HomeIntroductionBrowseImagesSearchLinks
Table of Contents |View Entire Work

APĢĒRBS UN ROTA

- 333 -

1. Dažādas drānas un apģērbs un rota vispār

5573.

Ak Dievī, ak Dievī,
Būt' es bijse muižas meita!
Es valkātu pirktus brunčus
Zaļām zīžu bantītēm.
281 [Nītaures, Siguldas un Cēsu apvidū (Rg, C)].

5574.

Ai trinīta lindraciņ,
Rīt es tevi dedzināšu:
Kuŗš puisītis mani grib,
Negrib manu lindraciņu.
161 [Alšvangā (Alšvangas pag. Azp)].

5575.

Aiz ko mana māmuliņa
Ar ļaudiem nerunāja?
Zina manas villainītes
Ziediņiem locījusi.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

5576.

Aitiņ manu, vilniņ tavu,
Māmiņ, tavu darījumu!
Kā ābeli sagšu sedzu,
Kā magoni vilnainīti.
73 [Dzērbenē (Dzērbenes pag. C)].

5577.

Apāvos baltas kājas
Pie melniem lindrakiem;
Mīl Dievam, žēl ļaudīm,
Redz man' skaisti staigājot.
18 [Kliģenē, Meņģelē, Plāterē (Zaubes, Meņģeles un Plāteres pag. Rg)] (Kliģenē).

5578.

Apāvos baltas kājas
Pie melniem lindrakiem,
Jauni puiši no pakaļas
Zobus vien klabināja.
400 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

5579.

Augat man, labi lini,
Augat, baltas avitiņas,
Lai es varu puškoties
Līdz bajāra meitiņām.
144 [Gaviezē (Gaviezes pag. Lp)].

5580.

Auzas auzas, palīdziet
Kumeļam dubļu brist;
Brāļi brāļi, palīdziet
Māsiņai sudrabiņ'.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

5581.

Bagāts tēvs savu meitu
Sudrabā kaldināja.
Sudrabiņš vien vizēja,
Pate graša nemaksāja.
421 [Taurupes pagastā (Rg)].

1. Bajārs savas slinkas meitas
Ar sudrabu izpuškoja.
Sudrabiņš gan spīdēja,
Pašas lieti nederēja.
1233 [skat. 1410. (Jaunrozes pag. Vlk)].

5582.

Boguots tāvs sovu meitu
Sudobrā kaldynuo.
Kaldyn', tāvs, nakaldyn',
Tova meita natikleite.
434 [Ludzas un Abrenes apr.].

5583.

Balta balta tā puķīte,
Ziedēdama ielejā;
Bija balta nebūdama,
Vēl baltāks priekšautiņš.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)], 3641 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

5584.

Balta bija mātes meita,
Kas to baltu balināja?
Tēva rudzi, tēva mieži,
Mātes zirņu vācelīte.
205 [Ciecerē (Cieceres pag. Kld)].

- 334 -

5585.

Balta ieva kalniņā,
Vēl baltāka lejiņā;
Baltu sedžu villainīti,
Vēl baltāka pūriņā.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

5586.

Balta gāja mātes meita
Kā baltā ābelīte.
Kā tā balta nestaigās,
Trīs meitiņas velētājas.
185 [Lielezerē (Ezeres pag. Kld)].

5587.

Balta gāju ganiņos,
Balta ganus pavadīt.
Kur jūs mani redzējāt
Zilu melnu staigājot?
324 [Sēļpilī (Sēļpils pag. Jk)].

5588.

Balta mana vilnainīte,
Sarkaniem rakstiņiem;
Sarkans mans vainadziņš,
Sudrabiņa lapiņām.
41 [Stukmaņos (Pļaviņās Rg)].

5589.

Balta puķe ezerā
Ziedus vien purināja;
Brāļu māsa brāliņos
Rotu vien darināja.
324 [Sēļpilī (Sēļpils pag. Jk)].

5590.

Balta zied(i) laukmalē (laukmalā, mežmalē,)
. (mežmalā, upmalē, upmalā, ceļmalē,)
. (ceļmalā, kalniņā, līcītī etc.),
Vai bij ieva, vai ābele;
Balta gāja pa celiņu,
Vai bij sieva, vai meitiņa.
75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)], 68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)], 95 [Odzienā, Vietalvas (Odzienas pag. Md)], 121 [Gulbenē (Md)], 137 [Tirzā (Tirzas pag. Md)], 172 [Rāvā (Rāvas pag. Lp)], 190 [Kuldīgā], 197 [Sātiņos (Sātiņu pag. Kld)], 207 [Dundagā (Dundagas pag. Vp)], 208 [Ēdolē (Ēdoles pag. Vp)], 224 [Kabilē (Kld)], 226 [Kandavā (Tl)], 232 [Talsos (Tl)], 239 [Vecaucē (Vecauces pag. Jg)], 241 [Blīdienē (Blīdienes pag. Tk)], 246 [Lestenē (Lestenes pag. Tk)], 271 [Pienavā (Džūkstes pag. Jg)], 274 [Zaļā muižā (Zaļenieku pag. Jg)], 281 [Ūziņos (Jēkabnieku pag. Jg)], 321 [Zasā (Zasas pag. Jk)], 325 [Secē (Seces pag. Jk)], 3251 [Sunākstē, Neretā un Ērberģē (Sunākstes, Neretas un Mazzalves pag. Jk)], 379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē], 403 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

5591.

Balta zied(i) kalniņā, -
Vai zied ieva, vai ābele?
Ne zied ieva, ne ābele,
Pate balta brāļu (brāļa) māsa.
30 [Ozolu muižā, Suntažu draudzē], 126 [Kroņa Lejas pagastā (Lejasciema pagastā Vlk)].

5592.

Baltas gāja tās meitiņas,
Kas uzauga upmalā:
Baltu vilka, baltu sedze,
Mellu mērce upītē.
143 [Bārtā (Bārtas pag. Lp)].

1. Baltas baltas tās meitiņas,
Kas upītes maliņā;
Vēl baltākas tās meitiņas,
Kas upītes neredzēja:
Baltu vilka, baltu sedza,
Melnu mērca stoverī.
149 [Nīcā (Nīcas pag. Lp)].

5593.

Baltus autus kājās āvu,
Baltu māvu snātenīti,
Tam puišam žēl darīju,
Kas man' mazu nicināja.
335 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

5594.

Bija man, bija man,
Vēl vairāki vajadzēja:
Bija man linu krekli,
Vajag baltas villainītes.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

5595.

Bija man, bija man,
Vēl vajaga, vēl vajaga:
Bija man zīļu rota,
Vēl vajaga sudrabiņa.
69 [Bikserē (Patkules pag. Md)], 111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)].

1. Gana bija, gana bija,
Vēl vajag, vēl vajag,
Vēl vajag sidrabiņa
Pie balto villānīšu.
133 [Palsmanē (Palsmaņa pag. Vlk)].

5596.

Bij saktiņas, bij krellītes, -
Nekam lieti nederēja;
Ni man saktu, ni man kreļļu,
Es bij' pate vēlīgā.
6 [Annas muižā (Ķēču pag. Rg)].

5597.

Bite bite man' māsiņa,
Ābulā kājas āva,
Ābulā kājas āva,
Rasā muti mazgājās.
345 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

- 335 -

5598.

Brāļi brāļi, pērkat zeltu,
Es sudrabu nevalkāšu:
Sudrabs vilka gŗūtu svaru,
Gŗūt' manam mūžiņam.
174 [Rudbāržos (Rudbāržu pag. Azp)].

5599.

Brāļi mani brakalaiņi,
Visi lūšu kažokos,
Es māsiņa krellainīte
Sidrabiņa zābakos.
871 [Liepkalnes apk. (Liepkalnes pag. Md)].

5600.

Bāliņš gāja linu sēt,
Māsiņ' nesa sētuvīti.
Bāliņš manim dāvināja
Par sētuves nesumiņu
Trīs sagšiņas baltas vilnas,
Vienu zīda nēzdaudziņu,
Vienu zīda nēzdaudziņu,
Pāris zelta gredzentiņu.
335 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

5601.

Brāļu māsa sētiņā
Kā saulīte istabā;
Nebij zelta, ne sudraba,
Tik baltās villainītes.
408 [Krustpilī, Unguros un Stukmaņos (Krustpils, Ungurmuižas D un Pļaviņu Rg pag.)].

5602.

Brīnumiem, pasakām
Aug māsiņa bāliņos:
Liepu lapu villainīte,
Zītar' ziedu vainaciņš.
137 [Tirzā (Tirzas pag. Md)].

5603.

Darin' daiļi, māmuliņa,
Ne tu ilgi darināji:
Šo ziemiņu, vasariņu,
Līdz citam rudeņam.
324 [Sēļpilī (Sēļpils pag. Jk)].

5604.

Dievam tika, ļaudīm žēl,
Ka man raibi mugurā.
To man dara avju stallis,
Manas pašas tikumiņš.
170 [Lielnīkrācē (Nīkrāces pag. Azp)].

5605.

Dievam tika, ļaudīm žēl,
Ka raženi es staigāju.
Augs liniņi, vērpšu smalki,
Vēl staigāšu jo raženi.
185 [Lielezerē (Ezeres pag. Kld)].

5606.

Dīkļo dākļo
Par ustabiņu,
Kam brāļi nepirka
Vizuļa kroņa,
Vizuļa kroņa,
Zvārguļa jostas.
Vizuļa kronis
Spīdēt spīdēja,
Zvārguļa josta
Skanēt skanēja.
324 [Sēļpilī (Sēļpils pag. Jk)].

5607.

Dod, Dieviņ, dzīvojot,
Kad nebija uzaugot,
Kad nevilku uzaugot
Linu krekla mugurā.
134 [Sinolē (Sinoles pag. Vlk)].

5608.

Dod, māmiņa, man vairāk,
Man vairāk vajadzēja;
Tik vajaga brāliņam,
Cik krekliņu mugurā.
324 [Sēļpilī (Sēļpils pag. Jk)].

5609.

Dūd, mām'eņ, vylnuon'eiti,
Z'eida lūkim izrakst'eitu,
Lai redz vysi tautas dāli,
Ka bogota tāva m'eita.
435 [Latgalē].

5610.

Dzeltainā cielaviņa
Augstu nesa cekuliņu;
Tā es ar, tā es ar,
Bāliņos dzīvodama.
87 [Liepas muižā (Liepas pag. C)].

5611.

Iemu, iemu, teku, teku,
Kur māmiņa mani sūta,
Mēļu rotu pelnīdama,
Vizuļotu vainadziņu.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

5612.

Ekur meitu meitenītes,
Aplam tādu nedabūs:
Visām brunči šnorēm vērti,
Visām zīļu vainadziņi.
101 [Rankā (Rankas pag. C)].

- 336 -

5613.

Es ar savu māmuliņu
Vienreiz gluži sabāros:
Jau man rudas vilnainītes,
Vēl mazgāja rāvienā.
401 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

5614.

Es bagāta mātes meita,
Piecas runkas lindrakiem.
Pieci puiši, pusbaznīcas
Uz man's vienas raudzījās.
69 [Bikserē (Patkules pag. Md)].

5615.

Es bij' meite, laba meite,
Tādu meitu nedabē:
Seš' ort' zīd', trīs ort' mic',
Div' ort' lint' pakaļē;
Ugiņ' svārk', plēnens priekšauts,
Bišu spārna villeniņ';
Dzeltan's pastal's, balt's zeķ's,
Smalka lin' aukaliņ!
207 [Dundagā (Dundagas pag. Vp)].

5616.

Es bij' puisis, man bij nauda,
Es par naudu nebēdāju:
Dārgu pirku cepurīti,
Viegli liku galviņā.
169 [Nīgrandā (Nīgrandas pag. Azp)].

5617.

Es bij' puika, man bij nauda,
Es par naudu nebēdāju:
Sievai pirku zīda kleiti,
Sev sidraba zābaciņus.
1411 [Jaunrozē (Jaunrozes pag. Vlk)].

5618.

Es deviņu brāļu māsa
Sīkajāi sudrabāi,
Pate sēdu sudrabā,
Vainags zelta lapiņām.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

5619.

Es izvīlu māmiņai
Visas baltas vilnānītes,
Mīskstas cisas taisīdama,
Pagalvīti bāzīdama.
109 [Vestienā (Vestienas pag. Md)].

5620.

Es mātei pirmā meita,
Pirmā māļa malējiņa;
Man palika brūni brunči,
Ar bantēm vilnainīte.
75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)].

5621.

Es mātei viena meita,
Es raženi turējos:
Līdz zemīti brūni svārki,
Sarkans rožu vainadziņš.
2291 [Sasmakas novadā (Ārlavas pag. Tl)].

56211.

Es mātei viena meita,
Es tā visumīļākā,
Man bantīte skaidra zīda,
Kronīts zelta lapiņām.
39 [Skrīveŗos (Skrīveŗu pag. Rg)].

5622.

Es māmiņai viena meita,
Visa laba gribētāja:
Gribēj' laba pavalkāt,
Lab' ielikt pūriņā.
116 [Bormaņu muižā (Trapenes pag. Vlk)].

5623.

Es māmiņai viena meita,
Visa laba gribētāja:
Līdz zemīti brunčus velku,
Līdz jostiņu sidrabiņu.
137 [Tirzā (Tirzas pag. Md)].

5624.

Es mātei viena meita,
Visa laba gribētāja:
Priekšā gribu priekšautiņu,
Pakaļā mataukliņu.
120 [Gaujienā (Gaujienas pag. Vlk)].

5625.

Es nabag' bērn' bij',
Man bajār' laim' bij:
Tāpat svārk' plān' slauk'
Kā bajār' meitiņām.
211 [Rindā (Ances pag. Vp)].

5626.

Es nabaga bērniņš biju,
Tāpat gāju kā bajārs,
Tāpat sedzu sudrabiņu
Kā bajāra meitiņām.
216 [Ventspilī].

- 337 -

5627.

Es nabaga māsa biju,
Man nabagi bāleliņi:
Ne man korpe māsiņē,
Ne zābaka brālīsam.
189 [Kuldīgas Kalnmuižā (pie Kuldīgas)].

5628.

Es nebiju lepnu ļaužu,
Es tik lepni nenešos,
Es nesedžu div' saktiņu
Savā krekla vīlītē.
75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)].

5629.

Es nebiju tik bagāta
Kā tās citas mātes meitas;
Viduškiju ļaužu bērns,
Viduškiju rotu nešu.
111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)].

5630.

Es samalu smalku mālu
Par visām māsiņām;
Man uzsedze māmuliņa
Rupjāko villānīti.
342 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

5631.

Es savos bāliņos
Skanēdama vien staigāju:
Skan zīlītes, skan krellītes,
Skan vizuļu vainadziņš.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

1. Skanēt skan, spidēt spīd,
Man augot bāliņos;
Skan podziņas, skan krellītes,
Spīd vizuļu vaiņadziņš.
335 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

56311.

Es savos bāliņos
Sudrabiņu nevalkāju:
Sudrabs vilka grūtu svaru,
Grūt' manam mūžiņam.
195 [Raņķos (Raņķu pag. Kld)].

5632.

Es uzaugu pie māmiņas
Kā mazā preilenīte,
Baltās diegu zeķītēs,
Sarkanās kurpītēs.
97 [Vecpiebalgā (Vecpiebalgas pag. C)], 391 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

5633.

Es uzvilku treju brunču,
Apsagriežu ritenie;
Divi manas pašas austi,
Treši manas māmuliņas.
92 [Mārcienā (Mārcienas pag. Md)].

5634.

Gādājiet, bāleliņi,
Nav man tēva gādātāja,
Gādājiet brūnus svārkus
Pie baltās vilnainītes.
42 [Suntažos (Suntažu pag. Rg)].

5635.

Galviņ' mana nepanesa
Dzeltāno vizulīšu:
Rīgā pirka div' brāliņi,
Viens otram spītēdami.
321 [Zasā (Zasas pag. Jk)].

5636.

Gan pazinu purva bērzu
Vilnotām lapiņām;
Gan pazinu mātes meitu,
Tai kuplāki sedzieniņi.
75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)].

5637.

Gan pazinu to meitiņu,
Kuŗa tēvu klausījusi:
Līdz zemei brūni svārki,
Līdz jostai sudrabiņš.
305 [Vīkstenē (Stelpes (?) pag. B)].

5638.

Godam mana zīļu rota,
Godam zīļu vaiņadziņš,
Godam to izvalkāt,
Bāliņos dzīvojot.
335 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

5639.

Grib puisītis daiļi iet,
Nav tam zelta zābaciņu;
Ūdriņš gul kārklienāi,
Tam ir zelta zābaciņi.
267 [Kalnamuižā (Tērvetes pag. Jg)].

5640.

Grib siliņis tā ziedēt,
Kā zied manas villainītes.
Kur silam tādi ziedi,
Kur sarkani dzīpariņi?
68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)], 305 [Vīkstenē (Stelpes (?) pag. B)].

1. Grib siliņis tā ziedēt,
Kā zied manas villainītes.
Siliņam mēļi ziedi,
Man sarkani dzīpariņi.
194 [Ošniekos (Lutriņu pag. Kld)], 195 [Raņķos (Raņķu pag. Kld)].

- 338 -

5641.

Grūtas manas villainītes,
Ozoliņa grūtumā:
Visi stūŗi pielocīti
Tēva vecu dālderīšu.
216 [Ventspilī].

1. Smag's bij, grūt's bij
Man's balt's villainet's:
Vis' stūr' pielocet'
Tēv' vece dalderīš'.
212 [Sarkanmuižā (Sarkanmuižas pag. Vp)].

5642.

Grūti kāpu kalniņā,
Daiļu rāvu āboliņu;
Pie māmiņas grūti bija,
Daiļi sevi darināju.
302 [Rundālē (Rundāles pag. B)].

5643.

Gulbis savas baltas spalvas
Ezarāi nomazgāja;
Bajārs savas daiļas meitas
Sudrabāi kaldināja.
145 [Krotē un Bunkā (Krotes un Bunkas pag. Lp)].

5644.

Kā zinātu, ka vasara,
Kad puķītes neziedētu?
Kā zinātu, ka meitiņa,
Kad tā daiļi nestaigātu?
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

5645.

Kad es biju bandenieks,
Man bij piecas cepuriņas:
Div' caunenes, div' seseles,
Balta jēra plikcepure.
190 [Kuldīgā].

1. Kad es biju jauns vīriņš,
Man bij četras cepurītes:
Bij caunīte, bij banīte,
Sescenīte, vāverīte.
216 [Ventspilī].

5646.

Kad es biju jauna meita,
Es dažādi lepojos:
Es uzšuvu tādus lamžus,
Piecas ļipas pakaļā.
115 [Jaunbilskā (Bilskas pag. Vlk)].

5647.

Kad es gāju, zeme rīb,
Akmens šķīla uguntiņu:
Man tērauda zābaciņi,
Šķiļ uguni pārejot.
174 [Rudbāržos (Rudbāržu pag. Azp)].

5648.

Kāda kuŗa diena bija,
Tādu sedzu villānīti:
Saules dienu baltu sedzu,
Lietus dienu pelēko.
1311 [Apē (Vlk)].

5649.

Kājās man baltas zeķes,
Rokās zelta gredzentiņi;
Tautiešam acis deg
Kā raibam vanagam.
80 [Kalsnavā (Kalsnavas pag. Md)], 95 [Odzienā, Vietalvas (Odzienas pag. Md)].

5650.

Kas kait puišam nedzīvot,
Puišam cauna cepurīte,
Puišam cauna cepurīte,
Krunkotaiņi zābaciņi.
226 [Kandavā (Tl)].

5651.

Kas man deva to rotiņu,
Kas citām meitiņām?
Kas man deva to vaļiņu
To rotiņu darināt?
379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

5652.

Kas citam par to kait,
Ka man svārki zemi slauka?
Man pašam baltas aitas,
Māmiņ' svārku audējiņa.
233 [Vandzenē (Vandzemes pag. Tl)].

1. Ļaudīm lieli brīnumiņi,
Ka man brunči zemi slauka:
Man aitiņa, man villiņa,
Man māmiņa darītāja.
126 [Kroņa Lejas pagastā (Lejasciema pagastā Vlk)].

5653.

Ķēdēm kalu ozoliņu, -
Šķind bitīte laipodama;
Māsai pirku sudrabiņu, -
Žēl tautām skatoties.
216 [Ventspilī].

5654.

Knipu knapu man kurpīte
Deviņiem dibeniem.
Tur es viņas novalkāšu,
Treju māsu panākšos.
281 [Nītaures, Siguldas un Cēsu apvidū (Rg, C)].

- 339 -

5655.

Ko es biju sariebusi
Savai baltai māmiņai,
Ka tā manas villainītes
Baltu diegu appuškoja?
170 [Lielnīkrācē (Nīkrāces pag. Azp)].

5656.

Ko līdz puisim brūni svārki,
Ka nav laba tikumiņa?
Kad piedzēris, krīt dubļos,
Brammē savu kumeliņu.
335 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

5657.

Ko nu tēva pieminēt,
Nav man tēva pirkumiņa;
Māmuliņu pieminēju,
Cik segdama lakatiņu.
69 [Bikserē (Patkules pag. Md)].

5658.

Ko pelnīji, mūs' māsiņa,
Ilgus gadus dzīvodama?
Es pelnīju slēšu kreklu,
Divi zelta gredzeniņus.
41 [Stukmaņos (Pļaviņās Rg)].

5659.

Kupla mana brūna kleita,
Sarkans rožu vaiņadziņš.
To man pirka lepni svaiņi,
To bagāti bāleliņi.
1311 [Apē (Vlk)].

5660.

Kupli bija ābelīte
Baltus ziedus izlaiduse;
Vēl jo kupli mātes meitas
Vilnainītes sasegušas.
363 [Dzirciema pag. (Tk) un citur Kurzemē].

5661.

Kupli mani brunči bija,
Sarkans rožu vainadziņš.
Zēni kājas nodauzīja,
Man pakaļ dzīdamies.
379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

5662.

Kur, puisi, raugies?
Šurp, puisi, raugies!
Bija mans augums
Trijādu rotu:
Bij zīļota, bij pērļota,
Bij sudraba matpiniņš.
311 [Dzērvē, Susējā, Dignājā (Saukas Jk, Susējas Il, Dignājas Jk pag.)].

5663.

Laba tēva meita biju,
Zaļi svārki mugurā;
Gāju gurnus grozīdama,
Vilni metu pakaļā.
170 [Lielnīkrācē (Nīkrāces pag. Azp)].

5664.

Labāk man vīze plīsa,
Nekā man aukla trūka:
Pati vīžu pinējiņa, -
Nava auklu vijējiņa.
313 [Ēķengrāvē (Viesītes pag. Jk)].

5665.

Ļaudis mani lepnu teica,
Redz raženi staigājam,
Redz raženi staigājam,
Redz raženus bāleliņus.
348 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

5666.

Ļaudis mani lepnu sauca,
Redz ražanu staigājam.
To man dara linu druva,
Mana paša tikumiņš.
224 [Kabilē (Kld)].

1. Visi ļaudis brīnījās,
Ka man kuplis lindruciņš.
To man dara avju stallis,
Manas pašas tikumiņš.
172 [Rāvā (Rāvas pag. Lp)].

5667.

Ļaudis mani lepnu teica,
Redz raženi staigājam.
Celšos agri, vērpšu smalki,
Vēl staigāšu jo raženi.
206 [Kuldīgas apriņķī], 224 [Kabilē (Kld)].

5668.

Ļaudis mani slinku teica,
Slinkus manus bāleliņus.
Kaut man tiktu, es varētu
Sudrabiņa jostu jozt.
194 [Ošniekos (Lutriņu pag. Kld)].

56681.

Leiši manu nēzdodziņu
Par Daugavu pārsvieduši;
Visi četri zelta stūŗi,
Vidūi saule, mēnesītis.
1611 [Basos (Basu pag. Azp)].

5669.

Lepnis bija mans brālītis,
Vēl lepnāka es māsiņa:
Brāļam bija santa kurpes,
Man bij zīža villānīte.
1311 [Apē (Vlk)].

- 340 -

5670.

Linu linu, ne pakulu
Šie deviņi gabaliņi;
Cauņu cauņu, ne vāveŗu,
Bāliņ, tava cepurīte.
68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)], 111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)].

5671.

Māmiņai glāžu kurpes,
Šķiļ uguni staigājot;
Man sudraba zābaciņi,
Es sudraba valkātāja.
278 [Sodu Sesavā (Sesavas pag. Jg)].

5672.

Māsiņ, greznu nenesāji,
Pie brālīša dzievādama!
Aties tev tā dieniņa,
Kad tev greznu vajadzēs.
172 [Rāvā (Rāvas pag. Lp)].

5673.

Māte manim pašuvuse
Izlecamu lindraciņu.
Skrej, puisīti, lauz degunu,
Rokā manis nedabūsi.
216 [Ventspilī].

5674.

Mātes meitai virslindraki
Mirdz kā uguns pagalīte;
Ko domā, apakšā
Ne ar guni nededzīs.
108 [Veismaņu pagastā (Vaives pag. C)].

5675.

Man bij viena villainīte
Ozoliņa smagumā;
Vēl dzīrās bāleliņi
Stūŗos kalt sudrabiņu.
200 [Skrundā (Skrundas pag. Kld)].

1. Man bij viena villainīte
Ezeriņa platumiņu,
Ezeriņa platumiņu,
Ozoliņa gaŗumiņu;
Vēl brālīši lielījās
Stūŗos zeltu kaldināt.
200 [Skrundā (Skrundas pag. Kld)].

5676.

Man, māmiņa, linu kreklu,
Brālītim pakuliņu!
Brālītim linu krekli
Tautu meitas pūriņā.
159 [Aizputē (Aizputes pag. Azp)].

5677.

Man nebija sudrabiņa
Ne vērdiņa dižumiņa.
Vai tādēļ es nebūšu
Bandinieka līgaviņa?
267 [Kalnamuižā (Tērvetes pag. Jg)].

5678.

Man pazuda ķēdes josta,
Pa silīti tecēdam'.
To, bitiņa, tu atrod',
Sila ziedus lasīdam'.
225 [No Kaltenes līdz Kolkasragam gar jūrmalu (Tl, Vp)].

5679.

Man zemīte līgojās,
Ar bāliņu runājot:
Bāliņam zelta josta,
Man sudraba vaiņadziņš.
241 [Blīdienē (Blīdienes pag. Tk)].

5680.

Man vairāk, māmuļiņa,
Man vairāk vajadzēja:
Vajag laba pavalkāt,
Lab' ielikt pūriņā.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

5681.

Mana balta villānīte
Drauga bērnu mugurā.
Grūt bij man pašai iet,
Žēl baltās villānītes.
1311 [Apē (Vlk)].

5682.

Manas baltas villainītes
Dzīpariņu nepanesa;
Vēl brālīši lielījās
Zeltiem stūŗus kaldināt.
325 [Secē (Seces pag. Jk)], 379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

5683.

Mans bāliņš Rīgā brauca,
Es tam devu zīļu grožu;
Viņš, no Rīgas pārbraukdams,
Man atveda zīļu rotu.
335 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

5684.

Mazs bij Raņķu novadiņš,
Bet raženi turējās:
Puišiem caunu cepurītes,
Meitām zīžu vainadziņi.
206 [Kuldīgas apriņķī].

- 341 -

5685.

Mēļu vilku, mēļu sedzu,
Man māmiņa mēļotāja;
Kur sēdēju, kur stāvēju,
Tur nobira mēļu ziedi.
173 [Rokaišos (pie Aizputes Azp)].

5686.

Mēs bijām div' māsīnas
Kā ūdens raudavīnas;
Mums kreklīni sniega balti,
Šķiet saulīti atspīdēt.
61 [Mazsalacā (Mazsalacas pag. Vlm)].

5687.

Meit' uz meitas vaicājās,
Cik olekšu lindrakos.
Citai piecas, citai sešas,
Kas bagāta, tai deviņas.
90 [Lodē (Kusas pag. Md)], 95 [Odzienā, Vietalvas (Odzienas pag. Md)].

1. Es izgāju leišu zemi,
Smilgām šūti zābaciņi.
Izskaitīju leišu meitām,
Cik zīlīšu vaiņakā.
Citai piecas, citai sešas,
Kas bagāta, tai deviņas.
15 [Jaunpilī (Zaubes pag. Rg)].

2. Tautu dēls tā vaicāja:
Cik meitai lindraciņu?
Citai pieci, citai seši,
Bagātai, tai deviņi.
1311 [Apē (Vlk)].

5688.

Meitu dēļ es izdevu
Savu labu kumeliņu:
Citai pierku ķēdes josti,
Citai zelta gredzeniņu.
Pats savai māsiņai
Nepierk' dižu sudrabiņu.
208 [Ēdolē (Ēdoles pag. Vp)].

5689.

Melni brunči, balts priekšauts, -
Eku meita kā jumprava!
73 [Dzērbenē (Dzērbenes pag. C)].

5690.

Mūsu meitas kaunējās
Darbos iet pastalām,
Tās apāva, tās apvilka,
Peļu ādu zābaciņus.
86 [Ļaudonā (Ļaudonas pag. Md)].

5691.

Mūsu meitas lielījās
Pašaustiem (tautiskiem) uzvalkiem.
Es dzirdēju, es redzēju
No žīdiņa nopirkam.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

5692.

Nav visām irbītēm
Apzeltīti spārnu gali;
Nav visām meitiņām
Mātes austas villainītes.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

5693.

Ni es lielu ļaužu biju,
Ni es lielu rotu nešu;
Vidējo ļaužu biju,
Vidējo rotu nešu.
324 [Sēļpilī (Sēļpils pag. Jk)].

5694.

Nekait nieka nevienam,
Ka man svārki zemi slauka.
Skroderīša meita biju,
Vēverīša līgaviņa,
Mana paša tikuminis
Liek raženu mugurā.
161 [Alšvangā (Alšvangas pag. Azp)].

5695.

Nekur nav tādu meitu,
Kā tai mūsu zemītē:
Ik vakara vietu taisa,
Uzklāj baltu paladziņu;
Ik sestdienas pirti kūre,
Ik sestdienas balti krekli.
75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)].

5696.

Nevar galvas pagrozīt
Aiz lieliem vizuļiem.
To darīja div' bālīni,
Viens otrā lūkodami.
49 [Jaunatē (Vecates pag. Vlm)].

5697.

Nopin vīzes, bāleliņ,
Pa manai kājiņai!
Es tev kreklu šūdināšu
Pa tavam augumam.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

5698.

Palaiž mani māmuļiņa,
Ij es pati palaižos:
Divreiz vilku linu kreklu
Ar to vienu velējumu.
1181 [Dūres pagastā (Vlk)].

- 342 -

5699.

Paldies saku māmiņai
Par to labu rinduciņu:
Zīd' ar zeltu sametusi,
Sudrabiņu ataudusi.
Cits puisītis mani mīl,
Cits mīl manu rinduciņu.
169 [Nīgrandā (Nīgrandas pag. Azp)].

5700.

Paši brāļi sav' māsiņu
Celtin cēla lielumā:
Augstas kurpes šūdināja,
Platu pirka vainadziņu.
59 [Rūjienā (Rūjienas pag. Vlm)], 146 [Lielkrūtē (Purmsātu, Bārtas pag. Lp)], 16 [Kastrānē (Kastrānes pag. Rg)], 348 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē], 392.

5701.

Piecas dienas ar pusdienu
Uz baznīcu taisījos;
Pieci puiši, pus baznīcas
Uz manim skatījās.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

5702.

Pieci brāļi, viena māsa,
To mēs dārgi dārdzinām:
Trīs pirkām(i) zelta jostu,
Div' sudraba gredzeniņu.
41 [Stukmaņos (Pļaviņās Rg)], 226 [Kandavā (Tl)].

5703.

Piecu brāļu māsa biju,
Piecas sedzu villainītes,
Lai spīdēja stūrīšos
Piecu brāļu sudrabiņš.
186 [Gaiķos (Gaiķu pag. Kld)], 199 [Veczvārdē (Zvārdes pag. Kld)], 241 [Blīdienē (Blīdienes pag. Tk)].

5704.

Pelēkā villainīte,
Kur es tevi izgodēju?
Migliņāi, rasiņā,
Tur es tevi izgodēju.
94 [Odzienā, Ļaudonas (Mētrienas pag. Md)].

5705.

Pirkat man, bāleliņi,
Neba man daudz vajaga:
Līdz zemīti brūnus svārkus,
Līdz jostiņu sudrabiņu.
172 [Rāvā (Rāvas pag. Lp)].

5706.

Pirc, brālīti, lakatiņu,
Tava nauda nezudīs;
Ja zudīs tava nauda,
Es jau pate nezudīšu.
28 [Nītaurē (Nītaures pag. Rg)].

5707.

Pirc (šuj), brālīti, man kurpītes
Sudrabiņa papēžiem,
Lai es varu tautu dēlu
Ar kājiņu sveicināt.
264 [Džūkstē (Džūkstes pag. Jg)].

1. Šuj, brālīti, man kurpītes
Ar sudraba sprādzītēm,
Ka es varu tautu dēlu
Ar kājiņu kaitināt.
345 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

5708.

Pirc, brālīti, platu jostu,
Lai māsiņa tieva aug.
Kā niedrīte līgojās
Tautu dēla druviņā.
216 [Ventspilī].

1. Pirc, brālīti, zelta jostu
Jaunākai māsiņai:
Kā niedrīte locījās
Pie gŗūto dzirnutiņu.
239 [Vecaucē (Vecauces pag. Jg)].

5709.

Pērc, bāliņi, semta kurpes,
Es adīšu zīda zeķes,
Lei ļautiņi neapsmēja
Mani tāļu tautiņās.
288 [Bornsmindē (Īslīces pag. B)].

5710.

Pirc, bāliņi, zelta kurpes,
Es darīšu zīda zeķes,
Ka varēju tautu dēlu
Ar kājiņu sveicināt.
279 [Skursteņu muižā (Sesavas pag. Jg)], 302 [Rundālē (Rundāles pag. B)].

5711.

Pirc, meitiņa, ko tu gribi,
Kas pašai patikās:
Trīs vērdiņi matu bante,
Kapeiciņu prievitīts.
55 [Mūŗa muižā (Mūrmuižas pag. Vlm)].

5712.

Plīst, plīst kurpītes,
Māte dos citas.
Kad nedos māte,
Dos bāluliņš.
3401 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

- 343 -

5713.

Pliks vēderis māsiņai,
Zābakoti bāleniņi.
Pirc, brālīti, ķēžu jostu,
Sedz māsiņai vēderiņu.
226 [Kandavā (Tl)].

5714.

Priekša mana, pakaļiņa,
Abas laba gribētājas:
Priekša grib priekšautiņa,
Pakaļiņa lindraciņu.
101 [Rankā (Rankas pag. C)].

1. I priekšiņu, pakaļiņu,
Abas divi darināju:
Priekšā liku priekšautiņu,
Pakaļāi matpiniņu.
401 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

5715.

Puiši mani nepazina,
Es no meža iztecēju
Sīku zīļu vaiņadziņu,
Stīgām šūtu villainīti.
181 [Cīravā (Cīravas pag. Azp)].

5716.

Puišu pirkta man saktiņa,
Puišu pirkti gredzeniņi
Par naksniņas gulējumu,
Par mutītes devumiņu.
401 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

5717.

Puisīt, šķelmi, tu bij' šķelmis,
Tev bij šķelmja valodiņa:
Kur tās tavas šūtas kurpes,
Solītie gredzeniņi?
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

5718.

Pupiņai raibi ziedi,
Man raibāka villainīte.
Kas, pupiņa, tev raiboja,
Man raiboja māmuliņa.
379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē], 401 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

5719.

Puško, māmiņa,
Es viena meita.
Kā tās puško,
Kam piecas, sešas!
208 [Ēdolē (Ēdoles pag. Vp)].

5720.

Puško mani, māmuļīte,
Nepuško bāleliņu:
Pārvessim brālītim
Tautu meitu puškotāju.
224 [Kabilē (Kld)].

5721.

Rīgā pirku priekšautiņu,
Jelgavā šūdināju,
Jelgavā šūdināju
Ar dimanta rakstiņiem.
241 [Blīdienē (Blīdienes pag. Tk)].

5722.

Rībēt rīb, neskanēja, -
Tēva vaina, ne māmiņas:
Māte kurpes šūdināja,
Tēvs nepirka sudrabiņu.
174 [Rudbāržos (Rudbāržu pag. Azp)].

1. Čaukstēt čaukst, neskanēja, -
Tēva vaina, ne māmiņas:
Māte auda vilnānītes,
Tēvs nepirka sudrabiņa.
75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)].

5723.

Ripu ripu pakaļiņa,
Mātes austi lindraciņi;
Dieviņš zina, kā ripos,
Kad būs pašas mugurā.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

1. Šķieļa vilna mātes pirksti
Viļņo manu augumiņu;
Dievs to zina, kā viļņos,
Kad es pate darināšu.
28 [Nītaurē (Nītaures pag. Rg)].

5724.

Rota rota, skaista rota, -
Kas tev' skaistu darināja?
To darīja veikli pirksti,
Pate daiļa nesējiņa.
3161 [Līkuma Danenfeltes pag. (Sēļpils pag. Jk)].

5725.

Rotaliņa rotas raud,
Klēts priekšā sēdēdama.
Nei māmiņa rotas deva,
Nei dos klēts atslēdziņas.
321 [Zasā (Zasas pag. Jk)].

5726.

Saimenieka meita biju,
Gāju gūžas grozīdama;
Kurpes gāja knipu knapu,
Jostas gali šipu šepu.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

- 344 -

1. Saimenieku meitiņām
Kurpes saka knipu knapu,
Kurpes saka knipu knapu,
Jostas gali žvingu žvangu;
Kalponīšu meitiņām
Ruļļu bikš, ruļļu bikš,
Ruļļu bikš, ruļļu bikš, -
Ar vīzēm savīžotas.
325 [Secē (Seces pag. Jk)].

5727.

Zaļi auga tā papuve,
Kur ikgadus sūdus gāza;
Daiļa gāja tā meitiņa,
Ko māmiņa darināja.
237 [Jaunaucē (Jaunauces pag. Jg)].

5728.

Sarkans mans vaiņadziņš,
Melna samta man kleitiņa;
Uz manim puiši krita,
Kā uz siltu medus maizi.
68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)].

5729.

Saules meitas, jumpraviņas,
Rasu rotu valkātājas;
Man' māsiņa, zeltenīte,
Sudrabā laistījās,
Platu jostu, biezu segu,
Uz galviņas vainadziņu,
Uz galviņas vainadziņu
Ar dimanta lapiņām.
125 [Jaunlaicenē (Jaunlaicenes pag. Vlk)].

5730.

Žēl bij man, māmaliņ,
Ka man Ievas nekristīji:
Ieviņai balti ziedi,
Man ir baltas villānītes.
88 [Liezerē (Liezeres pag. Md)].

5731.

Žēlumā nevarēju
Uz māsiņu raudzīties,
Kam tā auga netikuse,
Kam staigāja neražena.
208 [Ēdolē (Ēdoles pag. Vp)].

5732.

Žēlumiem nevarēju
Uz māsiņas raudzīties:
Tā staigāja melnu kreklu,
Noputējšu vainadziņu.
4 [Aijažos].

5733.

Šī meitiņa, tā meitiņa
Baltajām zeķītēm;
Tām bij aitas baltu vilnu,
Baltajām kājiņām.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

57331.

Šuj man kurpes, kurpeniek,
Dzelzi lieci pazolē!
Kad es gāju, zeme rīb,
Akmens šķīla uguntiņu.
161 [Alšvangā (Alšvangas pag. Azp)].

5734.

Šuv man kurpes kurpenieki,
Zīda diegu rakstīdamis:
Visi ļaudis mani sauca
Zeltenīša līgaviņu.
401 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

5735.

Sedžos baltu vilnātnīti,
Sēdos ievas krūmiņā;
Ieviņai balti ziedi,
Man bij balta vilnātnīte.
Kas, ieviņ, tev apsedze?
Man apsedze māmaļiņa.
75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)].

5736.

Ziedi, ziedi, āra pļava,
Zied', māsiņa, brāliņos!
Ziediem pļava nolīkuse,
Ielokiem brāļu (brāļa) māsa.
401 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

5737.

Zeltis man nepieder,
Sudrabiņa nevalkāju;
Pieder mēļu villainīte, -
Tās māmiņa man nedeva.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

5738.

Zīlītei, žubītei
Pabeŗam linsēkliņu;
Jaunajāmi māsiņām
Pa saujiņai sidrabiņa.
6 [Annas muižā (Ķēču pag. Rg)].

- 345 -

5739.

Zini, zini, māmuļīte,
Ko vajaga meitiņām:
Melnu kurpju, baltu zeķu,
Spožu zīļu vaiņadziņu.
181 [Cīravā (Cīravas pag. Azp)].

5740.

Zirgs zirgā, loks lokā,
Vis' uz Rīgu aiztecēja.
Tie atveda mūs' meitām
Visu Rīgas sudrabiņu.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

5741.

Skaistu puķīt' i norāvu,
Vēl skaistāka dārziņā;
Baltu sedžu vilnānīti,
Vēl baltāka pūriņā.
111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)].

5742.

Skaistu raibīt' i redzēju
Māmaliņas pūriņā.
Vai ir tev, māmaliņa,
Tik dižena nesējiņa?
6 [Annas muižā (Ķēču pag. Rg)].

5743.

Skaistums, mans skaistumiņš,
Kas to skaistu darināja?
Māte veca, nevarēja,
Paša maza, nemācēju.
321 [Zasā (Zasas pag. Jk)].

5744.

Skanēt skan, man maļot,
Skanēt skan velējot:
Zīles skan, man maļot,
Gredzeniņi velējot.
125 [Jaunlaicenē (Jaunlaicenes pag. Vlk)].

5745.

Smilga auga atmatā,
Es savos brālīšos;
Smilga rasu nepanesa,
Es brālīšu sudrabiņu.
194 [Ošniekos (Lutriņu pag. Kld)].

5746.

Strauja strauja tā upīte,
Kam akmeņi dibenā;
Stalta stalta tā māsiņa,
Kam bagāti bāleliņi.
1181 [Dūres pagastā (Vlk)].

5747.

Sidrabiņa man nebija,
Zeltis man nepieder,
Pieder baltas vilnainītes
Pie smuidrā augumiņa.
335 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

5748.

Sudrabota irbe skrēja
Par kundzīna tīrumiem;
Pati irbe sudrabota,
Spārnu gali apzeltīti.
281 [Nītaures, Siguldas un Cēsu apvidū (Rg, C)].

5749.

Sunīts rēja, gailīts dzied,
Zaglīts mātes klētiņā:
Mātes pašas meita bija,
Mātei zaga villānītes.
17 [Ķēčos (Ķēču pag. Rg)].

5750.

Svēt' Mār' man iedev'
Mell' zīd' nēzdadziņ',
Lai es sien' gāliņē,
Kad es iet tautiņās.
211 [Rindā (Ances pag. Vp)].

5751.

Tam puišam brūni svārki,
Tam kliboja kumeliņš;
Man pelēki, mātes austi,
Man dancoja kumeliņš.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

5752.

Tās meitiņas brūnacītes
Uz manim lūkojās.
Vai nebiju es puisītis,
Vai ne stalts tēva dēls?
Trim stūŗiemi cepurīte,
Šūdenāti zābaciņi.
322 [Saukā (Saukas pag. Jk)].

5753.

Tēva, tēva es meitiņa,
Mātes daudz nebēdāju:
Tēvs man pirka pirktus svārkus,
Saujā naudu turēdams.
2071 [Ancē (Ances pag. Pg)].

5754.

Tēva, tēva es meitiņa,
Vairāk tēva, ne māmiņas:
Vairāk tēva sudrabiņa,
Ne māmiņas villainīšu.
224 [Kabilē (Kld)], 226 [Kandavā (Tl)].

- 346 -

5755.

Tīrumnieku puisēniņ,
Nesmej meža meitiņām:
Gaŗa zāle, liela rasa, -
Augstu nesa lundraciņus.
120 [Gaujienā (Gaujienas pag. Vlk)].

5756.

Tu, tautiet, es, tautiet,
Uz tās vienas zeltenītes;
Tu pirc pērles, es gredzenu,
Tad būs smuka zeltenīte.
1271 [Litenē (Litenes pag. Md)].

1. Tu tautiets, es tautiets
Uz tās vienas dzeltainītes;
Tu pirc krelles, es gredzenu, -
Liecenieki maldināja.
93 [Mēdzžlā (Mēdzžlas pag. Md)].

5757.

Uz robežu dzīvodama,
Trejād' rotu darināju;
Kuŗ' maliņu pagriezosi,
Tās rotiņu i nesāju.
309 [Biržos (Biržu pag. Jk)].

5758.

Vairāk raudu es par tēvu
Nekā savas māmuliņas:
Māte auda, ka rībēja,
Tēvs nopirka, ka skanēja.
324 [Sēļpilī (Sēļpils pag. Jk)].

5759.

Vai tādēļi man nebija,
Ka es laba nevalkāju?
Citu saulīt' i redzēja,
Citu visu neredzēja.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

5760.

Vanadziņi, vanadziņi
Mani balti bāleniņi!
Vai tādēļ vanadziņi,
Ka pelēki mētelīši?
120 [Gaujienā (Gaujienas pag. Vlk)].

5761.

Viena biju vienulīte
Es savai māmiņai;
Tā man deve, tā nedeve
Tās baltās vilnainītes.
3301 [Pilskalnē (Pilskalnes pag. Il)].

5762.

Velc, brālīti, trejus svārkus,
Tev trejādas audējiņas:
Auž māmiņa, auž līgava,
Auž bitīte ozolā.
143 [Bārtā (Bārtas pag. Lp)].

1. Velc, bāliņi, treju svārku,
Tev trejādi audējiņi:
Šūn bitīte, veŗ Laimiņa,
Auž jaunā līgaviņa.
111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)].

5763.

Veca tēva meita biju,
Kuplu šuvu lindruciņu.
Eju sānus grozīdama,
Lai tek vilnis pakaļā.
208 [Ēdolē (Ēdoles pag. Vp)].

1. Viena tēva meita biju,
Viena paļa lindrakiem.
Metu gūžas šurpu turpu,
Lai tā paļa dalījās.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

5764.

Vylnuon'eiti izrūtuoju
Saul'is storu skaistumā;
Ka izs'edžu vylnuon'eiti,
Kai saul'eit'e paspeid'ēju.
435 [Latgalē].

57641.

Ci ci cibiņa,
Kaņepju dārzē!
Kam māte man deva
Kaņepju kreklu,
Kaņepju kreklu,
Drātēm šūtu.
224 [Kabilē (Kld)].

5765.

Cita māte rotas raud,
Cita raud nesējiņas;
Kuŗai mātei rota bija,
Tai nebija nesējiņas.
120 [Gaujienā (Gaujienas pag. Vlk)].

38723.

Ak tu, mana knabenīte,
Kā tā koši norakstīta:
Viņas pašas rokas darbi,
Citam žēli raugoties.
364 [Sakas (Upesmuižas) Azp].

- 347 -

38724.

Ak tu, muļķa bāleliņ,
Sak' māsiņu piedzērušu;
Māsiņai jaunas kurpes,
Slīd kājiņas staigājot.
605 [Skolas].

38725.

Aiz upītes lieli kārkli,
Zeltītiem ziediņiem.
Ciemā bija daudz meitiņas,
Visas skaisti izpuškotas.
94 [Dunikas Lp].

38726.

Apapā, trallalā,
Mūs' māsiņa zābakos;
Atjās tautas, paņems māsu,
Mums paliks tie zābaciņ'.
364 [Sakas (Upesmuižas) Azp].

38727.

Ar puškimi nomu slauku,
Ar īlūkim ustobiņu;
Slauku nomu, ustobiņu,
Slauku vysu pagaļmiņ'.
389 [Silajāņu Rz].

38728.

Baltas manas diegu zeķes,
Melni mani zābaciņi;
Melni mani zābaciņi,
Pa pranciski šūti.
114 [Gaiķu Kld].

38729.

Bāliņos dzīvodama,
Māsiņ, laba nevalkā:
Valkā labu tautiņās
Pret citām ītaļām.
217 [Lejasciema (Lejas) Vlk].

38730.

Bāliņš man kurpes pirka
Ar tērauda pazolēm;
Tautām sēta akmeņaina,
Škils uguni staigājot.
605 [Skolas].

38731.

Bija man, bija man,
Vēl vairāk vajadzēja;
Bija man piecas sagšas,
Vēl deviņu vajadzēja.
605 [Skolas].

38732.

Bij manam kumeļam
Zvaigžņu deķis mugurā;
Bij manai māsiņai
Pazeltīta vilnānīte.
241 [Lubānas Md].

38733.

Brāļi, mani bratulaiņi,
Es māsiņa priša daiļa:
Melnas kurpes, baltas zeķes,
Šņorēm šūti kamzoliņi.
48 [Bērzaunes Md].

38734.

Brāļi, mani brākalīši,
Visi lūšu kažokos;
Es māsiņa, krellainīte,
Sidrabiņa zābakos.
198 [Krustpils D].

38735.

Brāļu māsa raudājās:
Pērles kaklu nogulēja.
Vai tie tavi brāleliņi
Pērles sēj tīrumā?
507 [Zalves (Lielzalvas) Jk].

38736.

Cik tur lela līleibiņa,
Ka īlūki zemi slauka?
Man pošaji vuškys auga,
Muotja dora dzeipureņu.
326 [Preiļu D].

38737.

Citas meitas zīlītēs,
Pelēkā naudiņā;
Ne man zīļu pircējiņa,
Ne naudiņas kalējiņa.
241 [Lubānas Md].

38738.

Cyti ļaud's rūtas raud,
As rauduoju nesējeņis;
Manim rūtas Dīs ir gona,
Nesējeņis vīn navā.
50 [Bērzgales (Kuļņēvas-Labvāržu) Rz].

38739.

Boguots tāvs, skaista mjaita,
Sudobreni skandynuoj';
Skandyn', tāvs, naskandyn',
Najems tautys natikleiti.
522 [Zvirgzdienes Ldz].

- 348 -

38740.

Dižens tēvs, laiska meita,
Sudrabā kaldināja;
Gudri mani bāleliņi,
Malkas ceļu parādīja.
48 [Bērzaunes Md].

38741.

Dūdit maņ i muotes kraklu
Da buorksteji sanosuot;
Dūs maņ sova leigaviņa
Ar lelomi pīmatom.
182 [Kaunatas Rz].

38742.

Dzīvo tāļu tu, tautieti,
Ne tik tuvu nāburgos;
Tevis dēļ novalkāju
Visus labos gabaliņus.
560 [Rīga ].

38743.

Es bagāta brāļa māsa,
Deviņpoli lindraciņi;
Kad es gāju pār istabu,
Vilnis sita pakaļā.
418 [Sunākstes Jk].

38744.

Ir maniem lindrakiem
Deviņpalžu pakaļā;
Lai lūkoja tautu dēls
Deviņdanču kumeliņu.
293 [Oļu (Oļu-Apeltienas) Md].

38745.

Es bij diža Bramaņ(a) meita,
Sedz' sagšu uz sagšu,
Jož platu josti.
16 [Alsungas (Alšvangas) Azp].

38746.

Es brāļiem viena māsa,
Grūši mani maldināja;
Grūši mani maldināja,
Kuplu mani darināja.
241 [Lubānas Md].

38747.

Es nevaru katru dienu
Stalti vien izdzīvot:
Baltu muti, gludu galvu,
Baltā linu priekšautā.
242 [Lubejas Md].

38748.

Es izaugu dižens puisis
Pie vecās māmuliņas;
Man izšuva goda svārkus
No vecām ķeselēm.
497 [Vīpes (Mežmuižas) D].

38749.

Es uzaugu pie māmiņas
Tā kā viena magonīte:
Baltām diegu zeķītēm,
Sarkanām kurpītēm.
223 [Lielstraupes C].

38750.

Es izšuvu tādus kleitus:
Piecas ļipas pakaļā;
Svētdien gāju baznīcā,
Čīgas kungs ērģelēja,
Tas uz ļipām lūkojās.
239 [Lizuma C].

38751.

Es maziņš vīriņš biju,
Ne man kupla cepurīte;
Purpurota cepurīte,
Zaļi skuju mētelīši.
545 [Krustpils D apr.].

38752.

Es māmiņ, smuks puisīts,
Kab maņ taida leigaviņa:
Zeida drēbes, vara syksnas,
Misiņ' kolta capurīt'.
35 [Baltinavas Abr].

1. Māte, māte, redz kur puika!
Ir tev tādas zeltenītes?
Šņorēm svārki, spiczābaki,
Misiņ' zelta cepurīte.
605 [Skolas].

38753.

Es māmiņai viena meita,
Visa laba gribētāja:
Gribēj' labu pavalkāt,
Grib' ielikt pūriņa.
198 [Krustpils D].

38754.

Es meitiņa kā puķīte,
Kā Vāczemes magonīte;
Tā vien mana vaina bija -
Noplīsuši lindraciņi.
215 [Lēdmanes Rg].

38755.

As muoseņa mozaikuo,
As bruoleišam lobaikuo:
Jis maņ pierka bryunus svuorkus,
Jis kūrpeitis šyudynuo.
280 [Nautrēnu (Zaļmuižas) Ldz].

- 349 -

38756.

Es mātei viena meita,
Es lielā, es mazā;
Man tās mātes villainītes,
I locītas, nelocītas.
435 [Tilžas (Kokorevas) Abr].

38757.

Es nesedzu daudz sagtiņu
Daudz nemaucu gredzentiņu;
Tautu dēls nezināja,
Kā iesākt bildināt.
605 [Skolas].

38758.

Es redzēju purviņā,
Baltu kleitu meitenīti;
Tai vajag puiškeniņa,
Ar sudraba biksītēm.
605 [Skolas].

38759.

Es tev lūdzu, skrodelīti,
Šūn podziņu pie podziņas,
Lai nevari ciema puikas
Rokas bāzti azotē.
46 [Beļavas Md].

38760.

Es uzaugu pie māmiņas,
Baltām diegu zeķītēm,
Sarkanām kurpītēm;
Sol', tautieti, seši simti,
Tad vedīšu sētiņā.
301 [Palsmaņa Vlk].

38761.

Es var iet, kur man tika,
Man visādas villainītes;
Pēc Ventiņa gaŗi puški,
Pēc Kurzemes sīki raksti.
15 [Alūksnes Vlk].

38762.

Es saviem lindrakiem
Sidrabotu stoti šivu;
Akmeņota tā zemīte,
Uguns šķīla staigājot.
375 [Saukas Jk].

38763.

Es tā lielā kalējmeita,
Man tā lielā sudrabsagta;
Uzkāp kalnā, atgriež krūti,
Lai tie raugās kunga dēli.
605 [Skolas].

38764.

Gan bij manim šā auguma,
Gan šā gudra padomiņ(a);
Apkaliet, bāleliņi,
Ar sīko sidrabiņ(u)!
241 [Lubānas Md].

38765.

Gana skaista mūs' māsiņa,
Gana baltas villeniņas;
Kam mācētu elles kāši
Ar godiņu maldināt.
217 [Lejasciema (Lejas) Vlk].

38766.

Grib bitīte salda medu(s),
Silā ziedu nelasīj'se;
Grib māmiņa daiļu znotu,
Meitām rudas villānītes.
39 [Bārtas Lp].

38767.

Gudra tēva meita biju,
Gudri gāju ciemiņā:
Aiz vārtiem kājas āvu,
Birzie sedzu villainīt'.
306 [Patkules Md].

38768.

Ieraudzījusi vien pazinu,
Kuŗš puisīts mātes klausa:
Da zemei malnas bikses,
Da jostai sudrabiņa.
127 [Grostonas Md].

38769.

Izauguse tā meitīna,
Ko tā gaida, ko negaida?
Gaid' Laimītes lielu godu,
Māmulītes villainītes.
192 [Kosas C].

38770.

Kad es biju jauna meita,
Daždažādi iznesos:
No rītiņa zīļu rota,
Uz pusdienu magonīšu.
270 [Mežotnes B].

38771.

Kad es biju jauna meita,
Es trejādi greznojos:
No rītiņa tumša gāju,
Pusdienā itin balta,
Pie vakara krēsliņā
Uzsedz melnu vilnānīti.
127 [Grostonas Md].

- 350 -

38772.

Kad es būtu mātes meita,
Es kā liepa locītos:
Es apvilktu zīda kleitu,
Kas pa zemi valkātos;
Kas pa zemi valkātos,
Liepu ziedus saslaucītu.
228 [Liepnas (Lipnas) Abr].

38773.

Kad man būtu āra siena,
Ar kač viena gabeniņa;
Kad man būtu mātes austa,
Ar kač viena vilnānīta.
605 [Skolas].

38774.

Kad na ilgi, bet es labi
Bāliņos padzīvāju:
Melnas kurpes, baltas zeķes,
Sarkanrožu vainadziņš.
605 [Skolas].

38775.

Kam, bāliņ, Rīgā brauci,
Kam pirc mēļu vilnānīti?
Svešā māte piestā grūda,
Astru sietu izsijāja.
241 [Lubānas Md].

38776.

Kam, māmiņa, rotu manu
Tiki skaistu darināji?
Kam riet manu augumiņu
Cit' āriņu maliņā?
241 [Lubānas Md].

38777.

Kam tā muiža kalniņā?
Vējiņš durvis virināja.
Kam tie ļaudis baznīcā?
Zīda drēbes mugurā.
239 [Lizuma C].

38778.

Kas kait puišam nedzīvot -
Puišam cauna(s) cepurīt(e);
Puišam cauna(s) cepurīte,
Krunkotaiņi zābaciņi.
560 [Rīga ].

38779.

Kas man deva to rotiņu,
Kas citām meitiņām?
Kas man deva to vaļiņu,
To rotiņu darināt?
560 [Rīga ].

38780.

Kas tur viz, kas tur speid,
Teirumeņa galeņā?
Meitom speid zeiļu rūta,
Puišim cauņu capureites.
466 [Vārkavas D].

38781.

Kuop kolnā, bruoļu muosa,
Kolnā tavi bruoliļaņi,
Vysi vuortus vyrinava,
Sudobriņu vyzynuoja.
142 [Izvalta (Užvaldas) D].

38782.

Kupla līpa uoriņuos,
Pylna boltu gaigaliņu;
Vīna meita māmiņai,
Pylna prīška sudabriņa.
326 [Preiļu D].

38783.

Kur jūs jājiet, bandinieki,
Riņķotiem kažokiem?
Samta bikses, zīda veste,
Jauna cauna cepurīt'.
13 [Alojas (Ungurpils) Vlm].

38784.

Krauklīts sēž ozolā,
Baltu puķu laiviņā;
Māsa sēž bāliņos,
Baltajā sudrabā.
235 [Litenes Md].

38785.

Kripu krapu zābaciņ,
Jaune puiš kājiņe!
Le raude vec vīz,
Pabeņķe guldam.
445 [Ugāles Vp].

38786.

Krusa bira, lietus lija,
Man bij plāna villainīte.
Muižas māte, velna māte,
Nedev' siltas villainītes.
217 [Lejasciema (Lejas) Vlk].

38787.

Kupla bija ābelīte,
Baltus ziedus izlaidusi;
Vēl jo kupli mātes meitas
Villainītes sasegušas.
605 [Skolas].

- 351 -

38788.

Kupla kupla, kā nav kupla
Trijieloku vilnainīte?
Loka māte, loka mārša,
Loku pati ganīdama.
358 [Rugāju Abr].

38789.

Loba beju tāva mjaita,
Lobys rūtenis gribēju:
Boltys zjačis, malnys kūrpis,
Tāraudeņa pakoveņim.
280 [Nautrēnu (Zaļmuižas) Ldz].

38790.

Laba tēva meita biju,
Labi svārki mugurā;
Es nedotu jebkādam,
Ne stūrīti paturēt.
355 [Rucavas Lp].

38791.

Loba loba uora zjamja,
Uora zuoļa pļaveņuos;
Stoltas, daiļas mjaitineitis,
Rūžu vaiņuks gaļveņuos.
50 [Bērzgales (Kuļņēvas-Labvāržu) Rz].

38792.

Lecat, puikas, lecat, puikas,
Uz tām ciema meitiņām:
Smuki skuķi, smuki pupi,
Kaņupēju lindraciņi.
472 [Vecgulbenes Md].

38793.

Mans bāliņš Rīgā brauca,
Es tam devu zīļu grožu;
Viņš no Rīgas pārbraukdams,
Man atveda zīļu rotu.
146 [Jaungulbenes Md].

38794.

Man nebija sidrabiņa,
Ne eiduka dižumiņa;
Kad uzvilku baltu kreklu,
Spīdēj' tas kā sidrabiņš.
282 [Nīcas Lp].

38795.

Mana veca māmuļiņa
Zīdā, samtā tērpusies;
Manam, manam brālīšam
Zīda svārki mugurāi;
Man pašai treji svārki,
Samta kantēm iekantēti.
476 [Vecpiebalgas C].

38796.

Mans vizuļu lindraciņš,
Rītu tevi svilinās!
Gribēj' mani ciema puiši,
Lindraciņu negribēj'.
605 [Skolas].

38797.

Maņ zeilītes tiļ tiļ tiļ,
Bašmaciņi klab klab klab!
Vaicoj puisi: kuo tei meita?
Klimku Jurku meitinīte.
604 [Dažādi iesūtītāji].

1. Tili tili maņ zeileitis,
Klabu klabu kumeleņi!
Vaicoj meitys: kuo tei meita?
Klimku Jurkys meitineite.
522 [Zvirgzdienes Ldz].

38798.

Tili tili maņ zeileites,
Klabu klabu bociceni!
Ļaud's vaicuoja: kuo tei meita?
Boguotuoji tāva meita.
280 [Nautrēnu (Zaļmuižas) Ldz].

38799.

Moza moza man muoseņa
Guļ vizuļu syupelī;
Braukšu uz Reigu, pierkšu kūrpes,
Augstejim papīžim.
559 [Rēzekne Rz apr.].

38800.

Māsīciņa, gaŗaudzīte,
Prasa gaŗas villānītes;
Sper, māsīca, gaŗus soļus,
Pelni gaŗu villānīti.
241 [Lubānas Md].

38801.

Māsiņ, mana jaunākā,
Tu man dari lielas bēdas.
Kam tik daiļi kājas āvi,
Kam tik daiļi galvu nesi?
Te nav tava arājiņa,
Kas redz daiļi staigājot.
604 [Dažādi iesūtītāji].

38802.

Māsiņ, manu rotaliņ,
Nomalē nogājusi.
Kas rotiņu tev redzēja,
Nomalē staigājot?
146 [Jaungulbenes Md].

- 352 -

38803.

Māsiņ, tavi ielociņi,
Saules sprēsti dzīpariņi;
Tu var' iet timšu nakti,
Tev ieloka spožumiņš.
293 [Oļu (Oļu-Apeltienas) Md].

38804.

Meita prasa māmiņai
Baltas zeķes, melnas kurpes;
Baltas zeķes, melnas kurpes,
Zilu zīļu vainadziņu.
378 [Seces Jk].

38805.

Meitiņām, māsiņām
Bubuļaini lindraciņi;
Uz tā katra bubulīša
Simtu utu, simtu gnīdu.
374 [Sātiņu Kld].

38806.

Mēļu vilku, mēļu sedzu,
Man māmiņa mēļotāja;
Kur sēdēju, kur stāvēju,
Tur nobira mēļu ziedi.
605 [Skolas].

38807.

Ne par velti es valkāju
Brāļa pirktu zīda rotu:
Daža tumsa man pienāca
Bāleliņa druviņā.
14 [Alsviķa Vlk].

38808.

Nūpiercit, bruolileņi,
Reigā mēļu vylnuoneiti:
Drivā man sauļa ļācja,
Drivā sauļa nūrītjāja.
326 [Preiļu D].

38809.

No tālienes tā māsiņa,
Stīgām grieztu villainīti;
Tai māsiņai bāleliņi
Rīgā stīgu kalējiņi.
46 [Beļavas Md].

38810.

Nūle gribu meita būt,
Nūle rotu darināt;
Jou tautām tuoda slava,
Ziedēt zied pūriņā.
358 [Rugāju Abr].

38811.

Ņem ņemdams, tautas dēls,
Ko tik ilgi kavējies:
Visas savas greznas drēbes
Priekš tevim novalkāju.
72 [Cesvaines Md].

38812.

No stūrīša, māmuliņa,
Loki manas villainītes;
No maliņas labi ļaudis,
Kas uz mani lūkojās
166 [Kalsnavas Md].

38813.

Nokulstīšu man snaksnīte,
Pakājīšu villenīte;
Tas būs ļaužu neredzējs,
Kas nāks mani bildināt.
115 [Galgauskas Md].

38814.

Pamazām bite vilka
Pa vienam ziediņam;
Pamazām brāļi pirka
Tev, māsiņ, sudrabiņu.
605 [Skolas].

38815.

Pirc, tautieti, ko vajaga,
Man saktītes nevajaga:
Man pašai mātes sakte,
Mātes kakla dalderīši.
605 [Skolas].

38816.

Pierc, tautīt, man skusteņu,
Ar sudobra maleņom;
Augšu lela, byušu tova,
Tova naudeņa nagaiss.
51 [Bērzpils (Domopoles) Abr].

1. Pirc, tauteiti, man auteņu
Sudrabiņa lapiņuom;
Augšu lela, byušu tova,
Da cytam rudiņam.
228 [Liepnas (Lipnas) Abr].

38817.

Pieci puiši, pusbaznīcas,
Uz maniemi skatījās:
Gāju gurnus grozīdama,
Lai iet vilnis pakaļā.
290 [Ogres C].

38818.

Pierc, tēviņi, pierc, tēviņi,
Neba manim daudz vajaga:
Lī pusīti zīda svārkus,
Gar jostiņu sudrabiņa.
214 [Lažas Azp].

- 353 -

38819.

Puišu dēļ, māmuliņa,
Manis daiļu nedarini;
Goda dēļ, darba dēļ
Laimīt' daiļu darināja.
184 [Ķēču Rg].

38820.

Puški, īlūki nūlīcja
Munu seiku augumiņu;
Kur bej muote puškuojusi,
Na dzeipura žāluojusi.
425 [Šķaunes (Landskoronas) Ldz].

38821.

Paldievs saku māmiņai
Par to kuplu lindraciņu;
Es varēju ciema puišus
Aiz stērbeles dancināt.
443 [Turlavas Kld].

38822.

Pūt, vējiņi, kā tev tika,
Es par tevi nebēdāju;
Es ozola ēniņā,
Man ir bieza villainīte.
443 [Turlavas Kld].

38823.

Pēc Zūrāmi, pēc Zūrāmi
Sīki raksti;
Pēc Ēdoles, pēc Ēdoles
Gari puški.
373 [Sarkaņu Md].

38824.

Rīgā man pirti kūra,
Vāczemē slotu sēja;
No Krizborgas kreklu nesa,
Ar dimanta podziņām;
Pēterburgā rotu raksta,
Manam daiļam augumam.
166 [Kalsnavas Md].

38825.

Redz, kur māte, māmuļiņa!
Aplam tādas nedabūs;
Visi bruņči šņorēm šūti,
Galvā zīļu cepurīte.
290 [Ogres C].

38826.

Saki, saki, tautu meita,
Kur tev tādi lini aug,
Ka tie tavi gabaliņi
Mirdzēt mirdza valkājot.
418 [Sunākstes Jk].

38827.

Suocinietes, beidzējeņas,
Munas boltas vilnaneites;
Tuos īsuoce, tuos dabeidza
Gūdēt munu augumeņu.
466 [Vārkavas D].

38828.

Uzavilku treju brunču,
Apsa- gauži- raudājos;
Apsa- gauži- raudājos:
Visi treji mātes austi.
485 [Viesienas (Lautera-Viesienes) Md].

38829.

Sasavilku treju brunču,
Sasagriežu ritenī;
Kur bij man apsagriezt
Šādai siena gabanai?
48 [Bērzaunes Md].

38830.

Sazīlēj'se, samelnēj'se
Sudrabiņa nesējiņ(a);
Sarkanbalta man' māsiņa,
Baltas vien villainīt(e)s.
373 [Sarkaņu Md].

38831.

Sen dzirdēju, nu redzēju
Diženajo mātes meitu:
Zelta sakta krūtiņāji,
Vaska kurpe kājiņāji.
605 [Skolas].

38832.

Seši graši kešiņā,
Kā dzenīši klikstināja.
Sievai pirku zīžu rotu,
Sev sidraba zābaciņus.
119 [Gaujienas Vlk].

38833.

Sevkuram lineņam
Zalta pūga galeņā;
Sevkurai mjaiteņai
Pa boltai vylnainei.
466 [Vārkavas D].

38834.

Strupi muni bruncīši,
Opali muni gūrniņi;
Buos tis puisīts,
Kas mani grūzīs.
607 [Igaunija].

- 354 -

38835.

Sīku seju man' māsiņa -
Vai bitīte radu bij?
Viena sauja sidrabiņa,
I tās pašas nepanesa.
198 [Krustpils D].

38836.

Slinku manu tēvu teica,
Slinkus manus bāleliņus;
Ja man tiktu, es varētu
Sudrabiņa jostu jozt.
345 [Remtes Tk].

38837.

Stārastiņa meita biju,
Atslēdziņas nēsātāja;
Pieci puiši, pus baznīcas
Skatās man pakaļā.
99 [Dzelzavas Md].

38838.

Šķirat ceļus, runājati (rūmējati?)
Laidenieku meitiņāme;
Laidenieku meitiņāme
Pilnas krūtes sudrabiņa.
462 [Valtaiķu Azp].

38839.

Skanēt skaņā, speidjāt speidjā,
Muns zeileišu vaiņuceņs.
Tautu dāla macenī
Vara nauda naskaņā,
Vara nauda naskaņā,
Na kreileišu vaiņuceņs.
50 [Bērzgales (Kuļņēvas-Labvāržu) Rz].

38840.

Sudrobs mani (gon) gribēja,
Es sudobra nagribēju:
Na dyžana vāļ es beju
Sudrabiņa nesējiņa.
605 [Skolas].

38841.

Smuka, gleta tjei mjeitiņa,
Saulis, leita nasabjeida;
Saule, leits uoreņā,
A mjāsiņa ustobā.
51 [Bērzpils (Domopoles) Abr].

1. Es meitina šmuka, gleita,
Saules, leita nasabeidu;
Leiteņš mani izmērcēja,
Saule mani izkaltēja.
50 [Bērzgales (Kuļņēvas-Labvāržu) Rz].

38842.

Skaties jel, puisīti,
Uz manu pakaļ'!
Uz manas pakaļas
Trejāda rota:
Bij zīlītes, bij krellītes,
Bij sarkanas matpiniņas.
605 [Skolas].

38843.

Tautu meita līlejās,
Zeilītjēm, pierlītjēm;
Nasjēs munis buoleliņš,
Tavu zeiļu teirumā.
228 [Liepnas (Lipnas) Abr].

38844.

Triju kungu valstis jāja
Mani vienu lūkoties;
To man dara daiļa rota,
Iznesīga valodiņa.
184 [Ķēču Rg].

38845.

Tik vien bija skaistu meitu,
Kā Daugasnes dzeltainiņas;
Visām brunči šņorēm šūti,
Pērļu vīti vaiņadziņi.
146 [Jaungulbenes Md].

38846.

Tieva gaŗa pucenīte,
Viena oga galiņā;
Viena pate mātes meita,
Viena pate villainīte.
418 [Sunākstes Jk].

38847.

Tautiets manim jostu pierka
Slepen tēvam, māmiņai.
Kur, tautieti, es valkāšu,
Kā tēvs, māte neredzēs?
Nes mežā, joz gar koku,
Ne gar manu augumiņ'.
16 [Alsungas (Alšvangas) Azp].

38848.

Teci, teci, virpulīti,
Uz avotu ūdenē:
Balti mani viešņi bija,
Baltas manas vilnainītes.
148 [Jaunpiebalgas C].

- 355 -

38849.

Tēva, tēva es meitiņa,
Pa māmiņ nebēdāju:
Tēvs nopirka brūnus svārkus,
Pate raibus audināju.
364 [Sakas (Upesmuižas) Azp].

38850.

To celiņu i nogāju
Ar pakula snātenīti,
Kur nogāja zīļotā,
Sudrabiņa nesējiņa.
241 [Lubānas Md].

38851.

Trim kārtām zelta josta
Ap resno ozoliņu;
Tā pieder tam puišam,
Kas negul dienvidū.
213 [Lazdonas Md].

38852.

Tu Madaļa, es Madaļa,
Meisimīs lindrakim!
Tovi šauri, muni ploti,
Tev byus drusku juopīdūd.
435 [Tilžas (Kokorevas) Abr].

38853.

Uz robeža dzīvodama,
Divējādu rotu taisu;
Lielvārdiešu kreklu šuvu,
Jumpraviešu cimdus adu.
224 [Lielvārdes Rg].

38854.

Vecā māte, vecā māte,
Tā man laba nedarīja;
Ap resno vēderiņ(u)
Trim kārtām zīda josta.
364 [Sakas (Upesmuižas) Azp].

38855.

Visapkārt diena aust,
Vidā saule ritināja;
Visapkārt zelta josta,
Vidā mans augumiņš.
192 [Kosas C].

38856.

Visi ļaudis to vien teic,
Kad (ka) būs kungi Jelgavā;
Tāpat vilka zīda kleitu,
Līdz pusītes izrakstītu.
114 [Gaiķu Kld].

38857.

Visi ļaudis tā sacīja,
Kad staigāju sudrabota.
Kas kaitēja nevalkāt,
Bāleliņa sudrabiņu?
604 [Dažādi iesūtītāji].

38858.

Visas manas radinieces,
Visas lielas strādinieces;
Tāpēc manis radinieces -
Visām raibi lindracīn(i).
94 [Dunikas Lp].

38859.

Vai Dieviņ, neziedēs(?),
Būs sudraba līgaviņa;
Ņem, brālīti, sudrabotu,
Vai tikusi, netikusi.
195 [Kraukļu Md].

38860.

Viza viza kameniņas,
No kalniņa lejiņā;
Tā vizēja māsiņām
Brāļa pirkti sudrabiņi.
605 [Skolas].

38861.

Vai tur lela līleibeņa,
Kad īlūki zemi slauka;
Man pošai vuškys auga,
Muote dora dzeipureņu.
263 [Mēmeles Jk].

38862.

Zaltis man napīdar,
Sudabriņa nanosov(u);
Nūpiercit, bruoliliņi,
Reigā mēļu vilnuonīti.
326 [Preiļu D].

38863.

Ziedi, ziedi, āra pļava,
Puškojiesi, brāļu māsa!
Caur ziediem pļavas neredz,
Caur ielokiem brāļa māsas.
36 [Balvu Abr].

38864.

Zila zied linu druva,
Par visām druviņām;
Zila nāca mūs' māsiņa,
Par visām māsiņām.
3 [Adulienas Md].

- 356 -

38865.

Žēl ciemiņa meitiņām,
Ka man kuplis lindraciņš;
Citai pieci, citai seši,
Man deviņi gabaliņi.
443 [Turlavas Kld].

2. Vainags

5766.

Ai jaunā vasariņa,
Kādu vīšu vainadziņu?
Lazdiņai skaisti ziedi,
Tā ziedēja gavēnī.
324 [Sēļpilī (Sēļpils pag. Jk)].

5767.

Aija manu vaiņaciņ,
Kā es tevi darināju!
Divi puški zelta liku,
Trešo sīka sudrabiņa.
85 [Lazdonā (Lazdonas pag. Md)].

5768.

Ailu manis vaiņadziņš
Pa manam prātiņam!
Kad ieraugu sīvas tautas,
Ielīgoja migliņāi;
Kad ieraugu bāleliņus,
Spīd saulītes spožumāi.
172 [Rāvā (Rāvas pag. Lp)].

5769.

Ailu manu vainadziņu
Rudajām zīlītēm!
Bierst tautām asariņas,
Uz manim raugoties.
172 [Rāvā (Rāvas pag. Lp)].

5770.

Ai meitenītes,
Ai dzeltenītes,
Kur šķinat sarkanrozes?
Kur pinat vainadziņu?
- Muskavā šķinām,
Ruskavā pinām,
Danckavā nodancojam.
237 [Jaunaucē (Jaunauces pag. Jg)].

57701.

Ai pupiņa, ai pupiņa,
Tavu raibu vainadziņu!
Kad es biju jauna meita,
Ir man tāda gribējās.
3031 [Tomē (Tomes pag. Rg)].

5771.

Ai zaļā bērzu birze,
Tavu skaistu vaiņadziņu!
Man bāliņis Rīgā pirka,
Vēl tik skaista nenopirka.
281 [Nītaures, Siguldas un Cēsu apvidū (Rg, C)].

5772.

Aiz Daugavas gaŗi kārkli
Dzelteniem(i) ziediņiem.
Kaut varētu pāri tikt,
Nodarītu vaiņadziņu.
1181 [Dūres pagastā (Vlk)].

1. Aiz Daugavas melni alkšņi
Sarkaniem ziediņiem.
Būt' varējse pāri tikt,
Būtu ziedu norāvuse,
Būtu ziedu norāvuse
Vainadziņa cekulam.
16 [Kastrānē (Kastrānes pag. Rg)].

5773.

Aiz Daugovas gari meži
Dzaltonuom vērsyunēm;
Es, pa vydu staiguodama,
Veju sev vaiņuceņu.
428 [Beržūs(?)].

5774.

Aiz Daugavas melni meži
Dzeltāniem(i) ziediņiem.
Pārceliet(i), bāleliņi,
Lai es viju vainadziņu.
75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)], 91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)], 104 [Zelgavā (Grostonas pag. Md)].

1. Aiz upītes balti bērzi
Sidrabiņa lapiņām;
Pārcelieti, bāleliņi,
Lai es viju vainadziņu.
86 [Ļaudonā (Ļaudonas pag. Md)].

5775.

Aiz Daugavas ozoliņi
Rindiņā saauguši;
Man vienai caurejot,
Zars norāva vainadziņu.
23 [Lēdmanē (Lēdmanes pag. Rg)], 281 [Nītaures, Siguldas un Cēsu apvidū (Rg, C)].

5776.

Aiz Daugavas rožu dārzi
Baltā smilšu kalniņāi;
Pārceliet, bāleliņi,
Lai es viju vainadziņu.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

- 357 -

5777.

Aiz ko man brāļi pirka
Vizuļotu vainadziņu?
Druvā man saule lēca,
Druvā saule norietēja.
42 [Suntažos (Suntažu pag. Rg)], 64 [Valmierā (Valmieras pag. Vlm)], 75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)], 80 [Kalsnavā (Kalsnavas pag. Md)], 104 [Zelgavā (Grostonas pag. Md)], 407.

1. Aiz ko mani brāļi pēra,
Pelnos pīcku mēcēdami?
Krāsnī man saule lēca,
Aizkrāsnē norietēja.
400 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

5778.

Aiz upītes ganīdama,
Kārklos kāru vainadziņu.
Vai tie akli ciema puiši,
Ka tie manis neredzēja?
101 [Rankā (Rankas pag. C)].

5779.

Aiz upītes melli meži
Zelītām pazarēm.
Brien, brālīti, pār upīti,
Nolauz vienu pazarīti!
No tās vienas pazarītes
Kaldināšu vaiņadziņu.
146 [Lielkrūtē (Purmsātu, Bārtas pag. Lp)].

1. Aiz upītes melli meži
Zeltītām pazarēm.
Brien, brālīti, par upīti,
Nolauz vienu pazarīti.
- Ko, māsiņa, tu darīsi
Ar to vienu pazarīti?
- No tās vienas pazarītes
Liedināšu vaiņadzīnu.
Priekšāi man zeltu lika,
Paķaļāi sudrabīnu,
Ik katrāi pusītēi
Rīta zvaigzni ar vakara.
Citas meitas man vaicāja,
Kur es tādu kronu jēmu.
Rīgāi pierku, naudu devu,
Vāczemēi liedināju.
164 [Dunalkā (Dunalkas pag. Azp)].

5780.

Aiz upītes melni elkšņi,
Zemzarīši ozoliņi.
Cauri gāju, nenorāva
Manu zīļu vainadziņu.
325 [Secē (Seces pag. Jk)].

5781.

Aiz upītes sienu pļāvu,
Liepā kāru vainadziņu.
Kas gribēja man's redzēt,
Lai redz manu vainadziņu.
137 [Tirzā (Tirzas pag. Md)].

5782.

Aiz upītes zelta birze
Dimantiņa lapiņām,
Tur meitiņas kroņus pina,
Tur puisīšus kaitināja.
241 [Blīdienē (Blīdienes pag. Tk)].

5783.

Aiz vakara, vakariņa
Nesaviju vainadziņa.
Aiz vakara nesaviju,
Vai aiz sava netikuma?
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

5784.

Ak tu Dievs, nu es būšu
Dravenieka līgaviņa:
Man bitīte iesameta
Vainadziņa cekulā.
401 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē], 407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

5785.

Apkārt gāju bērziņami,
Bērza lapas skaitīdama;
Cik lapiņu bērziņāi,
Tik lapiņu vaiņakā.
104 [Zelgavā (Grostonas pag. Md)].

5786.

Apkārt griezu, tad valkāju
Savu zīļu vaiņadziņu,
Kad netiku tai vietā,
Kur domāju uzaugdama.
24 [Lēdurgas draudzē].

5787.

Aug liepiņa kalniņā,
Platas lapas galiņā;
Es uzaugu pie māmiņas,
Galvā zelta vainadziņš.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

5788.

Autiņš man piedzemot,
Autiņš man nomirstot;
Tik to zīļu vainadziņu
Kā ciemot paciemoju.
281 [Nītaures, Siguldas un Cēsu apvidū (Rg, C)].

- 358 -

5789.

Barga tēva meita biju,
Bargu viju vaiņadziņu:
No ērkšķiem, no dadžiem,
No paegļu zariņiem.
137 [Tirzā (Tirzas pag. Md)].

5790.

Baltābola pļavu bridu,
Rokā nesu vaiņadziņu,
Lai rasiņa neiebira
Manā zīļu vaiņagā.
241 [Blīdienē (Blīdienes pag. Tk)].

5791.

Baltābola pļavu bridu,
Rokā nesu vaiņadziņu (vainadziņu),
Lai tie mani neierauga,
Baltābola pļāvējiņi.
109 [Vestienā (Vestienas pag. Md)], 146 [Lielkrūtē (Purmsātu, Bārtas pag. Lp)], 170 [Lielnīkrācē (Nīkrāces pag. Azp)], 171 [Tāšu Padurē (Kalvenes pag. Azp)], 174 [Rudbāržos (Rudbāržu pag. Azp)], 195 [Raņķos (Raņķu pag. Kld)], 200 [Skrundā (Skrundas pag. Kld)], 207 [Dundagā (Dundagas pag. Vp)], 224 [Kabilē (Kld)], 241 [Blīdienē (Blīdienes pag. Tk)], 267 [Kalnamuižā (Tērvetes pag. Jg)], 271 [Pienavā (Džūkstes pag. Jg)], 3301.

5792.

Bērziņš auga uz akmeni
Zeltītām lapiņām;
Tur es kāru vainadziņu,
No druviņas pāriedama.
208 [Ēdolē (Ēdoles pag. Vp)].

5793.

Bērziņš auga ceļmalā
Trinītāmi lapiņām;
Ir es savu vaiņadziņu
Trim kārtām darināju.
256 [Apguldē (Auru pag. Jg)].

5794.

Bērziņš lapas darināja,
Es darinu vainadziņu;
Bērzam lapas šo vasaru,
Man vainags uzaugot.
97 [Vecpiebalgā (Vecpiebalgas pag. C)].

5795.

Bērziņš lapas darināja,
Lapu lapas galiņā;
Es vainagu darināju,
Zīli zīles galiņā.
97 [Vecpiebalgā (Vecpiebalgas pag. C)].

5796.

Beidzamās rozes sēju,
Beidzamās magoniņas (magonītes);
Beidzamo vainadziņu
Bālīts pirka raudādams.
398 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

5796.

Ar turpinājumu:
Pirc, brālīt, vai nepirc,
Es jau ilgi nevalkāšu:
Pirks tautietis zīdautiņu,
To valkāšu visu mūžu.
75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)], 97 [Vecpiebalgā (Vecpiebalgas pag. C)].

5797.

Beidzamās rozes sēju,
Beidzamās magonītes:
Beidzamo vasariņu
Valkāj' rožu vainadziņu.
400 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

5798.

Bērzauniešu meita biju,
Bērza viju vainaciņu;
Lai tās pašas mārsnēnietes
Priežu skuju darināja.
92 [Mārcienā (Mārcienas pag. Md)].

5799.

Bij manā galviņā
Triju rindu vaiņadziņi;
Vienu ņēmu, otru liku,
Trešo tautas kaitināju.
185 [Lielezerē (Ezeres pag. Kld)].

5800.

Bij manāi vainagā
Trīs diženi cekuliņi:
Vīna putas, alus putas,
Brandavīna dzirkstelītes.
28 [Nītaurē (Nītaures pag. Rg)].

5801.

Bite bite, meita meita,
Tās nerieba nevienam:
Bite stāv ābulā,
Meita zīļu vaiņagā.
185 [Lielezerē (Ezeres pag. Kld)].

5802.

Bite spārnus šķindināja
Gaŗām manu vainadziņu:
Gribēj' mani ieprecēt
Dravenieka dēliņam.
216 [Ventspilī].

5803.

Brāļa birzi izstaigāju,
Rokā nesu vainadziņu,
Lai tie mani nenobira,
Brāļa pirkti vizulīši.
(?)

- 359 -

5804.

Brāļi brāļi, taisiet spostas
Pelēkiem vanagiem:
Cik saviju rožu kroni,
Tik nospēra vanadziņš.
68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)].

5805.

Brāļi māsu aizslēguši
Pētersīļu dārziņā;
Pētersīļi nobiruši,
Nobirst māsai vaiņadziņš.
137 [Tirzā (Tirzas pag. Md)].

5806.

Brāļi man kroni kala,
Redz raženu izaugam.
Tik tie mani neiedeva
Muiženieka dēliņam.
161 [Alšvangā (Alšvangas pag. Azp)].

5807.

Brāļi man kronu pierka,
Es nav krona valkātāja;
Lai valkāja muižu meitas,
Tās negāja druviņāi.
181 [Cīravā (Cīravas pag. Azp)].

5808.

Brāļi man kroni pirka,
Sudrabā mērcēdami,
Lai spīdēja, lai mirdzēja
Kā sudraba gabaliņš.
41 [Stukmaņos (Pļaviņās Rg)].

5809.

Brālis kala vaiņadziņu,
Uz meitām lūkodams.
Kali zelta vaiņadziņu,
Kal sudraba gredzentiņu!
2291 [Sasmakas novadā (Ārlavas pag. Tl)].

58091.

Brālītim bērza bierze,
Tautietim sudrabota.
Es aizlaidu ganīdama,
Nopinos vaiņadziņu.
1880 [Jaunmuižā (Lutriņu pag. Kld)].

5810.

Bāliņam pavaicāju,
Kādu vīt vainadziņu.
- Vij, māsiņ, sarkanrožu,
Tāds tev labi piederas.
400 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

1. Bāliņam pavaicāju,
Kādu puķu kroni pīt,
Vai pīt rožu, vai magoņu,
Vai zaļaju dievkociņu.
- Pin, māsiņ, rožu kroni,
Tas tev skaisti pieveicās:
Dzeltān' bija tev galviņa,
Sarkans rožu vaiņadziņš.
24 [Lēdurgas draudzē].

5811.

Brīžam sēju rozes manas,
Pa brīžam mārrozītes;
Brīžam tautas kaitināju
Ar mārrožu vaiņadziņu.
172 [Rāvā (Rāvas pag. Lp)].

5812.

Būt bij man to zināt,
Ka neveiklis mani gaida,
Es būt' savu vainadziņu
Priežu skuju darinājsi.
21 [Krimuldā (Krimuldas pag. Rg)].

5813.

Daiļa meiča kroņus pina
Visiem puķu ziediņiem:
Zilas puķes, baltas puķes
Tā iepina vaiņagā;
Pašā kroņa viducī
Tā iepina baltābolu.
279 [Skursteņu muižā (Sesavas pag. Jg)].

5814.

Daugaviet, brāleliņ,
Ko atnesi māsiņai?
Daugaviešu vaiņadziņu,
To atnesu māsiņai.
319 [Neretā (Neretas pag. Jk)].

5815.

Daugovmolā dziļa l'eja,
Sorkonboltys rūzis zīd;
Tur m'eitiņa spūža s'ēd,
Leiguodama krūni pyn.
422 [Līvānu pag. D].

5816.

Dedzi gaiša, uguntiņa,
Tu dzisīsi šovakar;
Spīdi, manu vaiņaciņu,
Tev' noņems šoruden.
33 [Pēteŗupē (pie Saulkrastiem Rg)].

- 360 -

5817.

Dienas vidū, man' māsiņa,
Sargā savu vainadziņu:
Dienas vidū karsta saule,
Novīst puķu vainadziņš.
41 [Stukmaņos (Pļaviņās Rg)], 91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

5818.

Dievs, dod manim šoruden
Dabūt šķidru galvas autu:
Nu jau man apnikuši
Tie zeltīti vizulīši.
4 [Aijažos].

5819.

Diezgan manim šovasaru
Ar to vienu vaiņadziņu:
Tā ar vienu tēva dēlu
Diezgan manā mūžiņā.
191 [Kursīšos (Kursīšu pag. Kld)], 226 [Kandavā (Tl)].

5820.

Divi divi sabārās
Rīgāi, bodes dibināi:
Tautiets pirka sleiša mici,
Bāliņš zīļu vaineciņu.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

5821.

Droša tēva meita biju,
Droši nesu vainadziņu;
Cauri gāju puišu baru,
Galvā zīda vainadziņš.
137 [Tirzā (Tirzas pag. Md)].

5822.

Dzeltāns mans vainadziņš,
Kā dzeltāna bērza lapa.
Jo dzeltēja, jo valkāju,
Tautām sirdi ēdināju.
353(1) [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

5823.

Dzīrās tautas šoruden
Vītēt manu vainadziņu;
Es pakāru kaŗamo
Dzeltānos vizulīšus.
75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)].

5824.

Ievu ziedu kroni pinu,
Zaķu pekas vaiņadziņu.
Kad atnāca ciema puiši,
Abus divus novalkāju.
61 [Mazsalacā (Mazsalacas pag. Vlm)].

5825.

Eima meitas, apšājā,
Vijam apšu vainadziņus;
Zelta nauda tā neskan,
Kā skan apšu vainadziņi.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

5826.

Eita, meitas, kad iedamas,
N'eita sebu vakarā:
Vakars nāca, miglu laida,
Rasa krita vaiņagā.
49 [Jaunatē (Vecates pag. Vlm)].

5827.

Es ar savu bāleliņu
Apkārt rožu pili braucu.
Ej iekšā bāleliņ(i),
Pērc man rožu vainadziņu.
199 [Veczvārdē (Zvārdes pag. Kld)].

1. Es ar savu bāleliņu
Gaŗām rožu pili braucu.
Atgriezies, man bāliņi,
Pirc man rožu vaiņadziņu.
Mans bāliņis man nopirka
Ērmu ērmu vainadziņu:
Visapkārt lietus lija,
Vidū saule ritinās;
Visapkārt sveši ļaudis,
Vidū mans bāleliņš.
379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

5828.

Es atradu ganīdama
Vecas mātes vainaciņu;
Ne rokāi nepajēmu,
Lai es veca nepalieku.
(?)

5829.

Es atradu tautu meitu,
Bodēi pierka vaiņadziņu
Pērc raženu, dod naudiņu,
Būs manām māsiņām.
181 [Cīravā (Cīravas pag. Azp)].

5830.

Es, bāliņi, mātes meita,
Es tik lepna nenesos:
Sudrabiņa man matiņi,
Zelta viju vainadziņu.
125 [Jaunlaicenē (Jaunlaicenes pag. Vlk)].

- 361 -

5831.

Es deviņu brāļu māsa,
Man deviņi vainadziņi:
Trīs bij zīļu, trīs kauliņu,
Trīs dzeltānu vizulīšu.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)], 408 [Krustpilī, Unguros un Stukmaņos (Krustpils, Ungurmuižas D un Pļaviņu Rg pag.)], 412 [Unguros (Ungurmuižas pag. D)].

5832.

Es deviņu brāļu māsa,
Visi daiļi darināja:
Pieci pirka zelta kroni,
Trīs dimanta gredzentiņu;
Devītais bāleniņš
Pūr' ar zeltu kaldināja.-
Lūdzan lūdzu, bāleliņi,
Labam agri nesoliet,
Labam agri nesoliet,
Sliktam mani nedodiet.
93 [Mēdzžlā (Mēdzžlas pag. Md)].

5833.

Es gribēju šorudeni
Ozol' lapu kroni pīt,
Lai noņēma citrudeni
Kā ozols tēva dēls.
88 [Liezerē (Liezeres pag. Md)].

5834.

Es uzgāju jūrmalīti,
Skaistu ziedu meklēdama,
Skaistu ziedu meklēdama
Skaistu vīt vainadziņu.
330(1) [Kaldabruņās (Rubenes pag. Il)].

5835.

Es jums saku, lieciet mieru
Manam zīļu vainagam,
Nu vēl gribu meita būt,
Nu vēl sevi derināt.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

5836.

Es lazdai riekstu rāvu,
Lazda manu vainadziņu;
Še, lazdiņa, tavi rieksti,
Atdod manu vainadziņu.
3 [Aizkrauklē (Aizkraukles pag. Rg)], 39 [Skrīveŗos (Skrīveŗu pag. Rg)], 322 [Saukā (Saukas pag. Jk)], 325.

5837.

Es, māsiņ, tev piesaku,
Nevij apšu vainadziņa:
Trīsēs tava valodiņa,
Ar tautām runājot.
75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)].

5838.

Es mātē viena meita,
Man sudraba vainedziņš;
Lai lūkē tāds dēliņš,
Kas sudraba jostu jož.
212 [Sarkanmuižā (Sarkanmuižas pag. Vp)].

5839.

Es muotei vīna meita,
Treis vaiņuki pyureņā.
Vīnu devu Dīveņam,
Ūtru Dīva dēl'eņam,
Trešu sev aizturēju,
Ar kū tautas kairynuot.
4191 [Kalupes pag. D].

5840.

Es neietu migliņā,
Ne no rīta rasiņā:
Man dzelonis vaiņadziņis,
Bišu spārni villainē.
161 [Alšvangā (Alšvangas pag. Azp)].

5841.

Es neietu savu laiku
Uz nāburgu ugunī:
Man pašai uguntiņš
Vaiņadziņa cekulā.
6 [Annas muižā (Ķēču pag. Rg)].

5842.

Es noviju ganīdama
Biškrēsliņu vaiņadziņu;
Kad grib tautas, lai ņem mani,
Biškrēslītes lūkodami.
45 [Vatrānē (Kastrānes pag. Rg)].

5843.

Es noviju ganīdama
Dedestiņu vainadziņu.
Kad bij saule, tad vizēja,
Kad migliņa, tad mirdzēja.
109 [Vestienā (Vestienas pag. Md)].

5844.

Es noviju ganīdama
Dadasiņu vainadziņu.
Cikko kungi nenoņēma,
Sudrabiņu dēvēdami.
137 [Tirzā (Tirzas pag. Md)].

5845.

Es noviju ganīdama
Rasenīšu vainadziņu;
Grib tautietis zadināt,
Aiz rasiņas nevarēja.
322 [Saukā (Saukas pag. Jk)].

- 362 -

5846.

Es noviju ganīdama
Rasenīšu vainaciņu;
Kad uzliku galviņā,
Rasināt rasināja.
400 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

5847.

Es noviju vainadziņu
Deviņām rindiņām,
Lai tek tautu kumeliņis
Deviņiem celiņiem.
23 [Lēdmanē (Lēdmanes pag. Rg)].

5848.

Es noviju vaiņadziņu
No akmeņa lapiņām,
Nij tas vīta saulītē,
Nij siltā istabā.
98 [Praulienā (Praulienas pag. Md)].

5849.

Es noviju vainadziņu
No apīņa lapiņām.
Vaicā kungi, vaicā ļaudis,
Kur es tādu kaldināju.
354 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

5850.

Es noviju vainadziņu
No deviņi zemenāji:
Kad uzliku galviņā,
Atspīd visa Rīgas pils.
Brīnās kungi, brīnās ļaudis,
Kur meitiņa tādu ņēma.
Rīgā pirku, naudu devu,
Vāczemē kaldināju,
Vāczemē kaldināju
Pie sudraba kalējiņa.
379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

5851.

Es noviju (nopinu) vaiņedziņu
No deviņi zemenāji.
Kad uzliku galviņāi,
Atspīd visa Rīgas pils.
Rīgas kungi brīnējāsi,
Kas tur spīd, kas tur vīz.
Tur spīd manis augumiņis,
Pašas vīts vaiņedziņis.

5852.

Es noviju (nopinu) vainadziņu
No deviņi zemnājiem;
Kad uzliku galviņā,
Atspīd visa Rīgas pils.
Vaicā kungi, vaicā ļaudis:
Kur auguse tā meitiņa?
Rīgā manim tēvs māmiņa,
Vāczemē bāleliņi;
Rīgā manim pirti kūra,
Vāczemē slotu sēja,
No jūriņas ūden' nesa
Ar sudraba biķerīti,
Krīzburgā kreklu šuva
Ar dimanta podziņām.
27 [Mālpilī (Mālpils pag. Rg)].

58521.

Es noviju vaiņadziņu
No deviņi zemenāji;
Lai tas mani bildināja,
Kam deviņi kumeliņi.
29 [Nurmižos (Vildogas pag. Rg)].

5853.

Es noviju vainadziņ'
No deviņi zemenīt'.
No Vāczemes tautas nāca
Vainagā lūkāties.
1191 [Ēveles draudzē].

5854.

Es noviju (saviju) vainadziņu
No zemeņu ziediņiem;
Kad uzliku galviņā,
Atspīd visa pasaulīte.
95 [Odzienā, Vietalvas (Odzienas pag. Md)].

1. Es noviju (nopinu) vainadziņu
No zemeņu lapiņām;
Kad uzliku galviņā,
Atspīd visa pasaulīte.
Sanākuši ciema puiši
Vainadziņa lūkoties.
Pirkt gribēja, nezināja,
Cik maksāja vainadziņš.
Divi saujas tīra zelta,
Trešo tīra sudrabiņa (dimantiņa).
93 [Mēdzžlā (Mēdzžlas pag. Md)].

5855.

Es noviju vainadziņu
Zirņu ziedu, pupu ziedu;
Zirņu ziedu ganīdama,
Pupu ziedu revēdama.
325 [Secē (Seces pag. Jk)].

- 363 -

5856.

Es noviju vainadziņu
Šādu puķu, tādu puķu:
Ievas ziedu, ābels ziedu,
Dzeltaino kliņģerīšu.
75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)].

5857.

Es noviju (saviju) vainadziņu
Simtu puķu trīsdesmit.
Kas uz reizi atminēs,
Lai ņem manu vainadziņu.
379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

5858.

Es noviju vainedziņu
Trijādiemi ziediņiem:
Pupu ziedi, zirņu ziedi,
Sarkanajis āboliņis.
325 [Secē (Seces pag. Jk)].

5859.

Es noviju (nopinu) vaiņadziņu
Visādām lapiņām;
Ziedēj' mans vaiņadziņš
Visādiem ziediņiem.
2291 [Sasmakas novadā (Ārlavas pag. Tl)].

5860.

Es noviju vainadziņu
Visādiemi ziediņiem;
Ievas ziedu vien neliku,
Lai galviņa nesāpēja.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

5861.

Es pakāru vaiņadziņu
Ozoliņu kalniņā;
Kalnā saule spoži spīd,
Vēl spožāki vaiņadziņš.
345 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

5862.

Es (Gan) pazinu to meitiņu,
Kas puisīšus nicināja:
Sārti vaigi, gaŗi mati,
Greizi stāv vainadziņš.
7 [Jaunbebros (Bebru pag. Rg)].

5863.

Es pacēlu siliņā
Zelta lapu vaiņadziņu.
To Māriņa man nopina,
Zināj' mani nederētu (saderētu?).
224 [Kabilē (Kld)].

5864.

Es priekš savas māmuļītes
Nojēmos vaiņadziņu;
Ieraudzīju dēlu māti,
Cieti spiedu galviņā.
172 [Rāvā (Rāvas pag. Lp)].

5865.

Es puisīšiem vasarā
Dažu smieklu padarīju:
Aizpušķoju vaiņadziņu
Ar ozola lapiņām.
335 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

5866.

Es redzēju to meitiņu,
Godā pirka vaiņadziņ';
Viņa mani neredzēja,
Es nopirku baltautiņu.
319 [Neretā (Neretas pag. Jk)].

1. Es redzēju tautu meitu,
Viņa mani neredzēja.
Es nopirku gāles autu,
Viņa pirka vaiņadziņu.
Vai tu pērc, vai nepērc,
Tu jau viņu nevalkāsi;
Būs manai māsiņai
Citu tautu kaitināt.
161 [Alšvangā (Alšvangas pag. Azp)].

5867.

Es savai līgavai
Mazai pirku vainadziņu:
Griez galviņu kur griezdama,
No vaiņaga vien pazinu.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)], 35 [Rembatē (Rembates pag. Rg)], 63 [Sprēstiņos (Dauguļu pag. Vlm)].

1. Pats es pirku tai meitai
Smalku pērļu vaiņaciņu;
Griež galviņu kur griezdama,
Es pazinu vaiņakā.
324 [Sēļpilī (Sēļpils pag. Jk)].

5868.

Es savam bāliņam
Pat' audzēju līgaviņu;
Dienu katra nesājām
Vienu zīļu vainadziņu.
95 [Odzienā, Vietalvas (Odzienas pag. Md)].

5869.

Es šķitos šovasar
Margu vīt(i) vainadziņu;
Augstu (Augsti) zied kļava (kļavu) ziedi,
Nevar margu salasīt.
6 [Annas muižā (Ķēču pag. Rg)], 80 [Kalsnavā (Kalsnavas pag. Md)], 401 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

- 364 -

5870.

Es staigāju brāliņos
Vītoliņa pakrēšļos,
Lai tas man nenovīta,
Sarkans rožu vainaciņš.
324 [Sēļpilī (Sēļpils pag. Jk)].

5871.

Es tā sava vainadziņa
Visai gauži neraudātu:
Kad man likti, kad valkāti,
Vai svētdienas rītiņā?
90 [Lodē (Kusas pag. Md)].

5872.

Es tev lūdzu, bāleliņi,
Nelaidiesi krodziņāi,
Neliec manu vainadziņu
Alus glāzes dibenā.
35 [Rembatē (Rembates pag. Rg)].

5873.

Es tev lūdzu, bāleliņ,
Nesēj linu (zirņu) ceļmalā:
Kur iedama, tautu meita
Linu (Zirņu) vija vaiņadziņu.
379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

5874.

Es tev lūdzu, bāleliņ,
Šaun nāburgu vanadziņu:
Ik rītiņa lidināja
Uz tā mana vaiņadziņa.
111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)].

5875.

Es tev lūdzu, māmulīte,
Dod man' meitu pulciņā;
Nebij sen, man noņēma
Sīku zīļu vainadziņu.
13 [Ikšķilē (Ikšķiles pag. Rg)].

5876.

Es tev saku, man' māsiņa,
Ar tautām nespēlē;
Ar tautām spēlēdama,
Pazaudēsi vainadziņu.
216 [Ventspilī].

5877.

Es to savu vainadziņu
Jaunu vien(i) darināju;
Tautiets savu cepurīti,
To i vecu purināja.
74 [Dzelzavā (Dzelzavas pag. Md)], 308 [Altenē (Seces pag. Jk)], 324 [Sēļpilī (Sēļpils pag. Jk)].

5878.

Es to savu vaiņadziņu
Spodru vien darināju,
Zinājos valkādama
Šī beidzamā vasariņa.
401 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

5879.

Es to savu vainadziņu
Trejtrejādi darināju:
No rītiņa rožu viju,
Uz pusdienu magonīšu,
Uz to pašu vakariņu
No tām vasku kliņģerēm.
26 [Madlienā (Madlienas pag. Rg)].

5880.

Es to savu vainadziņu
Uz cekula darināju;
Citas meitas, rata rumbas,
Uz ausīm brucināja.
75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)].

5881.

Es vaiņagu darināju
Deviņām rindiņām;
Spīdēj' mans vaiņadziņš
Caur deviņu glāžu logu.
Sveša māte celdamies
Sak', saulīte uzlēkusi.
83 [Kosā (Kosas pag. C)], 325 [Secē (Seces pag. Jk)], 391 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

5882.

Es vidū, es vidū
Ar vītola vaiņadziņu.
Protat kaunu, bāleliņi,
Liedināt sudrabiņa.
174 [Rudbāržos (Rudbāržu pag. Azp)].

5883.

Azarmolys m'eitin'ēm
Greišļa v'eiti vaiņuc'eņi;
Ni juos muok rūžu s'ēt,
Ni mogonu izrevēt.
426 [Sakstagala pag. Rz], 435 [Latgalē].

5884.

Gāju puķes lasīdama,
Ne ar puisi runādama;
Puisim blēža valodiņa,
Man puķīšu vaiņadziņš.
239 [Vecaucē (Vecauces pag. Jg)].

5885.

Gana laika māmiņai
Tautu dēlu znotu saukt,
Vēl manāja galviņā
Ziedēt zied vaiņadziņš.
190 [Kuldīgā].

- 365 -

5886.

Gani, gani, tautu (ganu) meita,
Mana brāļa pļaviņā;
Es pateikšu brālītim,
Noņems tavu vainadziņu.
267 [Kalnamuižā (Tērvetes pag. Jg)].

5887.

Gani, gani, tautu meita,
Mana brāļa pļaviņā;
Ķīlām ņemšu vaiņadziņu,
Vešu pašu bāliņam.
1181 [Dūres pagastā (Vlk)].

5888.

Gani, gani, tautu (ganu) meita,
Pa manām(i) ganībām;
Gan tu gauži noraudāsi
Savu zīļu vainadziņu.
281 [Nītaures, Siguldas un Cēsu apvidū (Rg, C)], 91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)], 190 [Kuldīgā].

5889.

Gani, gani, tautu (ganu) meita,
Pa manām(i) ganībām;
Gan tu pate noganīsi
Savu zīļu vainadziņu.
18 [Kliģenē, Meņģelē, Plāterē (Zaubes, Meņģeles un Plāteres pag. Rg)], 75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)], 95 [Odzienā, Vietalvas (Odzienas pag. Md)].

5890.

Gani govis, bāleliņ,
Lai es viju vainadziņu:
Skaisti zied pureniņi
Avotiņa maliņā.
309 [Biržos (Biržu pag. Jk)].

5891.

Gani govis, bāleliņ,
Lai es viju vainadziņu;
Tev būs govju ganījums,
Man vainaga pinumiņš.
55 [Mūŗa muižā (Mūrmuižas pag. Vlm)].

5892.

Ganīdama noganīju
Tautu dēlu rudzu lauku;
Tautīts manim ķīlām ņēma
Sīku zīļu vaiņadziņu.
159 [Aizputē (Aizputes pag. Azp)].

5893.

Ganos dzinu, galvu tinu,
Liepāi kāru vaiņadziņu;
Kuŗš, ļautiņi, redzējāt,
Nesakāt māmiņai.
190 [Kuldīgā].

5894.

Ganos gāju, galvu tinu,
Liepā kāru vaiņadziņu.
Trīs gadiņus tā liepiņa
Zelta ziedus noziedēja.
400 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

5895.

Ganos gāju, gāli tinu,
Sētā liku vaiņadziņu,
Lai ļautiņi nezināja,
Vai meitiņa, vai sieviņa.
208 [Ēdolē (Ēdoles pag. Vp)].

5896.

Gaŗām gāju dziedādama
Medenieka sētiņai.
Dzīrās man kroni raut,
Ne vizuļa nenorāva.
75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)].

5897.

Gaŗām gāju lielu krogu,
Rokā nesu vaiņadziņu;
Iekšā mani bāleliņi
Ar naudiņu lielījās.
134 [Sinolē (Sinoles pag. Vlk)].

5898.

Garam guoju l'elu cīmu,
Augši c'ēļu vaiņuc'eņu;
Dālu muot'e īraudz'eja,
T'ej pac'ēl'e volūd'eņas.
415 [Daugavpils, Rēzeknes un Ludzas apr.].

5899.

Gaŗām gāju lielu ciemu,
Rokā nesu vainadziņu,
Lai tā mani nepazina,
Liela ciema dēlu māte.
30 [Ozolu muižā, Suntažu draudzē], 36 [Rikterē (Sidgundas pag. Rg)].

5900.

Gaŗām gāju Koknesei,
Rokā nesu vainadziņu:
Nav neviena ozoliņa,
Kur pakārti vainadziņu.
9 [Bilstiņos (Kokneses pag. Rg)].

5901.

Gaŗām gāju tam ciemam,
Rokā nesu vaiņadziņu:
Liels gaŗais tēva dēls,
Tas pēc manis lūkojās.
264 [Džūkstē (Džūkstes pag. Jg)].

- 366 -

5902.

Gaŗām krogu pa celiņu,
Iekšā ieti nedrīkstēju:
Iekšā puiši spēlmanīši,
Noņems manu vainadziņu.
16 [Kastrānē (Kastrānes pag. Rg)], 28 [Nītaurē (Nītaures pag. Rg)].

1. Gaŗām krogu pa celiņu
Laidu savu kumeliņu:
Ciema puši krogā dzēra
Vakarēju gājumiņu,
Tie mauks manus gredzeniņus,
Noņems manu vainaciņu.
30 [Ozolu muižā, Suntažu draudzē].

5903.

Glabā gudri, tautu meita,
Savu linšu vainadziņu,
Vēl gudrāki valkādama
Manu zelta gredzentiņu.
325 [Secē (Seces pag. Jk)].

5904.

Gludu gludu galvu glaudu,
Vītin viju vainadziņu;
Sasaproti, māmuliņa,
Nedod jaunas tautiņās.
401 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

5905.

Govis ganot i norāva
Žagars manu vainadziņu.
Žagariņa vainu devu,-
Sen tautieša rociņā.
220 [Dursupē (Zentenes pag. Tl)].

5906.

Grieze grieza rudzu lauku,
Tautiets manu vaiņadziņu.
Griez, tautieti, dadžu lapu,
Negriez manu vaiņadziņu.
264 [Džūkstē (Džūkstes pag. Jg)].

5907.

Gribēj' manu vainedziņu
Kaimiņos ielīgot;
Cel, Dieviņ, lielu vēju,
Dzen vainagu tālumā.
41 [Stukmaņos (Pļaviņās Rg)].

5908.

Gudra tēva meita biju,
Gudri nešu vainadziņu:
Ne pierē, pakausī,
Pašā galvas vidiņā.
95 [Odzienā, Vietalvas (Odzienas pag. Md)].

5909.

Gudra tēva meita biju,
Gudri viju vainadziņu:
No rozēm, magonēm,
No tām vaska kliņģerēm.
451 [Viskaļos, Kokneses draudzē (Viskaļu pag. Rg)].

5910.

Ik rītiņa zelta rasa
Bāleliņa pagalmā;
Kur iedama, tecēdama,
Noskaloju vainadziņu.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

5911.

Ik vakarus tautas jāja
Uz to manu rožu dārzu;
Es, vidū stāvēdama,
Viju rožu vainaciņu.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

5912.

Ilgi sēd ilgsēdīte,
Ilgi vija vainadziņu.
Ilgsēdītes vainadziņš
Kā austriņa vizināja.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

5913.

Izgājš' gadu es nopinu
No rozēm vainadziņu;
Šito gadu es nopinu
No sarkana amoliņa;
Citu gadu vairs nepīšu,
Tad aubītes šūdināšu,
Tad aubītes šūdināšu
Zaļām zīdu bantītēm.
36 [Rikterē (Sidgundas pag. Rg)].

5914.

Izskaitiet, jauni puiši,
Cik zvaigznīšu debesēs;
Cik zvaigznīšu debesēs,
Tik meitiņu vainakā.
134 [Sinolē (Sinoles pag. Vlk)].

5915.

Ja tu gudris, tautu dēls,
Skaiti zīles vaiņagā,
Kā es dzijas izskaitīju
Tik platā audeklā.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

- 367 -

1. Skaiti, skaiti, tautu dēls,
Cik zīlīšu vaiņagā,
Kā man bija jāizskaita,
Cik dzijiņu audeklā.
335 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē], 391 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē], 394 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

5916.

Jau dižens vainadziņš,
Vēl diženu darināju;
Dižens mani bildināja,
Vēl diženu lūkojos.
27 [Mālpilī (Mālpils pag. Rg)].

5917.

Jau es daiļa meita biju,
Dārgu kroni kaldināju;
Dievis zina, kur Laimiņa
Zīda aubi šūdināja.
3971 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

5918.

Jau manam vaiņagam
Puse zīļu nobirusi;
Kau(t) ij otra nobirusi,
Vēl neiešu šoruden.
134 [Sinolē (Sinoles pag. Vlk)].

5919.

Jau manam vaiņagam
Pus' vizuļu nobiruši;
Lai nobirst otra puse,
Kad nav laba ņēmējiņa.
335 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē], 357 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

5920.

Jauna jauna es meitiņa,
Man sudraba vainadziņš;
Jauni jauni ciema puiši
Gribēj' mani bildināt.
208 [Ēdolē (Ēdoles pag. Vp)].

5921.

Jaunas meitas kroņus pina
No rozīšu lapiņām;
Jauni puiši raudzījās
Caur rozīšu lapiņām.
111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)].

5922.

Jumpraviņa kroni raksta,
Mēnesī vērdamās;
Kādi raksti mēnesī,
Tād jumpravas kronītī.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

5923.

Jūs, māsiņas, nezinat,
Kādi ziedi Zolunā (NN):
Zoluniešu meitiņām
Akmens ziedu vaiņaciņš.
325 [Secē (Seces pag. Jk)].

5924.

Kab man b'ej's rūžu duorzs,
Magaņeņu t'eirum'eņš,
Es nūv'eitu vaiņuc'eņu
D'ēļ vysuomi m'eitiņuom.
435 [Latgalē].

5925.

Kad audzīšu, tad redzēšu,
Kādas puķes kronī pīšu:
Vai pīš' rozes, vai magones,
Vai zaļos dievkociņus.
59 [Rūjienā (Rūjienas pag. Vlm)].

5926.

Kad es biju jauna meita,
Man Dieviņš palīdzēja:
Vakarā rozes sēju,
Rītā viju vainadziņu.
281 [Nītaures, Siguldas un Cēsu apvidū (Rg, C)], 86 [Ļaudonā (Ļaudonas pag. Md)], 98 [Praulienā (Praulienas pag. Md)], 190 [Kuldīgā], 282 [Vilcē (Vilces pag. Jg)], 325.

5927.

Kad es gāju ganiņos,
Vaiņag' kāru krūmiņā;
Jauni puiši gaŗām jāja,
Cepurītes paceldami.
229 [Rideļu pagastā (Engures pag. Tk)].

5928.

Kāda pate meita biju,
Tādu viju vainadziņu:
Lielu rožu, samta puķu,
Sarkano magonīšu.
137 [Tirzā (Tirzas pag. Md)].

5929.

Kādi ziedi vasarā,
Tādi manā vainagā:
Zirņu ziedi, pupu ziedi,
Pelēkie rudzu ziedi.
324 [Sēļpilī (Sēļpils pag. Jk)].

5930.

Kādi ziedi vasarā,
Tādu viju vaiņadziņu;
Ābel's ziedu vien neviju,
Tie raud gauži valkājot.
1181 [Dūres pagastā (Vlk)], 1311 [Apē (Vlk)].

5931.

Kārtām šuvu vainadziņu,
Burdītēmi darināju;
Trīs vasaras tautu dēlu
Asarām raudināju.
111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)].

- 368 -

5932.

Kal, kalēji, ko kaldamis,
Nokal mane zelta kroni;
Nokal mane zelta kroni
Deviņiem žuburiem,
Priekšā sauli, pakaļāi,
Vidū rīta auseklīti,
Visapkārti gar malām
Rīta zvaigznes ritinām.
Uzsaliku galviņā,
Cauri teku caur Jelgavu;
Jelgavnieki brīnījās,
Kur šī tāda gadījās.
151 [Priekulē (Priekules pag. Lp)].

5933.

Kālab es nevarēju
Sīku rožu kroni nest?
Dārzā man sīkas rozes,
Tautiets rožu sējējinš.
190 [Kuldīgā].

59331.

Kalniņē stāvēdama,
Grozu savu vainaciņu.
Kuŗā pusē paspīdēja,
Tur mūžiņu nodzīvāšu.
224 [Kabilē (Kld)].

5934.

Kam deviņi bāleliņi,
Valkāj' vaŗa vaiņadziņu;
Man tas viens bāleliņš,
Es valkāju sudrabiņa.
2101 [Puzeniekos (Puzes pag. Vp)].

5935.

Kas bagāta mātes meita,
Bodē pirka vainadziņu.
Tautiets saka stāvēdams:
Pirc, meitiņa, nevalkāsi,
Sav' naudiņu atvedusi,
Novalkās man māsiņa,
Sav' naudiņu nedevusi.
1258 [Jaunlaicenē (Jaunlaicenes pag. Vlk)].

5936.

Kas gulbīti baltu dara,
Ne jūriņas ūdentiņš?
Kas puisīti godā ceļ,
Ne meitiņas vainadziņš?
42 [Suntažos (Suntažu pag. Rg)].

5937.

Kas kait man nevalkāt
Baltu pērļu vaiņadziņu?
Kas kait man nedabūt
Balto pērļu kalējiņu?
92 [Mārcienā (Mārcienas pag. Md)].

5938.

Kas kait man nevalkāt
Baltu pērļu vainadziņa?
Rīgā man div' bāliņi,
Baltu pērļu kalējiņi.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)], 35 [Rembatē (Rembates pag. Rg)].

5939.

Kas kaitēja tev, māsiņa,
Valkāt ziedu vaiņadziņu?
Dienu likti galviņā,
Nakti mērci ūdenī.
290 [Lieliecavā (Iecavas pag. B)].

5940.

Kas redzēja cūkai ragus,
Kas kazai cekuliņu?
Kas redzēja vaiņadziņu
Mārcieniēšu meitiņām?
107 [Vietalvā (Vietalvas pag. Md)].

5941.

Kas tur dind, kas tur rūc
Pa vakara pusītei?
Es brāļiem viena māsa,-
Rīgā kroni kaldināja.
324 [Sēļpilī (Sēļpils pag. Jk)].

5942.

Kas tur zib, kas tur kvit
Viņ's lauk's galiņēi?
Taut' meit' kvitanei
Sav' bor' vainadziņ.
211 [Rindā (Ances pag. Vp)].

5943.

Kas tur spīd, kas tur viz
Mana lauka galiņā?
Tautu meita kroni vija,-
Drīz jāiet tautiņās.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

5944.

Kas tur spīd, kas tur viz
Paeglīšu kalniņā?
Brāļam spīd stikla logi,
Māsai skārda vainadziņš.
6 [Annas muižā (Ķēču pag. Rg)], 22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)], 68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)], 91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)], 401.

- 369 -

5945.

Kas tur spīd, kas tur viz
Tautas meitas istabā?
Tur spīdēja, tur vizēja,
Brāļa pirkts vainadziņš.
379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

5946.

Kas tur spīd, kas tur vizo
Viņā lauka galiņā?
Līgaviņa (Tautu meita?) kroni pina
Deviņiem zariņiem.
207 [Dundagā (Dundagas pag. Vp)].

5947.

Kas citiem bēdas bija,
Kad es ilgi vaiņagā?
Savu laiku ievas zied,
Savu laiku ābelītes,
Savu laiku es valkāju
Savu rožu vainadziņu.
93 [Mēdzžlā (Mēdzžlas pag. Md)].

5948.

Kliņģerītes meita biju,
Kliņģeŗ' viju vainadziņu;
Vai tādēļ man atjāja
No Rundāles precenieki?
40 [Slokā (Rg)].

5949.

Ko, brālīti, tu darīji
Tik ilgi siliņāi?
- Es nopinu māsiņai
Silu ziedu vainadziņu.
181 [Cīravā (Cīravas pag. Azp)], 224 [Kabilē (Kld)].

5950.

Ko, mušiņa, dzindzināji
Gar to manu vainadziņu?
- Noņems viņu šoruden
Diženais tēva dēls.
400 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

5951.

Ko tie man laba dara,
Tik bagāti bāleliņi?
Raudādami naudu skaita
Vienam zīļu vaiņagam.
1181 [Dūres pagastā (Vlk)].

5952.

Ko tu gaidi, tautu meita,
Ka neviji vaiņadziņ'?
Jau manam brāliņam
Brūni mieži līdumā.
133 [Palsmanē (Palsmaņa pag. Vlk)].

5953.

Košs bij mans vainadziņš,
Vēl košāku derināju,
Vēl iespraudu sārtu rozi
Cekuliņa vidiņā.
36 [Rikterē (Sidgundas pag. Rg)].

5954.

Krīt' zemē, lauz galviņu,
Mans vizuļu vainadziņš,
Kad netiku tai vietā,
Kur augdama domājusi.
36 [Rikterē (Sidgundas pag. Rg)], 42 [Suntažos (Suntažu pag. Rg)].

5955.

Krūmi, žagar' i norāva
Manu zīļu vaiņadziņu.
Lai raun krūmi, lai žagari,
Ko neveiklis nenorauj.
68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)].

5956.

Krūmi, žagar' i norāva
Manu zīļu vainadziņu.
Lai raun krūmi, lai žagari,
Māte citu darināja.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

5957.

Krūmos auga skaistas puķes
Pērsējiņas maliņā;
Tur es gāju pušķoties,
Vainadziņu darināt.
9 [Bilstiņos (Kokneses pag. Rg)].

5958.

Krist' kristīm zalta buorda
Ap muoseņes vainuceņ'.
Kur jei jēma, kas jei d'ev'e,
Mes bruol'eņi nap'ērkuom.
415 [Daugavpils, Rēzeknes un Ludzas apr.].

5959.

Kumeļam četras kājas,
Četri dzelzu pakaviņi;
Māmiņai četras meitas,
Četri zīļu vainadziņi.
1181 [Dūres pagastā (Vlk)].

5960.

Kundziņš liels, kundziņš mazs,
Bāliņš ņēma cepurīti;
Lai nāk visi Rīgas kungi,
Es noņēmu vainadziņa.
109 [Vestienā (Vestienas pag. Md)].

- 370 -

5961.

Kupli auga ozoliņi
Man' bāliņa pagalmā;
Man pa vidu staigājot,
Zari rāva vainadziņu.
88 [Liezerē (Liezeres pag. Md)].

5962.

Kur, māsiņa, tu dabūji
Tik raženu vaiņadziņu?
- To man pirka dui brālīši,
Viens otrami spītēdami.
Jaunais brālis zeltu pirka,
Vecais brālis sudrabiņu;
Rīgā pirka, naudu deva,
Vāczemēi kaldināja.
To man kala dui vasaras
Trīs dimanta kalējiņi.
Priekšā man zeltu lika,
Pakaļāi sudrabiņu;
Priekšā man saule lēca,
Pakaļāi mēnestiņš,
Ikkatrāi pusītē
Rīta zvaigzne ar vakara.
155 [Tāšos (Tāšu pag. Lp)].

5963.

Kur, māsiņa, tu dabūji
Tik spīdīgu vaiņadziņu?-
Trīs naksniņas pārgulēju
Pie sudraba kalējiņa.
2071 [Ancē (Ances pag. Pg)].

5964.

Kur, m'eit'eņa, agri beji?
Ar ras'eņu vaiņuc'eņš.
- Tautu dālu palaid'eju
Da viņam kal'n'eņam.
415 [Daugavpils, Rēzeknes un Ludzas apr.], 356 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

5965.

Kur, saulīte, darbu ņēmi
Tādu gaŗu vasariņu?
- Pinu rožu vaiņadziņu
Apkārt miežu līdumiņu.
226 [Kandavā (Tl)].

5966.

Kur tu brauksi, bāleliņ,
Ar tiem skalu ratiņiem?
- Braukš' uz Rīgu kroni pirkt,
Vedīs māsu sveši ļaudis.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

5967.

Kuŗa laba mātes meita,
Godīj' savu vaiņadziņu,
Godīj' savu vaiņadziņu
Kā sirsniņu azotē;
Kuŗa bija negodīga,
Kājām spēra pabeņķē.
191 [Kursīšos (Kursīšu pag. Kld)].

5968.

Kuŗa smilga kupli auga,
Tai rasiņa ilgi stāv;
Kas bij laba mātes meita,
Dziļi nesa vaiņadziņu.
185 [Lielezerē (Ezeres pag. Kld)].

5969.

Kurzemēje ziedus plūcu,
Nopinosi vainadziņu;
Divus stūŗus zelta liku,
Trešo liku sudrabiņu.
348 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

59691.

Laba tēva meita biju,
Ilgi stāvu vaiņagā:
Sliktam roku es nedevu,
Drīz ar labu nederēju.
1880 [Jaunmuižā (Lutriņu pag. Kld)].

59692.

Laba tēva meita biju,
Ilgi sēžu vaiņagā:
Sliktam roku es nedevu,
Labs nedrīkst bildināt.
1880 [Jaunmuižā (Lutriņu pag. Kld)].

5970.

Laba tēva meita biju,
Ilgi stāvu vaiņagā:
Slikts nedrīkst bildināt,
Labs ļauj ilgi pušķoties.
200 [Skrundā (Skrundas pag. Kld)].

5971.

Lai darīju, ko darīju,
Piemiņāmi vien darīju,
Piemiņāmi sasaviju
Lazdu ziedu vainadziņu.
324 [Sēļpilī (Sēļpils pag. Jk)].

5972.

Laid, māmiņa, svētu rītu
Vaiņadziņu darināt:
Visa tautu atmatiņa
Dzeltenām (Ražanām) puķītēm.
49 [Jaunatē (Vecates pag. Vlm)].

- 371 -

5973.

Laidiet, brāļi, sav' māsiņu
Ar saulīti sētiņā:
Vakars nāca, miglu meta,
Rasa bira vaiņagā.
13 [Ikšķilē (Ikšķiles pag. Rg)].

5974.

Lakstīgala kroni pina
Rīgas mūŗa maliņā.
Izkal manim, lakstīgala,
Vess man' tautas šoruden.
911 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

59741.

Ļaudīm lieli brīnumiņi,
Ka es ilgi vaiņagā;
Saulītei viena meita,
Ar tā pate vaiņagā.
20 [Krapē (Krapas pag. Rg)].

5975.

Lieku ziedu uz ziediņa,
Cekuliņu uz cekula:
Nav vairs tāļu tā dieniņa,
Kad ziediņu nevajdzēs.
28 [Nītaurē (Nītaures pag. Rg)].

5976.

Lieku vaļu tautu meitai,
Lai savija vainadziņu;
Lieku vaļu, lai savija,
Bet neļāvu novalkāt.
931 [Meirānos (Meirānu pag. Md)].

5977.

Lielu radu brāļu māsa
Rīgā kroni kaldināja.
Ne zariņa nenokala,
Jau slavīte tautiņās.
379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

5978.

Lepnu brāļu māsa biju,
Lepnu viju vainadziņu:
No rozēm, magonēm,
Kliņģerīšu līkumiem.
316 [Jēkabpilī].

5979.

Līdz lapām es zaļoju,
Līdz vaiņagu darināju.
Kad kokiem lapas birst,
Laiks man iet tautiņās,
Laiks man iet tautiņās,
Atstāt tēvu, māmuliņu.
21 [Krimuldā (Krimuldas pag. Rg)].

5980.

Līdzi kalni, ielejiņas
Ar labo kumeliņu;
Līdzi mani vainaciņi
Ar brāliņa cepurīti.
324 [Sēļpilī (Sēļpils pag. Jk)].

5981.

Līdza mani māmuļīte
Ar brālīti līdzināja,
Līdzi manu vaiņaciņu
Ar brālīša cepurīti.
200 [Skrundā (Skrundas pag. Kld)].

5982.

Līdza mani visi ļaudis
Ar ķēniņu līdzināja:
Man bij zīļu vaiņaciņis
Kā pašam ķēniņam.
200 [Skrundā (Skrundas pag. Kld)].

5983.

Līgo bite, līgo meita
Uz arāja tīrumiņa;
Līgo bite ziedu ņemt,
Līgo meita vainagā.
379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

5984.

Lūgšus lūdzu brālītim,
Lai vītolu gaņģi taisa,
Lai tas mani nenobālē,
Sarkans rožu vaiņadziņš.
171 [Tāšu Padurē (Kalvenes pag. Azp)].

5985.

Muoku puišus kairynuot,
Muoku pate sorguotīs.
Puiseits ora kal'n'eņā,
Es sēj' rožas duorzeņā;
Puiseits kal'n'eņu apora,
Es saveju vainudzeņu.
434 [Ludzas un Abrenes apr.].

5986.

Mamzelīte gauži raud,
Zelta kronis galvu spiež.
Neraud' gauži, mamzelīte,
Nebūs tavs mūža gods:
Balta aube, zīžu bante,
Tas būs tavs mūža gods.
108 [Veismaņu pagastā (Vaives pag. C)].

5987.

Man māmiņa piesacīja
Bez vaiņaga nestaigāt:
Ja nevaida citu ziedu (puķu),
Savij bērza (bērzu) žagariņu.
111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)].

- 372 -

5988.

Man sudraba vainaciņš
Četrām zelta lapiņām;
Kad uzliku vainaciņu,
Tautiets sauca līgaviņu.
41 [Stukmaņos (Pļaviņās Rg)].

5989.

Mans brālītis man nopirka
Ar valodu vaiņadziņu:
Kad es pati nerunāju,
Runā manis vaiņadziņš.
197 [Sātiņos (Sātiņu pag. Kld)].

5990.

Mans brālītis man nopirka
Tādu ērmu vaiņadziņu:
Visapkārt lietus lija,
Vidū saule ritināja.
197 [Sātiņos (Sātiņu pag. Kld)].

5991.

Manis zīļu vaiņadziņis
Dziļas jūras dibenāi;
Mans maizītes arājiņis
Tālējās tautiņās.
181 [Cīravā (Cīravas pag. Azp)].

5992.

Maza maza es meitiņa,
Mazu šuvu vaiņadziņu;
Ziņu sūtu tautietim,
Lai pērk mazu galvas mici,
Lai pērk mazu galvas mici
Zeltītām maliņām.
246 [Lestenē (Lestenes pag. Tk)].

5993.

Maza maza man galviņa,
Mazu pinu vainadziņu;
Divi stūŗi zelta liku,
Trešo sīka sudrabiņa.
170 [Lielnīkrācē (Nīkrāces pag. Azp)].

5994.

Mazajai māsiņai
Ievu ziedu vaiņadziņis;
Tai ik dienas tautas jāja
Kā pie ievas pušķoties.
145 [Krotē un Bunkā (Krotes un Bunkas pag. Lp)].

5995.

Mazajām(i) māsiņām (meitiņām),
Riņķiem griezti vainadziņi;
Tām atjāja precinieki,
Ķēdēm kalti kumeliņi.
323 [Vecsērenē (Sērenes pag. Jk)].

5996.

Meita meitai drīz smējās,
Kad tai salmu vaiņadziņis;
Vīrs vīram nesasmēja,
Kad paklupa kumeliņis.
401 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

5997.

Meita meitu apsasmēja:
Greizi nesa vaiņadziņu;
Puisis puišam godu dod,
Pasaņēma cepurīti.
134 [Sinolē (Sinoles pag. Vlk)].

5998.

Meitiņai māsiņai
Nosašķieb's vainadziņš;
Ne rudeņa negaidīja,
Pagalami nosašķieba.
68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)].

5999.

Meitu dēļ es izdevu
Dārgas naudas kumeliņu:
Vienai pirku zelta kroni,
Otrai zelta gredzeniņu.
Kam to zelta kroni pirku,
Tā pašam piedereja;
Kam to zelta gredzeniņu,
To otram brālītim.
224 [Kabilē (Kld)].

6000.

Meža malu staigādama,
Rokā nesu vainadziņu,
Lai tie mani nepazina,
Meža zemes arājiņi.
327 [Taurkalnē un Jaunjelgavas apkārtnē (Taurkalnes pag. B un Jaunjelgavas Jk apkārtnē)].

6001.

Meža meita, meža rota,
Skuju vīts vainadziņš;
Man' māsiņu i novede
Rožu vītu vainadziņu.
401 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

6002.

Meženieku meita biju,
Lapiņš manis vainadziņš;
Laucenieku puiši nāca,
Meža meitu lūkoties.
2291 [Sasmakas novadā (Ārlavas pag. Tl)].

- 373 -

6003.

Metin mešu vainadziņu
Cita kunga maliņā;
Kas ņems manu vainadziņu,
Tas būs mans arājiņš.
88 [Liezerē (Liezeres pag. Md)].

6004.

Migla migla, rasa rasa,
Tā man laba nedarīja:
Rasā manas kājas sala,
Migla lija vaiņakā.
179 [Vecsieksātē (Sieksātes pag. Azp)].

6005.

Migliņā, rasiņā
Plūču zaļu dābuliņu;
Saulītē sēdēdama,
Vaiņaciņu darināju.
324 [Sēļpilī (Sēļpils pag. Jk)].

6006.

Mijam, māsas (meitas), vaiņagiem,
Baltajiem ziediņiem,
Kā bāliņi zirgiem mija
Ar važām, iemauktiem.
134 [Sinolē (Sinoles pag. Vlk)].

6007.

Mirdzi, mans vainadziņš,
Caur deviņi stikla logi;
Vedīs mani tautiņās
Par deviņi robežiņi.
109 [Vestienā (Vestienas pag. Md)].

6008.

Kastrāniešu meita biju,
Suntalnieku vainadziņš;
Man' aizveda suntalnieki,
Vainagā lūkodami.
42 [Suntažos (Suntažu pag. Rg)].

6009.

Nerētiešu maitiņom
Greišļu veiti vainadziņi;
Tom atjoja precinieki
Dolderaiņus kumeliņus.
3301 [Pilskalnē (Pilskalnes pag. Il)].

6010.

Ne dēļ tevis, tautu dēl,
Lintēm kāru vaiņadziņu:
Kāru sava goda dēļ,
Lai redz mani bāleliņi.
281 [Ūziņos (Jēkabnieku pag. Jg)].

1. Ne, tautiņas, jūsu dēl
Augsti nešu vainadziņu:
Slavas dēļi, goda dēļi
Pret saviemi brāliņiem.
324 [Sēļpilī (Sēļpils pag. Jk)].

6011.

Ne es viene meita biju,
Ne man viene vainadzīnis,
Ne man viene piederēja
Tie raženi tēva dēli.
181 [Cīravā (Cīravas pag. Azp)].

6012.

Ne ilgam, tautu meita,
Valkās zīļu vainaciņu:
Jau manam bāliņam
Brūni mieži tīrumā.
41 [Stukmaņos (Pļaviņās Rg)].

6013.

Ne, puisīti, tevis dēļ
Kuplu viju vaiņadziņu:
Siltajā saulītē
Sev pakrēšļa gribēdama.
377 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

6014.

Ne tie visi skaidri mieži,
Ko vējē vēsināja;
Ne tās visas skaidras meitas,
Kas valkāja vaiņadziņu.
224 [Kabilē (Kld)].

6015.

Nasabiedu baidējama,
Ni ceļā traucējama,
Guoju ceļu dzīduodama,
Vainaceņu lūc'ēdama.
409 [Līksnas pag. D].

6016.

Nebūs nieka, nebūs nieka,
Ja kungam nesūdzēja:
Aiz puišiem nevarēja
Nēsāt zīļu vaiņadziņu.
319 [Neretā (Neretas pag. Jk)].

6017.

Nedarinu, nedarinu
Vaiņakam cekuliņa:
Tautas rāva cekuliņu,
Norauj līdzi vaiņaciņu.
68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)].

- 374 -

6018.

Ņem ņemdams, tautu dēls,
Ko tik ilgi kairinies;
Jau manam vaiņagam
Puse zīļu nobiruse.
324 [Sēļpilī (Sēļpils pag. Jk)].

6019.

Nezīloju vaiņadziņu,
Negribēju sēru mūžu;
Lintītēm darināju,
Liegu mūžu gribēdama.
190 [Kuldīgā].

6020.

Nevienai meitiņai
Nav tik daiļa vaiņadziņa:
Man bij' tāds vaiņadziņš
Kā daiļais rožu zieds.
264 [Džūkstē (Džūkstes pag. Jg)].

6021.

No Bērtmaņa kamenīte
Ziediņā pakārās;
No Mīkaļa tautu meita
Raud pēc sava vainadziņa.
120 [Gaujienā (Gaujienas pag. Vlk)].

6022.

Novij manim, māmuliņa,
Visu puķu vainadziņu;
Liec manā galviņā
Visu gudru padomiņu.
931 [Meirānos (Meirānu pag. Md)].

6023.

Nu es jautra, nu vēlīga,
Šī pēdīga vasariņa:
Šās vasaras galiņā
Nocels manu vainadziņu.
Vai ta man viegla diena
Zem vainaga dzīvojot!
137 [Tirzā (Tirzas pag. Md)].

6024.

Nu man vaļa, nu man vaļa
Treju tautu karināt,
Nu manā galviņā
Treju rožu vaiņadziņš.
111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)].

6025.

Nu pēdēja, nu pēdēja,
Nu pēdēja vasariņa
Šai mājā dzīvojama,
Vainaciņu valkājama.
41 [Stukmaņos (Pļaviņās Rg)].

6026.

Nu tik gribu meita būt,
Nu tik grezni pušķoties,
Nu tik liku vaiņagam
Trīskārt zelta burbulīšu.
201 [Snēpelē (Snēpeles pag. Kld)].

6027.

Nu vēl gribu meita būt,
Nu vēl sevi darināt,
Nu vēl gribu kaldināt
Vizulīšu vainadziņu.
28 [Nītaurē (Nītaures pag. Rg)].

6028.

Niul'e gribu mārga byut',
Niul'e sevi darinuoti:
Būrdeitēm kraklu šyvu,
Vizuļīm vaiņuceņu.
4221 [Asūnes pag. D].

6029.

Nūle gribu meita būt,
Nūle rotu darināt,
Nūle gribu šūdināt
Zaļu zīļu vainaciņu.
354 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

6030.

Nyūl'e man' dīna ausa,
Nyūl'e man' saul'e l'ēc'e,
Nyūl'e man' buol'el'eņi
P'ērks vyzuļu vaiņuc'eņu.
418 [Dagdas pag. D].

6031.

Ozoliņa kroni pinu,
Uz zariņa sēdēdama:
Dievs dod mani šoruden
Dabūt pašu ozoliņu.
29 [Nurmižos (Vildogas pag. Rg)].

6032.

Ozoliņa zarus lauzu,
Spraudu savu vaiņadziņu:
Kam bij man liepu lauzt,
Pati liepiņ' i būdama.
335 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

6033.

Ozols auga ceļmalā
Dreijātām lapiņām;
Tā gribēja tautu meita
Dreijāt savu vainadziņu.
391 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

- 375 -

6034.

Pāri bridu baltdābolu,
Sarkanā meklēdama;
Ka dabūtu sarkanā
Jel vainaga cekulam.
41 [Stukmaņos (Pļaviņās Rg)].

6035.

Pasazynu vaiņukā,
Nabyus gudra oruojeņa:
Reigā p'ērkti vizul'eiši,
Nanosuoti pam'el'n'ā.
431 [Pildas pag. Ldz].

6036.

Pats es pirku tai meitai
Savas naudas vainadziņu;
Griež galviņu kur griezdama,
Vainagā vien pazinu.
324 [Sēļpilī (Sēļpils pag. Jk)].

6037.

Pavaicāju bāliņam,
Vai stāv daiļi vainadziņš.
- Valkā, māsa, pa godam,
Vizēt vizē galviņā.
299 [Mežotnē un Svitenē (Mežotnes un Svitenes pag. B)], 391 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

6038.

Pie liepiņas kājas āvu,
Liepā kāru vainadziņu,
Lai tie manis neredzēja,
Baltābola pļavējiņi.
19 [Koknesē (Kokneses pag. Rg)].

6039.

Pie liepiņas kājas āvu,
Liepā kāru vainadziņu.
No liepiņas ziedi bira,
No vaiņaga sudrabiņš.
282 [Vilcē (Vilces pag. Jg)].

6040.

Pie priedītes galvu liku,
Zarā kāru vaiņadziņu;
Cik priedei zaļu skuju,
Tik vizuļu vaiņagam.
299 [Mežotnē un Svitenē (Mežotnes un Svitenes pag. B)].

6041.

Piederēja ganiņam
Zaļa rīkste rociņā;
Piederēja māsiņai
Sarkans rožu vainadziņis.
224 [Kabilē (Kld)].

6042.

Pieci brāļi kroni kala
Man vienai māsiņai.
Tā bij galva, kas var nest
Piecu brāļu sudrabiņu.
267 [Kalnamuižā (Tērvetes pag. Jg)].

1. Pieci brāļi, viena māsa
Rīgā kroni kaldināja;
Tā bij galva, kas panesa
Piecu brāļu sudrabiņu.
197 [Sātiņos (Sātiņu pag. Kld)].

6043.

Pieci brāļi naudu skaita,
Pirks māsai vaiņadziņu.
Priekšā lika tīru zeltu,
Pakaļāi dimantiņu,
Ik katrēja pusītē
Tīrajo sudrabiņu.
1571 [Virgā (Virgas pag. Lp)].

6044.

Pieci brāļi, viena māsa,
Auzu salmu vaiņadzīns;
Piecas māsas, viens bālīns,
Visām saru vaiņadzīni.
60 [Salacā (Salacas pag. Vlm)].

1. Pieci brāļi, viena māsa,-
Valkā vaŗa vainadziņu;
Viens bāliņis, piec' māsiņas,-
Valkā zelta, ne sudraba.
232 [Talsos (Tl)].

6045.

Pieci brāļi, viena māsa,-
Koku ziedu vainaciņš;
Man viens pats bāleliņš,
Man vizuļu vainaciņš.
41 [Stukmaņos (Pļaviņās Rg)].

1. Pieci brāļi māsiņai,
Krūkļu ziedu vainadziņš;
Man viens pats bāleliņš,
Man no Rīgas vizuļiem.
36 [Rikterē (Sidgundas pag. Rg)].

6046.

Pieci brāļi, viena māsa,
Pirk vaiņagu raudādami;
Kā māsiņa neraudāja,
Pieci krekli velēdama.
2 [Aderkašos (Taurupes pag. Rg)], 111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)].

6047.

Pieci brāļi, viena māsa,
Pērk vaiņagu raudādami;
Kā tautiets neraudāja,
Viens pirkdams sudrabiņu.
208 [Ēdolē (Ēdoles pag. Vp)].

- 376 -

6048.

Pieci brāļi, viena māsa,
Pirk vaiņagu raudādami;
Man viens pats bāleliņš,
Pirk vaiņagu dziedādams.
35 [Rembatē (Rembates pag. Rg)].

6049.

Pieci brāļi vienai māsai
Rīgā kroni kaldināja;
Ne zariņu nepiekala,
Jau slavīte maliņā.
325 [Secē (Seces pag. Jk)].

6050.

Pieci, seši bāleliņi
Raudādami naudu skaita,
Raudādami naudu skaita
Vienam zīļu vaiņagam.
325 [Secē (Seces pag. Jk)].

6051.

Piecu brāļu māsa biju,
Pieci pušķi vaiņagā;
Pieci simti ceļu grieza,
Vaiņagā skatīdami.
126 [Kroņa Lejas pagastā (Lejasciema pagastā Vlk)].

6052.

Piecu brāļu māsa biju,
Pieci raksti vaiņagāi:
Div' bij zelta, div' sudraba,
Piektā saule mirdzināja.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

6053.

Piecu brāļu māsa biju,
Piecu mārku vainaciņš;
Kam neviena bāleniņa,
Spīd vizuļu vainacīc.
358 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

6054.

Piecu brāļu māsa biju,
Piecu mārku vainadziņš;
Skatietēs, bāleliņi,
Kā man labi piederēja.
137 [Tirzā (Tirzas pag. Md)].

6055.

Piecu brāļu māsa biju,
Piecu mārku vainadziņš:
Visi pieci bāleliņi
Pa mārkai sametuši.
6 [Annas muižā (Ķēču pag. Rg)], 80 [Kalsnavā (Kalsnavas pag. Md)], 90 [Lodē (Kusas pag. Md)], 106.

6056.

Piecu brāļu māsa biju,
Piecu zaru kroni nešu;
Man galviņa nepanesa
Piecu tautu valodiņu.
95 [Odzienā, Vietalvas (Odzienas pag. Md)], 226 [Kandavā (Tl)].

6057.

Piecu brāļu māsa biju,
Simtu mārku vaiņagāi;
Nedrīkst tautas bildināt,
Vaiņagāi blenzdamies.
Bildināt, jūs tautiņas,
Neraugāt vaiņagāi.
172 [Rāvā (Rāvas pag. Lp)].

6058.

Pēdējās rozes sēju,
Pēdējās magonītes,
Pēdējo vaiņadziņu
Šovasar darināju.
107 [Vietalvā (Vietalvas pag. Md)].

6059.

Pērn es pinu rožu kroni,
Šogad balta amoliņa;
Citu gadu vairs nepīšu,
Tad aubīti šūdināšu.
29 [Nurmižos (Vildogas pag. Rg)], 38 [Siguldā (Siguldas pag. Rg)].

6060.

Pinu, pinu nenopinu
Abeļziedu vaiņadziņu,
Abeļziedu vaiņadziņš-
Grūts mūžiņš dzīvojot.
281 [Nītaures, Siguldas un Cēsu apvidū (Rg, C)].

6061.

Pirmai meitai rožu kronis,
Otrai meitai megonīšu,
Trešajai, pastarei,
Tai dzeltānu kliņģerīšu.
64 [Valmierā (Valmieras pag. Vlm)].

6062.

Pirc, brālīti, vai nepirc,
Vairs es ilgi nevalkāšu;
Labāk pērc zīdautiņu,
To valkāšu visu mūžu.
89 [Leimaņos (pie Vecpiebalgas C)].
(2-377)

- 377 -

6063.

Pirc, bāliņ, vēl valkāšu
Zaļu zīļu vainadziņu;
Vēl es varu pāru gadu
Tautu dēlus karināt.
1271 [Litenē (Litenes pag. Md)].

6064.

Pircin pirku vainadziņu,
Dieviņš zina, vai valkāšu:
Tautiets galvu pagrozīja,
Man naudiņu rēķinot.
90 [Lodē (Kusas pag. Md)].

6065.

Pretī daru bāliņam,
Govis ganu pļaviņā,
Kam tas man nenopirka
Siena naudas vaiņadziņu.
120 [Gaujienā (Gaujienas pag. Vlk)].

6066.

Precē mani trīs vasaras
Būdenieka dēliņam.
Es neiešu būdiņā
Ar to pērļu vainadziņu.
69 [Bikserē (Patkules pag. Md)].

6067.

Pūš vējiņis, grib nolauzt
Purvā bērza galotnīti;
Grib puisītis man noņemti
Zelta lapu vaiņadziņu.
208 [Ēdolē (Ēdoles pag. Vp)].

6068.

Pūš vējiņis, kā mežā
Manā puķu vaiņagā;
Ciema puiši, bāleliņi,
Zobus vien klabināja.
1271 [Litenē (Litenes pag. Md)].

6069.

Puikas, bungas, neraustāt
Manu zīļu vaiņadziņu!
Jūs neesat zīles vērti,
Ne vēl visa vaiņadziņa.
158 [Nīcā Tosmarē uc. (Lp)] (Tosmarē).

6070.

Puiši, blēņu nedariet,
Vainadziņa neraustiet;
Man aizgāja šī vasara,
Viena zieda meklējot.
80 [Kalsnavā (Kalsnavas pag. Md)], 111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)].

6071.

Puiši, blēņas nedariet,
Neraustiet vainadziņu!
Šādi tādi raustīdami
Dara kaunu bāliņam.
39 [Skrīveŗos (Skrīveŗu pag. Rg)].

6072.

Puiši, blēži, neraustāt
Manu linšu vaiņadziņu;
Lai raustīja tas puisītis,
Kam es pate piederēju.
224 [Kabilē (Kld)].

6073.

Puiši, blēži, noraustīja
Manu zīļu vaiņadziņu;
Šovasar lietus lija,
Kur es citu salasīšu?
225 [No Kaltenes līdz Kolkasragam gar jūrmalu (Tl, Vp)].

6074.

Puiši, šķelmji, neraustiet
Mana puķu vainaciņa;
Viena puķe tā maksāja
Divi zelta gabaliņi.
88 [Liezerē (Liezeres pag. Md)].

1. Puiši, nelgas, neraustāti
Manu zīļu vaiņadziņu;
Vaiņagā viena zīle
Maksā zelta gabaliņu.
170 [Lielnīkrācē (Nīkrāces pag. Azp)].

6075.

Puiši, suņi, neraustāt
Manu zīļu vaiņadziņu;
Ne svētdienas nesvinēja,
Kad puķītes nelasīju.
145 [Krotē un Bunkā (Krotes un Bunkas pag. Lp)].

6076.

Puisīšam raibas acis
Kā raibam vanagam,
Redzēj' mani staigājam,
Redz vaiņagu valkājam.
2291 [Sasmakas novadā (Ārlavas pag. Tl)].

6077.

Puisīts saka uz meitiņu:
Kam darini vainadziņu?
Kam, puisīt, miežus sēji,
Kam baroji kumeliņu?
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

6078.

Puķīt, mana līgaviņa,
Pats es tevi audzināju;
Pats es tev Rīgā pirku
Baltu pērļu vainadziņu.
111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)].

- 378 -

6079.

Puķīt' rāvu, kronīt' pinu,
Sev taisīju vainedziņu.
Vizi, munu vainedziņu,
Šovasar galviņā!
3161 [Līkuma Danenfeltes pag. (Sēļpils pag. Jk)].

6080.

Puķu pinu vaiņadziņu,
Cerēj' ilgi nenesāt.
Mazs tautietis, nav paaudzis,-
Kā es ilgi nenesāšu?
181 [Cīravā (Cīravas pag. Azp)].

6081.

Puķu viju, rožu viju
Māsiņai vainadziņu:
Tā bij mana govju gane,
Tā malīša malējiņa.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

6082.

Puķu viju, rožu viju
Šovasar vainadziņu;
Jau uz citu vasariņu
Kliņģerīšu darināšu.
88 [Liezerē (Liezeres pag. Md)].

6083.

Puķu viju vaiņadziņu,
Zīļu kāru klētiņā;
Lai stāv zīļu klētiņā,
Ikām puķes noziedēja.
98 [Praulienā (Praulienas pag. Md)].

6084.

Pulkim guoja jauni puiši,
Visim s'ērmi kum'el'eņi;
Pulkim guoja jaunys m'eitys,
Vysuom rūžu vaiņuc'eņi.
427 [Varakļānu pag. Rz].

6085.

Purvā dzinu ganīdama,
Niedru viju vaiņadziņu;
Nesaviju citu puķu,
Nekarinu svešu ļaužu.
68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)].

6086.

Pušķoj' savu vainadziņu,
Kur puķīti dabūjuse:
Šī pēdēja vasariņa
Pušķojama, valkājama.
195 [Raņķos (Raņķu pag. Kld)].

6087.

Pušķojiesi, ozolīti,
Zīli zīles galiņā;
Uzlieciesi, brāļu māsa,
Uz vaiņaga rožu kroni.
265 [Emburgā (Salgales pag. Jg)].

6088.

Reti tāda meita bija,
Kā es biju māmiņai:
Simtu nešu ozoliņu
Vainadzeņa cekulā.
344 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

6089.

Rīgā pirku zelta kroni,
Spožu liku galviņā,
Lai tas man stalti stāv
Pret stalto tēva dēlu.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

6090.

Rīta rasa pret saulīti
Spīd kā zelta gabaliņš;
Tā spīd manis vaiņadziņis
Pret tautieša cepurīti.
167 [Kazdangā (Kazdangas pag. Azp)], 174 [Rudbāržos (Rudbāržu pag. Azp)].

6091.

Riņķu riņķu, tautu meita,
Ar to manu bāleliņu;
Riņķodama noriņķoja
Savu zīļu vaiņadziņu.
326 [Taurkalnē (Taurkalnes pag. B)].

6092.

Rozēm pinu vainadziņu
Bantītēm nolocīju,
Lai spīdēja, lai vizēja
Caur deviņi glāžu logi.
111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)].

6093.

Rokām turu vainaciņu,
Lai vējiņš nesaplēš;
Nav neviena ņēmājiņa,
Kas ceļ manu vainaciņu.
88 [Liezerē (Liezeres pag. Md)].

6094.

Rūsēj' manis vainadziņis,
Vai es berzu, vai neberzu.
Vai es biju pusauguse,
Vai netikli saderēta?
224 [Kabilē (Kld)].

- 379 -

6095.

Saderēta meita biju,
Šķībi nešu vainaciņu,
Lai veŗas visi ļaudis,
Ka es biju saderēta.
69 [Bikserē (Patkules pag. Md)].

6096.

Zaļa priede, zaļa egle,
Zaļa visa vasariņa;
I es gribu šūdināt
Zaļu zīļu vainadziņu.
379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

1. Zaļa zāle, zaļa lapa,
Zaļa visa vasariņa;
Izšūn man, māmuliņ,
Zaļa zīda vainadziņu.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

6097.

Zarains bija, krustains bija
Mans vizuļu vaiņadziņš;
Caur zariem saule lēca,
Caur krustiem norietēja.
28 [Nītaurē (Nītaures pag. Rg)], 401 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

6098.

Sargu savu vainaciņu
Kā uguņa dzierkstelīti:
Man' vainaka viena zīle
Maksā zelta gabaliņu.
200 [Skrundā (Skrundas pag. Kld)].

6099.

Zaro kupli, ozoliņi,
Līdz citami rudeņam!
Tur es iešu citruden
Vainadziņu darināt.
324 [Sēļpilī (Sēļpils pag. Jk)].

6100.

Saule (Saulīt') pina vainadziņu,
Vītolā(i) sēdēdama.
Pin, saulīte, dod man vienu,
Man jāiet(i) tautiņās.
3 [Aizkrauklē (Aizkraukles pag. Rg)], 15 [Jaunpilī (Zaubes pag. Rg)], 19 [Koknesē (Kokneses pag. Rg)], 22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)], 26 [Madlienā (Madlienas pag. Rg)], 281 [Nītaures, Siguldas un Cēsu apvidū (Rg, C)], 40 [Slokā (Rg)], 41 [Stukmaņos (Pļaviņās Rg)], 42 [Suntažos (Suntažu pag. Rg)], 421 [Taurupes pagastā (Rg)], 91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)], 95 [Odzienā, Vietalvas (Odzienas pag. Md)], 151 [Priekulē (Priekules pag. Lp)], 1571 [Virgā (Virgas pag. Lp)], 169 [Nīgrandā (Nīgrandas pag. Azp)], 171 [Tāšu Padurē (Kalvenes pag. Azp)], 184 [Dūrē (Vārmes pag. Kld)], 190 [Kuldīgā], 191 [Kursīšos (Kursīšu pag. Kld)], 198 [Saldū], 199 [Veczvārdē (Zvārdes pag. Kld)], 246 [Lestenē (Lestenes pag. Tk)], 271 [Pienavā (Džūkstes pag. Jg)], 276 [Sesavā (Sesavas pag. Jg)], 282 [Vilcē (Vilces pag. Jg)], 321 [Zasā (Zasas pag. Jk)], 322 [Saukā (Saukas pag. Jk)], 324 [Sēļpilī (Sēļpils pag. Jk)], 325 [Secē (Seces pag. Jk)], 3251 [Sunākstē, Neretā un Ērberģē (Sunākstes, Neretas un Mazzalves pag. Jk)], 359 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē], 401 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

6101.

Savij man, vedekliņa,
Savu rožu vainadziņu,
Lai palika manas rozes,
Ar ko tautas kairināt.

6102.

Sasaviju vainadziņu
Pupu ziedu, zirņu ziedu;
Kad tautiņas roku deva,
Ziedi bira rociņā.
322 [Saukā (Saukas pag. Jk)].

6103.

Savijos vainadziņu
Šādu ziedu, tādu ziedu;
Salūkoju arājiņu
Dižano tēva dēlu.
75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)].

6104.

Šāgads brūte kroni vija
Avotiņa lejiņā;
Divi pušķi zelta lika,
Trešo smalka sudrabiņa.
88 [Liezerē (Liezeres pag. Md)].

1. Kuplu pinu, darināju
Vedamo vainadziņu:
Divas saujas zelta liku,
Trešo smalka sudrabiņa.
136 [Zvārtavā (Zvārtavas pag. Vlk)].

6105.

Šāgads brūte kroni vija
Avotiņa lejiņā;
Man tas kronis tā nemīl,
Kā mīl pati (pate) vijējiņa.
64 [Valmierā (Valmieras pag. Vlm)], 95 [Odzienā, Vietalvas (Odzienas pag. Md)].

6106.

Šī pēdīga vasariņa,
Spoži, grezni staigājot,
Spoži, grezni staigājot,
Vainadziņu valkājot.
Citu gadu nevalkāšu
Savu rožu vainadziņu,
Tad atdošu māsiņai
Tautu dēlu kaitināt.
267 [Kalnamuižā (Tērvetes pag. Jg)].

6107.

Šķind, zemīte, rīb zemīte,
Man vienai staigājot:
Bij manāi vaiņagāi
Dui dimanta gabalīni.
164 [Dunalkā (Dunalkas pag. Azp)].

- 380 -

6108.

Šogad brūte kroni pina
Avotiņa lejiņā;
Citu gadu bērnu tīs,
Uz akmeņa sēdēdama.
88 [Liezerē (Liezeres pag. Md)].

6109.

Šovasari es valkāju
Treju rindu vaiņadziņu:
Viens bij mētru, otris rožu,
Trešais tīra sudrabiņa.
241 [Blīdienē (Blīdienes pag. Tk)].

6110.

Šūdināju vaiņadziņu
Zaļajām zīlītēm;
Rūdināju tautu dēlu
Žēlajām asarām.
181 [Cīravā (Cīravas pag. Azp)].

1. Sudrabiņa man matiņi,
Zelta viju vaiņadziņu;
Trīs vasaras tautas dēlu
Asarāmi raudināju.
71 [Drustos (Drustu pag. C)].

6111.

Šuvu savu vainadziņu
Deviņām rindiņām:
Lai tek tautu kumeliņis (kumeliņi)
Deviņiem celiņiem.
41 [Stukmaņos (Pļaviņās Rg)].

6112.

Zied ieviņa, zied lagzdiņa
Viņāpus Daugaviņas;
Pārceliet, bāleliņi,
Lai es viju vainadziņu.
106 [Viesienā (Viesienas pag. Md)].

6113.

Ziediet, rozes, šoruden,
Lai es viju vainadziņu;
Šī pēdēja vasariņa,
Man kronīti valkājot.
931 [Meirānos (Meirānu pag. Md)].

6114.

Ziedēj' rozes, magonītes
Manē zīļu vaiņagē;
Žēl tautām raugoties,
Mīl pašam valkājot.
161 [Alšvangā (Alšvangas pag. Azp)].

6115.

Sēdēdama mauriņā,
Darināju vainadziņu.
Cik ziediņu vaiņagā,
Tik dieniņu mūžiņā.
272 [Lielplatonē (Lielplatones pag. Jg)].

6116.

Zem vītola vien staigāju,
Pie brāliņa dzīvodama:
Kad tik manim nenovīstu
Sarkans rožu vainadziņš.
324 [Sēļpilī (Sēļpils pag. Jk)].

6117.

Sen jau teicu bāliņam,
Lai nopirka vainaciņu,
Lai šo īsu vasariņu
Vēl varēju pušķoties.
88 [Liezerē (Liezeres pag. Md)].

6118.

Zīļu šuvu, puķu viju
Māsiņai vainadziņu;
Zīļu šuvu jānesā,
Puķu- tautas jākairina.
324 [Sēļpilī (Sēļpils pag. Jk)].

6119.

Silā iemu, silā teku,
Silā guļu launadziņu;
Pie priedītes galvu liku,
Zarā kāru vaiņadziņu.
Cik priedei zaru, skuju,
Tik vizuļu vaiņagā.
293 [Gravendālē (Mežotnes pag. B)].

6120.

Silā skaistas zeltenītes,
Pērļu ziedu vainadziņš;
Kaut varējsi saderēt
Jaunajam bāliņam.
133 [Palsmanē (Palsmaņa pag. Vlk)].

6121.

Simtu mārku linšu liku
Pie to savu vaiņadziņ',
Lai man jauki pastaigāt
Pie bāleliņ' šovasar.
213 [Zlēkās (Zlēku pag. Vp)].

6122.

Simtu puķu kronīt' pinu,
Lik' savā galviņā.
Atnāk simtu tēva dēlu,
Nevar puķu izskaitīt;
Atnāk muns mīļākais,
Tas puķītes izskaitīja:
Te bij viena, te bij otra,
Te jau visas izskaitītas.
88 [Liezerē (Liezeres pag. Md)].

- 381 -

6123.

Zyrgs zyrgā, lūks lūkā,
Vis' iz Reigu aizl'eiguoja
Tai muosai krūņa p'ērktu,
Kur' d'ev'eņi buol'el'eņi.
4271 [Rēzeknes apr.].

6124.

Skaisti zied pureniņi
Aiz upītes lejiņā;
Mēs māsiņas aizgājām,
Novijām vainaciņus.
323 [Vecsērenē (Sērenes pag. Jk)].

6125.

Skaists bij mans vainadziņš,
Vēl skaistāku darināju,
Vēl ieliku santa rozi
Vizulīšu vidiņā.
16 [Kastrānē (Kastrānes pag. Rg)].

6126.

Smej meitiņas man pašam,
Smej manam kumeļam;
Lai Laimiņa apsasmēja
Jūsu zīļu vaiņagam.
68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)], 335 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

6127.

Solās tautas, dzīrās tautas
Vītēt manu vainadziņu;
Tad i, tautas, vītējiet,
Kad rokā dabūjiet.
137 [Tirzā (Tirzas pag. Md)].

6128.

Spiedu savu vainadziņu
Vēl cietāki galviņā:
Redzu savu bāleliņu
Ar nelieti runājot.
68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)].

6129.

Sp'ēl'ej pīci muzykan'ti
Da munam vainokam;
Lai sp'el'eja ūtri pīci
Da munam augumam.
4220 [Moliškovas pogostā(?)].

6130.

Spēlēj' pieci spēlmanīši
Uz to manu vainadziņu;
Lai spēlēja otri pieci,
Rokā viņu nedabūs.
281 [Nītaures, Siguldas un Cēsu apvidū (Rg, C)].

6131.

Spīdēj' man, vizēj' man,
Kad es augu bāliņos:
Spīdēj' man rokas pirksti,
Vizēj' zīļu vainadziņš.
6 [Annas muižā (Ķēču pag. Rg)].

6132.

Spīdēj' manis vaiņadziņis,
Vairāk zelta ne sudraba;
Pa spīdumu tautas nāca
Pa deviņi novadiņi.
197 [Sātiņos (Sātiņu pag. Kld)].

6133.

Spīdēj' manis vainadziņis
Caur deviņi glāžu logi;
Jo spīdēja, jo valkāju,
Tīšām tautas kaitināju.
28 [Nītaurē (Nītaures pag. Rg)].

1. Spīdi, spīdi, vizi, vizi,
Mans vizuļu vainadziņš;
Jo spīdēja, jo valkāju,
Tīšām tautas kaitināju.
28 [Nītaurē (Nītaures pag. Rg)].

6134.

Spīdēj' mans vainadziņš
Caur deviņi glāžu logi;
Mīlēj' mans augumiņš
Par deviņas kungu valst's.
7 [Jaunbebros (Bebru pag. Rg)].

6135.

Spīdēj' manis vainadziņis
Caur deviņi glāžu logi;
Sak' tautiņas piejādamas:
Saule lēca istabā.
146 [Lielkrūtē (Purmsātu, Bārtas pag. Lp)].

1. Spīdēj' manis vainadziņis
Caur zaļo birztaliņu;
Ik rītiņa dēlu māte
Šķit saulīti uzlecam.
239 [Vecaucē (Vecauces pag. Jg)].

6136.

Spīdēj' mans vainadziņš
Caur deviņi glāžu logi;
Vedīs manu augumiņu
Caur deviņi kungu valsti.
451 [Viskaļos, Kokneses draudzē (Viskaļu pag. Rg)].

- 382 -

6137.

Spīdi, manu vainadziņ,
Triju kungu pagastī:
Spīd' Zalvā, Neretā,
Susējā nospīdēj'.
319 [Neretā (Neretas pag. Jk)].

61371.

Spīdi, spīdi, mirdzi, mirdzi,
Mans vizuļu vainadziņš;
Citu gadu nespīdēsi
Vairs manā galviņā,
Tad spīdēsi, tad mirdzēsi
Tautas dēla klētiņā.
116 [Bormaņu muižā (Trapenes pag. Vlk)].

6138.

Spīdi, spīdi, vizi, vizi,
Mans vizuļu vainadziņ;
Ja nespīdi visu mūžu,
Spīd' jel šādu vasariņu.
2 [Aderkašos (Taurupes pag. Rg)].

6139.

Spīdi, spīdi, vizi, vizi,
Mans vizuļu cekuliņš!
Nospīdēsi, novizēsi
No šā paša rudeniņa.
61 [Mazsalacā (Mazsalacas pag. Vlm)].

6140.

Spīdi, spīdi, vizi, vizi,
Mans vizuļu vainadziņš;
Šī pēdīga vasariņa
Tev spīdēt, tev vizēt.
151 [Priekulē (Priekules pag. Lp)].

6141.

Spīdi, vizi, vainadziņ,
Šovasar galviņā;
Spīdēs' citu vasariņu
Tautieš' klētes vadzītē.
6 [Annas muižā (Ķēču pag. Rg)].

1. Spīdi, spīdi, vizi, vizi,
Mans vizuļa vainadzīc;
Citu gadu šādu laiku
Bālēs tautu klētiņā.
281 [Nītaures, Siguldas un Cēsu apvidū (Rg, C)].

6142.

Spīd', vizuli, tāļu tāļu
Manā zelta vaiņagā,
Lai atjāja tālas tautas,
Pārrobežu tēva dēli.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

6143.

Spoži berzu, balti berzu
Savu zīļu vaiņadziņu;
Šī pēdēja vasariņa,
Spoži balti valkājot.
278 [Sodu Sesavā (Sesavas pag. Jg)].

6144.

Spožu berzu, baltu nesu
Savu zīļu vainaciņu;
Spīdi, manis vainaciņis
Caur deviņi novadiņi.
200 [Skrundā (Skrundas pag. Kld)].

6145.

Spoži pinu vaiņadziņu
Sidrabiņa lapiņām,
Lai varēju tautu dēlu
Simtu jūdzes kaitināt.
281 [Nītaures, Siguldas un Cēsu apvidū (Rg, C)].

6146.

Stāvajā kalniņā
Auga smuidris ozoliņis;
Tur es kāru vainadziņu,
Lai redz tālu tautu dēls.
219 [Dzirciemā (Dzirciema pag. Tk)].

6147.

Stāvi, manis vainadziņis,
Kā biķeris galviņā;
Ja nav krietna ņēmējiņa,
Stāv' visam mūžiņam.
379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

6148.

Stalta tēva meita biju,
Stalši nešu vainedziņu:
Ni uz pieres, ni pakauša,
Pašā galvas vidiņā.
41 [Stukmaņos (Pļaviņās Rg)].

6149.

Straujupīte man aizrāva
Manu zelta vainaciņu;
Lai Dievs dod, ka aizrautu
Tautas manu augumiņu.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

6150.

Strauta malā ganīdama,
Strautā metu vainadziņu,
Lai vizina strauta viļņi,
Ne nelietis tēva dēls.
41 [Stukmaņos (Pļaviņās Rg)].

- 383 -

6151.

Stūŗi, stūŗi, zari zari
Manam rožu vaiņagam;
Tie stūrīši, tie zariņi
Piekrāpj dažu tēva dēlu.
181 [Cīravā (Cīravas pag. Azp)].

6152.

Tautu dēla bierztaliņa
Sudrabiņa lapiņām.
Es, gaŗām ganīdama,
Nopinos vaiņadziņu,
Tautas mani gūtiņ guva
Par vaiņaga pinumiņu.
Vēlējos nepinusi,
Tur gaŗām ganīdama.
224 [Kabilē (Kld)].

6153.

Tautu meita baltu muti,
Sarkans rožu vainaciņs.
Ņemat, mani bāleliņi,
Lai tā man rada tapa
Lai es arī pavalkāju
Tā ražena vainaciņa.
200 [Skrundā (Skrundas pag. Kld)].

6154.

Te stāvēju ar māmiņu,
Te saviju vaiņaciņu;
Dažu dieniņ' noraudāju,
To vietiņu daiedama.
69 [Bikserē (Patkules pag. Md)].

6155.

Takam ebi, vaineciņ,
Liepiņāi šūpoeties.
No liepiņas ziedi bira,
No vainaga vizuilīši.
103 [Sausnējā, Vietalvā (Sausnējas un Vietalvas pag. Md)].

6156.

Tev, liepiņa, platas lapas,
Apsedz mani migliņā,
Lai rasiņa neiebira
Manā zīļu vaiņagā.
207 [Dundagā (Dundagas pag. Vp)], 241 [Blīdienē (Blīdienes pag. Tk)].

6157.

Tev, māsiņa, daudz puķīšu,
Savij man vainadziņu;
Citas zied dārziņā,
Citas dārza maliņā.
111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)].

6158.

Tec, saulīte, atskaties,
Šī pēdēja vasariņa;
Pēdējs rožu vainadziņš
Zied manāja galviņā.
196 [Rendā (Rendas pag. Kld)].

6159.

Tec, upīte, mirdzēdama,
Tav akmiņi dibinā,
Mirdzi, mans vaiņadziņš,
Tev vizuļi cekulā.
120 [Gaujienā (Gaujienas pag. Vlk)].

6160.

Tīrumā, klajumā
Laiž bāliņš valodiņu,
Lai sajuta tautu meita,
Lai darina vainadziņu.
75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)].

6161.

Tīšām šuvu zelta rozi
Vainadziņa vidiņā;
No tālienes tautas nāca,
Vaiņagā lūkoties.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

6162.

Ticat man, neticat,
Es būš' kalpa līgaviņa:
Man nokrita vaiņadziņš
Kalpa vīra druviņā.
281 [Nītaures, Siguldas un Cēsu apvidū (Rg, C)], 190 [Kuldīgā], 344 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

6163.

Trīs gadiņi Rīga rīb,
Kas to Rīgu rībināja?
Tautu dēls kroni kala
Deviņiem žuburiem.
241 [Blīdienē (Blīdienes pag. Tk)].

6164.

Trīs gadiņi Rīga rīb,
Kas to Rīgu rībināja?
Tie sudraba kalējiņi,
Tie to Rīgu rībināja.
Tai māsai kroni kala,
Kam deviņi bāleliņi;
Divus stūŗus zelta lika,
Trešo sīka sudrabiņa.
226 [Kandavā (Tl)].

6165.

Trīs puķītes, zelta rozes
Zied manā vaiņagā;
Tautu dēla acis dega
Kā tam vēja vanagam,
Ik rītiņu lidināja
Uz to manu vaiņadziņu.
281 [Nītaures, Siguldas un Cēsu apvidū (Rg, C)].

- 384 -

6166.

Trīs rindiņas sudrabiņš
Spīd manē galviņē;
Trīs vasaras tautu dēls
Pēc manim lūkojes.
222 [Garlenē (Vandzenes pag. Tl)].

6167.

Trīs svecītes jūrē dega,
Trīs sudraba lukturīš';
Trīs meitiņas māmiņai,
Trīs sudraba vainadziņi.
208 [Ēdolē (Ēdoles pag. Vp)].

6168.

Trīs tautieši klāt stāvēja,
Kad es pirku vainadziņu;
Visi saka vienus vārdus:
Pirc, meitiņa (māsiņa), nevalkāsi.
6 [Annas muižā (Ķēču pag. Rg)], 18 [Kliģenē, Meņģelē, Plāterē (Zaubes, Meņģeles un Plāteres pag. Rg)], 22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)], 63 [Sprēstiņos (Dauguļu pag. Vlm)], 73 [Dzērbenē (Dzērbenes pag. C)], 75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)], 86 [Ļaudonā (Ļaudonas pag. Md)], 88 [Liezerē (Liezeres pag. Md)], 90 [Lodē (Kusas pag. Md)], 91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)], 111.

6169.

Trīskārt liecu zīda lentu
Apkārt savu vainadziņu;
Trīs vasaras tautu dēlu
Asarāsi raudināju.
161 [Alšvangā (Alšvangas pag. Azp)].

6170.

Trīsreiz bite riņķi grieza
Uz to manu vaiņadzīnu:
Uzgāj' mani sārtu meitu,
Sarkan' rožu vaiņadzīnu.
49 [Jaunatē (Vecates pag. Vlm)].

6171.

Trīsreiz sviedu apkārt kalnu
Savu zīļu vainadziņu,
Gribēdama iztecēt
No netikla tēva dēla.
217 [Ārlavā (Ārlavas pag. Tl)], 228 [Oktē (Vandzenes pag. Tl)].

6172.

Trīsreiz tautas apkārt jāja
Ap to manu rožu dārzu;
Es, vidāi stāvēdama,
Viju rožu vainadziņu.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

6173.

Trīcēt trīc Rīgas pile,-
Ko tur kala, ko nekala?
Pieci brāļi vieni māsi
Zelta kroni kaldināja.
185 [Lielezerē (Ezeres pag. Kld)], 191 [Kursīšos (Kursīšu pag. Kld)].

6174.

Trīcēt trīc Rīgas pils,
Ko tur kala, ko nekala?
Tai māsiņai kroni kala,
Kam deviņi bāleliņi.
400 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

1. Gan pazinu to māsiņu,
Kam deviņi bāleliņi:
Trīcēt trīca Rīgas pila,
Tai kronīti kaldinot.
323 [Vecsērenē (Sērenes pag. Jk)].

2. Trīs dieniņas, trīs naksniņas
Rīgas smēde kvēlojās:
Tās māsiņas kroni kala,
Kam deviņi bāleniņi.
69 [Bikserē (Patkules pag. Md)].

3. Trīcēt trīci Rīgas pile,
Ko tur kala, ko nekala?
Tai māsiņai kroni kala,
Kam deviņi bāleliņi.
Vienu zarīt' pakaluši,
Jau slavīte Kurzemē;
Kamēr visu kaldināja,
Jau slavīte Vāczemē.
325 [Secē (Seces pag. Jk)].

6175.

Tu, bāliņi, Rīgā brauksi,
Ko tu manim atvedīsi?
Es, māsiņa, atvedīšu
Vainagam vizulīšus.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

6176.

Tu muoseņ', as muoseņ',
Īsem obi puk'ietēs;
Tev saiveņa, man saiveņa,
Peisim kuplu vainaceņu.
409 [Līksnas pag. D].

6177.

Tu puisīti, knēvelīti,
Nesmej meitu vainadziņu!
Kas jel tevi vīru cēla,
Ne meitiņas vainadziņš?
401 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

- 385 -

1. Kur, puisīti, godu ņēmi,
Kā no meitas vaiņadziņa:
Kad noņēmi vaiņadziņu,
Tad dabūji vīra godu.
207 [Dundagā (Dundagas pag. Vp)].

2. Puisīts saka uz meitiņas:
Kam darini vainadziņu?-
Kas puisīti vīru dara,
Ne meitiņas vainadziņš?
Noņem meitas vainadziņu,
Tūliņ kungi vīru sauca,
Tūliņ kungi vīru sauca,
Tūliņ saime saimenieku.
90 [Lodē (Kusas pag. Md)].

6178.

Tu puisīti, knēvelīti,
Nesmej meitu vaiņadziņu;
Velns raus tavu dvēselīti
Pašā elles dibinā.
264 [Džūkstē (Džūkstes pag. Jg)].

6179.

Tumsiņā, naksniņā
Grozu savu vaiņadziņu;
Kur tas gaiši atspīdēja,
Tur mūžiņu nodzīvošu.
Tautās gaiši atspīdēja,
Tautās mūžu nodzīvošu.
246 [Lestenē (Lestenes pag. Tk)].

1. Es uzkāpu kalniņāi
Grozīt savu vainadziņu;
Kuŗa puse atspīdēja,
Tur aug manis arājiņš.
400 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

2. Kalniņāi stāvēdama,
Riņķī griezu vaiņadziņu;
Kur spožāki vizuļoja,
Tur būs mana mūža vieta.
138 [Trikātā (Trikātas pag. Vlk)].

6180.

Uz robežas ganīdama,
Liepāi kāru vainaciņu.
Kas noņēma vainaciņu,
Tas būs manis arājiņis.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

6181.

Uz robežu ganīdama,
Liepā kāru vaiņadziņu,
Lai to manim nenorāva
Robežnieka arājiņi.
342 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

6182.

Uz robeža ganīdama
Liepā kāru vainadziņu;
Robežnieki zagļu (zagļa) ļaudis,
Nozog manu vainadziņu.
421 [Taurupes pagastā (Rg)], 111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)], 134 [Sinolē (Sinoles pag. Vlk)].

6183.

Uz robeža ganīdama,
Liepā kāru vainadziņu.
Vai paņēma jumpravieši,
Vai slaveni lindēnieši.
318 [Lindes Birzgalē (Birzgales pag. Rg)].

6184.

Uz robeža ganīdama,
Liepā kāru vainadziņu;
Cērtiet liepu, robežnieki,
Vainadziņu neņemiet.
379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

6185.

Uz robeža ganīdama,
Mētru viju vainadziņu.
Kur tie bija ciema puiši,
Ka tie mani neredzēja?
322 [Saukā (Saukas pag. Jk)].

6186.

Uz robeža ganīdama,
Rožu viju vainadziņu;
Robežnieka dēliņam
Sirdi vien ēdināju.
85 [Lazdonā (Lazdonas pag. Md)].

6187.

Vainadziņ, vainadziņ,
Tev dižana nesējiņa!
Par vainagu nebēdāju,
Kad tik pate nesējiņa.
111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)].

6188.

Vainadziņ, cekuliņ,
Māku tevi darināt,
Māku tevi darināt,
Māku puišus karināt.
281 [Nītaures, Siguldas un Cēsu apvidū (Rg, C)], 56 [Pociemā (Pociema pag. Vlm)].

6189.

Vainadziņ, cekuliņ,
Tekam abi kalniņā!
Raudzīsim to āriņu,
Kur citkārt līgojām.
111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)].

- 386 -

6190.

Vainadziņu darināju
Deviņām kārtiņām;
Slaven' manu augumiņu
Caur deviņas kungu valst's.
(?)

61901.

Vainadziņu darināju,
Kādu pate gribēdama:
No ošiem, no kļaviem,
No resniem ozoliem.
20 [Krapē (Krapas pag. Rg)].

6191.

Vaiņadziņu darināju,
Vaiņadziņš piederēja;
Kā tas man nepieder,
Savu rotu valkājot?
400 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

6192.

Vainaciņu darināju,
Vaiņaks man piederēja;
Kā tas man nepieder,
Ar godiņu valkājams?
69 [Bikserē (Patkules pag. Md)].

6193.

Vaiņadziņu valkādama,
Micīt' liku pūriņā;
Gan atnāks tā dieniņa,
Kad micītes vajadzēs.
332 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

6194.

Vaiņag' manu rožaino,
Nekaitini bāleliņu;-
Kaitināsi tautu dēlu,
Zem ozola stāvēdam.
322 [Saukā (Saukas pag. Jk)].

6195.

Vaiņag' manu, rožu vītu,
Viena puse novītuse;
Tā novīsti, tautu dēls,
Kā mans rožu vainadziņš!
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

6196.

Vaiņag', manu vainadziņu,
Stāv' manā galviņā;
Ja nestāvi visu mūžu,
Stāvi jele šorudeni.
52 [Burtniekos (Burtnieku pag. Vlm)].

6197.

Vaiņag, manu vainadziņu,
Vairāk zelta ne sudraba!
To man pirka div' bāliņi,
Viens otram spītēdami.
38 [Siguldā (Siguldas pag. Rg)].

6198.

Vaiņag, manu vainadziņu,
Vairāk zelta ne sudraba!
To man pirka pieci svaiņi,
To deviņi bāleliņi.
451 [Viskaļos, Kokneses draudzē (Viskaļu pag. Rg)], 931 [Meirānos (Meirānu pag. Md)], 121 [Gulbenē (Md)].

6199.

Vaiņags, manis vaiņadzīnis,
Vairi mani šorudeni!
Ja tu mani izvairīsi,
Jo ražani izpušķošu.
224 [Kabilē (Kld)].

6200.

Vaiņags, mans vaiņadziņ,
Vairo mani šoruden!
Ja tu mani izvairosi,
Tad es tevi novalkāšu;
Ja tu mani nevairosi,
Doš' tautieša māsiņai,
Doš' tautieša māsiņai
Klētī vadzī karināt.
208 [Ēdolē (Ēdoles pag. Vp)].

6201.

Vaiņag, manu vaiņadziņu,
Vairo mani šorudeni!
Ja vairosi šorudeni,
Tad vairosi visu mūžu.
1571 [Virgā (Virgas pag. Lp)].

6202.

Vai tie traki, vai negudri
Ciema puiši palikuši?
Ar variņu gribēj' ņemt
Manu skaistu vainadziņu.
344 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

62021.

Valkāj' savu vaiņadziņu,
Visapkārt grozīdama;
Tās zīlītes nobirušas,
Nevar' citas šūdināt!
1880 [Jaunmuižā (Lutriņu pag. Kld)].

6203.

Vēl es pieci, seši gadi
Par tautieti nebēdāju;
Vēl manāja galviņāja
Ziedēj' zīļu vaiņadziņš.
185 [Lielezerē (Ezeres pag. Kld)].

- 387 -

6204.

Ventenieku meitiņām
Katlu vāra (vaŗa?) vaiņadziņi;
Dubeniņa vien vajdzēja
Izvārīt brokastiņu.
208 [Ēdolē (Ēdoles pag. Vp)].

6205.

Veca meita i būdama,
Daiļu viju vainadziņu,
Lai spīd mani sirmi mati
Zem vizuļu vainadziņa.
28 [Nītaurē (Nītaures pag. Rg)].

6206.

Vidzu vidz ezeriņš,
Sīkejām raudiņām;
Tā spīd mans vaiņedziņš
Sīkejām pērliņām.
2291 [Sasmakas novadā (Ārlavas pag. Tl)].

6207.

Vīšu, vīšu, kā nevīšu
Sārtu rožu vainadziņu;
Iešu, iešu, nu daiešu
Pie dižena tēva dēla.
134 [Sinolē (Sinoles pag. Vlk)].

6208.

Vītols auga pie vārtiem
Sudrabiņa lapiņām;
Brāļos auga mūs' māsiņa,
Zelta kronis galviņā.
269 [Naudītē (Naudītes pag. Jg)].

6209.

Vijiet man, vijiet man
Vītoliņa vainadziņu;
Vijiet man tā vītola,
Kas aug upes maliņā.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

6210.

Veju vaiņuku iz vaiņuka,
Visus grib' iznosuot;
Juoj tauteņis p'ēc tauteņu,
Visuom gribu atsaceit.
415 [Daugavpils, Rēzeknes un Ludzas apr.].

6211.

Viju, viju, nenoviju
Lazdu (Lazda) ziedu vainadziņu;
Gāju, gāju, nedagāju
Pie neveikla tēva dēla.
93 [Mēdzžlā (Mēdzžlas pag. Md)].

6212.

Viju, viju, nesaviju
Ozoliņa vaiņadziņu;
Gāju, gāju ar tautām,
Atsagriežu celiņā.
68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)].

6213.

Visas bites ziedos gāja,
Kad saulīte atspīdēja;
Visas meitas kroņus pina,
Kad puķītes dārzā zied.
69 [Bikserē (Patkules pag. Md)].

6214.

Visi ļaudis brīnījās,
Ka (Kad) es ilgi vaiņagā.
Savu laiku ieva(s) zied,
Savu laiku ābelīte(s),
Savu laiku es valkāju
Savu zīļu vainadziņu.
152 [Jērkulē (Krimuldas pag. Rg)], 22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)], 325 [Secē (Seces pag. Jk)], 3301.

1. Sava laika bite gaida,
Sava laika lakstīgala;
Sava laika meita gaida
Vaiņadziņu noņemam.
88 [Liezerē (Liezeres pag. Md)].

6215.

Vizi, manu vainadziņ,
Jo vizēsi, jo valkāšu;
Vēl es dažu tēva dēlu
Asarām noraudāšu.
1411 [Jaunrozē (Jaunrozes pag. Vlk)].

6216.

Visi soka, visi soka:
Lozduoenieta, lozduoenieta,
Kad es biju lozduoenieta,
Mun bij lozdu vaiņaeciņš,
Mun bij lozdu vaiņaeciņš,
Mun bij rīkstu vāecelīta.
85 [Lazdonā (Lazdonas pag. Md)].

6217.

Vizi vizi, vainadziņi,
Trīs vizuļi cekulā!
To man pirka lepni svaiņi,
To bagāti bāleliņi.
120 [Gaujienā (Gaujienas pag. Vlk)], 1411 [Jaunrozē (Jaunrozes pag. Vlk)].

- 388 -

6218.

Vizuļot vizuļo
Muns vizuļu vainadziņš;
Tautiešam acis dag
Kā tam zeiļu vonogam.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

6219.

Vizuļots, vizuļots,
Māsiņ, tavs vaiņadziņš:
Spīdēj' visi sētmalīši,
Māsiņai staigājot.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

6220.

Caur ābeļu birzi gāju,
Rokā nesu vainadziņu:
Ābelei asi zari,
Saplēš manu vainadziņu.
377 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

6221.

Cauri gāju bērzu birzi,
Rokā nesu vainadziņu,
Lai tie man nenobira,
Brāļa pirkti vizulīši.
137 [Tirzā (Tirzas pag. Md)].

6222.

Cauri gāju bērzu birzi,
Rokā nesu vainadziņu;
Cauri gāju puišu pulku,
Rokā nesu dvēselīti.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

6223.

Ciesupītes meita biju,
Ciesu pinu vainadziņu;
Ciesupīte pavadīja
Manu daiļu augumiņu.
185 [Lielezerē (Ezeres pag. Kld)].

6224.

Cūka raka augstu kalnu,
Zaļa vaŗa meklēdama.
Tik, cūciņ(a), zaļa vaŗa,
Kā manā(i) vaiņagā.
451 [Viskaļos, Kokneses draudzē (Viskaļu pag. Rg)], 68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)], 871 [Liepkalnes apk. (Liepkalnes pag. Md)], 88 [Liezerē (Liezeres pag. Md)], 90 [Lodē (Kusas pag. Md)], 91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)], 111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)], 126.

38866.

Ailu manu vainadziņu,
Vairāk zelta, ne sudraba!
To man kala div bāliņi,
Viens otram tītīdami.
Vecais brālis zeltu lika -
Jaunais lika sudrabiņu.
453 [Vadakstes Jg].

38867.

Vai brālīši, vai brālīši,
Kā jūs mani audzējuši!
Ne es laba vīra sieva,
Ne meitiņa vaiņagā.
443 [Turlavas Kld].

38868.

Ai māmiņa, ai māmiņa,
Līčos laba ganīšana:
Govis ēda līču zāli,
Pate viju vainadziņu.
190 [Kokneses Rg].

38869.

Vai muosiņ, kur tu pyni
Sev tik skaistu vainadziņ(u)?
Tū maņ pierka pīci svaīņi,
Tū deviņi bruoliliņi.
389 [Silajāņu Rz].

388691.

Vai muoseņ, vai muoseņ,
Tovu skaistu vaiņudzeņi!
Sēju rožas, sēj' mogūnas,
Itik skaiški nazīdēja.
265 [Mērdzenes (Michailovas) Ldz].

38870.

Ai māsiņa, man' māsiņa,
Kam nes' augstu vaiņadziņ'?
Būt' tautiņas bildināj'ši,
Nedrīkstēja bildināt.
119 [Gaujienas Vlk].

38871.

Vai, tautiet, neredzēji,
Ka es augu netikus'?
Slābi jostiņ' i valkāju,
Uz pakauša vainadziņ'.
373 [Sarkaņu Md].

38872.

Vai vai tautu meita,
Tavu retu vainadziņu!
Būs tai mūsu cūku meitai,
Ko pelavu pasijāt.
399 [Skujenes (Pils-Skujenes) C].

- 389 -

38873.

Ai tikusi mātes meita,
Sargā savu augumiņu;
Puiši zobus klavināja,
Noraut tavu vaiņadziņ(u).
548 [Liepāja Lp apr.].

38874.

Ai tu, manu vainadziņu,
Alvas lietu, krūkļu pītu.
To saķēra tauta dēls,
Sidrabiņu domādams.
378 [Seces Jk].

38875.

Voi voi tu muosiņ,
Kur jau tovys vainadziņš!
Dziļajuos tautiņuos,
Gaudajuos ososruos.
446 [Ukru Jg].

38876.

Ai vaiņuka vejējeņ,
Savej manim vaiņuceņ';
Savej manim vaiņuceņ(u)
Mozojomi muoseņom.
143 [Jāsmuižas D].

38877.

Aizkārklīša meita vija
Krūkļu ziedu vainadziņu;
Vēl i tad man (tai?) atjāja
No Kalsnavas preceniek'.
241 [Lubānas Md].

38878.

Aiz upītes ganīdama,
Kārklos kāru vainadziņu;
Vai tie akli ciema puiši,
Ka tie manis neredzēja?
192 [Kosas C].

38879.

Apkrituši moti muni
Ap tū zeiļu vaiņuceņ;
Tys bej ļaužu naredzējs,
Kas man taidu zadynava.
326 [Preiļu D].

38880.

Atsasādu zam īveņas,
Vyzuļuotu vaiņadziņu;
Nu īviņas zīdi byra,
Nu vaiņaga vizulīši.
182 [Kaunatas Rz].

38881.

Audz, pučīt, narīt kryuma
Maņ beidzamuo vasariņa.
Maņ beidzamuo vasariņa
Gleiti, bolti staigojūt.
Beidzamais rūž''vainags
Zīd munā galviņā.
389 [Silajāņu Rz].

38882.

Audz, puķīte, neriet krūmu,
Nevīš' vairs vaiņadziņa.
Šī pēdīga vasariņa
Vaiņadziņu nēsājot.
190 [Kokneses Rg].

38883.

Ak tu Dievis, es izbēgu
No dzērāja tēva dēla;
Nu varēšu vaiņadziņu
Pagalam darināt.
344 [Rembates Rg].

38884.

Boltja boltja ustabiņa
(Ai?) zaļim lūdzeņim.
Tī sēdēja jaunis meitis,
Ai vizuļa vainadziņu;
Ai vizuļa vainadziņu,
Ai sudrobja gredziņeņu.
50 [Bērzgales (Kuļņēvas-Labvāržu) Rz].

1. Bolta bolta ustabiņa,
Zaļi lūgi maļavuoti,
Tī sēdēja jaunas meitas,
Ar vyzuļu vainadziņim,
Ar sudobra gredzentiņim.
50 [Bērzgales (Kuļņēvas-Labvāržu) Rz].

38885.

Boltys kuojenis apovu,
Lēču rūžu duorzeņā,
Boltu rūžu maklādama,
Veju rūžu vaiņuceņu.
280 [Nautrēnu (Zaļmuižas) Ldz].

38886.

Bāliņos dzīvojot,
Liepā kāru vainadziņ';
Kas grib manu augumiņ(u),
Lai ņem manu vainadziņ'.
127 [Grostonas Md].

38887.

Bāliņam, ganiņam,
Rīkšu sauja padusē;
Māsiņai, actiņai,
Rokā rožu vainadziņš.
449 [Ungurmuižas D].

- 390 -

38888.

Bāleniņi sav' māsiņu
Mazu cēla lielumā:
Augstas kurpes šūdināja,
Dārgu pirka vainadziņu.
83 [Dignājas Jk].

38889.

Bet jau moza, bet jau gudra-
Skaistu nešu vainadziņu;
Pīvilt (Pīviļ) tautas mani mozu,
Nūjem skaistu vainadziņu.
168 [Kalupes D].

38890.

Bēdā, māte, ko bēdā,
Par manim nebēdā;
Es nekāru šūpulīti,
Vaiņaciņu nēsādama,
Nadarīšu māsām kaunu,
Ne īstiem brālīšiem.
427 [Tadaiķu Lp].

38891.

Bērīts mans kumeliņš,
Baltajām kājiņām;
Tautu meita, zeltenīte,
Smalku zīļu vaiņadziņ'.
6 [Aiviekstes D].

38892.

Bērziņš auga purmolā,
Deveņimi zareņim;
Jaunas meitys puškuojuosi
Ar tīm rūžu vainakim.
280 [Nautrēnu (Zaļmuižas) Ldz].

38893.

Bērziņš lapas darināja
Līdz pašai zemītei;
Es darinu vaiņadziņu
No sarkanām rozītēm.
15 [Alūksnes Vlk].

38894.

Bērziņā lūkojos,
Daren' savu vaiņadziņu:
Cik lapiņu bērziņā,
Tik vizuļu vaiņagā.
286 [Nītaures Rg].

38895.

Bij man zīļi (zīļu) vaiņadziņš,
Vēl es puķu darināj',
Ka varēju tautu dēlu
Trīs vasaras kairināt.
241 [Lubānas Md].

38896.

Bite bite mūs' māsiņa
Abolā kājas āva;
Abolā kājas āva,
Ziedu pina vaiņadziņu.
114 [Gaiķu Kld].

38897.

Bit spārns šķindne
Garam man vaiņadziņ,
Zinajas, ka es būš
Dravnik līgviņ.
445 [Ugāles Vp].

38898.

Brāļi, mani brāļi,
Es brāļu māsa;
Brāļi plūca puķītes,
Es pinu kroni.
225 [Lielvircavas Jg].

38899.

Brālīts manu roku ņēma,
Linu lauku bridināja;
Saķērās linu ziedi
Manā zīļu vaiņagā.
599 [Kurzeme].

38900.

Brālīts savu māsu slēdza
Abelīšu dārziņā:
Spīd māsiņas vaiņadziņš
Caur ābeļu lapiņām.
364 [Sakas (Upesmuižas) Azp].

38901.

Brālīts savu vienu māsu
Padzirnē audzināja;
Miltiem mati pieputēja,
Sēnalām vaiņadziņš.
184 [Ķēču Rg].

38902.

Brīnumiem, pasakām,
Es uzaugu bāliņos:
Liepu lapu villainīte,
Zītar' ziedu vaiņadziņš.
198 [Krustpils D].

- 391 -

38903.

Bryugons bryuti carādams
Reigā pierka vaiņadziņu;
Ni ir kauna piercējam,
Ni vaiņuga nasājam.
358 [Rugāju Abr].

38904.

Bryugons mani bryutes sauca
Bryukluoju siliņā.
Pērc, bruolīt, bryunus svuorkus
Un sudroba vainadziņu,
Augšu lela, byušu tova,
Tovu naudu nūpelnīšu.
174 [Kārsavas Ldz].

38905.

Caur mežiņu cauri gāju,
Rokā nesu vainadziņu;
Nav neviena kupla koka,
Kur pakārt vainadziņu;
Nav neviena tautu dēla,
Pa manam prātiņam.
358 [Rugāju Abr].

38906.

Caune sovu cakuliņ(u)
Nu skujiņu darinoj;
Es tū sovu vaiņadziņ(u)
Nu smolkuo duobuliņa.
389 [Silajāņu Rz].

38907.

Cauri gāju bērzu birzi,
Rokā nešu vaiņadziņu:
Neatradu ozoliņu,
Kur pakāru vaiņadziņu.
127 [Grostonas Md].

38908.

Celies agri, tautu meita,
Uzliec zīļu vaiņadziņu,
Lai mirdz tavs vaiņadziņš
Pretim rīta ausekļam.
386 [Sidgundas (Rikteres) Rg].

38909.

Cesvainiešu meitiņām
Nav tik skaisti vainadziņ(i):
Ne tā nāk (māk?) rožu sēt,
Ne magoņu izravēt.
72 [Cesvaines Md].

38910.

Cieši savu galvu pinu,
Daiļi nesu vaiņadziņu.
Vajag gudra tēva dēla,
Noņemt manu vaiņadziņu.
245 [Lutriņu Kld].

38911.

Cieši spiedu galviņā
Savu zīļu vaiņadziņu,
Lai tas manim nenokrīt,
Ar tautāmi runājot.
46 [Beļavas Md].

38912.

Cik muns zeiļu vainuceņš
Upeitī nanūsleika,
Kab Laimeņa namatusja
Žuburuoja žagariņa.
314 [Pildas Ldz].

38913.

Cileniet, bāleliņi,
Manu mazu augumiņu:
Pērciet man augstas kurpes,
Pērciet cēlu vainadziņu.
99 [Dzelzavas Md].

38914.

Cyuka bede uoru pļovu,
Zaļa vara maklādama.
Bed, cyuciņ, voi nabed,
Zaļa vara nadabuosi:
Cik vīn beja zaļa vara,
Kuo manāi vaiņugā.
35 [Baltinavas Abr].

38915.

Citas meitas kroni pina
No sārtāmi rozītēm,
Es nopinu savu kroni
No zaļāmi skujiņām.
94 [Dunikas Lp].

38916.

Citas meitas puķes lasa,
Man puķīšu nevajaga;
Citas meitas kroņus pin,
Man kronītis šūpulī.
72 [Cesvaines Md].

38917.

Citas meitas rozes plūca,
Citas vija vaiņadziņus;
Ne es gāju rozes plūkt,
Ne es viju vaiņadziņu,
Man pašai bij vaiņadziņš,
Tēva, mātes pataisīts.
228 [Liepnas (Lipnas) Abr].

- 392 -

38918.

Cīti, Gelīt, i pacīti,
Kai tu poša radzādama;
Palaid sovas jaunas dīnas
Ar tū myrtu vainadzeņ'.
143 [Jāsmuižas D].

38919.

Daiļa augu brāļa sētā,
Daiļi nesu vainadziņu;
Pie nelieša es neiešu,
Daiļu ņemšu tautu dēlu.
36 [Balvu Abr].

38920.

Dārgs bij mans vainadziņš,
Ne ar zeltu atpērkams:
Mātes mātes darināts,
Māmuļītes dāvināts.
396 [Skrīveŗu Rg].

38921.

Daiļa meita ceļu gāja,
Daiļa rota mugurā;
Nav neviena daiļa puiša,
Kas noņēma vainadziņu.
545 [Krustpils D apr.].

38922.

Dariet alu, bāleniņi,
Es atnešu tekterīti!
Ērgaliešu meitiņām
Tekterīšu vaiņadziņi.
241 [Lubānas Md].

38923.

Darynuoju, balynuoju,
I rudiņ, i pavasar:
Pavasar boltuos zekes,
Rudiņ zeiļu vainadziņu.
250 [Maltas (Rozentovas) Rz].

38924.

Dīvam bāda, na ļaudīm,
Ap tū munu augumeņu;
Kab es sovu vaiņudzeņi
Symtu godu nūnosuojsja.
265 [Mērdzenes (Michailovas) Ldz].

38925.

Dievam vaļa, Dievam vaļa,
Ar tām bērza lapiņām;
Man pašai sava vaļa,
Ar to zīļu vainadziņ'.
373 [Sarkaņu Md].

38926.

Dūd Dīveņi syltu leitu,
Lai aug rūzes duorzeņā,
Lai es pynu vainadzeņu
Nu rūzeidu zīdeņim.
605 [Skolas].

38927.

Dodiet godu, kam dodami,
Dodiet rožu ravētājai:
Saplūkuši, salauzuši,
Vijiet sevim vaiņagus.
228 [Liepnas (Lipnas) Abr].

38928.

Eite, meitas, apšuojā,
Vejit apšu vainadziņus;
Kungim šolki tai načaukst,
Kai čaukst apšu vainadziņš.
170 [Kapiņu D].

38929.

Ej, muosiņ, pakaļ mans,
Es tev' nesšu pučītes;
Tu nūveisi vaiņudziņu
Sudrabiņa lapiņom:
Vīnu liksi zalta lopu,
Ūtra bolta sudrabiņa.
493 [Viļakas (Marienhauzes) Abr].

38930.

Es atradu ganīdama
Cīrulīša vaiņadziņu;
Ar to varu tautu dēlu
Ar rociņu saveņķēt.
183 [Kazdnagas Azp].

38931.

Es augdama nenēsāju
Viena vaŗa gredzentiņ';
Nezināja tautu dēls,
Kā būt (būs?) mani kaitināt:
Kauns tam bija saktas segt,
Jo kauns jemti vaiņadziņ'.
282 [Nīcas Lp].

38932.

Es brāļiem viena māsa,
Zelta kroņa nēsātāja;
Tam būs arī puisim būt,
Kas ņems manu vaiņadziņ'.
605 [Skolas].

389321.

Es bij' meita, stalt' auguse,
Man bij kronis galviņā;
Man bij kronis galviņā,
Spožas kurpes kājiņā.
316 [Piltenes Vp].

- 393 -

38933.

Es bej' vīna vīnaļiņa,
Man deviņi bruoļiļiņi;
Dzelžim munu skreini kola,
Vyzuļim vainadziņu.
326 [Preiļu D].

38934.

Es meitiņa kā liepiņa,
Dzelten' samta matiņiem,
Sarkan' rožu vainadziņu,
Deviņām lapiņām.
192 [Kosas C].

38935.

Es devīta brāļu māsa,
Zināj' brāļu sidrabiņu:
Pate sēdu sidrabā,
Vaiņags zelta lapiņām.
306 [Patkules Md].

38936.

Es ieliku pūriņā
Ievu ziedu vaiņadziņu;
Ik vāciņu pacēlusi,
Vējiņš ziedus purināja.
605 [Skolas].

38937.

Es muosiņa vacuoko,
Es nu vysu skaistuoko:
Man vaiņags zīdiņ zīd,
Zalta krūņa lapiņom.
389 [Silajāņu Rz].

38938.

Es meitiņa kā neviena,
Es darīju, ko neviena:
Es valkāju glāža kurpes,
Dimantiņa vaiņadziņu.
188 [Klosteres (Klosteres-Aizputes) Azp].

38939.

Es meitiņa kā puķīte,
Man bij rožu vainadziņš;
Jaunu kungu dvēselītes,
Kā guntiņas kvēlojās.
507 [Zalves (Lielzalvas) Jk].

38940.

Es nedevu puišam mutes,
Vainadziņu valkādama;
Bija man dvēselīte,
Kā tērauda gabaliņš.
198 [Krustpils D].

38941.

Es naīšu, es navaru,
Jyus maņ puori darījot:
Putēj' muns vainadziņš,
Dzierņu mylnas galiņā.
389 [Silajāņu Rz].

38942.

Es nopinu ganīdama
Dedestiņu vainadziņu
Nu ap mani bites dūca,
Nu ap mani tautu dēls.
127 [Grostonas Md].

38943.

Es nopirku vaiņadziņu,
Bodē stāvus stāvēdama;
Tautu dēls naudu skaita,
Kumeļā sēdēdams.
245 [Lutriņu Kld].

38944.

Es gaidēju tautu dāla,
Ar sorkonu capureiti;
Es atdūtu vaiņadzeņu,
Nu sorkonu rūžu veitu.
493 [Viļakas (Marienhauzes) Abr].

38945.

Es saviju ganīdama
Rasavīšu (rasenīšu?) vaiņadziņu;
Pyuta vēji, nanūpyuta,
Ruova tautas nanūruova.
493 [Viļakas (Marienhauzes) Abr].

38946.

Es noviju ganīdama
Rasenīšu vainadziņu;
Vai tām ciema meitiņām
Rasenītes neziedēja?
378 [Seces Jk].

38947.

Es pakuoru vainaciņu
Uzuliņa kalniņā;
Kalna saule spilgti speid,
Vēl spūžuok vainaciņš.
170 [Kapiņu D].

38948.

Es par tautām nebēdāju,
Ka tie lieli un bagāti,
Pirkšu spēļu vaiņadziņu,
Gaŗām iešu spēlēdam'.
119 [Gaujienas Vlk].

- 394 -

38949.

Es pazinu sav' māsiņu
Simtam (simtu) meitu pulciņā:
Balta kleita, melna josta,
Sarkans rožu vainadziņš.
378 [Seces Jk].

38950.

Es pazinu to meitiņu,
Kuŗa puiša nievātāja:
Gaŗi mati, sārti vaigi,
Šķībi stāv vainadziņš.
605 [Skolas].

38951.

Es meitiņa kā puķīte,
Sarkans rožu vainadziņš;
Lai saskāba ciema puiši,
Jā tie manis neredzēj(a).
192 [Kosas C].

38952.

Es pārgāju par pagalmu,
Kā pagale sprakšēdama;
Šitie puiši, gaŗvēderi,
Neņems manu vaiņadziņu.
110 [Ērgļu C].

38953.

Es redzēju tautu meitu,
Viņa mani neredzēja:
Es glaudīju kumeliņu,
Viņa pina vainadziņu.
183 [Kazdnagas Azp].

38954.

Es savai māmiņai
Tīšām kaunu nedarīju.
Neturēju mellu galdu,
Neslaucītu istabiņu.
Ne ar kāru šūpulīti,
Vaiņadziņu nēsādama.
197 [Krotes Lp].

38955.

Es savam vaiņagam
Trīskārt zīda lenti liecu;
Tautu dēla sirdi spieda,
Tas neļāva savalkāt.
188 [Klosteres (Klosteres-Aizputes) Azp].

38956.

Es to savu vainadzīnu
Vēl daiļāku darināju;
(Es ieliku) santa rozi
Vizulīša cekulā.
192 [Kosas C].

38957.

Ej, tu puika, nador blēņū,
Naraust munu vainadzeņu!
Tik puišam pravdas beja,
Cik sītā yudiņs stuov.
466 [Vārkavas D].

38958.

Es izkuopu kaļneņā,
Sapeitom kuojiņom;
Veju zīdu vaiņadzeņu,
Izlyku tū galviņā.
466 [Vārkavas D].

38959.

Es vaiņagu darināju,
Mans vaiņags piederēja;
Linu zieds nepieder,
Tas baltēt nobaltēja.
194 [Krāslavas D].

38960.

Gani govis, bāleliņ,
Lai es viju vainadziņu;
Kad novīšu vainadziņu;
Tad es tev palīdzēšu.
166 [Kalsnavas Md].

38961.

Gana grūti es redzēju,
Vaiņadziņu valkādam':
Dažu nakti maz gulēju,
Vaiņadziņu sargādam'.
364 [Sakas (Upesmuižas) Azp].

38962.

Ganeidama as, muoseņa,
Sjav nūpynu vaiņuceņi;
Nīpynusja vaiņuceņi,
Lyku, lyku gaļveņā(j)i,
Lyku, lyku gaļveņā(j)i,
Lēču, lēču duorziņā.
50 [Bērzgales (Kuļņēvas-Labvāržu) Rz].

38963.

Ganīdama kronu pinu
No ozola zariņiemi;
Tautu dēli lūkojāsi
Caur ozola lapiņāmi.
548 [Liepāja Lp apr.].

- 395 -

1. Ganīdama kronu pinu
No divāmi rindiņāmi;
Divi daiļi tautu dēli
Mani vienu lūkojāsi.
548 [Liepāja Lp apr.].

38964.

Ganīdama noganīju
Taut' auziņas tīrumāji;
Noņem manu vainadziņu
Aiz auziņu ganījum(a).
241 [Lubānas Md].

38965.

Gonūs guoju, gaņa beju,
Gonūs veju vaiņuceņi.
Ai Dīveņi, kam es mārga,
Lykta(-u) sjavai gaļveņāji.
50 [Bērzgales (Kuļņēvas-Labvāržu) Rz].

38966.

Gonūs guoju, gaņa beju,
Gonūs veju vaiņuceņi;
Ar tū gonu vaiņuceņi
As izguoju tauteņuos.
50 [Bērzgales (Kuļņēvas-Labvāržu) Rz].

38967.

Gludu gludu galvu glaudu,
Vītiņ viju vainadziņu;
To dēliņu kairināju,
Kam nebija līgaviņas.
184 [Ķēču Rg].

38968.

Gūvu goni, cyuku goni,
(Sa)mejam vainadziņu(s)!
Gūvu gonu- zaļu zīdu,
Cyuku gonu- uobultiņa.
174 [Kārsavas Ldz].

38969.

Gudram bija lūkoties
No ciemiņa zeltenītes:
Visas tek vienu ciemu,
Visām zelta vainadziņi.
228 [Liepnas (Lipnas) Abr].

38970.

Guli mīgu, muomuliņa,
Tu par mani nabādoj!
Es bāduoju par sevim,
Par sovu zeiļu vaiņuciņu.
51 [Bērzpils (Domopoles) Abr].

38971.

Gulit, muni voska moty,
Zam vyzuļu vaiņuceņa,
Koļei maņ Dīv(i)s djavja
Pa pruotam oruojeņi.
18 ;2-395.

38972.

Gulit, meitas, ar puišim,
Pruotam vaļas nalīcit;
Vainadziņš nazīdēs
Sorkonojom rūzītem.
182 [Kaunatas Rz].

38973.

Iededzinu to svecīti,
Kas deg gaiši vakarā;
Noraudzīju to meitiņu,
Kas nes cēļi vainadziņu.
192 [Kosas C].

38974.

Ieraudzīj'si vien pazinu
Laisku meitu staigājam:
Mīšķi jostiņ' i nesāja,
Uz pakauša vainadziņ'.
545 [Krustpils D apr.].

38975.

Ieskatīju, poļu meitām,
Cik zīlīšu vaiņagā:
Citai piecas, citai sešas,
Kas bagāta, tai deviņas.
399 [Skujenes (Pils-Skujenes) C].

38976.

Ilgi sēd ilgsēdīte,
Ilgi stāv vainadziņis;
Ilgsēdītes vainadziņu
Pastarīte vizināja.
497 [Vīpes (Mežmuižas) D].

38977.

Jauna biju, traka biju,
Jauna gāju tautiņās.
Vēl bij man meitai būt,
Vēl valkāt vainadziņu,
Vēl bij man kaitināt
Dažu labu tēva dēlu.
146 [Jaungulbenes Md].

38978.

Jau pādējuos rūtas sēju
Muolūtā kalniņā,
Jau pādejuo vasariņa,
Munam rūtu vainagam.
168 [Kalupes D].

- 396 -

38979.

Jau es vaire nerunāju
Ne ar vienu tēva dēl',
Jau manā galviņā
Saderētis vainadziņis.
241 [Lubānas Md].

38980.

Juoneišam, bruoleišam
Jyudreits jyudzja kumeleņu:
Aneitei muoseņai
Skudra veja vaiņuceņu.
170 [Kapiņu D].

38981.

Jo tie ļaudis daudz runāja,
Jo es daudzi nebēdāju:
Puķīt' rāvu, kronīt' pinu,
Puisēniem mutes devu.
605 [Skolas].

38982.

Izmazgāju vainadziņu
Straujupītes maliņā,
Lai tas spīd, lai tas viz
Bāliņos dzīvojot.
605 [Skolas].

38983.

Īva zīdi, lozda zīd(i)
Lela ceļa maleņī,
Ka izaugšu lela mārga,
Veišu sjavi vaiņuceņ'.
50 [Bērzgales (Kuļņēvas-Labvāržu) Rz].

38984.

Ik vakara lakstīgala
Purmalā trikšanāja;
Ik vakara tautu meita
Pin sev baltu vaiņadziņu,
Kad uzlika galviņā,
Spīd par visām tautiņām.
91 [Druvienas C].

38985.

Kod īdama gūvu slauktu,
Līpā kuora vaiņuceņi;
Saskrējuši cīma puiši
Rausta munu vaiņuceņi.
50 [Bērzgales (Kuļņēvas-Labvāržu) Rz].

38986.

Kad es biju jauna meita,
Es mācēju prišoties:
Skaistu kroni darināju,
Viegli liku galviņā.
605 [Skolas].

38987.

Kai es beju jauna meita,
Vainadziņš man teira zalta;
Kai izguoju tautiņuos,
Vainadziņš kai lynu muorks.
605 [Skolas].

38988.

Kalniņā stāvēdama
Lejā laidu vaiņadziņu:
Lai uzņēma tas puisītis,
Kas man Laimas novēlēts.
477 [Vecpils Lp].

38989.

Kab es sovu vaiņuciņi
Simtu godu nosuojuse,
Nakai vīnu vasariņu
Slikta oruoja rūciņuos.
605 [Skolas].

1. Ka es sovu vainuceņu
Symtu godu nosuotum,
I to vēl nadūtum
Kaidam krūga dzāruojam.
326 [Preiļu D].

38990.

Kad es sovu vainadzeņu
Symtu godu nosuojuse,
Tad es juo nasvīduse
Dāram upes maleņā.
278 [Naujenes (Maļonovas) D].

38991.

Kod tu beji kaŗa puika,
Kam tu mani maldinuoji?
Lai es savu vaiņadziņu
Ar gūdu nūnosuoju.
365 [Sakstagalas Rz].

38992.

Kalnā kāpu skatīties,
Kas aiz kalna vizuļoja:
Aiz kalniņa Anniņ' stāv,
Vainadziņis galviņā;
Vainadziņis galviņā,
Zeltītāmi lapiņām.
200 [Kuldīgas Kld].

38993.

Kam, muosiņ, taidu veji
Kuplu rūžu vainadziņu?
Tu (jau) poša nazynuoji,
Ka tu ilgi nanosuosi.
365 [Sakstagalas Rz].

- 397 -

38994.

Kas man kait nedzīvot,
Vaiņadziņu nevalkāt?
Viegli soļi, lēts mūžiņš,
Vaiņadziņu valkājot.
301 [Palsmaņa Vlk].

38995.

Kas kait man nevalkāt
Vizulīšu vaiņadziņu?
Skaisti mani melni mati
Zem vizuļu vaiņadziņa.
127 [Grostonas Md].

38996.

Kas kait man vecmeitai,
Ar godiņu nedzīvot?
Lai zied mani sirmie mati
Zem zīlīšu vaiņadziņa.
5 [Aisteres (Lieģu-Aizteres) Lp].

38997.

Kuplu daru vaiņadziņu,
Vēl kuplāku cekuliņu;
Tautas rāva cekuliņu,
Ir norāva vainadziņu.
224 [Lielvārdes Rg].

38998.

Kas tur spīd, kas tur viz
Jaunu meitu istabā?
Spīd zīlītes, spīd pērlītes,
Vizulīšu vainadziņš.
378 [Seces Jk].

38999.

Kyukoj, uoru zagyuzeitja,
Cjaļ mjaiteņi nu mīdzeņa;
Cjaļ mjaiteņi nu mīdzeņa,
Lai pyn rūžu vaiņuceņu;
Lai pyn rūžu vaiņuceņu,
Šūrudiņi tautys juos.
50 [Bērzgales (Kuļņēvas-Labvāržu) Rz].

39000.

Kuo tī grozni suņi rāja
Ap muoseņis rūžu duorz'?
Vakar muosa rūžys škyna,
Šūdiņ veja vaiņuceņ'.
326 [Preiļu D].

39001.

Kū mjas, bruoļi daŗāsim,
Sūlējuos muosas bjāgt;
Kam napierka bryunu svuorku,
Kam naveja vaiņuceņa.
280 [Nautrēnu (Zaļmuižas) Ldz].

39002.

Ku puķīti dabūjuse,
Pušķoj' savu vaiņadziņu:
Šī pēdēja vasariņa
Puškojama, valkājama.
245 [Lutriņu Kld].

39003.

Kuŗas puses tā meitiņa,
Zirņu ziedu vainadziņš?
To es gribu lūkoties
Baltajam bāliņam.
51 [Bērzpils (Domopoles) Abr].

39004.

Kupla līpa izaugusja
Muna tāva pogolmā.
As izaugu zam līpeņas,
Līpa zariņus darinuoj',
As vainagus darinovu.
143 [Jāsmuižas D].

39005.

Kupli mani brunči bija,
Zarots mans vainadziņš;
Puiši kājas apdauzīja,
Man pakaļ dzīdamies.
378 [Seces Jk].

39006.

Kur braukdamsi, tu, puisīti,
Ar tiem skalu vāģīšiem?
Braukš' uz Rīgu kroņu pirkt,
Vedīs māsu sveši ļaud's.
241 [Lubānas Md].

39007.

Kur es iešu, kur tecēšu,
Kur glabāšu vaiņadziņu?
Rokā vien vēcināšu,
Līdz atjās bāleniņis.
364 [Sakas (Upesmuižas) Azp].

39008.

Kur ir, māte, tavas meitas,
Kad tu pate namu slauki?
Manas meitas kambarēji
Zaroj zīļu vaiņadziņ'.
15 [Alūksnes Vlk].

39009.

Kur rudeņ taidi zīdi,
Kaidi zīdi pavasar?
Kai varātu vainadzeņu
Bez volūdu iznosuot?
522 [Zvirgzdienes Ldz].

- 398 -

39010.

Laba tēva meita biju,
Ilgi sēdu vaiņagā;
Veca meita, vecs pūriņd,
Veca nauda dibenā.
443 [Turlavas Kld].

39011.

Labāk biju veca meita,
Ne nelieša līgaviņa;
Lai zied mani sirmie mati
Apakš zīļu vaiņadziņ(a).
378 [Seces Jk].

39012.

Lobuok sovu vainadzeņi
Uz akmeņa sasytusi,
Na kai kaidam naveikļam,
Kai par nīku atdavusi.
314 [Pildas Ldz].

39013.

Labāk mana galva krita
Uz cinīša mežmalā,
Nekā manis vainadziņis
Nelieš' tēva dēliņam.
359 [Rūjienas Vlm].

39014.

Labāk mani sirmi mati
Apakš zīļu vaiņadziņ(a),
Nekā sniedzi (sniedzu) sav' rociņu
Netiklam arājam.
605 [Skolas].

39015.

Labāk veca meita biju,
Kā netikļa līgaviņ(a).
Lai zied mani sirmi mati
Apakš zīļu vaiņadziņa.
605 [Skolas].

39016.

Lai bij daiļa, kas bij daiļa,
Daiļa rožu ravētāja:
Baltas zeķes, melnas kurpes,
Sarkans rožu vaiņadziņš.
605 [Skolas].

39017.

Lai es biju veca meita,
Vēl neiešu šovasar.
Glaudu savus sirmus matus
Zem vizuļu vainadziņa.
3 [Adulienas Md].

39018.

Laime bija meitenēm
Lobu tīsu atnasuse:
Nacelt puču vainadziņa,
Ni pret kungiem, ķēniņiem.
605 [Skolas].

39019.

Lai guli (guļ) toutu dvēselīte
Myužam elles dybynā!
Kuo guli (guļ) muns vainadziņš
Myužam pyura dybynā.
605 [Skolas].

39020.

Laima tup kalniņā,
Zelta kurpes kājiņā.
Es tev lūdzu, mīļā Laima,
Dod man savu vainadziņu,
Lai es esam (esmu) smuka meita,
Tautieša(m) līgaviņa.
188 [Klosteres (Klosteres-Aizputes) Azp].

39021.

Lai zaļoja, kas zaļoja,
Bērza birze, tā zaļoja.
Vaiņags manā ga(l)vīnā,
Tā (Tas) tik zaļi nezaļoja:
Tas novīta nelaikā,
Bērnu raudas klausoties.
192 [Kosas C].

39022.

Lai ziedēja vainadziņš
Ar sudraba ziediņiem;
Vainagami skaisti ziedi,
Manim gaužas asaras.
489 [Vidsmuižas (Vidsmuižas, Gaļānu) Rz].

39023.

Lejā auga ozoliņi,
Ne lapiņa nečabēja.
Es aizgāju raudzīties,
Nopin' zīļa (zīļu) vainadziņu;
Nopin' zīļa (zīļu) vainadziņu,
Gāju tautas raudzīties.
84 [Dikļu Vlm].

39024.

Līku loku upe tek
Zaļa zīda meklēdam';
Tik, upīt, zaļa zīda,
Kā manā vaiņagā.
48 [Bērzaunes Md].

- 399 -

39025.

Liepa auga kalniņā,
Zelta lapa galiņā:
Es uzaugu pie māmiņas,
Galvā zīļu vaiņadziņš.
322 [Praulienas Md].

39026.

Linam bija zili ziedi,
Kukuriņš galiņā;
Meitai bija vainadziņš
Dzeltānos matiņos.
605 [Skolas].

39027.

Sevkuram lineņam
Zalta pūga galiņā;
Sevkurai meitinei
Zalta krūnis galviņā.
326 [Preiļu D].

39028.

Lūku lūkim šolka burdi
Ap muosiņas vainadziņu.
Kur jei jēme, kas jai deva,
Mes bruoliņi, napierkom.
143 [Jāsmuižas D].

39029.

Lustīgam, vēlīgam
Noņemt manu vainadziņu.
Vai es pati ne lustīga,
Vainadziņa valkātāja?
241 [Lubānas Md].

39030.

Man aizgāja šī vasara
Triju ziedu meklējot:
Zirņu ziedu, pupu ziedu,
Sarkanā dāboliņa.
378 [Seces Jk].

39031.

Mani brāļi bēdājās,
Kad es ilgi vaiņagā.
Nebēdājat jūs, brālīši,
Neb' es viena vaiņagā.
39 [Bārtas Lp].

39032.

Manis gaida muotis mjaita,
Vylnoneitis raksteidama;
Vylnoneitis raksteidama,
Vaiņuceņu dareidama.
280 [Nautrēnu (Zaļmuižas) Ldz].

39033.

Mani māmiņa atškeira
Pošā zīdu laiciņā;
Nūvej maņ, muomuliņa,
Vysu zīdu vaiņuciņu.
604 [Dažādi iesūtītāji].

39034.

Mans sudraba vaiņadziņš
Stāv manā gāliņā;
Tas tautieša sirdi spiež,
Neļauj man novalkāt.
245 [Lutriņu Kld].

39035.

Manai zīļu vaiņagā
Vairāk zelta, ne sudraba;
Tauta dēlis cieti spieda,
Tas neļāva novalkāt.
188 [Klosteres (Klosteres-Aizputes) Azp].

39036.

Man zināma brāļa birze,
Es apmetu līkumīnu.
Ko līdz liepai platas lapas,
Ka tai ziemu pliki zari?
Ko līdz meitai vaiņacīns,
Ka tā ziemu nenesāja?
282 [Nīcas Lp].

39037.

Meitas savu vainadziņu
Ikdieniņas darināja;
Tautas savu cepurīti
Vecu vieni purināja.
224 [Lielvārdes Rg].

39038.

Mārgas sēd kalņeņā,
Pusmērdzeitis lejeņā;
Pusmērdzeišu vaiņeceņi,
Kai austreņa vizuļo.
559 [Rēzekne Rz apr.].

39039.

Voskavu šivu, voskavu pynu
Sav' vainuceņu.
Ka jas radzātu
Sav' eistu tāvu,
Jas jū pazeitu
Caur symt' duraveņu.
326 [Preiļu D].

39040.

Māsiņai, actiņai,
Rokā rožu vaiņadziņš;
Ne tas mirka rasiņā,
Ne bālēja saulītē.
378 [Seces Jk].

- 400 -

39041.

Muosiņ, skaista bryuklinīt,
Sorgoj sova vainuciņa.
Cyts sūlīs tāva zemi,
Cyts sudobra gredzintiņu.
Ir maņ pašai tāva zeme,
Pierks buoliņi gredzintiņu.
365 [Sakstagalas Rz].

1. Muosiņ, skaista bryuklenīte,
Sorgoj sova vainadzeņa.
Buoleņūs dzeivuojūt,
Daudzi draugu, tovarīšu.
174 [Kārsavas Ldz].

390411.

Muosiņ, jauna dzeivuodama,
Tuoļi gostu navadej;
Tuoļi gostus vadīdama,
Pavadīsi vainadziņu.
365 [Sakstagalas Rz].

39042.

Muosas, munu vaiņadziņu
Pi mateņu pīšyunit,
Kab tys tautas navekleits
Maņ nu golvas nanūjemtu.
174 [Kārsavas Ldz].

39043.

Mana balta māmulīte,
Ļauj man vaļas vaļoties,
Ļauj man manu vaiņadziņu
Rāvienā apmērcēt!
Lai tas spoži nespīdēja,
Lai tautām žēl nebija.
427 [Tadaiķu Lp].

39044.

Gāju mežā, cirtu priedi,
No priedītes gultu taisu,
Es gultiņā gulēdama,
Pinu rožu vainadzīni (vainadzīnu).
605 [Skolas].

39045.

Mēs ar savu māsīciņu
Kopā labi dzīvojām:
Vienu jostiņu jozām,
Vienu zīļu vainadziņu.
241 [Lubānas Md].

39046.

Mēs bijāmi trīs māsiņas,
Visas vienu augumiņu;
Sedzām vienu villānīti,
Likām vienu vaiņadziņu.
605 [Skolas].

39047.

Mīļā Māra mīļi lūdza:
Ar godiņu, jaunas meitas!
Ar godiņu, jaunas meitas,
Valkāt savu vaiņadziņu;
Dzirdēj' dažu vaiņadziņu
Bez godiņa noņemamus.
188 [Klosteres (Klosteres-Aizputes) Azp].

39048.

Mirdzēt mirdzi lielu tālu,
Manu zelta vainadziņ!
Lai atjāja tālas tautas,
Pār robežu tēva dēli.
384 [Sērmūkšu C].

39049.

Mirdzēt mirdz mans vaiņags,
Caur deviņiem glāžu logiem;
Tautu dēls man aizveda
Pār deviņām kungu valstīm;
Devītā vasarā,
Tad vēl nācu ciemoties.
146 [Jaungulbenes Md].

39050.

Mūsu pašu zeltenītes,
Tās kā niedres locījās;
Tās kā niedres locījās,
Augstu nesa vaiņadziņu.
604 [Dažādi iesūtītāji].

39051.

Myus vysom zaļi krūņi,
Tavs muoseņ, nūdzaltovs;
Tavs muoseņ, nūdzaltovs,
Tavs, muoseņ, vaira nezaļuos.
326 [Preiļu D].

39052.

Nasceišu, nasaceišu,
Kas elekšņa dūbumā:
Bite šyva sudobreņu,
Mārga zeiļu vaiņuceņu.
73 [Ciblas (Eversmuižas) Ldz].

39053.

Nadūd Dīvs taidu meitu,
Kaidas meitas kaimiņūs:
Veļtiņ veļ pīdorbā,
Dzeitiņ dzan teirumā.
I tī poši vainadziņi,
Zaļu syunu nūauguši.
348 [Rēznas (Rozenmuižas) Rz].

- 401 -

39054.

Nekaiš nieka tev, meitiņ,
Mana blēņu valodiņ';
Valkā pati ar godiņu
Savu zīļu vainadziņ'.
146 [Jaungulbenes Md].

39055.

Nalītiņa man nūruove
Lozdas veitu vainadzeņu,
Lai jis ruove, nanūruove,
Vai es cyta nanūveišu,
Lozduojā ganeidama.
466 [Vārkavas D].

39056.

Ne mūžam nelaižos
Jaunu puišu spēlītēs:
Spēlēdama nospēlēju,
Savu zīļu vainadziņu.
241 [Lubānas Md].

39057.

Nasaplot, rūžu krūms,
Nador mani žālobeņu;
Maņ pādējuo vasariņa
Vainadziņu nosojūt.
389 [Silajāņu Rz].

39058.

Nevienami es nedošu
Noņemt savu vainadziņu;
Vēl es gribu dažu labu
Tautu dēlu kairināt.
24 [Asares Il].

39059.

Nezīļoju vaiņadziņu,
Negribēju grūtu nest;
Nederēju ar tautām,
Negribēju sirdēstiņu.
364 [Sakas (Upesmuižas) Azp].

39060.

Ņem mani, tautiet,
Neraugi maziņu!
Cels mani kurpītes,
Cels vainadziņis.
356 [Rudbāržu Azp].

39061.

Nedomā, tu tautieti,
Kad es lieti nederēju:
Pate savas kājas āvu,
Pate viju vaiņadziņu.
227 [Liepkalnes (Liepkalnes-Ozolu) Md].

39062.

Nosaviju vainadziņu
Na akmeņa lapiņām,
Ne tas mirka rasiņā,
Ne pelēja saulītē.
322 [Praulienas Md].

39063.

No vaiņaga es pazinu:
Jauna jauna tautu meita;
No vaiņaga zīles bira,
No acim asariņas.
75 [Cirgaļu (Aumeisteru) Vlk].

39064.

Nyuļa muna gaisma ausa,
Nyuļa muna sauļa ļācja;
Nyuļa muns i vaiņuceņš
Pupurūsi taisējuos.
18 [Andrupenes Rz].

39065.

Nu tik gribu meita būt,
Nu tik daiļi puškoties;
Nu tik liekšu vaiņagami
Trīs kārtām zelta burbulīti.
188 [Klosteres (Klosteres-Aizputes) Azp].

39066.

Nyuļa man mārgom byut,
Nyuļa laiku paskruošeit.
Nu būrdeišu kraklus šyvu,
Nu zeileišu vaiņucjani.
194 [Krāslavas D].

39067.

Nu vēlīga vasariņa,
Man par meitu dzīvojot.
Tad uz citu rudentiņu
Vizēs stalta aubīte.
515 [Ziemeŗu Vlk].

39068.

Pāri bridu baltābolu,
Sarkano meklēdama;
Kad dabuju sarkano,
Tad noviju vaiņadziņu.
290 [Ogres C].

- 402 -

39069.

Pasaver, tu muosiņ,
Kaids jau tovs vainadziņd:
Jau tovam vainagam
Puse zīdu nūbyruse;
Koldz aizbrauks da tautom,
Ūtra puse i nūbiers.
466 [Vārkavas D].

39070.

Pats audzēju līgaviņu
Dzelteniem matiņiem;
Pats nopirku Vāczemē
Udens zaļu (zīļu?) vainadziņu.
560 [Rīga ].

39071.

Pa vaiņugam vīņ pazynu,
Nabyus loba dzeivuošona:
Vysi Reigas vyzuleiši
Ryusēt ryus, nazaļoj.
174 [Kārsavas Ldz].

39072.

Piebaldzēnu meitiņām
Smalku ratu (=rakstu?) villainītes;
Smalku ratu villainītes,
Lazdu ziedu vainadziņi.
483 [Veselavas (Veselauskas) C].

39073.

Pa celiņu tecēdama,
Vainadziņu rokā nesu;
Nav nevienas kuplas liepas,
Kur pakārt vainadziņu;
Nav neviena tautu dēla
Pa manam prātiņam.
3 [Adulienas Md].

39074.

Puortecēju zaļu bierzi,
Atsasādu uz olūta;
Atsasādu uz olūta,
Nūsaveju vainadziņ(u).
466 [Vārkavas D].

39075.

Pērc, tautieti, vaiņadziņu
Sudrabiņa lapiņām;
Kad tu mani tautās vedi,
Paņem' rožu vaiņadziņ'.
228 [Liepnas (Lipnas) Abr].

39076.

Pērn uzpinu rožu kroni,
Šogad baltu (balta) amoliņa;
Citu gadu vairs nepīšu,
Tad aubītes šūdināšu.
187 [Ķempju Rg].

39077.

Pieci brāļi vienai māsai
Rīgā kroni kaldināja;
Ne zariņa nepakala,
Jau slavīte Vāczemē.
378 [Seces Jk].

39078.

Pieci brāļi, viena māsa,
To mēs mīļi turēsim:
Cits pirksima zīda kleiti,
Cits sudraba gredzentiņ',
Cits iesima Jelgavā
Vaiņadziņu kaldināt.
282 [Nīcas Lp].

39079.

Pieci brāļi, viena māsa,
Visi pirka vainadziņus;
Visi pieci sapirkuši,
Šķiņķo man vainadziņu.
127 [Grostonas Md].

39080.

Pieci brāļi, viena māsa,
Pirk vaiņagu raudādami;
I tā paša nenopirktu,
Kaut māsiņa neraudāj'se.
373 [Sarkaņu Md].

39081.

Piecu brāļu māsa biju,
Pieci raksti vaiņakā:
Divi zelta, div' sidraba,
Piektais sauli mirdzināj'.
305 [Pastendes Tl].

39082.

Pinu, pinu, viju, viju,
Zem ozola stāvēdama:
Sidrabīna pīnīt' pinu,
Zelta viju vainadzīnu.
192 [Kosas C].

39083.

Pinu, pinu vainudziņu
Vusvusuodim zīdiņim;
Nūsavina lyna zīds,
Tys vysami myužiņam.
493 [Viļakas (Marienhauzes) Abr].

- 403 -

39084.

Pirciet, brāļi, vainaciņu,
Es jau ilgi nevalkāš';
Pirks tautiets villānīti,
To valkāšu visu mūžu.
322 [Praulienas Md].

39085.

Pīdarāt pīdarā(ja)
Man tis puču vainucīc:
Dzaltoni mun matiņi,
Sorka(n)c puču vainucīc.
605 [Skolas].

39086.

Piderēt piderēju
Pret tū meitu muomuļiņu:
Gluda galva, balta mute,
Sārkanc rūžu vainuziņš.
605 [Skolas].

39087.

Piektdien gāju puķītēs,
Sestdien pinu vainadziņu;
Svētdien gāju baznīcā
Ar puķīšu vainadziņu.
241 [Lubānas Md].

39088.

Piekususi, nevar vaira,
Pēc bāliņa dzīdamās:
Rokā nešu vaska kurpes,
Klēpī zīļu vainadziņu.
545 [Krustpils D apr.].

39089.

Piemiņām, pasakām,
Māsa auga bāliņos:
No tāsim pūru šuva,
Astru vija vaiņadziņ'.
14 [Alsviķa Vlk].

39090.

Platu ģērbu zīda jostu,
Uz galviņas vainadziņ(u);
Uz galviņas vainadziņ(u),
Ar dimanta lapiņām.
497 [Vīpes (Mežmuižas) D].

39091.

Protat kaunu, bāleliņi,
Pērkat rožu vainadziņu!
Man bāliņš linus deva,
Linu šķiedras skaitīdams.
605 [Skolas].

39092.

Prūtīt gūdu, buoleleņi,
Izlīcīt maņ vaiņudzeņi!
Es par tū jums paļeidzēšu,
Pi māmeņas dzeivuodama.
174 [Kārsavas Ldz].

39093.

Puču drivu ganīdama,
Viju puču vaiņadziņu;
Nūsavina linu zīda,
Tis vusam myužiņam.
493 [Viļakas (Marienhauzes) Abr].

39094.

Puķe puķe, māsa māsa,
Abas vienu daiļumiņu:
Vienu veda tautiņās,
Otru vija vaiņagā.
605 [Skolas].

39095.

Puķītēm, rozītēm,
Dūdināju vaiņadziņu;
Trīs vasaras tautu dēlu
Asarās raudināju.
188 [Klosteres (Klosteres-Aizputes) Azp].

39096.

Pučeitēs sādādama,
Sasagivus vainadziņu.
Vai Dīveņi, kur palyka,
Ka navaida rūceņuos?
247 [Makašānu Rz].

39097.

Pupiņai, māsiņai,
Raibs vaiņags galviņā.
Es bij daiļa mātes meita,
Man nebija tāda vainadziņa;
Pupiņai Dieviņš deva,
Man nokala kalējiņš.
213 [Lazdonas Md].

39098.

Purvu bridu ne ābulu,
Skujas bira vainugā;
Tautās gāju, ne bāliņos,
Grūts mūžiņš dzīvojot.
605 [Skolas].

39099.

Purvā dzinu ganīdama,
Ņiedru viju vainadziņu;
Es noviju, skaisti pinu,
Svešus ļaudis kaitināju.
605 [Skolas].

- 404 -

39100.

Pūt, vējiņ, kā mežā,
Manā puķu vaiņagā!
Pieci, seši tautu dēli
Zobus vien i klabināj'?
241 [Lubānas Md].

39101.

Pūt, vējiņi, lauz kociņu,
Nelauz koka galotnītes;
Nāc, tautiet, ņem māsiņu,
Neņem māsas vaiņadziņu.
493 [Viļakas (Marienhauzes) Abr].

39102.

Redz, kur koši, redz, kur koši
Div' māsiņas mitojās:
Viena zīļu vaiņadziņu,
Otra zīda nēzdaudziņu.
364 [Sakas (Upesmuižas) Azp].

39103.

Reta reta tā sētiņa,
Kur vītols vārtos auga;
Reta reta tā meitiņa,
Kas nes zīļu vaiņadziņu.
378 [Seces Jk].

39104.

Reti zied sila gali
Ar baltiem ziediņiem;
Reta meita novalkāja
Godam savu vaiņadziņu.
345 [Remtes Tk].

39105.

Rībenīša meita beju,
Greišļa veju vaiņuciņ';
Ni muocēj(u) rūžu sēt,
Ni mogonu izrevēt.
414 [Stirnienes Rz].

39106.

Riņķiem griezti man matiņi,
Sudrabiņa vainadziņš;
Būs tā māte, kas man dos
Sav' dēliņu arājiņu.
241 [Lubānas Md].

39107.

Rūka rūceņi mozguo,
Obi grib boltas byut;
Muosa muoseņi cerā,
Obom zeiļu vaiņuceņi.
522 [Zvirgzdienes Ldz].

39108.

Sacērt mani buoleleņi
Trejom durom ustabeņu:
Pa vīnomi saule lēcja,
Pa ūtromi nūrītēja,
Pa trešomi es izguoju
Ar tū mirtu vainadziņu.
365 [Sakstagalas Rz].

39109.

Saglaužu galviņu,
Izliku vizuļa vainadziņu.
Kuri vēji pūta,
Tie skandināja;
Kuŗas tautas jāja,
Tās bildināja.
449 [Ungurmuižas D].

39110.

Sarkanbalta pati biju,
Sarkans rožu vainadziņš;
Es iegāju baznīcā,
Kā rozīte ziedēdama.
259 [Mazzalves (Ērberģes) Jk].

39111.

Sarkans rožu vainadziņš
Zied manāji dārziņāji;
Vajag gudra tēva dēla,
Kas var mani bildināt.
223 [Lielstraupes C].

39112.

Sasukovu gludu galvu,
Liku puču vainadziņi;
Liku puču vainadziņi,
Sāstūs bruoļu vidiņā.
Nosā, muosa, ai gūdiņi
Zīdēt zīd galviņā.
605 [Skolas].

39113.

Sasaviju vainadziņu
No tiem zelta pureņiem;
Daskrējuši ciema puiši,
Norauj manu vainadziņu.
241 [Lubānas Md].

39114.

Sasaviju vainadziņu,
Šādu puķu, tādu puķu:
No ošiem, no kļaviem,
No svētiem kociņiem.
241 [Lubānas Md].

- 405 -

39115.

Sāpēt sāp
Mana galviņa,
Krijas gabalu
Nesājot.
126 [Grobiņas Lp].

39116.

Sasukovu gludu golvu,
Lyku zeiļu vainadziņi,
Lai bitīte nazamat
Munu motu galiņūs.
35 [Baltinavas Abr].

39117.

Savej maņ, muomiliņi,
Vysu zīdu vainudziņu;
Lozdu zīdu vīn nalīci,
Tī zīdēja gavēnī.
389 [Silajāņu Rz].

1. Šaidu zīdu, taidu zīdu,
Es saveju vainadziņu;
Lozdu zīdu vīn nabeja,
Tei zīdēja gavēnī.
389 [Silajāņu Rz].

39118.

Savij man, māmuliņa,
Visu ziedu vainadziņu;
Linu ziedu vien navij,
To nasāšu tautiņās.
198 [Krustpils D].

39119.

Savej maņ, māmeņa,
Vyzbaleišu vaiņuceņu;
Tu saveji, as nosuoju,
Maņa saucja vyzbaleites.
280 [Nautrēnu (Zaļmuižas) Ldz].

39120.

Savij man, māmuliņa,
Visu puķu vainadziņu;
Liec manā galviņā
Visu gudru padomiņu!
241 [Lubānas Md].

39121.

Savij mun, māmuliņ,
Visu ziedu vainadziņ':
Pupu ziedu, ābeļ' zied(u),
Paparkstiņas cekulā.
127 [Grostonas Md].

39122.

Sešu bruoļu es muosiņa,
Sorkons rūžu vaiņuceņš;
Tautas nuocja, tautas braucja
Pēc tuo rūžu vaiņuceņa,
Kam māmeņa atdavusja,
Byut' oruoja ļaudaveņa.
50 [Bērzgales (Kuļņēvas-Labvāržu) Rz].

39123.

Sēj, muoseņa, rožas sēj,
Muoluotojā kalniņā;
Šūvokor galviņā
Šūs rožu vainuceņš.
170 [Kapiņu D].

39124.

Syla molu tacādama,
Rūkā nešu vainadziņu;
Rosā man kuojas mierka,
Skujas byra vainagā.
29 [Aulejas (Grāveru) D].

39125.

Siliņā vietu taisu,
Pie priedītes galvu liku,
Pie priedītes galvu liku,
Zaros kāru vainadziņu.
497 [Vīpes (Mežmuižas) D].

39126.

Skaistas skaistas rūžas sēju,
Dēļi sova vaiņuceņa;
Ka daguoja vaiņuks veit,
Nav vēl rūžas izplaukušas.
414 [Stirnienes Rz].

39127.

Skaistai birzei cauri gāju,
Rožu vaiņags galviņā;
Skaisti mani bāleliņi,
Dzelteniem matiņiem.
72 [Cesvaines Md].

39128.

Skaista (skaistu) pučeit krūnī veju,
Sev pi rožu vainudzeņa;
Pīdarāt pīdarāja
Pi gudruo oruojeņa.
265 [Mērdzenes (Michailovas) Ldz].

39129.

Slivi munis augumiņis
Treju kungu valstiņā;
Zīd munā galviņā
Sorkons rūžu vainadziņš,
Ku (Kas) zīdāja, tū nosuoju,
Jo tautiņas kairinuoju.
29 [Aulejas (Grāveru) D].

- 406 -

39130.

Slēp, Anīt, tu gūdiņu,
Slēp tu zeiļu vainadziņu!
Kurms saroka tev duorziņu,
Juonīts saroks vainadziņu.
143 [Jāsmuižas D].

39131.

Smilga auga ceļmalēji,
Zelta rasa galiņēji;
Māsiņ' auga brālīšos,
Zelta kronis gāliņē.
188 [Klosteres (Klosteres-Aizputes) Azp].

39132.

Smuidris bija ozoliņis,
No kā pinu vainadziņ(u);
Vēl smuidrāks tautu dēls,
Vaiņadziņa tīkotājs.
352 [Rozenas (Rozbeķu) C].

39133.

Speidi, muns vainudziņš,
Caur kūkim, caur mežim;
Jū speidēja, jū nosovu,
Jū skaistuoku darinovu.
348 [Rēznas (Rozenmuižas) Rz].

39134.

Spoža saule uzlēkuse
Meitu mātes istabā(j)i;
Tā nebija spoža saule,
Tas meitiņas vaiņadziņš.
214 [Lažas Azp].

39135.

Stāvēj' manis vaiņadziņis
Trīs rindiņām galviņā,
Lai sedloja tautas dēlis
Trīs rītiņus kumeliņu.
605 [Skolas].

39136.

Stuovit, muni voska moti,
Zam vyzuļa vainadziņ';
Kod oruoja sagaidīšu
Pa sovami pruoteņam.
605 [Skolas].

39137.

Steidzies, mana rožu druva,
Jau es esmu saderēta;
Jau manā galviņā
Saderētais vaiņadziņš.
119 [Gaujienas Vlk].

39138.

Sukā galvu, platgalvīt,
Liecies zīļu vaiņadziņu:
Lei bitītes nesameta
Tavā matu galiņā.
290 [Ogres C].

39139.

Sudraboti man matiņi,
Zelta viju vainadziņu;
Ne galviņas neatgriezu
Uz tiem brāķa puisīšiem.
72 [Cesvaines Md].

39140.

Sudrabiņa man matiņi,
Zelta viju vainadziņu;
Vai tādēļ man sabrauca
No Vāczemes precenieki?
127 [Grostonas Md].

39141.

Šās vasaras galiņā
Noņems manu vainadziņu;
Noņems manu vainadziņu,
Uzliks mici, cepurīti.
378 [Seces Jk].

39142.

Šī pēdēja vasariņa
Vaiņadziņu valkājot.
Šis pēdējs mans mūžiņis
Pēdējē vasarē:
Pēdējs rožu vaiņadziņis,
Zied manē gāliņē.
200 [Kuldīgas Kld].

39143.

Šāgads brūte kroni vija
Avotiņa maliņā;
Tekam abas mēs, māsiņas,
Iegrūdīsim upītē.
241 [Lubānas Md].

39144.

Tautu dēla mīļi vārdi
Lai guļ elles dibenā,
Kā guļ man vaiņadziņš
Nevalkāts pūriņā.
239 [Lizuma C].

39145.

Tautiets mani vizināja
Ābolaina (Ābolainu) kumeliņa (kumelinu).
Ko tu, šķelmi, vizināsi,
Ķīlām ņēmi vainadziņu?
224 [Lielvārdes Rg].

- 407 -

39146.

Tautu meita lielījāsi,
Zelta kaltu vainadziņu.
Ko lielies, tautu meita,
Kad tu daiļi izpuškota:
Villainīši, pakarīši,
Pirkti mana bāleliņa.
604 [Dažādi iesūtītāji].

39147.

Tautiešami acis dega,
Kā raibami vanagami;
Redzēj' mani staigājāmu,
Redz vaiņagu valkājami,
Redz villenes cilājami.
605 [Skolas].

39148.

Tauta saka sēdēdama:
Tā, brāliņi tav' māsiņa;
Tā, brāliņi, tav' māsiņa,
Rokā nesa vainadziņu.
378 [Seces Jk].

39149.

Teci rikšus, kumeliņ,
Pa to sila gabaliņu,
Lai nebira priežu skujas
Manā zīļu vaiņagā.
605 [Skolas].

39150.

Tik vien bija skaistu meitu,
Kā Daugasnes dzeltāniņas:
Visām brunči šņorēm šūti,
Visām pērļu vaiņadziņi.
358 [Rugāju Abr].

39151.

Ticiet man, neticiet,
Man būs kāzas šoruden:
Man bitīte iesameta
Vainadziņa cekulā.
198 [Krustpils D].

39152.

Trīs gadiņi Rīga rība -
Kas to Rīgu rībināj'?
Pieci brāļi, viena māsa,
Rīgāi kronu kaldināj'.
188 [Klosteres (Klosteres-Aizputes) Azp].

39153.

Treis muoseņis krūni roksta,
Aiz lūdzeņa sādādamys:
Vīna beja man' muoseņa,
Utra bruoļa ļaudaveņa,
Treša beja eistyn sveša,
Tei byus muna ļaudaveņa.
143 [Jāsmuižas D].

39154.

Treis muosiņas, treis lapeņas -
Kur mēs treis staiguosim?
Zuoļu plyuktu, gūvu slauktu,
Vaiņuceņu darynuotu.
389 [Silajāņu Rz].

39155.

Treis muoseņas, treis lasītes,
Treis vyzuļu vainadzeņi.
Byus tautom josodloj
Treisdeveņi kumeleņi.
265 [Mērdzenes (Michailovas) Ldz].

39156.

Trīs tautieši klāt stāvēja,
Kad es pirku vaiņadziņu.
Divi saka: pirc, māsiņ,
Trešais: ilgi nevalkāsi;
Tas sacīja: nevalkāsi,
Kas nocēla vaiņadziņu.
358 [Rugāju Abr].

39157.

Trīsreiz bitīt' riņķī griežas
Ap to manu vaiņadziņ'.
Griezies, bitīt, negriezies,
Šogad kāzu tev nebūs.
170 [Kapiņu D].

39158.

Tridi ridi muns pyuriņš,
Sorkons rūžu vainudziņš;
Pībirst lopu, pībirst zoru,
Pībirst smolkuo sudrabiņa.
493 [Viļakas (Marienhauzes) Abr].

39159.

Tu, māmiņ, neliedzies,
Tev ir divas malējiņas:
Es redzēju maltuvē
Divi puķu vainadziņi.
72 [Cesvaines Md].

39160.

Tu muoseņa, es muoseņa,
Meisimēs vainagim:
Tovs bej zalta panteņim,
Muns sudobra lapeņom.
295 [Ozolmuižas Rz].

- 408 -

1. Tu muosiņa, es muosiņa,
Meisimies vaiņagim:
Tovs ir zilu, zaļu zīdu,
Muns sudobra punktiņom.
435 [Tilžas (Kokorevas) Abr].

39161.

Tu muoseņa, as muoseņa,
Tev gūteņa, man gūteņa;
Puordūsim tuos gūteņas,
Pierksim zeiļu vainuceņu.
Nūpierkuši vainuceņu,
Iļiksimi pyuriņā.
170 [Kapiņu D].

39162.

Tu, puisīti, vella sēkla,
Nekrāp meitu vaiņagā;
Vells krāps tavu dvēselīti
Dziļā elles dubenā.
282 [Nīcas Lp].

39163.

Uz robežas ganīdama,
Viju rožu vainadziņu.
Robežnieki zagļu ļaudis,
Nozog manu vainadziņu;
Nozagudi vainadziņu,
Gribēj' mani pašu zagt.
209 [Lauberes (Lauberes-Ozolu) Rg].

39164.

Upe upe, meita meita,
Tās (Tām) vienīgs tikumiņš:
Upe meta līkumiņu,
Meita savu vainadziņu.
378 [Seces Jk].

39165.

Vai būs mana brāļa sieva
Rožu ceļa staigātāj'?
Kā es pate, brāļu māsa,
Rožu kroņa valkātāj'.
497 [Vīpes (Mežmuižas) D].

39166.

Vainadziņu darināju,
Tas man labi piederēja;
Es aubītes nemīlēju,
Tā man labi nepieder.
241 [Lubānas Md].

39167.

Vainadz, munu vainadziņu,
Kristaineiti, zaraineiti!
Caur kristenim saule lac,
Caur zarenim nūrītjā.
605 [Skolas].

39168.

Vainug, munu vainudziņ,
Kur man beja tevi likt?
Liku pyurā - lūcījous,
Kuoru acīs - zīdi byra.
348 [Rēznas (Rozenmuižas) Rz].

39169.

Vaiņag, manu vaiņadzīnu,
Vairāk zelta, ne sudraba.
Vaiņadzīnu vien glabāja (glabāju),
Kā sirsnīnu azotī.
94 [Dunikas Lp].

39170.

Vaiņag, manu vaiņadziņu,
Vairāk zelta, ne sidraba!
Div' oriņas zelta lika (liku),
Vienu sīka sidrabiņa.
194 [Krāslavas D].

39171.

Vaiņag, manu vaiņadziņ,
Vairāk zelta, ne sudraba!
To man dara dui brālīši,
Viens otram spītēdami:
Vecais brālis zelta (zeltu) pirka,
Jaunais pirka sudrabiņu.
427 [Tadaiķu Lp].

39172.

Vaiņug, munu zaraineiti,
Vaira zalta, na sudobra!
Zalta, sudobra dabuoju,
Sev vaiņuga nadabuoju.
174 [Kārsavas Ldz].

39173.

Vaiņadziņu valkādama,
Puišam mutes es nedevu.
Kam man savu balto muti
Doti tādam smurguļam.
46 [Beļavas Md].

39174.

Vakar māsa rozes šķina,
Šodien vij(a) vainadziņu,
Svētdien ies baznīcā,
Liks kronīti galviņā.
545 [Krustpils D apr.].

- 409 -

39175.

Valkāj' savu vainadziņu,
Ar kājiņu piemīdama,
Kamēr man gadījās
Pa prātam arājiņš.
193 [Krapas Rg].

39176.

Vuorkavīšu meita (beju),
Kolupīšu vainadziņš;
Pajems mani kolupīts,
Vainagā vārdamīs.
168 [Kalupes D].

39177.

Voskani muni matini,
Sorkans rūžu vaina(dziņš);
Pi tautīša voski moti,
Pi buoliņa vainadziņ(š).
605 [Skolas].

39178.

Veldē rudzi, veldē mieži,
Nu ir laba vasariņ(a)!
Nu es gribu šūdināt
Smalku zīļu vainadziņ(u).
262 [Meirānu Md].

39179.

Velti, puisi, lūkojies
Tu pēc mana vainadziņa.
Kur tu, tautu neveiklīti,
Tiks' pie mana vainadziņa?
263 [Mēmeles Jk].

39180.

Vēl man vaļa, vēl man vaļa
Bērzu birzi trīcināt:
Vēl manā galviņā
Vizuļots vaiņadziņš.
605 [Skolas].

39181.

Vienu viet' nolīgotu,
Ar bāliņa līgaviņu;
Kam ziediņu nerāvusi,
Nevijusi vainadziņ'.
241 [Lubānas Md].

39182.

Veju, veju, nanūveju
Lozdas zīdu vainadzeņi;
Gaidu, gaidu, nasagaidu
Svešas muotes mīlu vuordu.
280 [Nautrēnu (Zaļmuižas) Ldz].

39183.

Veju, veju, nasaveju
Rasinīšu vainaciņa;
Gouju, gouju nanūguoju
Bruoleņam sļonās(?)
168 [Kalupes D].

39184.

Vizi, vizi, ezereņ,
Smolkajom raudeņom;
Vizi, vizi, vainadzeņ,
Caur kryumim, žagorim.
Jū vizēja, jū nosuoju
I tautīšus kairynuoju.
435 [Tilžas (Kokorevas) Abr].

39185.

Vysapleik rūzes dāstu,
Vydā dāstu rūtu kryumu.
Nu rūžeņu man slaveite,
Nu rūteņu vainadziņš.
Ļaudis slavi man atjēma,
Vainaciņa naatjēma.
168 [Kalupes D].

39186.

Vēl staigāju vainagā,
Jau micīti izrakstīju;
Izrakstīj'se noglabāju
Pašā pūra dibenā.
511 [Zebrenes (Reņģes) Tk].

39187.

Vysas muosiņas bejom,
Vysom zeiļu vaiņadziņi;
Kuru tautas nycynoi,
Tei aiz tuos i aizastuoj.
389 [Silajāņu Rz].

39188.

Visas bites ziedos gāja,
Kad saulīte atspīdēja;
Visas meitas kroni pin(a),
Kad puķītes uzziedēja.
9 [Aizputes (Aizputes-Pils) Azp].

39189.

Vizuļots, vizuļots
Tautu meitu vaiņadziņš;
Neilgā laiciņā
Nobirs tavi vizulīši.
115 [Galgauskas Md].

39190.

Vysi celeņi i rauduoja,
Ka as jauna vīgli guoju;
Vysi kūceņi pīleika,
Ka as veju vainuceņu.
143 [Jāsmuižas D].

- 410 -

39191.

Vysu myužu saule ļēca
Kuplas līpas galiņā;
Vysu myužu tautis dāls
Roud dēļ muna vaiņadziņa.
Vai tu roudi, vai naroudi,
Tu jau viņa nadabyusi.
228 [Liepnas (Lipnas) Abr].

39192.

Viza, viza, kamaniņas
No kalniņa lejiņā;
Tā vizēja māsiņām
Brāļu pirkti vainadziņi.
198 [Krustpils D].

39193.

Zaļa prīde, zaļa egle,
Zaļa bārza viersyunīte;
Vēļ zaļuoks vainadziņš,
Rasenīšu vēl (vīn) nūveits.
170 [Kapiņu D].

39194.

Zaļi rudzi, zalineiši (zaļ' lineiši)
Šuo tautīša teirumā;
Es (Tū) sovu vainadzeņu,
Vēļ zaļuoku darynovu.
29 [Aulejas (Grāveru) D].

39195.

Zaļu bierzi tacādama,
Rūkā nešu vaiņuceņi;
Puortecēju zaļu bierzi,
Tūlaik lyku iz galveņis.
314 [Pildas Ldz].

39196.

Žēlumiem nevarēju
Uz māsiņu raudzīties:
Tā staigāja melnu kreklu,
Noputēj'šu vainadziņu.
198 [Krustpils D].

39197.

Zīd rūžiņa, maganiņa,
Maņ pādejuo vasariņa;
Maņ pādejuo vasariņa,
Pādējs rūžu vainadziņš.
389 [Silajāņu Rz].

39198.

Zied', rozīte, neriet' krūma,
Šī pēdīga vasariņa;
Pēdīgs rožu vainadziņš,
Tautiņās aizejot.
198 [Krustpils D].

39199.

Zīdi, zīdi, puriniņi,
Pošā pura vidiņā;
Reit atīs gūvu gaņa,
Nūškeis tovu viersyunīti.
194 [Krāslavas D].

39200.

Zynu sovu oruojiņu,
Ļaudim vīn nasacīju;
Caur īdama, tacādama,
Vainadziņu vīn paceļu.
174 [Kārsavas Ldz].

39201.

Zierņu zīdu man matiņi,
Pupu zīdu vainadziņš;
Gudrajaji māmiņai
Man audzēti oruojiņi.
326 [Preiļu D].

39202.

Zeilem šivu vainuciņu,
Burtītem darinuoju,
Lai paleidz muns buoliņš
Da golam darinuot.
365 [Sakstagalas Rz].

39203.

Zodz, tautieti, ko zagdams,
Nezodz manu vainadzīnu!
Dārgs bij manis vainadzīns,
Vairāk zelta, ne sudraba.
192 [Kosas C].

3. Gredzens

6225.

Aiz kauniņa nedrīkstēju
Bāliņam roku dot:
Pilni pirksti abām rokām
Tautu dotu gredzentiņu.
75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)].

6226.

Bez ziediņa es negāju
Jaunu meitu istabā:
Veŗu durvis, speŗu kāju,
Metu zelta gredzentiņu.
323 [Vecsērenē (Sērenes pag. Jk)].

- 411 -

6227.

Bezdelīga melnactiņa,
Nāc manā paspārnē;
Līgaviņa sārtvaidzīte,
Dod man tavu gredzentiņu.
379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

6228.

Bij man zelta gredzeniņš
Mazajāi pirkstiņā;
Es nelaidu to novilkt
Lizumniešu puisēniem.
126 [Kroņa Lejas pagastā (Lejasciema pagastā Vlk)].

1. Mun mazā pirkstiņā
Divi zelta gredzentiņi;
To nedošu jānomauc
Cesvainiešu netikļiem.
111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)].

6229.

Bij man (man bij) zelta gredzentiņš
Mazajā pirkstiņā;
Ne tā miju, ne pārdevu,
Puišus vien karināju.
92 [Mārcienā (Mārcienas pag. Md)].

6230.

Bij man (man bij) zelta gredzeniņš
Mazajā pirkstiņā;
Tas nokrita pagalmā,
Meitu mātes lūdzoties.
412 [Unguros (Ungurmuižas pag. D)].

6231.

Bildināju tautu meitu,
Vai runāja, nerunāja;
Devu zelta gredzentiņu,
Vai tā ņēma, vai neņēma.
111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)].

6232.

Devu savu gredzeniņu
Simtu jūdzu tālumā;
Citrudeni pate iešu,
Kā bitīte līgodama.
379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

1. Simtu jūdžu es aizdevu
Zeltīt savu gredzentīn';
Kā bitīte nolaidos (aizlaidos)
Pakaļ savu gredzentīn'.
61 [Mazsalacā (Mazsalacas pag. Vlm)].

6233.

Div' sudraba gradzeniņi
Upē nesu peldināt;
Viens bij man brāļa pirkts,
Otris tautu netiklīša.
Kuŗš bij man brāļa pirkts,
Tas pa virsu lidināja;
Kuŗš bij tautu netiklīša,
Tas nogrima dubenā.
161 [Alšvangā (Alšvangas pag. Azp)].

6234.

Div' sudraba gredzentiņi
Upītēi peldināju:
Netīk man pašai iet
Pie dzērāja tēva dēla.
174 [Rudbāržos (Rudbāržu pag. Azp)].

6235.

Ieza- man- mīlējās
Tautu meitai roku dot:
Pilni pirksti abi rokas
Zelta grieztu gredzentiņu.
73 [Dzērbenē (Dzērbenes pag. C)].

6236.

Ej, tu lepna vīzdegune,
Es jau tevis nelūgšos.
Būs man cita mātes meita,
Tai es došu gredzentiņu.
69 [Bikserē (Patkules pag. Md)].

6237.

Es atradu, bāleliņ,
Vienu zelta gredzeniņ';
Tas ir mana mīļākā,
Kur viņš kāpa kumeļā.
88 [Liezerē (Liezeres pag. Md)].

6238.

Es atradu (dabūju) ganīdama
Silā zelta gredzentiņu.
Vai bij kritis caunītei,
Vai caunītes dzinējam?
42 [Suntažos (Suntažu pag. Rg)], 321 [Zasā (Zasas pag. Jk)], 325 [Secē (Seces pag. Jk)], 331.

1. Es dabūju ganīdama
Zelta diegu kamoltiņu.
Vai bij kritis saulītei,
Vai saulītes meitiņām?
78 [Kroņa Iršu muižā (Iršu pag. Md)].

6239.

Es augdama nevalkāju
Ruda vaŗa gredzentiņu;
Tautu dēlis nezināja,
Kā iesākti bildināt.
145 [Krotē un Bunkā (Krotes un Bunkas pag. Lp)].

- 412 -

6240.

Es dabūju gredzentiņu
Bandenieka tīrumā.
Vai es būšu dzīvojoti
Bandenieka līgaviņa?
347 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

6241.

Es māsiņas neticēju,
Kaut tā gana liegusēs:
Mani pirkti gredzentiņi
Tautu dēla rociņā.
68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)].

6242.

Es meitiņ', jauns būdam',
Gradzaniņ' nevalkē:
Gradzans man' tāl' ved',
Simtiem jūdz' tautiņēs.
217 [Ārlavā (Ārlavas pag. Tl)].

6243.

Es mīlēju to meitiņu,
Kas ar mani nerunāja;
Tai izkalu gredzentiņu
Tīra zelta, sudrabiņa.
77 [Gulberē (Liezeres pag. Md)].

6244.

Es nedošu nevienam
Tās meitiņas maldināt:
Manas kurpes kājiņā,
Mani pirkti gredzentiņi.
931 [Meirānos (Meirānu pag. Md)].

6245.

Es nedrīkstu mājā ieti,
Nei mātei rādīties:
Tautu dēlis man nomauca
Mātes dotu gredzeniņu.
191 [Kursīšos (Kursīšu pag. Kld)], 226 [Kandavā (Tl)].

6246.

Es neļāvu nevienam
Nomaukt savu gredzentiņu;
Kas mauc manu gredzentiņu,
Lai ņem manu vainaciņu.
200 [Skrundā (Skrundas pag. Kld)].

6247.

Es nepirktu gredzentiņu,
Kad naudiņu kājām mītu:
Puiši manus pirkstus lauza,
Nomauc manu gredzentiņu.
267 [Kalnamuižā (Tērvetes pag. Jg)].

6248.

Es pazinu sav' māsiņu
Tumšajā kaktiņā:
Spīdēj' zelta gredzeniņš
Mazajā pirkstiņā.
335 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē], 424 [Barkavas pag. Rz].

6249.

Es piekrāpu tautas dēlu
Ar sudraba gredzentiņu;
Tautiets mani nepiekrāpa
Ne ar zeltu, ne sudrabu.
2291 [Sasmakas novadā (Ārlavas pag. Tl)].

6250.

Es piesēju tautu dēlu
Pie niedrītes ezerā.
Atdod saktas, gredzeniņus,
Tad vaļā palaidīšu.
6 [Annas muižā (Ķēču pag. Rg)].

6251.

Es redzēju ļaunu dienu,
Dievs dod vairs neredzēt:
Visi mani gredzentiņi
No pirkstiņa noritēja.
156 [Vērgalē (Vērgaļu pag. Lp)].

6252.

Es tev lūdzu, bāleliņ,
Pirc man zelta gredzeniņ':
Nevaid slikti tie ļautiņi,
Kas ar mani saderēja.
88 [Liezerē (Liezeres pag. Md)].

6253.

Es tev saku, tautu dēls,
Zeltī vienu gredzeniņu,
Es nedošu sav' rociņu
Bez zeltīta gredzeniņa.
188 [(?)].

6254.

Es tev saku, tautu dēls,
Zeltei(?) vienu gradzeniņ':
Visi ļaudis mani sauca
Zeltnesīša līgaviņ'.

6255.

Es uzgāju ganīdama
Silā zelta gredzentiņu.
Manim bija pieci prāti,
Vai būs ņemt, vai neņemt.
Saka brāļi stāvēdami:
Neņem, māsa, gredzentiņu,
Tā gredzena licējiņš
Zaļa bērza virsaunē.
451 [Viskaļos, Kokneses draudzē (Viskaļu pag. Rg)].

- 413 -

6256.

Es vaicāju brālīšam,
Kur likš' tautu gredzeniņu.
Liec, māsiņa, vez akmeni,
Sit deviņu gabaliņu,
Sit deviņu gabaliņu,
Sper ar kāju ūdenēi,
Sper ar kāju ūdenēi,
Lai valkāja raudulīte.
164 [Dunalkā (Dunalkas pag. Azp)], 181 [Cīravā (Cīravas pag. Azp)].

6257.

Esi droši(?), tautu dēlis,
Es ar citu nederēšu,
Es no tevis novalkāju
Div' sudraba gredzeniņus.
224 [Kabilē (Kld)].

6258.

Esi gudru(?), man' māsiņa,
Glabā savu gredzintiņu:
Kaut gredzina nevilkuši,
Puiši meitu nedabūtu.
111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)].

6259.

Gan pazinu kunga (kungu) riju:
Pilni vadži sprigulīšu;
Gan pazinu brāļu (brāļa) māsu:
Pilni pirksti gredzentiņu.
68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)], 166 [Gramzdā un Smaižos (Gramzdas un Aizviķu pag. Lp)], 379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē], 3901.

6260.

Ganos gāju dzelkšņus plūcu,
Balto buku ēdināju:
Ne par velti es dabūju
Div' sudraba gradzeniņus.
161 [Alšvangā (Alšvangas pag. Azp)].

6261.

Garēm krogum, garēm krogum
Iekšā ieti nedrīkstēja:
Iekšā puiši spēlmanīši,
Novelk meitām gredzenīnus.
1191 [Ēveles draudzē].

6262.

Gredzeniņa vilcējam
Šai saulēi laba dzīve;
Tam viņā saulītē
Caur gredzenu jāložņā.
281 [Nītaures, Siguldas un Cēsu apvidū (Rg, C)].

6263.

Gredzeniņi, gredzeniņi
Manis zelta gredzeniņi!
Manis zelta gredzeniņis
Ieved mani tautiņās.
405 [skat. 363. (Dzirciema pag. Tk. Tiņķerē u.c. Kurzemē)].

6264.

Gredzeniņis man' aizveda
Tālejāsi tautiņās.
Gredzenami vainu devu,
Patīkamis tēva dēlis.
226 [Kandavā (Tl)].

6265.

Gredzeniņis mani veda
Simtu jūdzu tautiņās.
Bij man ieti simtu jūdzu
Pēc tā mazā gredzeniņa?
232 [Talsos (Tl)].

6266.

Gredzeniņu aizstellēju
Simtu jūdzu tautiņās;
Iešu pate pakaļā
Gredzeniņa žēlabās.
134 [Sinolē (Sinoles pag. Vlk)].

6267.

Gredzentiņu vien nomaucu,
Gaŗām sētu pajādams,
Lai ļautiņi nezināja,
Ka te mana līgaviņa.
310 [Dignājā (Dignājas pag. Jk)].

6268.

Gredzeniņu vien nomaucu,
Gaŗām sētu tecēdams,
Lai palika tā meitiņa
Mūžam mana līgaviņa.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

6269.

Gredzentiņu vien pamauču,
Šo ciemiņu paiedams:
Te aug mana līgaviņa,
Gredzentiņa nēsātāja.
401 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

6270.

Griez uz koka, tautu meita,
Manus lielus parādiņus:
Cik saktiņu tev izsedzu,
Cik nomaucu gredzentiņu.
45 [Vatrānē (Kastrānes pag. Rg)].

- 414 -

6271.

Izput' pati, tautu meita,
Kad tu mani putināji,
Kad tu mani putināji
Dēļ tā viena gredzentiņa.
1131 [Beļavā (Beļavas pag. Md)].

6272.

Jauni (veci) puiši nomirdami
Izzastiepa, sasarāva;
To darīja meitu grēki,
Meitu maukti gredzentiņi.
373 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

1. Jaunas meitas nomirdamas
Sasaraunas, izzastiepjas;
To darīja puišu grēki,
Mīkstas vietas taisījums.
1271 [Litenē (Litenes pag. Md)].

6273.

Kad es augu pie māmiņas,
Es puišieme žēl darīju:
Pilli pirksti abas rokas
Zelta griezti gredzeniņi.
172 [Rāvā (Rāvas pag. Lp)].

6274.

Kad es biju bāliņos,
Pilni pirksti gredzentiņu;
Kad aizgāju tautiņās,
Tad sakalu riteņos.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

6275.

Kādēļ kungi, kādēļ tiesas,
Kad tiesiņas man nedeva:
Puiši manas saktas sedza,
Vilka manus gredzentiņus.
1311 [Apē (Vlk)].

6276.

Kamdēļ mani bildināji,
Kad tev cita cerējama?
Kad jau cita mātes meita
Valkā tavu gredzentiņu?
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

6277.

Kādu laimi tam vēlēt,
Kas mauc manu gredzeniņu?
Izzastiept, sasaraut
Kā manam gredzenam.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

62771.

Kālab manis gredzeniņš
Šai zemē neatspīd?
Mans maizītes arājiņš
Kaŗavīru pulciņā.
224 [Kabilē (Kld)].

6278.

Kalniņā stāvēdama,
Lejā laižu gredzentiņu.
Ja rit tāļu gredzentiņš,
Iešu tāļu tautiņās.
Teju pat noritēja,
Tuvējos kaimiņos.
224 [Kabilē (Kld)].

6279.

Kalniņā stāvēdama,
Lejā laižu gradzeniņu;
Kas būs manis arājiņis,
Lai ņem manu gradzeniņu.
93 [Mēdzžlā (Mēdzžlas pag. Md)].

6280.

Kalniņa stāvēdama,
Lejā laižu gredzentiņu;
Ka grib mani bildināt,
Lai ceļ manu gredzentiņu.
111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)].

6281.

Kalniņā stāvēdama,
Lejā laidu gredzeniņu;
Kas ņems manu gredzeniņu,
Lai ņem manu vainadziņu.
400 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

6282.

Kalniņā stāvēdama,
Lejā laižu gredzentiņu;
Kas ņems manu gredzentiņu,
Tas ņems pašu valkātāju.
115 [Jaunbilskā (Bilskas pag. Vlk)].

6283.

Kalniņā(i) stāvēdama,
Lejā laidu (laižu) gredzentiņu;
Kas pacēla gredzentiņu,
Tas būs man(i)s arājiņš.
421 [Krūgerūs(?)].

6284.

Kalniņā stāvēdama,
Lejā laižu gredzentiņu;
Kas pacēla, atdodieti,
Svaiņa pirktis, ne bāliņa.
323 [Vecsērenē (Sērenes pag. Jk)].

6285.

Kalniņā stāvēdama,
Lejā laidu (sviedu) gredzentiņu,
Lai nenāk tautas dēls
Pēc manim kalniņā.
216 [Ventspilī].

- 415 -

6286.

Kalniņā stāvēdama,
Lejā laidu gredzentiņu,
Lai paceļ tas puisītis,
Kas gribēja manis ņemt.
219 [Dzirciemā (Dzirciema pag. Tk)].

6287.

Kalniņāi stāvēdama,
Lejā laidu (sviedu) gredzentiņu,
Lai uzņēma tas puisītis,
Kam es pati piederēju.
109 [Vestienā (Vestienas pag. Md)].

6288.

Kalniņā(i) stāvēdama,
Lejā laidu gredzentiņu,
Lai uzņēma tas puisītis,
Kam nebija līgaviņas.
208 [Ēdolē (Ēdoles pag. Vp)].

6289.

Kalniņāi stāvēdama,
Lejāi laidu (sviedu) gredzentiņu.
Nerit tāļu gredzentiņis,
Neieš' tāļu tautiņās, -
Tepat mūsu kaimiņos,
Tēva lauka galiņā.
196 [Rendā (Rendas pag. Kld)].

6290.

Kalniņā stāvēdama,
Lejā laidu gredzentiņu.
Ritēdamis ieritēja
Tautu dēla sētiņā.
Lūgšus lūdzu bāleniņu,
Lai vaicāja gredzeniņu.
Tautu dēlis atbildēja:
Lai nāk pati tā meitiņa,
Lai nāk pati tā meitiņa,
Gredzeniņa valkātāja.
159 [Aizputē (Aizputes pag. Azp)].

6291.

Kalniņā(i) stāvēdama,
Lejā laidu (laižu) gredzeniņu.
Skanēdams datecēja
Pie tautieša kājiņām.
92 [Mārcienā (Mārcienas pag. Md)].

1. Kalniņā stāvēdama,
Lejā laižu gredzentiņu.
Skanēdams notecēja
Pie atraitņa kājiņām.
Labāk sēdu straumītē,
Ne atraitņa kamanās;
Straume viegli vizināja,
Atraitns gauži raudināja.
88 [Liezerē (Liezeres pag. Md)].

6292.

Kam, puisīti, varas raugi,
Kam mauc manu gredzeniņu?
Es gan redzu, tu nebūsi
Mans maizītes arājiņis.
391 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

6293.

Kam tā tāda āra pļava
Dzelteniemi ziediņiem?
Kam tā tāda brāļu māsa,
Pilni pirksti gredzentiņu?
1311 [Apē (Vlk)].

6294.

Kas ozola zaru cērt,
Lai cērt visu ozoliņu;
Kas mauc manu gredzentiņu,
Lai ņem visu augumiņu.
68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)], 86 [Ļaudonā (Ļaudonas pag. Md)], 88 [Liezerē (Liezeres pag. Md)], 91.

6295.

Kaut zinātu to puisīti,
Kuŗš būs manis arājiņš,
Tam es dotu zīda vesti,
Dotu zelta gradzentiņu.
208 [Ēdolē (Ēdoles pag. Vp)].

6296.

Ķizu ķizu, tautu dēlis,
Kas manāja rociņā!
Brāļa pirkti gredzeniņi
Deviņāme zīlītēm.
193 [Lutriņos (Lutriņu pag. Kld)].

6297.

Ko domāji tu, puisīti,
Maukdams manu gredzentiņu?
Ne es tava māsa biju,
Ne ar tava līgaviņa.
229 [Rideļu pagastā (Engures pag. Tk)].

6298.

Ko līdz manas baltas rokas,
Ko līdz zelta gredzentiņš?
Vakar māte izsolīja
Lielam kroga dzērājam.
347 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

- 416 -

6299.

Kū, mam'eņ, man' darēt,
Man' nav'ēkļa naminēt:
Vysi muni gredzin'eņi
Nav'ēkleiša rūc'eņā.
431 [Pildas pag. Ldz].

6300.

Ko, puisīti, tu domāji,
Maukdams manu gredzeniņu?
Vai domāji citu pirkt,
Vai saukt savu līgaviņu?
- Nav naudiņas citu pirkt,
Saukšu savu līgaviņu;
Tikām saukšu līgaviņu,
Līdz saulīte neuzlēca;
Kad saulīte uzlēkuse,
Ej ar Dievu, ciema meita,
Ej ar Dievu, ciema meita,
Man pašam līgaviņa;
Man pašam līgaviņa
Gaida cita rudentiņa,
Gaida cita rudentiņa,
Rudzus miežus paaugot. -
Nu paauga rudzi mieži,
Nezināju, kādu ņemt,
Vai bagātu mātes meitu,
Vai nabaga sērdienīti.
Labāk ņemšu sērdienīti,
Ne bagātu mātes meitu:
Ar nabaga sērdienīti
Būs mīlīga dzīvošana,
Būs mīlīga dzīvošana,
Dievs dos mantu dzīvojot.
137 [Tirzā (Tirzas pag. Md)].

6301.

Ko tie man labu dara,
Liela pulka bāleliņ'?
Viens pats vaŗa gredzentiņis,
Tas pats tautu rociņā.
63 [Sprēstiņos (Dauguļu pag. Vlm)].

6302.

Kusti, kusti, ūdens zāle,
Kas jel tevi kustināja?
Pretī nāca liela straume,
Tā jau tevi kustināja.
Raudi, raudi, jauna meita,
Kas jel tevi raudināja?
Pretī nāca jauni puiši,
Tie jau tevi raudināja,
Tie jau tevi raudināja,
Tie nomauca gredzentiņu.
172 [Rāvā (Rāvas pag. Lp)].

6303.

Labajāi rociņā
Maucu zelta gredzentiņu:
Ar to roku kannu cēlu,
To derēju tautu meitu.
206 [Kuldīgas apriņķī].

6304.

Labāk savu roku devu
Nekā savu gredzeniņu:
Roku devu, rok' atņēmu,
Gredzeniņa nevarēju.
85 [Lazdonā (Lazdonas pag. Md)].

6305.

Labi labi, itin labi,
Tāļu manis arājiņis,
Ne tas manus pirkstus lauza,
Ne mauc manus gredzeniņus,
Ne tas manas villainītes
Svētām naktēm sagulēja.
181 [Cīravā (Cīravas pag. Azp)].

1. Labi labi Dievs darīja,
Tāļi auga arājiņš;
Ne rociņas nogulēja,
Ne nomauca gredzentiņus;
Pilni pirksti abu roku
Zelta grieztu gredzentiņu.
170 [Lielnīkrācē (Nīkrāces pag. Azp)].

6306.

Laukā liku uz akmeņa
Tautu dotu gredzentiņu;
Kuŗš putniņš to dabūja,
Lai nes tautu rociņā.
207 [Dundagā (Dundagas pag. Vp)].

6307.

Liedz, māmiņa, ja tu vari,
Es vairs liegt nevarēju:
Jau man knopes, gredzeniņi
Tautu dēla rociņā.
120 [Gaujienā (Gaujienas pag. Vlk)].

6308.

Lela cīma meiteņuom
Pylni persti gredzineņu,
Pylni persti gredzineņu,
Pylni kuorkli šyupel'eišu.
4271 [Rēzeknes apr.].

- 417 -

6309.

Māsiņ, tavu drošu sirdi
Valkāt tautu gredzentiņu!
Manu sirdi, manu prātu
Es iemestu ūdenī.
45 [Vatrānē (Kastrānes pag. Rg)].

1. Meitiņ, tavu dumu prātu
Valkāt puiša gredzentiņu!
Es savā prātiņā
Sviestu upes dibenā,
Lai spīd upes dibenā,
Kamēr saule debesīs.
18 [Kliģenē, Meņģelē, Plāterē (Zaubes, Meņģeles un Plāteres pag. Rg)] (Meņģelē).

6310.

Malējiņa mūs' māsiņa,
Sadiluši gredzentiņi;
Kas grib jaunas malējiņas,
Lai pirk jaunus gredzentiņus.
28 [Nītaurē (Nītaures pag. Rg)].

6311.

Malējiņa mūs' māsiņa,
Sadiluši gredzeniņi;
Metam, brāļi, pa mārkām,
Pirkam jaunus gredzeniņus.
931 [Meirānos (Meirānu pag. Md)].

6312.

Man atsūta tautu dēlis
Dui zeltītus gredzentiņus:
Projām raidu, neturēju,
Es jau biju saderēta.
185 [Lielezerē (Ezeres pag. Kld)].

63121.

Man atsūta tautu dēls
Mazu mazu grāmatiņu;
Iekš tās mazas grāmatiņas
Div' sudraba gredzentiņi.
195 [Raņķos (Raņķu pag. Kld)].

6313.

Man atsūta tautu dēlis
Trīs zīlēmi gredzeniņu;
Es atsūtu atpakaļi,
Man nopirka bāleliņi,
Man nopirka bāleliņi
Deviņāmi zīlītēm.
379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

6314.

Man atsūta tautu dēls
Trīs zīlēm gredzentiņu,
Lai gatava sataisos
Līdz citam rudenim.
186 [Gaiķos (Gaiķu pag. Kld)].

6315.

Man nokrita gredzeniņš,
Iesaliņu kaltējot.
Atdodiet, jūs māsiņas,
Jūs maldamas dabūsiet.
77 [Gulberē (Liezeres pag. Md)].

6316.

Man nopirka bāleliņš
Sudrabiņa gredzentiņu.
Laižu mīt ar tautām,
Noņem manu vainadziņu.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)], 408 [Krustpilī, Unguros un Stukmaņos (Krustpils, Ungurmuižas D un Pļaviņu Rg pag.)].

6317.

Man nopirka bāleliņš
Trim kantēm(i) gredzentiņu;
Vēl klausīšu bāliņam(i)
Trīsdeviņas vasariņas.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

6318.

Man nopirka tautu dēls
Tik ērmotu gredzentiņu:
Visapkārt zelta rasa,
Vidū saule vizināja.
97 [Vecpiebalgā (Vecpiebalgas pag. C)].

6319.

Man pazuda gredzentiņis
Bandenieka linājā.
Ceļu talku uz talciņas,
Meklēj' savu gredzentiņu.
290 [Lieliecavā (Iecavas pag. B)], 297 [Lepšukalnā pie Bauskas (Bauskas pag. B)], 302 [Rundālē (Rundāles pag. B)].

6320.

Man pazuda gredzeniņis
Tautu dēla tīrumā;
Kuŗš putniņis dabūnieta,
Atdoniet gredzentiņu.
279 [Skursteņu muižā (Sesavas pag. Jg)].

6321.

Mana mana tā meitiņa
Ar to vaŗa gredzentiņu!
Kļūs manā rociņā,
Es nopirkšu sudrabiņa.
43 [Tīnūžos (Ikšķiles pag. Rg)].

6322.

Mana mana tā meitiņa
Ar to vaŗa gredzentiņu;
Lai palika sudrabota
Greznam tēva dēliņam.
16 [Kastrānē (Kastrānes pag. Rg)].

- 418 -

6323.

Maza biju, balta gāju
Bāleliņa druviņā;
Bāliņš pirka vainadziņu,
Tautiets zelta gredzentiņu.
42 [Suntažos (Suntažu pag. Rg)].

6324.

Maza maza meitenīte
Tek pa ceļu raudādama:
Ciema puiši satikuši,
Nomaukuši gredzeniņu.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

6325.

Maza maza tautu meita, -
Es nomaucu gredzentiņu.
Audz, meitiņa, loki pūru,
Nāc pēc sava gredzentiņa.
400 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

6326.

Maza maza tautu meita, -
Es nomaucu gredzentiņu.
Kad māmiņa neticēja,
Parādīju gredzentiņu.
224 [Kabilē (Kld)].

6327.

Mazs putniņis man atnesa
Tautu dēla gredzeniņu.
Nes ar Dievu, nes projām,
Man vēl tāda nevajaga,
Man vēl tāda nevajaga,
Nedz citāja rudenī.
191 [Kursīšos (Kursīšu pag. Kld)].

6328.

Mauc, brālīti, gredzentiņu,
Ja nenāca tautu meita:
Nāks meitiņa dziedādama
Pakaļ savam gredzenam.
206 [Kuldīgas apriņķī].

6329.

Mauc, tautieti, nevalkā
Pirmais manu gredzeniņu;
Neliec manu augumiņu
Pirmais ļaužu valodās.
201 [Snēpelē (Snēpeles pag. Kld)].

6330.

Meitiņai, māsiņai,
Divi zelta gredzentiņi;
Vienu devu tautiešam,
Otru pati novalkāju.
196 [Rendā (Rendas pag. Kld)].

6331.

Mīlēties mīlējās
Tautu meitai roku dot:
Pilni pirksti abas rokas
Zelta grieztu gredzeniņu.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

6332.

Mini, mini, māmuliņa,
Kas manā(i) rociņā?
Tautu dots gredzentiņš
Deviņām(i) zīlītēm.
400 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

6333.

Mūžiņāi apjēmos
Gradzeniņa nevalkāt (nenesāt):
Gradzeniņis man' āzveda
Tāļejās tautiņās.
172 [Rāvā (Rāvas pag. Lp)].

6334.

Ne par velti es daboju
Dui sudraba gradzeniņi:
Dzelkšņus plūcu ganīdama,
Baltus bukus ēdināju.
161 [Alšvangā (Alšvangas pag. Azp)].

6335.

Ne tas mans arājiņš,
Kas nomauca gredzentiņu;
Tas bij mans arājiņš,
Kas, nopircis, man iedeva.
379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

6336.

Nedod Dievs tur noiet,
Kur nogāja gredzentiņš:
Noiet mans gredzentiņš
Simtu jūdzu tālumā.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)], 407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

6337.

Nedzīvošu, nepalikšu
Ūzinieku pagastā:
Visi mani gredzentiņi
Cita kunga pagastā.
281 [Ūziņos (Jēkabnieku pag. Jg)].

6338.

Nesaliedz, māmuliņa,
Tev ir jaunas malējiņas:
Divi zelta gredzentiņi
Maltuvītes pakaļā.
98 [Praulienā (Praulienas pag. Md)].

- 419 -

6339.

Nelga mani bildināja,
Nelga mauca gredzentiņu.
Kur tu, nelga, mani liksi,
Kur liks' manu gredzentiņu?
Gredzentiņu savalkāsi,
Maizes dot nevarēsi.
194 [Ošniekos (Lutriņu pag. Kld)], 195 [Raņķos (Raņķu pag. Kld)].

6340.

Nevalkāju, nevalkāju
Sudrabiņa gredzeniņu,
Kuŗas tautas ieraudzīja:
Tā meitiņa sudrebēja.
107 [Vietalvā (Vietalvas pag. Md)].

6341.

No tālienas jau pazinu,
Kur dižā brāļu māsa:
Pilni pirksti abas rokas
Zelta grieztu gredzeniņu.
191 [Kursīšos (Kursīšu pag. Kld)].

6342.

No tālienas jau pazinu,
Kur nāk mana līgaviņa:
Pilnas krūtis sudrabiņa,
Pilni pirksti gredzentiņu.
395 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

6343.

Paga paga, tautu dēls,
Pasacīšu māmiņai:
As'nis tek pirkstiņā,
Kur nomauca gredzentiņu.
322 [Saukā (Saukas pag. Jk)].

6344.

Pāri laidu par jūriņu
Divi zelta gredzeniņi;
Vienu laidu māsiņai,
Otru savai līgavai.
141 [Vijciemā (Vijciema pag. Vlk)].

6345.

Pāri, pāri par upīti
Mani zelta gredzeniņi;
Par trīs gadi ceturtāja
I es pate aizlīgošu.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

6346.

Pāri sviedu par ozolu
Tautu dotu gredzentiņu,
Lai tas skrēja skanēdams
Pa ozola lapiņām.
207 [Dundagā (Dundagas pag. Vp)].

6347.

Par robežu, par robežu
Mans sudraba gredzeniņš;
I es pate par robežu
Pēc tā sava gredzeniņa.
322 [Saukā (Saukas pag. Jk)].

6348.

Par robežu, par robežu,
Manu vaŗa gredzentiņ!
Ne še gribu paša iet,
Ne še ņemt bāliņam.
309 [Biržos (Biržu pag. Jk)].

6349.

Par upīti pārpeldēja
Divi zelta gredzentiņi;
Par upīti mani veda,
Gredzentiņu valkātāju.
271 [Pienavā (Džūkstes pag. Jg)].

6350.

Par upīti peldināju
Pāris zelta gredzentiņu:
Pār upīti man uzauga
Gredzentiņu valkātāja.
288 [Bornsmindē (Īslīces pag. B)].

6351.

Paši puiši mani teica,
Paši mani niecināja;
Paši deva sīku naudu,
Lai es pērku gredzeniņu.
279 [Skursteņu muižā (Sesavas pag. Jg)].

6352.

Peldu laidu pār upīti,
Met' sudraba gredzeniņu:
Netīk man pašai iet
Pie neveikļa tēva dēla.
86 [Ļaudonā (Ļaudonas pag. Md)], 335 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

6353.

Pilni pirksti abas rokas
Brāļu pirktu gredzentiņu;
Pa vienam notecēja
Tautu dēla rociņāi.
246 [Lestenē (Lestenes pag. Tk)].

6354.

Pilni pirsti abas rokas
Zelta grieztu gradzeniņu;
Es varēju brīdināt
Zelta seglu jājējiņu.
75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)].

- 420 -

6355.

Pilni (pilli) pirksti abas rokas
Zelta grieztu gredzentiņu;
Kad aizgāju (nogāju) tautiņās,
Pa vienam noritēja.
95 [Odzienā, Vietalvas (Odzienas pag. Md)], 185 [Lielezerē (Ezeres pag. Kld)], 226 [Kandavā (Tl)], 2291 [Sasmakas novadā (Ārlavas pag. Tl)], 246 [Lestenē (Lestenes pag. Tk)], 403.

6356.

Pilni (pilli) pirksti abas rokas
Zelta grieztu gredzentiņu (gredzeniņu);
Pa vienam noritēja,
Ar neveikli dzīvojot.
325 [Secē (Seces pag. Jk)].

6357.

Pilni p'ērsti obi rūkys
Zalta grīztu gredzin'eņu.
Kur tu jēmi, kas t'ev d'eve?
M'ēs bruol'eņi nap'ērkuom.
4223 [Višķu pag. D].

6358.

Pilni pirksti abas rokas
Zelta griezti gredzentiņi;
Par vienami noritēja,
Kad satiku ciema puišus.
196 [Rendā (Rendas pag. Kld)].

6359.

Pilni pirksti abas rokas
Zelta grieztu gredzeniņu;
Pa vienami noslīdēja,
Grūtu mūžu dzīvojot.
2 [Aderkašos (Taurupes pag. Rg)].

6360.

Pilni pirksti abi roki
Brāļa pirkti gredzentiņi;
Pirks tautietis, nebūs tādi,
Dos naudiņu žēlodams.
35 [Rembatē (Rembates pag. Rg)].

6361.

Pirc, tautieti, man mazai
Zelta grieztu gredzentiņu (gredzeniņu)!
Augšu liela, būšu tava,
Tava nauda nezudīs.
18 [Kliģenē, Meņģelē, Plāterē (Zaubes, Meņģeles un Plāteres pag. Rg)], 69 [Bikserē (Patkules pag. Md)], 88 [Liezerē (Liezeres pag. Md)], 125 [Jaunlaicenē (Jaunlaicenes pag. Vlk)], 300.

6362.

Pirc, tautieti, vai nepirci
Man sidraba gredzentiņu:
Jau es maza saderēju
Cita kunga tiesiņā.
35 [Rembatē (Rembates pag. Rg)].

6363.

Pircen pirku, kam es devu
Divi zelta gredzeniņi?
Māsiņ' maza, nevalkāja,
Tautu meita nezināma.
16 [Kastrānē (Kastrānes pag. Rg)], 28 [Nītaurē (Nītaures pag. Rg)].

6364.

Puiši mani brūti sauca.
Kādēļ brūtes vārdu nesu?
Kā vārdiņu nenesīšu:
Pilni pirksti gredzentiņu.
251 [Smukās (Remtes pag. Tk)].

6365.

Puķītes lasot
Līduma malā,
Atnāca tautietis,
Nomauca gredzenu.
Kur liksi, tautieti,
Manu gredzeniņu?
Maģa mana rociņa,
Maģis gredzeniņis.
191 [Kursīšos (Kursīšu pag. Kld)], 226 [Kandavā (Tl)].

6366.

Pušu raušu, tad vēl vilkšu
Savu zelta gredzentiņu,
Kad netikšu tai vietā,
Kur augdama domājuse.
38 [Siguldā (Siguldas pag. Rg)].

6367.

Saki, saki, tautu meita,
Cik es tev parādā?
Cik saktiņu tev izsedzu,
Cik nomauču gredzeniņu?
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

1. Ai tautieti, tautu dēli,
Tu man esi parādā.
Cik jostiņu tu noņēmi,
Cik nomauci gredzentiņu!
Trīs jostiņas tu noņēmi,
Seši zelta gredzentiņi.
318 [Lindes Birzgalē (Birzgales pag. Rg)].

6368.

Sak' tiešām, tautu meita,
Būsi mana, vai nebūsi?
Ja tiešām mana būsi,
Pirkšu zelta gredzentiņu,
Pirkšu zelta gredzentiņu,
Došu zīda nēzdodziņu.
131 [Mēŗa muižā (Mēŗa pag. Vlk)].

- 421 -

6369.

Sak' tiešām, tautu meitiņ,
Būs' tu mana, voi nebūs'?
Ja tiešām būsi mana,
Valkā manu gredzeniņ';
Ja tiešām nebūs' mana,
Atdod manu gredzeniņ'.
59 [Rūjienā (Rūjienas pag. Vlm)].

6370.

Saujiņā noturēju
Divi zelta gredzeniņi: -
Visas ciema zeltenītes
Sauca mani bāleliņu.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

6371.

Šādi tādi diedelnieki
Valkā manu gredzentiņu;
Manas pašas mīļākais
I neviena nevalkāja.
69 [Bikserē (Patkules pag. Md)].

1. Šādi tādi izvalkāja
Manu zelta gredzentiņu;
Tas ne reizas nenomauca,
Kas nocēla vainaciņu.
88 [Liezerē (Liezeres pag. Md)].

6372.

Šautru sviedu par novadu,
Pakaļ laidu gredzentiņu.
Par div' gadi, par pusotra
Pakaļ mani vizināja.
267 [Kalnamuižā (Tērvetes pag. Jg)].

6373.

Še gredzens, tautu meita,
Par naksniņas gulējumu.
Ja mātei nesacīsi,
Došu otru rītiņā.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

6374.

Še rociņa, tautu meita,
Divi zelta gredzentiņi;
Vienu devu mīlēdams,
Otru, savu cerēdams.
135 [Smiltenē (Smiltenes pag. Vlk)].

6375.

Še rociņa, tautu meita,
Še mans zelta gredzentiņš.
Ja tu manis neredzēsi,
Valkā manu gredzentiņu.
42 [Suntažos (Suntažu pag. Rg)].

6376.

Še rociņa, tautu meita,
Še sudraba gredzeniņš;
Sēd' manās kamanās,
Būsi mana līgaviņa.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

6377.

Sit, māsiņ, savas plaukstas,
Lai skan tavi gredzeniņi:
Būs brāļiem liela luste,
Tautām lielas žēlabiņas.
137 [Tirzā (Tirzas pag. Md)].

6378.

Situ koku uz kociņa,
Lai tek saule vakarā;
Situ roku uz rociņas,
Lai skan zelta gredzentiņš.
281 [Ūziņos (Jēkabnieku pag. Jg)].

6379.

Skanēt skan valkājot
Trīs sudraba gredzentiņi;
Trīs dižani tēva dēli
Žēlabām nevarēja.
325 [Secē (Seces pag. Jk)].

6380.

Smuka auga tā meitiņa,
Tā būs mana līgaviņa.
Tai es pirkšu gredzeniņu,
Pusi zelta, pus' sudraba,
Lai priekš mani tā meitiņa,
Lai ar citu nederēja.
224 [Kabilē (Kld)].

6381.

Smuka meitiņ, dod mutītes,
Es tev došu gredzentiņu;
Dzīvodama pieminēsi,
Tas brūtgāna gredzentiņš.
137 [Tirzā (Tirzas pag. Md)].

6382.

Sniedz rociņu, dod mutīti,
Mauc sudraba gredzentiņu,
Vai būs' mana vai nebūs'
Līdz citam rudenim.
274 [Zaļā muižā (Zaļenieku pag. Jg)].

6383.

Solīj' man tautu dēls
Zelta grieztu gredzentiņu.
Valkā pats griezdamies,
Man nopirka bāleliņi.
68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)].

- 422 -

6384.

Suni, suni, tautu dēli,
Sunīs tevi māmuliņa;
Ja negribi sunījams,
Atdod manu gredzentiņu.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

6385.

Sunīts rēja, puisīts nāca,
Nezin', kuŗa vairīties.
Sunim sviedu maizgabalu,
Puisim zelta gredzentiņu.
181 [Cīravā (Cīravas pag. Azp)].

6386.

Sviežu savu gredzentiņu
Straujupītes dibenā,
Lai spīd upes dibinā,
Ne manāja rociņā;
Spīd manā rociņā,
Birst man žēlas asaras.
174 [Rudbāržos (Rudbāržu pag. Azp)].

6387.

Tautas mauca, tālu (tāļu) nesa
Manu mazu gredzentiņu (gredzeniņu).
Es vaicāju bāliņam (brālītim):
Ieš' (iet) pakaļ, vai neieš' (neiet)?
- Neej, mana māseciņa,
Ieņems tevi valodās.
263 [Dobelē].

6388.

Tautas nesa simtu jūdžu
Manu mazu gredzentiņu.
Nesat, tautas, otru simtu,
Es pakaļ netecēšu.
345 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

6389.

Tautiets man roku prasa
Caur brālīša vaŗa vārtis.
Tev, tautieti, tukša roka,
Mana pilla gredzentiņu.
182 [Aizputes un Kuldīgas apriņķos)].

6390.

Tautiets mani mīļi lūdza:
Dod man zelta gredzentiņu!
Es mīļāki atsacīju:
Gaidi citu rudentiņu.
451 [Viskaļos, Kokneses draudzē (Viskaļu pag. Rg)].

6391.

Tautiets manu gredzentiņu
Kabatāi vien nesāja;
Ne valkāja, ne atdeva,
Gaida mani uzaugam.
190 [Kuldīgā], 197 [Sātiņos (Sātiņu pag. Kld)].

1. Man nomauca tautu dēlis
Mazai vaŗa gredzentiņu.
Ne valkāja, ne atdeva,
Nezdaugāi vien nēsāja,
Nezdaugāi vien nēsāja,
Gaidīj' mani uzaugam.
145 [Krotē un Bunkā (Krotes un Bunkas pag. Lp)].

6392.

Tautiets manu gradzeniņu
Sviež no kalna lejiņā;
Es tautieša kumeliņu
Caur ābeļu birzi dzenu.
93 [Mēdzžlā (Mēdzžlas pag. Md)].

6393.

Tautu dēlis man atsūta
Mazu mazu gredzeniņu.
Es prasīju brālītim,
Kur būs man viņu likt.
- Liec, māsiņa, uz akmeņa,
Cērt deviņu gabaliņu.
224 [Kabilē (Kld)].

6394.

Tautu dēlis man atsūta
Triju zīļu gredzentiņu;
Es viņami nosūtīju
Deviņāmi zīlītēm.
206 [Kuldīgas apriņķī].

6395.

Tautu dēls man atsūta
Trīs zīlēm gredzeniņu.
Atsūtīju atpakaļ:
Es ar citu saderēju,
Es ar citu saderēju
Deviņāmi zīlītēm.
224 [Kabilē (Kld)].

6396.

Tautu dēls man nomauca
Trīszīļainu gredzentiņu.
Ņem ar Dievu, tautu dēls,
Gan tu citu man atdosi,
Gan tu citu man atdosi
Deviņām zīlītēm.
281 [Nītaures, Siguldas un Cēsu apvidū (Rg, C)], 137 [Tirzā (Tirzas pag. Md)].

6397.

Tautu dēls, tautu dēls,
Zeltī manu gredzentiņu,
Es neņemšu nezeltītu
Pretī savu vaiņadziņu.
190 [Kuldīgā].

- 423 -

6398.

Tautu meita dievojās
Nebūt mana līgaviņa.
Tev būs būt, tev nebūt,
Tev nomaucu gredzentiņu.
69 [Bikserē (Patkules pag. Md)], 111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)].

6399.

Tautu meita, zeltenīte,
Samijam (samīsim) gredzeniem;
Man bij (ir) zelta, tev sudraba,
Nāc tu pate piedevām.
294 [Grantelē (Iecavas pag. B)].

1. Tautu meita melnacīte,
Mitosimi gredzentiņus;
Man bij zelta, tev sudraba,
Tev jānāk piedevām.
- Mij, puisīt, kur mīdams,
Es ar tevi nemitošu;
Neba mani Dievs audzēja
Gredzentiņa piedevām.
16 [Kastrānē (Kastrānes pag. Rg)].

6400.

Tev, tautieti, silta roka,
Manim auksta, nosaluse,
Manim auksta, nosaluse:
Pilli pirksti gredzentiņu.
158 [Nīcā Tosmarē uc. (Lp)].

6401.

Tiltā krita mūs' māsiņa,
Patiltē gredzeniņi.
Eit', baltie brāleliņi,
Palīdziet salasīt.
319 [Neretā (Neretas pag. Jk)].

6402.

Tiltā krita mūs' māsiņa,
Patiltē gredzeniņi.
Tur palika, bāleliņi,
Visi mūsu pirkumiņi.
109 [Vestienā (Vestienas pag. Md)], 373 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

6403.

Ticat, brāļi, neticat,
Es būš' kalpa līgaviņa:
Es augdama savalkāju
Kalpa puiša gredzentiņu.
221 [Engurē (Engures pag. Tk)].

1. Tici, māte, vai netici,
Nebūš' kalpa līgaviņa:
Uzaugam novalkāju
Saiminieka gredzentiņu.
205 [Ciecerē (Cieceres pag. Kld)].

6404.

Ticiet, brāļi, neticiet,
Es būš' kalpa līgaviņa:
Visi mani gredzeniņi (gredzentiņi)
Kalpa puiša rociņā.
111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)], 1181 [Dūres pagastā (Vlk)], 1271 [Litenē (Litenes pag. Md)], 137.

6405.

Ticat, ļaudis, neticat,
Es būš' kalpa līgaviņa:
Man pazuda gredzeniņš
Kalpa vīra linājā.
294 [Grantelē (Iecavas pag. B)].

6406.

Ticiet mani, neticiet,
Es būš' kalpa līgaviņa:
Abas rokas pilni pirksti
Kalpa dotu gredzentiņu.
3 [Aizkrauklē (Aizkraukles pag. Rg)].

6407.

Ticat, ļaudis, neticat,
Es aiziešu par novadu:
Par novadu man nomauca
Manu grieztu gredzeniņu.
181 [Cīravā (Cīravas pag. Azp)].

6408.

Ticat manis, neticati,
Prūšos manis arājiņš;
Ja jūs mani neticati,
Raugātiesi gredzenāi.
35 [Rembatē (Rembates pag. Rg)].

6409.

Trīs gadiņi savalkāja
Tautiets manu gredzeniņu;
Ceturtāi gadiņāi
Pats nopirka, tad atdeva.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

6410.

Trīs gadiņi savalkāju
Tautu dotu gredzentiņu;
Ceturtāi gadiņāi
Metu upes dibināi.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

6411.

Trīs gadiņi tautu dēls
Valkā manu gredzentiņu.
Vai valkāja mīlēdams,
Vai ienaidu turēdams?
348 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

- 424 -

6412.

Trīs vasaras tautu dēls
Mauce munu gredzeniņu;
Ceturtā vasarā
Noņem puķu vaineciņu.
103 [Sausnējā, Vietalvā (Sausnējas un Vietalvas pag. Md)].

6413.

Tu, meitiņi, nazinoji,
Kodas duomas es duomoju:
Es duomoju tevi ņemt,
Pirkt tev zalta gredzeniņu.
- Tuški, puis, tavi duomi,
Caura tava capureite;
Duomā, puis, citas duomas,
Lopi savu capureiti.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

6414.

Tu puisīti, teļa putra,
Tu meitiņas nepazini,
Tu nomauci kazai ragu
Par meitiņas gredzentiņu.
97 [Vecpiebalgā (Vecpiebalgas pag. C)].

64141.

Vai tādēļ priedi cirtu,
Ka zariņus nodzenēju?
Vai tādēļ meitu ņēmu,
Ka nomaucu gredzentiņu?
310 [Dignājā (Dignājas pag. Jk)].

6415.

Vai, tautiet, tev nav kauna
Dot man vaŗa gredzentiņu?
Ne es aru, ne ecēju,
Es tev devu sudrabiņa.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

6416.

Valkā gudri, tautu meita,
Manu pirktu gredzeniņu (gredzentiņu);
Kad vaicāja tēvs māmiņa,
Sak', pirkuši bāleliņi;
Kad vaicāja bāleliņi,
Sak', zemē pacēlusi (pacēluse).
421 [Taurupes pagastā (Rg)], 1181 [Dūres pagastā (Vlk)], 1411 [Jaunrozē (Jaunrozes pag. Vlk)], 224 [Kabilē (Kld)], 345.

6417.

Vēl bij man meitai būt,
Vēl valkāt gredzentiņu;
Kad drīkstētu, nu mācētu
Ciema puišus kaitināt.
2291 [Sasmakas novadā (Ārlavas pag. Tl)].

6418.

Velti velti tu, puisīti,
Uz manim lūkojies;
Kur tu, tautu neveiklīti,
Tiks' pie mana gredzentiņa!
95 [Odzienā, Vietalvas (Odzienas pag. Md)].

6419.

Visi ļaudis tā runāja,
Ka es augu saderēta.
Še rociņa, raugaities,
Vai derēti gredzeniņi.
288 [Bornsmindē (Īslīces pag. B)].

6420.

Caunītei pieci pirsti,
Pieci zelta gredzeniņi;
Jauni puiši bandenieki, -
Nava zelta zābaciņu.
324 [Sēļpilī (Sēļpils pag. Jk)].

6421.

Ceļa vīr, ceļa vīr,
Atdod manu gredzentiņu!
- Paga paga, Rīgas meita,
Lai aizjūdzu kumeliņu.
309 [Biržos (Biržu pag. Jk)].

39204.

Ai bāliņu, baltgalvīti,
Pērc man zelta gredzentiņu!
Ja tu pirksi zelta gredzentiņu,
Tad es tevim svārkus šūšu.
69 [Ceraukstes B].

39205.

Balti man kājas auti,
Spudri vaŗa gredzeniņi;
Gudrai dēlu māmiņai
Auklēt manu arājiņu.
281 [Neretas Jk].

39206.

Bolti muni kuoju auti,
Spūdri zalta gredzentiņi;
Jau tam tautu malačam
Dag actiņas verūtīs.
326 [Preiļu D].

- 425 -

39207.

Bej pazeiti bruoļu muosu
Lelā ļaužu pulceņā:
Pilni piersti, obas rūkas,
Zalta grīztu gradzinteņu.
44 [Bebrenes Il].

39208.

Čing čing, saktiņ,
Čing, gradzantiņ;
Melle villiņ,
Nečabināt.
445 [Ugāles Vp].

39209.

Dujus zelta gredzentīnus
Pa upīti pildināju:
Man uzauga aiz upītes
Gredzentīnu nesātājs.
282 [Nīcas Lp].

39210.

Dievs, nedodi ar tautieti
Augt vienosi ciemīnos:
Nogul manas villainītes,
Nomauc manu gredzentīnu.
355 [Rucavas Lp].

39211.

Es atradu ganīdama,
Sidrabiņa gredzentiņu;
Ik rudeņus ciema puišus
Līdz asarām kaitināju.
188 [Klosteres (Klosteres-Aizputes) Azp].

39212.

Es bej' moza meitinīte,
Lelu puisi pīmuonej'.
Uz kaļniņa sādādama,
Lejā laižu gredzentiņ'.
50 [Bērzgales (Kuļņēvas-Labvāržu) Rz].

39213.

Es bij meita, man bij vara,
Brākšķēj' zeme staigājot;
Nedrīkst puiši klāt man nākt,
Ne maukt manu gredzentiņu.
192 [Kosas C].

39214.

Es nesedzu villainīti,
Daudz nemaucu gredzentiņu:
Tautu dēls nezināja,
Kā iesākt bildināt.
605 [Skolas].

39215.

Es sasēju raibu sieru,
Vidū liku gredzentiņu;
Kam es dodu gredzentiņu,
Tas būs mans arājiņš.
184 [Ķēču Rg].

39216.

Es gradzina maucējam
Myužam loba navēlēju:
Sazalīkt, naizastīpt,
Kuo munami gradzinami.
263 [Mēmeles Jk].

39217.

Ituos tolkys māmiņai
Izgaist zalta gredzintiņd.
Ceļ, māmiņi, ūtru tolku,
Meklej sova gredzinteņ'.
143 [Jāsmuižas D].

39218.

Jauni puiši Dievu lūdza,
Ellē kājas sakāruši.
To darīja meitu grēki,
Meitu maukti gredzentiņ'.
228 [Liepnas (Lipnas) Abr].

39219.

Kas tur spīd, kas tur viz
Viņā meža maliņā?
Atnāk mans bāleliņš
Gredzentiņu rociņā.
410 [Stāmerienas Md].

39220.

Ko domāji, tu tautieti,
Maukdams manu gredzeniņu?
Ne es tava māsa esu,
Ne būš' tava līgaviņa.
302 [Pampāļu (Ezeres) Kld].

39221.

Ko tu liedzies, tautu meita,
Ko cik daudzi dievojies,
Ko cik daudzi dievojies
Nebūt mana līgaviņa?
Tev būs būt, tev nebūt,
Tev novilku gredzentiņu.
46 [Beļavas Md].

39222.

Ķizu ķizu tautiņām,
Kas manāji rociņāji;
Brāļa pirktis gredzentiņis,
Deviņāmi zīlītēme.
214 [Lažas Azp].

- 426 -

39223.

Labāk naudu kājām minu,
Nekā pirku gredzentiņu.
Atnāk puiši, salauž pirkstu,
Nomauc manu gredzentiņu.
364 [Sakas (Upesmuižas) Azp].

39224.

Ļaudis mani nevēlēja
Labam tēva dēliņam;
Sen manā rociņā
Tautu dēla gredzentiņš.
605 [Skolas].

39225.

Man solīja tautu dēls
Rīgā pirkt gredzentiņu;
Nenopirka, nepaņēma,
Tik slavīti padarīja.
192 [Kosas C].

39226.

Pilni pirksti, abas rokas
Zelta grieztu gredzentiņ'.
To nedošu jānomauc
Podzeniešu puisēniem;
Lai nomauca, ja nomauca,
Vaidaviešu tēvu dēli.
480 [Vējavas Md].

39227.

Pirc, bāliņ, man mazai
Zelta grieztu gredzeniņu,
Lai es varu vecus puišus
Ar gredzenu karināt.
127 [Grostonas Md].

39228.

Pierc, buoleņi, bryunus svuorkus
Da pošaji zemīnei.
Augšu lela, byušu tova,
Tova nauda naizgaiss.
365 [Sakstagalas Rz].

39229.

Pieci brāļi, viena māsa,
Raudādami kurpes pirka.
Tautu dēlis neraudāja,
Viens pirkdamis zirgu (=zīžu?) svārkus;
Viens pirkdamis zirgu svārkus,
Dui sudraba gredzentīnus.
355 [Rucavas Lp].

39230.

Puķīt, mana līgaviņa,
Pats es tevi audzināju;
Pats es tevim Rīgā pirku
Zelta grieztu gredzentiņu.
48 [Bērzaunes Md].

39231.

Sidraboti man matiņi,
Apzeltīti gredzentiņ(i).
Es tam nieka puisīšam
Sirdi vien kaitināj(u).
Vai satiku, vai panācu:
Es būš' tava līgaviņ(a).
119 [Gaujienas Vlk].

39232.

Skataities, jauni puiši,
Kur tā jūsu mīļā nāk.
Par kalniņu mirdzēdam(a),
Kurpes kājā, vaiņags galvā,
Zelta gredzens rociņā.
369 [Saldus Kld].

39233.

Spīd man mazā pirkstiņā
Viens sudraba gredzentiņš;
Tā nedošu nevienam
Tautu dēlam netikļam.
3 [Adulienas Md].

39234.

Šā ciemiņa meitiņām
Visām zelta gredzeniņi.
Ko domājiet, jauni puiši,
Ka nemauciet gredzentiņu?
241 [Lubānas Md].

39235.

Šādi tādi izvalkājas
Mana zelta gredzentiņa;
Tas neviena nevalkāja,
Kas man' pašu maldināja.
46 [Beļavas Md].

39236.

Šādi tādi knēvelīši
Valkā manus gredzentiņus:
Tik neviens nenovilka,
Kas man būtu prātam bij's.
228 [Liepnas (Lipnas) Abr].

39237.

Šķiŗam pušu gultas drēbes,
Laulīb' mītu gredzentiņ';
Laulīb' mītu gredzentiņu
Met upītes dibenā,
Lai spīd upes dibenā,
Ne manā pirkstiņā.
373 [Sarkaņu Md].

- 427 -

39238.

Tautu meita man cymdus oda,
Kristiņus rakstīdama;
Es (tai) tautu meitiņai
Kolu zalta gredzentiņ(u).
551 [Ludza Ldz apr.].

39239.

Tautiets pirka man mazai
Rīgā zelta gredzentiņu,
Lai dabūtu līgaviņu
Par savam prātiņam.
605 [Skolas].

39240.

Tautu dēls man mazai
Rīgā pirka gredzentiņ',
Lai es augu lielumā,
Viņa stalta līgaviņa.
605 [Skolas].

39241.

Tautu dēls, tautu meita,
Rīgā pirka gredzentiņus;
Liela slava pircējam,
Vēl lielāka nesējam.
605 [Skolas].

39242.

Tautiets manu gredzeniņ(u)
Mazai mauca, tālu nesa;
Ne valkāja, ne atdeva,
Gaida mani uzaugam.
Audz, meitiņa, loki pūru,
Nāc pakaļe gradzenam.
188 [Klosteres (Klosteres-Aizputes) Azp].

39243.

Visi ļaudis tā runāja,
Kad es augu saderēta.
Še rociņa, raugaties,
Vai derēti gredzentiņi.
184 [Ķēču Rg].

39244.

Visi manu roku ķēra,
Visi mauca gredzentiņu;
Viena(m) būšu, ne visiem,
Rīta māļa malējiņa.
507 [Zalves (Lielzalvas) Jk].

39245.

Zēni zēni, puiši puiši,
Kuŗš pie mani gulējāt?
Kuŗš jūs man nomaucāt
Sudrabiņa gredzeniņu?
507 [Zalves (Lielzalvas) Jk].

4. Puķes un puķu dārzs

6422.

Vai Dieviņ, vai Dieviņ,
Šogad sēra vasariņa!
Ne puķiņas laukē aug,
Ne roziņas dārziņē.
2291 [Sasmakas novadā (Ārlavas pag. Tl)].

6423.

Vai Dieviņ, vai Dieviņ,
Vaidi nāca šai zemē!
Vaidu bite ziedus ņēma
Manā rožu dārziņā.
28 [Nītaurē (Nītaures pag. Rg)], 30 [Ozolu muižā, Suntažu draudzē], 42 [Suntažos (Suntažu pag. Rg)].

6424.

Vai Dieviņi, šovasar
Zālats auga ezerā!
Vai tādēļ mūs' māsiņa
Ar nelieti saderēs?
240 [Bikstos (Bikstu pag. Tk)].

6425.

Ai ezera iztaciņa,
Tavu skaistu pureniņu!
Vienu ziediņ' i norāvu,
Pilna sauja sudrabiņa.
137 [Tirzā (Tirzas pag. Md)].

6426.

Ai ezera izteciņa,
Tavu skaistu pureniņu!
Vienu ziediņ' i norāvu,
Treju tautu karināju.
92 [Mārcienā (Mārcienas pag. Md)], 109 [Vestienā (Vestienas pag. Md)].

6427.

Vai māmiņa, vai māmiņa,
Kādu mērķi roze rāda:
Tek par sētu ziedēdama
Dēlu mātes dārziņā.
145 [Krotē un Bunkā (Krotes un Bunkas pag. Lp)], 190 [Kuldīgā].

1. Protu, protu, redzu, redzu,
Man jāiet par novadu:
Manas rozes, magonītes
Par žodziņu pāraugušas.
267 [Kalnamuižā (Tērvetes pag. Jg)].

6428.

Vai meitiņas, vai māsiņas,
Es šorīt nobijos:
Vai bij briedis, vai bij lācis
Manā rožu dārziņā?
Nebij briedis, nebij lācis,
Tas tautieša kumeliņš,
Tas tautieša kumeliņš,
Pērnā spalva mugurā.
174 [Rudbāržos (Rudbāržu pag. Azp)].

- 428 -

6429.

Ai rozīt, magonīt,
Kam no rīta noziedēji?
Dienas vidū tautas jāja,
Tev ziediņi nobiruši.
68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)], 90 [Lodē (Kusas pag. Md)].

6430.

Ai tu liela rīta rasa,
Kam tu mani aizkavēji?
Es būt' savu rožu dārzu
Bez saulītes izravējsi.
120 [Gaujienā (Gaujienas pag. Vlk)].

6431.

Aiz Daugavas melni meži
Sudrabiņa vijiņām;
Tur aug viena zelta roze,
Dimantiņa magonīte.
68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)].

6432.

Aiz kalniņa rozes sēju,
Lai neredz ciema puiši.
Rozītēm platas lapas,
Nāk par kalnu ziedēdamas.
93 [Mēdzžlā (Mēdzžlas pag. Md)].

6433.

Aiza-ilgi-gulējos
Svētdieniņas rītiņā:
Visi mani rožu dārzi
Zālītēm apauguši.
324 [Sēļpilī (Sēļpils pag. Jk)].

6434.

Ak tu lauka magonīte,
Kam tik agri noziedēji?
Es gribēju sievu ņemt,
Puškot savu cepurīti.
161 [Alšvangā (Alšvangas pag. Azp)].

6435.

Ar vārtiem rozes zied,
Ar vārtiem magonītes:
Pa vārtiem izvedīs
Pašu rožu dēstītāju.
3011 [Pomušas un Ārdzes pagastos (Ceraukstes pag. B)].

6436.

Balta puķe, zaļa niedre
Virs ūdeņa līgojās,
Ne tā grima dibinā,
Ne sit viļņi maliņā.
232 [Talsos (Tl)].

6437.

Balta roze pārziedēja
Pašā lauka viducī;
Sarkanāja neziedēja
Mana tēva dārziņā.
325 [Secē (Seces pag. Jk)].

6438.

Baltu puķu ceriņš auga
Bāleliņa pagalmā.
Tur saulīte miglu meta,
Vai bij ziema, vai vasara.
335 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

6439.

Dārzā gāja tautu meita
Savas rozes noravēt;
Stallī gāja tautu dēls
Barot savu kumeliņu.
166 [Gramzdā un Smaižos (Gramzdas un Aizviķu pag. Lp)].

6440.

Dancodamis kumeliņis
Ielec rožu dārziņā,
Nolauzīja, izkaisīja
Mūs' māsiņas magoniņas.
229 [Rideļu pagastā (Engures pag. Tk)].

64401.

Došu, došu meitiņām,
Ko vakari solījos:
Došu savu kumeliņu
Rožu dārzu noecēt.
36 [Rikterē (Sidgundas pag. Rg)].

6441.

Es apklāju rožu dārzu
Ar baltiem palagiem.
Sveši ļaudis sanākuši,
Gaida rožu šķinējiņas;
Vai gaidāt, negaidāt,
Nenāks rožu šķinējiņa;
Vakar rožu piešķinuse,
Šodien vija vaiņadziņu.
401 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

6442.

Es dēstīju baltu rozi
Vienā dārza stūrītī,
Asajo kadiķānu
Pašā dārza vidiņā.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

- 429 -

6443.

Es gulēju dienasvidu
Savā rožu dārziņā.
Kliņģerīšu vietu taisu,
Rožu klāju paladziņu,
Rūtenīti, samtenīti,
Tās paliku pagalvī;
Magonītes plata lapa,
Tā bij manis apsedzinis.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

6444.

Es neiešu tautiņās
Par deviņas vasariņas:
Nu vēl mana roze plauka
Devītā lapiņā.
95 [Odzienā, Vietalvas (Odzienas pag. Md)].

6445.

Es piesēju kumeliņu
Pie meitiņas rožu dārza;
Kumeliņis dancodams
Ielec rožu dārziņā.
264 [Džūkstē (Džūkstes pag. Jg)].

1. Saulīt' mazu gabaliņu,
Man notika nelaimīte:
Man ielēca kumeliņš
Meitu rožu dārziņā.
Piedodiet, jūs māsiņas,
Par kumeļa lēkumiņu,
Rītā došu kumeliņu
Rožu dārzu noecēt.
28 [Nītaurē (Nītaures pag. Rg)].

6446.

Es savāi pagalmāi
Četras rozes audzināju.
Vienu došu bāliņam,
Otru tautu dēliņam;
Divas pati paturēšu,
Tās likš' pūra dibinā.
41 [Stukmaņos (Pļaviņās Rg)].

6447.

Kad es biju jauna meita,
Es trejādi kupčojos:
Sēju rozes, magonītes,
Sēju āra biškrēsliņus;
Par rozīti ortu ņēmu,
Par magoni pusdāldeŗa,
Par to āra biškrēsliņu
Trīs dāldeŗi, piecu mārku.
400 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

6448.

Kādēļ manas rozes zied
Vairāk bālas ne sarkanas?
Šogad tautas gaŗiem jāja,
Citu gadu iekšāi jās.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

6449.

Kālabad šovasar(u)
Koši rozes neziedēja?
Vai bij rožu ravētāja
Ar tautām(i) saderējse?
36 [Rikterē (Sidgundas pag. Rg)].

6450.

Kālabade tai dārzē
Viena pate roze auga?
Voi tā bija nolūkojse
Vienu meitu māmiņē?
224 [Kabilē (Kld)].

6451.

Kalniņā rozes sēju,
Lejiņā magonītes;
Vecā māsa kā magone,
Es, jaunā, kā rozīte.
79 [Jumurdā (Jumurdas pag. C)].

6452.

Kam, māmiņa, rozes sēji,
Tev nav rožu ravētājas;
Sēj, māmiņa, magonītes,
Gan kalpones noravēs.
203 [Usmā (Usmas pag. Vp)].

6453.

Kam, māmiņa, rozes sēji
Tiki lielu gabaliņu?
Trīs rozītes vien bij sēt,
Trīs meitiņas nesējiņas.
75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)].

6454.

Kas tā tāda puķe zied
Jaunu meitu dārziņā?
Vai tā roze, vai magone,
Vai tā skaista mātes meita?
1311 [Apē (Vlk)].

6455.

Kas tos manus rožu krūmus
Krust' krustiem sakrustīja?
Vai tie lieti, vai tie vēji,
Vai tie paši puišu blēži?
Ni tie lieti, ni tie vēji,
Tie bij paši puiši blēži.
279 [Skursteņu muižā (Sesavas pag. Jg)].

- 430 -

6456.

Ko, māsiņas, runāsim,
Pavasari tikušās?
Vai tev dīga rožu sēklas?
Man izpuva palejiņas.
23 [Lēdmanē (Lēdmanes pag. Rg)].

6457.

Krustām šķērsām rozes sēju
Par bāliņa pagalmiņu.
Vai būs mana brāļa sieva
Rožu ceļa staigātāja,
Kā es pati, brāļa māsa,
Rožu kroņa valkātāja?
64 [Valmierā (Valmieras pag. Vlm)].

6458.

Krustu metu, brīnējos
Savam rožu dārziņam:
Visapkārti rozes zied,
Vidū zelta magonīte.
27 [Mālpilī (Mālpils pag. Rg)].

6459.

Līdz pusei es iebridu
Baltā puķu ezerā,
Baltai puķei roku devu
Kā savai līgavai.
121 [Gulbenē (Md)].

6460.

Līdz pusīti es iebridu
Baltāi puķu ezerāi,
To puķīti meklēdama,
Kam dzeltāni ziedi zied.
172 [Rāvā (Rāvas pag. Lp)].

6461.

Līdz pusīti es iebridu
Baltu (baltā) rožu dārziņā;
Man pašai balti vaigi,
Sarkans rožu vaiņadziņš.
246 [Lestenē (Lestenes pag. Tk)].

6462.

Līgoties līgojās
Balta puķe ezerā;
Ne tā slīka, ne tā grima,
Puišus vien karināja.
134 [Sinolē (Sinoles pag. Vlk)].

6463.

Māmuliņ, māmuliņ,
Tavu kuplu rožu dārzu!
- Man nebija rožu dārza,
Man bij divi magonītes.
41 [Stukmaņos (Pļaviņās Rg)], 407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

6464.

Meitas manu cepurīti
Iemet rožu darziņā.
Nesakait manas vainas,
Ja rozēm zari lūza.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)], 335 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

6465.

Meitas meitas, ņemat deķus,
Iesim mežā pureņos!
- Ziema nāk, ne vasara,
Nezied vaira pureniņi.
126 [Kroņa Lejas pagastā (Lejasciema pagastā Vlk)].

6466.

Meitiņām māsiņām
Liela skāde notikuse:
Zēni sētu salauzuši,
Cūkas rozes izrakušas.
264 [Džūkstē (Džūkstes pag. Jg)].

6467.

Meitu dēļ rozes zied,
Meitu dēļ magonītes,
Meitu dēļ jauni puiši
Jāj barotus kumeliņus.
321 [Zasā (Zasas pag. Jk)].

6468.

Miglājā rītiņā
Nozied zelta pureniņš,
Neredz gani ganīdami,
Ne saulīte tecēdama.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)], 408 [Krustpilī, Unguros un Stukmaņos (Krustpils, Ungurmuižas D un Pļaviņu Rg pag.)].

6469.

Luternieku sīki krūmi
Smuku puķu pieauguši.
Sūtu vēsti Kabilē,
Lai nāk puķu izravēt;
Kabilē smukas meitas,
Daiļu puķu ravētājas.
224 [Kabilē (Kld)].

6470.

No rītiņa rozes sēju,
Pusdienā magoniņas,
Vēlajā vakarā
Dzeltānās kliņģerītes.
344 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

6471.

Pavasar jaunas meitas
Lazdu ziedu i meklēja;
Ziemu lazda noziedēja,
Kad meitiņas neredzēja.
321 [Zasā (Zasas pag. Jk)].

- 431 -

64711.

Pin, brālīti, augstu žogu
Gar to manu rožu dārzu,
Lai tautieša kumeliņš
Neielēca rozītēs.
200 [Skrundā (Skrundas pag. Kld)].

6472.

Pirmodien, otrudien,
Tad meitām puķu diena:
Pirmodien rozes sēja,
Otrudien magoniņas.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

6473.

Puķe puķe, roze roze,
Kur palika magonīte?
Magonīte ietecēja
Kliņģerīšu dārziņā.
75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)], 91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)], 407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)], 408.

6474.

Puķe puķe, roze roze,
Sen tu mani karināji:
Tu zied' skaisti dārziņā,
Es pa sētu lūkojos.
325 [Secē (Seces pag. Jk)].

6475.

Puķe puķe, roze roze,
Tu man kaunu padarīji:
Iet pār viju ziedēdama
Viņu sētas dārziņā.
324 [Sēļpilī (Sēļpils pag. Jk)].

6476.

Puķe puķe, roze roze,
Tu man žēli padarīji:
Nu noviju vainadziņu,
Nu tu ziedi ceļmalā.
152 [Jērkulē (Krimuldas pag. Rg)].

6477.

Puķe puķe, roze roze
Uz manim gauži raud:
Kam tu sēji, kam ravēji,
Ka neviji vaiņagā.
355 [skat. 407. (krustpils pag. D)].

6478.

Puķe ziedi, krūmu rieši
Brāļa dārza maliņā.
Zied', puķīte, neriet krūmu,
Vēl neiešu šoruden.
184 [Dūrē (Vārmes pag. Kld)], 190 [Kuldīgā], 345 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

6479.

Puķīt' auga, krūmu rieta,
Šķiet man' ilgi dzīvojot;
Audz, puķīte, neriet krūmu,
Šī pēdīga vasariņa.
95 [Odzienā, Vietalvas (Odzienas pag. Md)], 401 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

1. Audz, puķīte, neriet krūmu,
Šī pēdēja vasariņa,
Šī pēdēja vasariņa
Vainadziņu valkājot.
400 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

6480.

Pusi dārza rožu sēju,
Pusi sīku magonīšu;
Pusmūžiņa nodzīvoju
Bez maizītes arājiņa.
19 [Koknesē (Kokneses pag. Rg)].

6481.

Rozes sēju kalniņā,
Magonītes lejiņā;
Es rozēs puškojos,
Kalponīte magonēs.
120 [Gaujienā (Gaujienas pag. Vlk)].

6482.

Rožys sēju kal'n'eņā,
Poša bāgu l'ejeņā;
Ka man tuo izb'ēgt'
Nū taut'eņu bruol'eņūs.
4190 [Jāsmuižas pag. D].

6483.

Sorkonraibas ruoezes zied
Dougaeviņas maeliņā;
Sorkonbolta toutu meita
Raibu ruožu ravātāja.
85 [Lazdonā (Lazdonas pag. Md)].

6484.

Sarkanīte, marenīte,
Tās bij pašas ietaliņas:
Viena zied migliņā,
Otra rīta rasiņā.
97 [Vecpiebalgā (Vecpiebalgas pag. C)].

6485.

Savam rožu dārziņam
Vaŗa stabus liedināju,
Vaŗa stabus liedināju,
Sudrabiņa viju viju.
Pate stāvu dārziņā,
Rožu kronis galviņā.
Kuŗš puisītis gaŗām gāja,
Tas pacēla cepurīti.
Kuŗš puisītis man patika,
To es labi sveicināju;
Kuŗš man labi nepatika,
Ne virsū neskatos.
290 [Lieliecavā (Iecavas pag. B)].

- 432 -

6486.

Šādi koki, tādi koki
Mūs' nāburga dārziņā;
Manas māsas dārziņā
Apzeltītas rozes zied.
1311 [Apē (Vlk)].

6487.

Sēj, māmiņa, vienu rozi,
Viena meita valkātāja.
Rozei zied zaru zari,
Nevar viena novalkāt.
17 [Ķēčos (Ķēču pag. Rg)].

6488.

Sēju rozes, magonītes,
Nevieniņa neziedēja:
Ir puķīte paredzēja,
Ka es ilgi nedzīvošu.
379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

6489.

Sēju rozes, tās neauga,
Magonītes neziedēja.
Paliks mani šis rudenis
Ar puišiem ienaidā.
152 [Jērkulē (Krimuldas pag. Rg)].

6490.

Sīkaliņa rozes sēja
Avotiņa lejiņā;
Sīka bija rožu sēkla,
Vēl sīkāka sējējiņa.
95 [Odzienā, Vietalvas (Odzienas pag. Md)].

6491.

Silta saule, karsta saule,
Man rozītes jāravē;
Izkūst mana zelta josta,
Div' sudraba gredzeniņi.
41 [Stukmaņos (Pļaviņās Rg)], 61 [Mazsalacā (Mazsalacas pag. Vlm)], 194 [Ošniekos (Lutriņu pag. Kld)], 224 [Kabilē (Kld)], 335.

1. Silta saule, karsta saule,
Man liniņi ravējami;
Man izkusa zelta josta,
Divi zelta gredzeniņi.
Brauc, bāliņi, Jelgavā,
Pirc man citu zelta jostu,
Pirc man citu zelta jostu,
Citus zelta gredzeniņus.
298 [Mežotnē (Mežotnes pag. B)].

6492.

Skaista meita puškojās
Ar ābeļu ziediņiem,
Nevīžoja rozes sēt,
Ne magoņu izravēt.
38 [Siguldā (Siguldas pag. Rg)].

6493.

Skaisti zied līca roze
Dzeltāniem ziediņiem;
Tur sajāja sveši ļaudis
To ziediņu raudzīties.
75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)].

6494.

Stād', māsiņa, kliņģerītes
Gar tām dobes maliņām,
Lai es sēju magonites
Pa vidiņu vidiņiem.
401 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

6495.

Steidzu, beidzu rožu dārzu
Bez rasiņas izravēt,
Ka varētu vainadziņu
Bez valodu iznesāt.
335 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

6496.

Steidzu, beidzu rožu dārzu
Bez rasiņas izravēt,
Lai varētu sav' mūžiņu
Bez asaru nodzīvot.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)], 451 [Viskaļos, Kokneses draudzē (Viskaļu pag. Rg)], 308 [Altenē (Seces pag. Jk)], 401.

6497.

Sūtīj' mani māmuliņa
Lejiņā pornas (=purenes) raut.
Ko man bija pornas raut,
Es bij' pati kā porniņa.
215 [Ugālē (Ugāles pag. Vp)].

6498.

Tāda bija šī vasara,
Auga rozes, neziedēja.
Man aizgāja šī vasara,
Viena zieda meklējot.
264 [Džūkstē (Džūkstes pag. Jg)].

6499.

Tautām auga ozoliņi,
Man zied rozes dārziņā.
Tautiets rāva man' rozīti,
Es nolauzu ozoliņu.
137 [Tirzā (Tirzas pag. Md)].

- 433 -

6500.

Teci, teci, tautu dēls,
Pa manām rozītēm;
Kas tās rozes aplaistīs,
Tam es pate piederēšu.
(Zīlēšana.)
344 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

6501.

Uz papuves zaļa zāle
Zeltītiem ziediņiem.
Tautu dēls pāri gāja,
Zelta ziedus braucīdams,
Zelta ziedus braucīdams,
Cepurīti puškodams.
271 [Pienavā (Džūkstes pag. Jg)].

6502.

Vai bij briedis, vai bij lācis
Manāi rožu dārziņā?
Visi mani rožu koki
Krust' krustīnis salauzīti.
156 [Vērgalē (Vērgaļu pag. Lp)].

6503.

Viena pate roze auga
Māmuļītes dārziņā.
Vai tā bija paredzējsi -
Viena meita māmiņai.
224 [Kabilē (Kld)].

6504.

Viena pate roze zied
Māmuliņas dārziņā;
Tai pašai sveši ļaudis
Dzīrās ziedus purināt.
42 [Suntažos (Suntažu pag. Rg)].

6505.

Viena pate roze zied
Mana dārza vidiņā;
Viena pate meita aug
Man par prieku pasaulē.
2071 [Ancē (Ances pag. Pg)].

6506.

Viņpus purva rozes zied,
Šaipus purva magoniņas,
Pašā purva vidiņā
Dzeltānā kliņģerīte.
75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)].

6507.

Ciema puiši, bāleniņi,
Ceļat mani pār upīti:
Aiz upītes daiļas rozes
Sen augušas, neravētas.
181 [Cīravā (Cīravas pag. Azp)].

39246.

Vai Dievī, vai Dievī,
Roze pati mērķi rāda:
Aizies rožu valkātāja
Otra kunga tiesiņā.
75 [Cirgaļu (Aumeisteru) Vlk].

39247.

Ai melīt, namaloj,
Es nūgivu malojūt;
Tu sacēji: rūzes zīd
Vakarēju sējumeņu;
Es nūguoju pasavērt:
Vēl rūzītes nadeigušas.
559 [Rēzekne Rz apr.].

39248.

Ai stalto tēva dēl(u),
Valdi savu kumeliņu,
Lai tas manu rožu dārzu
Ar kājām nesamītu.
378 [Seces Jk].

39249.

Aiz kū man šūvosor
Malnys rūzis nūzīdēja?
Zīmas vējini apputynava
Jura dīnys reiteņā.
326 [Preiļu D].

39250.

Aiz ko rozes šovasar
Gaŗas auga, neziedēja?
Vai redzēt paredzēja:
Šī pēdīga vasariņa.
198 [Krustpils D].

39251.

Aizpūrīša meita beju,
Greišļa veju vainuceņu;
Namuocieju rūžu sēt,
Ni mogonu izrevēt.
357 [Rudzētu D].

39252.

Auga, auga man rozītes,
Auga sīkas magonītes;
Auga visas skaistas puķes,
Kā pa Dieva likumam.
3 [Adulienas Md].

- 434 -

39253.

Augt' guļbīts, rīst' kryumiņu,
Zīdāt' zalta zīdeņim,
Ka byut' poša ravātuoja
Koč snuotini puorvylkus'.
143 [Jāsmuižas D].

39254.

Ateji, muna muosiņa,
Es īvesšu puķītēs:
Vīna puķe trejuom lopuom,
Deviņim zīdiņim.
493 [Viļakas (Marienhauzes) Abr].

39255.

Eita, mazas meitenītes,
Nu es vesšu puķītēs;
Viena puķe, trīs lapiņas,
Deviņiemi ziediņiem.
489 [Vidsmuižas (Vidsmuižas, Gaļānu) Rz].

39256.

Attaisi, bruolīt,
Man duorza vuortus,
Es īšu duorzā,
Plyukšu sev ruožas;
Plyukšu sev ruožas,
Puškuošu golvu.
170 [Kapiņu D].

39257.

Attaisi, bruolīt, man vuortus,
Es īšu rūzīšu duorzā;
Es nūplēsšu tū rūzīti,
Kura pyrmuo izzīdēj'se.
Cytas rūzes pumpurūs,
Gaida cyta plyucējiņa.
170 [Kapiņu D].

39258.

Es īguoju rūžu duorzā
Mogyunītes paraustīt;
Mogyunītes paraustīt,
Daiļu pušku puškuodama.
280 [Nautrēnu (Zaļmuižas) Ldz].

39259.

Es mātei viena meita,
Vienā rožu dārziņā;
Kas, rozīte, tev pateica,
Ka(s) es viena mātei meita?
378 [Seces Jk].

39260.

Es meitāmi labs draudziņš,
Palīdz' dienu, palīdz' nakti:
Palīdz' dienu govis ganīt,
Nakti rozes izravēt.
241 [Lubānas Md].

39261.

Es izaugu pie māmiņas
Baltu rožu dārziņā;
Kad atnāca tautu dēli,
Tad iemuku rozītēs.
364 [Sakas (Upesmuižas) Azp].

39262.

Es uzaugu pie māmiņas
Sārtā rožu dārziņā;
Mīļi lūdzu tautu dēlu,
Lai rozītes nenomina.
183 [Kazdnagas Azp].

39263.

Es neietu puķu zagt,
Jaunu meitu dārziņā:
Slīdēj' kāja, krīt' gar zemi,
Meita ar ķeksi mugurā.
72 [Cesvaines Md].

39264.

Es pasēju maganeņas
Muolajā(j)i kalneņā;
Es izīšu tauteņuos
Ikotrā(j)i vīteņā.
247 [Makašānu Rz].

39265.

Es pazynu tū putneņu,
Kas dzīd skaisti duorziņā;
Es pazynu tū meitiņ(u),
Kas rūzītes īstatēja.
113 [Gaigalavas (Bikovas) Rz].

39266.

Es pi sovas muomuliņas
Mirtu duorziņu revēju.
Satiņ mani muomuļiņa,
Kaut mirtiņu lapiņuos.
348 [Rēznas (Rozenmuižas) Rz].

39267.

Es buoliņūs dzeivuodama,
Divu duorzu puču sieju;
Vīnu sieju rūžu duorzu,
Ūtru boltu magoneišu.
228 [Liepnas (Lipnas) Abr].

- 435 -

39268.

Es tev teicu, Jaņķelīti,
Valdi savu kumeliņu;
Kumeliņis dancādams
Ielec rožu dārziņā,
Nokož rozes izziedēj'šas,
Pumpurīšus neziedēj'šus.
94 [Dunikas Lp].

39269.

I ruožeņa, maganeņa
Lobys vīteņis taulava:
Jas jū sēj(u) kalneņā,
A jei tak ļajeņā.
326 [Preiļu D].

39270.

Jaunas meitas nezināja,
Kādas puķes dārzā aug:
Lapas sprīža platumiņ(u),
Ķipja osas gaŗumiņ'.
282 [Nīcas Lp].

39271.

Jau pādejus dudokus (rudokus) sēju,
Bruoliliņu duorziņā;
Pādejū godu dzeivuoju
Boltajūsi bruoliņūs.
604 [Dažādi iesūtītāji].

39272.

Kalna-Putnos rozes zied,
Lejas-Putnos magonītes,
Raktēnos aiz sētiņas
Vecais rutku sēklenieks.
242 [Lubejas Md].

1. Man pašai rozes zied,
Man pašai magoniņas,
Viņsētā aiz sētiņas
Sapelēj'šas kliņģerītes.
198 [Krustpils D].

39273.

Kalab mani rožu krūmi
Caur riķiem izauguši?
Vai man būs jāiziet
Pa novadu tautiņās.
16 [Alsungas (Alšvangas) Azp].

39274.

Kambarī rozes sēju,
Magonītes istabā;
Papriekš tautas pie magones,
Tad pie rozes kambarī.
241 [Lubānas Md].

39275.

Kas tur spīd, kas tur viz
Paeglīšu ēniņā?
Balta puķe krūmu rieta,
Ne saulītes audzināta.
378 [Seces Jk].

39276.

Kaut es būtu zinājuse,
Ka es tava līgavīna:
Kalnā rozes ravēdama,
Būtu tecējuse lejīnā.
192 [Kosas C].

39277.

Lai zied rozes, lai zied puķes
Tautu meitu pagalmā(j)i!
Bērits, manis kumeliņis,
Ap rozēmi apdancoja.
560 [Rīga ].

39278.

Lynim sēju tū drivinu,
Mogonomi nūzīdēja;
Mušeit pučis paredzēja,
Ka es ilgi nadzeivuošu.
604 [Dažādi iesūtītāji].

39279.

Mani guļas paladziņi
Asarās izmazgāti.
Labāk augšu pie māmiņas
Baltā rožu dārziņā.
546 [Kuldīga Kld apr.].

39280.

Mun meitiņas apsasmēja,
Par lodziņu vardamas (vērdamās).
Paga paga, jūs meitiņas,
Gan es jums atdares (atdarīšu):
Dzīšu savu kumeliņu
Jūsu rožu dārziņā.
127 [Grostonas Md].

39281.

Man māmiņa rudzus sēja,
Bāliņam skaistu roz(i);
Bāliņam skaistu roz(i),
Sudrabiņa lapiņām.
605 [Skolas].

39282.

Manā rožu dārziņā
Trīs rozītes uzziedēja.
Lūko mani tautu dēli
Par trijiem novadiem.
374 [Sātiņu Kld].

- 436 -

39283.

Manā rožu dārziņā
Trīs sidraba rozes zied.
Tautu dēls gaŗām gāja,
Lūdza vienu rožu ziedu.
Es nedotu tautiešam,
I ne rožu pazarītes.
246 [Madlienas (Lielais) Rg].

39284.

Maņ zemeite naacāta,
Tī staiguoja jaunas meitas;
Tī staiguoja jaunas meitas,
Boltas pučes laseidamas.
389 [Silajāņu Rz].

39285.

Maza biju meitenīte,
Nu es meita taisījos:
Nu ar mana roze plauka
Devītā lopiņā (lapiņā).
236 [Līvānu D].

39286.

Muoseņis, munis laseitis,
Es jyus vesšu puķeitjās:
Vīna zuoļa, trejlapiņu,
Deviņim zīdiņim.
250 [Maltas (Rozentovas) Rz].

39287.

Mardziņu, munu mardziņu,
Bolts kai putu gaboliņd;
Mirtiņas, munas mirtiņas,
Zaļojom lapiņom.
35 [Baltinavas Abr].

39288.

Maza maza meitenīte
Stāda rozes dārziņā;
Dievs dod viņai lielai augt,
Tur būs manim līgaviņa.
241 [Lubānas Md].

39289.

Meitas meitas, Laime nāk,
Zīle dzied liepiņā:
Meitām sola rožu dārzu,
Ar baltām rozītēm.
273 [Mores Rg].

39290.

Mārga mārga, vej vainagu,
Lejiņā īvas zīd!
Ivas ilgi nazīdēs:
Treis reitiņus vosorā.
35 [Baltinavas Abr].

39291.

Nāc, māsiņa, nāc, māsiņa,
Puķu plūkt(i) dārziņā:
Trīs kociņi, trīs zariņi,
Deviņāmi lapiņāmi.

39292.

Nasaplot, rožu kryums,
Nadar manim žāloveņu (žālobeņu):
Maņ pādejuo vasariņa,
Vainuceņu nosuojūt.
389 [Silajāņu Rz].

39293.

Nu bruoleņa pavaicuoju,
Kod byus īt tautiņuos?
Tod byus īt tautiņuos,
Kod byus rūžys zīdiņā.
170 [Kapiņu D].

39294.

Nyuļa maņ dīna ausa,
Nyuļa maņ sauļa ļācja;
Nyuļa muns mēļu kryums,
Deveitā lapeņā.
143 [Jāsmuižas D].

39295.

Pasaverit jyus, meiteņis,
Kaida puče duorzā auga:
Ruoža-puče duorzā auga,
Sorkonim zīdeņim.
Lopas skoras plotumā,
Kuoteņš rūkas rasnumeņa.
170 [Kapiņu D].

39296.

Pašas puķes mērķi rāda,
Kā būs meitām šoruden:
Ziedēdamis, klastēdamis,
Lien pa riķis ciemīnos.
355 [Rucavas Lp].

39297.

Pats zināju to stallīti,
Kur likt savu kumelīn(u);
Pats zināju to naglīnu,
Kur kārt savu cepurīt(i).
Pats zināju rožu dārzu,
Kur meitīnas rozes pin.
192 [Kosas C].

39298.

Piemiņām rozes sēju,
Piemiņām magonītes;
Ja ar manis neredzēja -
Pieminēt pieminēt (pieminēja).
184 [Ķēču Rg].

- 437 -

39299.

Pāri gāju rožu laiku (lauku),
Lai tautiņas neredzēja;
Lai tautiņas neredzēja
Aiz rozīšu ziediņiem.
127 [Grostonas Md].

39300.

Paldies devu Dieviņam,
Ka man laba vasariņa:
Zied man puķes, zied man rozes,
Aug man skaists arājiņš.
306 [Patkules Md].

39301.

Pyrmuodīna, ūtruodīna,
Tej meitomi puču dīna;
Pyrmūdīni rūzes sēju,
Utrūdīn magoneņas.
263 [Mēmeles Jk].

39302.

Puķe puķe, roze roze,
Vai redzēji magonīti?
Es redzēju magonīti:
Vāczemē lieverēja.
605 [Skolas].

39303.

Puķe puķe, roze, roze,
Kam tu mani kaitināji?
Kad es gāju baznīcā,
Tu ziedēji ceļmalā;
Kad sapīkšu, tad noraušu,
Aizpuškošu cepurīti.
355 [Rucavas Lp].

39304.

Puķīte, rozīte, magonīte,
Ta mana brālīša līgaviņ(a).
Puķe puķe, roze roze,
Sen tu mani kaitināji.
15 [Alūksnes Vlk].

39305.

Pūt, vējiņi, lēni lēni,
Ļauj ieviņai ilgi ziedēt.
Jāj, tautieti, vēlu vēlu,
Ļauj man mirtes izaudzēt.
102 [Dzirciema Tk].

39306.

Pyut, vējiņ, mogonuos,
Lai mogonas platejās;
Tai redz tautas jaunu meitu,
Kai pyuš vējis maganiņas.
50 [Bērzgales (Kuļņēvas-Labvāržu) Rz].

39307.

Rūtuojiet, munas puķes,
Vairs es jūsu nalaisteišu.
Es pamesšu jūs, puķeites,
Jaunuokai muoseņai,
Tei lai laista, tei lai audzē,
Tei lai vij vaiņadziņu.
194 [Krāslavas D].

39308.

Rozes zied dārziņā
Dzelteniem ziediņiem;
Tautu meita pievīlusi
Manu baltu bāleliņ'.
127 [Grostonas Md].

39309.

Rozes auga, magonītes,
Pie brālīša namdurvim;
Ka būs tāds, kas drīkstēs
Raut man vienu magonīti?
439 [Trikātas Vlk].

39310.

Samtenīte, rūtenīte,
Zied bāliņu dārziņā;
Samtenīte māsa bija,
Rūtenīte līgaviņa.
605 [Skolas].

39311.

Sarkanbalta roze auga
Liela ceļa maliņā.
Kam tu augi, kam ziedēji,
Kam puisēnus kairināji
Šādu gaŗu vasariņu?
263 [Mēmeles Jk].

39312.

Sarkans zied rožu dārzs,
Daiļa pate revētāja.
Vai tie akli, neredzēja,
Mani balti brāleliņi?
604 [Dažādi iesūtītāji].

39313.

Savu laiku ievas zied,
Savu laiku magonītes;
Savu laiku es ziedēšu
Skaistā rožu dārziņā.
192 [Kosas C].

- 438 -

39314.

Sedz, māmiņa, zelta sagšu,
Laid sudraba dārziņā:
Lai es visas zelta rozes
Aiz vaiņaga aizspraužu (aizspraužos).
489 [Vidsmuižas (Vidsmuižas, Gaļānu) Rz].

39315.

Sylta rosa, solta rosa,
Maņ ruožiņas naravātas;
Moza beju ravātuoja,
Nadreikstēju rosā īt.
73 [Ciblas (Eversmuižas) Ldz].

39316.

Sējat, brāļi, tīrumīnus,
Lai aug smuidra labībīna;
Sējat māsas, rožu dārzus,
Lai zied rozes, magonītes.
192 [Kosas C].

39317.

Sēju lielu rožu dārzu,
Sēju magoņu tīrumiņu;
Tautas jāja rozes raut,
Es par sētu magonēs.
184 [Ķēču Rg].

39318.

Sēju rūzes, i mogonas
Buoleleņa duorzeņā,
Ni zīd rūzjas, ni mogonas
Buoleleņa duorzeņā.
I pučeitja paŗadzjāja,
Ka es ilgi nadzeivuošu.
247 [Makašānu Rz].

39319.

Sēju rūžas, sēju mogonas,
Ni aug rūžas, ni aug mogonas;
Mušeit rūžas paredzēja,
Ka es ilgi nadzeivuošu.
604 [Dažādi iesūtītāji].

39320.

Sieju rūzys ustobā,
Maganeņis kambarī.
Ni aug rūžos ustobā,
Ni magonis kambarī;
Mušen pučys paredzē,
Ka es ilgi nadzeivoišu.
50 [Bērzgales (Kuļņēvas-Labvāržu) Rz].

39321.

Sēju rūtas, sēju mirtas,
Sēju savas jaunas dīnas;
Auga mirtas, auga rūtas,
Auga munas jaunas dīnas.
168 [Kalupes D].

39322.

Sēju ruožis, mogouneņis
Muolajā kaļniņā.
Zīdit ruožas, vai nazīdit,
Jau pādejuo vasariņa.
Raudi, muosiņ, vai naraudi,
Jau pādejīs vakariņš.
285 [Nirzas (Nerzas) Ldz].

39323.

Sylā īmu, sylā taku,
Sylā mani vajadzēja;
Sylā beja rūzis sātys,
Pa sileņu maganeņis.
170 [Kapiņu D].

393231.

Sylā eju, sylā taku,
Sylā man vajadzēja:
Sylā man tāvs ar muoti,
Pasileņā maganeņis.
559 [Rēzekne Rz apr.].

39324.

Skaista puķīt' noziedēja
Smilšainā kalniņā.
Es uzaugu daiļa meita
Mazajā ciemiņā.
378 [Seces Jk].

39325.

Skaistys rūžys, skaistys rūžys -
Kas tuos rūžys audzynuoja?
Skaista mjaita audzynuoja,
Pi lūdzeņa sādādama.
280 [Nautrēnu (Zaļmuižas) Ldz].

39326.

Smuka puķīt' kalnāi auga -
Kas to puķīt' iestādīja?
Smuka meitiņ iestādīja,
Pie māmiņas dzīvodam(a).
15 [Alūksnes Vlk].

39327.

Skrundenieku novadā
Baltas puķes pūļiem auga;
Sūtu vēsti pār novadu,
Lai nāk puķes izravēt.
398 [Skrundas Kld].

- 439 -

39328.

Staigā viegli, jaunā mārša,
Lai zemīte nerībēja;
Man' māmiņa rozes sēja
Avotiņa maliņā.
241 [Lubānas Md].

39329.

Steidzu savu rožu dārzu
Bez rasiņas izravēt,
Lai varētu rozes plaukt (plūkt),
Kad atjāja tautu dēls.
605 [Skolas].

39330.

Sveši ļaudis man vaicāja:
Ko dar' pati brāļa mās(a)?
Brāļa māsa puķes plūca
Savā rožu dārziņā.
604 [Dažādi iesūtītāji].

39331.

Tautām auga ozoliņi,
Man zied rozes dārziņā;
Tautiets rāva man rozītes,
Es nolauzu ozoliņu.
605 [Skolas].

39332.

Tautu meita, ne māsiņa,
Atdod manu kumeliņ(u)!
Kā es varu tev atdot -
Liela skāde notikusi.
364 [Sakas (Upesmuižas) Azp].

39333.

Tumši brūnas rozes zied
Bandinieka sētiņā;
Iet pa sētu dziedādama
Bandinieka klētiņā.
42 [Bauskas B].

39334.

Vecu mani vecināja -
Vēl neiešu šoruden:
Vēl tās manas sētas rozes
Pirmajās lapiņās.
217 [Lejasciema (Lejas) Vlk].

39335.

Visapkārt rozes sēju,
Vidū sēju magonītes.
Tautas jāja, rozes plūca,
Mūs' māsiņas magonītes.
119 [Gaujienas Vlk].

39336.

Zīd rūžiņa, maganiņa -
Man pēdējuo vasariņa:
Nūveist rūžas, maganiņas,
Es poša tautiņuos.
143 [Jāsmuižas D].

39337.

Ziedi, ziedi, magonīte,
Sarkaniemi ziediņiemi:
Rītu būs liela salna,
Nosals tavi balti zied.
410 [Stāmerienas Md].

39338.

Zied rozītes šovasar,
Iz akmeņa griezdamās;
Citu gad(u) neziedēs,
Ni brāliņa dārziņā.
259 [Mazzalves (Ērberģes) Jk].

- 440 -
Table of Contents |View Entire Work