HomeIntroductionBrowseImagesSearchLinks
Table of Contents |View Entire Work

2. Seja, vaigu sārtums, acis, skaistums un daiļums vispār un auguma kopšana

5369.

Ailu ailu māmulīte,
Tu man' daiļu audzināji!
Pieci, seši tēva dēli
Kumeliņus kaldināja,
Kumeliņus kaldināja
Mani jāte lūkoties.
181 [Cīravā (Cīravas pag. Azp)].

5370.

Oi oi meitiņa,
Tavu gludu galviņu!
Tev pieder galviņa,
Man glāsīšana.
Oi oi meitiņa,
Tavu baltu mutīti!
Tev pieder mutīte,
Man bučošana.
Oi oi metiņa,
Tavu smuku pupīšu!
Tev pieder pupīši,
Man lūkošana.
1271 [Litenē (Litenes pag. Md)].

5371.

Ai dailaja ciema meita,
Dailis tavis augumīnis!
Dailis tavis augumīnis,
Prieks man tevi uzskatīt.
158 [Nīcā Tosmarē uc. (Lp)] (Nīcā).

5372.

Ai Dieviņi, es nezinu,
Kādēļ puiši mani mīl;
Ne es biju augstas kārtas,
Ne bagāta tēva meita.
Tādēļ puiši mani mīl,
Dēļ tā skaista augumiņa.
88 [Liezerē (Liezeres pag. Md)].

53721.

Vai platā rudzu eža,
Tavu greznu magonīšu!
Ai vecā māmuļiņa,
Tavu daiļu jaunuvīšu!
1880 [Jaunmuižā (Lutriņu pag. Kld)].

5373.

Ak tu meža ābelīte,
Tavu skaistu āboliņu (ziedēšanu)!
Vai pirtnieka māmuliņa,
Tavu skaistu dzeltainīti!
49 [Jaunatē (Vecates pag. Vlm)].

5374.

Aiz kalniņa noziedēja
Trīs diženas magonītes (ābelītes);
Ciemiņā nodzīvoja
Trīs diženas mātes meitas.
28 [Nītaurē (Nītaures pag. Rg)].

5375.

Aiz upītes balta meita, -
Kas to baltu balināja?
Vai tu pate balta augi,
Vai upīte balināja?
69 [Bikserē (Patkules pag. Md)].

- 253 -

5376.

Aug man divi bāleliņi
Zireņ' ziedu baltumiņu,
Zireņ' ziedu baltumiņu,
Zobeniņa asumiņu.
75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)].

53761.

Auga man bolti z'ērņi,
Auga bolti bruol'el'eņi;
Auga man nūrītn'ēši
Daugav'eņis mal'eņā.
4223 [Višķu pag. D].

5377.

Augu balta, augu gaŗa,
Sarkans rožu vainadziņis;
Tautu dēlu dvēselīte
Kā oglīte kvēlojās.
3301 [Pilskalnē (Pilskalnes pag. Il)].

5378.

Augu liepas kuplumiņu,
Magonīšu daiļumiņu,
Tad varēju tautas dēlus
Simtu jūdzu kaitināt.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

5379.

Augu liepas kuplumiņu,
Magoniņas daiļumiņu,
Tautām dusmas darīdama,
Māmiņai žēlabiņas.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

5380.

Augu niedres gaŗumiņu,
Magonītes daiļumiņu,
Lai varētu niecināt
Patīkamu tēva dēlu.
241 [Blīdienē (Blīdienes pag. Tk)].

5381.

Augu niedres gaŗumiņu,
Magonītes smukumiņu.
Dažam tautu dēliņam
Birst asaras skatoties.
224 [Kabilē (Kld)].

1. Augu ņiedras gaŗumiņu,
Magoniņas skaistumiņu:
Mati, mani brūni mati
Sudrabiņa stīdziņām,
Visas manas uzactiņas
Sudrabiņa vizināja.
Dažam tēva dēliņam
Birst asaras raugoties.
64 [Valmierā (Valmieras pag. Vlm)].

5382.

Augu niedres gaŗumiņu,
Magonītes graznumiņu,
Vēl nebiju tautiešam
Pēc prātiņa uzauguse.
161 [Alšvangā (Alšvangas pag. Azp)].

5383.

Augums ira, māmuliņa, -
Vai auguma vien būs gana?
Vajadzēs augumam
Piecu baltu villānīšu.
26 [Madlienā (Madlienas pag. Rg)].

5384.

Balti bija miežu milti,
Ko līdz balti, - sēnalaiņi;
Smukas, baltas bajār' meitas,
Ko līdz baltas, - netikušas.
191 [Kursīšos (Kursīšu pag. Kld)].

5385.

Baltu āvu, baltu sedzu,
Balts ir mans augumiņš;
Sazilējši, samelnējši
Sudrabiņa nesējiņi.
109 [Vestienā (Vestienas pag. Md)].

1. Zila bija, mella bija
Sudrabiņa valkātāja;
Es sarkana kā brūklīte
Baltajāi villainē.
156 [Vērgalē (Vērgaļu pag. Lp)].

5386.

Baltu sēju paladziņu,
Lai saulīte vaigu n'ēda;
Nava vairs tiki skaisti
Saules ēsti vaigu gali.
309 [Biržos (Biržu pag. Jk)].

5387.

Barojās sivēniņš,
Serus vien kustināja;
Daiļojās mātes meita,
Pierīt' vien balināja.
88 [Liezerē (Liezeres pag. Md)].

5388.

Bērziņ, tavu kuplumiņu
Līdz pašai zemītei;
Māsiņ, tavu daiļumiņu
Līdz pašam vecumam.
23 [Lēdmanē (Lēdmanes pag. Rg)], 319 [Neretā (Neretas pag. Jk)].

5389.

Bērziņam platas lapas,
Zemei labas, ne bērzam;
Tautām labis, ne māmiņai,
Mans raženis augumiņis.
181 [Cīravā (Cīravas pag. Azp)].

- 254 -

5390.

Bērziņš auga uz akmiņa
Apaļām lapiņām;
Bāliņam māsas auga
Apaļiem vaidziņiem.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

5391.

Brāļi mani kā ozoli,
Māršas manas kā liepiņas;
Es jau pate, brāļu māsa,
Kā rozīte dārziņā.
28 [Nītaurē (Nītaures pag. Rg)].

5392.

Brāļi mani kā pureņi,
Es māsiņa kā magona;
Kā magona iesēdos
Pureniņu vidiņā.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

5393.

Brīnumiemi roze zied,
Brīnumiemi magonīte;
Par brīnumu es izaugu
Skaista (viena) meita māmiņai.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

5394.

Daiļa biju mātes meita,
Daiļa gāju nāburgos,
Nāburdziņu dēliņiem
Sirdis vien kaitināju.
1411 [Jaunrozē (Jaunrozes pag. Vlk)].

5395.

Diženās, raženās,
Abas gāja vienu vietu.
Kam, Laimiņa, mani laidi
Nediženu, neraženu?
19 [Koknesē (Kokneses pag. Rg)].

5396.

Div' priedītes silāi auga,
Abas vienu gaŗumiņu;
Div' meitiņas ciemāi auga,
Abas vienu daiļumiņu.
196 [Rendā (Rendas pag. Kld)].

5397.

Dod, Laimiņa, tā ziedēt,
Kā zied lazda gavēnie:
Nei plūc meitas, nei ēd tārpi
Tai ziediņu vēsumā.
88 [Liezerē (Liezeres pag. Md)].

5398.

Dod, māmiņa, muižā mani,
Muižā laba dzīvošana:
Audzin' pupus, balsin' vaigus,
Staigā gūžas gorīdam.
119 [Ērģemē (Ērģemes pag. Vlk)].

5399.

Ekur (redz kur) kupli ozoliņi
No zemītes izauguši;
Ekur daiļi bāleliņi
No tās vecas māmuliņas.
200 [Skrundā (Skrundas pag. Kld)].

5400.

Ekur (redz kur) skaista tautu meita
Sēd ābeļu dārziņā:
Baltas zeķes, melnas kurpes,
Sarkans rožu vainadziņš.
26 [Madlienā (Madlienas pag. Rg)], 64 [Valmierā (Valmieras pag. Vlm)].

5401.

Ekur viena daiļa meita
Sēd ābeļu dārziņā,
Zaļus cimdus adīdama,
Villainītes rakstīdama.
73 [Dzērbenē (Dzērbenes pag. C)].

5402.

Es bij' laba, es dižana
Bandenieka līgaviņa:
Gaŗi mati, balti vaigi,
Sarkans zīļu vainadziņš.
16 [Kastrānē (Kastrānes pag. Rg)], 163 [Dzērvē (Dzērves pag. Azp)], 325 [Secē (Seces pag. Jk)].

5403.

Es bij' meita stalt' augusi,
Man bij kronis galviņā,
Man bij kronis galviņā,
Spožas kurpes kājiņās.
298 [Mežotnē (Mežotnes pag. B)].

5404.

Es mātei viena meita,
Es bij' visuskaistākā:
Man matiņi tīra zelta,
Man pupiņi sudraboti,
Visas manas uzactiņas
Zied kā kunga rožu dārzs.
16 [Kastrānē (Kastrānes pag. Rg)].

5405.

Es mātei viena meita,
Es tā visuskaistākā.
Jauni kungi, veci kungi,
Visi manis iemīlēja.
61 [Mazsalacā (Mazsalacas pag. Vlm)].

- 255 -

5406.

Es mātei viena meita,
Kā puķīte izauguse:
Pienu ēdu, pienu dzēru,
Pienā muti nomazgāju.
321 [Zasā (Zasas pag. Jk)].

5407.

Es mātei viena meita,
Kā Vāczemes magonīte;
No rozēm kurpes šuva,
No magonēm vilnainīti.
264 [Džūkstē (Džūkstes pag. Jg)].

5408.

Es mātei viena meita,
Kā Vāczemes cielaviņa:
Gludu galvu, baltu muti,
Sarkan' rožu vaiņaciņu.
324 [Sēļpilī (Sēļpils pag. Jk)].

5409.

Es meitiņa kā puķīte,
Kā Vāczemes maganiņa;
Kā puķīte es izaugu,
Kā magana noziedēju.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

5410.

Es meitiņa kā puķīte,
Kā Vāczemes magonīte,
Man ziedēja vaigu gali
Kā kundziņa rožu dārzs.
1411 [Jaunrozē (Jaunrozes pag. Vlk)].

5411.

Es meitiņa kā puķīte,
Kā Vāczemes magonīte;
Puiši kājas nodauzīja,
Man pakaļ dzīdamies.
3301 [Pilskalnē (Pilskalnes pag. Il)].

1. Puiši kājas nolauzuši,
Pakaļ manis dzīdamies.
Lai nolauž deguntiņu,
Rokā manis nedabūs.
48 [Alojā un Lielsalacā (Alojas un Salacas pag. Vlm)].

5412.

Es meitiņa kā puķīte,
Kā Vāczemes magonīte;
Uz man' visi puiši krita
Kā tie vēja vanadziņi.
290 [Lieliecavā (Iecavas pag. B)].

5413.

Es meitiņa kā puķīte,
Sarkans rožu vaiņadziņš.
Lai saskābtu ciema puiši,
Ka tie manis neredzēja.
98 [Praulienā (Praulienas pag. Md)].

5414.

Es meitiņa kā puķīte,
Sarkans rožu vaiņadziņš;
Tik vien man vainas bija:
Puišiem rokā nedevos.
40 [Slokā (Rg)] (Bigauņciemā).

5415.

Es meitiņa kā puķīte,
Sarkans rožu vainadziņš.
Uz manim puiši krita
Kā uz ogu vācelīti.
19 [Koknesē (Kokneses pag. Rg)].

5416.

Es mutīti nomazgāju
Āboliņa rasiņā(i),
Lai zied mani vaigu gali
Kā sarkanis āboliņš.
18 [Kliģenē, Meņģelē, Plāterē (Zaubes, Meņģeles un Plāteres pag. Rg)].

5417.

Es pateicu Laimiņai,
I savai mammiņai:
Laime skaistu audzināja,
Mamma kuplu darināja.
1271 [Litenē (Litenes pag. Md)].

5418.

Gan pazinu to meitiņu,
Kas pie mātes izaugusi:
Sārti vaigi, melnas acis,
Šķiltin šķīla valodiņu.
93 [Mēdzžlā (Mēdzžlas pag. Md)].

5419.

Godājiesi, augumiņ,
Es tev būšu palīdzēt:
Nes ar godu zīda rotu,
Pirkšu atkal sidrabiņa.
88 [Liezerē (Liezeres pag. Md)].

5420.

Godājies, augumiņ,
Es tev gribu palīdzēt,
Lai slavīte noslavēja
Pa visām maliņām.
321 [Zasā (Zasas pag. Jk)].

- 256 -

5421.

Godājies, augumiņ,
Es tev gribu palīdzēt.
Tev godiņš, man slavīte
No balto brāleliņu.
311 [Dzērvē, Susējā, Dignājā (Saukas Jk, Susējas Il, Dignājas Jk pag.)].

54211.

Grazni grazni ieva zied,
Vēl jo grazni ābelīte;
Grazni grazni jauni puiši,
Vēl jo graznas meitenītes.
161 [Alšvangā (Alšvangas pag. Azp)].

5422.

Izaug rozes, magonītes
Smalkajāmi lapiņām;
Izaug daiļas tautu meitas
Kā rozītes dārziņā.
325 [Secē (Seces pag. Jk)].

5423.

Jau tās munas malnas acs
Dažu puisi kairinuo.
Īt puiseits rauduodams,
Kai luocs auzas braucēdams.
434 [Ludzas un Abrenes apr.].

5424.

Kālabad miezītim
Balti milti, daudz sēnalu?
Kālabad bajāram
Daiļas meitas, netikušas?
143 [Bārtā (Bārtas pag. Lp)].

5425.

Kam Dieviņis mani vienu
Neraženu audzināja?
Ne tautiņas mani mīla,
Ne ieredza bāleliņi.
150 [Paplakā un Joguļos (Virgas pag. Lp)].

1. Kur es iešu, kur neiešu,
Tik nesmuka mātes meita?
Puiši mani nemīlēja,
Citas meitas niecenāja (nicināja).
15 [Jaunpilī (Zaubes pag. Rg)], 27 [Mālpilī (Mālpils pag. Rg)].

54251.

Ko degs lāga uguntiņš,
Ka nav lāga kūrējiņa?
Ko ģeld daiļš augumiņš,
Ka nav lāga tikumiņš?
116 [Bormaņu muižā (Trapenes pag. Vlk)].

54252.

Ko lielies, tu smildziņ,
Pret raženu rudzu lauku?
Ko lielies, tu puisīt,
Pretim manu augumiņu?.
203 [Usmā (Usmas pag. Vp)].

5426.

Ko līdz mani balti vaigi,
Sarkans rožu vaiņadziņis?
Netiklītis tēva dēlis
Man' asaru dzērējiņis.
156 [Vērgalē (Vērgaļu pag. Lp)].

5427.

Ko līdz mani gaŗi mati,
Ievu ziedu piebiruši?
Ko līdz mani balti vaigi,
Asarām izmirkuši?
264 [Džūkstē (Džūkstes pag. Jg)].

5428.

Kur tik dailas meitas auga,
Kā tai Drogas (NN) novadā?
Lai tā diža, lai tā maza,
Stotām šūti rinduciņi.
171 [Tāšu Padurē (Kalvenes pag. Azp)].

5429.

Kur tik saldas ogas auga (aug),
Kā kalniņa galiņā?
Kur tik daiļas meitas auga (aug),
Kā NN novadā?
41 [Stukmaņos (Pļaviņās Rg)], 187 [Graudupē (Rendas pag. Kld)], 203 [Usmā (Usmas pag. Vp)], 224 [Kabilē (Kld)], 226.

5430.

Kur tu augi, daiļa meita,
Ka es tevis neredzēju?
- Rīgā manim pirti kūra,
Vāczemē slotu lauza,
No jūriņas ūden' nesa
Ar zeltītu biķerīti,
Valmierā kreklu šuva
Ar dimanta podziņām.
88 [Liezerē (Liezeres pag. Md)].

5431.

Kur tu augi, melnacīte,
Ka es tevis neredzēju?
- Aiz Gaujiņas līcītē,
Mazajā ciemiņā.
134 [Sinolē (Sinoles pag. Vlk)].

5432.

Kur tu augi, melnacīte,
Kad es tevi neredzēju?
Jau tās tavas melnas acis
Dažu puisi karināja.
325 [Secē (Seces pag. Jk)].

- 257 -

5433.

Kur tu augi, ozoliņ,
Kad es tevi neredzēju?
Es izdzinu ganīdama
Visus tautu tīrumiņus.
324 [Sēļpilī (Sēļpils pag. Jk)].

5434.

Kur tu augi, skaista (smuka) meita,
Ka es tevi neredzēju?
Sasatiku pie vārtiņu,
Labrītiņu padodams.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

5435.

Kur tu augi, skaista meita,
Kad (Ka) es tevis neredzēju?
Vai tev' bija māmuliņa
Pūriņā audzējusi?
94 [Odzienā, Ļaudonas (Mētrienas pag. Md)].

5436.

Kur tu augi, smuka meita,
Ka (Kad) es tevi neredzēju?
- Es uzaugu pie māmiņas
Sarkan' rožu dārziņā.
241 [Blīdienē (Blīdienes pag. Tk)], 391 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

1. Kur tu augi, skaista meita,
Ka es tevi neredzēju?
- Apakš zilas debestiņas,
Ozoliņa pazarēs.
243 [Grenčos, Irlavā, Kūķos, Pētertālē (Grenču, Irlavas, Struteles pag. Tk)].

5437.

Kur tu augi, smuks puisīti,
Ka (Kad) es tevi neredzēju?
Es uzaugu uz akmeņa
Zilas jūras maliņā.
71 [Jaunbebros (Bebru pag. Rg)], 391 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

1. Kur tu augi, dižozols,
Ka es tevi neredzēju?
Kur tu augi, daiļš puisītis,
Kad es tevi neredzēj'.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

2. Kur tu augi, jauns puisīti,
Ka es tevi neredzēju?
- Pirtī augu, palāvē,
Pa lodziņu raudzījos.
224 [Kabilē (Kld)].

3. Kur tu augi, smuks puisīti,
Kad es tevi neredzēju?
- Es izaugu jūriņā,
Melnā jūras saliņā,
Melnā jūras saliņā,
Uz pelēka akmentiņa.
401 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

5438.

Kuŗa meita smuka,
Kuŗa bagāta?
Tā smuka meitiņa,
Kam sārti vaidziņi;
Tā bagāta,
Kam smukas drēbītes.
1311 [Apē (Vlk)].

5439.

Lai dižena, kas dižena,
Mātes meita, tā dižena;
Tēva dēli, purenīši,
Tie pacēla cepurīti.
97 [Vecpiebalgā (Vecpiebalgas pag. C)].

5440.

Lai snieg sniegi, lai līst līti,
Rītu iešu baznīcā;
Nežēloju zīda drēbju,
Godāj' savu augumiņu.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

5441.

Līdz pusīti es ielēcu
Sarkanās rozītēs,
Lai zied mani vaigu gali
Kā sarkani rožu ziedi.
335 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

54411.

Māmuļīte mani raida
Brūklenīšu palasīt;
Es neiešu, māmuļīte,
Es bij' pate brūklenīte.
224 [Kabilē (Kld)].

5442.

Māte mani audzināja
Kā liepiņu dārziņā,
Lai es augu smuka, slaika,
Kā rozīte ziedēdama.
325 [Secē (Seces pag. Jk)].

5443.

Man bij viens bālenītis
Kā ezera gaigalītis;
Ir to pašu meitas ķēra
Kā to vēja vanadziņu.
281 [Ūziņos (Jēkabnieku pag. Jg)].

5444.

Man meitiņas baltas auga
Kā baltie rācenīši:
Ik rītiņa mazgājās
Baltas kazas pieniņā.
324 [Sēļpilī (Sēļpils pag. Jk)].

- 258 -

5445.

Man sarkani vaigu gali
Līdzi rožu lapiņām.
Tam vēl bij tēvam būt,
Kas man savu dēlu deva.
207 [Dundagā (Dundagas pag. Vp)].

5446.

Meitiņ, tavu daiļumiņu
Līdz pašam vecumam!
Tevis dēļ jauni puiši
Mazgā muti, ķemmē matus.
88 [Liezerē (Liezeres pag. Md)].

5447.

NN māte savu meitu
Kā puķīti audzināja,
Kā puķīti, kā rozīti,
Kā sarkanu magonīti.
75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)].

5448.

Tārgale, Tārgale (=muižas vārds),
Tavu jaukumiņu!
Sniegs sniga laukā,
Rozītes (=meitas) ziedēja.
226 [Kandavā (Tl)].

5449.

Ne, puisīti, tevis dēļ
Es meitiņa skaista augu:
Pie maizītes es uzaugu,
Laime skaistu darināja.
28 [Nītaurē (Nītaures pag. Rg)].

5450.

Ne visiem vītoliem
Līdz zemītes zari līkst;
Ne visiem ļautiņiem
Patīk manis augumiņš.
206 [Kuldīgas apriņķī].

5451.

Nekur bija skaidrs ūdens,
Kā vienāi avotā;
Nekur bija daiļas meitas,
Kā ēdoles novadā.
208 [Ēdolē (Ēdoles pag. Vp)].

5452.

Nula es meita biju,
Nula meitas vārdu nešu,
Nula rozīt' i pazied
Manā vaigu galiņā.
68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)].

5453.

Ozols auga kalniņā(i)
Dreijātām(i) lapiņām;
Tā gribēja tautu dēls
Dreijāt savu augumiņu.
159 [Aizputē (Aizputes pag. Azp)], 195 [Raņķos (Raņķu pag. Kld)], 207 [Dundagā (Dundagas pag. Vp)], 2101 [Puzeniekos (Puzes pag. Vp)], 226 [Kandavā (Tl)], 263 [Dobelē], 264 [Džūkstē (Džūkstes pag. Jg)], 391 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

5454.

Palaid mani māmuliņa,
Brūklenīšu palasīt,
Lai es augu tik sarkana
Kā sarkana brūklenīte.
3302 [Susējā (Susējas pag. Il)].

5455.

Paldies saku Dieviņam,
Kas man' daiļu audzinājs:
Vesal's manas kājas rokas,
Dižans, skaistis augumiņš.
551 [Naukšēnos (Naukšēnu pag. Vlm)].

5456.

Paldies saku māmiņai,
Kas man' dailu audzējuse:
Roze zied ar magonu
Manā vaigu galiņā.
75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)].

5457.

Paldies saku māmiņai
Par to gaŗu deguniņu:
Kad es kritu no kumeļa,
Uz deguna atdūros.
218 [Aizupē (Aizupes pag. Tk)].

5458.

Patieš' i grib' džīvot,
Nepalaist augumiņa;
Patieš' mani māmuliņa
Šūpojusi, auklējusi.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

5459.

Pieder man balti vaigi,
Sarkans rožu vainadziņš. -
Rožu lapas novītušas,
Balti vaigi noraudāti.
208 [Ēdolē (Ēdoles pag. Vp)].

5460.

Reti reti tie siliņi
Ar baltiem ziediņiem:
Reta reta mātes meita
Sarkaniem vaidziņiem.
2291 [Sasmakas novadā (Ārlavas pag. Tl)].

- 259 -

5461.

Rozes zied dārziņā
Sarkaniem ziediņiem:
Meitas sēd istabā
Sarkaniem vaidziņiem.
274 [Zaļā muižā (Zaļenieku pag. Jg)].

5462.

Rozes zied, magonītes
Manu vaigu galiņos.
Dažu labu tēva dēlu
Tās rozītes karināja.
137 [Tirzā (Tirzas pag. Md)].

5463.

Rudzu puķe smuka auga,
Daiļu ziedu noziedēja;
Vēl daiļāki es ziedētu,
Kaut bagāts tēvs māmiņa.
278 [Sodu Sesavā (Sesavas pag. Jg)].

5464.

Sarkanbalti man vaidziņi
Līdz ar rožu lapiņām.
Tam vajaga zēnam būt,
Kas drīkst mani bildināt.
145 [Krotē un Bunkā (Krotes un Bunkas pag. Lp)].

5465.

Saulīt', sārta uzlēkdama,
Paliek bāla tecēdama;
Meitiņ', sārta uzaugdama,
Paliek bāla dzīvodama.
281 [Nītaures, Siguldas un Cēsu apvidū (Rg, C)], 115 [Jaunbilskā (Bilskas pag. Vlk)].

5466.

Žēl dažam, nevienam,
Par to manu augumiņu:
Redz raženi staigājam,
Ar godiņu dzīvojam.
159 [Aizputē (Aizputes pag. Azp)].

5467.

Ziedēj' mani balti vaigi
Sarkanām lāsītēm.
Dažam tēva dēliņam
Birst asaras raugoties.
318 [Lindes Birzgalē (Birzgales pag. Rg)].

5468.

Sīku seju man' māsiņa,
Smalku ratu villainītes;
Villainītes izauduse
Pa savam sejiņam.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

5469.

Skaista irbe siliņā
Cekuliņu darināja;
Skaista meita ciemiņā
Pierīt' vien balināja.
88 [Liezerē (Liezeres pag. Md)].

5470.

Skaista puķe izauguse
Mālaiņā kalniņā;
Skaista meita izauguse
Mazajā ciemiņā.
391 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

5471.

Skaista rozīt' i ziedēja
Manā vaigu galiņā.
Tautiešam dvēselīte
Kā guntiņa kvēlojās.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

5472.

Skaista skaista tā rozīte,
Kas zied kalna galiņā;
Vēl skaistāka tā meitiņa,
Kas to rozi iestādīja.
1311 [Apē (Vlk)].

5473.

Skaista skaista tu, meitiņa,
Par visāmi meitiņām;
Tevis dēļi jauni puiši
Raudādami vien staigāja.
196 [Rendā (Rendas pag. Kld)].

5474.

Skaisti zied zemenīte
Baltiem baltiem ziediņiem;
Daila aug zeltenīte
Sārtiem sārtiem vaidziņiem.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

1. Zied rozīte dārzmalā
Sārtiem sārtiem ziediņiem;
Aug meitiņa pie māmiņas
Sarkanbaltiem vaidziņiem.
345 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

5475.

Smuka, daiļa es izaugu
Bandinieka līgaviņa:
Smuidra, gaŗa, baltu seju,
Dzeltāniem matiņiem.
316 [Jēkabpilī].

5476.

Šmuka, gl'eita es izaugu,
Nasab'eidu saul'is, l'eita,
I ar puisi nagul'ēju,
Sova vaiga nasmol'ēju.
4270 [Viļēnu pag. Rz].

- 260 -

5477.

Smuka meita, skaista meita
Avotāi mazgājās,
Pate saules spožumā,
Drēbes sniega baltumā.
28 [Nītaurē (Nītaures pag. Rg)].

5478.

Smuka smuka tā meitiņa,
Tā kā jūras cielaviņa,
Staigāj' ciema pagalmā,
Sīkrozītes lasīdama.
3641 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

5479.

Smuki, melni man matiņi,
Pilni riekstu čaumalām;
Sarkanbalta man mutīte,
Jauna puiša nobučota.
161 [Alšvangā (Alšvangas pag. Azp)].

1. Smuka, balta man mutīte,
Briežu, lāču nolaizīta;
Mellu sprogu man matīni,
Pilli riekstu čaumalīnu.
185 [Lielezerē (Ezeres pag. Kld)].

5480.

Smuks puisītis, daiļa rota,
Iznesīga valodiņa,
Piesit piesi pie zābaka,
Lec kumeļam mugurā.
281 [Ūziņos (Jēkabnieku pag. Jg)].

5481.

Smuks puisītis, sārti vaigi,
Iet pa ceļu raudādams,
Līdz zemīti brūni svārki,
Turku jēra cepurīte.
28 [Nītaurē (Nītaures pag. Rg)].

5482.

Tā meitiņa kā puķīte
Pie māmiņas uzaugusi:
Jauka pati uzskatīt,
Jo jaukāka valodiņa.
310 [Dignājā (Dignājas pag. Jk)].

5483.

Tādi mani bāleliņi
Kā Vāczemes ozoliņi;
Es jau pati brāļu māsa,
Kā Vāczemes magonīte.
42 [Suntažos (Suntažu pag. Rg)].

54831.

Tai kalnē saldas ogas,
Ne vienē kalniņē;
Tai ciemē daiļas meitas,
Ne vienē novadē.
224 [Kabilē (Kld)].

5484.

Tīšām gāju pār novadu,
Tīšām tautu kaitināju,
Zināj' savu drošu prātu,
Savu skaistu augumiņu.
232 [Talsos (Tl)].

5485.

Tec, upīte, gana strauja,
Nemet liela līkumiņa;
Audz, māsiņa, gana skaista,
Nemin cita kājiņām.
45 [Vatrānē (Kastrānes pag. Rg)].

5486.

Trīs dižanas sārtas rozes
Kalniņā noziedēja;
Trīs dižani tēva dēli
Rasiņā mazgājās.
41 [Stukmaņos (Pļaviņās Rg)].

5487.

Trīs meitiņas māmiņai,
Visas vienu dailumiņu,
Visas vienu dailumiņu,
Visas vienu gaŗumiņu.
3301 [Pilskalnē (Pilskalnes pag. Il)].

5488.

Trīs priedītes siliņā,
Visas vienu gaŗumiņu;
Trīs meitiņas māmiņai,
Visas vienu daiļumiņu (skaistumiņu).
1181 [Dūres pagastā (Vlk)].

1. Dui svecītes jūŗā dega,
Abas vienu gaišumiņu;
Māmiņai dui meitiņas,
Abas vienu tikumiņu.
152 [Raibeniekos (Durbes pag. Lp)].

5489.

Vainadziņu darināju,
Kādu pati gribēdama;
Augumiņu nevarēju
Par Laimiņas laidumiņu.
13 [Ikšķilē (Ikšķiles pag. Rg)], 22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

5490.

Viena pate brūklenīte
Tālu spīdi kalniņā;
Viena pate daila meita,
Tālu tika daudzināta.
88 [Liezerē (Liezeres pag. Md)].

- 261 -

5491.

Viena pate mātei meita,
Saulē laist nedrīkstēja,
Saulē laist nedrīkstēja,
Lai vaidziņu nenoēd.
88 [Liezerē (Liezeres pag. Md)].

5492.

Velēj' baltu paladziņu,
Vai bij linu, vai pakulu;
Godēj' savu augumiņu,
Vai bij liels, vai bij mazs.
305 [Vīkstenē (Stelpes (?) pag. B)].

5493.

Visapkārt diena aust,
Vidū saule ritināja;
Visapkārt ķēžu josta,
Vidū mans augumiņš.
216 [Ventspilī].

5494.

Visi ļaudis to vien teica,
Ka man veca māmulīte;
Es meitiņa kā liepīte
No tās vecas māmulītes.
2291 [Sasmakas novadā (Ārlavas pag. Tl)].

5495.

Vismazā tērcītē
Visskaistās ievas zied;
Vismazā ciemiņā
Visskaistās zeltenītes.
551 [Naukšēnos (Naukšēnu pag. Vlm)].

38543.

Ai jel, manu skaļu balsi,
Sīku mazu augumīn'!
Skaļš balsīnis palīdzēja
Sīkajam augumam.
94 [Dunikas Lp].

38544.

Ai māmiņa (māsiņa), ai māmiņa,
Tavu daiļu augumiņu!
Tu uzaugi tieva gaŗa,
Tā kā viena spindzelīte.
378 [Seces Jk].

38545.

Ai vecā vecenīt (vecainīt),
Zied baltais dāboliņš.
Ai vecā māmuļīt,
Tev aug daiļas malējiņas.
290 [Ogres C].

38546.

Augu diža, neizaugu,
Apmetos pumpurīte;
Pērkat, brāļi, novadiņu,
Pumpurei grozīties.
200 [Kuldīgas Kld].

38547.

Aiz kū moza, aiz kū seika,
Aiz kū lela naizaugu?
Aiz tuo lela yudisneņa,
Aiz tūs gryutu dziernaveņu.
73 [Ciblas (Eversmuižas) Ldz].

38548.

Ak tu krupis tautu meita,
Tavu daiļu augumiņ'!
Zilas acis, sarkan' vaigi,
Mazu spicu deguntiņ'.
267 [Mērsraga Tl].

38549.

Ak tu krupis, tautu meita,
Tavu staltu augumiņu!
Velvēts kaklis, stāvus pupi,
Mazu strupu deguntiņu.
467 [Vārmes Kld].

38550.

Apeinīti, motyulīt,
Motoj maikstes garumiņu!
Muosiņ, tautu dzeltanīt,
Šmuidra audzi buoliņūs.
89 [Dricēnu Rz].

38551.

Es bij stalta tēva meita,
Man bij stalta raibaliņa;
Nezin kur atradīšu,
Tādu staltu tēva dēlu?
358 [Rugāju Abr].

38552.

Aug ābele, aug meitiņa,
Abas vienu daiļumiņu;
Balti ziedi ābelei,
Zilas acis meitiņai.
273 [Mores Rg].

38553.

Augumiņ, augumiņ,
Pats es tevi nevalkāšu;
Tautas tevi novalkās,
Novadiņu valdīdam(as).
188 [Klosteres (Klosteres-Aizputes) Azp].

- 262 -

38554.

Auguse, brieduse,
Tā tautu meita.
Ka gulu gulēja,
Kā dīķa dambis;
Ka sēdus sēdēja,
Kā siena kaudze.
188 [Klosteres (Klosteres-Aizputes) Azp].

38555.

Audz, muoseņ, šmuidra, gara,
Najuoj jauna tautiņuos:
Nūtrauksi tu sov' vareiti,
Kai saulīte reita rosu.
522 [Zvirgzdienes Ldz].

38556.

Augums maņ, augums maņ,
Na auguma vīņ vajag:
Ir maņ smuidrs augumiņš,
Vajag gudra padūmiņa.
522 [Zvirgzdienes Ldz].

38557.

Bolta puča pļavā zīd,
Es zīdēju bruoleņūs;
Boltu puču sīnā pļuove,
Man aizvede sveši ļaud's.
236 [Līvānu D].

38558.

Balta bija mūs māsiņa,
Kas to baltu balsināja?
Tēva rudzi, tēva mieži,
Mātes gudris padomiņš.
418 [Sunākstes Jk].

38559.

Bezdelīga čivināja,
Savus bērnus baŗodama;
Tā māmiņa man runāja,
Kā es liela uzaugusi.
605 [Skolas].

38560.

Bruoļi muni kai ūzuli,
Vedekleņis kai līpeņis;
Mani vīn muomuleņa
Tiki seiku auklējusi.
326 [Preiļu D].

38561.

Daiļa biju mātes meita,
Daiļa gāju nāburgos;
Nāburdziņa dēliņiemi
Sirdis vieni kaitināju.
215 [Lēdmanes Rg].

38562.

Dažam žāl, navīnam,
Muna šmuidra augumiņa;
Dazys lobs oruojeņš
Saujā mīdzja asareņis.
326 [Preiļu D].

38563.

Dižu manu dižumiņu,
Lepnu manu lepnumiņu;
Man sirsniņa nevēlās,
Ar nabaga parunāt.
443 [Turlavas Kld].

38564.

Es ar puišim nagulēju,
Sovas mutes nasmulēju.
Myusu puiši, kai šmūrguļi,
Beistās saules, beistās leita.
389 [Silajāņu Rz].

38565.

Es boltuoka, es skaistuoka,
Aiz vysomi muoseņom:
Pīnu ēžu, pīnu dzēru,
Suleņuosi mozguojūs.
389 [Silajāņu Rz].

38566.

Es bij smuka meitenīte:
Sarkan' vaigi, zilas acis;
Es mācēju tā izdieti,
Kā tā jūŗas cielaviņa.
575 [Valmiera Vlm apr.].

38567.

Es meitiņa maza maza,
Tā kā viena bambalīte;
Man puisīši apkārt lēca,
Kā bitītes stropiņam.
345 [Remtes Tk].

38568.

Es meitiņa, kā liepiņa,
Kā Vāczemes magonīt(e);
Puiši mani tā tīkoja,
Kā riekstiņu lagzdiņā.
200 [Kuldīgas Kld].

38569.

Es izaugu balta meita,
Kā baltais rācenīts:
Ik rītiņu mazgājos
Baltas govs pieniņā.
127 [Grostonas Md].

- 263 -

38570.

Es izaugu pi māmeņas,
Kai rūzīte duorzeņā;
Nūplyuc rūzei boltu zīdu,
Precej mani tautu dāls.
605 [Skolas].

38571.

Es izaugu skaista meita,
Kā skaistā zemenīte:
Sveši ļaudis priecājās
Par skaisto zemenīti.
127 [Grostonas Md].

38572.

Es uzaugu daiļa meita
No tās vecas māmulītes:
Eimu tautas šķirstīdama,
Kā kaņupes lauzīdama.
188 [Klosteres (Klosteres-Aizputes) Azp].

38573.

Es uzaugu kā puķīte
Treju kungu robežās;
Nedrīkstēja bildināt
Visu treju robežnieku.
146 [Jaungulbenes Md].

38574.

Es uzaugu koša, daiļa
Uz novada robežām:
Priekšā man pašu puiši
Cepurītes vien cilāja,
Pakaļā novadnieki,
Kā tārpiņi locījās.
443 [Turlavas Kld].

38575.

Es uzaugu pie māmiņas,
Kā rozīte dārziņā.
Man' aizveda tautiņās,
It kā skaistu rožu ziedu.
477 [Vecpils Lp].

38576.

Es uzaugu skaista meita,
Līgot gāju kaņepēs;
Puiši kājas nolauzuši,
Man pakaļ dzīdamies.
230 [Liezeres Md].

38577.

Es izaugu tieva gaŗa,
Robežnieka dēliņam:
Kā niedrīte locījos,
Robežiņus mērīdama.
263 [Mēmeles Jk].

38578.

Es izaugu tieva gaŗa,
Bandinieka līgaviņa:
Kā niedrīte līgojosi
Bandes lauku galiņāji.
200 [Kuldīgas Kld].

38579.

Es izaugu tieva gaŗa,
Novadiņa maliņā;
Iet novadu no novada,
Kā niedriņa līgojot.
335 [Puzes Vp].

38580.

Es nelauzu bērza zarus,
Ne ieviņas baltus ziedus;
Es uzaugu kā bērziņis,
Ievas ziedu daiļumiņu.
475 [Vecmuižas B].

38581.

Es nelauzu liepas zaru,
Ne ieviņas baltu ziedu;
Lai es augu kā liepiņa,
Kā ieviņa noziedēju.
605 [Skolas].

38582.

Gana man šā auguma,
Šā gudrā padomiņa;
Lai aug manas citas māsas,
Jo lielākas, jo gudrākas.
358 [Rugāju Abr].

38583.

Gudra gudra meitenīte,
Ni radzāta, ni dzierdāta;
Izauguse pi māmeņas,
Kai rūzīte duorzeņā.
605 [Skolas].

38584.

Gudra tava valodiņa,
Dižens tevim augumiņš.
Ko līdz tevim gudram būt,
Tu diženi nedzīvo.
39 [Bārtas Lp].

38585.

Īmu puišus bruočēdama,
Kai uobuļus svaidēdama;
Kurais tikai beiduos maņi,
Tū par kneisļi nūturēju.
265 [Mērdzenes (Michailovas) Ldz].

- 264 -

38586.

Jas mjaitiņa, kai pukeitja,
Bolta lynu snuotineitja:
Īmu gūrnus grūzeidama,
Jaunus puišus muoneidama.
194 [Krāslavas D].

38587.

Es bij' maza zeltenīte,
Ciemā tālu daudzināta;
To darīja skaista rota,
Mans daiļais augumiņš.
476 [Vecpiebalgas C].

38588.

Kad es beju jauna meita,
Kai ūdzeņa bryuklenīte;
Kad izguoju tauteņuos,
Apsavēļu kalniņā.
466 [Vārkavas D].

38589.

Kai jas beju moza moza,
Kai rudzeits vuorpiņā;
Kai izaugu lela lela,
Kai rožiņa duorziņā.
194 [Krāslavas D].

38590.

Kād' man, Dieviš dev',
Tād' māt' audzne:
Maz' līk' degantiņ',
Ar melim uzačim.
445 [Ugāles Vp].

38591.

Kam, apsīte, tieva augi,
Kam lapiņas drebināji?
Kam, meitiņa, daiļa augi
Kam puisīšus kaitināji?
302 [Pampāļu (Ezeres) Kld].

38592.

Kam par labu balts sniedziņš,
Kam mans daiļais augumiņš?
Zemītei balts sniedziņš,
Tautām daiļais augumiņš.
452 [Užavas (Zīras) Vp].

38593.

Kas par to, kas par to,
Kad man maģis augumiņis!
Ko lielie labu dara
Priekš manim maziņā?
306 [Patkules Md].

38594.

Gorda gorda tie ūdzeņa,
Kura saulī nūaugusja;
Skaista skaista muotis mjaita,
Kura pučuos izaugusja.
50 [Bērzgales (Kuļņēvas-Labvāržu) Rz].

38595.

Kad es augu, visi ļaudis to sacīja,
Ka es lepna, nerunāju.
Kad izaugu liela meita,
Visu gribu darināt.
429 [Taurkalna (Valles) B].

38596.

Kupla augu kā liepiņa,
Magoniņas daiļumiņu;
Māte prieka nevarēja,
Ļaudis lielu brīnumiņu.
507 [Zalves (Lielzalvas) Jk].

38597.

Kuplis kuplis tas bērziņis,
Līdz zemei zari līka;
Skaista skaista tā meitiņa,
Vasar' auga, ziem' ziedēja.
605 [Skolas].

38598.

Kupla (bija) man' aitiņa,
Kuplis mans augumiņš;
Kuplis mans augumiņš,
Kā aitiņas muguriņa.
605 [Skolas].

38599.

Kur tik skaistas ogas aug,
Kā kalniņa galiņā?
Kur tik daiļas meitas zied,
Kā tēvzemes novadā?
72 [Cesvaines Md].

38600.

Kur tu augi, smukā meitiņ,
Kad es tevi neredzēju?
Es izaugu pie māmiņas
Tā kā viena mamzelīte:
Baltās diegu zeķītēs,
Sarkanās kurpītēs.
263 [Mēmeles Jk].

38601.

Kur tu augi, smuka meita,
Ka es tevi neredzēj'?
Es izaugu kalniņā,
Sava tēva birztalā.
471 [Vecauces Jg].

- 265 -

38602.

Kur tu augi, daiļa meita,
Ka es tevis neredzēju?
Sniedz rociņu, dod mutītes,
Būsi mana līgaviņa.
364 [Sakas (Upesmuižas) Azp].

38603.

Kas grib baltu kviešu maizi,
Lai līst egļu līdumiņu;
Kas grib skaistu līgaviņu,
Lai dod naudu dreimaņam.
418 [Sunākstes Jk].

38604.

Kura meita smuidra, gaŗa,
Tej izauga kundziņam;
Kura auga zama, rasna,
Tej izauga oruojam;
Kura auga tymsa, bryuna,
Tej izauga čigonam.
170 [Kapiņu D].

38605.

Līdza manis vaiņadziņis,
Līdz brālīša cepurīt';
Līdzi mana māmuļīte,
Līdz brālīti audzinā(j').
188 [Klosteres (Klosteres-Aizputes) Azp].

38606.

Lēce sauleite, aplēce
Div' pukītes azarā;
Auga muosiņa, apauga
Div' boltūs buoleliņus.
247 [Makašānu Rz].

38607.

Liela kupla brāļu māsa,
Kas to kuplu darināja?
Brāļa sieki, pasijāni,
Tie to kuplu darināja.
391 [Sinoles Vlk].

38608.

Liela liela siena kaudze
Bāleliņa pagalmā;
Būs reiz puisis, kas dos naudu,
Kas to kaudzi kustinās.
48 [Bērzaunes Md].

38609.

Lielu mani daudzināja,
Kur man bija lielam iet?
Griesti manu galvu sit(a),
Salīkušam staigājot.
192 [Kosas C].

38610.

Muoseņ, tovu rūžu vaigu,
Smukom, gaišom acteņom;
Smukom, gaišom acteņom,
Dzaltonim moteņim.
89 [Dricēnu Rz].

38611.

Magonēm raibas lapas,
Skaistiem ziediem noziedēja;
Meitiņai skaisti vaigi,
Jaunībā staigājot.
190 [Kokneses Rg], 378 [Seces Jk].

38612.

Man bāliņi salielīja,
Es māsiņa maza maza.
Celiet mani augstā krēslā,
Lai es varu līdzā sēdēt.
228 [Liepnas (Lipnas) Abr].

38613.

Mans ražens augumiņš
Dažam žēli padarīj';
Dažs būt' sviedis, kaut varējis,
Ar akmeni mugurā.
605 [Skolas].

38614.

Man uzauga div' dēliņi,
Zirņa zieda greznumiņu;
Tai ar vajag mātei būt,
Kas varēs meitu dot.
443 [Turlavas Kld].

38615.

Maza biju, gudra biju,
Tinos kļavas lapiņās;
Lielajām, gudrajām,
Diena gāja meklējot.
46 [Beļavas Md].

38616.

Moza beju, kai pupiņa,
Ka stuovēju lejiņā;
Kad uzkuopu kaļniņā,
Leidz ar cytom muosiņom.
50 [Bērzgales (Kuļņēvas-Labvāržu) Rz].

38617.

Maza bija man kājiņa,
Maza vajga zābaciņa;
Nevajdzēs tautiešam
Daudz naudiņas iztērēt.
286 [Nītaures Rg].

- 266 -

38618.

Moza beju, nazynuoju,
Kai var puišus damuonīt;
Augšu lela, byušu gudra,
Turēš sīru ozūtī.
143 [Jāsmuižas D].

38619.

Mozys munys augumeņš,
Škir, Dīveņ, lelu daļu,
Kab tī maņa leli ļaud's
Nasameitu kuojeņom.
326 [Preiļu D].

38620.

Maza maza meitenīte
Puķes stāda dārziņā;
Baltas zeķes, melnas kurpes,
Sarkans rožu vainadziņis.
Kam lielāka uzaugusi,
Būtu manam bāleniņam.
241 [Lubānas Md].

38621.

Moza beju, skaista augu,
Lela beju natiklīte;
Kurs puisīts mani jems,
Lai vej garu puotadziņu.
35 [Baltinavas Abr].

38622.

Māmiņa man pārmeta,
Ka cinīša lilumai (lielumāji);
Kad māmiņa nu redzētu
Manu daiļu augumiņu.
599 [Kurzeme].

38623.

Māte mani audzināja,
Sinepiemi ēdināja;
Sinepiemi ēdināja,
Nātrienā sēdināja,
Lai es augu sīva, dzedra,
Kalpa vīra līgaviņa.
188 [Klosteres (Klosteres-Aizputes) Azp].

38624.

Māte mani gribējuse
Gaŗu meitu izaudzēt;
Vairāk briedu resnumāja,
Nekā augu gaŗumā.
39 [Bārtas Lp].

38625.

Mes muosiņas div' bejom,
Obi vīņa augumiņa;
Div' muosiņas, div' lasītes,
Divi jaukas volūdiņas.
348 [Rēznas (Rozenmuižas) Rz].

38626.

Miezīšam balts miltiņš,
Ko līdz balts - sēnalots;
Meitīnai daiļš augums,
Ko līdz daiļš - nedižens.
192 [Kosas C].

38627.

Mozi muni augumeņi,
Navarēju sejas sņāgti;
Mozi tāva kumēleņi,
Navarēju tautuos juoti.
50 [Bērzgales (Kuļņēvas-Labvāržu) Rz].

38628.

Muosiņ, muti nūmozgoj,
Zaļas zuoles rasiņā;
Lai zīd tovi byudiņi,
Kai zīd pļovā pučītes.
285 [Nirzas (Nerzas) Ldz].

38629.

Nava munūs radeņūs
Vīna moza cilvēceņa:
Mes muoseņas kuo līpeņas,
Mes bruoleņi kuo ūzuli.
143 [Jāsmuižas D].

38630.

Ne ar naudu es nopirku
Savu smuidru augumiņu;
To man dara brāļa maize,
Otra laba veselība.
241 [Lubānas Md].

38631.

Niedres gaŗa es izaugu,
Magonītes kuplumiņu;
Es varēju tautu dēlu,
I dzirdot nicināt.
205 [Kusas Md].

38632.

Nu zied ievas, nu ābel's,
Nu meitiņ's līdzē zied;
Nu puišiem gala dien',
Uz meitām raugoties.
546 [Kuldīga Kld apr.].

38633.

Nūle gribu meita būt,
Nūle sevi darināt:
Nūle mans augumiņš
Uz Laimiņu raudzījās.
322 [Praulienas Md].

- 267 -

38634.

Nyule muna dīna ausa,
Nyule muna saule lēcja;
Nyule rožiņa pazīda
Munu motu galiņūs.
425 [Šķaunes (Landskoronas) Ldz].

38635.

Opoli gurni,
Bolta lynu snuotinīte;
Īmu puišus bruokādama,
Kai luocs auzas braucīdama (braucīdams).
544 [Krāslava D apr.].

38636.

Opoļaņi man gūrņaņi,
Bolta lynu snuotineitja;
Īmu gūrnus grūzeidama,
Jaunus puišus muoneidama.
194 [Krāslavas D].

38637.

Ozoliņš, zemzarīts,
Dreijitam lapiņam;
Mans bāliš nevare
Dreijit sov' augamiņ'.
445 [Ugāles Vp].

38638.

Paldies saku māmiņai,
Kas man' daiļu izauklēj':
Ne man līka roka, kāja,
Ne kupriņa mugurā.
322 [Praulienas Md].

38639.

Paldies saku māmiņai,
Kas man daiļu audzināja;
Roze zied ar magoni
Manā vaigu galiņā.
286 [Nītaures Rg].

38640.

Paldies saku māmiņai,
Par tik daiļu lolājum':
Kur es gāju, zeme rīb,
Akmens šķīla uguntiņ'.
546 [Kuldīga Kld apr.].

38641.

Paldies saku māmiņai,
Par to gaŗu deguntiņu:
Pats es sēdu istabāi,
Deguns namā desas groza.
188 [Klosteres (Klosteres-Aizputes) Azp].

38642.

Rozes zied kalniņā,
Upe tek lejiņā;
Tur aug mana līgaviņa,
Kā puķīte dārziņā.
146 [Jaungulbenes Md].

38643.

Sārta sārta roze zied
Mana vaiga galīnā;
Dievīns zin(a), kur tas nāks,
Sārtas rozes ravētājs.
192 [Kosas C].

38644.

Sīku seju man māsiņa,
Smalku rakstu villainītes;
Pašā virsas villainē
Cūkacīši ierakstīti.
436 [Tirzas (Tirzas-Pils) Md].

38645.

Sīkas sīkas, mazas mazas
Kurzemnieku dzelteinītes.
Kā tās nebūs sīkas mazas,
Barga tēva audzinātas.
283 [Nīgrandas Azp].

38646.

Seika seika, zama zama
Lejiņā stuovādama;
Kad izkuopu kalneņā,
Leidz ar savu buoleleņu.
170 [Kapiņu D].

38647.

Skaista auga brāļu māsa,
Saulei acu nerādīja,
Tā būs laba, tā būs skaista,
Dzērājam kājas aut.
497 [Vīpes (Mežmuižas) D].

38648.

Skaisti auga meža roze,
Vēl skaistāki māju roze;
Daiļi auga mātes meita,
Vēl daiļāki tēva meita.
15 [Alūksnes Vlk].

38649.

Skaista puķe izauguse
Mālainā kalninā;
Skaista meita uzauguse
Mazajā ciemiņā.
335 [Puzes Vp].

- 268 -

38650.

Skaista roze dārziņā,
Kas to skaistu audzināja?
Skaista meita kambarī,
Kas to skaistu audzināja?
195 [Kraukļu Md].

38651.

Skaista zīd driču driva,
Aiz vysom driveņom;
Skaista auga maņ muoseņa,
Aiz vysom muoseņom.
89 [Dricēnu Rz].

38652.

Sīka maza man māsiņa,
Kā auziņa tīrumāi;
Lai bij sīka, lai bij maza,
Mīl tautām, bāliņiem.
224 [Lielvārdes Rg].

38653.

Skanēt skan, spīdēt spīd,
Man augot bālīnos;
Lai sajāja tuvu, tālu,
Par novadu tautu dēli.
399 [Skujenes (Pils-Skujenes) C].

38654.

Smuidra augu, gaŗa augu,
Tautām dusmas darīdama;
Tautām dusmas darīdama,
Bāliņiem žēlabas.
72 [Cesvaines Md].

38655.

Spūdra saulīte izlēca,
Nailgami vokoram;
Skaista muosiņa izauga,
Nagarami laiciņam.
182 [Kaunatas Rz].

38656.

Spūdra saulīt i izlēca,
Pie tumšā mākoņa;
Daiļa māsiņa izauga,
Pie nabaga brāleliņa.
281 [Neretas Jk].

38657.

Taujojīs tu, muosiņ,
Jo vēļ beja taujuotīs;
Nivīns puisīts nastuovēja
Tova šmuidra augumiņa.
389 [Silajāņu Rz].

38658.

Tā meitiņa kā puķīte,
Pēc māmiņas uzauguse;
Jauka pati uzskatīt,
Vēl jaukāka valodiņ(a).
72 [Cesvaines Md].

38659.

Tieva auga, kā niedrīte,
Magonītes kuplumā;
Tāda gaida tautu dēla,
Kā junkura atjājam.
97 [Dūres Vlk].

38660.

Tieva gaŗa es uzaugu
Pie bāliņa dzīvodama;
Kad izgāju tautiņās,
Kā ņiedriņa locījos.
3 [Adulienas Md].

38661.

Tīk, tautiet, ņem tu mani,
Ja netīk, tad neņem;
Es neiešu tevis dēļ,
Dreijāt savu augumiņu.
290 [Ogres C].

38662.

Trīs puķītes, zelta rozes,
Manu vaigu galiņā;
Ar to vienu zelta rozi
Puišus vien kaitināju.
46 [Beļavas Md].

38663.

Vai odiņi man noēde,
Vai sīkās masaliņas?
Ne ēd odi ne masalas -
Pašai sīks augumiņš.

38664.

Vai priekš kāda kūtra zirga
Tas baltais ābuliņš?
Vai priekš kāda netiklīša
Mans raženis augumiņš.
605 [Skolas].

38665.

Zaļuot zaļoj bryuklenīte,
Kot i zīmas soltumā;
Skaista beja tei muosiņa,
Kur' pi bruoļa dzeivuodama.
604 [Dažādi iesūtītāji].

- 269 -

38666.

Zīd rūžiņa, maganiņa,
Buoleliņa duorziņā:
Ni jei rūze, ni mogona,
Pate skaista izauguse.
35 [Baltinavas Abr].

Table of Contents |View Entire Work