HomeIntroductionBrowseImagesSearchLinks
Table of Contents |View Entire Work

- 333 -

1. Dažādas drānas un apģērbs un rota vispār

5573.

Ak Dievī, ak Dievī,
Būt' es bijse muižas meita!
Es valkātu pirktus brunčus
Zaļām zīžu bantītēm.
281 [Nītaures, Siguldas un Cēsu apvidū (Rg, C)].

5574.

Ai trinīta lindraciņ,
Rīt es tevi dedzināšu:
Kuŗš puisītis mani grib,
Negrib manu lindraciņu.
161 [Alšvangā (Alšvangas pag. Azp)].

5575.

Aiz ko mana māmuliņa
Ar ļaudiem nerunāja?
Zina manas villainītes
Ziediņiem locījusi.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

5576.

Aitiņ manu, vilniņ tavu,
Māmiņ, tavu darījumu!
Kā ābeli sagšu sedzu,
Kā magoni vilnainīti.
73 [Dzērbenē (Dzērbenes pag. C)].

5577.

Apāvos baltas kājas
Pie melniem lindrakiem;
Mīl Dievam, žēl ļaudīm,
Redz man' skaisti staigājot.
18 [Kliģenē, Meņģelē, Plāterē (Zaubes, Meņģeles un Plāteres pag. Rg)] (Kliģenē).

5578.

Apāvos baltas kājas
Pie melniem lindrakiem,
Jauni puiši no pakaļas
Zobus vien klabināja.
400 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

5579.

Augat man, labi lini,
Augat, baltas avitiņas,
Lai es varu puškoties
Līdz bajāra meitiņām.
144 [Gaviezē (Gaviezes pag. Lp)].

5580.

Auzas auzas, palīdziet
Kumeļam dubļu brist;
Brāļi brāļi, palīdziet
Māsiņai sudrabiņ'.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

5581.

Bagāts tēvs savu meitu
Sudrabā kaldināja.
Sudrabiņš vien vizēja,
Pate graša nemaksāja.
421 [Taurupes pagastā (Rg)].

1. Bajārs savas slinkas meitas
Ar sudrabu izpuškoja.
Sudrabiņš gan spīdēja,
Pašas lieti nederēja.
1233 [skat. 1410. (Jaunrozes pag. Vlk)].

5582.

Boguots tāvs sovu meitu
Sudobrā kaldynuo.
Kaldyn', tāvs, nakaldyn',
Tova meita natikleite.
434 [Ludzas un Abrenes apr.].

5583.

Balta balta tā puķīte,
Ziedēdama ielejā;
Bija balta nebūdama,
Vēl baltāks priekšautiņš.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)], 3641 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

5584.

Balta bija mātes meita,
Kas to baltu balināja?
Tēva rudzi, tēva mieži,
Mātes zirņu vācelīte.
205 [Ciecerē (Cieceres pag. Kld)].

- 334 -

5585.

Balta ieva kalniņā,
Vēl baltāka lejiņā;
Baltu sedžu villainīti,
Vēl baltāka pūriņā.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

5586.

Balta gāja mātes meita
Kā baltā ābelīte.
Kā tā balta nestaigās,
Trīs meitiņas velētājas.
185 [Lielezerē (Ezeres pag. Kld)].

5587.

Balta gāju ganiņos,
Balta ganus pavadīt.
Kur jūs mani redzējāt
Zilu melnu staigājot?
324 [Sēļpilī (Sēļpils pag. Jk)].

5588.

Balta mana vilnainīte,
Sarkaniem rakstiņiem;
Sarkans mans vainadziņš,
Sudrabiņa lapiņām.
41 [Stukmaņos (Pļaviņās Rg)].

5589.

Balta puķe ezerā
Ziedus vien purināja;
Brāļu māsa brāliņos
Rotu vien darināja.
324 [Sēļpilī (Sēļpils pag. Jk)].

5590.

Balta zied(i) laukmalē (laukmalā, mežmalē,)
. (mežmalā, upmalē, upmalā, ceļmalē,)
. (ceļmalā, kalniņā, līcītī etc.),
Vai bij ieva, vai ābele;
Balta gāja pa celiņu,
Vai bij sieva, vai meitiņa.
75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)], 68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)], 95 [Odzienā, Vietalvas (Odzienas pag. Md)], 121 [Gulbenē (Md)], 137 [Tirzā (Tirzas pag. Md)], 172 [Rāvā (Rāvas pag. Lp)], 190 [Kuldīgā], 197 [Sātiņos (Sātiņu pag. Kld)], 207 [Dundagā (Dundagas pag. Vp)], 208 [Ēdolē (Ēdoles pag. Vp)], 224 [Kabilē (Kld)], 226 [Kandavā (Tl)], 232 [Talsos (Tl)], 239 [Vecaucē (Vecauces pag. Jg)], 241 [Blīdienē (Blīdienes pag. Tk)], 246 [Lestenē (Lestenes pag. Tk)], 271 [Pienavā (Džūkstes pag. Jg)], 274 [Zaļā muižā (Zaļenieku pag. Jg)], 281 [Ūziņos (Jēkabnieku pag. Jg)], 321 [Zasā (Zasas pag. Jk)], 325 [Secē (Seces pag. Jk)], 3251 [Sunākstē, Neretā un Ērberģē (Sunākstes, Neretas un Mazzalves pag. Jk)], 379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē], 403 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

5591.

Balta zied(i) kalniņā, -
Vai zied ieva, vai ābele?
Ne zied ieva, ne ābele,
Pate balta brāļu (brāļa) māsa.
30 [Ozolu muižā, Suntažu draudzē], 126 [Kroņa Lejas pagastā (Lejasciema pagastā Vlk)].

5592.

Baltas gāja tās meitiņas,
Kas uzauga upmalā:
Baltu vilka, baltu sedze,
Mellu mērce upītē.
143 [Bārtā (Bārtas pag. Lp)].

1. Baltas baltas tās meitiņas,
Kas upītes maliņā;
Vēl baltākas tās meitiņas,
Kas upītes neredzēja:
Baltu vilka, baltu sedza,
Melnu mērca stoverī.
149 [Nīcā (Nīcas pag. Lp)].

5593.

Baltus autus kājās āvu,
Baltu māvu snātenīti,
Tam puišam žēl darīju,
Kas man' mazu nicināja.
335 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

5594.

Bija man, bija man,
Vēl vairāki vajadzēja:
Bija man linu krekli,
Vajag baltas villainītes.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

5595.

Bija man, bija man,
Vēl vajaga, vēl vajaga:
Bija man zīļu rota,
Vēl vajaga sudrabiņa.
69 [Bikserē (Patkules pag. Md)], 111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)].

1. Gana bija, gana bija,
Vēl vajag, vēl vajag,
Vēl vajag sidrabiņa
Pie balto villānīšu.
133 [Palsmanē (Palsmaņa pag. Vlk)].

5596.

Bij saktiņas, bij krellītes, -
Nekam lieti nederēja;
Ni man saktu, ni man kreļļu,
Es bij' pate vēlīgā.
6 [Annas muižā (Ķēču pag. Rg)].

5597.

Bite bite man' māsiņa,
Ābulā kājas āva,
Ābulā kājas āva,
Rasā muti mazgājās.
345 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

- 335 -

5598.

Brāļi brāļi, pērkat zeltu,
Es sudrabu nevalkāšu:
Sudrabs vilka gŗūtu svaru,
Gŗūt' manam mūžiņam.
174 [Rudbāržos (Rudbāržu pag. Azp)].

5599.

Brāļi mani brakalaiņi,
Visi lūšu kažokos,
Es māsiņa krellainīte
Sidrabiņa zābakos.
871 [Liepkalnes apk. (Liepkalnes pag. Md)].

5600.

Bāliņš gāja linu sēt,
Māsiņ' nesa sētuvīti.
Bāliņš manim dāvināja
Par sētuves nesumiņu
Trīs sagšiņas baltas vilnas,
Vienu zīda nēzdaudziņu,
Vienu zīda nēzdaudziņu,
Pāris zelta gredzentiņu.
335 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

5601.

Brāļu māsa sētiņā
Kā saulīte istabā;
Nebij zelta, ne sudraba,
Tik baltās villainītes.
408 [Krustpilī, Unguros un Stukmaņos (Krustpils, Ungurmuižas D un Pļaviņu Rg pag.)].

5602.

Brīnumiem, pasakām
Aug māsiņa bāliņos:
Liepu lapu villainīte,
Zītar' ziedu vainaciņš.
137 [Tirzā (Tirzas pag. Md)].

5603.

Darin' daiļi, māmuliņa,
Ne tu ilgi darināji:
Šo ziemiņu, vasariņu,
Līdz citam rudeņam.
324 [Sēļpilī (Sēļpils pag. Jk)].

5604.

Dievam tika, ļaudīm žēl,
Ka man raibi mugurā.
To man dara avju stallis,
Manas pašas tikumiņš.
170 [Lielnīkrācē (Nīkrāces pag. Azp)].

5605.

Dievam tika, ļaudīm žēl,
Ka raženi es staigāju.
Augs liniņi, vērpšu smalki,
Vēl staigāšu jo raženi.
185 [Lielezerē (Ezeres pag. Kld)].

5606.

Dīkļo dākļo
Par ustabiņu,
Kam brāļi nepirka
Vizuļa kroņa,
Vizuļa kroņa,
Zvārguļa jostas.
Vizuļa kronis
Spīdēt spīdēja,
Zvārguļa josta
Skanēt skanēja.
324 [Sēļpilī (Sēļpils pag. Jk)].

5607.

Dod, Dieviņ, dzīvojot,
Kad nebija uzaugot,
Kad nevilku uzaugot
Linu krekla mugurā.
134 [Sinolē (Sinoles pag. Vlk)].

5608.

Dod, māmiņa, man vairāk,
Man vairāk vajadzēja;
Tik vajaga brāliņam,
Cik krekliņu mugurā.
324 [Sēļpilī (Sēļpils pag. Jk)].

5609.

Dūd, mām'eņ, vylnuon'eiti,
Z'eida lūkim izrakst'eitu,
Lai redz vysi tautas dāli,
Ka bogota tāva m'eita.
435 [Latgalē].

5610.

Dzeltainā cielaviņa
Augstu nesa cekuliņu;
Tā es ar, tā es ar,
Bāliņos dzīvodama.
87 [Liepas muižā (Liepas pag. C)].

5611.

Iemu, iemu, teku, teku,
Kur māmiņa mani sūta,
Mēļu rotu pelnīdama,
Vizuļotu vainadziņu.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

5612.

Ekur meitu meitenītes,
Aplam tādu nedabūs:
Visām brunči šnorēm vērti,
Visām zīļu vainadziņi.
101 [Rankā (Rankas pag. C)].

- 336 -

5613.

Es ar savu māmuliņu
Vienreiz gluži sabāros:
Jau man rudas vilnainītes,
Vēl mazgāja rāvienā.
401 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

5614.

Es bagāta mātes meita,
Piecas runkas lindrakiem.
Pieci puiši, pusbaznīcas
Uz man's vienas raudzījās.
69 [Bikserē (Patkules pag. Md)].

5615.

Es bij' meite, laba meite,
Tādu meitu nedabē:
Seš' ort' zīd', trīs ort' mic',
Div' ort' lint' pakaļē;
Ugiņ' svārk', plēnens priekšauts,
Bišu spārna villeniņ';
Dzeltan's pastal's, balt's zeķ's,
Smalka lin' aukaliņ!
207 [Dundagā (Dundagas pag. Vp)].

5616.

Es bij' puisis, man bij nauda,
Es par naudu nebēdāju:
Dārgu pirku cepurīti,
Viegli liku galviņā.
169 [Nīgrandā (Nīgrandas pag. Azp)].

5617.

Es bij' puika, man bij nauda,
Es par naudu nebēdāju:
Sievai pirku zīda kleiti,
Sev sidraba zābaciņus.
1411 [Jaunrozē (Jaunrozes pag. Vlk)].

5618.

Es deviņu brāļu māsa
Sīkajāi sudrabāi,
Pate sēdu sudrabā,
Vainags zelta lapiņām.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

5619.

Es izvīlu māmiņai
Visas baltas vilnānītes,
Mīskstas cisas taisīdama,
Pagalvīti bāzīdama.
109 [Vestienā (Vestienas pag. Md)].

5620.

Es mātei pirmā meita,
Pirmā māļa malējiņa;
Man palika brūni brunči,
Ar bantēm vilnainīte.
75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)].

5621.

Es mātei viena meita,
Es raženi turējos:
Līdz zemīti brūni svārki,
Sarkans rožu vainadziņš.
2291 [Sasmakas novadā (Ārlavas pag. Tl)].

56211.

Es mātei viena meita,
Es tā visumīļākā,
Man bantīte skaidra zīda,
Kronīts zelta lapiņām.
39 [Skrīveŗos (Skrīveŗu pag. Rg)].

5622.

Es māmiņai viena meita,
Visa laba gribētāja:
Gribēj' laba pavalkāt,
Lab' ielikt pūriņā.
116 [Bormaņu muižā (Trapenes pag. Vlk)].

5623.

Es māmiņai viena meita,
Visa laba gribētāja:
Līdz zemīti brunčus velku,
Līdz jostiņu sidrabiņu.
137 [Tirzā (Tirzas pag. Md)].

5624.

Es mātei viena meita,
Visa laba gribētāja:
Priekšā gribu priekšautiņu,
Pakaļā mataukliņu.
120 [Gaujienā (Gaujienas pag. Vlk)].

5625.

Es nabag' bērn' bij',
Man bajār' laim' bij:
Tāpat svārk' plān' slauk'
Kā bajār' meitiņām.
211 [Rindā (Ances pag. Vp)].

5626.

Es nabaga bērniņš biju,
Tāpat gāju kā bajārs,
Tāpat sedzu sudrabiņu
Kā bajāra meitiņām.
216 [Ventspilī].

- 337 -

5627.

Es nabaga māsa biju,
Man nabagi bāleliņi:
Ne man korpe māsiņē,
Ne zābaka brālīsam.
189 [Kuldīgas Kalnmuižā (pie Kuldīgas)].

5628.

Es nebiju lepnu ļaužu,
Es tik lepni nenešos,
Es nesedžu div' saktiņu
Savā krekla vīlītē.
75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)].

5629.

Es nebiju tik bagāta
Kā tās citas mātes meitas;
Viduškiju ļaužu bērns,
Viduškiju rotu nešu.
111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)].

5630.

Es samalu smalku mālu
Par visām māsiņām;
Man uzsedze māmuliņa
Rupjāko villānīti.
342 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

5631.

Es savos bāliņos
Skanēdama vien staigāju:
Skan zīlītes, skan krellītes,
Skan vizuļu vainadziņš.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

1. Skanēt skan, spidēt spīd,
Man augot bāliņos;
Skan podziņas, skan krellītes,
Spīd vizuļu vaiņadziņš.
335 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

56311.

Es savos bāliņos
Sudrabiņu nevalkāju:
Sudrabs vilka grūtu svaru,
Grūt' manam mūžiņam.
195 [Raņķos (Raņķu pag. Kld)].

5632.

Es uzaugu pie māmiņas
Kā mazā preilenīte,
Baltās diegu zeķītēs,
Sarkanās kurpītēs.
97 [Vecpiebalgā (Vecpiebalgas pag. C)], 391 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

5633.

Es uzvilku treju brunču,
Apsagriežu ritenie;
Divi manas pašas austi,
Treši manas māmuliņas.
92 [Mārcienā (Mārcienas pag. Md)].

5634.

Gādājiet, bāleliņi,
Nav man tēva gādātāja,
Gādājiet brūnus svārkus
Pie baltās vilnainītes.
42 [Suntažos (Suntažu pag. Rg)].

5635.

Galviņ' mana nepanesa
Dzeltāno vizulīšu:
Rīgā pirka div' brāliņi,
Viens otram spītēdami.
321 [Zasā (Zasas pag. Jk)].

5636.

Gan pazinu purva bērzu
Vilnotām lapiņām;
Gan pazinu mātes meitu,
Tai kuplāki sedzieniņi.
75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)].

5637.

Gan pazinu to meitiņu,
Kuŗa tēvu klausījusi:
Līdz zemei brūni svārki,
Līdz jostai sudrabiņš.
305 [Vīkstenē (Stelpes (?) pag. B)].

5638.

Godam mana zīļu rota,
Godam zīļu vaiņadziņš,
Godam to izvalkāt,
Bāliņos dzīvojot.
335 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

5639.

Grib puisītis daiļi iet,
Nav tam zelta zābaciņu;
Ūdriņš gul kārklienāi,
Tam ir zelta zābaciņi.
267 [Kalnamuižā (Tērvetes pag. Jg)].

5640.

Grib siliņis tā ziedēt,
Kā zied manas villainītes.
Kur silam tādi ziedi,
Kur sarkani dzīpariņi?
68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)], 305 [Vīkstenē (Stelpes (?) pag. B)].

1. Grib siliņis tā ziedēt,
Kā zied manas villainītes.
Siliņam mēļi ziedi,
Man sarkani dzīpariņi.
194 [Ošniekos (Lutriņu pag. Kld)], 195 [Raņķos (Raņķu pag. Kld)].

- 338 -

5641.

Grūtas manas villainītes,
Ozoliņa grūtumā:
Visi stūŗi pielocīti
Tēva vecu dālderīšu.
216 [Ventspilī].

1. Smag's bij, grūt's bij
Man's balt's villainet's:
Vis' stūr' pielocet'
Tēv' vece dalderīš'.
212 [Sarkanmuižā (Sarkanmuižas pag. Vp)].

5642.

Grūti kāpu kalniņā,
Daiļu rāvu āboliņu;
Pie māmiņas grūti bija,
Daiļi sevi darināju.
302 [Rundālē (Rundāles pag. B)].

5643.

Gulbis savas baltas spalvas
Ezarāi nomazgāja;
Bajārs savas daiļas meitas
Sudrabāi kaldināja.
145 [Krotē un Bunkā (Krotes un Bunkas pag. Lp)].

5644.

Kā zinātu, ka vasara,
Kad puķītes neziedētu?
Kā zinātu, ka meitiņa,
Kad tā daiļi nestaigātu?
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

5645.

Kad es biju bandenieks,
Man bij piecas cepuriņas:
Div' caunenes, div' seseles,
Balta jēra plikcepure.
190 [Kuldīgā].

1. Kad es biju jauns vīriņš,
Man bij četras cepurītes:
Bij caunīte, bij banīte,
Sescenīte, vāverīte.
216 [Ventspilī].

5646.

Kad es biju jauna meita,
Es dažādi lepojos:
Es uzšuvu tādus lamžus,
Piecas ļipas pakaļā.
115 [Jaunbilskā (Bilskas pag. Vlk)].

5647.

Kad es gāju, zeme rīb,
Akmens šķīla uguntiņu:
Man tērauda zābaciņi,
Šķiļ uguni pārejot.
174 [Rudbāržos (Rudbāržu pag. Azp)].

5648.

Kāda kuŗa diena bija,
Tādu sedzu villānīti:
Saules dienu baltu sedzu,
Lietus dienu pelēko.
1311 [Apē (Vlk)].

5649.

Kājās man baltas zeķes,
Rokās zelta gredzentiņi;
Tautiešam acis deg
Kā raibam vanagam.
80 [Kalsnavā (Kalsnavas pag. Md)], 95 [Odzienā, Vietalvas (Odzienas pag. Md)].

5650.

Kas kait puišam nedzīvot,
Puišam cauna cepurīte,
Puišam cauna cepurīte,
Krunkotaiņi zābaciņi.
226 [Kandavā (Tl)].

5651.

Kas man deva to rotiņu,
Kas citām meitiņām?
Kas man deva to vaļiņu
To rotiņu darināt?
379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

5652.

Kas citam par to kait,
Ka man svārki zemi slauka?
Man pašam baltas aitas,
Māmiņ' svārku audējiņa.
233 [Vandzenē (Vandzemes pag. Tl)].

1. Ļaudīm lieli brīnumiņi,
Ka man brunči zemi slauka:
Man aitiņa, man villiņa,
Man māmiņa darītāja.
126 [Kroņa Lejas pagastā (Lejasciema pagastā Vlk)].

5653.

Ķēdēm kalu ozoliņu, -
Šķind bitīte laipodama;
Māsai pirku sudrabiņu, -
Žēl tautām skatoties.
216 [Ventspilī].

5654.

Knipu knapu man kurpīte
Deviņiem dibeniem.
Tur es viņas novalkāšu,
Treju māsu panākšos.
281 [Nītaures, Siguldas un Cēsu apvidū (Rg, C)].

- 339 -

5655.

Ko es biju sariebusi
Savai baltai māmiņai,
Ka tā manas villainītes
Baltu diegu appuškoja?
170 [Lielnīkrācē (Nīkrāces pag. Azp)].

5656.

Ko līdz puisim brūni svārki,
Ka nav laba tikumiņa?
Kad piedzēris, krīt dubļos,
Brammē savu kumeliņu.
335 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

5657.

Ko nu tēva pieminēt,
Nav man tēva pirkumiņa;
Māmuliņu pieminēju,
Cik segdama lakatiņu.
69 [Bikserē (Patkules pag. Md)].

5658.

Ko pelnīji, mūs' māsiņa,
Ilgus gadus dzīvodama?
Es pelnīju slēšu kreklu,
Divi zelta gredzeniņus.
41 [Stukmaņos (Pļaviņās Rg)].

5659.

Kupla mana brūna kleita,
Sarkans rožu vaiņadziņš.
To man pirka lepni svaiņi,
To bagāti bāleliņi.
1311 [Apē (Vlk)].

5660.

Kupli bija ābelīte
Baltus ziedus izlaiduse;
Vēl jo kupli mātes meitas
Vilnainītes sasegušas.
363 [Dzirciema pag. (Tk) un citur Kurzemē].

5661.

Kupli mani brunči bija,
Sarkans rožu vainadziņš.
Zēni kājas nodauzīja,
Man pakaļ dzīdamies.
379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

5662.

Kur, puisi, raugies?
Šurp, puisi, raugies!
Bija mans augums
Trijādu rotu:
Bij zīļota, bij pērļota,
Bij sudraba matpiniņš.
311 [Dzērvē, Susējā, Dignājā (Saukas Jk, Susējas Il, Dignājas Jk pag.)].

5663.

Laba tēva meita biju,
Zaļi svārki mugurā;
Gāju gurnus grozīdama,
Vilni metu pakaļā.
170 [Lielnīkrācē (Nīkrāces pag. Azp)].

5664.

Labāk man vīze plīsa,
Nekā man aukla trūka:
Pati vīžu pinējiņa, -
Nava auklu vijējiņa.
313 [Ēķengrāvē (Viesītes pag. Jk)].

5665.

Ļaudis mani lepnu teica,
Redz raženi staigājam,
Redz raženi staigājam,
Redz raženus bāleliņus.
348 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

5666.

Ļaudis mani lepnu sauca,
Redz ražanu staigājam.
To man dara linu druva,
Mana paša tikumiņš.
224 [Kabilē (Kld)].

1. Visi ļaudis brīnījās,
Ka man kuplis lindruciņš.
To man dara avju stallis,
Manas pašas tikumiņš.
172 [Rāvā (Rāvas pag. Lp)].

5667.

Ļaudis mani lepnu teica,
Redz raženi staigājam.
Celšos agri, vērpšu smalki,
Vēl staigāšu jo raženi.
206 [Kuldīgas apriņķī], 224 [Kabilē (Kld)].

5668.

Ļaudis mani slinku teica,
Slinkus manus bāleliņus.
Kaut man tiktu, es varētu
Sudrabiņa jostu jozt.
194 [Ošniekos (Lutriņu pag. Kld)].

56681.

Leiši manu nēzdodziņu
Par Daugavu pārsvieduši;
Visi četri zelta stūŗi,
Vidūi saule, mēnesītis.
1611 [Basos (Basu pag. Azp)].

5669.

Lepnis bija mans brālītis,
Vēl lepnāka es māsiņa:
Brāļam bija santa kurpes,
Man bij zīža villānīte.
1311 [Apē (Vlk)].

- 340 -

5670.

Linu linu, ne pakulu
Šie deviņi gabaliņi;
Cauņu cauņu, ne vāveŗu,
Bāliņ, tava cepurīte.
68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)], 111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)].

5671.

Māmiņai glāžu kurpes,
Šķiļ uguni staigājot;
Man sudraba zābaciņi,
Es sudraba valkātāja.
278 [Sodu Sesavā (Sesavas pag. Jg)].

5672.

Māsiņ, greznu nenesāji,
Pie brālīša dzievādama!
Aties tev tā dieniņa,
Kad tev greznu vajadzēs.
172 [Rāvā (Rāvas pag. Lp)].

5673.

Māte manim pašuvuse
Izlecamu lindraciņu.
Skrej, puisīti, lauz degunu,
Rokā manis nedabūsi.
216 [Ventspilī].

5674.

Mātes meitai virslindraki
Mirdz kā uguns pagalīte;
Ko domā, apakšā
Ne ar guni nededzīs.
108 [Veismaņu pagastā (Vaives pag. C)].

5675.

Man bij viena villainīte
Ozoliņa smagumā;
Vēl dzīrās bāleliņi
Stūŗos kalt sudrabiņu.
200 [Skrundā (Skrundas pag. Kld)].

1. Man bij viena villainīte
Ezeriņa platumiņu,
Ezeriņa platumiņu,
Ozoliņa gaŗumiņu;
Vēl brālīši lielījās
Stūŗos zeltu kaldināt.
200 [Skrundā (Skrundas pag. Kld)].

5676.

Man, māmiņa, linu kreklu,
Brālītim pakuliņu!
Brālītim linu krekli
Tautu meitas pūriņā.
159 [Aizputē (Aizputes pag. Azp)].

5677.

Man nebija sudrabiņa
Ne vērdiņa dižumiņa.
Vai tādēļ es nebūšu
Bandinieka līgaviņa?
267 [Kalnamuižā (Tērvetes pag. Jg)].

5678.

Man pazuda ķēdes josta,
Pa silīti tecēdam'.
To, bitiņa, tu atrod',
Sila ziedus lasīdam'.
225 [No Kaltenes līdz Kolkasragam gar jūrmalu (Tl, Vp)].

5679.

Man zemīte līgojās,
Ar bāliņu runājot:
Bāliņam zelta josta,
Man sudraba vaiņadziņš.
241 [Blīdienē (Blīdienes pag. Tk)].

5680.

Man vairāk, māmuļiņa,
Man vairāk vajadzēja:
Vajag laba pavalkāt,
Lab' ielikt pūriņā.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

5681.

Mana balta villānīte
Drauga bērnu mugurā.
Grūt bij man pašai iet,
Žēl baltās villānītes.
1311 [Apē (Vlk)].

5682.

Manas baltas villainītes
Dzīpariņu nepanesa;
Vēl brālīši lielījās
Zeltiem stūŗus kaldināt.
325 [Secē (Seces pag. Jk)], 379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

5683.

Mans bāliņš Rīgā brauca,
Es tam devu zīļu grožu;
Viņš, no Rīgas pārbraukdams,
Man atveda zīļu rotu.
335 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

5684.

Mazs bij Raņķu novadiņš,
Bet raženi turējās:
Puišiem caunu cepurītes,
Meitām zīžu vainadziņi.
206 [Kuldīgas apriņķī].

- 341 -

5685.

Mēļu vilku, mēļu sedzu,
Man māmiņa mēļotāja;
Kur sēdēju, kur stāvēju,
Tur nobira mēļu ziedi.
173 [Rokaišos (pie Aizputes Azp)].

5686.

Mēs bijām div' māsīnas
Kā ūdens raudavīnas;
Mums kreklīni sniega balti,
Šķiet saulīti atspīdēt.
61 [Mazsalacā (Mazsalacas pag. Vlm)].

5687.

Meit' uz meitas vaicājās,
Cik olekšu lindrakos.
Citai piecas, citai sešas,
Kas bagāta, tai deviņas.
90 [Lodē (Kusas pag. Md)], 95 [Odzienā, Vietalvas (Odzienas pag. Md)].

1. Es izgāju leišu zemi,
Smilgām šūti zābaciņi.
Izskaitīju leišu meitām,
Cik zīlīšu vaiņakā.
Citai piecas, citai sešas,
Kas bagāta, tai deviņas.
15 [Jaunpilī (Zaubes pag. Rg)].

2. Tautu dēls tā vaicāja:
Cik meitai lindraciņu?
Citai pieci, citai seši,
Bagātai, tai deviņi.
1311 [Apē (Vlk)].

5688.

Meitu dēļ es izdevu
Savu labu kumeliņu:
Citai pierku ķēdes josti,
Citai zelta gredzeniņu.
Pats savai māsiņai
Nepierk' dižu sudrabiņu.
208 [Ēdolē (Ēdoles pag. Vp)].

5689.

Melni brunči, balts priekšauts, -
Eku meita kā jumprava!
73 [Dzērbenē (Dzērbenes pag. C)].

5690.

Mūsu meitas kaunējās
Darbos iet pastalām,
Tās apāva, tās apvilka,
Peļu ādu zābaciņus.
86 [Ļaudonā (Ļaudonas pag. Md)].

5691.

Mūsu meitas lielījās
Pašaustiem (tautiskiem) uzvalkiem.
Es dzirdēju, es redzēju
No žīdiņa nopirkam.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

5692.

Nav visām irbītēm
Apzeltīti spārnu gali;
Nav visām meitiņām
Mātes austas villainītes.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

5693.

Ni es lielu ļaužu biju,
Ni es lielu rotu nešu;
Vidējo ļaužu biju,
Vidējo rotu nešu.
324 [Sēļpilī (Sēļpils pag. Jk)].

5694.

Nekait nieka nevienam,
Ka man svārki zemi slauka.
Skroderīša meita biju,
Vēverīša līgaviņa,
Mana paša tikuminis
Liek raženu mugurā.
161 [Alšvangā (Alšvangas pag. Azp)].

5695.

Nekur nav tādu meitu,
Kā tai mūsu zemītē:
Ik vakara vietu taisa,
Uzklāj baltu paladziņu;
Ik sestdienas pirti kūre,
Ik sestdienas balti krekli.
75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)].

5696.

Nevar galvas pagrozīt
Aiz lieliem vizuļiem.
To darīja div' bālīni,
Viens otrā lūkodami.
49 [Jaunatē (Vecates pag. Vlm)].

5697.

Nopin vīzes, bāleliņ,
Pa manai kājiņai!
Es tev kreklu šūdināšu
Pa tavam augumam.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

5698.

Palaiž mani māmuļiņa,
Ij es pati palaižos:
Divreiz vilku linu kreklu
Ar to vienu velējumu.
1181 [Dūres pagastā (Vlk)].

- 342 -

5699.

Paldies saku māmiņai
Par to labu rinduciņu:
Zīd' ar zeltu sametusi,
Sudrabiņu ataudusi.
Cits puisītis mani mīl,
Cits mīl manu rinduciņu.
169 [Nīgrandā (Nīgrandas pag. Azp)].

5700.

Paši brāļi sav' māsiņu
Celtin cēla lielumā:
Augstas kurpes šūdināja,
Platu pirka vainadziņu.
59 [Rūjienā (Rūjienas pag. Vlm)], 146 [Lielkrūtē (Purmsātu, Bārtas pag. Lp)], 16 [Kastrānē (Kastrānes pag. Rg)], 348 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē], 392.

5701.

Piecas dienas ar pusdienu
Uz baznīcu taisījos;
Pieci puiši, pus baznīcas
Uz manim skatījās.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

5702.

Pieci brāļi, viena māsa,
To mēs dārgi dārdzinām:
Trīs pirkām(i) zelta jostu,
Div' sudraba gredzeniņu.
41 [Stukmaņos (Pļaviņās Rg)], 226 [Kandavā (Tl)].

5703.

Piecu brāļu māsa biju,
Piecas sedzu villainītes,
Lai spīdēja stūrīšos
Piecu brāļu sudrabiņš.
186 [Gaiķos (Gaiķu pag. Kld)], 199 [Veczvārdē (Zvārdes pag. Kld)], 241 [Blīdienē (Blīdienes pag. Tk)].

5704.

Pelēkā villainīte,
Kur es tevi izgodēju?
Migliņāi, rasiņā,
Tur es tevi izgodēju.
94 [Odzienā, Ļaudonas (Mētrienas pag. Md)].

5705.

Pirkat man, bāleliņi,
Neba man daudz vajaga:
Līdz zemīti brūnus svārkus,
Līdz jostiņu sudrabiņu.
172 [Rāvā (Rāvas pag. Lp)].

5706.

Pirc, brālīti, lakatiņu,
Tava nauda nezudīs;
Ja zudīs tava nauda,
Es jau pate nezudīšu.
28 [Nītaurē (Nītaures pag. Rg)].

5707.

Pirc (šuj), brālīti, man kurpītes
Sudrabiņa papēžiem,
Lai es varu tautu dēlu
Ar kājiņu sveicināt.
264 [Džūkstē (Džūkstes pag. Jg)].

1. Šuj, brālīti, man kurpītes
Ar sudraba sprādzītēm,
Ka es varu tautu dēlu
Ar kājiņu kaitināt.
345 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

5708.

Pirc, brālīti, platu jostu,
Lai māsiņa tieva aug.
Kā niedrīte līgojās
Tautu dēla druviņā.
216 [Ventspilī].

1. Pirc, brālīti, zelta jostu
Jaunākai māsiņai:
Kā niedrīte locījās
Pie gŗūto dzirnutiņu.
239 [Vecaucē (Vecauces pag. Jg)].

5709.

Pērc, bāliņi, semta kurpes,
Es adīšu zīda zeķes,
Lei ļautiņi neapsmēja
Mani tāļu tautiņās.
288 [Bornsmindē (Īslīces pag. B)].

5710.

Pirc, bāliņi, zelta kurpes,
Es darīšu zīda zeķes,
Ka varēju tautu dēlu
Ar kājiņu sveicināt.
279 [Skursteņu muižā (Sesavas pag. Jg)], 302 [Rundālē (Rundāles pag. B)].

5711.

Pirc, meitiņa, ko tu gribi,
Kas pašai patikās:
Trīs vērdiņi matu bante,
Kapeiciņu prievitīts.
55 [Mūŗa muižā (Mūrmuižas pag. Vlm)].

5712.

Plīst, plīst kurpītes,
Māte dos citas.
Kad nedos māte,
Dos bāluliņš.
3401 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

- 343 -

5713.

Pliks vēderis māsiņai,
Zābakoti bāleniņi.
Pirc, brālīti, ķēžu jostu,
Sedz māsiņai vēderiņu.
226 [Kandavā (Tl)].

5714.

Priekša mana, pakaļiņa,
Abas laba gribētājas:
Priekša grib priekšautiņa,
Pakaļiņa lindraciņu.
101 [Rankā (Rankas pag. C)].

1. I priekšiņu, pakaļiņu,
Abas divi darināju:
Priekšā liku priekšautiņu,
Pakaļāi matpiniņu.
401 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

5715.

Puiši mani nepazina,
Es no meža iztecēju
Sīku zīļu vaiņadziņu,
Stīgām šūtu villainīti.
181 [Cīravā (Cīravas pag. Azp)].

5716.

Puišu pirkta man saktiņa,
Puišu pirkti gredzeniņi
Par naksniņas gulējumu,
Par mutītes devumiņu.
401 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

5717.

Puisīt, šķelmi, tu bij' šķelmis,
Tev bij šķelmja valodiņa:
Kur tās tavas šūtas kurpes,
Solītie gredzeniņi?
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

5718.

Pupiņai raibi ziedi,
Man raibāka villainīte.
Kas, pupiņa, tev raiboja,
Man raiboja māmuliņa.
379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē], 401 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

5719.

Puško, māmiņa,
Es viena meita.
Kā tās puško,
Kam piecas, sešas!
208 [Ēdolē (Ēdoles pag. Vp)].

5720.

Puško mani, māmuļīte,
Nepuško bāleliņu:
Pārvessim brālītim
Tautu meitu puškotāju.
224 [Kabilē (Kld)].

5721.

Rīgā pirku priekšautiņu,
Jelgavā šūdināju,
Jelgavā šūdināju
Ar dimanta rakstiņiem.
241 [Blīdienē (Blīdienes pag. Tk)].

5722.

Rībēt rīb, neskanēja, -
Tēva vaina, ne māmiņas:
Māte kurpes šūdināja,
Tēvs nepirka sudrabiņu.
174 [Rudbāržos (Rudbāržu pag. Azp)].

1. Čaukstēt čaukst, neskanēja, -
Tēva vaina, ne māmiņas:
Māte auda vilnānītes,
Tēvs nepirka sudrabiņa.
75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)].

5723.

Ripu ripu pakaļiņa,
Mātes austi lindraciņi;
Dieviņš zina, kā ripos,
Kad būs pašas mugurā.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

1. Šķieļa vilna mātes pirksti
Viļņo manu augumiņu;
Dievs to zina, kā viļņos,
Kad es pate darināšu.
28 [Nītaurē (Nītaures pag. Rg)].

5724.

Rota rota, skaista rota, -
Kas tev' skaistu darināja?
To darīja veikli pirksti,
Pate daiļa nesējiņa.
3161 [Līkuma Danenfeltes pag. (Sēļpils pag. Jk)].

5725.

Rotaliņa rotas raud,
Klēts priekšā sēdēdama.
Nei māmiņa rotas deva,
Nei dos klēts atslēdziņas.
321 [Zasā (Zasas pag. Jk)].

5726.

Saimenieka meita biju,
Gāju gūžas grozīdama;
Kurpes gāja knipu knapu,
Jostas gali šipu šepu.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

- 344 -

1. Saimenieku meitiņām
Kurpes saka knipu knapu,
Kurpes saka knipu knapu,
Jostas gali žvingu žvangu;
Kalponīšu meitiņām
Ruļļu bikš, ruļļu bikš,
Ruļļu bikš, ruļļu bikš, -
Ar vīzēm savīžotas.
325 [Secē (Seces pag. Jk)].

5727.

Zaļi auga tā papuve,
Kur ikgadus sūdus gāza;
Daiļa gāja tā meitiņa,
Ko māmiņa darināja.
237 [Jaunaucē (Jaunauces pag. Jg)].

5728.

Sarkans mans vaiņadziņš,
Melna samta man kleitiņa;
Uz manim puiši krita,
Kā uz siltu medus maizi.
68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)].

5729.

Saules meitas, jumpraviņas,
Rasu rotu valkātājas;
Man' māsiņa, zeltenīte,
Sudrabā laistījās,
Platu jostu, biezu segu,
Uz galviņas vainadziņu,
Uz galviņas vainadziņu
Ar dimanta lapiņām.
125 [Jaunlaicenē (Jaunlaicenes pag. Vlk)].

5730.

Žēl bij man, māmaliņ,
Ka man Ievas nekristīji:
Ieviņai balti ziedi,
Man ir baltas villānītes.
88 [Liezerē (Liezeres pag. Md)].

5731.

Žēlumā nevarēju
Uz māsiņu raudzīties,
Kam tā auga netikuse,
Kam staigāja neražena.
208 [Ēdolē (Ēdoles pag. Vp)].

5732.

Žēlumiem nevarēju
Uz māsiņas raudzīties:
Tā staigāja melnu kreklu,
Noputējšu vainadziņu.
4 [Aijažos].

5733.

Šī meitiņa, tā meitiņa
Baltajām zeķītēm;
Tām bij aitas baltu vilnu,
Baltajām kājiņām.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

57331.

Šuj man kurpes, kurpeniek,
Dzelzi lieci pazolē!
Kad es gāju, zeme rīb,
Akmens šķīla uguntiņu.
161 [Alšvangā (Alšvangas pag. Azp)].

5734.

Šuv man kurpes kurpenieki,
Zīda diegu rakstīdamis:
Visi ļaudis mani sauca
Zeltenīša līgaviņu.
401 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

5735.

Sedžos baltu vilnātnīti,
Sēdos ievas krūmiņā;
Ieviņai balti ziedi,
Man bij balta vilnātnīte.
Kas, ieviņ, tev apsedze?
Man apsedze māmaļiņa.
75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)].

5736.

Ziedi, ziedi, āra pļava,
Zied', māsiņa, brāliņos!
Ziediem pļava nolīkuse,
Ielokiem brāļu (brāļa) māsa.
401 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

5737.

Zeltis man nepieder,
Sudrabiņa nevalkāju;
Pieder mēļu villainīte, -
Tās māmiņa man nedeva.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

5738.

Zīlītei, žubītei
Pabeŗam linsēkliņu;
Jaunajāmi māsiņām
Pa saujiņai sidrabiņa.
6 [Annas muižā (Ķēču pag. Rg)].

- 345 -

5739.

Zini, zini, māmuļīte,
Ko vajaga meitiņām:
Melnu kurpju, baltu zeķu,
Spožu zīļu vaiņadziņu.
181 [Cīravā (Cīravas pag. Azp)].

5740.

Zirgs zirgā, loks lokā,
Vis' uz Rīgu aiztecēja.
Tie atveda mūs' meitām
Visu Rīgas sudrabiņu.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

5741.

Skaistu puķīt' i norāvu,
Vēl skaistāka dārziņā;
Baltu sedžu vilnānīti,
Vēl baltāka pūriņā.
111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)].

5742.

Skaistu raibīt' i redzēju
Māmaliņas pūriņā.
Vai ir tev, māmaliņa,
Tik dižena nesējiņa?
6 [Annas muižā (Ķēču pag. Rg)].

5743.

Skaistums, mans skaistumiņš,
Kas to skaistu darināja?
Māte veca, nevarēja,
Paša maza, nemācēju.
321 [Zasā (Zasas pag. Jk)].

5744.

Skanēt skan, man maļot,
Skanēt skan velējot:
Zīles skan, man maļot,
Gredzeniņi velējot.
125 [Jaunlaicenē (Jaunlaicenes pag. Vlk)].

5745.

Smilga auga atmatā,
Es savos brālīšos;
Smilga rasu nepanesa,
Es brālīšu sudrabiņu.
194 [Ošniekos (Lutriņu pag. Kld)].

5746.

Strauja strauja tā upīte,
Kam akmeņi dibenā;
Stalta stalta tā māsiņa,
Kam bagāti bāleliņi.
1181 [Dūres pagastā (Vlk)].

5747.

Sidrabiņa man nebija,
Zeltis man nepieder,
Pieder baltas vilnainītes
Pie smuidrā augumiņa.
335 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

5748.

Sudrabota irbe skrēja
Par kundzīna tīrumiem;
Pati irbe sudrabota,
Spārnu gali apzeltīti.
281 [Nītaures, Siguldas un Cēsu apvidū (Rg, C)].

5749.

Sunīts rēja, gailīts dzied,
Zaglīts mātes klētiņā:
Mātes pašas meita bija,
Mātei zaga villānītes.
17 [Ķēčos (Ķēču pag. Rg)].

5750.

Svēt' Mār' man iedev'
Mell' zīd' nēzdadziņ',
Lai es sien' gāliņē,
Kad es iet tautiņās.
211 [Rindā (Ances pag. Vp)].

5751.

Tam puišam brūni svārki,
Tam kliboja kumeliņš;
Man pelēki, mātes austi,
Man dancoja kumeliņš.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

5752.

Tās meitiņas brūnacītes
Uz manim lūkojās.
Vai nebiju es puisītis,
Vai ne stalts tēva dēls?
Trim stūŗiemi cepurīte,
Šūdenāti zābaciņi.
322 [Saukā (Saukas pag. Jk)].

5753.

Tēva, tēva es meitiņa,
Mātes daudz nebēdāju:
Tēvs man pirka pirktus svārkus,
Saujā naudu turēdams.
2071 [Ancē (Ances pag. Pg)].

5754.

Tēva, tēva es meitiņa,
Vairāk tēva, ne māmiņas:
Vairāk tēva sudrabiņa,
Ne māmiņas villainīšu.
224 [Kabilē (Kld)], 226 [Kandavā (Tl)].

- 346 -

5755.

Tīrumnieku puisēniņ,
Nesmej meža meitiņām:
Gaŗa zāle, liela rasa, -
Augstu nesa lundraciņus.
120 [Gaujienā (Gaujienas pag. Vlk)].

5756.

Tu, tautiet, es, tautiet,
Uz tās vienas zeltenītes;
Tu pirc pērles, es gredzenu,
Tad būs smuka zeltenīte.
1271 [Litenē (Litenes pag. Md)].

1. Tu tautiets, es tautiets
Uz tās vienas dzeltainītes;
Tu pirc krelles, es gredzenu, -
Liecenieki maldināja.
93 [Mēdzžlā (Mēdzžlas pag. Md)].

5757.

Uz robežu dzīvodama,
Trejād' rotu darināju;
Kuŗ' maliņu pagriezosi,
Tās rotiņu i nesāju.
309 [Biržos (Biržu pag. Jk)].

5758.

Vairāk raudu es par tēvu
Nekā savas māmuliņas:
Māte auda, ka rībēja,
Tēvs nopirka, ka skanēja.
324 [Sēļpilī (Sēļpils pag. Jk)].

5759.

Vai tādēļi man nebija,
Ka es laba nevalkāju?
Citu saulīt' i redzēja,
Citu visu neredzēja.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

5760.

Vanadziņi, vanadziņi
Mani balti bāleniņi!
Vai tādēļ vanadziņi,
Ka pelēki mētelīši?
120 [Gaujienā (Gaujienas pag. Vlk)].

5761.

Viena biju vienulīte
Es savai māmiņai;
Tā man deve, tā nedeve
Tās baltās vilnainītes.
3301 [Pilskalnē (Pilskalnes pag. Il)].

5762.

Velc, brālīti, trejus svārkus,
Tev trejādas audējiņas:
Auž māmiņa, auž līgava,
Auž bitīte ozolā.
143 [Bārtā (Bārtas pag. Lp)].

1. Velc, bāliņi, treju svārku,
Tev trejādi audējiņi:
Šūn bitīte, veŗ Laimiņa,
Auž jaunā līgaviņa.
111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)].

5763.

Veca tēva meita biju,
Kuplu šuvu lindruciņu.
Eju sānus grozīdama,
Lai tek vilnis pakaļā.
208 [Ēdolē (Ēdoles pag. Vp)].

1. Viena tēva meita biju,
Viena paļa lindrakiem.
Metu gūžas šurpu turpu,
Lai tā paļa dalījās.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

5764.

Vylnuon'eiti izrūtuoju
Saul'is storu skaistumā;
Ka izs'edžu vylnuon'eiti,
Kai saul'eit'e paspeid'ēju.
435 [Latgalē].

57641.

Ci ci cibiņa,
Kaņepju dārzē!
Kam māte man deva
Kaņepju kreklu,
Kaņepju kreklu,
Drātēm šūtu.
224 [Kabilē (Kld)].

5765.

Cita māte rotas raud,
Cita raud nesējiņas;
Kuŗai mātei rota bija,
Tai nebija nesējiņas.
120 [Gaujienā (Gaujienas pag. Vlk)].

38723.

Ak tu, mana knabenīte,
Kā tā koši norakstīta:
Viņas pašas rokas darbi,
Citam žēli raugoties.
364 [Sakas (Upesmuižas) Azp].

- 347 -

38724.

Ak tu, muļķa bāleliņ,
Sak' māsiņu piedzērušu;
Māsiņai jaunas kurpes,
Slīd kājiņas staigājot.
605 [Skolas].

38725.

Aiz upītes lieli kārkli,
Zeltītiem ziediņiem.
Ciemā bija daudz meitiņas,
Visas skaisti izpuškotas.
94 [Dunikas Lp].

38726.

Apapā, trallalā,
Mūs' māsiņa zābakos;
Atjās tautas, paņems māsu,
Mums paliks tie zābaciņ'.
364 [Sakas (Upesmuižas) Azp].

38727.

Ar puškimi nomu slauku,
Ar īlūkim ustobiņu;
Slauku nomu, ustobiņu,
Slauku vysu pagaļmiņ'.
389 [Silajāņu Rz].

38728.

Baltas manas diegu zeķes,
Melni mani zābaciņi;
Melni mani zābaciņi,
Pa pranciski šūti.
114 [Gaiķu Kld].

38729.

Bāliņos dzīvodama,
Māsiņ, laba nevalkā:
Valkā labu tautiņās
Pret citām ītaļām.
217 [Lejasciema (Lejas) Vlk].

38730.

Bāliņš man kurpes pirka
Ar tērauda pazolēm;
Tautām sēta akmeņaina,
Škils uguni staigājot.
605 [Skolas].

38731.

Bija man, bija man,
Vēl vairāk vajadzēja;
Bija man piecas sagšas,
Vēl deviņu vajadzēja.
605 [Skolas].

38732.

Bij manam kumeļam
Zvaigžņu deķis mugurā;
Bij manai māsiņai
Pazeltīta vilnānīte.
241 [Lubānas Md].

38733.

Brāļi, mani bratulaiņi,
Es māsiņa priša daiļa:
Melnas kurpes, baltas zeķes,
Šņorēm šūti kamzoliņi.
48 [Bērzaunes Md].

38734.

Brāļi, mani brākalīši,
Visi lūšu kažokos;
Es māsiņa, krellainīte,
Sidrabiņa zābakos.
198 [Krustpils D].

38735.

Brāļu māsa raudājās:
Pērles kaklu nogulēja.
Vai tie tavi brāleliņi
Pērles sēj tīrumā?
507 [Zalves (Lielzalvas) Jk].

38736.

Cik tur lela līleibiņa,
Ka īlūki zemi slauka?
Man pošaji vuškys auga,
Muotja dora dzeipureņu.
326 [Preiļu D].

38737.

Citas meitas zīlītēs,
Pelēkā naudiņā;
Ne man zīļu pircējiņa,
Ne naudiņas kalējiņa.
241 [Lubānas Md].

38738.

Cyti ļaud's rūtas raud,
As rauduoju nesējeņis;
Manim rūtas Dīs ir gona,
Nesējeņis vīn navā.
50 [Bērzgales (Kuļņēvas-Labvāržu) Rz].

38739.

Boguots tāvs, skaista mjaita,
Sudobreni skandynuoj';
Skandyn', tāvs, naskandyn',
Najems tautys natikleiti.
522 [Zvirgzdienes Ldz].

- 348 -

38740.

Dižens tēvs, laiska meita,
Sudrabā kaldināja;
Gudri mani bāleliņi,
Malkas ceļu parādīja.
48 [Bērzaunes Md].

38741.

Dūdit maņ i muotes kraklu
Da buorksteji sanosuot;
Dūs maņ sova leigaviņa
Ar lelomi pīmatom.
182 [Kaunatas Rz].

38742.

Dzīvo tāļu tu, tautieti,
Ne tik tuvu nāburgos;
Tevis dēļ novalkāju
Visus labos gabaliņus.
560 [Rīga ].

38743.

Es bagāta brāļa māsa,
Deviņpoli lindraciņi;
Kad es gāju pār istabu,
Vilnis sita pakaļā.
418 [Sunākstes Jk].

38744.

Ir maniem lindrakiem
Deviņpalžu pakaļā;
Lai lūkoja tautu dēls
Deviņdanču kumeliņu.
293 [Oļu (Oļu-Apeltienas) Md].

38745.

Es bij diža Bramaņ(a) meita,
Sedz' sagšu uz sagšu,
Jož platu josti.
16 [Alsungas (Alšvangas) Azp].

38746.

Es brāļiem viena māsa,
Grūši mani maldināja;
Grūši mani maldināja,
Kuplu mani darināja.
241 [Lubānas Md].

38747.

Es nevaru katru dienu
Stalti vien izdzīvot:
Baltu muti, gludu galvu,
Baltā linu priekšautā.
242 [Lubejas Md].

38748.

Es izaugu dižens puisis
Pie vecās māmuliņas;
Man izšuva goda svārkus
No vecām ķeselēm.
497 [Vīpes (Mežmuižas) D].

38749.

Es uzaugu pie māmiņas
Tā kā viena magonīte:
Baltām diegu zeķītēm,
Sarkanām kurpītēm.
223 [Lielstraupes C].

38750.

Es izšuvu tādus kleitus:
Piecas ļipas pakaļā;
Svētdien gāju baznīcā,
Čīgas kungs ērģelēja,
Tas uz ļipām lūkojās.
239 [Lizuma C].

38751.

Es maziņš vīriņš biju,
Ne man kupla cepurīte;
Purpurota cepurīte,
Zaļi skuju mētelīši.
545 [Krustpils D apr.].

38752.

Es māmiņ, smuks puisīts,
Kab maņ taida leigaviņa:
Zeida drēbes, vara syksnas,
Misiņ' kolta capurīt'.
35 [Baltinavas Abr].

1. Māte, māte, redz kur puika!
Ir tev tādas zeltenītes?
Šņorēm svārki, spiczābaki,
Misiņ' zelta cepurīte.
605 [Skolas].

38753.

Es māmiņai viena meita,
Visa laba gribētāja:
Gribēj' labu pavalkāt,
Grib' ielikt pūriņa.
198 [Krustpils D].

38754.

Es meitiņa kā puķīte,
Kā Vāczemes magonīte;
Tā vien mana vaina bija -
Noplīsuši lindraciņi.
215 [Lēdmanes Rg].

38755.

As muoseņa mozaikuo,
As bruoleišam lobaikuo:
Jis maņ pierka bryunus svuorkus,
Jis kūrpeitis šyudynuo.
280 [Nautrēnu (Zaļmuižas) Ldz].

- 349 -

38756.

Es mātei viena meita,
Es lielā, es mazā;
Man tās mātes villainītes,
I locītas, nelocītas.
435 [Tilžas (Kokorevas) Abr].

38757.

Es nesedzu daudz sagtiņu
Daudz nemaucu gredzentiņu;
Tautu dēls nezināja,
Kā iesākt bildināt.
605 [Skolas].

38758.

Es redzēju purviņā,
Baltu kleitu meitenīti;
Tai vajag puiškeniņa,
Ar sudraba biksītēm.
605 [Skolas].

38759.

Es tev lūdzu, skrodelīti,
Šūn podziņu pie podziņas,
Lai nevari ciema puikas
Rokas bāzti azotē.
46 [Beļavas Md].

38760.

Es uzaugu pie māmiņas,
Baltām diegu zeķītēm,
Sarkanām kurpītēm;
Sol', tautieti, seši simti,
Tad vedīšu sētiņā.
301 [Palsmaņa Vlk].

38761.

Es var iet, kur man tika,
Man visādas villainītes;
Pēc Ventiņa gaŗi puški,
Pēc Kurzemes sīki raksti.
15 [Alūksnes Vlk].

38762.

Es saviem lindrakiem
Sidrabotu stoti šivu;
Akmeņota tā zemīte,
Uguns šķīla staigājot.
375 [Saukas Jk].

38763.

Es tā lielā kalējmeita,
Man tā lielā sudrabsagta;
Uzkāp kalnā, atgriež krūti,
Lai tie raugās kunga dēli.
605 [Skolas].

38764.

Gan bij manim šā auguma,
Gan šā gudra padomiņ(a);
Apkaliet, bāleliņi,
Ar sīko sidrabiņ(u)!
241 [Lubānas Md].

38765.

Gana skaista mūs' māsiņa,
Gana baltas villeniņas;
Kam mācētu elles kāši
Ar godiņu maldināt.
217 [Lejasciema (Lejas) Vlk].

38766.

Grib bitīte salda medu(s),
Silā ziedu nelasīj'se;
Grib māmiņa daiļu znotu,
Meitām rudas villānītes.
39 [Bārtas Lp].

38767.

Gudra tēva meita biju,
Gudri gāju ciemiņā:
Aiz vārtiem kājas āvu,
Birzie sedzu villainīt'.
306 [Patkules Md].

38768.

Ieraudzījusi vien pazinu,
Kuŗš puisīts mātes klausa:
Da zemei malnas bikses,
Da jostai sudrabiņa.
127 [Grostonas Md].

38769.

Izauguse tā meitīna,
Ko tā gaida, ko negaida?
Gaid' Laimītes lielu godu,
Māmulītes villainītes.
192 [Kosas C].

38770.

Kad es biju jauna meita,
Daždažādi iznesos:
No rītiņa zīļu rota,
Uz pusdienu magonīšu.
270 [Mežotnes B].

38771.

Kad es biju jauna meita,
Es trejādi greznojos:
No rītiņa tumša gāju,
Pusdienā itin balta,
Pie vakara krēsliņā
Uzsedz melnu vilnānīti.
127 [Grostonas Md].

- 350 -

38772.

Kad es būtu mātes meita,
Es kā liepa locītos:
Es apvilktu zīda kleitu,
Kas pa zemi valkātos;
Kas pa zemi valkātos,
Liepu ziedus saslaucītu.
228 [Liepnas (Lipnas) Abr].

38773.

Kad man būtu āra siena,
Ar kač viena gabeniņa;
Kad man būtu mātes austa,
Ar kač viena vilnānīta.
605 [Skolas].

38774.

Kad na ilgi, bet es labi
Bāliņos padzīvāju:
Melnas kurpes, baltas zeķes,
Sarkanrožu vainadziņš.
605 [Skolas].

38775.

Kam, bāliņ, Rīgā brauci,
Kam pirc mēļu vilnānīti?
Svešā māte piestā grūda,
Astru sietu izsijāja.
241 [Lubānas Md].

38776.

Kam, māmiņa, rotu manu
Tiki skaistu darināji?
Kam riet manu augumiņu
Cit' āriņu maliņā?
241 [Lubānas Md].

38777.

Kam tā muiža kalniņā?
Vējiņš durvis virināja.
Kam tie ļaudis baznīcā?
Zīda drēbes mugurā.
239 [Lizuma C].

38778.

Kas kait puišam nedzīvot -
Puišam cauna(s) cepurīt(e);
Puišam cauna(s) cepurīte,
Krunkotaiņi zābaciņi.
560 [Rīga ].

38779.

Kas man deva to rotiņu,
Kas citām meitiņām?
Kas man deva to vaļiņu,
To rotiņu darināt?
560 [Rīga ].

38780.

Kas tur viz, kas tur speid,
Teirumeņa galeņā?
Meitom speid zeiļu rūta,
Puišim cauņu capureites.
466 [Vārkavas D].

38781.

Kuop kolnā, bruoļu muosa,
Kolnā tavi bruoliļaņi,
Vysi vuortus vyrinava,
Sudobriņu vyzynuoja.
142 [Izvalta (Užvaldas) D].

38782.

Kupla līpa uoriņuos,
Pylna boltu gaigaliņu;
Vīna meita māmiņai,
Pylna prīška sudabriņa.
326 [Preiļu D].

38783.

Kur jūs jājiet, bandinieki,
Riņķotiem kažokiem?
Samta bikses, zīda veste,
Jauna cauna cepurīt'.
13 [Alojas (Ungurpils) Vlm].

38784.

Krauklīts sēž ozolā,
Baltu puķu laiviņā;
Māsa sēž bāliņos,
Baltajā sudrabā.
235 [Litenes Md].

38785.

Kripu krapu zābaciņ,
Jaune puiš kājiņe!
Le raude vec vīz,
Pabeņķe guldam.
445 [Ugāles Vp].

38786.

Krusa bira, lietus lija,
Man bij plāna villainīte.
Muižas māte, velna māte,
Nedev' siltas villainītes.
217 [Lejasciema (Lejas) Vlk].

38787.

Kupla bija ābelīte,
Baltus ziedus izlaidusi;
Vēl jo kupli mātes meitas
Villainītes sasegušas.
605 [Skolas].

- 351 -

38788.

Kupla kupla, kā nav kupla
Trijieloku vilnainīte?
Loka māte, loka mārša,
Loku pati ganīdama.
358 [Rugāju Abr].

38789.

Loba beju tāva mjaita,
Lobys rūtenis gribēju:
Boltys zjačis, malnys kūrpis,
Tāraudeņa pakoveņim.
280 [Nautrēnu (Zaļmuižas) Ldz].

38790.

Laba tēva meita biju,
Labi svārki mugurā;
Es nedotu jebkādam,
Ne stūrīti paturēt.
355 [Rucavas Lp].

38791.

Loba loba uora zjamja,
Uora zuoļa pļaveņuos;
Stoltas, daiļas mjaitineitis,
Rūžu vaiņuks gaļveņuos.
50 [Bērzgales (Kuļņēvas-Labvāržu) Rz].

38792.

Lecat, puikas, lecat, puikas,
Uz tām ciema meitiņām:
Smuki skuķi, smuki pupi,
Kaņupēju lindraciņi.
472 [Vecgulbenes Md].

38793.

Mans bāliņš Rīgā brauca,
Es tam devu zīļu grožu;
Viņš no Rīgas pārbraukdams,
Man atveda zīļu rotu.
146 [Jaungulbenes Md].

38794.

Man nebija sidrabiņa,
Ne eiduka dižumiņa;
Kad uzvilku baltu kreklu,
Spīdēj' tas kā sidrabiņš.
282 [Nīcas Lp].

38795.

Mana veca māmuļiņa
Zīdā, samtā tērpusies;
Manam, manam brālīšam
Zīda svārki mugurāi;
Man pašai treji svārki,
Samta kantēm iekantēti.
476 [Vecpiebalgas C].

38796.

Mans vizuļu lindraciņš,
Rītu tevi svilinās!
Gribēj' mani ciema puiši,
Lindraciņu negribēj'.
605 [Skolas].

38797.

Maņ zeilītes tiļ tiļ tiļ,
Bašmaciņi klab klab klab!
Vaicoj puisi: kuo tei meita?
Klimku Jurku meitinīte.
604 [Dažādi iesūtītāji].

1. Tili tili maņ zeileitis,
Klabu klabu kumeleņi!
Vaicoj meitys: kuo tei meita?
Klimku Jurkys meitineite.
522 [Zvirgzdienes Ldz].

38798.

Tili tili maņ zeileites,
Klabu klabu bociceni!
Ļaud's vaicuoja: kuo tei meita?
Boguotuoji tāva meita.
280 [Nautrēnu (Zaļmuižas) Ldz].

38799.

Moza moza man muoseņa
Guļ vizuļu syupelī;
Braukšu uz Reigu, pierkšu kūrpes,
Augstejim papīžim.
559 [Rēzekne Rz apr.].

38800.

Māsīciņa, gaŗaudzīte,
Prasa gaŗas villānītes;
Sper, māsīca, gaŗus soļus,
Pelni gaŗu villānīti.
241 [Lubānas Md].

38801.

Māsiņ, mana jaunākā,
Tu man dari lielas bēdas.
Kam tik daiļi kājas āvi,
Kam tik daiļi galvu nesi?
Te nav tava arājiņa,
Kas redz daiļi staigājot.
604 [Dažādi iesūtītāji].

38802.

Māsiņ, manu rotaliņ,
Nomalē nogājusi.
Kas rotiņu tev redzēja,
Nomalē staigājot?
146 [Jaungulbenes Md].

- 352 -

38803.

Māsiņ, tavi ielociņi,
Saules sprēsti dzīpariņi;
Tu var' iet timšu nakti,
Tev ieloka spožumiņš.
293 [Oļu (Oļu-Apeltienas) Md].

38804.

Meita prasa māmiņai
Baltas zeķes, melnas kurpes;
Baltas zeķes, melnas kurpes,
Zilu zīļu vainadziņu.
378 [Seces Jk].

38805.

Meitiņām, māsiņām
Bubuļaini lindraciņi;
Uz tā katra bubulīša
Simtu utu, simtu gnīdu.
374 [Sātiņu Kld].

38806.

Mēļu vilku, mēļu sedzu,
Man māmiņa mēļotāja;
Kur sēdēju, kur stāvēju,
Tur nobira mēļu ziedi.
605 [Skolas].

38807.

Ne par velti es valkāju
Brāļa pirktu zīda rotu:
Daža tumsa man pienāca
Bāleliņa druviņā.
14 [Alsviķa Vlk].

38808.

Nūpiercit, bruolileņi,
Reigā mēļu vylnuoneiti:
Drivā man sauļa ļācja,
Drivā sauļa nūrītjāja.
326 [Preiļu D].

38809.

No tālienes tā māsiņa,
Stīgām grieztu villainīti;
Tai māsiņai bāleliņi
Rīgā stīgu kalējiņi.
46 [Beļavas Md].

38810.

Nūle gribu meita būt,
Nūle rotu darināt;
Jou tautām tuoda slava,
Ziedēt zied pūriņā.
358 [Rugāju Abr].

38811.

Ņem ņemdams, tautas dēls,
Ko tik ilgi kavējies:
Visas savas greznas drēbes
Priekš tevim novalkāju.
72 [Cesvaines Md].

38812.

No stūrīša, māmuliņa,
Loki manas villainītes;
No maliņas labi ļaudis,
Kas uz mani lūkojās
166 [Kalsnavas Md].

38813.

Nokulstīšu man snaksnīte,
Pakājīšu villenīte;
Tas būs ļaužu neredzējs,
Kas nāks mani bildināt.
115 [Galgauskas Md].

38814.

Pamazām bite vilka
Pa vienam ziediņam;
Pamazām brāļi pirka
Tev, māsiņ, sudrabiņu.
605 [Skolas].

38815.

Pirc, tautieti, ko vajaga,
Man saktītes nevajaga:
Man pašai mātes sakte,
Mātes kakla dalderīši.
605 [Skolas].

38816.

Pierc, tautīt, man skusteņu,
Ar sudobra maleņom;
Augšu lela, byušu tova,
Tova naudeņa nagaiss.
51 [Bērzpils (Domopoles) Abr].

1. Pirc, tauteiti, man auteņu
Sudrabiņa lapiņuom;
Augšu lela, byušu tova,
Da cytam rudiņam.
228 [Liepnas (Lipnas) Abr].

38817.

Pieci puiši, pusbaznīcas,
Uz maniemi skatījās:
Gāju gurnus grozīdama,
Lai iet vilnis pakaļā.
290 [Ogres C].

38818.

Pierc, tēviņi, pierc, tēviņi,
Neba manim daudz vajaga:
Lī pusīti zīda svārkus,
Gar jostiņu sudrabiņa.
214 [Lažas Azp].

- 353 -

38819.

Puišu dēļ, māmuliņa,
Manis daiļu nedarini;
Goda dēļ, darba dēļ
Laimīt' daiļu darināja.
184 [Ķēču Rg].

38820.

Puški, īlūki nūlīcja
Munu seiku augumiņu;
Kur bej muote puškuojusi,
Na dzeipura žāluojusi.
425 [Šķaunes (Landskoronas) Ldz].

38821.

Paldievs saku māmiņai
Par to kuplu lindraciņu;
Es varēju ciema puišus
Aiz stērbeles dancināt.
443 [Turlavas Kld].

38822.

Pūt, vējiņi, kā tev tika,
Es par tevi nebēdāju;
Es ozola ēniņā,
Man ir bieza villainīte.
443 [Turlavas Kld].

38823.

Pēc Zūrāmi, pēc Zūrāmi
Sīki raksti;
Pēc Ēdoles, pēc Ēdoles
Gari puški.
373 [Sarkaņu Md].

38824.

Rīgā man pirti kūra,
Vāczemē slotu sēja;
No Krizborgas kreklu nesa,
Ar dimanta podziņām;
Pēterburgā rotu raksta,
Manam daiļam augumam.
166 [Kalsnavas Md].

38825.

Redz, kur māte, māmuļiņa!
Aplam tādas nedabūs;
Visi bruņči šņorēm šūti,
Galvā zīļu cepurīte.
290 [Ogres C].

38826.

Saki, saki, tautu meita,
Kur tev tādi lini aug,
Ka tie tavi gabaliņi
Mirdzēt mirdza valkājot.
418 [Sunākstes Jk].

38827.

Suocinietes, beidzējeņas,
Munas boltas vilnaneites;
Tuos īsuoce, tuos dabeidza
Gūdēt munu augumeņu.
466 [Vārkavas D].

38828.

Uzavilku treju brunču,
Apsa- gauži- raudājos;
Apsa- gauži- raudājos:
Visi treji mātes austi.
485 [Viesienas (Lautera-Viesienes) Md].

38829.

Sasavilku treju brunču,
Sasagriežu ritenī;
Kur bij man apsagriezt
Šādai siena gabanai?
48 [Bērzaunes Md].

38830.

Sazīlēj'se, samelnēj'se
Sudrabiņa nesējiņ(a);
Sarkanbalta man' māsiņa,
Baltas vien villainīt(e)s.
373 [Sarkaņu Md].

38831.

Sen dzirdēju, nu redzēju
Diženajo mātes meitu:
Zelta sakta krūtiņāji,
Vaska kurpe kājiņāji.
605 [Skolas].

38832.

Seši graši kešiņā,
Kā dzenīši klikstināja.
Sievai pirku zīžu rotu,
Sev sidraba zābaciņus.
119 [Gaujienas Vlk].

38833.

Sevkuram lineņam
Zalta pūga galeņā;
Sevkurai mjaiteņai
Pa boltai vylnainei.
466 [Vārkavas D].

38834.

Strupi muni bruncīši,
Opali muni gūrniņi;
Buos tis puisīts,
Kas mani grūzīs.
607 [Igaunija].

- 354 -

38835.

Sīku seju man' māsiņa -
Vai bitīte radu bij?
Viena sauja sidrabiņa,
I tās pašas nepanesa.
198 [Krustpils D].

38836.

Slinku manu tēvu teica,
Slinkus manus bāleliņus;
Ja man tiktu, es varētu
Sudrabiņa jostu jozt.
345 [Remtes Tk].

38837.

Stārastiņa meita biju,
Atslēdziņas nēsātāja;
Pieci puiši, pus baznīcas
Skatās man pakaļā.
99 [Dzelzavas Md].

38838.

Šķirat ceļus, runājati (rūmējati?)
Laidenieku meitiņāme;
Laidenieku meitiņāme
Pilnas krūtes sudrabiņa.
462 [Valtaiķu Azp].

38839.

Skanēt skaņā, speidjāt speidjā,
Muns zeileišu vaiņuceņs.
Tautu dāla macenī
Vara nauda naskaņā,
Vara nauda naskaņā,
Na kreileišu vaiņuceņs.
50 [Bērzgales (Kuļņēvas-Labvāržu) Rz].

38840.

Sudrobs mani (gon) gribēja,
Es sudobra nagribēju:
Na dyžana vāļ es beju
Sudrabiņa nesējiņa.
605 [Skolas].

38841.

Smuka, gleta tjei mjeitiņa,
Saulis, leita nasabjeida;
Saule, leits uoreņā,
A mjāsiņa ustobā.
51 [Bērzpils (Domopoles) Abr].

1. Es meitina šmuka, gleita,
Saules, leita nasabeidu;
Leiteņš mani izmērcēja,
Saule mani izkaltēja.
50 [Bērzgales (Kuļņēvas-Labvāržu) Rz].

38842.

Skaties jel, puisīti,
Uz manu pakaļ'!
Uz manas pakaļas
Trejāda rota:
Bij zīlītes, bij krellītes,
Bij sarkanas matpiniņas.
605 [Skolas].

38843.

Tautu meita līlejās,
Zeilītjēm, pierlītjēm;
Nasjēs munis buoleliņš,
Tavu zeiļu teirumā.
228 [Liepnas (Lipnas) Abr].

38844.

Triju kungu valstis jāja
Mani vienu lūkoties;
To man dara daiļa rota,
Iznesīga valodiņa.
184 [Ķēču Rg].

38845.

Tik vien bija skaistu meitu,
Kā Daugasnes dzeltainiņas;
Visām brunči šņorēm šūti,
Pērļu vīti vaiņadziņi.
146 [Jaungulbenes Md].

38846.

Tieva gaŗa pucenīte,
Viena oga galiņā;
Viena pate mātes meita,
Viena pate villainīte.
418 [Sunākstes Jk].

38847.

Tautiets manim jostu pierka
Slepen tēvam, māmiņai.
Kur, tautieti, es valkāšu,
Kā tēvs, māte neredzēs?
Nes mežā, joz gar koku,
Ne gar manu augumiņ'.
16 [Alsungas (Alšvangas) Azp].

38848.

Teci, teci, virpulīti,
Uz avotu ūdenē:
Balti mani viešņi bija,
Baltas manas vilnainītes.
148 [Jaunpiebalgas C].

- 355 -

38849.

Tēva, tēva es meitiņa,
Pa māmiņ nebēdāju:
Tēvs nopirka brūnus svārkus,
Pate raibus audināju.
364 [Sakas (Upesmuižas) Azp].

38850.

To celiņu i nogāju
Ar pakula snātenīti,
Kur nogāja zīļotā,
Sudrabiņa nesējiņa.
241 [Lubānas Md].

38851.

Trim kārtām zelta josta
Ap resno ozoliņu;
Tā pieder tam puišam,
Kas negul dienvidū.
213 [Lazdonas Md].

38852.

Tu Madaļa, es Madaļa,
Meisimīs lindrakim!
Tovi šauri, muni ploti,
Tev byus drusku juopīdūd.
435 [Tilžas (Kokorevas) Abr].

38853.

Uz robeža dzīvodama,
Divējādu rotu taisu;
Lielvārdiešu kreklu šuvu,
Jumpraviešu cimdus adu.
224 [Lielvārdes Rg].

38854.

Vecā māte, vecā māte,
Tā man laba nedarīja;
Ap resno vēderiņ(u)
Trim kārtām zīda josta.
364 [Sakas (Upesmuižas) Azp].

38855.

Visapkārt diena aust,
Vidā saule ritināja;
Visapkārt zelta josta,
Vidā mans augumiņš.
192 [Kosas C].

38856.

Visi ļaudis to vien teic,
Kad (ka) būs kungi Jelgavā;
Tāpat vilka zīda kleitu,
Līdz pusītes izrakstītu.
114 [Gaiķu Kld].

38857.

Visi ļaudis tā sacīja,
Kad staigāju sudrabota.
Kas kaitēja nevalkāt,
Bāleliņa sudrabiņu?
604 [Dažādi iesūtītāji].

38858.

Visas manas radinieces,
Visas lielas strādinieces;
Tāpēc manis radinieces -
Visām raibi lindracīn(i).
94 [Dunikas Lp].

38859.

Vai Dieviņ, neziedēs(?),
Būs sudraba līgaviņa;
Ņem, brālīti, sudrabotu,
Vai tikusi, netikusi.
195 [Kraukļu Md].

38860.

Viza viza kameniņas,
No kalniņa lejiņā;
Tā vizēja māsiņām
Brāļa pirkti sudrabiņi.
605 [Skolas].

38861.

Vai tur lela līleibeņa,
Kad īlūki zemi slauka;
Man pošai vuškys auga,
Muote dora dzeipureņu.
263 [Mēmeles Jk].

38862.

Zaltis man napīdar,
Sudabriņa nanosov(u);
Nūpiercit, bruoliliņi,
Reigā mēļu vilnuonīti.
326 [Preiļu D].

38863.

Ziedi, ziedi, āra pļava,
Puškojiesi, brāļu māsa!
Caur ziediem pļavas neredz,
Caur ielokiem brāļa māsas.
36 [Balvu Abr].

38864.

Zila zied linu druva,
Par visām druviņām;
Zila nāca mūs' māsiņa,
Par visām māsiņām.
3 [Adulienas Md].

- 356 -

38865.

Žēl ciemiņa meitiņām,
Ka man kuplis lindraciņš;
Citai pieci, citai seši,
Man deviņi gabaliņi.
443 [Turlavas Kld].

Table of Contents |View Entire Work