HomeIntroductionBrowseImagesSearchLinks
Table of Contents |View Entire Work

- 247 -

1. Slaiks un gaŗš, zems un drukns, sīks un mazs augums

5294.

Vai vai tautu meita,
Tavu smuidru augumiņu!
Tu ar savu augumiņu
Puišiem dari traku galvu.
3161 [Līkuma Danenfeltes pag. (Sēļpils pag. Jk)], 324 [Sēļpilī (Sēļpils pag. Jk)].

5295.

Ai Laimiņa licējiņa,
Kam tu mani mazu liki!
Visi mani matu gali
Rasiņā nomirkuši.
324 [Sēļpilī (Sēļpils pag. Jk)].

5296.

Vai māsiņ, vai māsiņ,
Kur tu tāda strupa augi?
Tēvs, brāliņis gaŗi vīri,
Tu kā cepļa stumburīts.
220 [Dursupē (Zentenes pag. Tl)].

5297.

Aiz ko man līkas kājas,
Aiz ko kupris mugurā?
Man pārsita vecais brāls,
Līdumā ecējot.
95 [Odzienā, Vietalvas (Odzienas pag. Md)].

5298.

Aiz ko sīka, aiz ko maza,
Aiz ko liela neizaugu?
Teicās māte ielikusi
Sīkolīšu šūpulī.
379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

5299.

Audziet, mani bāleniņi,
Ozoliņa gaŗumiņu;
Man' auguma neraugāt,
Es tautiņu malējiņa.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

5300.

Augu tieva, augu gaŗa,
Līdz bāliņa neizaugu:
Kaut izaugtu līdz bāliņa,
Tad turētu tēva zemi.
1311 [Apē (Vlk)].

5301.

Bij man smuidris augumiņš,
Bij rotiņa darināta;
Labi ļaudis pa malām
Piešus vien balināja.
98 [Praulienā (Praulienas pag. Md)].

5302.

Brāļi mani kā ozoli,
Es māsiņa sīkaliņa;
Vai tādēļ sīkaliņa,
Ka sidraba nesējiņa?
141 [Vijciemā (Vijciema pag. Vlk)].

5303.

Brāļi mani lieli vīri,
Es māsiņa mazākā.
Šūniet man augstas kurpes,
Pirkat platu vainadziņu;
Aušu kurpes, likš' vainagu,
Būšu jūsu gaŗumiņu.
281 [Nītaures, Siguldas un Cēsu apvidū (Rg, C)].

1. Lieli mani bāleliņi,
Es māsiņa maza maza.
Šūniet man augstas kurpes,
Lai brāļiem līdzi stāvu.
75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)].

5304.

Brāļi mani lieli vīri,
Es māsiņa sīka maza,
Es māsiņa sīka maza,
Sīku rakstu rakstītāja.
21 [Krimuldā (Krimuldas pag. Rg)].

- 248 -

5305.

Daiļa mana rota bija,
Smuidris mans augumiņš.
Rotu pati darināju,
Laima smuidru augumiņu.
1181 [Dūres pagastā (Vlk)].

5306.

Dievīns manu augumīnu
Višai gaŗu audzināja,
Es apliku lindracīnus
Kā stumbiena galīnā.
61 [Mazsalacā (Mazsalacas pag. Vlm)].

5307.

Dēli auga kā ozoli
Augsta kalna galiņā;
Meitenītes lejiņā
Kā niedrītes šūpojās.
174 [Rudbāržos (Rudbāržu pag. Azp)].

5308.

Diža, cēla, smuidra liepa,
Kad tai lapas izplaukušas;
Vēl cēlāka tautu meita,
Kad tai gadu divdesmit.
199 [Veczvārdē (Zvārdes pag. Kld)].

5309.

Divas vien mēs māsiņas,
Abas vienu augumiņu.
Pirc (pērc), māmiņa, zīda kleitu,
To mēs abas valkāsim.
1411 [Jaunrozē (Jaunrozes pag. Vlk)].

5310.

Es apāvu baltas kājas
Avotiņa lejiņē,
Lai nekādi nelietīši
Neredz manu augumiņu.
2291 [Sasmakas novadā (Ārlavas pag. Tl)].

5311.

Es domāju gaŗa augt,
Gaŗu griezu villainīti;
Pēc pašai žēl nācās,
Pusciņš mirka rāviņā.
233 [Vandzenē (Vandzemes pag. Tl)].

5312.

Es izaugu liela meita
Līdz mežiņa galiņiem;
Kad uzliku vaņaciņu, -
Pāri meža galiņiem.
224 [Kabilē (Kld)].

5313.

Es izaugu līdz mežiem,
Pār mežiem vaiņadziņš.
Pērc, brālīti, vaŗa (zelta) šķēres
Mežiem galus līdzināt.
345 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

5314.

Es izaugu šmuidra, gaŗa,
Brāļam kauna darīdama;
Viens solītis, div' solīši
Par bāliņa pagalmiņu.
18 [Kliģenē, Meņģelē, Plāterē (Zaubes, Meņģeles un Plāteres pag. Rg)].

5315.

Es izaugu tieva, gaŗa
Uz trejām robežām;
Ziedēj' mans augumīns
Par deviņ' kungu valst'.
152 [Jērkulē (Krimuldas pag. Rg)].

5316.

Es māmiņai smīdris augu,
Daiļis manis kumeliņš.
Jūdzi tek tautu meita,
Pakaļ mani raudādama.
107 [Vietalvā (Vietalvas pag. Md)].

5317.

Es, puķīt, tevis dēļ
Šonakt miegu negulēju.
Smīdra, gaŗa, koša, balta,
Ražans linšu vaiņadzinis.
224 [Kabilē (Kld)].

5318.

Es snīdra, es gaŗa,
Es laba loka,
Es lēkšus pārlēcu
Par Daugaviņu.
172 [Rāvā (Rāvas pag. Lp)].

5319.

Es uzaugu liela meita
No tās mazas māmuļītes;
Tecēdama birzi loku,
Stāvēdama zvaigznes skaitu.
224 [Kabilē (Kld)].

1. Es izaugu diža meita
No tās mazas māmuļītes,
Gāju mežus šķirstīdama,
Koku galus locīdama.
179 [Vecsieksātē (Sieksātes pag. Azp)].

- 249 -

5320.

Es cerēju diža augt,
Es uzaugu dupurīts.
Šķiŗaties, smīdri ļaudis,
Lai dupuris grozījās.
216 [Ventspilī].

5321.

Gana man šā auguma,
Gan šā paša veiklumiņa;
Lai aug manas citas māsas,
Lai ņem manu veiklumiņu.
1181 [Dūres pagastā (Vlk)].

5322.

Gana man šā auguma,
Gana šā tikumiņa,
Apkaliet, bāleliņi,
Sīkajo sudrabiņu.
75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)].

5323.

Godājiet, bāleliņi,
Manu mazu augumiņu:
Šūniet man augstas kurpes,
Girciet augstu vainadziņu.
120 [Gaujienā (Gaujienas pag. Vlk)].

5324.

Godam dzimu, godam augu,
Godam gribu padzīvot;
Godam mans augumiņš,
Vai ir liels, vai ir mazs.
931 [Meirānos (Meirānu pag. Md)].

5325.

Godam manim linu krekli,
Godam linu paladziņi;
Godā manis augumiņš,
Vai bij liels, vai bij mazs.
312 [Ērberģē (Mazzalves pag. Jk)].

5326.

Izauga mātei
Brīnuma meita:
Kad stāvus stāvēja,
Kā priede, egle;
Kad sēdus sēdēja,
Kā siena kaudze;
Kad guļus gulēja,
Kā dīķa dambis.
174 [Rudbāržos (Rudbāržu pag. Azp)].

1. Uzaugu māmiņai
Briedīga meita:
Kad gulu gulēju,
Kā dīķa dambis;
Kad stāvus stāvēju,
Kā siena kaudze;
Kad sēdus sēdēju,
Kā laba pierte.
172 [Rāvā (Rāvas pag. Lp)].

5327.

Izaugu diža,
Sabriedu resna,
Dažam puišam
Žēl padarīju.
172 [Rāvā (Rāvas pag. Lp)].

5328.

Izaugu liela,
Sabriedu resna,
Ļaudīm brīnumi,
Man pašai prieks.
191 [Kursīšos (Kursīšu pag. Kld)].

5329.

Kā ziernītis mans tēvīnis,
Kā pupīna māmulīte;
Ekur stalti zēni aug
No tās mazas māmulītes!
164 [Dunalkā (Dunalkas pag. Azp)].

5330.

Kā varēju, tā dzīvoju
Ar to maģu augumiņu:
Ar pakāpu dzirnas griezu,
Stāvu audu audekliņu.
226 [Kandavā (Tl)].

5331.

Kālab diža neuzaugu,
Paliek' maza pumpurīte?
Pērkat, brāļi, novadiņu,
Pumpurītei grozīties.
190 [Kuldīgā].

1. Tēviņ, manu tēvulīti,
Pērc man lielu novadiņu,
Es uzaugu dupurīts,
Lai es varu grozīties.
185 [Lielezerē (Ezeres pag. Kld)].

5332.

Kniepē mani, māmuliņa,
Ar smalkām kniepītēm,
Lai es augu tieva, gaŗa
Kā Vāczemes kaņapīte.
342 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

5333.

Ko bij man tam darīt,
Mazs bij manis augumiņš:
Kur ļaudīm kājas mirka,
Tur mirkst man villainītes.
121 [Gulbenē (Md)].

- 250 -

5334.

Ko lielais labu dara
Pretī mani, mazāko?
To smalkumu i samalu,
To baltumu izvelēju.
92 [Mārcienā (Mārcienas pag. Md)], 335 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

5335.

Labāk augu zema resna,
Nekā augu tieva gaŗa:
Tievu gaŗu vējiņš loka,
Par pagalmu staigājot.
120 [Gaujienā (Gaujienas pag. Vlk)].

53351.

Lielajam, gaŗajam
Aiziet diena lokoties;
Es paviju vijamo
Ar mazo augumiņu.
75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)], 381 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

5336.

Māte auda platas sagšas,
Cerēj' mani diž' augam;
Villainīte zemi slauka,
Māte slauka asariņas.
172 [Rāvā (Rāvas pag. Lp)].

5337.

Man's māmiņa neielaida
Dzīpuriņu klētiņā:
Redzēj' mani gaŗ' augamu,
Gaŗus puškus puškojam.
93 [Mēdzžlā (Mēdzžlas pag. Md)].

5338.

Mans mazaiš augumīns
Ne pa vienu nebēdāja,
Ne pa kungu, ne pa darbu,
Ne pa ļaužu valodām.
61 [Mazsalacā (Mazsalacas pag. Vlm)].

5339.

Maza biju, balta gāju
Bāleliņa druviņā.
Vai tādēļ melna iešu,
Ka (Kad) man mazs augumiņš?
871 [Liepkalnes apk. (Liepkalnes pag. Md)], 100 [Rāmuļos (Rāmuļu pag. C)], 131 [Mēŗa muižā (Mēŗa pag. Vlk)], 377.

5340.

Maziņš mans augumiņš,
Dobra mana valodiņa;
Mazajam cilvēkam
Pieder dobra valodiņa.
32 [Paltmalē (Līgatnes pag. Rg)].

1. Lai man mazs augumiņš,
Man ērdava valodiņa;
Jo ērdava valodiņa
Der mazam augumam.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

5341.

Maziņš mans augumiņš,
Ēdra mana valodiņa.
Šķir, Dieviņi, man celiņu,
Ēdru manu valodiņu.
1181 [Dūres pagastā (Vlk)].

5342.

Maziņš mans augumiņš,
Prāva mana valodiņa;
Valodiņa palīdzēja
Mazajam augumam.
120 [Gaujienā (Gaujienas pag. Vlk)].

5343.

Meitas manim kungam gauda,
Nezināju, kālabad;
Tālabadu kungam gauda,
Ka man maģis augumīnis.
181 [Cīravā (Cīravas pag. Azp)].

5344.

Niedres gaŗumu izaugu,
Magonītes daiļumiņu;
Es varēju tautas dēlu
Ir dzirdot nicināt.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)], 408 [Krustpilī, Unguros un Stukmaņos (Krustpils, Ungurmuižas D un Pļaviņu Rg pag.)], 412 [Unguros (Ungurmuižas pag. D)].

5345.

Ņem mani, tautieti,
Neraugi mazu:
Cels mani kurpītes,
Cels vaiņadziņis.
166 [Gramzdā un Smaižos (Gramzdas un Aizviķu pag. Lp)], 191 [Kursīšos (Kursīšu pag. Kld)].

5346.

Neniecan', māmuliņ,
Manu mazu augumiņ':
Tā dižam, tā mazam
Zemē darbs, ne augš'.
213 [Zlēkās (Zlēku pag. Vp)].

5347.

Piemiņai es uzaugu
Savai vecai māmiņai:
Slīkst zemīte staigājot,
Skan debeši runājot.
181 [Cīravā (Cīravas pag. Azp)].

- 251 -

5348.

Šņorē mani, māmuliņa,
Ar sudraba šņorītēm,
Lai es augu tieva gaŗa,
Amatnieka līgaviņa.
26 [Madlienā (Madlienas pag. Rg)], 27 [Mālpilī (Mālpils pag. Rg)], 30 [Ozolu muižā, Suntažu draudzē], 36 [Rikterē (Sidgundas pag. Rg)], 144 [Gaviezē (Gaviezes pag. Lp)], 208 [Ēdolē (Ēdoles pag. Vp)], 239 [Vecaucē (Vecauces pag. Jg)], 241 [Blīdienē (Blīdienes pag. Tk)], 251 [Smukās (Remtes pag. Tk)], 260 [Mazberķenē (Mežmuižas pag. Jg)], 263 [Dobelē], 264 [Džūkstē (Džūkstes pag. Jg)], 3011 [Pomušas un Ārdzes pagastos (Ceraukstes pag. B)], 347 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

5349.

Sīka man i rotiņa,
Sīk' es pati nesājiņa;
Manis Dievs, mana Laime
Pa manim darināja.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

5350.

Sīka maza man māsiņa,
Vai bitītei rada bija?
Vai bij rada, vai ne rada,
Pašai sīkis augumiņš.
185 [Lielezerē (Ezeres pag. Kld)].

5351.

Sīka maza man māsiņa,
Vai bitītei radu bija?
Viena šauja sudrabiņa,
I tā paša nepanesa.
321 [Zasā (Zasas pag. Jk)].

5352.

Sīkas mazas man māsiņas,
Kā auziņas saaugušas;
Apkārt galdu sasēdušas,
Kā bitītes vīvināja.
379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

5353.

Sīkas mazas man māsiņas,
Kā auziņas saaugušas;
Citai pirku pa zīlītei,
Citai visu vaiņadziņu.
137 [Tirzā (Tirzas pag. Md)].

5354.

Sīkum' manu sīkumiņu,
Un vēl otru, mazumiņu!
Ziemu sniega nepabridu,
Vasar' zaļa dāboliņa.
321 [Zasā (Zasas pag. Jk)].

5355.

Skaista, slaika tā priedīte,
Kaut es arī tāda būtu!
Būt' man spēks strādājot,
Būtu solis tekājot.
88 [Liezerē (Liezeres pag. Md)].

5356.

Smieklā, brāļi, nelieciet,
Ja man mazs augumiņš;
Visu darbiņu darīšu
Ar citām māsiņām.
73 [Dzērbenē (Dzērbenes pag. C)].

5357.

Smieklā, ļaudis, nelieciet,
Ka man mazs augumiņš;
Es ar savu augumiņu
Sen pieviju vijamo.
73 [Dzērbenē (Dzērbenes pag. C)].

5358.

Snīdra augu, gaŗa augu
Līdz ar savu bāleliņu,
Lai stāv manis vaiņadziņis
Līdz ar brāļa cepurīti.
181 [Cīravā (Cīravas pag. Azp)].

5359.

Smuidra auga tā liepiņa
Lielupītes maliņā;
Vēl smuidrāka tā meitiņa,
Māmuliņas audzināta.
295 [Grienvaldē (Zālītes pag. B)].

5360.

Smidra, gaŗa es uzaugu
Uz novada robežām.
Novadnieku puisēniem
Sirdi vien ēdināju.
174 [Rudbāržos (Rudbāržu pag. Azp)].

5361.

Smuidra, gaŗa uzauguse, -
Kas man' gaŗu audzināja?
Laime gaŗu audzināja,
Māte kuplu darināja.
931 [Meirānos (Meirānu pag. Md)].

5362.

Smīdras priedes mežē auga,
Vēl smīdrākas laukmalē:
Smīdri puiši pārnovad',
Smīdri pašu novadē.
2291 [Sasmakas novadā (Ārlavas pag. Tl)].

5363.

Tā, bāliņ, tava vaina,
Ka es liela neuzaugu:
Kam tu mani agri cēli,
Guldīj' savu ļaudaviņu.
137 [Tirzā (Tirzas pag. Md)].

- 252 -

5364.

Tā, māmiņ, tava vaina,
Ka es liela neizaugu:
Kam tu mani agri cēli,
Aukstu rasu bridināji.
180 [Valtaiķos (Valtaiķu pag. Azp)].

5365.

Tik es raudu uz Laimiņas,
Tik uz savas māmuliņas:
Laimiņ' lika gaŗ' augumu,
Māmiņ' īsas vilnainītes.
324 [Sēļpilī (Sēļpils pag. Jk)].

5366.

Visas meitas man' apsmēja,
Ka man mazs augumiņš.
Vai meitiņas manis dēļ
Nav pūriņa piedarījšas?
69 [Bikserē (Patkules pag. Md)].

5367.

Visi ļaudis tā sacīja,
Ka es liela neaugot.
Es uzaugu tieva gaŗa,
Tad vēl briedu resnumā.
1411 [Jaunrozē (Jaunrozes pag. Vlk)].

5368.

Citas māsas kā liepiņas,
Kā ozoli brāleliņi.
Vai man' vienu māmuliņa
Sīku mazu auklējusi?
321 [Zasā (Zasas pag. Jk)].

Table of Contents |View Entire Work