HomeIntroductionBrowseImagesSearchLinks
Table of Contents |View Entire Work

3. Mati un galvas rota

5496.

Auga man gaŗi mati,
Auga barga valodiņa.
Pate glaužu gaŗus matus,
Tautas bargu valodiņu.
6 [Annas muižā (Ķēču pag. Rg)], 68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)], 75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)], 379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē], 407.

5497.

Auga man gaŗi mati,
Auga gudris padomīc.
Pate glaužu gaŗus matus,
Tautas gudru padomiņu.
281 [Nītaures, Siguldas un Cēsu apvidū (Rg, C)].

5498.

Augat, mani gaŗi mati,
Vizbuļos griezdamies;
No Vāczemes puiši nāca
Manu matu lūkoties.
241 [Blīdienē (Blīdienes pag. Tk)].

5499.

Augat, mani gaŗi mati,
Vizuļos cirzdamies.
Tie būs labi naidu celt,
Kad es iešu tautiņās.
379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

5500.

Bāliņos dzīvodama,
Kuplus matus audzināju:
Viena pati matu bize
Deviņiem žuburiem.
114 [Biksejā (Blomes pag. Vlk)].

5501.

Dižajami ozolami
Zelta zīle galiņā;
Mazajami brālītimi
Apzeltīti matu gali.
152 [Raibeniekos (Durbes pag. Lp)].

5502.

Dzeguzīt, dzeguzīt,
Atdod meitām suseklīt'!
Rītu būs svēta diena,
Meitām galva jāsukā.
379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

5503.

Dzeltān' bija man galviņa,
Sudrabota matu bize.
Ir dažam, ne vienam,
Mīlēj' mans augumiņš.
75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)].

5504.

Dzeltān' bija man' galviņa,
Ūdens zīļu vaiņadziņš.
Sāp sirsniņa, deg actiņas
Tautiešam raugoties.
92 [Mārcienā (Mārcienas pag. Md)].

5505.

Dzeltān' i man matiņi,
Sarkans rožu vaiņadziņš.
I derēt piederēja,
Māršu vidū līgojot.
104 [Zelgavā (Grostonas pag. Md)].

5506.

Dzeltān'ir man matiņi,
Sarkans rožu vainadziņš.
Tas lai mani bildināja,
Kam ābeļu kumeliņš.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

5507.

Dzelten' samta man matiņi,
Sarkan' rožu vainadziņš;
Puiši kājas nolauzuši,
Man pakaļ dzīdamies.
42 [Suntažos (Suntažu pag. Rg)].

1. Gluda gluda man galviņa,
Ūdens zīļu vainadziņš.
Skrien, puisīti, lauz galviņu,
Rokā mani nedabūji.
321 [Zasā (Zasas pag. Jk)].

5508.

Dzeltān' samta man matiņi,
Sarkans rožu vaiņadziņš.
Tādiem nieka puisīšiem
Ne virsū neskatos.
36 [Rikterē (Sidgundas pag. Rg)].

1. Sidrabiņa man matiņi,
Zelta viju vaiņadziņu.
Tādiem braku puisēniem
Ne virsū neskatos.
36 [Rikterē (Sidgundas pag. Rg)].

- 270 -

5509.

Dzeltān' samta man matiņi,
Sarkans rožu vainadziņš.
Vai tādēļ man atjāja
No Vāczemes precenieki?
15 [Jaunpilī (Zaubes pag. Rg)], 27 [Mālpilī (Mālpils pag. Rg)].

1. Zīlēm šuvu, rakstiem rakstu
Māsiņaji vaiņadziņu:
Tai atjāja no Kandavas
Kandaviešu precinieki.
379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

5510.

Dzelten' zīda man matiņi,
Sarkans zīļu vainadziņš.
Kas bij kāds saimenieks,
Nedrīkst manis bildināt.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

55101.

Iedzelteni man matiņi,
Zaļa zīda matpīnīte;
Gudrai dēla māmiņai
Auklēt manu arājiņu.
20 [Krapē (Krapas pag. Rg)].

5511.

Iedzeltāni man matiņi,
Zaļa zīda matu pīņa.
Vajag gudra tautu dēla,
Lai var gudri maldināt.
379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

5512.

Iedzelteni man matiņi,
Ūdens zīļu vainadziņš;
Tautiešam acis dega
Kā raibam vanagam.
23 [Lēdmanē (Lēdmanes pag. Rg)].

1. Es māmīni viena meita,
Kā baltaja linu sauja;
Puišeļiem acis deg
Kā raibiem suneļiem.
143 [Bārtā (Bārtas pag. Lp)].

5513.

Es, māmiņa, puišu dēļ
Gludas galvas nesukāju,
Tikai vien izsukāju
Rudzu rogu pielīdušu.
13 [Ikšķilē (Ikšķiles pag. Rg)].

5514.

Es meitiņa kā liepiņa,
Dzelten' samta matiņiem,
Sarkan' rožu vainadziņu
Deviņām lapiņām.
16 [Kastrānē (Kastrānes pag. Rg)].

5515.

Gludu galvu i saglaužu,
Cieti spiežu vainadziņu:
Es nedevu vējiņam
Savu matu purināt.
75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)].

5516.

Gludu glaužu sev galviņu,
Pērļu liku vainadziņu.
Ne pilīte nestāvēja
Manā matu galiņā.
377 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

5517.

Gludu gludu galvu glaužu,
Vītin viju vainadziņu.
To dēliņu karināju,
Kam nebija līgaviņas.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

5518.

Kad es biju jauna meita,
Man slotiņas nevajdzēja:
Norāvuse bizei galu,
Izslaucīju istabiņu.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

5519.

Ko tie manim labu dara,
Tie dzelteni gaŗi mati?
Nekā laba nedarīja,
Pie auguma piederēja.
13 [Ikšķilē (Ikšķiles pag. Rg)], 181 [Cīravā (Cīravas pag. Azp)].

5520.

Mati mani krepainīši (krēpainīši)
Ap to zīļu vainadziņu.
Saka tautas raudzīdamas:
Kas to krepu (krēpu) bildinās.
111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)].

5521.

Melna santa man matiņi,
Zaļa zīda matpīnīte;
Es varēju brīdināt
Zelta seglu jājējiņu.
325 [Secē (Seces pag. Jk)].

5522.

Melna samta man matiņi,
Zaļa zīda matpiniņi.
Saka tautas raudzīdami:
Gudram tādu bildināt.
373 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

- 271 -

5523.

Melna samta man matiņi,
Zaļa zīda matpenīte;
Vajag gudra (laba) tautas dēla,
Kas var mani bildināt.
300 [Kroņa Misas pagastā (Misas pag. B)].

5524.

Melna samta man matiņi,
Zaļa zīda matauklīte.
Vajag gudra tēva dēla,
Kas noņēma vainadziņu.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

5525.

Melna zīda man matiņi,
Zelta šņori šņorējami.
Nav neviena tēva dēla,
Kas var mani bildināt.
345 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

5526.

Melni mani mati bija,
Zaļas manas matu pinas.
Tautiešam dvēselīte
Kā ogliņa kvēlojās.
325 [Secē (Seces pag. Jk)].

5527.

Melni samta man matiņi,
Zaļa zīda matpīnīši;
Vēl jo skaisti piederēja
Sarkans zīļu vaiņadziņš.
714.

5528.

Pats audzēju līgaviņu
Dzeltāniem matiņiem,
Pats nopirku Vāczemē
Ūdens zīļu vainadziņu.
75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)].

5529.

Pin, māmiņa, man matiņus
Baltajā bantītē;
Tur stāvēja puiša sirds,
Manā matu galiņā.
76 [Gatartā (Gatartes pag. C)].

5530.

Pinu, pinu, viju, viju,
Pie bērziņa stāvēdama:
Zeltu pinu pīnītē,
Sudrabiņu vijiņā.
126 [Kroņa Lejas pagastā (Lejasciema pagastā Vlk)], 137 [Tirzā (Tirzas pag. Md)].

5531.

Pupu zīdu man' mateņi,
Z'ērņu zīdu vaiņuceņš.
Gudrejai māmeņai
Man' audzēt oruojēņu.
4271 [Rēzeknes apr.].

5532.

Saglaudu galviņu
Kā cielaviņa,
Uzliku vizuļu
Vainaciņu.
370 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

5533.

Ziedi, ziedi, ziedu pļava,
Dzeltāniem ziediņiem;
Audzi, audzi, brāļu māsa,
Dzeltāniem matiņiem.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

5534.

Zelta griezti man matiņi,
Sidrabiņa vaiņadziņš.
Būs māmiņa, kas man dos
Savu dēlu arājiņu.
6 [Annas muižā (Ķēču pag. Rg)].

5535.

Zelta griezti man matiņi,
Sudrabiņa vainadziņš.
Dažs gan bija nodomājis,
Nedrīkstēja bildināt.
18 [Kliģenē, Meņģelē, Plāterē (Zaubes, Meņģeles un Plāteres pag. Rg)].

5536.

Zelta griezti man matiņi,
Sudrabiņa vainadziņš.
Tam dēlam lūkoties,
Kas sudraba jostu joza.
246 [Lestenē (Lestenes pag. Tk)].

5537.

Skaistas meitas nezināja,
Kā i sevi izdarīt:
Sukā galvas, skrūzē matus,
Grieza bizas gredzenā.
Tāpat dara pakaļā
Dižanie tēva dēli:
Pirka elji, mazgā galvu,
Lai matiņi spīguļo.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

5538.

Smuka smuka tā eglīte
Smalkajāmi skujiņām;
Smuka smuka tā meitiņa
Dzeltainiemi matiņiem.
28 [Nītaurē (Nītaures pag. Rg)].

- 272 -

5539.

Sudrabiņa man matiņi,
Zelta liku vainadziņu.
Tā bij traka dēlu māte,
Kas man savu dēlu liedza.
224 [Kabilē (Kld)].

5540.

Sidraboti man matiņi,
Zelta viju vainadziņu.
Kur ta tāda māte būs,
Kas man savu dēlu dos?
281 [Nītaures, Siguldas un Cēsu apvidū (Rg, C)].

5541.

Sidrabiņa man matiņi,
Zelta viju vainadziņu,
Tādiem stātes puisīšiem
No tālienes lūkoties.
38 [Siguldā (Siguldas pag. Rg)].

5542.

Trīs zīdiņus matos pinu,
Abi gali sudraboti.
Tai bij arī mātei būt,
Kas man savu dēlu dod.
379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

5543.

Vaski vaski man matiņi,
Zelta kronis galviņā.
Ciema puiši, bāleliņi
Acis vien plīvināja.
1181 [Dūres pagastā (Vlk)].

38667.

Vai Dīveņ, vai Laimeņ,
Meitom lab' (tī) dzeivuoti:
Kas dīneņis gluda golva,
Kas svātdīnys bazneicā.
26 [Asūnes D].

38668.

Aiz kū man gluda golva,
Aiz kū man boltas kuojas?
Aiz oruju gluda golva,
Aiz kumeļi boltas kuojas.
35 [Baltinavas Abr].

38669.

Aug kociņis pie celmiņa,
Zeltītāmi lapiņām;
Aug meitiņa pie māmiņas,
Zeltainiem matiņiem.
273 [Mores Rg].

38670.

Bagāta maizīte,
Glaud manu galvu;
Māmiņa glaudīja,
Vējiņš purināja.
364 [Sakas (Upesmuižas) Azp].

38671.

Batarāga meita auga,
Dzeltēniem matiņiem;
Saimenieku tēvu dēli
Apkārt grieza kumeliņu.
449 [Ungurmuižas D].

38672.

Cauri gāju bērzu birzi,
Rokā nesu vainadziņ';
Lai tie man nenobira,
Brāļa pirkti vizulīš'.
241 [Lubānas Md].

38673.

Cielaviņa galvu glauda
Ezeriņa maliņā;
Es glaudīju gaŗus matus
Dūmainā istabā.
378 [Seces Jk].

38674.

Dievs dod manim šoruden
Dabūt šķidru galvas autu;
Nu jau manim apnikusi,
Tie zeltīti vizulīši.
184 [Ķēču Rg].

38675.

Dzeltenbalti man matiņi,
Sarkans zīda matentiņš (=mataukliņš?);
Sarkanbalta man mutīte,
Jaunu puišu nobučota.
16 [Alsungas (Alšvangas) Azp].

38676.

Dzelten' samta man matiņi,
Sarkans rožu vainadziņš;
Nekuŗš katris tēva dēls,
Paņems manu augumiņu.
386 [Sidgundas (Rikteres) Rg].

- 273 -

38677.

Dzaltoni muni matiņi,
Sorkons rūžu vainadziņš.
Nadreikst mani zadynuot,
Zadyn tautas tāvu ar muoti,
Vacuokū bruoleliņu.
503 [Višķu D].

38678.

Melni samta man matiņi,
Baltu rožu vainadziņis;
Nedrīkstēju tumsā ieti,
Ka tautiņas neierauga.
386 [Sidgundas (Rikteres) Rg].

38679.

Iedzelteni man matiņi,
Sarkan' zīda mataukliņa;
Tur stāvēja puišiem prāts,
Manos matu galiņos.
605 [Skolas].

38680.

As moza muosiņa,
Man gluda galviņa;
Es izlyku vyzbūlu
Vaiņucaņu.
425 [Šķaunes (Landskoronas) Ldz].

38681.

Es jau būtu izgājusi,
Kaut vizuļi neskanēši;
Kur pagriezu vainadziņu,
Tur vizuļi noskanēja.
605 [Skolas].

38682.

Es par tevi nebēdāju,
Slavenais tēva dēls.
Rīgā pirku vizulīšus,
Gaŗam gāju skanēdama.
198 [Krustpils D].

38683.

Jaunas meitas cimdus ada,
Dzelteniem rakstiņiem;
Dievs dos viņu valkātājus,
Dzelteniem matiņiem.
51 [Bērzpils (Domopoles) Abr].

38684.

Kad es biju jauna meita,
Es dažādi greznojos:
Sasukāju gludu galvu,
Sagriež' matus gurstītē.
560 [Rīga ].

38685.

Kam, māsīna, tu iegāji
Abelīšu dārzīnā?
Tev galvīna apbirusi
Baltābeļu ziedīniem.
94 [Dunikas Lp].

38686.

Kam tā meitīna
Dzelteniem matiem?
Brālīša māsīna,
Māmīnas meita.
94 [Dunikas Lp].

38687.

Lūk-lūkiem zalta burds
Muosiņai galviņā.
Kur jei jēmja, kas puordevja -
Mes bruolīši napierkam.
Reigā pierku, naudu devu,
Kroslavkā vyzulīšus.
194 [Krāslavas D].

38688.

Muna cyuka, sivēnīca,
Sarus vīn puriuoja;
Šuorudiņa jaunivīte,
Motus vīn škurynuoja.
605 [Skolas].

38689.

Mozajami meiteņom
Šolka bize pakaļā;
Leluokom gribējuos -
Tam tei skaiški napīdar.
51 [Bērzpils (Domopoles) Abr].

38690.

Muoseņ, muna jaunuokuo,
Tu vuocīša ļaudaviņa!
Kam tu augi skaista, bolta,
Dzaltonim mateņim.
576 [Varakļāni Rz apr.].

38691.

Muoseņ, zalta būržgoleņ,
Kam guoj' jauna tauteņuos?
Niuļa tovu motu goly
Zīd sudobra zīdeņim.
174 [Kārsavas Ldz].

38692.

Māte mani mazu bērnu
Eglienāi palaiduse.
Sarkanbalta man mutīte,
Lāču mēles nolaizīta;
Dzelten' krūžu man matiņi,
Egļu skuju piebiruši.
364 [Sakas (Upesmuižas) Azp].

- 274 -

38693.

Smuki, melni man matiņi,
Sarkans zīda mapentiņš.
Kad es gāju zeme rīb,
Akmens šķīla uguntiņ';
Tā ar vajag puisim būt,
Kas var mani bildināt.
16 [Alsungas (Alšvangas) Azp].

38694.

Melna santa man matiņi,
Zaļa zīda matpīnīta;
Tautiešam acis deg
Uz manim raugoties.
605 [Skolas].

38695.

Voskoni muni matiņi,
Sorkons rūžu vainadziņš;
Pīdarēt pīdarēja
Pi skaistuo augumiņa.
493 [Viļakas (Marienhauzes) Abr].

38696.

Maņ izauga gari lyni,
Dzaltonim pūguļim;
Es meitiņa kai līpeņa,
Dzaltonim mateņim.
265 [Mērdzenes (Michailovas) Ldz].

38697.

Nav laika, nav laika,
Muosiņ, īt tautiņuos.
Nyu zīdiņi pazīda
Tovu motu galiņā.
174 [Kārsavas Ldz].

386971.

Nava laika, nava laika,
Tev, muoseņ, tautās īt.
Niu vēl tovi motu goli
Zīd sudobra zīdiņim.
50 [Bērzgales (Kuļņēvas-Labvāržu) Rz].

38698.

Nevar galvu pagrozīt
Aiz lieliem vizuļiem;
To darīja div' bāliņi,
Viens otrā lūkodami.
198 [Krustpils D].

38699.

Nyu jau muna dīna ausa,
Nyu jau muna sauļa ļāca,
Nyu jau rožeņas pazīda
Munu motu gaļeņūs.
265 [Mērdzenes (Michailovas) Ldz].

38700.

Pie māmiņas dzīvodama,
Gaŗus matus audzināju;
Es sapinu gaŗu pīni,
Deviņiem žuburiem.
198 [Krustpils D].

38701.

Saglaudu galviņu,
Kā cielaviņa;
Ieraugu puisenīt,
Kā vanadziņ'.
235 [Litenes Md].

38702.

Sukā galvu, mazgā muti,
Iet dieniņa vakarā;
Lai tad jāja ciema puiši,
Kuŗu dienu gribēdami.
399 [Skujenes (Pils-Skujenes) C].

38703.

Sukoj' sovus matiņus
Smolku grebintiņu,
Palaižu sovus matiņus
Pa dziļu jyuru.
Pluovoj' muni matiņi
Pa dziļu jyuru.
365 [Sakstagalas Rz].

38704.

Sukājiet man galviņu,
Man galviņa nesukāta.
Triju rītu rasa stāv
Tavu matu galiņos.
3 [Adulienas Md].

38705.

Tei man tyka, tei patyka,
Kuŗa sēd vidiņā;
Boltu muti, gludu golvu,
Dzaltonim mateņim.
579 [Viļāni Rz apr.].

38706.

Vai es vien meita biju,
Vai man vien vainadziņš?
Melni samta man matiņi,
Zaļa zīda mapenīts.
424 [Svitenes (Švitenes) B].

- 275 -

38707.

Visas mazas meitenītes
Bandinieku līgaviņas;
Baltiem krekliem, baltiem vaigiem,
Dzelteniemi matiņiemi.
36 [Balvu Abr].

38708.

Zeileite vīn i pīvīle
Munu boltu bruolileņ(u);
Tei speidēja, tei vizēja,
Cytu lītu nadarīja.
605 [Skolas].

Table of Contents |View Entire Work