93 [Mēdzžlā (Mēdzžlas pag. Md)].

5833.

Es gribēju šorudeni
Ozol' lapu kroni pīt,
Lai noņēma citrudeni
Kā ozols tēva dēls.
88 [Liezerē (Liezeres pag. Md)].

5834.

Es uzgāju jūrmalīti,
Skaistu ziedu meklēdama,
Skaistu ziedu meklēdama
Skaistu vīt vainadziņu.
330(1) [Kaldabruņās (Rubenes pag. Il)].

5835.

Es jums saku, lieciet mieru
Manam zīļu vainagam,
Nu vēl gribu meita būt,
Nu vēl sevi derināt.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

5836.

Es lazdai riekstu rāvu,
Lazda manu vainadziņu;
Še, lazdiņa, tavi rieksti,
Atdod manu vainadziņu.
3 [Aizkrauklē (Aizkraukles pag. Rg)], 39 [Skrīveŗos (Skrīveŗu pag. Rg)], 322 [Saukā (Saukas pag. Jk)], 325.

5837.

Es, māsiņ, tev piesaku,
Nevij apšu vainadziņa:
Trīsēs tava valodiņa,
Ar tautām runājot.
75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)].

5838.

Es mātē viena meita,
Man sudraba vainedziņš;
Lai lūkē tāds dēliņš,
Kas sudraba jostu jož.
212 [Sarkanmuižā (Sarkanmuižas pag. Vp)].

5839.

Es muotei vīna meita,
Treis vaiņuki pyureņā.
Vīnu devu Dīveņam,
Ūtru Dīva dēl'eņam,
Trešu sev aizturēju,
Ar kū tautas kairynuot.
4191 [Kalupes pag. D].

5840.

Es neietu migliņā,
Ne no rīta rasiņā:
Man dzelonis vaiņadziņis,
Bišu spārni villainē.
161 [Alšvangā (Alšvangas pag. Azp)].

5841.

Es neietu savu laiku
Uz nāburgu ugunī:
Man pašai uguntiņš
Vaiņadziņa cekulā.
6 [Annas muižā (Ķēču pag. Rg)].

5842.

Es noviju ganīdama
Biškrēsliņu vaiņadziņu;
Kad grib tautas, lai ņem mani,
Biškrēslītes lūkodami.
45 [Vatrānē (Kastrānes pag. Rg)].

5843.

Es noviju ganīdama
Dedestiņu vainadziņu.
Kad bij saule, tad vizēja,
Kad migliņa, tad mirdzēja.
109 [Vestienā (Vestienas pag. Md)].

5844.

Es noviju ganīdama
Dadasiņu vainadziņu.
Cikko kungi nenoņēma,
Sudrabiņu dēvēdami.
137 [Tirzā (Tirzas pag. Md)].

5845.

Es noviju ganīdama
Rasenīšu vainadziņu;
Grib tautietis zadināt,
Aiz rasiņas nevarēja.
322 [Saukā (Saukas pag. Jk)].

- 362 -

5846.

Es noviju ganīdama
Rasenīšu vainaciņu;
Kad uzliku galviņā,
Rasināt rasināja.
400 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

5847.

Es noviju vainadziņu
Deviņām rindiņām,
Lai tek tautu kumeliņis
Deviņiem celiņiem.
23 [Lēdmanē (Lēdmanes pag. Rg)].

5848.

Es noviju vaiņadziņu
No akmeņa lapiņām,
Nij tas vīta saulītē,
Nij siltā istabā.
98 [Praulienā (Praulienas pag. Md)].

5849.

Es noviju vainadziņu
No apīņa lapiņām.
Vaicā kungi, vaicā ļaudis,
Kur es tādu kaldināju.
354 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

5850.

Es noviju vainadziņu
No deviņi zemenāji:
Kad uzliku galviņā,
Atspīd visa Rīgas pils.
Brīnās kungi, brīnās ļaudis,
Kur meitiņa tādu ņēma.
Rīgā pirku, naudu devu,
Vāczemē kaldināju,
Vāczemē kaldināju
Pie sudraba kalējiņa.
379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

5851.

Es noviju (nopinu) vaiņedziņu
No deviņi zemenāji.
Kad uzliku galviņāi,
Atspīd visa Rīgas pils.
Rīgas kungi brīnējāsi,
Kas tur spīd, kas tur vīz.
Tur spīd manis augumiņis,
Pašas vīts vaiņedziņis.

5852.

Es noviju (nopinu) vainadziņu
No deviņi zemnājiem;
Kad uzliku galviņā,
Atspīd visa Rīgas pils.
Vaicā kungi, vaicā ļaudis:
Kur auguse tā meitiņa?
Rīgā manim tēvs māmiņa,
Vāczemē bāleliņi;
Rīgā manim pirti kūra,
Vāczemē slotu sēja,
No jūriņas ūden' nesa
Ar sudraba biķerīti,
Krīzburgā kreklu šuva
Ar dimanta podziņām.
27 [Mālpilī (Mālpils pag. Rg)].

58521.

Es noviju vaiņadziņu
No deviņi zemenāji;
Lai tas mani bildināja,
Kam deviņi kumeliņi.
29 [Nurmižos (Vildogas pag. Rg)].

5853.

Es noviju vainadziņ'
No deviņi zemenīt'.
No Vāczemes tautas nāca
Vainagā lūkāties.
1191 [Ēveles draudzē].

5854.

Es noviju (saviju) vainadziņu
No zemeņu ziediņiem;
Kad uzliku galviņā,
Atspīd visa pasaulīte.
95 [Odzienā, Vietalvas (Odzienas pag. Md)].

1. Es noviju (nopinu) vainadziņu
No zemeņu lapiņām;
Kad uzliku galviņā,
Atspīd visa pasaulīte.
Sanākuši ciema puiši
Vainadziņa lūkoties.
Pirkt gribēja, nezināja,
Cik maksāja vainadziņš.
Divi saujas tīra zelta,
Trešo tīra sudrabiņa (dimantiņa).
93 [Mēdzžlā (Mēdzžlas pag. Md)].

5855.

Es noviju vainadziņu
Zirņu ziedu, pupu ziedu;
Zirņu ziedu ganīdama,
Pupu ziedu revēdama.
325 [Secē (Seces pag. Jk)].

- 363 -

5856.

Es noviju vainadziņu
Šādu puķu, tādu puķu:
Ievas ziedu, ābels ziedu,
Dzeltaino kliņģerīšu.
75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)].

5857.

Es noviju (saviju) vainadziņu
Simtu puķu trīsdesmit.
Kas uz reizi atminēs,
Lai ņem manu vainadziņu.
379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

5858.

Es noviju vainedziņu
Trijādiemi ziediņiem:
Pupu ziedi, zirņu ziedi,
Sarkanajis āboliņis.
325 [Secē (Seces pag. Jk)].

5859.

Es noviju (nopinu) vaiņadziņu
Visādām lapiņām;
Ziedēj' mans vaiņadziņš
Visādiem ziediņiem.
2291 [Sasmakas novadā (Ārlavas pag. Tl)].

5860.

Es noviju vainadziņu
Visādiemi ziediņiem;
Ievas ziedu vien neliku,
Lai galviņa nesāpēja.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

5861.

Es pakāru vaiņadziņu
Ozoliņu kalniņā;
Kalnā saule spoži spīd,
Vēl spožāki vaiņadziņš.
345 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

5862.

Es (Gan) pazinu to meitiņu,
Kas puisīšus nicināja:
Sārti vaigi, gaŗi mati,
Greizi stāv vainadziņš.
7 [Jaunbebros (Bebru pag. Rg)].

5863.

Es pacēlu siliņā
Zelta lapu vaiņadziņu.
To Māriņa man nopina,
Zināj' mani nederētu (saderētu?).
224 [Kabilē (Kld)].

5864.

Es priekš savas māmuļītes
Nojēmos vaiņadziņu;
Ieraudzīju dēlu māti,
Cieti spiedu galviņā.
172 [Rāvā (Rāvas pag. Lp)].

5865.

Es puisīšiem vasarā
Dažu smieklu padarīju:
Aizpušķoju vaiņadziņu
Ar ozola lapiņām.
335 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

5866.

Es redzēju to meitiņu,
Godā pirka vaiņadziņ';
Viņa mani neredzēja,
Es nopirku baltautiņu.
319 [Neretā (Neretas pag. Jk)].

1. Es redzēju tautu meitu,
Viņa mani neredzēja.
Es nopirku gāles autu,
Viņa pirka vaiņadziņu.
Vai tu pērc, vai nepērc,
Tu jau viņu nevalkāsi;
Būs manai māsiņai
Citu tautu kaitināt.
161 [Alšvangā (Alšvangas pag. Azp)].

5867.

Es savai līgavai
Mazai pirku vainadziņu:
Griez galviņu kur griezdama,
No vaiņaga vien pazinu.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)], 35 [Rembatē (Rembates pag. Rg)], 63 [Sprēstiņos (Dauguļu pag. Vlm)].

1. Pats es pirku tai meitai
Smalku pērļu vaiņaciņu;
Griež galviņu kur griezdama,
Es pazinu vaiņakā.
324 [Sēļpilī (Sēļpils pag. Jk)].

5868.

Es savam bāliņam
Pat' audzēju līgaviņu;
Dienu katra nesājām
Vienu zīļu vainadziņu.
95 [Odzienā, Vietalvas (Odzienas pag. Md)].

5869.

Es šķitos šovasar
Margu vīt(i) vainadziņu;
Augstu (Augsti) zied kļava (kļavu) ziedi,
Nevar margu salasīt.
6 [Annas muižā (Ķēču pag. Rg)], 80 [Kalsnavā (Kalsnavas pag. Md)], 401 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

- 364 -

5870.

Es staigāju brāliņos
Vītoliņa pakrēšļos,
Lai tas man nenovīta,
Sarkans rožu vainaciņš.
324 [Sēļpilī (Sēļpils pag. Jk)].

5871.

Es tā sava vainadziņa
Visai gauži neraudātu:
Kad man likti, kad valkāti,
Vai svētdienas rītiņā?
90 [Lodē (Kusas pag. Md)].

5872.

Es tev lūdzu, bāleliņi,
Nelaidiesi krodziņāi,
Neliec manu vainadziņu
Alus glāzes dibenā.
35 [Rembatē (Rembates pag. Rg)].

5873.

Es tev lūdzu, bāleliņ,
Nesēj linu (zirņu) ceļmalā:
Kur iedama, tautu meita
Linu (Zirņu) vija vaiņadziņu.
379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

5874.

Es tev lūdzu, bāleliņ,
Šaun nāburgu vanadziņu:
Ik rītiņa lidināja
Uz tā mana vaiņadziņa.
111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)].

5875.

Es tev lūdzu, māmulīte,
Dod man' meitu pulciņā;
Nebij sen, man noņēma
Sīku zīļu vainadziņu.
13 [Ikšķilē (Ikšķiles pag. Rg)].

5876.

Es tev saku, man' māsiņa,
Ar tautām nespēlē;
Ar tautām spēlēdama,
Pazaudēsi vainadziņu.
216 [Ventspilī].

5877.

Es to savu vainadziņu
Jaunu vien(i) darināju;
Tautiets savu cepurīti,
To i vecu purināja.
74 [Dzelzavā (Dzelzavas pag. Md)], 308 [Altenē (Seces pag. Jk)], 324 [Sēļpilī (Sēļpils pag. Jk)].

5878.

Es to savu vaiņadziņu
Spodru vien darināju,
Zinājos valkādama
Šī beidzamā vasariņa.
401 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

5879.

Es to savu vainadziņu
Trejtrejādi darināju:
No rītiņa rožu viju,
Uz pusdienu magonīšu,
Uz to pašu vakariņu
No tām vasku kliņģerēm.
26 [Madlienā (Madlienas pag. Rg)].

5880.

Es to savu vainadziņu
Uz cekula darināju;
Citas meitas, rata rumbas,
Uz ausīm brucināja.
75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)].

5881.

Es vaiņagu darināju
Deviņām rindiņām;
Spīdēj' mans vaiņadziņš
Caur deviņu glāžu logu.
Sveša māte celdamies
Sak', saulīte uzlēkusi.
83 [Kosā (Kosas pag. C)], 325 [Secē (Seces pag. Jk)], 391 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

5882.

Es vidū, es vidū
Ar vītola vaiņadziņu.
Protat kaunu, bāleliņi,
Liedināt sudrabiņa.
174 [Rudbāržos (Rudbāržu pag. Azp)].

5883.

Azarmolys m'eitin'ēm
Greišļa v'eiti vaiņuc'eņi;
Ni juos muok rūžu s'ēt,
Ni mogonu izrevēt.
426 [Sakstagala pag. Rz], 435 [Latgalē].

5884.

Gāju puķes lasīdama,
Ne ar puisi runādama;
Puisim blēža valodiņa,
Man puķīšu vaiņadziņš.
239 [Vecaucē (Vecauces pag. Jg)].

5885.

Gana laika māmiņai
Tautu dēlu znotu saukt,
Vēl manāja galviņā
Ziedēt zied vaiņadziņš.
190 [Kuldīgā].

- 365 -

5886.

Gani, gani, tautu (ganu) meita,
Mana brāļa pļaviņā;
Es pateikšu brālītim,
Noņems tavu vainadziņu.
267 [Kalnamuižā (Tērvetes pag. Jg)].

5887.

Gani, gani, tautu meita,
Mana brāļa pļaviņā;
Ķīlām ņemšu vaiņadziņu,
Vešu pašu bāliņam.
1181 [Dūres pagastā (Vlk)].

5888.

Gani, gani, tautu (ganu) meita,
Pa manām(i) ganībām;
Gan tu gauži noraudāsi
Savu zīļu vainadziņu.
281 [Nītaures, Siguldas un Cēsu apvidū (Rg, C)], 91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)], 190 [Kuldīgā].

5889.

Gani, gani, tautu (ganu) meita,
Pa manām(i) ganībām;
Gan tu pate noganīsi
Savu zīļu vainadziņu.
18 [Kliģenē, Meņģelē, Plāterē (Zaubes, Meņģeles un Plāteres pag. Rg)], 75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)], 95 [Odzienā, Vietalvas (Odzienas pag. Md)].

5890.

Gani govis, bāleliņ,
Lai es viju vainadziņu:
Skaisti zied pureniņi
Avotiņa maliņā.
309 [Biržos (Biržu pag. Jk)].

5891.

Gani govis, bāleliņ,
Lai es viju vainadziņu;
Tev būs govju ganījums,
Man vainaga pinumiņš.
55 [Mūŗa muižā (Mūrmuižas pag. Vlm)].

5892.

Ganīdama noganīju
Tautu dēlu rudzu lauku;
Tautīts manim ķīlām ņēma
Sīku zīļu vaiņadziņu.
159 [Aizputē (Aizputes pag. Azp)].

5893.

Ganos dzinu, galvu tinu,
Liepāi kāru vaiņadziņu;
Kuŗš, ļautiņi, redzējāt,
Nesakāt māmiņai.
190 [Kuldīgā].

5894.

Ganos gāju, galvu tinu,
Liepā kāru vaiņadziņu.
Trīs gadiņus tā liepiņa
Zelta ziedus noziedēja.
400 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

5895.

Ganos gāju, gāli tinu,
Sētā liku vaiņadziņu,
Lai ļautiņi nezināja,
Vai meitiņa, vai sieviņa.
208 [Ēdolē (Ēdoles pag. Vp)].

5896.

Gaŗām gāju dziedādama
Medenieka sētiņai.
Dzīrās man kroni raut,
Ne vizuļa nenorāva.
75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)].

5897.

Gaŗām gāju lielu krogu,
Rokā nesu vaiņadziņu;
Iekšā mani bāleliņi
Ar naudiņu lielījās.
134 [Sinolē (Sinoles pag. Vlk)].

5898.

Garam guoju l'elu cīmu,
Augši c'ēļu vaiņuc'eņu;
Dālu muot'e īraudz'eja,
T'ej pac'ēl'e volūd'eņas.
415 [Daugavpils, Rēzeknes un Ludzas apr.].

5899.

Gaŗām gāju lielu ciemu,
Rokā nesu vainadziņu,
Lai tā mani nepazina,
Liela ciema dēlu māte.
30 [Ozolu muižā, Suntažu draudzē], 36 [Rikterē (Sidgundas pag. Rg)].

5900.

Gaŗām gāju Koknesei,
Rokā nesu vainadziņu:
Nav neviena ozoliņa,
Kur pakārti vainadziņu.
9 [Bilstiņos (Kokneses pag. Rg)].

5901.

Gaŗām gāju tam ciemam,
Rokā nesu vaiņadziņu:
Liels gaŗais tēva dēls,
Tas pēc manis lūkojās.
264 [Džūkstē (Džūkstes pag. Jg)].

- 366 -

5902.

Gaŗām krogu pa celiņu,
Iekšā ieti nedrīkstēju:
Iekšā puiši spēlmanīši,
Noņems manu vainadziņu.
16 [Kastrānē (Kastrānes pag. Rg)], 28 [Nītaurē (Nītaures pag. Rg)].

1. Gaŗām krogu pa celiņu
Laidu savu kumeliņu:
Ciema puši krogā dzēra
Vakarēju gājumiņu,
Tie mauks manus gredzeniņus,
Noņems manu vainaciņu.
30 [Ozolu muižā, Suntažu draudzē].

5903.

Glabā gudri, tautu meita,
Savu linšu vainadziņu,
Vēl gudrāki valkādama
Manu zelta gredzentiņu.
325 [Secē (Seces pag. Jk)].

5904.

Gludu gludu galvu glaudu,
Vītin viju vainadziņu;
Sasaproti, māmuliņa,
Nedod jaunas tautiņās.
401 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

5905.

Govis ganot i norāva
Žagars manu vainadziņu.
Žagariņa vainu devu,-
Sen tautieša rociņā.
220 [Dursupē (Zentenes pag. Tl)].

5906.

Grieze grieza rudzu lauku,
Tautiets manu vaiņadziņu.
Griez, tautieti, dadžu lapu,
Negriez manu vaiņadziņu.
264 [Džūkstē (Džūkstes pag. Jg)].

5907.

Gribēj' manu vainedziņu
Kaimiņos ielīgot;
Cel, Dieviņ, lielu vēju,
Dzen vainagu tālumā.
41 [Stukmaņos (Pļaviņās Rg)].

5908.

Gudra tēva meita biju,
Gudri nešu vainadziņu:
Ne pierē, pakausī,
Pašā galvas vidiņā.
95 [Odzienā, Vietalvas (Odzienas pag. Md)].

5909.

Gudra tēva meita biju,
Gudri viju vainadziņu:
No rozēm, magonēm,
No tām vaska kliņģerēm.
451 [Viskaļos, Kokneses draudzē (Viskaļu pag. Rg)].

5910.

Ik rītiņa zelta rasa
Bāleliņa pagalmā;
Kur iedama, tecēdama,
Noskaloju vainadziņu.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

5911.

Ik vakarus tautas jāja
Uz to manu rožu dārzu;
Es, vidū stāvēdama,
Viju rožu vainaciņu.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

5912.

Ilgi sēd ilgsēdīte,
Ilgi vija vainadziņu.
Ilgsēdītes vainadziņš
Kā austriņa vizināja.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

5913.

Izgājš' gadu es nopinu
No rozēm vainadziņu;
Šito gadu es nopinu
No sarkana amoliņa;
Citu gadu vairs nepīšu,
Tad aubītes šūdināšu,
Tad aubītes šūdināšu
Zaļām zīdu bantītēm.
36 [Rikterē (Sidgundas pag. Rg)].

5914.

Izskaitiet, jauni puiši,
Cik zvaigznīšu debesēs;
Cik zvaigznīšu debesēs,
Tik meitiņu vainakā.
134 [Sinolē (Sinoles pag. Vlk)].

5915.

Ja tu gudris, tautu dēls,
Skaiti zīles vaiņagā,
Kā es dzijas izskaitīju
Tik platā audeklā.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

- 367 -

1. Skaiti, skaiti, tautu dēls,
Cik zīlīšu vaiņagā,
Kā man bija jāizskaita,
Cik dzijiņu audeklā.
335 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē], 391 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē], 394 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

5916.

Jau dižens vainadziņš,
Vēl diženu darināju;
Dižens mani bildināja,
Vēl diženu lūkojos.
27 [Mālpilī (Mālpils pag. Rg)].

5917.

Jau es daiļa meita biju,
Dārgu kroni kaldināju;
Dievis zina, kur Laimiņa
Zīda aubi šūdināja.
3971 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

5918.

Jau manam vaiņagam
Puse zīļu nobirusi;
Kau(t) ij otra nobirusi,
Vēl neiešu šoruden.
134 [Sinolē (Sinoles pag. Vlk)].

5919.

Jau manam vaiņagam
Pus' vizuļu nobiruši;
Lai nobirst otra puse,
Kad nav laba ņēmējiņa.
335 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē], 357 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

5920.

Jauna jauna es meitiņa,
Man sudraba vainadziņš;
Jauni jauni ciema puiši
Gribēj' mani bildināt.
208 [Ēdolē (Ēdoles pag. Vp)].

5921.

Jaunas meitas kroņus pina
No rozīšu lapiņām;
Jauni puiši raudzījās
Caur rozīšu lapiņām.
111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)].

5922.

Jumpraviņa kroni raksta,
Mēnesī vērdamās;
Kādi raksti mēnesī,
Tād jumpravas kronītī.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

5923.

Jūs, māsiņas, nezinat,
Kādi ziedi Zolunā (NN):
Zoluniešu meitiņām
Akmens ziedu vaiņaciņš.
325 [Secē (Seces pag. Jk)].

5924.

Kab man b'ej's rūžu duorzs,
Magaņeņu t'eirum'eņš,
Es nūv'eitu vaiņuc'eņu
D'ēļ vysuomi m'eitiņuom.
435 [Latgalē].

5925.

Kad audzīšu, tad redzēšu,
Kādas puķes kronī pīšu:
Vai pīš' rozes, vai magones,
Vai zaļos dievkociņus.
59 [Rūjienā (Rūjienas pag. Vlm)].

5926.

Kad es biju jauna meita,
Man Dieviņš palīdzēja:
Vakarā rozes sēju,
Rītā viju vainadziņu.
281 [Nītaures, Siguldas un Cēsu apvidū (Rg, C)], 86 [Ļaudonā (Ļaudonas pag. Md)], 98 [Praulienā (Praulienas pag. Md)], 190 [Kuldīgā], 282 [Vilcē (Vilces pag. Jg)], 325.

5927.

Kad es gāju ganiņos,
Vaiņag' kāru krūmiņā;
Jauni puiši gaŗām jāja,
Cepurītes paceldami.
229 [Rideļu pagastā (Engures pag. Tk)].

5928.

Kāda pate meita biju,
Tādu viju vainadziņu:
Lielu rožu, samta puķu,
Sarkano magonīšu.
137 [Tirzā (Tirzas pag. Md)].

5929.

Kādi ziedi vasarā,
Tādi manā vainagā:
Zirņu ziedi, pupu ziedi,
Pelēkie rudzu ziedi.
324 [Sēļpilī (Sēļpils pag. Jk)].

5930.

Kādi ziedi vasarā,
Tādu viju vaiņadziņu;
Ābel's ziedu vien neviju,
Tie raud gauži valkājot.
1181 [Dūres pagastā (Vlk)], 1311 [Apē (Vlk)].

5931.

Kārtām šuvu vainadziņu,
Burdītēmi darināju;
Trīs vasaras tautu dēlu
Asarām raudināju.
111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)].

- 368 -

5932.

Kal, kalēji, ko kaldamis,
Nokal mane zelta kroni;
Nokal mane zelta kroni
Deviņiem žuburiem,
Priekšā sauli, pakaļāi,
Vidū rīta auseklīti,
Visapkārti gar malām
Rīta zvaigznes ritinām.
Uzsaliku galviņā,
Cauri teku caur Jelgavu;
Jelgavnieki brīnījās,
Kur šī tāda gadījās.
151 [Priekulē (Priekules pag. Lp)].

5933.

Kālab es nevarēju
Sīku rožu kroni nest?
Dārzā man sīkas rozes,
Tautiets rožu sējējinš.
190 [Kuldīgā].

59331.

Kalniņē stāvēdama,
Grozu savu vainaciņu.
Kuŗā pusē paspīdēja,
Tur mūžiņu nodzīvāšu.
224 [Kabilē (Kld)].

5934.

Kam deviņi bāleliņi,
Valkāj' vaŗa vaiņadziņu;
Man tas viens bāleliņš,
Es valkāju sudrabiņa.
2101 [Puzeniekos (Puzes pag. Vp)].

5935.

Kas bagāta mātes meita,
Bodē pirka vainadziņu.
Tautiets saka stāvēdams:
Pirc, meitiņa, nevalkāsi,
Sav' naudiņu atvedusi,
Novalkās man māsiņa,
Sav' naudiņu nedevusi.
1258 [Jaunlaicenē (Jaunlaicenes pag. Vlk)].

5936.

Kas gulbīti baltu dara,
Ne jūriņas ūdentiņš?
Kas puisīti godā ceļ,
Ne meitiņas vainadziņš?
42 [Suntažos (Suntažu pag. Rg)].

5937.

Kas kait man nevalkāt
Baltu pērļu vaiņadziņu?
Kas kait man nedabūt
Balto pērļu kalējiņu?
92 [Mārcienā (Mārcienas pag. Md)].

5938.

Kas kait man nevalkāt
Baltu pērļu vainadziņa?
Rīgā man div' bāliņi,
Baltu pērļu kalējiņi.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)], 35 [Rembatē (Rembates pag. Rg)].

5939.

Kas kaitēja tev, māsiņa,
Valkāt ziedu vaiņadziņu?
Dienu likti galviņā,
Nakti mērci ūdenī.
290 [Lieliecavā (Iecavas pag. B)].

5940.

Kas redzēja cūkai ragus,
Kas kazai cekuliņu?
Kas redzēja vaiņadziņu
Mārcieniēšu meitiņām?
107 [Vietalvā (Vietalvas pag. Md)].

5941.

Kas tur dind, kas tur rūc
Pa vakara pusītei?
Es brāļiem viena māsa,-
Rīgā kroni kaldināja.
324 [Sēļpilī (Sēļpils pag. Jk)].

5942.

Kas tur zib, kas tur kvit
Viņ's lauk's galiņēi?
Taut' meit' kvitanei
Sav' bor' vainadziņ.
211 [Rindā (Ances pag. Vp)].

5943.

Kas tur spīd, kas tur viz
Mana lauka galiņā?
Tautu meita kroni vija,-
Drīz jāiet tautiņās.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

5944.

Kas tur spīd, kas tur viz
Paeglīšu kalniņā?
Brāļam spīd stikla logi,
Māsai skārda vainadziņš.
6 [Annas muižā (Ķēču pag. Rg)], 22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)], 68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)], 91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)], 401.

- 369 -

5945.

Kas tur spīd, kas tur viz
Tautas meitas istabā?
Tur spīdēja, tur vizēja,
Brāļa pirkts vainadziņš.
379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

5946.

Kas tur spīd, kas tur vizo
Viņā lauka galiņā?
Līgaviņa (Tautu meita?) kroni pina
Deviņiem zariņiem.
207 [Dundagā (Dundagas pag. Vp)].

5947.

Kas citiem bēdas bija,
Kad es ilgi vaiņagā?
Savu laiku ievas zied,
Savu laiku ābelītes,
Savu laiku es valkāju
Savu rožu vainadziņu.
93 [Mēdzžlā (Mēdzžlas pag. Md)].

5948.

Kliņģerītes meita biju,
Kliņģeŗ' viju vainadziņu;
Vai tādēļ man atjāja
No Rundāles precenieki?
40 [Slokā (Rg)].

5949.

Ko, brālīti, tu darīji
Tik ilgi siliņāi?
- Es nopinu māsiņai
Silu ziedu vainadziņu.
181 [Cīravā (Cīravas pag. Azp)], 224 [Kabilē (Kld)].

5950.

Ko, mušiņa, dzindzināji
Gar to manu vainadziņu?
- Noņems viņu šoruden
Diženais tēva dēls.
400 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

5951.

Ko tie man laba dara,
Tik bagāti bāleliņi?
Raudādami naudu skaita
Vienam zīļu vaiņagam.
1181 [Dūres pagastā (Vlk)].

5952.

Ko tu gaidi, tautu meita,
Ka neviji vaiņadziņ'?
Jau manam brāliņam
Brūni mieži līdumā.
133 [Palsmanē (Palsmaņa pag. Vlk)].

5953.

Košs bij mans vainadziņš,
Vēl košāku derināju,
Vēl iespraudu sārtu rozi
Cekuliņa vidiņā.
36 [Rikterē (Sidgundas pag. Rg)].

5954.

Krīt' zemē, lauz galviņu,
Mans vizuļu vainadziņš,
Kad netiku tai vietā,
Kur augdama domājusi.
36 [Rikterē (Sidgundas pag. Rg)], 42 [Suntažos (Suntažu pag. Rg)].

5955.

Krūmi, žagar' i norāva
Manu zīļu vaiņadziņu.
Lai raun krūmi, lai žagari,
Ko neveiklis nenorauj.
68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)].

5956.

Krūmi, žagar' i norāva
Manu zīļu vainadziņu.
Lai raun krūmi, lai žagari,
Māte citu darināja.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

5957.

Krūmos auga skaistas puķes
Pērsējiņas maliņā;
Tur es gāju pušķoties,
Vainadziņu darināt.
9 [Bilstiņos (Kokneses pag. Rg)].

5958.

Krist' kristīm zalta buorda
Ap muoseņes vainuceņ'.
Kur jei jēma, kas jei d'ev'e,
Mes bruol'eņi nap'ērkuom.
415 [Daugavpils, Rēzeknes un Ludzas apr.].

5959.

Kumeļam četras kājas,
Četri dzelzu pakaviņi;
Māmiņai četras meitas,
Četri zīļu vainadziņi.
1181 [Dūres pagastā (Vlk)].

5960.

Kundziņš liels, kundziņš mazs,
Bāliņš ņēma cepurīti;
Lai nāk visi Rīgas kungi,
Es noņēmu vainadziņa.
109 [Vestienā (Vestienas pag. Md)].

- 370 -

5961.

Kupli auga ozoliņi
Man' bāliņa pagalmā;
Man pa vidu staigājot,
Zari rāva vainadziņu.
88 [Liezerē (Liezeres pag. Md)].

5962.

Kur, māsiņa, tu dabūji
Tik raženu vaiņadziņu?
- To man pirka dui brālīši,
Viens otrami spītēdami.
Jaunais brālis zeltu pirka,
Vecais brālis sudrabiņu;
Rīgā pirka, naudu deva,
Vāczemēi kaldināja.
To man kala dui vasaras
Trīs dimanta kalējiņi.
Priekšā man zeltu lika,
Pakaļāi sudrabiņu;
Priekšā man saule lēca,
Pakaļāi mēnestiņš,
Ikkatrāi pusītē
Rīta zvaigzne ar vakara.
155 [Tāšos (Tāšu pag. Lp)].

5963.

Kur, māsiņa, tu dabūji
Tik spīdīgu vaiņadziņu?-
Trīs naksniņas pārgulēju
Pie sudraba kalējiņa.
2071 [Ancē (Ances pag. Pg)].

5964.

Kur, m'eit'eņa, agri beji?
Ar ras'eņu vaiņuc'eņš.
- Tautu dālu palaid'eju
Da viņam kal'n'eņam.
415 [Daugavpils, Rēzeknes un Ludzas apr.], 356 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

5965.

Kur, saulīte, darbu ņēmi
Tādu gaŗu vasariņu?
- Pinu rožu vaiņadziņu
Apkārt miežu līdumiņu.
226 [Kandavā (Tl)].

5966.

Kur tu brauksi, bāleliņ,
Ar tiem skalu ratiņiem?
- Braukš' uz Rīgu kroni pirkt,
Vedīs māsu sveši ļaudis.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

5967.

Kuŗa laba mātes meita,
Godīj' savu vaiņadziņu,
Godīj' savu vaiņadziņu
Kā sirsniņu azotē;
Kuŗa bija negodīga,
Kājām spēra pabeņķē.
191 [Kursīšos (Kursīšu pag. Kld)].

5968.

Kuŗa smilga kupli auga,
Tai rasiņa ilgi stāv;
Kas bij laba mātes meita,
Dziļi nesa vaiņadziņu.
185 [Lielezerē (Ezeres pag. Kld)].

5969.

Kurzemēje ziedus plūcu,
Nopinosi vainadziņu;
Divus stūŗus zelta liku,
Trešo liku sudrabiņu.
348 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

59691.

Laba tēva meita biju,
Ilgi stāvu vaiņagā:
Sliktam roku es nedevu,
Drīz ar labu nederēju.
1880 [Jaunmuižā (Lutriņu pag. Kld)].

59692.

Laba tēva meita biju,
Ilgi sēžu vaiņagā:
Sliktam roku es nedevu,
Labs nedrīkst bildināt.
1880 [Jaunmuižā (Lutriņu pag. Kld)].

5970.

Laba tēva meita biju,
Ilgi stāvu vaiņagā:
Slikts nedrīkst bildināt,
Labs ļauj ilgi pušķoties.
200 [Skrundā (Skrundas pag. Kld)].

5971.

Lai darīju, ko darīju,
Piemiņāmi vien darīju,
Piemiņāmi sasaviju
Lazdu ziedu vainadziņu.
324 [Sēļpilī (Sēļpils pag. Jk)].

5972.

Laid, māmiņa, svētu rītu
Vaiņadziņu darināt:
Visa tautu atmatiņa
Dzeltenām (Ražanām) puķītēm.
49 [Jaunatē (Vecates pag. Vlm)].

- 371 -

5973.

Laidiet, brāļi, sav' māsiņu
Ar saulīti sētiņā:
Vakars nāca, miglu meta,
Rasa bira vaiņagā.
13 [Ikšķilē (Ikšķiles pag. Rg)].

5974.

Lakstīgala kroni pina
Rīgas mūŗa maliņā.
Izkal manim, lakstīgala,
Vess man' tautas šoruden.
911 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

59741.

Ļaudīm lieli brīnumiņi,
Ka es ilgi vaiņagā;
Saulītei viena meita,
Ar tā pate vaiņagā.
20 [Krapē (Krapas pag. Rg)].

5975.

Lieku ziedu uz ziediņa,
Cekuliņu uz cekula:
Nav vairs tāļu tā dieniņa,
Kad ziediņu nevajdzēs.
28 [Nītaurē (Nītaures pag. Rg)].

5976.

Lieku vaļu tautu meitai,
Lai savija vainadziņu;
Lieku vaļu, lai savija,
Bet neļāvu novalkāt.
931 [Meirānos (Meirānu pag. Md)].

5977.

Lielu radu brāļu māsa
Rīgā kroni kaldināja.
Ne zariņa nenokala,
Jau slavīte tautiņās.
379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

5978.

Lepnu brāļu māsa biju,
Lepnu viju vainadziņu:
No rozēm, magonēm,
Kliņģerīšu līkumiem.
316 [Jēkabpilī].

5979.

Līdz lapām es zaļoju,
Līdz vaiņagu darināju.
Kad kokiem lapas birst,
Laiks man iet tautiņās,
Laiks man iet tautiņās,
Atstāt tēvu, māmuliņu.
21 [Krimuldā (Krimuldas pag. Rg)].

5980.

Līdzi kalni, ielejiņas
Ar labo kumeliņu;
Līdzi mani vainaciņi
Ar brāliņa cepurīti.
324 [Sēļpilī (Sēļpils pag. Jk)].

5981.

Līdza mani māmuļīte
Ar brālīti līdzināja,
Līdzi manu vaiņaciņu
Ar brālīša cepurīti.
200 [Skrundā (Skrundas pag. Kld)].

5982.

Līdza mani visi ļaudis
Ar ķēniņu līdzināja:
Man bij zīļu vaiņaciņis
Kā pašam ķēniņam.
200 [Skrundā (Skrundas pag. Kld)].

5983.

Līgo bite, līgo meita
Uz arāja tīrumiņa;
Līgo bite ziedu ņemt,
Līgo meita vainagā.
379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

5984.

Lūgšus lūdzu brālītim,
Lai vītolu gaņģi taisa,
Lai tas mani nenobālē,
Sarkans rožu vaiņadziņš.
171 [Tāšu Padurē (Kalvenes pag. Azp)].

5985.

Muoku puišus kairynuot,
Muoku pate sorguotīs.
Puiseits ora kal'n'eņā,
Es sēj' rožas duorzeņā;
Puiseits kal'n'eņu apora,
Es saveju vainudzeņu.
434 [Ludzas un Abrenes apr.].

5986.

Mamzelīte gauži raud,
Zelta kronis galvu spiež.
Neraud' gauži, mamzelīte,
Nebūs tavs mūža gods:
Balta aube, zīžu bante,
Tas būs tavs mūža gods.
108 [Veismaņu pagastā (Vaives pag. C)].

5987.

Man māmiņa piesacīja
Bez vaiņaga nestaigāt:
Ja nevaida citu ziedu (puķu),
Savij bērza (bērzu) žagariņu.
111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)].

- 372 -

5988.

Man sudraba vainaciņš
Četrām zelta lapiņām;
Kad uzliku vainaciņu,
Tautiets sauca līgaviņu.
41 [Stukmaņos (Pļaviņās Rg)].

5989.

Mans brālītis man nopirka
Ar valodu vaiņadziņu:
Kad es pati nerunāju,
Runā manis vaiņadziņš.
197 [Sātiņos (Sātiņu pag. Kld)].

5990.

Mans brālītis man nopirka
Tādu ērmu vaiņadziņu:
Visapkārt lietus lija,
Vidū saule ritināja.
197 [Sātiņos (Sātiņu pag. Kld)].

5991.

Manis zīļu vaiņadziņis
Dziļas jūras dibenāi;
Mans maizītes arājiņis
Tālējās tautiņās.
181 [Cīravā (Cīravas pag. Azp)].

5992.

Maza maza es meitiņa,
Mazu šuvu vaiņadziņu;
Ziņu sūtu tautietim,
Lai pērk mazu galvas mici,
Lai pērk mazu galvas mici
Zeltītām maliņām.
246 [Lestenē (Lestenes pag. Tk)].

5993.

Maza maza man galviņa,
Mazu pinu vainadziņu;
Divi stūŗi zelta liku,
Trešo sīka sudrabiņa.
170 [Lielnīkrācē (Nīkrāces pag. Azp)].

5994.

Mazajai māsiņai
Ievu ziedu vaiņadziņis;
Tai ik dienas tautas jāja
Kā pie ievas pušķoties.
145 [Krotē un Bunkā (Krotes un Bunkas pag. Lp)].

5995.

Mazajām(i) māsiņām (meitiņām),
Riņķiem griezti vainadziņi;
Tām atjāja precinieki,
Ķēdēm kalti kumeliņi.
323 [Vecsērenē (Sērenes pag. Jk)].

5996.

Meita meitai drīz smējās,
Kad tai salmu vaiņadziņis;
Vīrs vīram nesasmēja,
Kad paklupa kumeliņis.
401 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

5997.

Meita meitu apsasmēja:
Greizi nesa vaiņadziņu;
Puisis puišam godu dod,
Pasaņēma cepurīti.
134 [Sinolē (Sinoles pag. Vlk)].

5998.

Meitiņai māsiņai
Nosašķieb's vainadziņš;
Ne rudeņa negaidīja,
Pagalami nosašķieba.
68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)].

5999.

Meitu dēļ es izdevu
Dārgas naudas kumeliņu:
Vienai pirku zelta kroni,
Otrai zelta gredzeniņu.
Kam to zelta kroni pirku,
Tā pašam piedereja;
Kam to zelta gredzeniņu,
To otram brālītim.
224 [Kabilē (Kld)].

6000.

Meža malu staigādama,
Rokā nesu vainadziņu,
Lai tie mani nepazina,
Meža zemes arājiņi.
327 [Taurkalnē un Jaunjelgavas apkārtnē (Taurkalnes pag. B un Jaunjelgavas Jk apkārtnē)].

6001.

Meža meita, meža rota,
Skuju vīts vainadziņš;
Man' māsiņu i novede
Rožu vītu vainadziņu.
401 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

6002.

Meženieku meita biju,
Lapiņš manis vainadziņš;
Laucenieku puiši nāca,
Meža meitu lūkoties.
2291 [Sasmakas novadā (Ārlavas pag. Tl)].

- 373 -

6003.

Metin mešu vainadziņu
Cita kunga maliņā;
Kas ņems manu vainadziņu,
Tas būs mans arājiņš.
88 [Liezerē (Liezeres pag. Md)].

6004.

Migla migla, rasa rasa,
Tā man laba nedarīja:
Rasā manas kājas sala,
Migla lija vaiņakā.
179 [Vecsieksātē (Sieksātes pag. Azp)].

6005.

Migliņā, rasiņā
Plūču zaļu dābuliņu;
Saulītē sēdēdama,
Vaiņaciņu darināju.
324 [Sēļpilī (Sēļpils pag. Jk)].

6006.

Mijam, māsas (meitas), vaiņagiem,
Baltajiem ziediņiem,
Kā bāliņi zirgiem mija
Ar važām, iemauktiem.
134 [Sinolē (Sinoles pag. Vlk)].

6007.

Mirdzi, mans vainadziņš,
Caur deviņi stikla logi;
Vedīs mani tautiņās
Par deviņi robežiņi.
109 [Vestienā (Vestienas pag. Md)].

6008.

Kastrāniešu meita biju,
Suntalnieku vainadziņš;
Man' aizveda suntalnieki,
Vainagā lūkodami.
42 [Suntažos (Suntažu pag. Rg)].

6009.

Nerētiešu maitiņom
Greišļu veiti vainadziņi;
Tom atjoja precinieki
Dolderaiņus kumeliņus.
3301 [Pilskalnē (Pilskalnes pag. Il)].

6010.

Ne dēļ tevis, tautu dēl,
Lintēm kāru vaiņadziņu:
Kāru sava goda dēļ,
Lai redz mani bāleliņi.
281 [Ūziņos (Jēkabnieku pag. Jg)].

1. Ne, tautiņas, jūsu dēl
Augsti nešu vainadziņu:
Slavas dēļi, goda dēļi
Pret saviemi brāliņiem.
324 [Sēļpilī (Sēļpils pag. Jk)].

6011.

Ne es viene meita biju,
Ne man viene vainadzīnis,
Ne man viene piederēja
Tie raženi tēva dēli.
181 [Cīravā (Cīravas pag. Azp)].

6012.

Ne ilgam, tautu meita,
Valkās zīļu vainaciņu:
Jau manam bāliņam
Brūni mieži tīrumā.
41 [Stukmaņos (Pļaviņās Rg)].

6013.

Ne, puisīti, tevis dēļ
Kuplu viju vaiņadziņu:
Siltajā saulītē
Sev pakrēšļa gribēdama.
377 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

6014.

Ne tie visi skaidri mieži,
Ko vējē vēsināja;
Ne tās visas skaidras meitas,
Kas valkāja vaiņadziņu.
224 [Kabilē (Kld)].

6015.

Nasabiedu baidējama,
Ni ceļā traucējama,
Guoju ceļu dzīduodama,
Vainaceņu lūc'ēdama.
409 [Līksnas pag. D].

6016.

Nebūs nieka, nebūs nieka,
Ja kungam nesūdzēja:
Aiz puišiem nevarēja
Nēsāt zīļu vaiņadziņu.
319 [Neretā (Neretas pag. Jk)].

6017.

Nedarinu, nedarinu
Vaiņakam cekuliņa:
Tautas rāva cekuliņu,
Norauj līdzi vaiņaciņu.
68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)].

- 374 -

6018.

Ņem ņemdams, tautu dēls,
Ko tik ilgi kairinies;
Jau manam vaiņagam
Puse zīļu nobiruse.
324 [Sēļpilī (Sēļpils pag. Jk)].

6019.

Nezīloju vaiņadziņu,
Negribēju sēru mūžu;
Lintītēm darināju,
Liegu mūžu gribēdama.
190 [Kuldīgā].

6020.

Nevienai meitiņai
Nav tik daiļa vaiņadziņa:
Man bij' tāds vaiņadziņš
Kā daiļais rožu zieds.
264 [Džūkstē (Džūkstes pag. Jg)].

6021.

No Bērtmaņa kamenīte
Ziediņā pakārās;
No Mīkaļa tautu meita
Raud pēc sava vainadziņa.
120 [Gaujienā (Gaujienas pag. Vlk)].

6022.

Novij manim, māmuliņa,
Visu puķu vainadziņu;
Liec manā galviņā
Visu gudru padomiņu.
931 [Meirānos (Meirānu pag. Md)].

6023.

Nu es jautra, nu vēlīga,
Šī pēdīga vasariņa:
Šās vasaras galiņā
Nocels manu vainadziņu.
Vai ta man viegla diena
Zem vainaga dzīvojot!
137 [Tirzā (Tirzas pag. Md)].

6024.

Nu man vaļa, nu man vaļa
Treju tautu karināt,
Nu manā galviņā
Treju rožu vaiņadziņš.
111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)].

6025.

Nu pēdēja, nu pēdēja,
Nu pēdēja vasariņa
Šai mājā dzīvojama,
Vainaciņu valkājama.
41 [Stukmaņos (Pļaviņās Rg)].

6026.

Nu tik gribu meita būt,
Nu tik grezni pušķoties,
Nu tik liku vaiņagam
Trīskārt zelta burbulīšu.
201 [Snēpelē (Snēpeles pag. Kld)].

6027.

Nu vēl gribu meita būt,
Nu vēl sevi darināt,
Nu vēl gribu kaldināt
Vizulīšu vainadziņu.
28 [Nītaurē (Nītaures pag. Rg)].

6028.

Niul'e gribu mārga byut',
Niul'e sevi darinuoti:
Būrdeitēm kraklu šyvu,
Vizuļīm vaiņuceņu.
4221 [Asūnes pag. D].

6029.

Nūle gribu meita būt,
Nūle rotu darināt,
Nūle gribu šūdināt
Zaļu zīļu vainaciņu.
354 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

6030.

Nyūl'e man' dīna ausa,
Nyūl'e man' saul'e l'ēc'e,
Nyūl'e man' buol'el'eņi
P'ērks vyzuļu vaiņuc'eņu.
418 [Dagdas pag. D].

6031.

Ozoliņa kroni pinu,
Uz zariņa sēdēdama:
Dievs dod mani šoruden
Dabūt pašu ozoliņu.
29 [Nurmižos (Vildogas pag. Rg)].

6032.

Ozoliņa zarus lauzu,
Spraudu savu vaiņadziņu:
Kam bij man liepu lauzt,
Pati liepiņ' i būdama.
335 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

6033.

Ozols auga ceļmalā
Dreijātām lapiņām;
Tā gribēja tautu meita
Dreijāt savu vainadziņu.
391 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

- 375 -

6034.

Pāri bridu baltdābolu,
Sarkanā meklēdama;
Ka dabūtu sarkanā
Jel vainaga cekulam.
41 [Stukmaņos (Pļaviņās Rg)].

6035.

Pasazynu vaiņukā,
Nabyus gudra oruojeņa:
Reigā p'ērkti vizul'eiši,
Nanosuoti pam'el'n'ā.
431 [Pildas pag. Ldz].

6036.

Pats es pirku tai meitai
Savas naudas vainadziņu;
Griež galviņu kur griezdama,
Vainagā vien pazinu.
324 [Sēļpilī (Sēļpils pag. Jk)].

6037.

Pavaicāju bāliņam,
Vai stāv daiļi vainadziņš.
- Valkā, māsa, pa godam,
Vizēt vizē galviņā.
299 [Mežotnē un Svitenē (Mežotnes un Svitenes pag. B)], 391 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

6038.

Pie liepiņas kājas āvu,
Liepā kāru vainadziņu,
Lai tie manis neredzēja,
Baltābola pļavējiņi.
19 [Koknesē (Kokneses pag. Rg)].

6039.

Pie liepiņas kājas āvu,
Liepā kāru vainadziņu.
No liepiņas ziedi bira,
No vaiņaga sudrabiņš.
282 [Vilcē (Vilces pag. Jg)].

6040.

Pie priedītes galvu liku,
Zarā kāru vaiņadziņu;
Cik priedei zaļu skuju,
Tik vizuļu vaiņagam.
299 [Mežotnē un Svitenē (Mežotnes un Svitenes pag. B)].

6041.

Piederēja ganiņam
Zaļa rīkste rociņā;
Piederēja māsiņai
Sarkans rožu vainadziņis.
224 [Kabilē (Kld)].

6042.

Pieci brāļi kroni kala
Man vienai māsiņai.
Tā bij galva, kas var nest
Piecu brāļu sudrabiņu.
267 [Kalnamuižā (Tērvetes pag. Jg)].

1. Pieci brāļi, viena māsa
Rīgā kroni kaldināja;
Tā bij galva, kas panesa
Piecu brāļu sudrabiņu.
197 [Sātiņos (Sātiņu pag. Kld)].

6043.

Pieci brāļi naudu skaita,
Pirks māsai vaiņadziņu.
Priekšā lika tīru zeltu,
Pakaļāi dimantiņu,
Ik katrēja pusītē
Tīrajo sudrabiņu.
1571 [Virgā (Virgas pag. Lp)].

6044.

Pieci brāļi, viena māsa,
Auzu salmu vaiņadzīns;
Piecas māsas, viens bālīns,
Visām saru vaiņadzīni.
60 [Salacā (Salacas pag. Vlm)].

1. Pieci brāļi, viena māsa,-
Valkā vaŗa vainadziņu;
Viens bāliņis, piec' māsiņas,-
Valkā zelta, ne sudraba.
232 [Talsos (Tl)].

6045.

Pieci brāļi, viena māsa,-
Koku ziedu vainaciņš;
Man viens pats bāleliņš,
Man vizuļu vainaciņš.
41 [Stukmaņos (Pļaviņās Rg)].

1. Pieci brāļi māsiņai,
Krūkļu ziedu vainadziņš;
Man viens pats bāleliņš,
Man no Rīgas vizuļiem.
36 [Rikterē (Sidgundas pag. Rg)].

6046.

Pieci brāļi, viena māsa,
Pirk vaiņagu raudādami;
Kā māsiņa neraudāja,
Pieci krekli velēdama.
2 [Aderkašos (Taurupes pag. Rg)], 111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)].

6047.

Pieci brāļi, viena māsa,
Pērk vaiņagu raudādami;
Kā tautiets neraudāja,
Viens pirkdams sudrabiņu.
208 [Ēdolē (Ēdoles pag. Vp)].

- 376 -

6048.

Pieci brāļi, viena māsa,
Pirk vaiņagu raudādami;
Man viens pats bāleliņš,
Pirk vaiņagu dziedādams.
35 [Rembatē (Rembates pag. Rg)].

6049.

Pieci brāļi vienai māsai
Rīgā kroni kaldināja;
Ne zariņu nepiekala,
Jau slavīte maliņā.
325 [Secē (Seces pag. Jk)].

6050.

Pieci, seši bāleliņi
Raudādami naudu skaita,
Raudādami naudu skaita
Vienam zīļu vaiņagam.
325 [Secē (Seces pag. Jk)].

6051.

Piecu brāļu māsa biju,
Pieci pušķi vaiņagā;
Pieci simti ceļu grieza,
Vaiņagā skatīdami.
126 [Kroņa Lejas pagastā (Lejasciema pagastā Vlk)].

6052.

Piecu brāļu māsa biju,
Pieci raksti vaiņagāi:
Div' bij zelta, div' sudraba,
Piektā saule mirdzināja.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

6053.

Piecu brāļu māsa biju,
Piecu mārku vainaciņš;
Kam neviena bāleniņa,
Spīd vizuļu vainacīc.
358 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

6054.

Piecu brāļu māsa biju,
Piecu mārku vainadziņš;
Skatietēs, bāleliņi,
Kā man labi piederēja.
137 [Tirzā (Tirzas pag. Md)].

6055.

Piecu brāļu māsa biju,
Piecu mārku vainadziņš:
Visi pieci bāleliņi
Pa mārkai sametuši.
6 [Annas muižā (Ķēču pag. Rg)], 80 [Kalsnavā (Kalsnavas pag. Md)], 90 [Lodē (Kusas pag. Md)], 106.

6056.

Piecu brāļu māsa biju,
Piecu zaru kroni nešu;
Man galviņa nepanesa
Piecu tautu valodiņu.
95 [Odzienā, Vietalvas (Odzienas pag. Md)], 226 [Kandavā (Tl)].

6057.

Piecu brāļu māsa biju,
Simtu mārku vaiņagāi;
Nedrīkst tautas bildināt,
Vaiņagāi blenzdamies.
Bildināt, jūs tautiņas,
Neraugāt vaiņagāi.
172 [Rāvā (Rāvas pag. Lp)].

6058.

Pēdējās rozes sēju,
Pēdējās magonītes,
Pēdējo vaiņadziņu
Šovasar darināju.
107 [Vietalvā (Vietalvas pag. Md)].

6059.

Pērn es pinu rožu kroni,
Šogad balta amoliņa;
Citu gadu vairs nepīšu,
Tad aubīti šūdināšu.
29 [Nurmižos (Vildogas pag. Rg)], 38 [Siguldā (Siguldas pag. Rg)].

6060.

Pinu, pinu nenopinu
Abeļziedu vaiņadziņu,
Abeļziedu vaiņadziņš-
Grūts mūžiņš dzīvojot.
281 [Nītaures, Siguldas un Cēsu apvidū (Rg, C)].

6061.

Pirmai meitai rožu kronis,
Otrai meitai megonīšu,
Trešajai, pastarei,
Tai dzeltānu kliņģerīšu.
64 [Valmierā (Valmieras pag. Vlm)].

6062.

Pirc, brālīti, vai nepirc,
Vairs es ilgi nevalkāšu;
Labāk pērc zīdautiņu,
To valkāšu visu mūžu.
89 [Leimaņos (pie Vecpiebalgas C)].
(2-377)

- 377 -

6063.

Pirc, bāliņ, vēl valkāšu
Zaļu zīļu vainadziņu;
Vēl es varu pāru gadu
Tautu dēlus karināt.
1271 [Litenē (Litenes pag. Md)].

6064.

Pircin pirku vainadziņu,
Dieviņš zina, vai valkāšu:
Tautiets galvu pagrozīja,
Man naudiņu rēķinot.
90 [Lodē (Kusas pag. Md)].

6065.

Pretī daru bāliņam,
Govis ganu pļaviņā,
Kam tas man nenopirka
Siena naudas vaiņadziņu.
120 [Gaujienā (Gaujienas pag. Vlk)].

6066.

Precē mani trīs vasaras
Būdenieka dēliņam.
Es neiešu būdiņā
Ar to pērļu vainadziņu.
69 [Bikserē (Patkules pag. Md)].

6067.

Pūš vējiņis, grib nolauzt
Purvā bērza galotnīti;
Grib puisītis man noņemti
Zelta lapu vaiņadziņu.
208 [Ēdolē (Ēdoles pag. Vp)].

6068.

Pūš vējiņis, kā mežā
Manā puķu vaiņagā;
Ciema puiši, bāleliņi,
Zobus vien klabināja.
1271 [Litenē (Litenes pag. Md)].

6069.

Puikas, bungas, neraustāt
Manu zīļu vaiņadziņu!
Jūs neesat zīles vērti,
Ne vēl visa vaiņadziņa.
158 [Nīcā Tosmarē uc. (Lp)] (Tosmarē).

6070.

Puiši, blēņu nedariet,
Vainadziņa neraustiet;
Man aizgāja šī vasara,
Viena zieda meklējot.
80 [Kalsnavā (Kalsnavas pag. Md)], 111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)].

6071.

Puiši, blēņas nedariet,
Neraustiet vainadziņu!
Šādi tādi raustīdami
Dara kaunu bāliņam.
39 [Skrīveŗos (Skrīveŗu pag. Rg)].

6072.

Puiši, blēži, neraustāt
Manu linšu vaiņadziņu;
Lai raustīja tas puisītis,
Kam es pate piederēju.
224 [Kabilē (Kld)].

6073.

Puiši, blēži, noraustīja
Manu zīļu vaiņadziņu;
Šovasar lietus lija,
Kur es citu salasīšu?
225 [No Kaltenes līdz Kolkasragam gar jūrmalu (Tl, Vp)].

6074.

Puiši, šķelmji, neraustiet
Mana puķu vainaciņa;
Viena puķe tā maksāja
Divi zelta gabaliņi.
88 [Liezerē (Liezeres pag. Md)].

1. Puiši, nelgas, neraustāti
Manu zīļu vaiņadziņu;
Vaiņagā viena zīle
Maksā zelta gabaliņu.
170 [Lielnīkrācē (Nīkrāces pag. Azp)].

6075.

Puiši, suņi, neraustāt
Manu zīļu vaiņadziņu;
Ne svētdienas nesvinēja,
Kad puķītes nelasīju.
145 [Krotē un Bunkā (Krotes un Bunkas pag. Lp)].

6076.

Puisīšam raibas acis
Kā raibam vanagam,
Redzēj' mani staigājam,
Redz vaiņagu valkājam.
2291 [Sasmakas novadā (Ārlavas pag. Tl)].

6077.

Puisīts saka uz meitiņu:
Kam darini vainadziņu?
Kam, puisīt, miežus sēji,
Kam baroji kumeliņu?
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

6078.

Puķīt, mana līgaviņa,
Pats es tevi audzināju;
Pats es tev Rīgā pirku
Baltu pērļu vainadziņu.
111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)].

- 378 -

6079.

Puķīt' rāvu, kronīt' pinu,
Sev taisīju vainedziņu.
Vizi, munu vainedziņu,
Šovasar galviņā!
3161 [Līkuma Danenfeltes pag. (Sēļpils pag. Jk)].

6080.

Puķu pinu vaiņadziņu,
Cerēj' ilgi nenesāt.
Mazs tautietis, nav paaudzis,-
Kā es ilgi nenesāšu?
181 [Cīravā (Cīravas pag. Azp)].

6081.

Puķu viju, rožu viju
Māsiņai vainadziņu:
Tā bij mana govju gane,
Tā malīša malējiņa.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

6082.

Puķu viju, rožu viju
Šovasar vainadziņu;
Jau uz citu vasariņu
Kliņģerīšu darināšu.
88 [Liezerē (Liezeres pag. Md)].

6083.

Puķu viju vaiņadziņu,
Zīļu kāru klētiņā;
Lai stāv zīļu klētiņā,
Ikām puķes noziedēja.
98 [Praulienā (Praulienas pag. Md)].

6084.

Pulkim guoja jauni puiši,
Visim s'ērmi kum'el'eņi;
Pulkim guoja jaunys m'eitys,
Vysuom rūžu vaiņuc'eņi.
427 [Varakļānu pag. Rz].

6085.

Purvā dzinu ganīdama,
Niedru viju vaiņadziņu;
Nesaviju citu puķu,
Nekarinu svešu ļaužu.
68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)].

6086.

Pušķoj' savu vainadziņu,
Kur puķīti dabūjuse:
Šī pēdēja vasariņa
Pušķojama, valkājama.
195 [Raņķos (Raņķu pag. Kld)].

6087.

Pušķojiesi, ozolīti,
Zīli zīles galiņā;
Uzlieciesi, brāļu māsa,
Uz vaiņaga rožu kroni.
265 [Emburgā (Salgales pag. Jg)].

6088.

Reti tāda meita bija,
Kā es biju māmiņai:
Simtu nešu ozoliņu
Vainadzeņa cekulā.
344 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

6089.

Rīgā pirku zelta kroni,
Spožu liku galviņā,
Lai tas man stalti stāv
Pret stalto tēva dēlu.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

6090.

Rīta rasa pret saulīti
Spīd kā zelta gabaliņš;
Tā spīd manis vaiņadziņis
Pret tautieša cepurīti.
167 [Kazdangā (Kazdangas pag. Azp)], 174 [Rudbāržos (Rudbāržu pag. Azp)].

6091.

Riņķu riņķu, tautu meita,
Ar to manu bāleliņu;
Riņķodama noriņķoja
Savu zīļu vaiņadziņu.
326 [Taurkalnē (Taurkalnes pag. B)].

6092.

Rozēm pinu vainadziņu
Bantītēm nolocīju,
Lai spīdēja, lai vizēja
Caur deviņi glāžu logi.
111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)].

6093.

Rokām turu vainaciņu,
Lai vējiņš nesaplēš;
Nav neviena ņēmājiņa,
Kas ceļ manu vainaciņu.
88 [Liezerē (Liezeres pag. Md)].

6094.

Rūsēj' manis vainadziņis,
Vai es berzu, vai neberzu.
Vai es biju pusauguse,
Vai netikli saderēta?
224 [Kabilē (Kld)].

- 379 -

6095.

Saderēta meita biju,
Šķībi nešu vainaciņu,
Lai veŗas visi ļaudis,
Ka es biju saderēta.
69 [Bikserē (Patkules pag. Md)].

6096.

Zaļa priede, zaļa egle,
Zaļa visa vasariņa;
I es gribu šūdināt
Zaļu zīļu vainadziņu.
379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

1. Zaļa zāle, zaļa lapa,
Zaļa visa vasariņa;
Izšūn man, māmuliņ,
Zaļa zīda vainadziņu.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

6097.

Zarains bija, krustains bija
Mans vizuļu vaiņadziņš;
Caur zariem saule lēca,
Caur krustiem norietēja.
28 [Nītaurē (Nītaures pag. Rg)], 401 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

6098.

Sargu savu vainaciņu
Kā uguņa dzierkstelīti:
Man' vainaka viena zīle
Maksā zelta gabaliņu.
200 [Skrundā (Skrundas pag. Kld)].

6099.

Zaro kupli, ozoliņi,
Līdz citami rudeņam!
Tur es iešu citruden
Vainadziņu darināt.
324 [Sēļpilī (Sēļpils pag. Jk)].

6100.

Saule (Saulīt') pina vainadziņu,
Vītolā(i) sēdēdama.
Pin, saulīte, dod man vienu,
Man jāiet(i) tautiņās.
3 [Aizkrauklē (Aizkraukles pag. Rg)], 15 [Jaunpilī (Zaubes pag. Rg)], 19 [Koknesē (Kokneses pag. Rg)], 22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)], 26 [Madlienā (Madlienas pag. Rg)], 281 [Nītaures, Siguldas un Cēsu apvidū (Rg, C)], 40 [Slokā (Rg)], 41 [Stukmaņos (Pļaviņās Rg)], 42 [Suntažos (Suntažu pag. Rg)], 421 [Taurupes pagastā (Rg)], 91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)], 95 [Odzienā, Vietalvas (Odzienas pag. Md)], 151 [Priekulē (Priekules pag. Lp)], 1571 [Virgā (Virgas pag. Lp)], 169 [Nīgrandā (Nīgrandas pag. Azp)], 171 [Tāšu Padurē (Kalvenes pag. Azp)], 184 [Dūrē (Vārmes pag. Kld)], 190 [Kuldīgā], 191 [Kursīšos (Kursīšu pag. Kld)], 198 [Saldū], 199 [Veczvārdē (Zvārdes pag. Kld)], 246 [Lestenē (Lestenes pag. Tk)], 271 [Pienavā (Džūkstes pag. Jg)], 276 [Sesavā (Sesavas pag. Jg)], 282 [Vilcē (Vilces pag. Jg)], 321 [Zasā (Zasas pag. Jk)], 322 [Saukā (Saukas pag. Jk)], 324 [Sēļpilī (Sēļpils pag. Jk)], 325 [Secē (Seces pag. Jk)], 3251 [Sunākstē, Neretā un Ērberģē (Sunākstes, Neretas un Mazzalves pag. Jk)], 359 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē], 401 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

6101.

Savij man, vedekliņa,
Savu rožu vainadziņu,
Lai palika manas rozes,
Ar ko tautas kairināt.

6102.

Sasaviju vainadziņu
Pupu ziedu, zirņu ziedu;
Kad tautiņas roku deva,
Ziedi bira rociņā.
322 [Saukā (Saukas pag. Jk)].

6103.

Savijos vainadziņu
Šādu ziedu, tādu ziedu;
Salūkoju arājiņu
Dižano tēva dēlu.
75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)].

6104.

Šāgads brūte kroni vija
Avotiņa lejiņā;
Divi pušķi zelta lika,
Trešo smalka sudrabiņa.
88 [Liezerē (Liezeres pag. Md)].

1. Kuplu pinu, darināju
Vedamo vainadziņu:
Divas saujas zelta liku,
Trešo smalka sudrabiņa.
136 [Zvārtavā (Zvārtavas pag. Vlk)].

6105.

Šāgads brūte kroni vija
Avotiņa lejiņā;
Man tas kronis tā nemīl,
Kā mīl pati (pate) vijējiņa.
64 [Valmierā (Valmieras pag. Vlm)], 95 [Odzienā, Vietalvas (Odzienas pag. Md)].

6106.

Šī pēdīga vasariņa,
Spoži, grezni staigājot,
Spoži, grezni staigājot,
Vainadziņu valkājot.
Citu gadu nevalkāšu
Savu rožu vainadziņu,
Tad atdošu māsiņai
Tautu dēlu kaitināt.
267 [Kalnamuižā (Tērvetes pag. Jg)].

6107.

Šķind, zemīte, rīb zemīte,
Man vienai staigājot:
Bij manāi vaiņagāi
Dui dimanta gabalīni.
164 [Dunalkā (Dunalkas pag. Azp)].

- 380 -

6108.

Šogad brūte kroni pina
Avotiņa lejiņā;
Citu gadu bērnu tīs,
Uz akmeņa sēdēdama.
88 [Liezerē (Liezeres pag. Md)].

6109.

Šovasari es valkāju
Treju rindu vaiņadziņu:
Viens bij mētru, otris rožu,
Trešais tīra sudrabiņa.
241 [Blīdienē (Blīdienes pag. Tk)].

6110.

Šūdināju vaiņadziņu
Zaļajām zīlītēm;
Rūdināju tautu dēlu
Žēlajām asarām.
181 [Cīravā (Cīravas pag. Azp)].

1. Sudrabiņa man matiņi,
Zelta viju vaiņadziņu;
Trīs vasaras tautas dēlu
Asarāmi raudināju.
71 [Drustos (Drustu pag. C)].

6111.

Šuvu savu vainadziņu
Deviņām rindiņām:
Lai tek tautu kumeliņis (kumeliņi)
Deviņiem celiņiem.
41 [Stukmaņos (Pļaviņās Rg)].

6112.

Zied ieviņa, zied lagzdiņa
Viņāpus Daugaviņas;
Pārceliet, bāleliņi,
Lai es viju vainadziņu.
106 [Viesienā (Viesienas pag. Md)].

6113.

Ziediet, rozes, šoruden,
Lai es viju vainadziņu;
Šī pēdēja vasariņa,
Man kronīti valkājot.
931 [Meirānos (Meirānu pag. Md)].

6114.

Ziedēj' rozes, magonītes
Manē zīļu vaiņagē;
Žēl tautām raugoties,
Mīl pašam valkājot.
161 [Alšvangā (Alšvangas pag. Azp)].

6115.

Sēdēdama mauriņā,
Darināju vainadziņu.
Cik ziediņu vaiņagā,
Tik dieniņu mūžiņā.
272 [Lielplatonē (Lielplatones pag. Jg)].

6116.

Zem vītola vien staigāju,
Pie brāliņa dzīvodama:
Kad tik manim nenovīstu
Sarkans rožu vainadziņš.
324 [Sēļpilī (Sēļpils pag. Jk)].

6117.

Sen jau teicu bāliņam,
Lai nopirka vainaciņu,
Lai šo īsu vasariņu
Vēl varēju pušķoties.
88 [Liezerē (Liezeres pag. Md)].

6118.

Zīļu šuvu, puķu viju
Māsiņai vainadziņu;
Zīļu šuvu jānesā,
Puķu- tautas jākairina.
324 [Sēļpilī (Sēļpils pag. Jk)].

6119.

Silā iemu, silā teku,
Silā guļu launadziņu;
Pie priedītes galvu liku,
Zarā kāru vaiņadziņu.
Cik priedei zaru, skuju,
Tik vizuļu vaiņagā.
293 [Gravendālē (Mežotnes pag. B)].

6120.

Silā skaistas zeltenītes,
Pērļu ziedu vainadziņš;
Kaut varējsi saderēt
Jaunajam bāliņam.
133 [Palsmanē (Palsmaņa pag. Vlk)].

6121.

Simtu mārku linšu liku
Pie to savu vaiņadziņ',
Lai man jauki pastaigāt
Pie bāleliņ' šovasar.
213 [Zlēkās (Zlēku pag. Vp)].

6122.

Simtu puķu kronīt' pinu,
Lik' savā galviņā.
Atnāk simtu tēva dēlu,
Nevar puķu izskaitīt;
Atnāk muns mīļākais,
Tas puķītes izskaitīja:
Te bij viena, te bij otra,
Te jau visas izskaitītas.
88 [Liezerē (Liezeres pag. Md)].

- 381 -

6123.

Zyrgs zyrgā, lūks lūkā,
Vis' iz Reigu aizl'eiguoja
Tai muosai krūņa p'ērktu,
Kur' d'ev'eņi buol'el'eņi.
4271 [Rēzeknes apr.].

6124.

Skaisti zied pureniņi
Aiz upītes lejiņā;
Mēs māsiņas aizgājām,
Novijām vainaciņus.
323 [Vecsērenē (Sērenes pag. Jk)].

6125.

Skaists bij mans vainadziņš,
Vēl skaistāku darināju,
Vēl ieliku santa rozi
Vizulīšu vidiņā.
16 [Kastrānē (Kastrānes pag. Rg)].

6126.

Smej meitiņas man pašam,
Smej manam kumeļam;
Lai Laimiņa apsasmēja
Jūsu zīļu vaiņagam.
68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)], 335 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

6127.

Solās tautas, dzīrās tautas
Vītēt manu vainadziņu;
Tad i, tautas, vītējiet,
Kad rokā dabūjiet.
137 [Tirzā (Tirzas pag. Md)].

6128.

Spiedu savu vainadziņu
Vēl cietāki galviņā:
Redzu savu bāleliņu
Ar nelieti runājot.
68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)].

6129.

Sp'ēl'ej pīci muzykan'ti
Da munam vainokam;
Lai sp'el'eja ūtri pīci
Da munam augumam.
4220 [Moliškovas pogostā(?)].

6130.

Spēlēj' pieci spēlmanīši
Uz to manu vainadziņu;
Lai spēlēja otri pieci,
Rokā viņu nedabūs.
281 [Nītaures, Siguldas un Cēsu apvidū (Rg, C)].

6131.

Spīdēj' man, vizēj' man,
Kad es augu bāliņos:
Spīdēj' man rokas pirksti,
Vizēj' zīļu vainadziņš.
6 [Annas muižā (Ķēču pag. Rg)].

6132.

Spīdēj' manis vaiņadziņis,
Vairāk zelta ne sudraba;
Pa spīdumu tautas nāca
Pa deviņi novadiņi.
197 [Sātiņos (Sātiņu pag. Kld)].

6133.

Spīdēj' manis vainadziņis
Caur deviņi glāžu logi;
Jo spīdēja, jo valkāju,
Tīšām tautas kaitināju.
28 [Nītaurē (Nītaures pag. Rg)].

1. Spīdi, spīdi, vizi, vizi,
Mans vizuļu vainadziņš;
Jo spīdēja, jo valkāju,
Tīšām tautas kaitināju.
28 [Nītaurē (Nītaures pag. Rg)].

6134.

Spīdēj' mans vainadziņš
Caur deviņi glāžu logi;
Mīlēj' mans augumiņš
Par deviņas kungu valst's.
7 [Jaunbebros (Bebru pag. Rg)].

6135.

Spīdēj' manis vainadziņis
Caur deviņi glāžu logi;
Sak' tautiņas piejādamas:
Saule lēca istabā.
146 [Lielkrūtē (Purmsātu, Bārtas pag. Lp)].

1. Spīdēj' manis vainadziņis
Caur zaļo birztaliņu;
Ik rītiņa dēlu māte
Šķit saulīti uzlecam.
239 [Vecaucē (Vecauces pag. Jg)].

6136.

Spīdēj' mans vainadziņš
Caur deviņi glāžu logi;
Vedīs manu augumiņu
Caur deviņi kungu valsti.
451 [Viskaļos, Kokneses draudzē (Viskaļu pag. Rg)].

- 382 -

6137.

Spīdi, manu vainadziņ,
Triju kungu pagastī:
Spīd' Zalvā, Neretā,
Susējā nospīdēj'.
319 [Neretā (Neretas pag. Jk)].

61371.

Spīdi, spīdi, mirdzi, mirdzi,
Mans vizuļu vainadziņš;
Citu gadu nespīdēsi
Vairs manā galviņā,
Tad spīdēsi, tad mirdzēsi
Tautas dēla klētiņā.
116 [Bormaņu muižā (Trapenes pag. Vlk)].

6138.

Spīdi, spīdi, vizi, vizi,
Mans vizuļu vainadziņ;
Ja nespīdi visu mūžu,
Spīd' jel šādu vasariņu.
2 [Aderkašos (Taurupes pag. Rg)].

6139.

Spīdi, spīdi, vizi, vizi,
Mans vizuļu cekuliņš!
Nospīdēsi, novizēsi
No šā paša rudeniņa.
61 [Mazsalacā (Mazsalacas pag. Vlm)].

6140.

Spīdi, spīdi, vizi, vizi,
Mans vizuļu vainadziņš;
Šī pēdīga vasariņa
Tev spīdēt, tev vizēt.
151 [Priekulē (Priekules pag. Lp)].

6141.

Spīdi, vizi, vainadziņ,
Šovasar galviņā;
Spīdēs' citu vasariņu
Tautieš' klētes vadzītē.
6 [Annas muižā (Ķēču pag. Rg)].

1. Spīdi, spīdi, vizi, vizi,
Mans vizuļa vainadzīc;
Citu gadu šādu laiku
Bālēs tautu klētiņā.
281 [Nītaures, Siguldas un Cēsu apvidū (Rg, C)].

6142.

Spīd', vizuli, tāļu tāļu
Manā zelta vaiņagā,
Lai atjāja tālas tautas,
Pārrobežu tēva dēli.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

6143.

Spoži berzu, balti berzu
Savu zīļu vaiņadziņu;
Šī pēdēja vasariņa,
Spoži balti valkājot.
278 [Sodu Sesavā (Sesavas pag. Jg)].

6144.

Spožu berzu, baltu nesu
Savu zīļu vainaciņu;
Spīdi, manis vainaciņis
Caur deviņi novadiņi.
200 [Skrundā (Skrundas pag. Kld)].

6145.

Spoži pinu vaiņadziņu
Sidrabiņa lapiņām,
Lai varēju tautu dēlu
Simtu jūdzes kaitināt.
281 [Nītaures, Siguldas un Cēsu apvidū (Rg, C)].

6146.

Stāvajā kalniņā
Auga smuidris ozoliņis;
Tur es kāru vainadziņu,
Lai redz tālu tautu dēls.
219 [Dzirciemā (Dzirciema pag. Tk)].

6147.

Stāvi, manis vainadziņis,
Kā biķeris galviņā;
Ja nav krietna ņēmējiņa,
Stāv' visam mūžiņam.
379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

6148.

Stalta tēva meita biju,
Stalši nešu vainedziņu:
Ni uz pieres, ni pakauša,
Pašā galvas vidiņā.
41 [Stukmaņos (Pļaviņās Rg)].

6149.

Straujupīte man aizrāva
Manu zelta vainaciņu;
Lai Dievs dod, ka aizrautu
Tautas manu augumiņu.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

6150.

Strauta malā ganīdama,
Strautā metu vainadziņu,
Lai vizina strauta viļņi,
Ne nelietis tēva dēls.
41 [Stukmaņos (Pļaviņās Rg)].

- 383 -

6151.

Stūŗi, stūŗi, zari zari
Manam rožu vaiņagam;
Tie stūrīši, tie zariņi
Piekrāpj dažu tēva dēlu.
181 [Cīravā (Cīravas pag. Azp)].

6152.

Tautu dēla bierztaliņa
Sudrabiņa lapiņām.
Es, gaŗām ganīdama,
Nopinos vaiņadziņu,
Tautas mani gūtiņ guva
Par vaiņaga pinumiņu.
Vēlējos nepinusi,
Tur gaŗām ganīdama.
224 [Kabilē (Kld)].

6153.

Tautu meita baltu muti,
Sarkans rožu vainaciņs.
Ņemat, mani bāleliņi,
Lai tā man rada tapa
Lai es arī pavalkāju
Tā ražena vainaciņa.
200 [Skrundā (Skrundas pag. Kld)].

6154.

Te stāvēju ar māmiņu,
Te saviju vaiņaciņu;
Dažu dieniņ' noraudāju,
To vietiņu daiedama.
69 [Bikserē (Patkules pag. Md)].

6155.

Takam ebi, vaineciņ,
Liepiņāi šūpoeties.
No liepiņas ziedi bira,
No vainaga vizuilīši.
103 [Sausnējā, Vietalvā (Sausnējas un Vietalvas pag. Md)].

6156.

Tev, liepiņa, platas lapas,
Apsedz mani migliņā,
Lai rasiņa neiebira
Manā zīļu vaiņagā.
207 [Dundagā (Dundagas pag. Vp)], 241 [Blīdienē (Blīdienes pag. Tk)].

6157.

Tev, māsiņa, daudz puķīšu,
Savij man vainadziņu;
Citas zied dārziņā,
Citas dārza maliņā.
111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)].

6158.

Tec, saulīte, atskaties,
Šī pēdēja vasariņa;
Pēdējs rožu vainadziņš
Zied manāja galviņā.
196 [Rendā (Rendas pag. Kld)].

6159.

Tec, upīte, mirdzēdama,
Tav akmiņi dibinā,
Mirdzi, mans vaiņadziņš,
Tev vizuļi cekulā.
120 [Gaujienā (Gaujienas pag. Vlk)].

6160.

Tīrumā, klajumā
Laiž bāliņš valodiņu,
Lai sajuta tautu meita,
Lai darina vainadziņu.
75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)].

6161.

Tīšām šuvu zelta rozi
Vainadziņa vidiņā;
No tālienes tautas nāca,
Vaiņagā lūkoties.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

6162.

Ticat man, neticat,
Es būš' kalpa līgaviņa:
Man nokrita vaiņadziņš
Kalpa vīra druviņā.
281 [Nītaures, Siguldas un Cēsu apvidū (Rg, C)], 190 [Kuldīgā], 344 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

6163.

Trīs gadiņi Rīga rīb,
Kas to Rīgu rībināja?
Tautu dēls kroni kala
Deviņiem žuburiem.
241 [Blīdienē (Blīdienes pag. Tk)].

6164.

Trīs gadiņi Rīga rīb,
Kas to Rīgu rībināja?
Tie sudraba kalējiņi,
Tie to Rīgu rībināja.
Tai māsai kroni kala,
Kam deviņi bāleliņi;
Divus stūŗus zelta lika,
Trešo sīka sudrabiņa.
226 [Kandavā (Tl)].

6165.

Trīs puķītes, zelta rozes
Zied manā vaiņagā;
Tautu dēla acis dega
Kā tam vēja vanagam,
Ik rītiņu lidināja
Uz to manu vaiņadziņu.
281 [Nītaures, Siguldas un Cēsu apvidū (Rg, C)].

- 384 -

6166.

Trīs rindiņas sudrabiņš
Spīd manē galviņē;
Trīs vasaras tautu dēls
Pēc manim lūkojes.
222 [Garlenē (Vandzenes pag. Tl)].

6167.

Trīs svecītes jūrē dega,
Trīs sudraba lukturīš';
Trīs meitiņas māmiņai,
Trīs sudraba vainadziņi.
208 [Ēdolē (Ēdoles pag. Vp)].

6168.

Trīs tautieši klāt stāvēja,
Kad es pirku vainadziņu;
Visi saka vienus vārdus:
Pirc, meitiņa (māsiņa), nevalkāsi.
6 [Annas muižā (Ķēču pag. Rg)], 18 [Kliģenē, Meņģelē, Plāterē (Zaubes, Meņģeles un Plāteres pag. Rg)], 22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)], 63 [Sprēstiņos (Dauguļu pag. Vlm)], 73 [Dzērbenē (Dzērbenes pag. C)], 75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)], 86 [Ļaudonā (Ļaudonas pag. Md)], 88 [Liezerē (Liezeres pag. Md)], 90 [Lodē (Kusas pag. Md)], 91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)], 111.

6169.

Trīskārt liecu zīda lentu
Apkārt savu vainadziņu;
Trīs vasaras tautu dēlu
Asarāsi raudināju.
161 [Alšvangā (Alšvangas pag. Azp)].

6170.

Trīsreiz bite riņķi grieza
Uz to manu vaiņadzīnu:
Uzgāj' mani sārtu meitu,
Sarkan' rožu vaiņadzīnu.
49 [Jaunatē (Vecates pag. Vlm)].

6171.

Trīsreiz sviedu apkārt kalnu
Savu zīļu vainadziņu,
Gribēdama iztecēt
No netikla tēva dēla.
217 [Ārlavā (Ārlavas pag. Tl)], 228 [Oktē (Vandzenes pag. Tl)].

6172.

Trīsreiz tautas apkārt jāja
Ap to manu rožu dārzu;
Es, vidāi stāvēdama,
Viju rožu vainadziņu.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

6173.

Trīcēt trīc Rīgas pile,-
Ko tur kala, ko nekala?
Pieci brāļi vieni māsi
Zelta kroni kaldināja.
185 [Lielezerē (Ezeres pag. Kld)], 191 [Kursīšos (Kursīšu pag. Kld)].

6174.

Trīcēt trīc Rīgas pils,
Ko tur kala, ko nekala?
Tai māsiņai kroni kala,
Kam deviņi bāleliņi.
400 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

1. Gan pazinu to māsiņu,
Kam deviņi bāleliņi:
Trīcēt trīca Rīgas pila,
Tai kronīti kaldinot.
323 [Vecsērenē (Sērenes pag. Jk)].

2. Trīs dieniņas, trīs naksniņas
Rīgas smēde kvēlojās:
Tās māsiņas kroni kala,
Kam deviņi bāleniņi.
69 [Bikserē (Patkules pag. Md)].

3. Trīcēt trīci Rīgas pile,
Ko tur kala, ko nekala?
Tai māsiņai kroni kala,
Kam deviņi bāleliņi.
Vienu zarīt' pakaluši,
Jau slavīte Kurzemē;
Kamēr visu kaldināja,
Jau slavīte Vāczemē.
325 [Secē (Seces pag. Jk)].

6175.

Tu, bāliņi, Rīgā brauksi,
Ko tu manim atvedīsi?
Es, māsiņa, atvedīšu
Vainagam vizulīšus.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

6176.

Tu muoseņ', as muoseņ',
Īsem obi puk'ietēs;
Tev saiveņa, man saiveņa,
Peisim kuplu vainaceņu.
409 [Līksnas pag. D].

6177.

Tu puisīti, knēvelīti,
Nesmej meitu vainadziņu!
Kas jel tevi vīru cēla,
Ne meitiņas vainadziņš?
401 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

- 385 -

1. Kur, puisīti, godu ņēmi,
Kā no meitas vaiņadziņa:
Kad noņēmi vaiņadziņu,
Tad dabūji vīra godu.
207 [Dundagā (Dundagas pag. Vp)].

2. Puisīts saka uz meitiņas:
Kam darini vainadziņu?-
Kas puisīti vīru dara,
Ne meitiņas vainadziņš?
Noņem meitas vainadziņu,
Tūliņ kungi vīru sauca,
Tūliņ kungi vīru sauca,
Tūliņ saime saimenieku.
90 [Lodē (Kusas pag. Md)].

6178.

Tu puisīti, knēvelīti,
Nesmej meitu vaiņadziņu;
Velns raus tavu dvēselīti
Pašā elles dibinā.
264 [Džūkstē (Džūkstes pag. Jg)].

6179.

Tumsiņā, naksniņā
Grozu savu vaiņadziņu;
Kur tas gaiši atspīdēja,
Tur mūžiņu nodzīvošu.
Tautās gaiši atspīdēja,
Tautās mūžu nodzīvošu.
246 [Lestenē (Lestenes pag. Tk)].

1. Es uzkāpu kalniņāi
Grozīt savu vainadziņu;
Kuŗa puse atspīdēja,
Tur aug manis arājiņš.
400 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

2. Kalniņāi stāvēdama,
Riņķī griezu vaiņadziņu;
Kur spožāki vizuļoja,
Tur būs mana mūža vieta.
138 [Trikātā (Trikātas pag. Vlk)].

6180.

Uz robežas ganīdama,
Liepāi kāru vainaciņu.
Kas noņēma vainaciņu,
Tas būs manis arājiņis.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

6181.

Uz robežu ganīdama,
Liepā kāru vaiņadziņu,
Lai to manim nenorāva
Robežnieka arājiņi.
342 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

6182.

Uz robeža ganīdama
Liepā kāru vainadziņu;
Robežnieki zagļu (zagļa) ļaudis,
Nozog manu vainadziņu.
421 [Taurupes pagastā (Rg)], 111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)], 134 [Sinolē (Sinoles pag. Vlk)].

6183.

Uz robeža ganīdama,
Liepā kāru vainadziņu.
Vai paņēma jumpravieši,
Vai slaveni lindēnieši.
318 [Lindes Birzgalē (Birzgales pag. Rg)].

6184.

Uz robeža ganīdama,
Liepā kāru vainadziņu;
Cērtiet liepu, robežnieki,
Vainadziņu neņemiet.
379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

6185.

Uz robeža ganīdama,
Mētru viju vainadziņu.
Kur tie bija ciema puiši,
Ka tie mani neredzēja?
322 [Saukā (Saukas pag. Jk)].

6186.

Uz robeža ganīdama,
Rožu viju vainadziņu;
Robežnieka dēliņam
Sirdi vien ēdināju.
85 [Lazdonā (Lazdonas pag. Md)].

6187.

Vainadziņ, vainadziņ,
Tev dižana nesējiņa!
Par vainagu nebēdāju,
Kad tik pate nesējiņa.
111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)].

6188.

Vainadziņ, cekuliņ,
Māku tevi darināt,
Māku tevi darināt,
Māku puišus karināt.
281 [Nītaures, Siguldas un Cēsu apvidū (Rg, C)], 56 [Pociemā (Pociema pag. Vlm)].

6189.

Vainadziņ, cekuliņ,
Tekam abi kalniņā!
Raudzīsim to āriņu,
Kur citkārt līgojām.
111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)].

- 386 -

6190.

Vainadziņu darināju
Deviņām kārtiņām;
Slaven' manu augumiņu
Caur deviņas kungu valst's.
(?)

61901.

Vainadziņu darināju,
Kādu pate gribēdama:
No ošiem, no kļaviem,
No resniem ozoliem.
20 [Krapē (Krapas pag. Rg)].

6191.

Vaiņadziņu darināju,
Vaiņadziņš piederēja;
Kā tas man nepieder,
Savu rotu valkājot?
400 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

6192.

Vainaciņu darināju,
Vaiņaks man piederēja;
Kā tas man nepieder,
Ar godiņu valkājams?
69 [Bikserē (Patkules pag. Md)].

6193.

Vaiņadziņu valkādama,
Micīt' liku pūriņā;
Gan atnāks tā dieniņa,
Kad micītes vajadzēs.
332 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

6194.

Vaiņag' manu rožaino,
Nekaitini bāleliņu;-
Kaitināsi tautu dēlu,
Zem ozola stāvēdam.
322 [Saukā (Saukas pag. Jk)].

6195.

Vaiņag' manu, rožu vītu,
Viena puse novītuse;
Tā novīsti, tautu dēls,
Kā mans rožu vainadziņš!
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

6196.

Vaiņag', manu vainadziņu,
Stāv' manā galviņā;
Ja nestāvi visu mūžu,
Stāvi jele šorudeni.
52 [Burtniekos (Burtnieku pag. Vlm)].

6197.

Vaiņag, manu vainadziņu,
Vairāk zelta ne sudraba!
To man pirka div' bāliņi,
Viens otram spītēdami.
38 [Siguldā (Siguldas pag. Rg)].

6198.

Vaiņag, manu vainadziņu,
Vairāk zelta ne sudraba!
To man pirka pieci svaiņi,
To deviņi bāleliņi.
451 [Viskaļos, Kokneses draudzē (Viskaļu pag. Rg)], 931 [Meirānos (Meirānu pag. Md)], 121 [Gulbenē (Md)].

6199.

Vaiņags, manis vaiņadzīnis,
Vairi mani šorudeni!
Ja tu mani izvairīsi,
Jo ražani izpušķošu.
224 [Kabilē (Kld)].

6200.

Vaiņags, mans vaiņadziņ,
Vairo mani šoruden!
Ja tu mani izvairosi,
Tad es tevi novalkāšu;
Ja tu mani nevairosi,
Doš' tautieša māsiņai,
Doš' tautieša māsiņai
Klētī vadzī karināt.
208 [Ēdolē (Ēdoles pag. Vp)].

6201.

Vaiņag, manu vaiņadziņu,
Vairo mani šorudeni!
Ja vairosi šorudeni,
Tad vairosi visu mūžu.
1571 [Virgā (Virgas pag. Lp)].

6202.

Vai tie traki, vai negudri
Ciema puiši palikuši?
Ar variņu gribēj' ņemt
Manu skaistu vainadziņu.
344 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

62021.

Valkāj' savu vaiņadziņu,
Visapkārt grozīdama;
Tās zīlītes nobirušas,
Nevar' citas šūdināt!
1880 [Jaunmuižā (Lutriņu pag. Kld)].

6203.

Vēl es pieci, seši gadi
Par tautieti nebēdāju;
Vēl manāja galviņāja
Ziedēj' zīļu vaiņadziņš.
185 [Lielezerē (Ezeres pag. Kld)].

- 387 -

6204.

Ventenieku meitiņām
Katlu vāra (vaŗa?) vaiņadziņi;
Dubeniņa vien vajdzēja
Izvārīt brokastiņu.
208 [Ēdolē (Ēdoles pag. Vp)].

6205.

Veca meita i būdama,
Daiļu viju vainadziņu,
Lai spīd mani sirmi mati
Zem vizuļu vainadziņa.
28 [Nītaurē (Nītaures pag. Rg)].

6206.

Vidzu vidz ezeriņš,
Sīkejām raudiņām;
Tā spīd mans vaiņedziņš
Sīkejām pērliņām.
2291 [Sasmakas novadā (Ārlavas pag. Tl)].

6207.

Vīšu, vīšu, kā nevīšu
Sārtu rožu vainadziņu;
Iešu, iešu, nu daiešu
Pie dižena tēva dēla.
134 [Sinolē (Sinoles pag. Vlk)].

6208.

Vītols auga pie vārtiem
Sudrabiņa lapiņām;
Brāļos auga mūs' māsiņa,
Zelta kronis galviņā.
269 [Naudītē (Naudītes pag. Jg)].

6209.

Vijiet man, vijiet man
Vītoliņa vainadziņu;
Vijiet man tā vītola,
Kas aug upes maliņā.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

6210.

Veju vaiņuku iz vaiņuka,
Visus grib' iznosuot;
Juoj tauteņis p'ēc tauteņu,
Visuom gribu atsaceit.
415 [Daugavpils, Rēzeknes un Ludzas apr.].

6211.

Viju, viju, nenoviju
Lazdu (Lazda) ziedu vainadziņu;
Gāju, gāju, nedagāju
Pie neveikla tēva dēla.
93 [Mēdzžlā (Mēdzžlas pag. Md)].

6212.

Viju, viju, nesaviju
Ozoliņa vaiņadziņu;
Gāju, gāju ar tautām,
Atsagriežu celiņā.
68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)].

6213.

Visas bites ziedos gāja,
Kad saulīte atspīdēja;
Visas meitas kroņus pina,
Kad puķītes dārzā zied.
69 [Bikserē (Patkules pag. Md)].

6214.

Visi ļaudis brīnījās,
Ka (Kad) es ilgi vaiņagā.
Savu laiku ieva(s) zied,
Savu laiku ābelīte(s),
Savu laiku es valkāju
Savu zīļu vainadziņu.
152 [Jērkulē (Krimuldas pag. Rg)], 22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)], 325 [Secē (Seces pag. Jk)], 3301.

1. Sava laika bite gaida,
Sava laika lakstīgala;
Sava laika meita gaida
Vaiņadziņu noņemam.
88 [Liezerē (Liezeres pag. Md)].

6215.

Vizi, manu vainadziņ,
Jo vizēsi, jo valkāšu;
Vēl es dažu tēva dēlu
Asarām noraudāšu.
1411 [Jaunrozē (Jaunrozes pag. Vlk)].

6216.

Visi soka, visi soka:
Lozduoenieta, lozduoenieta,
Kad es biju lozduoenieta,
Mun bij lozdu vaiņaeciņš,
Mun bij lozdu vaiņaeciņš,
Mun bij rīkstu vāecelīta.
85 [Lazdonā (Lazdonas pag. Md)].

6217.

Vizi vizi, vainadziņi,
Trīs vizuļi cekulā!
To man pirka lepni svaiņi,
To bagāti bāleliņi.
120 [Gaujienā (Gaujienas pag. Vlk)], 1411 [Jaunrozē (Jaunrozes pag. Vlk)].

- 388 -

6218.

Vizuļot vizuļo
Muns vizuļu vainadziņš;
Tautiešam acis dag
Kā tam zeiļu vonogam.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

6219.

Vizuļots, vizuļots,
Māsiņ, tavs vaiņadziņš:
Spīdēj' visi sētmalīši,
Māsiņai staigājot.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

6220.

Caur ābeļu birzi gāju,
Rokā nesu vainadziņu:
Ābelei asi zari,
Saplēš manu vainadziņu.
377 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

6221.

Cauri gāju bērzu birzi,
Rokā nesu vainadziņu,
Lai tie man nenobira,
Brāļa pirkti vizulīši.
137 [Tirzā (Tirzas pag. Md)].

6222.

Cauri gāju bērzu birzi,
Rokā nesu vainadziņu;
Cauri gāju puišu pulku,
Rokā nesu dvēselīti.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

6223.

Ciesupītes meita biju,
Ciesu pinu vainadziņu;
Ciesupīte pavadīja
Manu daiļu augumiņu.
185 [Lielezerē (Ezeres pag. Kld)].

6224.

Cūka raka augstu kalnu,
Zaļa vaŗa meklēdama.
Tik, cūciņ(a), zaļa vaŗa,
Kā manā(i) vaiņagā.
451 [Viskaļos, Kokneses draudzē (Viskaļu pag. Rg)], 68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)], 871 [Liepkalnes apk. (Liepkalnes pag. Md)], 88 [Liezerē (Liezeres pag. Md)], 90 [Lodē (Kusas pag. Md)], 91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)], 111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)], 126.

38866.

Ailu manu vainadziņu,
Vairāk zelta, ne sudraba!
To man kala div bāliņi,
Viens otram tītīdami.
Vecais brālis zeltu lika -
Jaunais lika sudrabiņu.
453 [Vadakstes Jg].

38867.

Vai brālīši, vai brālīši,
Kā jūs mani audzējuši!
Ne es laba vīra sieva,
Ne meitiņa vaiņagā.
443 [Turlavas Kld].

38868.

Ai māmiņa, ai māmiņa,
Līčos laba ganīšana:
Govis ēda līču zāli,
Pate viju vainadziņu.
190 [Kokneses Rg].

38869.

Vai muosiņ, kur tu pyni
Sev tik skaistu vainadziņ(u)?
Tū maņ pierka pīci svaīņi,
Tū deviņi bruoliliņi.
389 [Silajāņu Rz].

388691.

Vai muoseņ, vai muoseņ,
Tovu skaistu vaiņudzeņi!
Sēju rožas, sēj' mogūnas,
Itik skaiški nazīdēja.
265 [Mērdzenes (Michailovas) Ldz].

38870.

Ai māsiņa, man' māsiņa,
Kam nes' augstu vaiņadziņ'?
Būt' tautiņas bildināj'ši,
Nedrīkstēja bildināt.
119 [Gaujienas Vlk].

38871.

Vai, tautiet, neredzēji,
Ka es augu netikus'?
Slābi jostiņ' i valkāju,
Uz pakauša vainadziņ'.
373 [Sarkaņu Md].

38872.

Vai vai tautu meita,
Tavu retu vainadziņu!
Būs tai mūsu cūku meitai,
Ko pelavu pasijāt.
399 [Skujenes (Pils-Skujenes) C].

- 389 -

38873.

Ai tikusi mātes meita,
Sargā savu augumiņu;
Puiši zobus klavināja,
Noraut tavu vaiņadziņ(u).
548 [Liepāja Lp apr.].

38874.

Ai tu, manu vainadziņu,
Alvas lietu, krūkļu pītu.
To saķēra tauta dēls,
Sidrabiņu domādams.
378 [Seces Jk].

38875.

Voi voi tu muosiņ,
Kur jau tovys vainadziņš!
Dziļajuos tautiņuos,
Gaudajuos ososruos.
446 [Ukru Jg].

38876.

Ai vaiņuka vejējeņ,
Savej manim vaiņuceņ';
Savej manim vaiņuceņ(u)
Mozojomi muoseņom.
143 [Jāsmuižas D].

38877.

Aizkārklīša meita vija
Krūkļu ziedu vainadziņu;
Vēl i tad man (tai?) atjāja
No Kalsnavas preceniek'.
241 [Lubānas Md].

38878.

Aiz upītes ganīdama,
Kārklos kāru vainadziņu;
Vai tie akli ciema puiši,
Ka tie manis neredzēja?
192 [Kosas C].

38879.

Apkrituši moti muni
Ap tū zeiļu vaiņuceņ;
Tys bej ļaužu naredzējs,
Kas man taidu zadynava.
326 [Preiļu D].

38880.

Atsasādu zam īveņas,
Vyzuļuotu vaiņadziņu;
Nu īviņas zīdi byra,
Nu vaiņaga vizulīši.
182 [Kaunatas Rz].

38881.

Audz, pučīt, narīt kryuma
Maņ beidzamuo vasariņa.
Maņ beidzamuo vasariņa
Gleiti, bolti staigojūt.
Beidzamais rūž''vainags
Zīd munā galviņā.
389 [Silajāņu Rz].

38882.

Audz, puķīte, neriet krūmu,
Nevīš' vairs vaiņadziņa.
Šī pēdīga vasariņa
Vaiņadziņu nēsājot.
190 [Kokneses Rg].

38883.

Ak tu Dievis, es izbēgu
No dzērāja tēva dēla;
Nu varēšu vaiņadziņu
Pagalam darināt.
344 [Rembates Rg].

38884.

Boltja boltja ustabiņa
(Ai?) zaļim lūdzeņim.
Tī sēdēja jaunis meitis,
Ai vizuļa vainadziņu;
Ai vizuļa vainadziņu,
Ai sudrobja gredziņeņu.
50 [Bērzgales (Kuļņēvas-Labvāržu) Rz].

1. Bolta bolta ustabiņa,
Zaļi lūgi maļavuoti,
Tī sēdēja jaunas meitas,
Ar vyzuļu vainadziņim,
Ar sudobra gredzentiņim.
50 [Bērzgales (Kuļņēvas-Labvāržu) Rz].

38885.

Boltys kuojenis apovu,
Lēču rūžu duorzeņā,
Boltu rūžu maklādama,
Veju rūžu vaiņuceņu.
280 [Nautrēnu (Zaļmuižas) Ldz].

38886.

Bāliņos dzīvojot,
Liepā kāru vainadziņ';
Kas grib manu augumiņ(u),
Lai ņem manu vainadziņ'.
127 [Grostonas Md].

38887.

Bāliņam, ganiņam,
Rīkšu sauja padusē;
Māsiņai, actiņai,
Rokā rožu vainadziņš.
449 [Ungurmuižas D].

- 390 -

38888.

Bāleniņi sav' māsiņu
Mazu cēla lielumā:
Augstas kurpes šūdināja,
Dārgu pirka vainadziņu.
83 [Dignājas Jk].

38889.

Bet jau moza, bet jau gudra-
Skaistu nešu vainadziņu;
Pīvilt (Pīviļ) tautas mani mozu,
Nūjem skaistu vainadziņu.
168 [Kalupes D].

38890.

Bēdā, māte, ko bēdā,
Par manim nebēdā;
Es nekāru šūpulīti,
Vaiņaciņu nēsādama,
Nadarīšu māsām kaunu,
Ne īstiem brālīšiem.
427 [Tadaiķu Lp].

38891.

Bērīts mans kumeliņš,
Baltajām kājiņām;
Tautu meita, zeltenīte,
Smalku zīļu vaiņadziņ'.
6 [Aiviekstes D].

38892.

Bērziņš auga purmolā,
Deveņimi zareņim;
Jaunas meitys puškuojuosi
Ar tīm rūžu vainakim.
280 [Nautrēnu (Zaļmuižas) Ldz].

38893.

Bērziņš lapas darināja
Līdz pašai zemītei;
Es darinu vaiņadziņu
No sarkanām rozītēm.
15 [Alūksnes Vlk].

38894.

Bērziņā lūkojos,
Daren' savu vaiņadziņu:
Cik lapiņu bērziņā,
Tik vizuļu vaiņagā.
286 [Nītaures Rg].

38895.

Bij man zīļi (zīļu) vaiņadziņš,
Vēl es puķu darināj',
Ka varēju tautu dēlu
Trīs vasaras kairināt.
241 [Lubānas Md].

38896.

Bite bite mūs' māsiņa
Abolā kājas āva;
Abolā kājas āva,
Ziedu pina vaiņadziņu.
114 [Gaiķu Kld].

38897.

Bit spārns šķindne
Garam man vaiņadziņ,
Zinajas, ka es būš
Dravnik līgviņ.
445 [Ugāles Vp].

38898.

Brāļi, mani brāļi,
Es brāļu māsa;
Brāļi plūca puķītes,
Es pinu kroni.
225 [Lielvircavas Jg].

38899.

Brālīts manu roku ņēma,
Linu lauku bridināja;
Saķērās linu ziedi
Manā zīļu vaiņagā.
599 [Kurzeme].

38900.

Brālīts savu māsu slēdza
Abelīšu dārziņā:
Spīd māsiņas vaiņadziņš
Caur ābeļu lapiņām.
364 [Sakas (Upesmuižas) Azp].

38901.

Brālīts savu vienu māsu
Padzirnē audzināja;
Miltiem mati pieputēja,
Sēnalām vaiņadziņš.
184 [Ķēču Rg].

38902.

Brīnumiem, pasakām,
Es uzaugu bāliņos:
Liepu lapu villainīte,
Zītar' ziedu vaiņadziņš.
198 [Krustpils D].

- 391 -

38903.

Bryugons bryuti carādams
Reigā pierka vaiņadziņu;
Ni ir kauna piercējam,
Ni vaiņuga nasājam.
358 [Rugāju Abr].

38904.

Bryugons mani bryutes sauca
Bryukluoju siliņā.
Pērc, bruolīt, bryunus svuorkus
Un sudroba vainadziņu,
Augšu lela, byušu tova,
Tovu naudu nūpelnīšu.
174 [Kārsavas Ldz].

38905.

Caur mežiņu cauri gāju,
Rokā nesu vainadziņu;
Nav neviena kupla koka,
Kur pakārt vainadziņu;
Nav neviena tautu dēla,
Pa manam prātiņam.
358 [Rugāju Abr].

38906.

Caune sovu cakuliņ(u)
Nu skujiņu darinoj;
Es tū sovu vaiņadziņ(u)
Nu smolkuo duobuliņa.
389 [Silajāņu Rz].

38907.

Cauri gāju bērzu birzi,
Rokā nešu vaiņadziņu:
Neatradu ozoliņu,
Kur pakāru vaiņadziņu.
127 [Grostonas Md].

38908.

Celies agri, tautu meita,
Uzliec zīļu vaiņadziņu,
Lai mirdz tavs vaiņadziņš
Pretim rīta ausekļam.
386 [Sidgundas (Rikteres) Rg].

38909.

Cesvainiešu meitiņām
Nav tik skaisti vainadziņ(i):
Ne tā nāk (māk?) rožu sēt,
Ne magoņu izravēt.
72 [Cesvaines Md].

38910.

Cieši savu galvu pinu,
Daiļi nesu vaiņadziņu.
Vajag gudra tēva dēla,
Noņemt manu vaiņadziņu.
245 [Lutriņu Kld].

38911.

Cieši spiedu galviņā
Savu zīļu vaiņadziņu,
Lai tas manim nenokrīt,
Ar tautāmi runājot.
46 [Beļavas Md].

38912.

Cik muns zeiļu vainuceņš
Upeitī nanūsleika,
Kab Laimeņa namatusja
Žuburuoja žagariņa.
314 [Pildas Ldz].

38913.

Cileniet, bāleliņi,
Manu mazu augumiņu:
Pērciet man augstas kurpes,
Pērciet cēlu vainadziņu.
99 [Dzelzavas Md].

38914.

Cyuka bede uoru pļovu,
Zaļa vara maklādama.
Bed, cyuciņ, voi nabed,
Zaļa vara nadabuosi:
Cik vīn beja zaļa vara,
Kuo manāi vaiņugā.
35 [Baltinavas Abr].

38915.

Citas meitas kroni pina
No sārtāmi rozītēm,
Es nopinu savu kroni
No zaļāmi skujiņām.
94 [Dunikas Lp].

38916.

Citas meitas puķes lasa,
Man puķīšu nevajaga;
Citas meitas kroņus pin,
Man kronītis šūpulī.
72 [Cesvaines Md].

38917.

Citas meitas rozes plūca,
Citas vija vaiņadziņus;
Ne es gāju rozes plūkt,
Ne es viju vaiņadziņu,
Man pašai bij vaiņadziņš,
Tēva, mātes pataisīts.
228 [Liepnas (Lipnas) Abr].

- 392 -

38918.

Cīti, Gelīt, i pacīti,
Kai tu poša radzādama;
Palaid sovas jaunas dīnas
Ar tū myrtu vainadzeņ'.
143 [Jāsmuižas D].

38919.

Daiļa augu brāļa sētā,
Daiļi nesu vainadziņu;
Pie nelieša es neiešu,
Daiļu ņemšu tautu dēlu.
36 [Balvu Abr].

38920.

Dārgs bij mans vainadziņš,
Ne ar zeltu atpērkams:
Mātes mātes darināts,
Māmuļītes dāvināts.
396 [Skrīveŗu Rg].

38921.

Daiļa meita ceļu gāja,
Daiļa rota mugurā;
Nav neviena daiļa puiša,
Kas noņēma vainadziņu.
545 [Krustpils D apr.].

38922.

Dariet alu, bāleniņi,
Es atnešu tekterīti!
Ērgaliešu meitiņām
Tekterīšu vaiņadziņi.
241 [Lubānas Md].

38923.

Darynuoju, balynuoju,
I rudiņ, i pavasar:
Pavasar boltuos zekes,
Rudiņ zeiļu vainadziņu.
250 [Maltas (Rozentovas) Rz].

38924.

Dīvam bāda, na ļaudīm,
Ap tū munu augumeņu;
Kab es sovu vaiņudzeņi
Symtu godu nūnosuojsja.
265 [Mērdzenes (Michailovas) Ldz].

38925.

Dievam vaļa, Dievam vaļa,
Ar tām bērza lapiņām;
Man pašai sava vaļa,
Ar to zīļu vainadziņ'.
373 [Sarkaņu Md].

38926.

Dūd Dīveņi syltu leitu,
Lai aug rūzes duorzeņā,
Lai es pynu vainadzeņu
Nu rūzeidu zīdeņim.
605 [Skolas].

38927.

Dodiet godu, kam dodami,
Dodiet rožu ravētājai:
Saplūkuši, salauzuši,
Vijiet sevim vaiņagus.
228 [Liepnas (Lipnas) Abr].

38928.

Eite, meitas, apšuojā,
Vejit apšu vainadziņus;
Kungim šolki tai načaukst,
Kai čaukst apšu vainadziņš.
170 [Kapiņu D].

38929.

Ej, muosiņ, pakaļ mans,
Es tev' nesšu pučītes;
Tu nūveisi vaiņudziņu
Sudrabiņa lapiņom:
Vīnu liksi zalta lopu,
Ūtra bolta sudrabiņa.
493 [Viļakas (Marienhauzes) Abr].

38930.

Es atradu ganīdama
Cīrulīša vaiņadziņu;
Ar to varu tautu dēlu
Ar rociņu saveņķēt.
183 [Kazdnagas Azp].

38931.

Es augdama nenēsāju
Viena vaŗa gredzentiņ';
Nezināja tautu dēls,
Kā būt (būs?) mani kaitināt:
Kauns tam bija saktas segt,
Jo kauns jemti vaiņadziņ'.
282 [Nīcas Lp].

38932.

Es brāļiem viena māsa,
Zelta kroņa nēsātāja;
Tam būs arī puisim būt,
Kas ņems manu vaiņadziņ'.
605 [Skolas].

389321.

Es bij' meita, stalt' auguse,
Man bij kronis galviņā;
Man bij kronis galviņā,
Spožas kurpes kājiņā.
316 [Piltenes Vp].

- 393 -

38933.

Es bej' vīna vīnaļiņa,
Man deviņi bruoļiļiņi;
Dzelžim munu skreini kola,
Vyzuļim vainadziņu.
326 [Preiļu D].

38934.

Es meitiņa kā liepiņa,
Dzelten' samta matiņiem,
Sarkan' rožu vainadziņu,
Deviņām lapiņām.
192 [Kosas C].

38935.

Es devīta brāļu māsa,
Zināj' brāļu sidrabiņu:
Pate sēdu sidrabā,
Vaiņags zelta lapiņām.
306 [Patkules Md].

38936.

Es ieliku pūriņā
Ievu ziedu vaiņadziņu;
Ik vāciņu pacēlusi,
Vējiņš ziedus purināja.
605 [Skolas].

38937.

Es muosiņa vacuoko,
Es nu vysu skaistuoko:
Man vaiņags zīdiņ zīd,
Zalta krūņa lapiņom.
389 [Silajāņu Rz].

38938.

Es meitiņa kā neviena,
Es darīju, ko neviena:
Es valkāju glāža kurpes,
Dimantiņa vaiņadziņu.
188 [Klosteres (Klosteres-Aizputes) Azp].

38939.

Es meitiņa kā puķīte,
Man bij rožu vainadziņš;
Jaunu kungu dvēselītes,
Kā guntiņas kvēlojās.
507 [Zalves (Lielzalvas) Jk].

38940.

Es nedevu puišam mutes,
Vainadziņu valkādama;
Bija man dvēselīte,
Kā tērauda gabaliņš.
198 [Krustpils D].

38941.

Es naīšu, es navaru,
Jyus maņ puori darījot:
Putēj' muns vainadziņš,
Dzierņu mylnas galiņā.
389 [Silajāņu Rz].

38942.

Es nopinu ganīdama
Dedestiņu vainadziņu
Nu ap mani bites dūca,
Nu ap mani tautu dēls.
127 [Grostonas Md].

38943.

Es nopirku vaiņadziņu,
Bodē stāvus stāvēdama;
Tautu dēls naudu skaita,
Kumeļā sēdēdams.
245 [Lutriņu Kld].

38944.

Es gaidēju tautu dāla,
Ar sorkonu capureiti;
Es atdūtu vaiņadzeņu,
Nu sorkonu rūžu veitu.
493 [Viļakas (Marienhauzes) Abr].

38945.

Es saviju ganīdama
Rasavīšu (rasenīšu?) vaiņadziņu;
Pyuta vēji, nanūpyuta,
Ruova tautas nanūruova.
493 [Viļakas (Marienhauzes) Abr].

38946.

Es noviju ganīdama
Rasenīšu vainadziņu;
Vai tām ciema meitiņām
Rasenītes neziedēja?
378 [Seces Jk].

38947.

Es pakuoru vainaciņu
Uzuliņa kalniņā;
Kalna saule spilgti speid,
Vēl spūžuok vainaciņš.
170 [Kapiņu D].

38948.

Es par tautām nebēdāju,
Ka tie lieli un bagāti,
Pirkšu spēļu vaiņadziņu,
Gaŗām iešu spēlēdam'.
119 [Gaujienas Vlk].

- 394 -

38949.

Es pazinu sav' māsiņu
Simtam (simtu) meitu pulciņā:
Balta kleita, melna josta,
Sarkans rožu vainadziņš.
378 [Seces Jk].

38950.

Es pazinu to meitiņu,
Kuŗa puiša nievātāja:
Gaŗi mati, sārti vaigi,
Šķībi stāv vainadziņš.
605 [Skolas].

38951.

Es meitiņa kā puķīte,
Sarkans rožu vainadziņš;
Lai saskāba ciema puiši,
Jā tie manis neredzēj(a).
192 [Kosas C].

38952.

Es pārgāju par pagalmu,
Kā pagale sprakšēdama;
Šitie puiši, gaŗvēderi,
Neņems manu vaiņadziņu.
110 [Ērgļu C].

38953.

Es redzēju tautu meitu,
Viņa mani neredzēja:
Es glaudīju kumeliņu,
Viņa pina vainadziņu.
183 [Kazdnagas Azp].

38954.

Es savai māmiņai
Tīšām kaunu nedarīju.
Neturēju mellu galdu,
Neslaucītu istabiņu.
Ne ar kāru šūpulīti,
Vaiņadziņu nēsādama.
197 [Krotes Lp].

38955.

Es savam vaiņagam
Trīskārt zīda lenti liecu;
Tautu dēla sirdi spieda,
Tas neļāva savalkāt.
188 [Klosteres (Klosteres-Aizputes) Azp].

38956.

Es to savu vainadzīnu
Vēl daiļāku darināju;
(Es ieliku) santa rozi
Vizulīša cekulā.
192 [Kosas C].

38957.

Ej, tu puika, nador blēņū,
Naraust munu vainadzeņu!
Tik puišam pravdas beja,
Cik sītā yudiņs stuov.
466 [Vārkavas D].

38958.

Es izkuopu kaļneņā,
Sapeitom kuojiņom;
Veju zīdu vaiņadzeņu,
Izlyku tū galviņā.
466 [Vārkavas D].

38959.

Es vaiņagu darināju,
Mans vaiņags piederēja;
Linu zieds nepieder,
Tas baltēt nobaltēja.
194 [Krāslavas D].

38960.

Gani govis, bāleliņ,
Lai es viju vainadziņu;
Kad novīšu vainadziņu;
Tad es tev palīdzēšu.
166 [Kalsnavas Md].

38961.

Gana grūti es redzēju,
Vaiņadziņu valkādam':
Dažu nakti maz gulēju,
Vaiņadziņu sargādam'.
364 [Sakas (Upesmuižas) Azp].

38962.

Ganeidama as, muoseņa,
Sjav nūpynu vaiņuceņi;
Nīpynusja vaiņuceņi,
Lyku, lyku gaļveņā(j)i,
Lyku, lyku gaļveņā(j)i,
Lēču, lēču duorziņā.
50 [Bērzgales (Kuļņēvas-Labvāržu) Rz].

38963.

Ganīdama kronu pinu
No ozola zariņiemi;
Tautu dēli lūkojāsi
Caur ozola lapiņāmi.
548 [Liepāja Lp apr.].

- 395 -

1. Ganīdama kronu pinu
No divāmi rindiņāmi;
Divi daiļi tautu dēli
Mani vienu lūkojāsi.
548 [Liepāja Lp apr.].

38964.

Ganīdama noganīju
Taut' auziņas tīrumāji;
Noņem manu vainadziņu
Aiz auziņu ganījum(a).
241 [Lubānas Md].

38965.

Gonūs guoju, gaņa beju,
Gonūs veju vaiņuceņi.
Ai Dīveņi, kam es mārga,
Lykta(-u) sjavai gaļveņāji.
50 [Bērzgales (Kuļņēvas-Labvāržu) Rz].

38966.

Gonūs guoju, gaņa beju,
Gonūs veju vaiņuceņi;
Ar tū gonu vaiņuceņi
As izguoju tauteņuos.
50 [Bērzgales (Kuļņēvas-Labvāržu) Rz].

38967.

Gludu gludu galvu glaudu,
Vītiņ viju vainadziņu;
To dēliņu kairināju,
Kam nebija līgaviņas.
184 [Ķēču Rg].

38968.

Gūvu goni, cyuku goni,
(Sa)mejam vainadziņu(s)!
Gūvu gonu- zaļu zīdu,
Cyuku gonu- uobultiņa.
174 [Kārsavas Ldz].

38969.

Gudram bija lūkoties
No ciemiņa zeltenītes:
Visas tek vienu ciemu,
Visām zelta vainadziņi.
228 [Liepnas (Lipnas) Abr].

38970.

Guli mīgu, muomuliņa,
Tu par mani nabādoj!
Es bāduoju par sevim,
Par sovu zeiļu vaiņuciņu.
51 [Bērzpils (Domopoles) Abr].

38971.

Gulit, muni voska moty,
Zam vyzuļu vaiņuceņa,
Koļei maņ Dīv(i)s djavja
Pa pruotam oruojeņi.
18 ;2-395.

38972.

Gulit, meitas, ar puišim,
Pruotam vaļas nalīcit;
Vainadziņš nazīdēs
Sorkonojom rūzītem.
182 [Kaunatas Rz].

38973.

Iededzinu to svecīti,
Kas deg gaiši vakarā;
Noraudzīju to meitiņu,
Kas nes cēļi vainadziņu.
192 [Kosas C].

38974.

Ieraudzīj'si vien pazinu
Laisku meitu staigājam:
Mīšķi jostiņ' i nesāja,
Uz pakauša vainadziņ'.
545 [Krustpils D apr.].

38975.

Ieskatīju, poļu meitām,
Cik zīlīšu vaiņagā:
Citai piecas, citai sešas,
Kas bagāta, tai deviņas.
399 [Skujenes (Pils-Skujenes) C].

38976.

Ilgi sēd ilgsēdīte,
Ilgi stāv vainadziņis;
Ilgsēdītes vainadziņu
Pastarīte vizināja.
497 [Vīpes (Mežmuižas) D].

38977.

Jauna biju, traka biju,
Jauna gāju tautiņās.
Vēl bij man meitai būt,
Vēl valkāt vainadziņu,
Vēl bij man kaitināt
Dažu labu tēva dēlu.
146 [Jaungulbenes Md].

38978.

Jau pādējuos rūtas sēju
Muolūtā kalniņā,
Jau pādejuo vasariņa,
Munam rūtu vainagam.
168 [Kalupes D].

- 396 -

38979.

Jau es vaire nerunāju
Ne ar vienu tēva dēl',
Jau manā galviņā
Saderētis vainadziņis.
241 [Lubānas Md].

38980.

Juoneišam, bruoleišam
Jyudreits jyudzja kumeleņu:
Aneitei muoseņai
Skudra veja vaiņuceņu.
170 [Kapiņu D].

38981.

Jo tie ļaudis daudz runāja,
Jo es daudzi nebēdāju:
Puķīt' rāvu, kronīt' pinu,
Puisēniem mutes devu.
605 [Skolas].

38982.

Izmazgāju vainadziņu
Straujupītes maliņā,
Lai tas spīd, lai tas viz
Bāliņos dzīvojot.
605 [Skolas].

38983.

Īva zīdi, lozda zīd(i)
Lela ceļa maleņī,
Ka izaugšu lela mārga,
Veišu sjavi vaiņuceņ'.
50 [Bērzgales (Kuļņēvas-Labvāržu) Rz].

38984.

Ik vakara lakstīgala
Purmalā trikšanāja;
Ik vakara tautu meita
Pin sev baltu vaiņadziņu,
Kad uzlika galviņā,
Spīd par visām tautiņām.
91 [Druvienas C].

38985.

Kod īdama gūvu slauktu,
Līpā kuora vaiņuceņi;
Saskrējuši cīma puiši
Rausta munu vaiņuceņi.
50 [Bērzgales (Kuļņēvas-Labvāržu) Rz].

38986.

Kad es biju jauna meita,
Es mācēju prišoties:
Skaistu kroni darināju,
Viegli liku galviņā.
605 [Skolas].

38987.

Kai es beju jauna meita,
Vainadziņš man teira zalta;
Kai izguoju tautiņuos,
Vainadziņš kai lynu muorks.
605 [Skolas].

38988.

Kalniņā stāvēdama
Lejā laidu vaiņadziņu:
Lai uzņēma tas puisītis,
Kas man Laimas novēlēts.
477 [Vecpils Lp].

38989.

Kab es sovu vaiņuciņi
Simtu godu nosuojuse,
Nakai vīnu vasariņu
Slikta oruoja rūciņuos.
605 [Skolas].

1. Ka es sovu vainuceņu
Symtu godu nosuotum,
I to vēl nadūtum
Kaidam krūga dzāruojam.
326 [Preiļu D].

38990.

Kad es sovu vainadzeņu
Symtu godu nosuojuse,
Tad es juo nasvīduse
Dāram upes maleņā.
278 [Naujenes (Maļonovas) D].

38991.

Kod tu beji kaŗa puika,
Kam tu mani maldinuoji?
Lai es savu vaiņadziņu
Ar gūdu nūnosuoju.
365 [Sakstagalas Rz].

38992.

Kalnā kāpu skatīties,
Kas aiz kalna vizuļoja:
Aiz kalniņa Anniņ' stāv,
Vainadziņis galviņā;
Vainadziņis galviņā,
Zeltītāmi lapiņām.
200 [Kuldīgas Kld].

38993.

Kam, muosiņ, taidu veji
Kuplu rūžu vainadziņu?
Tu (jau) poša nazynuoji,
Ka tu ilgi nanosuosi.
365 [Sakstagalas Rz].

- 397 -

38994.

Kas man kait nedzīvot,
Vaiņadziņu nevalkāt?
Viegli soļi, lēts mūžiņš,
Vaiņadziņu valkājot.
301 [Palsmaņa Vlk].

38995.

Kas kait man nevalkāt
Vizulīšu vaiņadziņu?
Skaisti mani melni mati
Zem vizuļu vaiņadziņa.
127 [Grostonas Md].

38996.

Kas kait man vecmeitai,
Ar godiņu nedzīvot?
Lai zied mani sirmie mati
Zem zīlīšu vaiņadziņa.
5 [Aisteres (Lieģu-Aizteres) Lp].

38997.

Kuplu daru vaiņadziņu,
Vēl kuplāku cekuliņu;
Tautas rāva cekuliņu,
Ir norāva vainadziņu.
224 [Lielvārdes Rg].

38998.

Kas tur spīd, kas tur viz
Jaunu meitu istabā?
Spīd zīlītes, spīd pērlītes,
Vizulīšu vainadziņš.
378 [Seces Jk].

38999.

Kyukoj, uoru zagyuzeitja,
Cjaļ mjaiteņi nu mīdzeņa;
Cjaļ mjaiteņi nu mīdzeņa,
Lai pyn rūžu vaiņuceņu;
Lai pyn rūžu vaiņuceņu,
Šūrudiņi tautys juos.
50 [Bērzgales (Kuļņēvas-Labvāržu) Rz].

39000.

Kuo tī grozni suņi rāja
Ap muoseņis rūžu duorz'?
Vakar muosa rūžys škyna,
Šūdiņ veja vaiņuceņ'.
326 [Preiļu D].

39001.

Kū mjas, bruoļi daŗāsim,
Sūlējuos muosas bjāgt;
Kam napierka bryunu svuorku,
Kam naveja vaiņuceņa.
280 [Nautrēnu (Zaļmuižas) Ldz].

39002.

Ku puķīti dabūjuse,
Pušķoj' savu vaiņadziņu:
Šī pēdēja vasariņa
Puškojama, valkājama.
245 [Lutriņu Kld].

39003.

Kuŗas puses tā meitiņa,
Zirņu ziedu vainadziņš?
To es gribu lūkoties
Baltajam bāliņam.
51 [Bērzpils (Domopoles) Abr].

39004.

Kupla līpa izaugusja
Muna tāva pogolmā.
As izaugu zam līpeņas,
Līpa zariņus darinuoj',
As vainagus darinovu.
143 [Jāsmuižas D].

39005.

Kupli mani brunči bija,
Zarots mans vainadziņš;
Puiši kājas apdauzīja,
Man pakaļ dzīdamies.
378 [Seces Jk].

39006.

Kur braukdamsi, tu, puisīti,
Ar tiem skalu vāģīšiem?
Braukš' uz Rīgu kroņu pirkt,
Vedīs māsu sveši ļaud's.
241 [Lubānas Md].

39007.

Kur es iešu, kur tecēšu,
Kur glabāšu vaiņadziņu?
Rokā vien vēcināšu,
Līdz atjās bāleniņis.
364 [Sakas (Upesmuižas) Azp].

39008.

Kur ir, māte, tavas meitas,
Kad tu pate namu slauki?
Manas meitas kambarēji
Zaroj zīļu vaiņadziņ'.
15 [Alūksnes Vlk].

39009.

Kur rudeņ taidi zīdi,
Kaidi zīdi pavasar?
Kai varātu vainadzeņu
Bez volūdu iznosuot?
522 [Zvirgzdienes Ldz].

- 398 -

39010.

Laba tēva meita biju,
Ilgi sēdu vaiņagā;
Veca meita, vecs pūriņd,
Veca nauda dibenā.
443 [Turlavas Kld].

39011.

Labāk biju veca meita,
Ne nelieša līgaviņa;
Lai zied mani sirmie mati
Apakš zīļu vaiņadziņ(a).
378 [Seces Jk].

39012.

Lobuok sovu vainadzeņi
Uz akmeņa sasytusi,
Na kai kaidam naveikļam,
Kai par nīku atdavusi.
314 [Pildas Ldz].

39013.

Labāk mana galva krita
Uz cinīša mežmalā,
Nekā manis vainadziņis
Nelieš' tēva dēliņam.
359 [Rūjienas Vlm].

39014.

Labāk mani sirmi mati
Apakš zīļu vaiņadziņ(a),
Nekā sniedzi (sniedzu) sav' rociņu
Netiklam arājam.
605 [Skolas].

39015.

Labāk veca meita biju,
Kā netikļa līgaviņ(a).
Lai zied mani sirmi mati
Apakš zīļu vaiņadziņa.
605 [Skolas].

39016.

Lai bij daiļa, kas bij daiļa,
Daiļa rožu ravētāja:
Baltas zeķes, melnas kurpes,
Sarkans rožu vaiņadziņš.
605 [Skolas].

39017.

Lai es biju veca meita,
Vēl neiešu šovasar.
Glaudu savus sirmus matus
Zem vizuļu vainadziņa.
3 [Adulienas Md].

39018.

Laime bija meitenēm
Lobu tīsu atnasuse:
Nacelt puču vainadziņa,
Ni pret kungiem, ķēniņiem.
605 [Skolas].

39019.

Lai guli (guļ) toutu dvēselīte
Myužam elles dybynā!
Kuo guli (guļ) muns vainadziņš
Myužam pyura dybynā.
605 [Skolas].

39020.

Laima tup kalniņā,
Zelta kurpes kājiņā.
Es tev lūdzu, mīļā Laima,
Dod man savu vainadziņu,
Lai es esam (esmu) smuka meita,
Tautieša(m) līgaviņa.
188 [Klosteres (Klosteres-Aizputes) Azp].

39021.

Lai zaļoja, kas zaļoja,
Bērza birze, tā zaļoja.
Vaiņags manā ga(l)vīnā,
Tā (Tas) tik zaļi nezaļoja:
Tas novīta nelaikā,
Bērnu raudas klausoties.
192 [Kosas C].

39022.

Lai ziedēja vainadziņš
Ar sudraba ziediņiem;
Vainagami skaisti ziedi,
Manim gaužas asaras.
489 [Vidsmuižas (Vidsmuižas, Gaļānu) Rz].

39023.

Lejā auga ozoliņi,
Ne lapiņa nečabēja.
Es aizgāju raudzīties,
Nopin' zīļa (zīļu) vainadziņu;
Nopin' zīļa (zīļu) vainadziņu,
Gāju tautas raudzīties.
84 [Dikļu Vlm].

39024.

Līku loku upe tek
Zaļa zīda meklēdam';
Tik, upīt, zaļa zīda,
Kā manā vaiņagā.
48 [Bērzaunes Md].

- 399 -

39025.

Liepa auga kalniņā,
Zelta lapa galiņā:
Es uzaugu pie māmiņas,
Galvā zīļu vaiņadziņš.
322 [Praulienas Md].

39026.

Linam bija zili ziedi,
Kukuriņš galiņā;
Meitai bija vainadziņš
Dzeltānos matiņos.
605 [Skolas].

39027.

Sevkuram lineņam
Zalta pūga galiņā;
Sevkurai meitinei
Zalta krūnis galviņā.
326 [Preiļu D].

39028.

Lūku lūkim šolka burdi
Ap muosiņas vainadziņu.
Kur jei jēme, kas jai deva,
Mes bruoliņi, napierkom.
143 [Jāsmuižas D].

39029.

Lustīgam, vēlīgam
Noņemt manu vainadziņu.
Vai es pati ne lustīga,
Vainadziņa valkātāja?
241 [Lubānas Md].

39030.

Man aizgāja šī vasara
Triju ziedu meklējot:
Zirņu ziedu, pupu ziedu,
Sarkanā dāboliņa.
378 [Seces Jk].

39031.

Mani brāļi bēdājās,
Kad es ilgi vaiņagā.
Nebēdājat jūs, brālīši,
Neb' es viena vaiņagā.
39 [Bārtas Lp].

39032.

Manis gaida muotis mjaita,
Vylnoneitis raksteidama;
Vylnoneitis raksteidama,
Vaiņuceņu dareidama.
280 [Nautrēnu (Zaļmuižas) Ldz].

39033.

Mani māmiņa atškeira
Pošā zīdu laiciņā;
Nūvej maņ, muomuliņa,
Vysu zīdu vaiņuciņu.
604 [Dažādi iesūtītāji].

39034.

Mans sudraba vaiņadziņš
Stāv manā gāliņā;
Tas tautieša sirdi spiež,
Neļauj man novalkāt.
245 [Lutriņu Kld].

39035.

Manai zīļu vaiņagā
Vairāk zelta, ne sudraba;
Tauta dēlis cieti spieda,
Tas neļāva novalkāt.
188 [Klosteres (Klosteres-Aizputes) Azp].

39036.

Man zināma brāļa birze,
Es apmetu līkumīnu.
Ko līdz liepai platas lapas,
Ka tai ziemu pliki zari?
Ko līdz meitai vaiņacīns,
Ka tā ziemu nenesāja?
282 [Nīcas Lp].

39037.

Meitas savu vainadziņu
Ikdieniņas darināja;
Tautas savu cepurīti
Vecu vieni purināja.
224 [Lielvārdes Rg].

39038.

Mārgas sēd kalņeņā,
Pusmērdzeitis lejeņā;
Pusmērdzeišu vaiņeceņi,
Kai austreņa vizuļo.
559 [Rēzekne Rz apr.].

39039.

Voskavu šivu, voskavu pynu
Sav' vainuceņu.
Ka jas radzātu
Sav' eistu tāvu,
Jas jū pazeitu
Caur symt' duraveņu.
326 [Preiļu D].

39040.

Māsiņai, actiņai,
Rokā rožu vaiņadziņš;
Ne tas mirka rasiņā,
Ne bālēja saulītē.
378 [Seces Jk].

- 400 -

39041.

Muosiņ, skaista bryuklinīt,
Sorgoj sova vainuciņa.
Cyts sūlīs tāva zemi,
Cyts sudobra gredzintiņu.
Ir maņ pašai tāva zeme,
Pierks buoliņi gredzintiņu.
365 [Sakstagalas Rz].

1. Muosiņ, skaista bryuklenīte,
Sorgoj sova vainadzeņa.
Buoleņūs dzeivuojūt,
Daudzi draugu, tovarīšu.
174 [Kārsavas Ldz].

390411.

Muosiņ, jauna dzeivuodama,
Tuoļi gostu navadej;
Tuoļi gostus vadīdama,
Pavadīsi vainadziņu.
365 [Sakstagalas Rz].

39042.

Muosas, munu vaiņadziņu
Pi mateņu pīšyunit,
Kab tys tautas navekleits
Maņ nu golvas nanūjemtu.
174 [Kārsavas Ldz].

39043.

Mana balta māmulīte,
Ļauj man vaļas vaļoties,
Ļauj man manu vaiņadziņu
Rāvienā apmērcēt!
Lai tas spoži nespīdēja,
Lai tautām žēl nebija.
427 [Tadaiķu Lp].

39044.

Gāju mežā, cirtu priedi,
No priedītes gultu taisu,
Es gultiņā gulēdama,
Pinu rožu vainadzīni (vainadzīnu).
605 [Skolas].

39045.

Mēs ar savu māsīciņu
Kopā labi dzīvojām:
Vienu jostiņu jozām,
Vienu zīļu vainadziņu.
241 [Lubānas Md].

39046.

Mēs bijāmi trīs māsiņas,
Visas vienu augumiņu;
Sedzām vienu villānīti,
Likām vienu vaiņadziņu.
605 [Skolas].

39047.

Mīļā Māra mīļi lūdza:
Ar godiņu, jaunas meitas!
Ar godiņu, jaunas meitas,
Valkāt savu vaiņadziņu;
Dzirdēj' dažu vaiņadziņu
Bez godiņa noņemamus.
188 [Klosteres (Klosteres-Aizputes) Azp].

39048.

Mirdzēt mirdzi lielu tālu,
Manu zelta vainadziņ!
Lai atjāja tālas tautas,
Pār robežu tēva dēli.
384 [Sērmūkšu C].

39049.

Mirdzēt mirdz mans vaiņags,
Caur deviņiem glāžu logiem;
Tautu dēls man aizveda
Pār deviņām kungu valstīm;
Devītā vasarā,
Tad vēl nācu ciemoties.
146 [Jaungulbenes Md].

39050.

Mūsu pašu zeltenītes,
Tās kā niedres locījās;
Tās kā niedres locījās,
Augstu nesa vaiņadziņu.
604 [Dažādi iesūtītāji].

39051.

Myus vysom zaļi krūņi,
Tavs muoseņ, nūdzaltovs;
Tavs muoseņ, nūdzaltovs,
Tavs, muoseņ, vaira nezaļuos.
326 [Preiļu D].

39052.

Nasceišu, nasaceišu,
Kas elekšņa dūbumā:
Bite šyva sudobreņu,
Mārga zeiļu vaiņuceņu.
73 [Ciblas (Eversmuižas) Ldz].

39053.

Nadūd Dīvs taidu meitu,
Kaidas meitas kaimiņūs:
Veļtiņ veļ pīdorbā,
Dzeitiņ dzan teirumā.
I tī poši vainadziņi,
Zaļu syunu nūauguši.
348 [Rēznas (Rozenmuižas) Rz].

- 401 -

39054.

Nekaiš nieka tev, meitiņ,
Mana blēņu valodiņ';
Valkā pati ar godiņu
Savu zīļu vainadziņ'.
146 [Jaungulbenes Md].

39055.

Nalītiņa man nūruove
Lozdas veitu vainadzeņu,
Lai jis ruove, nanūruove,
Vai es cyta nanūveišu,
Lozduojā ganeidama.
466 [Vārkavas D].

39056.

Ne mūžam nelaižos
Jaunu puišu spēlītēs:
Spēlēdama nospēlēju,
Savu zīļu vainadziņu.
241 [Lubānas Md].

39057.

Nasaplot, rūžu krūms,
Nador mani žālobeņu;
Maņ pādējuo vasariņa
Vainadziņu nosojūt.
389 [Silajāņu Rz].

39058.

Nevienami es nedošu
Noņemt savu vainadziņu;
Vēl es gribu dažu labu
Tautu dēlu kairināt.
24 [Asares Il].

39059.

Nezīļoju vaiņadziņu,
Negribēju grūtu nest;
Nederēju ar tautām,
Negribēju sirdēstiņu.
364 [Sakas (Upesmuižas) Azp].

39060.

Ņem mani, tautiet,
Neraugi maziņu!
Cels mani kurpītes,
Cels vainadziņis.
356 [Rudbāržu Azp].

39061.

Nedomā, tu tautieti,
Kad es lieti nederēju:
Pate savas kājas āvu,
Pate viju vaiņadziņu.
227 [Liepkalnes (Liepkalnes-Ozolu) Md].

39062.

Nosaviju vainadziņu
Na akmeņa lapiņām,
Ne tas mirka rasiņā,
Ne pelēja saulītē.
322 [Praulienas Md].

39063.

No vaiņaga es pazinu:
Jauna jauna tautu meita;
No vaiņaga zīles bira,
No acim asariņas.
75 [Cirgaļu (Aumeisteru) Vlk].

39064.

Nyuļa muna gaisma ausa,
Nyuļa muna sauļa ļācja;
Nyuļa muns i vaiņuceņš
Pupurūsi taisējuos.
18 [Andrupenes Rz].

39065.

Nu tik gribu meita būt,
Nu tik daiļi puškoties;
Nu tik liekšu vaiņagami
Trīs kārtām zelta burbulīti.
188 [Klosteres (Klosteres-Aizputes) Azp].

39066.

Nyuļa man mārgom byut,
Nyuļa laiku paskruošeit.
Nu būrdeišu kraklus šyvu,
Nu zeileišu vaiņucjani.
194 [Krāslavas D].

39067.

Nu vēlīga vasariņa,
Man par meitu dzīvojot.
Tad uz citu rudentiņu
Vizēs stalta aubīte.
515 [Ziemeŗu Vlk].

39068.

Pāri bridu baltābolu,
Sarkano meklēdama;
Kad dabuju sarkano,
Tad noviju vaiņadziņu.
290 [Ogres C].

- 402 -

39069.

Pasaver, tu muosiņ,
Kaids jau tovs vainadziņd:
Jau tovam vainagam
Puse zīdu nūbyruse;
Koldz aizbrauks da tautom,
Ūtra puse i nūbiers.
466 [Vārkavas D].

39070.

Pats audzēju līgaviņu
Dzelteniem matiņiem;
Pats nopirku Vāczemē
Udens zaļu (zīļu?) vainadziņu.
560 [Rīga ].

39071.

Pa vaiņugam vīņ pazynu,
Nabyus loba dzeivuošona:
Vysi Reigas vyzuleiši
Ryusēt ryus, nazaļoj.
174 [Kārsavas Ldz].

39072.

Piebaldzēnu meitiņām
Smalku ratu (=rakstu?) villainītes;
Smalku ratu villainītes,
Lazdu ziedu vainadziņi.
483 [Veselavas (Veselauskas) C].

39073.

Pa celiņu tecēdama,
Vainadziņu rokā nesu;
Nav nevienas kuplas liepas,
Kur pakārt vainadziņu;
Nav neviena tautu dēla
Pa manam prātiņam.
3 [Adulienas Md].

39074.

Puortecēju zaļu bierzi,
Atsasādu uz olūta;
Atsasādu uz olūta,
Nūsaveju vainadziņ(u).
466 [Vārkavas D].

39075.

Pērc, tautieti, vaiņadziņu
Sudrabiņa lapiņām;
Kad tu mani tautās vedi,
Paņem' rožu vaiņadziņ'.
228 [Liepnas (Lipnas) Abr].

39076.

Pērn uzpinu rožu kroni,
Šogad baltu (balta) amoliņa;
Citu gadu vairs nepīšu,
Tad aubītes šūdināšu.
187 [Ķempju Rg].

39077.

Pieci brāļi vienai māsai
Rīgā kroni kaldināja;
Ne zariņa nepakala,
Jau slavīte Vāczemē.
378 [Seces Jk].

39078.

Pieci brāļi, viena māsa,
To mēs mīļi turēsim:
Cits pirksima zīda kleiti,
Cits sudraba gredzentiņ',
Cits iesima Jelgavā
Vaiņadziņu kaldināt.
282 [Nīcas Lp].

39079.

Pieci brāļi, viena māsa,
Visi pirka vainadziņus;
Visi pieci sapirkuši,
Šķiņķo man vainadziņu.
127 [Grostonas Md].

39080.

Pieci brāļi, viena māsa,
Pirk vaiņagu raudādami;
I tā paša nenopirktu,
Kaut māsiņa neraudāj'se.
373 [Sarkaņu Md].

39081.

Piecu brāļu māsa biju,
Pieci raksti vaiņakā:
Divi zelta, div' sidraba,
Piektais sauli mirdzināj'.
305 [Pastendes Tl].

39082.

Pinu, pinu, viju, viju,
Zem ozola stāvēdama:
Sidrabīna pīnīt' pinu,
Zelta viju vainadzīnu.
192 [Kosas C].

39083.

Pinu, pinu vainudziņu
Vusvusuodim zīdiņim;
Nūsavina lyna zīds,
Tys vysami myužiņam.
493 [Viļakas (Marienhauzes) Abr].

- 403 -

39084.

Pirciet, brāļi, vainaciņu,
Es jau ilgi nevalkāš';
Pirks tautiets villānīti,
To valkāšu visu mūžu.
322 [Praulienas Md].

39085.

Pīdarāt pīdarā(ja)
Man tis puču vainucīc:
Dzaltoni mun matiņi,
Sorka(n)c puču vainucīc.
605 [Skolas].

39086.

Piderēt piderēju
Pret tū meitu muomuļiņu:
Gluda galva, balta mute,
Sārkanc rūžu vainuziņš.
605 [Skolas].

39087.

Piektdien gāju puķītēs,
Sestdien pinu vainadziņu;
Svētdien gāju baznīcā
Ar puķīšu vainadziņu.
241 [Lubānas Md].

39088.

Piekususi, nevar vaira,
Pēc bāliņa dzīdamās:
Rokā nešu vaska kurpes,
Klēpī zīļu vainadziņu.
545 [Krustpils D apr.].

39089.

Piemiņām, pasakām,
Māsa auga bāliņos:
No tāsim pūru šuva,
Astru vija vaiņadziņ'.
14 [Alsviķa Vlk].

39090.

Platu ģērbu zīda jostu,
Uz galviņas vainadziņ(u);
Uz galviņas vainadziņ(u),
Ar dimanta lapiņām.
497 [Vīpes (Mežmuižas) D].

39091.

Protat kaunu, bāleliņi,
Pērkat rožu vainadziņu!
Man bāliņš linus deva,
Linu šķiedras skaitīdams.
605 [Skolas].

39092.

Prūtīt gūdu, buoleleņi,
Izlīcīt maņ vaiņudzeņi!
Es par tū jums paļeidzēšu,
Pi māmeņas dzeivuodama.
174 [Kārsavas Ldz].

39093.

Puču drivu ganīdama,
Viju puču vaiņadziņu;
Nūsavina linu zīda,
Tis vusam myužiņam.
493 [Viļakas (Marienhauzes) Abr].

39094.

Puķe puķe, māsa māsa,
Abas vienu daiļumiņu:
Vienu veda tautiņās,
Otru vija vaiņagā.
605 [Skolas].

39095.

Puķītēm, rozītēm,
Dūdināju vaiņadziņu;
Trīs vasaras tautu dēlu
Asarās raudināju.
188 [Klosteres (Klosteres-Aizputes) Azp].

39096.

Pučeitēs sādādama,
Sasagivus vainadziņu.
Vai Dīveņi, kur palyka,
Ka navaida rūceņuos?
247 [Makašānu Rz].

39097.

Pupiņai, māsiņai,
Raibs vaiņags galviņā.
Es bij daiļa mātes meita,
Man nebija tāda vainadziņa;
Pupiņai Dieviņš deva,
Man nokala kalējiņš.
213 [Lazdonas Md].

39098.

Purvu bridu ne ābulu,
Skujas bira vainugā;
Tautās gāju, ne bāliņos,
Grūts mūžiņš dzīvojot.
605 [Skolas].

39099.

Purvā dzinu ganīdama,
Ņiedru viju vainadziņu;
Es noviju, skaisti pinu,
Svešus ļaudis kaitināju.
605 [Skolas].

- 404 -

39100.

Pūt, vējiņ, kā mežā,
Manā puķu vaiņagā!
Pieci, seši tautu dēli
Zobus vien i klabināj'?
241 [Lubānas Md].

39101.

Pūt, vējiņi, lauz kociņu,
Nelauz koka galotnītes;
Nāc, tautiet, ņem māsiņu,
Neņem māsas vaiņadziņu.
493 [Viļakas (Marienhauzes) Abr].

39102.

Redz, kur koši, redz, kur koši
Div' māsiņas mitojās:
Viena zīļu vaiņadziņu,
Otra zīda nēzdaudziņu.
364 [Sakas (Upesmuižas) Azp].

39103.

Reta reta tā sētiņa,
Kur vītols vārtos auga;
Reta reta tā meitiņa,
Kas nes zīļu vaiņadziņu.
378 [Seces Jk].

39104.

Reti zied sila gali
Ar baltiem ziediņiem;
Reta meita novalkāja
Godam savu vaiņadziņu.
345 [Remtes Tk].

39105.

Rībenīša meita beju,
Greišļa veju vaiņuciņ';
Ni muocēj(u) rūžu sēt,
Ni mogonu izrevēt.
414 [Stirnienes Rz].

39106.

Riņķiem griezti man matiņi,
Sudrabiņa vainadziņš;
Būs tā māte, kas man dos
Sav' dēliņu arājiņu.
241 [Lubānas Md].

39107.

Rūka rūceņi mozguo,
Obi grib boltas byut;
Muosa muoseņi cerā,
Obom zeiļu vaiņuceņi.
522 [Zvirgzdienes Ldz].

39108.

Sacērt mani buoleleņi
Trejom durom ustabeņu:
Pa vīnomi saule lēcja,
Pa ūtromi nūrītēja,
Pa trešomi es izguoju
Ar tū mirtu vainadziņu.
365 [Sakstagalas Rz].

39109.

Saglaužu galviņu,
Izliku vizuļa vainadziņu.
Kuri vēji pūta,
Tie skandināja;
Kuŗas tautas jāja,
Tās bildināja.
449 [Ungurmuižas D].

39110.

Sarkanbalta pati biju,
Sarkans rožu vainadziņš;
Es iegāju baznīcā,
Kā rozīte ziedēdama.
259 [Mazzalves (Ērberģes) Jk].

39111.

Sarkans rožu vainadziņš
Zied manāji dārziņāji;
Vajag gudra tēva dēla,
Kas var mani bildināt.
223 [Lielstraupes C].

39112.

Sasukovu gludu galvu,
Liku puču vainadziņi;
Liku puču vainadziņi,
Sāstūs bruoļu vidiņā.
Nosā, muosa, ai gūdiņi
Zīdēt zīd galviņā.
605 [Skolas].

39113.

Sasaviju vainadziņu
No tiem zelta pureņiem;
Daskrējuši ciema puiši,
Norauj manu vainadziņu.
241 [Lubānas Md].

39114.

Sasaviju vainadziņu,
Šādu puķu, tādu puķu:
No ošiem, no kļaviem,
No svētiem kociņiem.
241 [Lubānas Md].

- 405 -

39115.

Sāpēt sāp
Mana galviņa,
Krijas gabalu
Nesājot.
126 [Grobiņas Lp].

39116.

Sasukovu gludu golvu,
Lyku zeiļu vainadziņi,
Lai bitīte nazamat
Munu motu galiņūs.
35 [Baltinavas Abr].

39117.

Savej maņ, muomiliņi,
Vysu zīdu vainudziņu;
Lozdu zīdu vīn nalīci,
Tī zīdēja gavēnī.
389 [Silajāņu Rz].

1. Šaidu zīdu, taidu zīdu,
Es saveju vainadziņu;
Lozdu zīdu vīn nabeja,
Tei zīdēja gavēnī.
389 [Silajāņu Rz].

39118.

Savij man, māmuliņa,
Visu ziedu vainadziņu;
Linu ziedu vien navij,
To nasāšu tautiņās.
198 [Krustpils D].

39119.

Savej maņ, māmeņa,
Vyzbaleišu vaiņuceņu;
Tu saveji, as nosuoju,
Maņa saucja vyzbaleites.
280 [Nautrēnu (Zaļmuižas) Ldz].

39120.

Savij man, māmuliņa,
Visu puķu vainadziņu;
Liec manā galviņā
Visu gudru padomiņu!
241 [Lubānas Md].

39121.

Savij mun, māmuliņ,
Visu ziedu vainadziņ':
Pupu ziedu, ābeļ' zied(u),
Paparkstiņas cekulā.
127 [Grostonas Md].

39122.

Sešu bruoļu es muosiņa,
Sorkons rūžu vaiņuceņš;
Tautas nuocja, tautas braucja
Pēc tuo rūžu vaiņuceņa,
Kam māmeņa atdavusja,
Byut' oruoja ļaudaveņa.
50 [Bērzgales (Kuļņēvas-Labvāržu) Rz].

39123.

Sēj, muoseņa, rožas sēj,
Muoluotojā kalniņā;
Šūvokor galviņā
Šūs rožu vainuceņš.
170 [Kapiņu D].

39124.

Syla molu tacādama,
Rūkā nešu vainadziņu;
Rosā man kuojas mierka,
Skujas byra vainagā.
29 [Aulejas (Grāveru) D].

39125.

Siliņā vietu taisu,
Pie priedītes galvu liku,
Pie priedītes galvu liku,
Zaros kāru vainadziņu.
497 [Vīpes (Mežmuižas) D].

39126.

Skaistas skaistas rūžas sēju,
Dēļi sova vaiņuceņa;
Ka daguoja vaiņuks veit,
Nav vēl rūžas izplaukušas.
414 [Stirnienes Rz].

39127.

Skaistai birzei cauri gāju,
Rožu vaiņags galviņā;
Skaisti mani bāleliņi,
Dzelteniem matiņiem.
72 [Cesvaines Md].

39128.

Skaista (skaistu) pučeit krūnī veju,
Sev pi rožu vainudzeņa;
Pīdarāt pīdarāja
Pi gudruo oruojeņa.
265 [Mērdzenes (Michailovas) Ldz].

39129.

Slivi munis augumiņis
Treju kungu valstiņā;
Zīd munā galviņā
Sorkons rūžu vainadziņš,
Ku (Kas) zīdāja, tū nosuoju,
Jo tautiņas kairinuoju.
29 [Aulejas (Grāveru) D].

- 406 -

39130.

Slēp, Anīt, tu gūdiņu,
Slēp tu zeiļu vainadziņu!
Kurms saroka tev duorziņu,
Juonīts saroks vainadziņu.
143 [Jāsmuižas D].

39131.

Smilga auga ceļmalēji,
Zelta rasa galiņēji;
Māsiņ' auga brālīšos,
Zelta kronis gāliņē.
188 [Klosteres (Klosteres-Aizputes) Azp].

39132.

Smuidris bija ozoliņis,
No kā pinu vainadziņ(u);
Vēl smuidrāks tautu dēls,
Vaiņadziņa tīkotājs.
352 [Rozenas (Rozbeķu) C].

39133.

Speidi, muns vainudziņš,
Caur kūkim, caur mežim;
Jū speidēja, jū nosovu,
Jū skaistuoku darinovu.
348 [Rēznas (Rozenmuižas) Rz].

39134.

Spoža saule uzlēkuse
Meitu mātes istabā(j)i;
Tā nebija spoža saule,
Tas meitiņas vaiņadziņš.
214 [Lažas Azp].

39135.

Stāvēj' manis vaiņadziņis
Trīs rindiņām galviņā,
Lai sedloja tautas dēlis
Trīs rītiņus kumeliņu.
605 [Skolas].

39136.

Stuovit, muni voska moti,
Zam vyzuļa vainadziņ';
Kod oruoja sagaidīšu
Pa sovami pruoteņam.
605 [Skolas].

39137.

Steidzies, mana rožu druva,
Jau es esmu saderēta;
Jau manā galviņā
Saderētais vaiņadziņš.
119 [Gaujienas Vlk].

39138.

Sukā galvu, platgalvīt,
Liecies zīļu vaiņadziņu:
Lei bitītes nesameta
Tavā matu galiņā.
290 [Ogres C].

39139.

Sudraboti man matiņi,
Zelta viju vainadziņu;
Ne galviņas neatgriezu
Uz tiem brāķa puisīšiem.
72 [Cesvaines Md].

39140.

Sudrabiņa man matiņi,
Zelta viju vainadziņu;
Vai tādēļ man sabrauca
No Vāczemes precenieki?
127 [Grostonas Md].

39141.

Šās vasaras galiņā
Noņems manu vainadziņu;
Noņems manu vainadziņu,
Uzliks mici, cepurīti.
378 [Seces Jk].

39142.

Šī pēdēja vasariņa
Vaiņadziņu valkājot.
Šis pēdējs mans mūžiņis
Pēdējē vasarē:
Pēdējs rožu vaiņadziņis,
Zied manē gāliņē.
200 [Kuldīgas Kld].

39143.

Šāgads brūte kroni vija
Avotiņa maliņā;
Tekam abas mēs, māsiņas,
Iegrūdīsim upītē.
241 [Lubānas Md].

39144.

Tautu dēla mīļi vārdi
Lai guļ elles dibenā,
Kā guļ man vaiņadziņš
Nevalkāts pūriņā.
239 [Lizuma C].

39145.

Tautiets mani vizināja
Ābolaina (Ābolainu) kumeliņa (kumelinu).
Ko tu, šķelmi, vizināsi,
Ķīlām ņēmi vainadziņu?
224 [Lielvārdes Rg].

- 407 -

39146.

Tautu meita lielījāsi,
Zelta kaltu vainadziņu.
Ko lielies, tautu meita,
Kad tu daiļi izpuškota:
Villainīši, pakarīši,
Pirkti mana bāleliņa.
604 [Dažādi iesūtītāji].

39147.

Tautiešami acis dega,
Kā raibami vanagami;
Redzēj' mani staigājāmu,
Redz vaiņagu valkājami,
Redz villenes cilājami.
605 [Skolas].

39148.

Tauta saka sēdēdama:
Tā, brāliņi tav' māsiņa;
Tā, brāliņi, tav' māsiņa,
Rokā nesa vainadziņu.
378 [Seces Jk].

39149.

Teci rikšus, kumeliņ,
Pa to sila gabaliņu,
Lai nebira priežu skujas
Manā zīļu vaiņagā.
605 [Skolas].

39150.

Tik vien bija skaistu meitu,
Kā Daugasnes dzeltāniņas:
Visām brunči šņorēm šūti,
Visām pērļu vaiņadziņi.
358 [Rugāju Abr].

39151.

Ticiet man, neticiet,
Man būs kāzas šoruden:
Man bitīte iesameta
Vainadziņa cekulā.
198 [Krustpils D].

39152.

Trīs gadiņi Rīga rība -
Kas to Rīgu rībināj'?
Pieci brāļi, viena māsa,
Rīgāi kronu kaldināj'.
188 [Klosteres (Klosteres-Aizputes) Azp].

39153.

Treis muoseņis krūni roksta,
Aiz lūdzeņa sādādamys:
Vīna beja man' muoseņa,
Utra bruoļa ļaudaveņa,
Treša beja eistyn sveša,
Tei byus muna ļaudaveņa.
143 [Jāsmuižas D].

39154.

Treis muosiņas, treis lapeņas -
Kur mēs treis staiguosim?
Zuoļu plyuktu, gūvu slauktu,
Vaiņuceņu darynuotu.
389 [Silajāņu Rz].

39155.

Treis muoseņas, treis lasītes,
Treis vyzuļu vainadzeņi.
Byus tautom josodloj
Treisdeveņi kumeleņi.
265 [Mērdzenes (Michailovas) Ldz].

39156.

Trīs tautieši klāt stāvēja,
Kad es pirku vaiņadziņu.
Divi saka: pirc, māsiņ,
Trešais: ilgi nevalkāsi;
Tas sacīja: nevalkāsi,
Kas nocēla vaiņadziņu.
358 [Rugāju Abr].

39157.

Trīsreiz bitīt' riņķī griežas
Ap to manu vaiņadziņ'.
Griezies, bitīt, negriezies,
Šogad kāzu tev nebūs.
170 [Kapiņu D].

39158.

Tridi ridi muns pyuriņš,
Sorkons rūžu vainudziņš;
Pībirst lopu, pībirst zoru,
Pībirst smolkuo sudrabiņa.
493 [Viļakas (Marienhauzes) Abr].

39159.

Tu, māmiņ, neliedzies,
Tev ir divas malējiņas:
Es redzēju maltuvē
Divi puķu vainadziņi.
72 [Cesvaines Md].

39160.

Tu muoseņa, es muoseņa,
Meisimēs vainagim:
Tovs bej zalta panteņim,
Muns sudobra lapeņom.
295 [Ozolmuižas Rz].

- 408 -

1. Tu muosiņa, es muosiņa,
Meisimies vaiņagim:
Tovs ir zilu, zaļu zīdu,
Muns sudobra punktiņom.
435 [Tilžas (Kokorevas) Abr].

39161.

Tu muoseņa, as muoseņa,
Tev gūteņa, man gūteņa;
Puordūsim tuos gūteņas,
Pierksim zeiļu vainuceņu.
Nūpierkuši vainuceņu,
Iļiksimi pyuriņā.
170 [Kapiņu D].

39162.

Tu, puisīti, vella sēkla,
Nekrāp meitu vaiņagā;
Vells krāps tavu dvēselīti
Dziļā elles dubenā.
282 [Nīcas Lp].

39163.

Uz robežas ganīdama,
Viju rožu vainadziņu.
Robežnieki zagļu ļaudis,
Nozog manu vainadziņu;
Nozagudi vainadziņu,
Gribēj' mani pašu zagt.
209 [Lauberes (Lauberes-Ozolu) Rg].

39164.

Upe upe, meita meita,
Tās (Tām) vienīgs tikumiņš:
Upe meta līkumiņu,
Meita savu vainadziņu.
378 [Seces Jk].

39165.

Vai būs mana brāļa sieva
Rožu ceļa staigātāj'?
Kā es pate, brāļu māsa,
Rožu kroņa valkātāj'.
497 [Vīpes (Mežmuižas) D].

39166.

Vainadziņu darināju,
Tas man labi piederēja;
Es aubītes nemīlēju,
Tā man labi nepieder.
241 [Lubānas Md].

39167.

Vainadz, munu vainadziņu,
Kristaineiti, zaraineiti!
Caur kristenim saule lac,
Caur zarenim nūrītjā.
605 [Skolas].

39168.

Vainug, munu vainudziņ,
Kur man beja tevi likt?
Liku pyurā - lūcījous,
Kuoru acīs - zīdi byra.
348 [Rēznas (Rozenmuižas) Rz].

39169.

Vaiņag, manu vaiņadzīnu,
Vairāk zelta, ne sudraba.
Vaiņadzīnu vien glabāja (glabāju),
Kā sirsnīnu azotī.
94 [Dunikas Lp].

39170.

Vaiņag, manu vaiņadziņu,
Vairāk zelta, ne sidraba!
Div' oriņas zelta lika (liku),
Vienu sīka sidrabiņa.
194 [Krāslavas D].

39171.

Vaiņag, manu vaiņadziņ,
Vairāk zelta, ne sudraba!
To man dara dui brālīši,
Viens otram spītēdami:
Vecais brālis zelta (zeltu) pirka,
Jaunais pirka sudrabiņu.
427 [Tadaiķu Lp].

39172.

Vaiņug, munu zaraineiti,
Vaira zalta, na sudobra!
Zalta, sudobra dabuoju,
Sev vaiņuga nadabuoju.
174 [Kārsavas Ldz].

39173.

Vaiņadziņu valkādama,
Puišam mutes es nedevu.
Kam man savu balto muti
Doti tādam smurguļam.
46 [Beļavas Md].

39174.

Vakar māsa rozes šķina,
Šodien vij(a) vainadziņu,
Svētdien ies baznīcā,
Liks kronīti galviņā.
545 [Krustpils D apr.].

- 409 -

39175.

Valkāj' savu vainadziņu,
Ar kājiņu piemīdama,
Kamēr man gadījās
Pa prātam arājiņš.
193 [Krapas Rg].

39176.

Vuorkavīšu meita (beju),
Kolupīšu vainadziņš;
Pajems mani kolupīts,
Vainagā vārdamīs.
168 [Kalupes D].

39177.

Voskani muni matini,
Sorkans rūžu vaina(dziņš);
Pi tautīša voski moti,
Pi buoliņa vainadziņ(š).
605 [Skolas].

39178.

Veldē rudzi, veldē mieži,
Nu ir laba vasariņ(a)!
Nu es gribu šūdināt
Smalku zīļu vainadziņ(u).
262 [Meirānu Md].

39179.

Velti, puisi, lūkojies
Tu pēc mana vainadziņa.
Kur tu, tautu neveiklīti,
Tiks' pie mana vainadziņa?
263 [Mēmeles Jk].

39180.

Vēl man vaļa, vēl man vaļa
Bērzu birzi trīcināt:
Vēl manā galviņā
Vizuļots vaiņadziņš.
605 [Skolas].

39181.

Vienu viet' nolīgotu,
Ar bāliņa līgaviņu;
Kam ziediņu nerāvusi,
Nevijusi vainadziņ'.
241 [Lubānas Md].

39182.

Veju, veju, nanūveju
Lozdas zīdu vainadzeņi;
Gaidu, gaidu, nasagaidu
Svešas muotes mīlu vuordu.
280 [Nautrēnu (Zaļmuižas) Ldz].

39183.

Veju, veju, nasaveju
Rasinīšu vainaciņa;
Gouju, gouju nanūguoju
Bruoleņam sļonās(?)
168 [Kalupes D].

39184.

Vizi, vizi, ezereņ,
Smolkajom raudeņom;
Vizi, vizi, vainadzeņ,
Caur kryumim, žagorim.
Jū vizēja, jū nosuoju
I tautīšus kairynuoju.
435 [Tilžas (Kokorevas) Abr].

39185.

Vysapleik rūzes dāstu,
Vydā dāstu rūtu kryumu.
Nu rūžeņu man slaveite,
Nu rūteņu vainadziņš.
Ļaudis slavi man atjēma,
Vainaciņa naatjēma.
168 [Kalupes D].

39186.

Vēl staigāju vainagā,
Jau micīti izrakstīju;
Izrakstīj'se noglabāju
Pašā pūra dibenā.
511 [Zebrenes (Reņģes) Tk].

39187.

Vysas muosiņas bejom,
Vysom zeiļu vaiņadziņi;
Kuru tautas nycynoi,
Tei aiz tuos i aizastuoj.
389 [Silajāņu Rz].

39188.

Visas bites ziedos gāja,
Kad saulīte atspīdēja;
Visas meitas kroni pin(a),
Kad puķītes uzziedēja.
9 [Aizputes (Aizputes-Pils) Azp].

39189.

Vizuļots, vizuļots
Tautu meitu vaiņadziņš;
Neilgā laiciņā
Nobirs tavi vizulīši.
115 [Galgauskas Md].

39190.

Vysi celeņi i rauduoja,
Ka as jauna vīgli guoju;
Vysi kūceņi pīleika,
Ka as veju vainuceņu.
143 [Jāsmuižas D].

- 410 -

39191.

Vysu myužu saule ļēca
Kuplas līpas galiņā;
Vysu myužu tautis dāls
Roud dēļ muna vaiņadziņa.
Vai tu roudi, vai naroudi,
Tu jau viņa nadabyusi.
228 [Liepnas (Lipnas) Abr].

39192.

Viza, viza, kamaniņas
No kalniņa lejiņā;
Tā vizēja māsiņām
Brāļu pirkti vainadziņi.
198 [Krustpils D].

39193.

Zaļa prīde, zaļa egle,
Zaļa bārza viersyunīte;
Vēļ zaļuoks vainadziņš,
Rasenīšu vēl (vīn) nūveits.
170 [Kapiņu D].

39194.

Zaļi rudzi, zalineiši (zaļ' lineiši)
Šuo tautīša teirumā;
Es (Tū) sovu vainadzeņu,
Vēļ zaļuoku darynovu.
29 [Aulejas (Grāveru) D].

39195.

Zaļu bierzi tacādama,
Rūkā nešu vaiņuceņi;
Puortecēju zaļu bierzi,
Tūlaik lyku iz galveņis.
314 [Pildas Ldz].

39196.

Žēlumiem nevarēju
Uz māsiņu raudzīties:
Tā staigāja melnu kreklu,
Noputēj'šu vainadziņu.
198 [Krustpils D].

39197.

Zīd rūžiņa, maganiņa,
Maņ pādejuo vasariņa;
Maņ pādejuo vasariņa,
Pādējs rūžu vainadziņš.
389 [Silajāņu Rz].

39198.

Zied', rozīte, neriet' krūma,
Šī pēdīga vasariņa;
Pēdīgs rožu vainadziņš,
Tautiņās aizejot.
198 [Krustpils D].

39199.

Zīdi, zīdi, puriniņi,
Pošā pura vidiņā;
Reit atīs gūvu gaņa,
Nūškeis tovu viersyunīti.
194 [Krāslavas D].

39200.

Zynu sovu oruojiņu,
Ļaudim vīn nasacīju;
Caur īdama, tacādama,
Vainadziņu vīn paceļu.
174 [Kārsavas Ldz].

39201.

Zierņu zīdu man matiņi,
Pupu zīdu vainadziņš;
Gudrajaji māmiņai
Man audzēti oruojiņi.
326 [Preiļu D].

39202.

Zeilem šivu vainuciņu,
Burtītem darinuoju,
Lai paleidz muns buoliņš
Da golam darinuot.
365 [Sakstagalas Rz].

39203.

Zodz, tautieti, ko zagdams,
Nezodz manu vainadzīnu!
Dārgs bij manis vainadzīns,
Vairāk zelta, ne sudraba.
192 [Kosas C].

Table of Contents |View Entire Work