HomeIntroductionBrowseImagesSearchLinks
Table of Contents |View Entire Work

AUGUMS

- 247 -

1. Slaiks un gaŗš, zems un drukns, sīks un mazs augums

5294.

Vai vai tautu meita,
Tavu smuidru augumiņu!
Tu ar savu augumiņu
Puišiem dari traku galvu.
3161 [Līkuma Danenfeltes pag. (Sēļpils pag. Jk)], 324 [Sēļpilī (Sēļpils pag. Jk)].

5295.

Ai Laimiņa licējiņa,
Kam tu mani mazu liki!
Visi mani matu gali
Rasiņā nomirkuši.
324 [Sēļpilī (Sēļpils pag. Jk)].

5296.

Vai māsiņ, vai māsiņ,
Kur tu tāda strupa augi?
Tēvs, brāliņis gaŗi vīri,
Tu kā cepļa stumburīts.
220 [Dursupē (Zentenes pag. Tl)].

5297.

Aiz ko man līkas kājas,
Aiz ko kupris mugurā?
Man pārsita vecais brāls,
Līdumā ecējot.
95 [Odzienā, Vietalvas (Odzienas pag. Md)].

5298.

Aiz ko sīka, aiz ko maza,
Aiz ko liela neizaugu?
Teicās māte ielikusi
Sīkolīšu šūpulī.
379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

5299.

Audziet, mani bāleniņi,
Ozoliņa gaŗumiņu;
Man' auguma neraugāt,
Es tautiņu malējiņa.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

5300.

Augu tieva, augu gaŗa,
Līdz bāliņa neizaugu:
Kaut izaugtu līdz bāliņa,
Tad turētu tēva zemi.
1311 [Apē (Vlk)].

5301.

Bij man smuidris augumiņš,
Bij rotiņa darināta;
Labi ļaudis pa malām
Piešus vien balināja.
98 [Praulienā (Praulienas pag. Md)].

5302.

Brāļi mani kā ozoli,
Es māsiņa sīkaliņa;
Vai tādēļ sīkaliņa,
Ka sidraba nesējiņa?
141 [Vijciemā (Vijciema pag. Vlk)].

5303.

Brāļi mani lieli vīri,
Es māsiņa mazākā.
Šūniet man augstas kurpes,
Pirkat platu vainadziņu;
Aušu kurpes, likš' vainagu,
Būšu jūsu gaŗumiņu.
281 [Nītaures, Siguldas un Cēsu apvidū (Rg, C)].

1. Lieli mani bāleliņi,
Es māsiņa maza maza.
Šūniet man augstas kurpes,
Lai brāļiem līdzi stāvu.
75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)].

5304.

Brāļi mani lieli vīri,
Es māsiņa sīka maza,
Es māsiņa sīka maza,
Sīku rakstu rakstītāja.
21 [Krimuldā (Krimuldas pag. Rg)].

- 248 -

5305.

Daiļa mana rota bija,
Smuidris mans augumiņš.
Rotu pati darināju,
Laima smuidru augumiņu.
1181 [Dūres pagastā (Vlk)].

5306.

Dievīns manu augumīnu
Višai gaŗu audzināja,
Es apliku lindracīnus
Kā stumbiena galīnā.
61 [Mazsalacā (Mazsalacas pag. Vlm)].

5307.

Dēli auga kā ozoli
Augsta kalna galiņā;
Meitenītes lejiņā
Kā niedrītes šūpojās.
174 [Rudbāržos (Rudbāržu pag. Azp)].

5308.

Diža, cēla, smuidra liepa,
Kad tai lapas izplaukušas;
Vēl cēlāka tautu meita,
Kad tai gadu divdesmit.
199 [Veczvārdē (Zvārdes pag. Kld)].

5309.

Divas vien mēs māsiņas,
Abas vienu augumiņu.
Pirc (pērc), māmiņa, zīda kleitu,
To mēs abas valkāsim.
1411 [Jaunrozē (Jaunrozes pag. Vlk)].

5310.

Es apāvu baltas kājas
Avotiņa lejiņē,
Lai nekādi nelietīši
Neredz manu augumiņu.
2291 [Sasmakas novadā (Ārlavas pag. Tl)].

5311.

Es domāju gaŗa augt,
Gaŗu griezu villainīti;
Pēc pašai žēl nācās,
Pusciņš mirka rāviņā.
233 [Vandzenē (Vandzemes pag. Tl)].

5312.

Es izaugu liela meita
Līdz mežiņa galiņiem;
Kad uzliku vaņaciņu, -
Pāri meža galiņiem.
224 [Kabilē (Kld)].

5313.

Es izaugu līdz mežiem,
Pār mežiem vaiņadziņš.
Pērc, brālīti, vaŗa (zelta) šķēres
Mežiem galus līdzināt.
345 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

5314.

Es izaugu šmuidra, gaŗa,
Brāļam kauna darīdama;
Viens solītis, div' solīši
Par bāliņa pagalmiņu.
18 [Kliģenē, Meņģelē, Plāterē (Zaubes, Meņģeles un Plāteres pag. Rg)].

5315.

Es izaugu tieva, gaŗa
Uz trejām robežām;
Ziedēj' mans augumīns
Par deviņ' kungu valst'.
152 [Jērkulē (Krimuldas pag. Rg)].

5316.

Es māmiņai smīdris augu,
Daiļis manis kumeliņš.
Jūdzi tek tautu meita,
Pakaļ mani raudādama.
107 [Vietalvā (Vietalvas pag. Md)].

5317.

Es, puķīt, tevis dēļ
Šonakt miegu negulēju.
Smīdra, gaŗa, koša, balta,
Ražans linšu vaiņadzinis.
224 [Kabilē (Kld)].

5318.

Es snīdra, es gaŗa,
Es laba loka,
Es lēkšus pārlēcu
Par Daugaviņu.
172 [Rāvā (Rāvas pag. Lp)].

5319.

Es uzaugu liela meita
No tās mazas māmuļītes;
Tecēdama birzi loku,
Stāvēdama zvaigznes skaitu.
224 [Kabilē (Kld)].

1. Es izaugu diža meita
No tās mazas māmuļītes,
Gāju mežus šķirstīdama,
Koku galus locīdama.
179 [Vecsieksātē (Sieksātes pag. Azp)].

- 249 -

5320.

Es cerēju diža augt,
Es uzaugu dupurīts.
Šķiŗaties, smīdri ļaudis,
Lai dupuris grozījās.
216 [Ventspilī].

5321.

Gana man šā auguma,
Gan šā paša veiklumiņa;
Lai aug manas citas māsas,
Lai ņem manu veiklumiņu.
1181 [Dūres pagastā (Vlk)].

5322.

Gana man šā auguma,
Gana šā tikumiņa,
Apkaliet, bāleliņi,
Sīkajo sudrabiņu.
75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)].

5323.

Godājiet, bāleliņi,
Manu mazu augumiņu:
Šūniet man augstas kurpes,
Girciet augstu vainadziņu.
120 [Gaujienā (Gaujienas pag. Vlk)].

5324.

Godam dzimu, godam augu,
Godam gribu padzīvot;
Godam mans augumiņš,
Vai ir liels, vai ir mazs.
931 [Meirānos (Meirānu pag. Md)].

5325.

Godam manim linu krekli,
Godam linu paladziņi;
Godā manis augumiņš,
Vai bij liels, vai bij mazs.
312 [Ērberģē (Mazzalves pag. Jk)].

5326.

Izauga mātei
Brīnuma meita:
Kad stāvus stāvēja,
Kā priede, egle;
Kad sēdus sēdēja,
Kā siena kaudze;
Kad guļus gulēja,
Kā dīķa dambis.
174 [Rudbāržos (Rudbāržu pag. Azp)].

1. Uzaugu māmiņai
Briedīga meita:
Kad gulu gulēju,
Kā dīķa dambis;
Kad stāvus stāvēju,
Kā siena kaudze;
Kad sēdus sēdēju,
Kā laba pierte.
172 [Rāvā (Rāvas pag. Lp)].

5327.

Izaugu diža,
Sabriedu resna,
Dažam puišam
Žēl padarīju.
172 [Rāvā (Rāvas pag. Lp)].

5328.

Izaugu liela,
Sabriedu resna,
Ļaudīm brīnumi,
Man pašai prieks.
191 [Kursīšos (Kursīšu pag. Kld)].

5329.

Kā ziernītis mans tēvīnis,
Kā pupīna māmulīte;
Ekur stalti zēni aug
No tās mazas māmulītes!
164 [Dunalkā (Dunalkas pag. Azp)].

5330.

Kā varēju, tā dzīvoju
Ar to maģu augumiņu:
Ar pakāpu dzirnas griezu,
Stāvu audu audekliņu.
226 [Kandavā (Tl)].

5331.

Kālab diža neuzaugu,
Paliek' maza pumpurīte?
Pērkat, brāļi, novadiņu,
Pumpurītei grozīties.
190 [Kuldīgā].

1. Tēviņ, manu tēvulīti,
Pērc man lielu novadiņu,
Es uzaugu dupurīts,
Lai es varu grozīties.
185 [Lielezerē (Ezeres pag. Kld)].

5332.

Kniepē mani, māmuliņa,
Ar smalkām kniepītēm,
Lai es augu tieva, gaŗa
Kā Vāczemes kaņapīte.
342 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

5333.

Ko bij man tam darīt,
Mazs bij manis augumiņš:
Kur ļaudīm kājas mirka,
Tur mirkst man villainītes.
121 [Gulbenē (Md)].

- 250 -

5334.

Ko lielais labu dara
Pretī mani, mazāko?
To smalkumu i samalu,
To baltumu izvelēju.
92 [Mārcienā (Mārcienas pag. Md)], 335 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

5335.

Labāk augu zema resna,
Nekā augu tieva gaŗa:
Tievu gaŗu vējiņš loka,
Par pagalmu staigājot.
120 [Gaujienā (Gaujienas pag. Vlk)].

53351.

Lielajam, gaŗajam
Aiziet diena lokoties;
Es paviju vijamo
Ar mazo augumiņu.
75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)], 381 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

5336.

Māte auda platas sagšas,
Cerēj' mani diž' augam;
Villainīte zemi slauka,
Māte slauka asariņas.
172 [Rāvā (Rāvas pag. Lp)].

5337.

Man's māmiņa neielaida
Dzīpuriņu klētiņā:
Redzēj' mani gaŗ' augamu,
Gaŗus puškus puškojam.
93 [Mēdzžlā (Mēdzžlas pag. Md)].

5338.

Mans mazaiš augumīns
Ne pa vienu nebēdāja,
Ne pa kungu, ne pa darbu,
Ne pa ļaužu valodām.
61 [Mazsalacā (Mazsalacas pag. Vlm)].

5339.

Maza biju, balta gāju
Bāleliņa druviņā.
Vai tādēļ melna iešu,
Ka (Kad) man mazs augumiņš?
871 [Liepkalnes apk. (Liepkalnes pag. Md)], 100 [Rāmuļos (Rāmuļu pag. C)], 131 [Mēŗa muižā (Mēŗa pag. Vlk)], 377.

5340.

Maziņš mans augumiņš,
Dobra mana valodiņa;
Mazajam cilvēkam
Pieder dobra valodiņa.
32 [Paltmalē (Līgatnes pag. Rg)].

1. Lai man mazs augumiņš,
Man ērdava valodiņa;
Jo ērdava valodiņa
Der mazam augumam.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

5341.

Maziņš mans augumiņš,
Ēdra mana valodiņa.
Šķir, Dieviņi, man celiņu,
Ēdru manu valodiņu.
1181 [Dūres pagastā (Vlk)].

5342.

Maziņš mans augumiņš,
Prāva mana valodiņa;
Valodiņa palīdzēja
Mazajam augumam.
120 [Gaujienā (Gaujienas pag. Vlk)].

5343.

Meitas manim kungam gauda,
Nezināju, kālabad;
Tālabadu kungam gauda,
Ka man maģis augumīnis.
181 [Cīravā (Cīravas pag. Azp)].

5344.

Niedres gaŗumu izaugu,
Magonītes daiļumiņu;
Es varēju tautas dēlu
Ir dzirdot nicināt.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)], 408 [Krustpilī, Unguros un Stukmaņos (Krustpils, Ungurmuižas D un Pļaviņu Rg pag.)], 412 [Unguros (Ungurmuižas pag. D)].

5345.

Ņem mani, tautieti,
Neraugi mazu:
Cels mani kurpītes,
Cels vaiņadziņis.
166 [Gramzdā un Smaižos (Gramzdas un Aizviķu pag. Lp)], 191 [Kursīšos (Kursīšu pag. Kld)].

5346.

Neniecan', māmuliņ,
Manu mazu augumiņ':
Tā dižam, tā mazam
Zemē darbs, ne augš'.
213 [Zlēkās (Zlēku pag. Vp)].

5347.

Piemiņai es uzaugu
Savai vecai māmiņai:
Slīkst zemīte staigājot,
Skan debeši runājot.
181 [Cīravā (Cīravas pag. Azp)].

- 251 -

5348.

Šņorē mani, māmuliņa,
Ar sudraba šņorītēm,
Lai es augu tieva gaŗa,
Amatnieka līgaviņa.
26 [Madlienā (Madlienas pag. Rg)], 27 [Mālpilī (Mālpils pag. Rg)], 30 [Ozolu muižā, Suntažu draudzē], 36 [Rikterē (Sidgundas pag. Rg)], 144 [Gaviezē (Gaviezes pag. Lp)], 208 [Ēdolē (Ēdoles pag. Vp)], 239 [Vecaucē (Vecauces pag. Jg)], 241 [Blīdienē (Blīdienes pag. Tk)], 251 [Smukās (Remtes pag. Tk)], 260 [Mazberķenē (Mežmuižas pag. Jg)], 263 [Dobelē], 264 [Džūkstē (Džūkstes pag. Jg)], 3011 [Pomušas un Ārdzes pagastos (Ceraukstes pag. B)], 347 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

5349.

Sīka man i rotiņa,
Sīk' es pati nesājiņa;
Manis Dievs, mana Laime
Pa manim darināja.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

5350.

Sīka maza man māsiņa,
Vai bitītei rada bija?
Vai bij rada, vai ne rada,
Pašai sīkis augumiņš.
185 [Lielezerē (Ezeres pag. Kld)].

5351.

Sīka maza man māsiņa,
Vai bitītei radu bija?
Viena šauja sudrabiņa,
I tā paša nepanesa.
321 [Zasā (Zasas pag. Jk)].

5352.

Sīkas mazas man māsiņas,
Kā auziņas saaugušas;
Apkārt galdu sasēdušas,
Kā bitītes vīvināja.
379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

5353.

Sīkas mazas man māsiņas,
Kā auziņas saaugušas;
Citai pirku pa zīlītei,
Citai visu vaiņadziņu.
137 [Tirzā (Tirzas pag. Md)].

5354.

Sīkum' manu sīkumiņu,
Un vēl otru, mazumiņu!
Ziemu sniega nepabridu,
Vasar' zaļa dāboliņa.
321 [Zasā (Zasas pag. Jk)].

5355.

Skaista, slaika tā priedīte,
Kaut es arī tāda būtu!
Būt' man spēks strādājot,
Būtu solis tekājot.
88 [Liezerē (Liezeres pag. Md)].

5356.

Smieklā, brāļi, nelieciet,
Ja man mazs augumiņš;
Visu darbiņu darīšu
Ar citām māsiņām.
73 [Dzērbenē (Dzērbenes pag. C)].

5357.

Smieklā, ļaudis, nelieciet,
Ka man mazs augumiņš;
Es ar savu augumiņu
Sen pieviju vijamo.
73 [Dzērbenē (Dzērbenes pag. C)].

5358.

Snīdra augu, gaŗa augu
Līdz ar savu bāleliņu,
Lai stāv manis vaiņadziņis
Līdz ar brāļa cepurīti.
181 [Cīravā (Cīravas pag. Azp)].

5359.

Smuidra auga tā liepiņa
Lielupītes maliņā;
Vēl smuidrāka tā meitiņa,
Māmuliņas audzināta.
295 [Grienvaldē (Zālītes pag. B)].

5360.

Smidra, gaŗa es uzaugu
Uz novada robežām.
Novadnieku puisēniem
Sirdi vien ēdināju.
174 [Rudbāržos (Rudbāržu pag. Azp)].

5361.

Smuidra, gaŗa uzauguse, -
Kas man' gaŗu audzināja?
Laime gaŗu audzināja,
Māte kuplu darināja.
931 [Meirānos (Meirānu pag. Md)].

5362.

Smīdras priedes mežē auga,
Vēl smīdrākas laukmalē:
Smīdri puiši pārnovad',
Smīdri pašu novadē.
2291 [Sasmakas novadā (Ārlavas pag. Tl)].

5363.

Tā, bāliņ, tava vaina,
Ka es liela neuzaugu:
Kam tu mani agri cēli,
Guldīj' savu ļaudaviņu.
137 [Tirzā (Tirzas pag. Md)].

- 252 -

5364.

Tā, māmiņ, tava vaina,
Ka es liela neizaugu:
Kam tu mani agri cēli,
Aukstu rasu bridināji.
180 [Valtaiķos (Valtaiķu pag. Azp)].

5365.

Tik es raudu uz Laimiņas,
Tik uz savas māmuliņas:
Laimiņ' lika gaŗ' augumu,
Māmiņ' īsas vilnainītes.
324 [Sēļpilī (Sēļpils pag. Jk)].

5366.

Visas meitas man' apsmēja,
Ka man mazs augumiņš.
Vai meitiņas manis dēļ
Nav pūriņa piedarījšas?
69 [Bikserē (Patkules pag. Md)].

5367.

Visi ļaudis tā sacīja,
Ka es liela neaugot.
Es uzaugu tieva gaŗa,
Tad vēl briedu resnumā.
1411 [Jaunrozē (Jaunrozes pag. Vlk)].

5368.

Citas māsas kā liepiņas,
Kā ozoli brāleliņi.
Vai man' vienu māmuliņa
Sīku mazu auklējusi?
321 [Zasā (Zasas pag. Jk)].

2. Seja, vaigu sārtums, acis, skaistums un daiļums vispār un auguma kopšana

5369.

Ailu ailu māmulīte,
Tu man' daiļu audzināji!
Pieci, seši tēva dēli
Kumeliņus kaldināja,
Kumeliņus kaldināja
Mani jāte lūkoties.
181 [Cīravā (Cīravas pag. Azp)].

5370.

Oi oi meitiņa,
Tavu gludu galviņu!
Tev pieder galviņa,
Man glāsīšana.
Oi oi meitiņa,
Tavu baltu mutīti!
Tev pieder mutīte,
Man bučošana.
Oi oi metiņa,
Tavu smuku pupīšu!
Tev pieder pupīši,
Man lūkošana.
1271 [Litenē (Litenes pag. Md)].

5371.

Ai dailaja ciema meita,
Dailis tavis augumīnis!
Dailis tavis augumīnis,
Prieks man tevi uzskatīt.
158 [Nīcā Tosmarē uc. (Lp)] (Nīcā).

5372.

Ai Dieviņi, es nezinu,
Kādēļ puiši mani mīl;
Ne es biju augstas kārtas,
Ne bagāta tēva meita.
Tādēļ puiši mani mīl,
Dēļ tā skaista augumiņa.
88 [Liezerē (Liezeres pag. Md)].

53721.

Vai platā rudzu eža,
Tavu greznu magonīšu!
Ai vecā māmuļiņa,
Tavu daiļu jaunuvīšu!
1880 [Jaunmuižā (Lutriņu pag. Kld)].

5373.

Ak tu meža ābelīte,
Tavu skaistu āboliņu (ziedēšanu)!
Vai pirtnieka māmuliņa,
Tavu skaistu dzeltainīti!
49 [Jaunatē (Vecates pag. Vlm)].

5374.

Aiz kalniņa noziedēja
Trīs diženas magonītes (ābelītes);
Ciemiņā nodzīvoja
Trīs diženas mātes meitas.
28 [Nītaurē (Nītaures pag. Rg)].

5375.

Aiz upītes balta meita, -
Kas to baltu balināja?
Vai tu pate balta augi,
Vai upīte balināja?
69 [Bikserē (Patkules pag. Md)].

- 253 -

5376.

Aug man divi bāleliņi
Zireņ' ziedu baltumiņu,
Zireņ' ziedu baltumiņu,
Zobeniņa asumiņu.
75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)].

53761.

Auga man bolti z'ērņi,
Auga bolti bruol'el'eņi;
Auga man nūrītn'ēši
Daugav'eņis mal'eņā.
4223 [Višķu pag. D].

5377.

Augu balta, augu gaŗa,
Sarkans rožu vainadziņis;
Tautu dēlu dvēselīte
Kā oglīte kvēlojās.
3301 [Pilskalnē (Pilskalnes pag. Il)].

5378.

Augu liepas kuplumiņu,
Magonīšu daiļumiņu,
Tad varēju tautas dēlus
Simtu jūdzu kaitināt.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

5379.

Augu liepas kuplumiņu,
Magoniņas daiļumiņu,
Tautām dusmas darīdama,
Māmiņai žēlabiņas.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

5380.

Augu niedres gaŗumiņu,
Magonītes daiļumiņu,
Lai varētu niecināt
Patīkamu tēva dēlu.
241 [Blīdienē (Blīdienes pag. Tk)].

5381.

Augu niedres gaŗumiņu,
Magonītes smukumiņu.
Dažam tautu dēliņam
Birst asaras skatoties.
224 [Kabilē (Kld)].

1. Augu ņiedras gaŗumiņu,
Magoniņas skaistumiņu:
Mati, mani brūni mati
Sudrabiņa stīdziņām,
Visas manas uzactiņas
Sudrabiņa vizināja.
Dažam tēva dēliņam
Birst asaras raugoties.
64 [Valmierā (Valmieras pag. Vlm)].

5382.

Augu niedres gaŗumiņu,
Magonītes graznumiņu,
Vēl nebiju tautiešam
Pēc prātiņa uzauguse.
161 [Alšvangā (Alšvangas pag. Azp)].

5383.

Augums ira, māmuliņa, -
Vai auguma vien būs gana?
Vajadzēs augumam
Piecu baltu villānīšu.
26 [Madlienā (Madlienas pag. Rg)].

5384.

Balti bija miežu milti,
Ko līdz balti, - sēnalaiņi;
Smukas, baltas bajār' meitas,
Ko līdz baltas, - netikušas.
191 [Kursīšos (Kursīšu pag. Kld)].

5385.

Baltu āvu, baltu sedzu,
Balts ir mans augumiņš;
Sazilējši, samelnējši
Sudrabiņa nesējiņi.
109 [Vestienā (Vestienas pag. Md)].

1. Zila bija, mella bija
Sudrabiņa valkātāja;
Es sarkana kā brūklīte
Baltajāi villainē.
156 [Vērgalē (Vērgaļu pag. Lp)].

5386.

Baltu sēju paladziņu,
Lai saulīte vaigu n'ēda;
Nava vairs tiki skaisti
Saules ēsti vaigu gali.
309 [Biržos (Biržu pag. Jk)].

5387.

Barojās sivēniņš,
Serus vien kustināja;
Daiļojās mātes meita,
Pierīt' vien balināja.
88 [Liezerē (Liezeres pag. Md)].

5388.

Bērziņ, tavu kuplumiņu
Līdz pašai zemītei;
Māsiņ, tavu daiļumiņu
Līdz pašam vecumam.
23 [Lēdmanē (Lēdmanes pag. Rg)], 319 [Neretā (Neretas pag. Jk)].

5389.

Bērziņam platas lapas,
Zemei labas, ne bērzam;
Tautām labis, ne māmiņai,
Mans raženis augumiņis.
181 [Cīravā (Cīravas pag. Azp)].

- 254 -

5390.

Bērziņš auga uz akmiņa
Apaļām lapiņām;
Bāliņam māsas auga
Apaļiem vaidziņiem.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

5391.

Brāļi mani kā ozoli,
Māršas manas kā liepiņas;
Es jau pate, brāļu māsa,
Kā rozīte dārziņā.
28 [Nītaurē (Nītaures pag. Rg)].

5392.

Brāļi mani kā pureņi,
Es māsiņa kā magona;
Kā magona iesēdos
Pureniņu vidiņā.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

5393.

Brīnumiemi roze zied,
Brīnumiemi magonīte;
Par brīnumu es izaugu
Skaista (viena) meita māmiņai.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

5394.

Daiļa biju mātes meita,
Daiļa gāju nāburgos,
Nāburdziņu dēliņiem
Sirdis vien kaitināju.
1411 [Jaunrozē (Jaunrozes pag. Vlk)].

5395.

Diženās, raženās,
Abas gāja vienu vietu.
Kam, Laimiņa, mani laidi
Nediženu, neraženu?
19 [Koknesē (Kokneses pag. Rg)].

5396.

Div' priedītes silāi auga,
Abas vienu gaŗumiņu;
Div' meitiņas ciemāi auga,
Abas vienu daiļumiņu.
196 [Rendā (Rendas pag. Kld)].

5397.

Dod, Laimiņa, tā ziedēt,
Kā zied lazda gavēnie:
Nei plūc meitas, nei ēd tārpi
Tai ziediņu vēsumā.
88 [Liezerē (Liezeres pag. Md)].

5398.

Dod, māmiņa, muižā mani,
Muižā laba dzīvošana:
Audzin' pupus, balsin' vaigus,
Staigā gūžas gorīdam.
119 [Ērģemē (Ērģemes pag. Vlk)].

5399.

Ekur (redz kur) kupli ozoliņi
No zemītes izauguši;
Ekur daiļi bāleliņi
No tās vecas māmuliņas.
200 [Skrundā (Skrundas pag. Kld)].

5400.

Ekur (redz kur) skaista tautu meita
Sēd ābeļu dārziņā:
Baltas zeķes, melnas kurpes,
Sarkans rožu vainadziņš.
26 [Madlienā (Madlienas pag. Rg)], 64 [Valmierā (Valmieras pag. Vlm)].

5401.

Ekur viena daiļa meita
Sēd ābeļu dārziņā,
Zaļus cimdus adīdama,
Villainītes rakstīdama.
73 [Dzērbenē (Dzērbenes pag. C)].

5402.

Es bij' laba, es dižana
Bandenieka līgaviņa:
Gaŗi mati, balti vaigi,
Sarkans zīļu vainadziņš.
16 [Kastrānē (Kastrānes pag. Rg)], 163 [Dzērvē (Dzērves pag. Azp)], 325 [Secē (Seces pag. Jk)].

5403.

Es bij' meita stalt' augusi,
Man bij kronis galviņā,
Man bij kronis galviņā,
Spožas kurpes kājiņās.
298 [Mežotnē (Mežotnes pag. B)].

5404.

Es mātei viena meita,
Es bij' visuskaistākā:
Man matiņi tīra zelta,
Man pupiņi sudraboti,
Visas manas uzactiņas
Zied kā kunga rožu dārzs.
16 [Kastrānē (Kastrānes pag. Rg)].

5405.

Es mātei viena meita,
Es tā visuskaistākā.
Jauni kungi, veci kungi,
Visi manis iemīlēja.
61 [Mazsalacā (Mazsalacas pag. Vlm)].

- 255 -

5406.

Es mātei viena meita,
Kā puķīte izauguse:
Pienu ēdu, pienu dzēru,
Pienā muti nomazgāju.
321 [Zasā (Zasas pag. Jk)].

5407.

Es mātei viena meita,
Kā Vāczemes magonīte;
No rozēm kurpes šuva,
No magonēm vilnainīti.
264 [Džūkstē (Džūkstes pag. Jg)].

5408.

Es mātei viena meita,
Kā Vāczemes cielaviņa:
Gludu galvu, baltu muti,
Sarkan' rožu vaiņaciņu.
324 [Sēļpilī (Sēļpils pag. Jk)].

5409.

Es meitiņa kā puķīte,
Kā Vāczemes maganiņa;
Kā puķīte es izaugu,
Kā magana noziedēju.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

5410.

Es meitiņa kā puķīte,
Kā Vāczemes magonīte,
Man ziedēja vaigu gali
Kā kundziņa rožu dārzs.
1411 [Jaunrozē (Jaunrozes pag. Vlk)].

5411.

Es meitiņa kā puķīte,
Kā Vāczemes magonīte;
Puiši kājas nodauzīja,
Man pakaļ dzīdamies.
3301 [Pilskalnē (Pilskalnes pag. Il)].

1. Puiši kājas nolauzuši,
Pakaļ manis dzīdamies.
Lai nolauž deguntiņu,
Rokā manis nedabūs.
48 [Alojā un Lielsalacā (Alojas un Salacas pag. Vlm)].

5412.

Es meitiņa kā puķīte,
Kā Vāczemes magonīte;
Uz man' visi puiši krita
Kā tie vēja vanadziņi.
290 [Lieliecavā (Iecavas pag. B)].

5413.

Es meitiņa kā puķīte,
Sarkans rožu vaiņadziņš.
Lai saskābtu ciema puiši,
Ka tie manis neredzēja.
98 [Praulienā (Praulienas pag. Md)].

5414.

Es meitiņa kā puķīte,
Sarkans rožu vaiņadziņš;
Tik vien man vainas bija:
Puišiem rokā nedevos.
40 [Slokā (Rg)] (Bigauņciemā).

5415.

Es meitiņa kā puķīte,
Sarkans rožu vainadziņš.
Uz manim puiši krita
Kā uz ogu vācelīti.
19 [Koknesē (Kokneses pag. Rg)].

5416.

Es mutīti nomazgāju
Āboliņa rasiņā(i),
Lai zied mani vaigu gali
Kā sarkanis āboliņš.
18 [Kliģenē, Meņģelē, Plāterē (Zaubes, Meņģeles un Plāteres pag. Rg)].

5417.

Es pateicu Laimiņai,
I savai mammiņai:
Laime skaistu audzināja,
Mamma kuplu darināja.
1271 [Litenē (Litenes pag. Md)].

5418.

Gan pazinu to meitiņu,
Kas pie mātes izaugusi:
Sārti vaigi, melnas acis,
Šķiltin šķīla valodiņu.
93 [Mēdzžlā (Mēdzžlas pag. Md)].

5419.

Godājiesi, augumiņ,
Es tev būšu palīdzēt:
Nes ar godu zīda rotu,
Pirkšu atkal sidrabiņa.
88 [Liezerē (Liezeres pag. Md)].

5420.

Godājies, augumiņ,
Es tev gribu palīdzēt,
Lai slavīte noslavēja
Pa visām maliņām.
321 [Zasā (Zasas pag. Jk)].

- 256 -

5421.

Godājies, augumiņ,
Es tev gribu palīdzēt.
Tev godiņš, man slavīte
No balto brāleliņu.
311 [Dzērvē, Susējā, Dignājā (Saukas Jk, Susējas Il, Dignājas Jk pag.)].

54211.

Grazni grazni ieva zied,
Vēl jo grazni ābelīte;
Grazni grazni jauni puiši,
Vēl jo graznas meitenītes.
161 [Alšvangā (Alšvangas pag. Azp)].

5422.

Izaug rozes, magonītes
Smalkajāmi lapiņām;
Izaug daiļas tautu meitas
Kā rozītes dārziņā.
325 [Secē (Seces pag. Jk)].

5423.

Jau tās munas malnas acs
Dažu puisi kairinuo.
Īt puiseits rauduodams,
Kai luocs auzas braucēdams.
434 [Ludzas un Abrenes apr.].

5424.

Kālabad miezītim
Balti milti, daudz sēnalu?
Kālabad bajāram
Daiļas meitas, netikušas?
143 [Bārtā (Bārtas pag. Lp)].

5425.

Kam Dieviņis mani vienu
Neraženu audzināja?
Ne tautiņas mani mīla,
Ne ieredza bāleliņi.
150 [Paplakā un Joguļos (Virgas pag. Lp)].

1. Kur es iešu, kur neiešu,
Tik nesmuka mātes meita?
Puiši mani nemīlēja,
Citas meitas niecenāja (nicināja).
15 [Jaunpilī (Zaubes pag. Rg)], 27 [Mālpilī (Mālpils pag. Rg)].

54251.

Ko degs lāga uguntiņš,
Ka nav lāga kūrējiņa?
Ko ģeld daiļš augumiņš,
Ka nav lāga tikumiņš?
116 [Bormaņu muižā (Trapenes pag. Vlk)].

54252.

Ko lielies, tu smildziņ,
Pret raženu rudzu lauku?
Ko lielies, tu puisīt,
Pretim manu augumiņu?.
203 [Usmā (Usmas pag. Vp)].

5426.

Ko līdz mani balti vaigi,
Sarkans rožu vaiņadziņis?
Netiklītis tēva dēlis
Man' asaru dzērējiņis.
156 [Vērgalē (Vērgaļu pag. Lp)].

5427.

Ko līdz mani gaŗi mati,
Ievu ziedu piebiruši?
Ko līdz mani balti vaigi,
Asarām izmirkuši?
264 [Džūkstē (Džūkstes pag. Jg)].

5428.

Kur tik dailas meitas auga,
Kā tai Drogas (NN) novadā?
Lai tā diža, lai tā maza,
Stotām šūti rinduciņi.
171 [Tāšu Padurē (Kalvenes pag. Azp)].

5429.

Kur tik saldas ogas auga (aug),
Kā kalniņa galiņā?
Kur tik daiļas meitas auga (aug),
Kā NN novadā?
41 [Stukmaņos (Pļaviņās Rg)], 187 [Graudupē (Rendas pag. Kld)], 203 [Usmā (Usmas pag. Vp)], 224 [Kabilē (Kld)], 226.

5430.

Kur tu augi, daiļa meita,
Ka es tevis neredzēju?
- Rīgā manim pirti kūra,
Vāczemē slotu lauza,
No jūriņas ūden' nesa
Ar zeltītu biķerīti,
Valmierā kreklu šuva
Ar dimanta podziņām.
88 [Liezerē (Liezeres pag. Md)].

5431.

Kur tu augi, melnacīte,
Ka es tevis neredzēju?
- Aiz Gaujiņas līcītē,
Mazajā ciemiņā.
134 [Sinolē (Sinoles pag. Vlk)].

5432.

Kur tu augi, melnacīte,
Kad es tevi neredzēju?
Jau tās tavas melnas acis
Dažu puisi karināja.
325 [Secē (Seces pag. Jk)].

- 257 -

5433.

Kur tu augi, ozoliņ,
Kad es tevi neredzēju?
Es izdzinu ganīdama
Visus tautu tīrumiņus.
324 [Sēļpilī (Sēļpils pag. Jk)].

5434.

Kur tu augi, skaista (smuka) meita,
Ka es tevi neredzēju?
Sasatiku pie vārtiņu,
Labrītiņu padodams.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

5435.

Kur tu augi, skaista meita,
Kad (Ka) es tevis neredzēju?
Vai tev' bija māmuliņa
Pūriņā audzējusi?
94 [Odzienā, Ļaudonas (Mētrienas pag. Md)].

5436.

Kur tu augi, smuka meita,
Ka (Kad) es tevi neredzēju?
- Es uzaugu pie māmiņas
Sarkan' rožu dārziņā.
241 [Blīdienē (Blīdienes pag. Tk)], 391 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

1. Kur tu augi, skaista meita,
Ka es tevi neredzēju?
- Apakš zilas debestiņas,
Ozoliņa pazarēs.
243 [Grenčos, Irlavā, Kūķos, Pētertālē (Grenču, Irlavas, Struteles pag. Tk)].

5437.

Kur tu augi, smuks puisīti,
Ka (Kad) es tevi neredzēju?
Es uzaugu uz akmeņa
Zilas jūras maliņā.
71 [Jaunbebros (Bebru pag. Rg)], 391 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

1. Kur tu augi, dižozols,
Ka es tevi neredzēju?
Kur tu augi, daiļš puisītis,
Kad es tevi neredzēj'.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

2. Kur tu augi, jauns puisīti,
Ka es tevi neredzēju?
- Pirtī augu, palāvē,
Pa lodziņu raudzījos.
224 [Kabilē (Kld)].

3. Kur tu augi, smuks puisīti,
Kad es tevi neredzēju?
- Es izaugu jūriņā,
Melnā jūras saliņā,
Melnā jūras saliņā,
Uz pelēka akmentiņa.
401 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

5438.

Kuŗa meita smuka,
Kuŗa bagāta?
Tā smuka meitiņa,
Kam sārti vaidziņi;
Tā bagāta,
Kam smukas drēbītes.
1311 [Apē (Vlk)].

5439.

Lai dižena, kas dižena,
Mātes meita, tā dižena;
Tēva dēli, purenīši,
Tie pacēla cepurīti.
97 [Vecpiebalgā (Vecpiebalgas pag. C)].

5440.

Lai snieg sniegi, lai līst līti,
Rītu iešu baznīcā;
Nežēloju zīda drēbju,
Godāj' savu augumiņu.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

5441.

Līdz pusīti es ielēcu
Sarkanās rozītēs,
Lai zied mani vaigu gali
Kā sarkani rožu ziedi.
335 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

54411.

Māmuļīte mani raida
Brūklenīšu palasīt;
Es neiešu, māmuļīte,
Es bij' pate brūklenīte.
224 [Kabilē (Kld)].

5442.

Māte mani audzināja
Kā liepiņu dārziņā,
Lai es augu smuka, slaika,
Kā rozīte ziedēdama.
325 [Secē (Seces pag. Jk)].

5443.

Man bij viens bālenītis
Kā ezera gaigalītis;
Ir to pašu meitas ķēra
Kā to vēja vanadziņu.
281 [Ūziņos (Jēkabnieku pag. Jg)].

5444.

Man meitiņas baltas auga
Kā baltie rācenīši:
Ik rītiņa mazgājās
Baltas kazas pieniņā.
324 [Sēļpilī (Sēļpils pag. Jk)].

- 258 -

5445.

Man sarkani vaigu gali
Līdzi rožu lapiņām.
Tam vēl bij tēvam būt,
Kas man savu dēlu deva.
207 [Dundagā (Dundagas pag. Vp)].

5446.

Meitiņ, tavu daiļumiņu
Līdz pašam vecumam!
Tevis dēļ jauni puiši
Mazgā muti, ķemmē matus.
88 [Liezerē (Liezeres pag. Md)].

5447.

NN māte savu meitu
Kā puķīti audzināja,
Kā puķīti, kā rozīti,
Kā sarkanu magonīti.
75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)].

5448.

Tārgale, Tārgale (=muižas vārds),
Tavu jaukumiņu!
Sniegs sniga laukā,
Rozītes (=meitas) ziedēja.
226 [Kandavā (Tl)].

5449.

Ne, puisīti, tevis dēļ
Es meitiņa skaista augu:
Pie maizītes es uzaugu,
Laime skaistu darināja.
28 [Nītaurē (Nītaures pag. Rg)].

5450.

Ne visiem vītoliem
Līdz zemītes zari līkst;
Ne visiem ļautiņiem
Patīk manis augumiņš.
206 [Kuldīgas apriņķī].

5451.

Nekur bija skaidrs ūdens,
Kā vienāi avotā;
Nekur bija daiļas meitas,
Kā ēdoles novadā.
208 [Ēdolē (Ēdoles pag. Vp)].

5452.

Nula es meita biju,
Nula meitas vārdu nešu,
Nula rozīt' i pazied
Manā vaigu galiņā.
68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)].

5453.

Ozols auga kalniņā(i)
Dreijātām(i) lapiņām;
Tā gribēja tautu dēls
Dreijāt savu augumiņu.
159 [Aizputē (Aizputes pag. Azp)], 195 [Raņķos (Raņķu pag. Kld)], 207 [Dundagā (Dundagas pag. Vp)], 2101 [Puzeniekos (Puzes pag. Vp)], 226 [Kandavā (Tl)], 263 [Dobelē], 264 [Džūkstē (Džūkstes pag. Jg)], 391 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

5454.

Palaid mani māmuliņa,
Brūklenīšu palasīt,
Lai es augu tik sarkana
Kā sarkana brūklenīte.
3302 [Susējā (Susējas pag. Il)].

5455.

Paldies saku Dieviņam,
Kas man' daiļu audzinājs:
Vesal's manas kājas rokas,
Dižans, skaistis augumiņš.
551 [Naukšēnos (Naukšēnu pag. Vlm)].

5456.

Paldies saku māmiņai,
Kas man' dailu audzējuse:
Roze zied ar magonu
Manā vaigu galiņā.
75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)].

5457.

Paldies saku māmiņai
Par to gaŗu deguniņu:
Kad es kritu no kumeļa,
Uz deguna atdūros.
218 [Aizupē (Aizupes pag. Tk)].

5458.

Patieš' i grib' džīvot,
Nepalaist augumiņa;
Patieš' mani māmuliņa
Šūpojusi, auklējusi.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

5459.

Pieder man balti vaigi,
Sarkans rožu vainadziņš. -
Rožu lapas novītušas,
Balti vaigi noraudāti.
208 [Ēdolē (Ēdoles pag. Vp)].

5460.

Reti reti tie siliņi
Ar baltiem ziediņiem:
Reta reta mātes meita
Sarkaniem vaidziņiem.
2291 [Sasmakas novadā (Ārlavas pag. Tl)].

- 259 -

5461.

Rozes zied dārziņā
Sarkaniem ziediņiem:
Meitas sēd istabā
Sarkaniem vaidziņiem.
274 [Zaļā muižā (Zaļenieku pag. Jg)].

5462.

Rozes zied, magonītes
Manu vaigu galiņos.
Dažu labu tēva dēlu
Tās rozītes karināja.
137 [Tirzā (Tirzas pag. Md)].

5463.

Rudzu puķe smuka auga,
Daiļu ziedu noziedēja;
Vēl daiļāki es ziedētu,
Kaut bagāts tēvs māmiņa.
278 [Sodu Sesavā (Sesavas pag. Jg)].

5464.

Sarkanbalti man vaidziņi
Līdz ar rožu lapiņām.
Tam vajaga zēnam būt,
Kas drīkst mani bildināt.
145 [Krotē un Bunkā (Krotes un Bunkas pag. Lp)].

5465.

Saulīt', sārta uzlēkdama,
Paliek bāla tecēdama;
Meitiņ', sārta uzaugdama,
Paliek bāla dzīvodama.
281 [Nītaures, Siguldas un Cēsu apvidū (Rg, C)], 115 [Jaunbilskā (Bilskas pag. Vlk)].

5466.

Žēl dažam, nevienam,
Par to manu augumiņu:
Redz raženi staigājam,
Ar godiņu dzīvojam.
159 [Aizputē (Aizputes pag. Azp)].

5467.

Ziedēj' mani balti vaigi
Sarkanām lāsītēm.
Dažam tēva dēliņam
Birst asaras raugoties.
318 [Lindes Birzgalē (Birzgales pag. Rg)].

5468.

Sīku seju man' māsiņa,
Smalku ratu villainītes;
Villainītes izauduse
Pa savam sejiņam.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

5469.

Skaista irbe siliņā
Cekuliņu darināja;
Skaista meita ciemiņā
Pierīt' vien balināja.
88 [Liezerē (Liezeres pag. Md)].

5470.

Skaista puķe izauguse
Mālaiņā kalniņā;
Skaista meita izauguse
Mazajā ciemiņā.
391 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

5471.

Skaista rozīt' i ziedēja
Manā vaigu galiņā.
Tautiešam dvēselīte
Kā guntiņa kvēlojās.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

5472.

Skaista skaista tā rozīte,
Kas zied kalna galiņā;
Vēl skaistāka tā meitiņa,
Kas to rozi iestādīja.
1311 [Apē (Vlk)].

5473.

Skaista skaista tu, meitiņa,
Par visāmi meitiņām;
Tevis dēļi jauni puiši
Raudādami vien staigāja.
196 [Rendā (Rendas pag. Kld)].

5474.

Skaisti zied zemenīte
Baltiem baltiem ziediņiem;
Daila aug zeltenīte
Sārtiem sārtiem vaidziņiem.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

1. Zied rozīte dārzmalā
Sārtiem sārtiem ziediņiem;
Aug meitiņa pie māmiņas
Sarkanbaltiem vaidziņiem.
345 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

5475.

Smuka, daiļa es izaugu
Bandinieka līgaviņa:
Smuidra, gaŗa, baltu seju,
Dzeltāniem matiņiem.
316 [Jēkabpilī].

5476.

Šmuka, gl'eita es izaugu,
Nasab'eidu saul'is, l'eita,
I ar puisi nagul'ēju,
Sova vaiga nasmol'ēju.
4270 [Viļēnu pag. Rz].

- 260 -

5477.

Smuka meita, skaista meita
Avotāi mazgājās,
Pate saules spožumā,
Drēbes sniega baltumā.
28 [Nītaurē (Nītaures pag. Rg)].

5478.

Smuka smuka tā meitiņa,
Tā kā jūras cielaviņa,
Staigāj' ciema pagalmā,
Sīkrozītes lasīdama.
3641 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

5479.

Smuki, melni man matiņi,
Pilni riekstu čaumalām;
Sarkanbalta man mutīte,
Jauna puiša nobučota.
161 [Alšvangā (Alšvangas pag. Azp)].

1. Smuka, balta man mutīte,
Briežu, lāču nolaizīta;
Mellu sprogu man matīni,
Pilli riekstu čaumalīnu.
185 [Lielezerē (Ezeres pag. Kld)].

5480.

Smuks puisītis, daiļa rota,
Iznesīga valodiņa,
Piesit piesi pie zābaka,
Lec kumeļam mugurā.
281 [Ūziņos (Jēkabnieku pag. Jg)].

5481.

Smuks puisītis, sārti vaigi,
Iet pa ceļu raudādams,
Līdz zemīti brūni svārki,
Turku jēra cepurīte.
28 [Nītaurē (Nītaures pag. Rg)].

5482.

Tā meitiņa kā puķīte
Pie māmiņas uzaugusi:
Jauka pati uzskatīt,
Jo jaukāka valodiņa.
310 [Dignājā (Dignājas pag. Jk)].

5483.

Tādi mani bāleliņi
Kā Vāczemes ozoliņi;
Es jau pati brāļu māsa,
Kā Vāczemes magonīte.
42 [Suntažos (Suntažu pag. Rg)].

54831.

Tai kalnē saldas ogas,
Ne vienē kalniņē;
Tai ciemē daiļas meitas,
Ne vienē novadē.
224 [Kabilē (Kld)].

5484.

Tīšām gāju pār novadu,
Tīšām tautu kaitināju,
Zināj' savu drošu prātu,
Savu skaistu augumiņu.
232 [Talsos (Tl)].

5485.

Tec, upīte, gana strauja,
Nemet liela līkumiņa;
Audz, māsiņa, gana skaista,
Nemin cita kājiņām.
45 [Vatrānē (Kastrānes pag. Rg)].

5486.

Trīs dižanas sārtas rozes
Kalniņā noziedēja;
Trīs dižani tēva dēli
Rasiņā mazgājās.
41 [Stukmaņos (Pļaviņās Rg)].

5487.

Trīs meitiņas māmiņai,
Visas vienu dailumiņu,
Visas vienu dailumiņu,
Visas vienu gaŗumiņu.
3301 [Pilskalnē (Pilskalnes pag. Il)].

5488.

Trīs priedītes siliņā,
Visas vienu gaŗumiņu;
Trīs meitiņas māmiņai,
Visas vienu daiļumiņu (skaistumiņu).
1181 [Dūres pagastā (Vlk)].

1. Dui svecītes jūŗā dega,
Abas vienu gaišumiņu;
Māmiņai dui meitiņas,
Abas vienu tikumiņu.
152 [Raibeniekos (Durbes pag. Lp)].

5489.

Vainadziņu darināju,
Kādu pati gribēdama;
Augumiņu nevarēju
Par Laimiņas laidumiņu.
13 [Ikšķilē (Ikšķiles pag. Rg)], 22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

5490.

Viena pate brūklenīte
Tālu spīdi kalniņā;
Viena pate daila meita,
Tālu tika daudzināta.
88 [Liezerē (Liezeres pag. Md)].

- 261 -

5491.

Viena pate mātei meita,
Saulē laist nedrīkstēja,
Saulē laist nedrīkstēja,
Lai vaidziņu nenoēd.
88 [Liezerē (Liezeres pag. Md)].

5492.

Velēj' baltu paladziņu,
Vai bij linu, vai pakulu;
Godēj' savu augumiņu,
Vai bij liels, vai bij mazs.
305 [Vīkstenē (Stelpes (?) pag. B)].

5493.

Visapkārt diena aust,
Vidū saule ritināja;
Visapkārt ķēžu josta,
Vidū mans augumiņš.
216 [Ventspilī].

5494.

Visi ļaudis to vien teica,
Ka man veca māmulīte;
Es meitiņa kā liepīte
No tās vecas māmulītes.
2291 [Sasmakas novadā (Ārlavas pag. Tl)].

5495.

Vismazā tērcītē
Visskaistās ievas zied;
Vismazā ciemiņā
Visskaistās zeltenītes.
551 [Naukšēnos (Naukšēnu pag. Vlm)].

38543.

Ai jel, manu skaļu balsi,
Sīku mazu augumīn'!
Skaļš balsīnis palīdzēja
Sīkajam augumam.
94 [Dunikas Lp].

38544.

Ai māmiņa (māsiņa), ai māmiņa,
Tavu daiļu augumiņu!
Tu uzaugi tieva gaŗa,
Tā kā viena spindzelīte.
378 [Seces Jk].

38545.

Ai vecā vecenīt (vecainīt),
Zied baltais dāboliņš.
Ai vecā māmuļīt,
Tev aug daiļas malējiņas.
290 [Ogres C].

38546.

Augu diža, neizaugu,
Apmetos pumpurīte;
Pērkat, brāļi, novadiņu,
Pumpurei grozīties.
200 [Kuldīgas Kld].

38547.

Aiz kū moza, aiz kū seika,
Aiz kū lela naizaugu?
Aiz tuo lela yudisneņa,
Aiz tūs gryutu dziernaveņu.
73 [Ciblas (Eversmuižas) Ldz].

38548.

Ak tu krupis tautu meita,
Tavu daiļu augumiņ'!
Zilas acis, sarkan' vaigi,
Mazu spicu deguntiņ'.
267 [Mērsraga Tl].

38549.

Ak tu krupis, tautu meita,
Tavu staltu augumiņu!
Velvēts kaklis, stāvus pupi,
Mazu strupu deguntiņu.
467 [Vārmes Kld].

38550.

Apeinīti, motyulīt,
Motoj maikstes garumiņu!
Muosiņ, tautu dzeltanīt,
Šmuidra audzi buoliņūs.
89 [Dricēnu Rz].

38551.

Es bij stalta tēva meita,
Man bij stalta raibaliņa;
Nezin kur atradīšu,
Tādu staltu tēva dēlu?
358 [Rugāju Abr].

38552.

Aug ābele, aug meitiņa,
Abas vienu daiļumiņu;
Balti ziedi ābelei,
Zilas acis meitiņai.
273 [Mores Rg].

38553.

Augumiņ, augumiņ,
Pats es tevi nevalkāšu;
Tautas tevi novalkās,
Novadiņu valdīdam(as).
188 [Klosteres (Klosteres-Aizputes) Azp].

- 262 -

38554.

Auguse, brieduse,
Tā tautu meita.
Ka gulu gulēja,
Kā dīķa dambis;
Ka sēdus sēdēja,
Kā siena kaudze.
188 [Klosteres (Klosteres-Aizputes) Azp].

38555.

Audz, muoseņ, šmuidra, gara,
Najuoj jauna tautiņuos:
Nūtrauksi tu sov' vareiti,
Kai saulīte reita rosu.
522 [Zvirgzdienes Ldz].

38556.

Augums maņ, augums maņ,
Na auguma vīņ vajag:
Ir maņ smuidrs augumiņš,
Vajag gudra padūmiņa.
522 [Zvirgzdienes Ldz].

38557.

Bolta puča pļavā zīd,
Es zīdēju bruoleņūs;
Boltu puču sīnā pļuove,
Man aizvede sveši ļaud's.
236 [Līvānu D].

38558.

Balta bija mūs māsiņa,
Kas to baltu balsināja?
Tēva rudzi, tēva mieži,
Mātes gudris padomiņš.
418 [Sunākstes Jk].

38559.

Bezdelīga čivināja,
Savus bērnus baŗodama;
Tā māmiņa man runāja,
Kā es liela uzaugusi.
605 [Skolas].

38560.

Bruoļi muni kai ūzuli,
Vedekleņis kai līpeņis;
Mani vīn muomuleņa
Tiki seiku auklējusi.
326 [Preiļu D].

38561.

Daiļa biju mātes meita,
Daiļa gāju nāburgos;
Nāburdziņa dēliņiemi
Sirdis vieni kaitināju.
215 [Lēdmanes Rg].

38562.

Dažam žāl, navīnam,
Muna šmuidra augumiņa;
Dazys lobs oruojeņš
Saujā mīdzja asareņis.
326 [Preiļu D].

38563.

Dižu manu dižumiņu,
Lepnu manu lepnumiņu;
Man sirsniņa nevēlās,
Ar nabaga parunāt.
443 [Turlavas Kld].

38564.

Es ar puišim nagulēju,
Sovas mutes nasmulēju.
Myusu puiši, kai šmūrguļi,
Beistās saules, beistās leita.
389 [Silajāņu Rz].

38565.

Es boltuoka, es skaistuoka,
Aiz vysomi muoseņom:
Pīnu ēžu, pīnu dzēru,
Suleņuosi mozguojūs.
389 [Silajāņu Rz].

38566.

Es bij smuka meitenīte:
Sarkan' vaigi, zilas acis;
Es mācēju tā izdieti,
Kā tā jūŗas cielaviņa.
575 [Valmiera Vlm apr.].

38567.

Es meitiņa maza maza,
Tā kā viena bambalīte;
Man puisīši apkārt lēca,
Kā bitītes stropiņam.
345 [Remtes Tk].

38568.

Es meitiņa, kā liepiņa,
Kā Vāczemes magonīt(e);
Puiši mani tā tīkoja,
Kā riekstiņu lagzdiņā.
200 [Kuldīgas Kld].

38569.

Es izaugu balta meita,
Kā baltais rācenīts:
Ik rītiņu mazgājos
Baltas govs pieniņā.
127 [Grostonas Md].

- 263 -

38570.

Es izaugu pi māmeņas,
Kai rūzīte duorzeņā;
Nūplyuc rūzei boltu zīdu,
Precej mani tautu dāls.
605 [Skolas].

38571.

Es izaugu skaista meita,
Kā skaistā zemenīte:
Sveši ļaudis priecājās
Par skaisto zemenīti.
127 [Grostonas Md].

38572.

Es uzaugu daiļa meita
No tās vecas māmulītes:
Eimu tautas šķirstīdama,
Kā kaņupes lauzīdama.
188 [Klosteres (Klosteres-Aizputes) Azp].

38573.

Es uzaugu kā puķīte
Treju kungu robežās;
Nedrīkstēja bildināt
Visu treju robežnieku.
146 [Jaungulbenes Md].

38574.

Es uzaugu koša, daiļa
Uz novada robežām:
Priekšā man pašu puiši
Cepurītes vien cilāja,
Pakaļā novadnieki,
Kā tārpiņi locījās.
443 [Turlavas Kld].

38575.

Es uzaugu pie māmiņas,
Kā rozīte dārziņā.
Man' aizveda tautiņās,
It kā skaistu rožu ziedu.
477 [Vecpils Lp].

38576.

Es uzaugu skaista meita,
Līgot gāju kaņepēs;
Puiši kājas nolauzuši,
Man pakaļ dzīdamies.
230 [Liezeres Md].

38577.

Es izaugu tieva gaŗa,
Robežnieka dēliņam:
Kā niedrīte locījos,
Robežiņus mērīdama.
263 [Mēmeles Jk].

38578.

Es izaugu tieva gaŗa,
Bandinieka līgaviņa:
Kā niedrīte līgojosi
Bandes lauku galiņāji.
200 [Kuldīgas Kld].

38579.

Es izaugu tieva gaŗa,
Novadiņa maliņā;
Iet novadu no novada,
Kā niedriņa līgojot.
335 [Puzes Vp].

38580.

Es nelauzu bērza zarus,
Ne ieviņas baltus ziedus;
Es uzaugu kā bērziņis,
Ievas ziedu daiļumiņu.
475 [Vecmuižas B].

38581.

Es nelauzu liepas zaru,
Ne ieviņas baltu ziedu;
Lai es augu kā liepiņa,
Kā ieviņa noziedēju.
605 [Skolas].

38582.

Gana man šā auguma,
Šā gudrā padomiņa;
Lai aug manas citas māsas,
Jo lielākas, jo gudrākas.
358 [Rugāju Abr].

38583.

Gudra gudra meitenīte,
Ni radzāta, ni dzierdāta;
Izauguse pi māmeņas,
Kai rūzīte duorzeņā.
605 [Skolas].

38584.

Gudra tava valodiņa,
Dižens tevim augumiņš.
Ko līdz tevim gudram būt,
Tu diženi nedzīvo.
39 [Bārtas Lp].

38585.

Īmu puišus bruočēdama,
Kai uobuļus svaidēdama;
Kurais tikai beiduos maņi,
Tū par kneisļi nūturēju.
265 [Mērdzenes (Michailovas) Ldz].

- 264 -

38586.

Jas mjaitiņa, kai pukeitja,
Bolta lynu snuotineitja:
Īmu gūrnus grūzeidama,
Jaunus puišus muoneidama.
194 [Krāslavas D].

38587.

Es bij' maza zeltenīte,
Ciemā tālu daudzināta;
To darīja skaista rota,
Mans daiļais augumiņš.
476 [Vecpiebalgas C].

38588.

Kad es beju jauna meita,
Kai ūdzeņa bryuklenīte;
Kad izguoju tauteņuos,
Apsavēļu kalniņā.
466 [Vārkavas D].

38589.

Kai jas beju moza moza,
Kai rudzeits vuorpiņā;
Kai izaugu lela lela,
Kai rožiņa duorziņā.
194 [Krāslavas D].

38590.

Kād' man, Dieviš dev',
Tād' māt' audzne:
Maz' līk' degantiņ',
Ar melim uzačim.
445 [Ugāles Vp].

38591.

Kam, apsīte, tieva augi,
Kam lapiņas drebināji?
Kam, meitiņa, daiļa augi
Kam puisīšus kaitināji?
302 [Pampāļu (Ezeres) Kld].

38592.

Kam par labu balts sniedziņš,
Kam mans daiļais augumiņš?
Zemītei balts sniedziņš,
Tautām daiļais augumiņš.
452 [Užavas (Zīras) Vp].

38593.

Kas par to, kas par to,
Kad man maģis augumiņis!
Ko lielie labu dara
Priekš manim maziņā?
306 [Patkules Md].

38594.

Gorda gorda tie ūdzeņa,
Kura saulī nūaugusja;
Skaista skaista muotis mjaita,
Kura pučuos izaugusja.
50 [Bērzgales (Kuļņēvas-Labvāržu) Rz].

38595.

Kad es augu, visi ļaudis to sacīja,
Ka es lepna, nerunāju.
Kad izaugu liela meita,
Visu gribu darināt.
429 [Taurkalna (Valles) B].

38596.

Kupla augu kā liepiņa,
Magoniņas daiļumiņu;
Māte prieka nevarēja,
Ļaudis lielu brīnumiņu.
507 [Zalves (Lielzalvas) Jk].

38597.

Kuplis kuplis tas bērziņis,
Līdz zemei zari līka;
Skaista skaista tā meitiņa,
Vasar' auga, ziem' ziedēja.
605 [Skolas].

38598.

Kupla (bija) man' aitiņa,
Kuplis mans augumiņš;
Kuplis mans augumiņš,
Kā aitiņas muguriņa.
605 [Skolas].

38599.

Kur tik skaistas ogas aug,
Kā kalniņa galiņā?
Kur tik daiļas meitas zied,
Kā tēvzemes novadā?
72 [Cesvaines Md].

38600.

Kur tu augi, smukā meitiņ,
Kad es tevi neredzēju?
Es izaugu pie māmiņas
Tā kā viena mamzelīte:
Baltās diegu zeķītēs,
Sarkanās kurpītēs.
263 [Mēmeles Jk].

38601.

Kur tu augi, smuka meita,
Ka es tevi neredzēj'?
Es izaugu kalniņā,
Sava tēva birztalā.
471 [Vecauces Jg].

- 265 -

38602.

Kur tu augi, daiļa meita,
Ka es tevis neredzēju?
Sniedz rociņu, dod mutītes,
Būsi mana līgaviņa.
364 [Sakas (Upesmuižas) Azp].

38603.

Kas grib baltu kviešu maizi,
Lai līst egļu līdumiņu;
Kas grib skaistu līgaviņu,
Lai dod naudu dreimaņam.
418 [Sunākstes Jk].

38604.

Kura meita smuidra, gaŗa,
Tej izauga kundziņam;
Kura auga zama, rasna,
Tej izauga oruojam;
Kura auga tymsa, bryuna,
Tej izauga čigonam.
170 [Kapiņu D].

38605.

Līdza manis vaiņadziņis,
Līdz brālīša cepurīt';
Līdzi mana māmuļīte,
Līdz brālīti audzinā(j').
188 [Klosteres (Klosteres-Aizputes) Azp].

38606.

Lēce sauleite, aplēce
Div' pukītes azarā;
Auga muosiņa, apauga
Div' boltūs buoleliņus.
247 [Makašānu Rz].

38607.

Liela kupla brāļu māsa,
Kas to kuplu darināja?
Brāļa sieki, pasijāni,
Tie to kuplu darināja.
391 [Sinoles Vlk].

38608.

Liela liela siena kaudze
Bāleliņa pagalmā;
Būs reiz puisis, kas dos naudu,
Kas to kaudzi kustinās.
48 [Bērzaunes Md].

38609.

Lielu mani daudzināja,
Kur man bija lielam iet?
Griesti manu galvu sit(a),
Salīkušam staigājot.
192 [Kosas C].

38610.

Muoseņ, tovu rūžu vaigu,
Smukom, gaišom acteņom;
Smukom, gaišom acteņom,
Dzaltonim moteņim.
89 [Dricēnu Rz].

38611.

Magonēm raibas lapas,
Skaistiem ziediem noziedēja;
Meitiņai skaisti vaigi,
Jaunībā staigājot.
190 [Kokneses Rg], 378 [Seces Jk].

38612.

Man bāliņi salielīja,
Es māsiņa maza maza.
Celiet mani augstā krēslā,
Lai es varu līdzā sēdēt.
228 [Liepnas (Lipnas) Abr].

38613.

Mans ražens augumiņš
Dažam žēli padarīj';
Dažs būt' sviedis, kaut varējis,
Ar akmeni mugurā.
605 [Skolas].

38614.

Man uzauga div' dēliņi,
Zirņa zieda greznumiņu;
Tai ar vajag mātei būt,
Kas varēs meitu dot.
443 [Turlavas Kld].

38615.

Maza biju, gudra biju,
Tinos kļavas lapiņās;
Lielajām, gudrajām,
Diena gāja meklējot.
46 [Beļavas Md].

38616.

Moza beju, kai pupiņa,
Ka stuovēju lejiņā;
Kad uzkuopu kaļniņā,
Leidz ar cytom muosiņom.
50 [Bērzgales (Kuļņēvas-Labvāržu) Rz].

38617.

Maza bija man kājiņa,
Maza vajga zābaciņa;
Nevajdzēs tautiešam
Daudz naudiņas iztērēt.
286 [Nītaures Rg].

- 266 -

38618.

Moza beju, nazynuoju,
Kai var puišus damuonīt;
Augšu lela, byušu gudra,
Turēš sīru ozūtī.
143 [Jāsmuižas D].

38619.

Mozys munys augumeņš,
Škir, Dīveņ, lelu daļu,
Kab tī maņa leli ļaud's
Nasameitu kuojeņom.
326 [Preiļu D].

38620.

Maza maza meitenīte
Puķes stāda dārziņā;
Baltas zeķes, melnas kurpes,
Sarkans rožu vainadziņis.
Kam lielāka uzaugusi,
Būtu manam bāleniņam.
241 [Lubānas Md].

38621.

Moza beju, skaista augu,
Lela beju natiklīte;
Kurs puisīts mani jems,
Lai vej garu puotadziņu.
35 [Baltinavas Abr].

38622.

Māmiņa man pārmeta,
Ka cinīša lilumai (lielumāji);
Kad māmiņa nu redzētu
Manu daiļu augumiņu.
599 [Kurzeme].

38623.

Māte mani audzināja,
Sinepiemi ēdināja;
Sinepiemi ēdināja,
Nātrienā sēdināja,
Lai es augu sīva, dzedra,
Kalpa vīra līgaviņa.
188 [Klosteres (Klosteres-Aizputes) Azp].

38624.

Māte mani gribējuse
Gaŗu meitu izaudzēt;
Vairāk briedu resnumāja,
Nekā augu gaŗumā.
39 [Bārtas Lp].

38625.

Mes muosiņas div' bejom,
Obi vīņa augumiņa;
Div' muosiņas, div' lasītes,
Divi jaukas volūdiņas.
348 [Rēznas (Rozenmuižas) Rz].

38626.

Miezīšam balts miltiņš,
Ko līdz balts - sēnalots;
Meitīnai daiļš augums,
Ko līdz daiļš - nedižens.
192 [Kosas C].

38627.

Mozi muni augumeņi,
Navarēju sejas sņāgti;
Mozi tāva kumēleņi,
Navarēju tautuos juoti.
50 [Bērzgales (Kuļņēvas-Labvāržu) Rz].

38628.

Muosiņ, muti nūmozgoj,
Zaļas zuoles rasiņā;
Lai zīd tovi byudiņi,
Kai zīd pļovā pučītes.
285 [Nirzas (Nerzas) Ldz].

38629.

Nava munūs radeņūs
Vīna moza cilvēceņa:
Mes muoseņas kuo līpeņas,
Mes bruoleņi kuo ūzuli.
143 [Jāsmuižas D].

38630.

Ne ar naudu es nopirku
Savu smuidru augumiņu;
To man dara brāļa maize,
Otra laba veselība.
241 [Lubānas Md].

38631.

Niedres gaŗa es izaugu,
Magonītes kuplumiņu;
Es varēju tautu dēlu,
I dzirdot nicināt.
205 [Kusas Md].

38632.

Nu zied ievas, nu ābel's,
Nu meitiņ's līdzē zied;
Nu puišiem gala dien',
Uz meitām raugoties.
546 [Kuldīga Kld apr.].

38633.

Nūle gribu meita būt,
Nūle sevi darināt:
Nūle mans augumiņš
Uz Laimiņu raudzījās.
322 [Praulienas Md].

- 267 -

38634.

Nyule muna dīna ausa,
Nyule muna saule lēcja;
Nyule rožiņa pazīda
Munu motu galiņūs.
425 [Šķaunes (Landskoronas) Ldz].

38635.

Opoli gurni,
Bolta lynu snuotinīte;
Īmu puišus bruokādama,
Kai luocs auzas braucīdama (braucīdams).
544 [Krāslava D apr.].

38636.

Opoļaņi man gūrņaņi,
Bolta lynu snuotineitja;
Īmu gūrnus grūzeidama,
Jaunus puišus muoneidama.
194 [Krāslavas D].

38637.

Ozoliņš, zemzarīts,
Dreijitam lapiņam;
Mans bāliš nevare
Dreijit sov' augamiņ'.
445 [Ugāles Vp].

38638.

Paldies saku māmiņai,
Kas man' daiļu izauklēj':
Ne man līka roka, kāja,
Ne kupriņa mugurā.
322 [Praulienas Md].

38639.

Paldies saku māmiņai,
Kas man daiļu audzināja;
Roze zied ar magoni
Manā vaigu galiņā.
286 [Nītaures Rg].

38640.

Paldies saku māmiņai,
Par tik daiļu lolājum':
Kur es gāju, zeme rīb,
Akmens šķīla uguntiņ'.
546 [Kuldīga Kld apr.].

38641.

Paldies saku māmiņai,
Par to gaŗu deguntiņu:
Pats es sēdu istabāi,
Deguns namā desas groza.
188 [Klosteres (Klosteres-Aizputes) Azp].

38642.

Rozes zied kalniņā,
Upe tek lejiņā;
Tur aug mana līgaviņa,
Kā puķīte dārziņā.
146 [Jaungulbenes Md].

38643.

Sārta sārta roze zied
Mana vaiga galīnā;
Dievīns zin(a), kur tas nāks,
Sārtas rozes ravētājs.
192 [Kosas C].

38644.

Sīku seju man māsiņa,
Smalku rakstu villainītes;
Pašā virsas villainē
Cūkacīši ierakstīti.
436 [Tirzas (Tirzas-Pils) Md].

38645.

Sīkas sīkas, mazas mazas
Kurzemnieku dzelteinītes.
Kā tās nebūs sīkas mazas,
Barga tēva audzinātas.
283 [Nīgrandas Azp].

38646.

Seika seika, zama zama
Lejiņā stuovādama;
Kad izkuopu kalneņā,
Leidz ar savu buoleleņu.
170 [Kapiņu D].

38647.

Skaista auga brāļu māsa,
Saulei acu nerādīja,
Tā būs laba, tā būs skaista,
Dzērājam kājas aut.
497 [Vīpes (Mežmuižas) D].

38648.

Skaisti auga meža roze,
Vēl skaistāki māju roze;
Daiļi auga mātes meita,
Vēl daiļāki tēva meita.
15 [Alūksnes Vlk].

38649.

Skaista puķe izauguse
Mālainā kalninā;
Skaista meita uzauguse
Mazajā ciemiņā.
335 [Puzes Vp].

- 268 -

38650.

Skaista roze dārziņā,
Kas to skaistu audzināja?
Skaista meita kambarī,
Kas to skaistu audzināja?
195 [Kraukļu Md].

38651.

Skaista zīd driču driva,
Aiz vysom driveņom;
Skaista auga maņ muoseņa,
Aiz vysom muoseņom.
89 [Dricēnu Rz].

38652.

Sīka maza man māsiņa,
Kā auziņa tīrumāi;
Lai bij sīka, lai bij maza,
Mīl tautām, bāliņiem.
224 [Lielvārdes Rg].

38653.

Skanēt skan, spīdēt spīd,
Man augot bālīnos;
Lai sajāja tuvu, tālu,
Par novadu tautu dēli.
399 [Skujenes (Pils-Skujenes) C].

38654.

Smuidra augu, gaŗa augu,
Tautām dusmas darīdama;
Tautām dusmas darīdama,
Bāliņiem žēlabas.
72 [Cesvaines Md].

38655.

Spūdra saulīte izlēca,
Nailgami vokoram;
Skaista muosiņa izauga,
Nagarami laiciņam.
182 [Kaunatas Rz].

38656.

Spūdra saulīt i izlēca,
Pie tumšā mākoņa;
Daiļa māsiņa izauga,
Pie nabaga brāleliņa.
281 [Neretas Jk].

38657.

Taujojīs tu, muosiņ,
Jo vēļ beja taujuotīs;
Nivīns puisīts nastuovēja
Tova šmuidra augumiņa.
389 [Silajāņu Rz].

38658.

Tā meitiņa kā puķīte,
Pēc māmiņas uzauguse;
Jauka pati uzskatīt,
Vēl jaukāka valodiņ(a).
72 [Cesvaines Md].

38659.

Tieva auga, kā niedrīte,
Magonītes kuplumā;
Tāda gaida tautu dēla,
Kā junkura atjājam.
97 [Dūres Vlk].

38660.

Tieva gaŗa es uzaugu
Pie bāliņa dzīvodama;
Kad izgāju tautiņās,
Kā ņiedriņa locījos.
3 [Adulienas Md].

38661.

Tīk, tautiet, ņem tu mani,
Ja netīk, tad neņem;
Es neiešu tevis dēļ,
Dreijāt savu augumiņu.
290 [Ogres C].

38662.

Trīs puķītes, zelta rozes,
Manu vaigu galiņā;
Ar to vienu zelta rozi
Puišus vien kaitināju.
46 [Beļavas Md].

38663.

Vai odiņi man noēde,
Vai sīkās masaliņas?
Ne ēd odi ne masalas -
Pašai sīks augumiņš.

38664.

Vai priekš kāda kūtra zirga
Tas baltais ābuliņš?
Vai priekš kāda netiklīša
Mans raženis augumiņš.
605 [Skolas].

38665.

Zaļuot zaļoj bryuklenīte,
Kot i zīmas soltumā;
Skaista beja tei muosiņa,
Kur' pi bruoļa dzeivuodama.
604 [Dažādi iesūtītāji].

- 269 -

38666.

Zīd rūžiņa, maganiņa,
Buoleliņa duorziņā:
Ni jei rūze, ni mogona,
Pate skaista izauguse.
35 [Baltinavas Abr].

3. Mati un galvas rota

5496.

Auga man gaŗi mati,
Auga barga valodiņa.
Pate glaužu gaŗus matus,
Tautas bargu valodiņu.
6 [Annas muižā (Ķēču pag. Rg)], 68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)], 75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)], 379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē], 407.

5497.

Auga man gaŗi mati,
Auga gudris padomīc.
Pate glaužu gaŗus matus,
Tautas gudru padomiņu.
281 [Nītaures, Siguldas un Cēsu apvidū (Rg, C)].

5498.

Augat, mani gaŗi mati,
Vizbuļos griezdamies;
No Vāczemes puiši nāca
Manu matu lūkoties.
241 [Blīdienē (Blīdienes pag. Tk)].

5499.

Augat, mani gaŗi mati,
Vizuļos cirzdamies.
Tie būs labi naidu celt,
Kad es iešu tautiņās.
379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

5500.

Bāliņos dzīvodama,
Kuplus matus audzināju:
Viena pati matu bize
Deviņiem žuburiem.
114 [Biksejā (Blomes pag. Vlk)].

5501.

Dižajami ozolami
Zelta zīle galiņā;
Mazajami brālītimi
Apzeltīti matu gali.
152 [Raibeniekos (Durbes pag. Lp)].

5502.

Dzeguzīt, dzeguzīt,
Atdod meitām suseklīt'!
Rītu būs svēta diena,
Meitām galva jāsukā.
379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

5503.

Dzeltān' bija man galviņa,
Sudrabota matu bize.
Ir dažam, ne vienam,
Mīlēj' mans augumiņš.
75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)].

5504.

Dzeltān' bija man' galviņa,
Ūdens zīļu vaiņadziņš.
Sāp sirsniņa, deg actiņas
Tautiešam raugoties.
92 [Mārcienā (Mārcienas pag. Md)].

5505.

Dzeltān' i man matiņi,
Sarkans rožu vaiņadziņš.
I derēt piederēja,
Māršu vidū līgojot.
104 [Zelgavā (Grostonas pag. Md)].

5506.

Dzeltān'ir man matiņi,
Sarkans rožu vainadziņš.
Tas lai mani bildināja,
Kam ābeļu kumeliņš.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

5507.

Dzelten' samta man matiņi,
Sarkan' rožu vainadziņš;
Puiši kājas nolauzuši,
Man pakaļ dzīdamies.
42 [Suntažos (Suntažu pag. Rg)].

1. Gluda gluda man galviņa,
Ūdens zīļu vainadziņš.
Skrien, puisīti, lauz galviņu,
Rokā mani nedabūji.
321 [Zasā (Zasas pag. Jk)].

5508.

Dzeltān' samta man matiņi,
Sarkans rožu vaiņadziņš.
Tādiem nieka puisīšiem
Ne virsū neskatos.
36 [Rikterē (Sidgundas pag. Rg)].

1. Sidrabiņa man matiņi,
Zelta viju vaiņadziņu.
Tādiem braku puisēniem
Ne virsū neskatos.
36 [Rikterē (Sidgundas pag. Rg)].

- 270 -

5509.

Dzeltān' samta man matiņi,
Sarkans rožu vainadziņš.
Vai tādēļ man atjāja
No Vāczemes precenieki?
15 [Jaunpilī (Zaubes pag. Rg)], 27 [Mālpilī (Mālpils pag. Rg)].

1. Zīlēm šuvu, rakstiem rakstu
Māsiņaji vaiņadziņu:
Tai atjāja no Kandavas
Kandaviešu precinieki.
379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

5510.

Dzelten' zīda man matiņi,
Sarkans zīļu vainadziņš.
Kas bij kāds saimenieks,
Nedrīkst manis bildināt.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

55101.

Iedzelteni man matiņi,
Zaļa zīda matpīnīte;
Gudrai dēla māmiņai
Auklēt manu arājiņu.
20 [Krapē (Krapas pag. Rg)].

5511.

Iedzeltāni man matiņi,
Zaļa zīda matu pīņa.
Vajag gudra tautu dēla,
Lai var gudri maldināt.
379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

5512.

Iedzelteni man matiņi,
Ūdens zīļu vainadziņš;
Tautiešam acis dega
Kā raibam vanagam.
23 [Lēdmanē (Lēdmanes pag. Rg)].

1. Es māmīni viena meita,
Kā baltaja linu sauja;
Puišeļiem acis deg
Kā raibiem suneļiem.
143 [Bārtā (Bārtas pag. Lp)].

5513.

Es, māmiņa, puišu dēļ
Gludas galvas nesukāju,
Tikai vien izsukāju
Rudzu rogu pielīdušu.
13 [Ikšķilē (Ikšķiles pag. Rg)].

5514.

Es meitiņa kā liepiņa,
Dzelten' samta matiņiem,
Sarkan' rožu vainadziņu
Deviņām lapiņām.
16 [Kastrānē (Kastrānes pag. Rg)].

5515.

Gludu galvu i saglaužu,
Cieti spiežu vainadziņu:
Es nedevu vējiņam
Savu matu purināt.
75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)].

5516.

Gludu glaužu sev galviņu,
Pērļu liku vainadziņu.
Ne pilīte nestāvēja
Manā matu galiņā.
377 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

5517.

Gludu gludu galvu glaužu,
Vītin viju vainadziņu.
To dēliņu karināju,
Kam nebija līgaviņas.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

5518.

Kad es biju jauna meita,
Man slotiņas nevajdzēja:
Norāvuse bizei galu,
Izslaucīju istabiņu.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

5519.

Ko tie manim labu dara,
Tie dzelteni gaŗi mati?
Nekā laba nedarīja,
Pie auguma piederēja.
13 [Ikšķilē (Ikšķiles pag. Rg)], 181 [Cīravā (Cīravas pag. Azp)].

5520.

Mati mani krepainīši (krēpainīši)
Ap to zīļu vainadziņu.
Saka tautas raudzīdamas:
Kas to krepu (krēpu) bildinās.
111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)].

5521.

Melna santa man matiņi,
Zaļa zīda matpīnīte;
Es varēju brīdināt
Zelta seglu jājējiņu.
325 [Secē (Seces pag. Jk)].

5522.

Melna samta man matiņi,
Zaļa zīda matpiniņi.
Saka tautas raudzīdami:
Gudram tādu bildināt.
373 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

- 271 -

5523.

Melna samta man matiņi,
Zaļa zīda matpenīte;
Vajag gudra (laba) tautas dēla,
Kas var mani bildināt.
300 [Kroņa Misas pagastā (Misas pag. B)].

5524.

Melna samta man matiņi,
Zaļa zīda matauklīte.
Vajag gudra tēva dēla,
Kas noņēma vainadziņu.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

5525.

Melna zīda man matiņi,
Zelta šņori šņorējami.
Nav neviena tēva dēla,
Kas var mani bildināt.
345 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

5526.

Melni mani mati bija,
Zaļas manas matu pinas.
Tautiešam dvēselīte
Kā ogliņa kvēlojās.
325 [Secē (Seces pag. Jk)].

5527.

Melni samta man matiņi,
Zaļa zīda matpīnīši;
Vēl jo skaisti piederēja
Sarkans zīļu vaiņadziņš.
714.

5528.

Pats audzēju līgaviņu
Dzeltāniem matiņiem,
Pats nopirku Vāczemē
Ūdens zīļu vainadziņu.
75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)].

5529.

Pin, māmiņa, man matiņus
Baltajā bantītē;
Tur stāvēja puiša sirds,
Manā matu galiņā.
76 [Gatartā (Gatartes pag. C)].

5530.

Pinu, pinu, viju, viju,
Pie bērziņa stāvēdama:
Zeltu pinu pīnītē,
Sudrabiņu vijiņā.
126 [Kroņa Lejas pagastā (Lejasciema pagastā Vlk)], 137 [Tirzā (Tirzas pag. Md)].

5531.

Pupu zīdu man' mateņi,
Z'ērņu zīdu vaiņuceņš.
Gudrejai māmeņai
Man' audzēt oruojēņu.
4271 [Rēzeknes apr.].

5532.

Saglaudu galviņu
Kā cielaviņa,
Uzliku vizuļu
Vainaciņu.
370 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

5533.

Ziedi, ziedi, ziedu pļava,
Dzeltāniem ziediņiem;
Audzi, audzi, brāļu māsa,
Dzeltāniem matiņiem.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

5534.

Zelta griezti man matiņi,
Sidrabiņa vaiņadziņš.
Būs māmiņa, kas man dos
Savu dēlu arājiņu.
6 [Annas muižā (Ķēču pag. Rg)].

5535.

Zelta griezti man matiņi,
Sudrabiņa vainadziņš.
Dažs gan bija nodomājis,
Nedrīkstēja bildināt.
18 [Kliģenē, Meņģelē, Plāterē (Zaubes, Meņģeles un Plāteres pag. Rg)].

5536.

Zelta griezti man matiņi,
Sudrabiņa vainadziņš.
Tam dēlam lūkoties,
Kas sudraba jostu joza.
246 [Lestenē (Lestenes pag. Tk)].

5537.

Skaistas meitas nezināja,
Kā i sevi izdarīt:
Sukā galvas, skrūzē matus,
Grieza bizas gredzenā.
Tāpat dara pakaļā
Dižanie tēva dēli:
Pirka elji, mazgā galvu,
Lai matiņi spīguļo.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

5538.

Smuka smuka tā eglīte
Smalkajāmi skujiņām;
Smuka smuka tā meitiņa
Dzeltainiemi matiņiem.
28 [Nītaurē (Nītaures pag. Rg)].

- 272 -

5539.

Sudrabiņa man matiņi,
Zelta liku vainadziņu.
Tā bij traka dēlu māte,
Kas man savu dēlu liedza.
224 [Kabilē (Kld)].

5540.

Sidraboti man matiņi,
Zelta viju vainadziņu.
Kur ta tāda māte būs,
Kas man savu dēlu dos?
281 [Nītaures, Siguldas un Cēsu apvidū (Rg, C)].

5541.

Sidrabiņa man matiņi,
Zelta viju vainadziņu,
Tādiem stātes puisīšiem
No tālienes lūkoties.
38 [Siguldā (Siguldas pag. Rg)].

5542.

Trīs zīdiņus matos pinu,
Abi gali sudraboti.
Tai bij arī mātei būt,
Kas man savu dēlu dod.
379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

5543.

Vaski vaski man matiņi,
Zelta kronis galviņā.
Ciema puiši, bāleliņi
Acis vien plīvināja.
1181 [Dūres pagastā (Vlk)].

38667.

Vai Dīveņ, vai Laimeņ,
Meitom lab' (tī) dzeivuoti:
Kas dīneņis gluda golva,
Kas svātdīnys bazneicā.
26 [Asūnes D].

38668.

Aiz kū man gluda golva,
Aiz kū man boltas kuojas?
Aiz oruju gluda golva,
Aiz kumeļi boltas kuojas.
35 [Baltinavas Abr].

38669.

Aug kociņis pie celmiņa,
Zeltītāmi lapiņām;
Aug meitiņa pie māmiņas,
Zeltainiem matiņiem.
273 [Mores Rg].

38670.

Bagāta maizīte,
Glaud manu galvu;
Māmiņa glaudīja,
Vējiņš purināja.
364 [Sakas (Upesmuižas) Azp].

38671.

Batarāga meita auga,
Dzeltēniem matiņiem;
Saimenieku tēvu dēli
Apkārt grieza kumeliņu.
449 [Ungurmuižas D].

38672.

Cauri gāju bērzu birzi,
Rokā nesu vainadziņ';
Lai tie man nenobira,
Brāļa pirkti vizulīš'.
241 [Lubānas Md].

38673.

Cielaviņa galvu glauda
Ezeriņa maliņā;
Es glaudīju gaŗus matus
Dūmainā istabā.
378 [Seces Jk].

38674.

Dievs dod manim šoruden
Dabūt šķidru galvas autu;
Nu jau manim apnikusi,
Tie zeltīti vizulīši.
184 [Ķēču Rg].

38675.

Dzeltenbalti man matiņi,
Sarkans zīda matentiņš (=mataukliņš?);
Sarkanbalta man mutīte,
Jaunu puišu nobučota.
16 [Alsungas (Alšvangas) Azp].

38676.

Dzelten' samta man matiņi,
Sarkans rožu vainadziņš;
Nekuŗš katris tēva dēls,
Paņems manu augumiņu.
386 [Sidgundas (Rikteres) Rg].

- 273 -

38677.

Dzaltoni muni matiņi,
Sorkons rūžu vainadziņš.
Nadreikst mani zadynuot,
Zadyn tautas tāvu ar muoti,
Vacuokū bruoleliņu.
503 [Višķu D].

38678.

Melni samta man matiņi,
Baltu rožu vainadziņis;
Nedrīkstēju tumsā ieti,
Ka tautiņas neierauga.
386 [Sidgundas (Rikteres) Rg].

38679.

Iedzelteni man matiņi,
Sarkan' zīda mataukliņa;
Tur stāvēja puišiem prāts,
Manos matu galiņos.
605 [Skolas].

38680.

As moza muosiņa,
Man gluda galviņa;
Es izlyku vyzbūlu
Vaiņucaņu.
425 [Šķaunes (Landskoronas) Ldz].

38681.

Es jau būtu izgājusi,
Kaut vizuļi neskanēši;
Kur pagriezu vainadziņu,
Tur vizuļi noskanēja.
605 [Skolas].

38682.

Es par tevi nebēdāju,
Slavenais tēva dēls.
Rīgā pirku vizulīšus,
Gaŗam gāju skanēdama.
198 [Krustpils D].

38683.

Jaunas meitas cimdus ada,
Dzelteniem rakstiņiem;
Dievs dos viņu valkātājus,
Dzelteniem matiņiem.
51 [Bērzpils (Domopoles) Abr].

38684.

Kad es biju jauna meita,
Es dažādi greznojos:
Sasukāju gludu galvu,
Sagriež' matus gurstītē.
560 [Rīga ].

38685.

Kam, māsīna, tu iegāji
Abelīšu dārzīnā?
Tev galvīna apbirusi
Baltābeļu ziedīniem.
94 [Dunikas Lp].

38686.

Kam tā meitīna
Dzelteniem matiem?
Brālīša māsīna,
Māmīnas meita.
94 [Dunikas Lp].

38687.

Lūk-lūkiem zalta burds
Muosiņai galviņā.
Kur jei jēmja, kas puordevja -
Mes bruolīši napierkam.
Reigā pierku, naudu devu,
Kroslavkā vyzulīšus.
194 [Krāslavas D].

38688.

Muna cyuka, sivēnīca,
Sarus vīn puriuoja;
Šuorudiņa jaunivīte,
Motus vīn škurynuoja.
605 [Skolas].

38689.

Mozajami meiteņom
Šolka bize pakaļā;
Leluokom gribējuos -
Tam tei skaiški napīdar.
51 [Bērzpils (Domopoles) Abr].

38690.

Muoseņ, muna jaunuokuo,
Tu vuocīša ļaudaviņa!
Kam tu augi skaista, bolta,
Dzaltonim mateņim.
576 [Varakļāni Rz apr.].

38691.

Muoseņ, zalta būržgoleņ,
Kam guoj' jauna tauteņuos?
Niuļa tovu motu goly
Zīd sudobra zīdeņim.
174 [Kārsavas Ldz].

38692.

Māte mani mazu bērnu
Eglienāi palaiduse.
Sarkanbalta man mutīte,
Lāču mēles nolaizīta;
Dzelten' krūžu man matiņi,
Egļu skuju piebiruši.
364 [Sakas (Upesmuižas) Azp].

- 274 -

38693.

Smuki, melni man matiņi,
Sarkans zīda mapentiņš.
Kad es gāju zeme rīb,
Akmens šķīla uguntiņ';
Tā ar vajag puisim būt,
Kas var mani bildināt.
16 [Alsungas (Alšvangas) Azp].

38694.

Melna santa man matiņi,
Zaļa zīda matpīnīta;
Tautiešam acis deg
Uz manim raugoties.
605 [Skolas].

38695.

Voskoni muni matiņi,
Sorkons rūžu vainadziņš;
Pīdarēt pīdarēja
Pi skaistuo augumiņa.
493 [Viļakas (Marienhauzes) Abr].

38696.

Maņ izauga gari lyni,
Dzaltonim pūguļim;
Es meitiņa kai līpeņa,
Dzaltonim mateņim.
265 [Mērdzenes (Michailovas) Ldz].

38697.

Nav laika, nav laika,
Muosiņ, īt tautiņuos.
Nyu zīdiņi pazīda
Tovu motu galiņā.
174 [Kārsavas Ldz].

386971.

Nava laika, nava laika,
Tev, muoseņ, tautās īt.
Niu vēl tovi motu goli
Zīd sudobra zīdiņim.
50 [Bērzgales (Kuļņēvas-Labvāržu) Rz].

38698.

Nevar galvu pagrozīt
Aiz lieliem vizuļiem;
To darīja div' bāliņi,
Viens otrā lūkodami.
198 [Krustpils D].

38699.

Nyu jau muna dīna ausa,
Nyu jau muna sauļa ļāca,
Nyu jau rožeņas pazīda
Munu motu gaļeņūs.
265 [Mērdzenes (Michailovas) Ldz].

38700.

Pie māmiņas dzīvodama,
Gaŗus matus audzināju;
Es sapinu gaŗu pīni,
Deviņiem žuburiem.
198 [Krustpils D].

38701.

Saglaudu galviņu,
Kā cielaviņa;
Ieraugu puisenīt,
Kā vanadziņ'.
235 [Litenes Md].

38702.

Sukā galvu, mazgā muti,
Iet dieniņa vakarā;
Lai tad jāja ciema puiši,
Kuŗu dienu gribēdami.
399 [Skujenes (Pils-Skujenes) C].

38703.

Sukoj' sovus matiņus
Smolku grebintiņu,
Palaižu sovus matiņus
Pa dziļu jyuru.
Pluovoj' muni matiņi
Pa dziļu jyuru.
365 [Sakstagalas Rz].

38704.

Sukājiet man galviņu,
Man galviņa nesukāta.
Triju rītu rasa stāv
Tavu matu galiņos.
3 [Adulienas Md].

38705.

Tei man tyka, tei patyka,
Kuŗa sēd vidiņā;
Boltu muti, gludu golvu,
Dzaltonim mateņim.
579 [Viļāni Rz apr.].

38706.

Vai es vien meita biju,
Vai man vien vainadziņš?
Melni samta man matiņi,
Zaļa zīda mapenīts.
424 [Svitenes (Švitenes) B].

- 275 -

38707.

Visas mazas meitenītes
Bandinieku līgaviņas;
Baltiem krekliem, baltiem vaigiem,
Dzelteniemi matiņiemi.
36 [Balvu Abr].

38708.

Zeileite vīn i pīvīle
Munu boltu bruolileņ(u);
Tei speidēja, tei vizēja,
Cytu lītu nadarīja.
605 [Skolas].

4. Pupi un pupu raudzīšana

5544.

Ai Dieviņi, ai Dieviņi,
Man pupiņi kā radziņi,
Es varēju ciema puišus
Ar pupiemi nobadīt.
167 [Kazdangā (Kazdangas pag. Azp)].

5545.

Aiz ko mani ciema puiši
Tiki mīļi mīlināja?
Man pupiņi kā riekstiņi,
Kā Vāczemes āboliņi.
18 [Kliģenē, Meņģelē, Plāterē (Zaubes, Meņģeles un Plāteres pag. Rg)].

5546.

Aug bērziņš, aug zariņi,
Aug zaram pumpuriņi;
Aug meitiņa, aug pupiņi,
Aug puišiem kavēklīts.
28 [Nītaurē (Nītaures pag. Rg)].

55461.

Es izaugu liela meita,
Man pupiņi neraudzīti;
Puišiem devu cimdu pāri,
Lai pupiņus apraudzītu.
1880 [Jaunmuižā (Lutriņu pag. Kld)].

5547.

Es meitiņa kā liepiņa,
Man pupiņi kā radziņi.
Puisēnam acis dega
Kā tam vēja vanagam.
216 [Ventspilī].

5548.

Es meitiņa kā puķīte,
Kā Vāczemes magonīte;
Man pupiņi kā riekstiņi,
Kā Vāczemes āboliņi.
216 [Ventspilī].

5549.

Es meitiņa kā puķīte,
Man pupiņi sudraboti.
Ja jūs, puiši, neticiet,
Paši pupus apraugiet.
362 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

1. Ticat, puiši, neticati,
Man zeltīti pupu gali.
Ja jūs mani neticati,
Es jums vēlu apraudzīt.
167 [Kazdangā (Kazdangas pag. Azp)].

55491.

Es pazinu tās meitiņas,
Kuŗa jauna, kuŗa veca:
Kuŗa jauna - stāvi pupi,
Kuŗa veca - noļukuši.
298 [Mežotnē (Mežotnes pag. B)].

5550.

Es pate maza,
Pupi mani lieli;
Pupi mani iecēla
Lielā godā.
298 [Mežotnē (Mežotnes pag. B)], 302 [Rundālē (Rundāles pag. B)].

5551.

Es puisītis tāļu gājis,
Man rociņas nosalušas;
Kas meitiņa dižen daiļa,
Rokas šauju azotē.
185 [Lielezerē (Ezeres pag. Kld)].

5552.

Ķic ķic incīti,
Sadedza nadziņi,
Kam gāji meitām
Pupiņus raudzīt.
190 [Kuldīgā].

1. Ķizi ķizi puisīti,
Sadega nagi,
Kam kaci meitiņu
Par uguntiņu.
181 [Cīravā (Cīravas pag. Azp)].

5553.

Māte, mani audzēdama,
Sieru bāza azotē,
Lai man auga balti pupi
Ciema puišus kaitināt.
168 [Meženiekos (Asītes pag. Lp)].

5554.

Manis dēl, bāleniņi,
Zirņu, pupu nesējat:
Man pašai pupas auga,
Zirnīts pupas galiņā.
17 [Ķēčos (Ķēču pag. Rg)], 401 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

- 276 -

55541.

Meitiņ, tavu smukumiņu,
Apaļiem pupiņiem;
Puisīt, tavu nekošumu,
Gar lūpām bārda aug.
1880 [Jaunmuižā (Lutriņu pag. Kld)].

5555.

Meitiņa māsiņa,
Tavas brangas pupiņas!
Puisīti brālīti,
Raudzīsim abi divi.
353 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

5556.

Meitiņām māsiņām
Balta maize azotē;
Ne tās ēda, ne pārdeva,
Puišus vien kaitināja.
97 [Vecpiebalgā (Vecpiebalgas pag. C)], 240 [Bikstos (Bikstu pag. Tk)], 246 [Lestenē (Lestenes pag. Tk)].

1. Bij manāi azotēi
Divi zelta āboliņi;
Ne tos ēda, ne norāva,
Puišus vien kaitināja.
164 [Dunalkā (Dunalkas pag. Azp)].

5557.

Meitiņām māsiņām
Balta maize azotē;
Tā nebija balta maize,
Tie tautieša āboliņi.
27 [Mālpilī (Mālpils pag. Rg)].

5558.

Anniņai (NN), māsiņai,
Divi veģi aizkreklē;
Ne pat' ēda, ne man deva,
Tos taupīja mīļākam.
264 [Džūkstē (Džūkstes pag. Jg)].

1. Andrejam, brālīšam,
Balta maize kabatā;
Ne pats ēda, ne man deva,
Līziņai vien taupē.
203 [Usmā (Usmas pag. Vp)].

5559.

No kociņa zariņš auga,
No zariņa pumpuriņš;
No meitiņas cicīts auga,
Divi mazi punduriņi.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

5560.

Pie kociņa zariņš auga,
Pie zariņa pumpuriņi;
Māmiņai meitas auga,
Meitiņām skaisti pupi,
Meitiņām skaisti pupi,
Jaunu puišu kavēklīts.
90 [Lodē (Kusas pag. Md)], 379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

5561.

Nu nu nu, pa pa pa!
Pasacīšu māmiņai:
Ko tie puiši meklēdami
Rokas bāza azotē?
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

5562.

Priedei pupi, eglei pupi,
Mūs' meitām vien nevā.
Kad nāks jauna vasariņa,
Būs i mūsu meitiņām.
379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

5563.

Puiši ara, puiši sēja,
Puišiem pupas neuzauga;
Ne es aru, ne es sēju,
Man pupiņas azotē.
379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

5564.

Puiši man prasīt prasa, -
Ko es došu ko nedošu?
Balta maize azotē,
Tās nedošu nevienam,
Tās nedošu nevienam,
Kā savam mīļākam.
88 [Liezerē (Liezeres pag. Md)].

1. Puikas mani prasīt prasa, -
Ko būs man puikām dot?
Pupi vien azotī,
To nedošu nevienam,
Tos glabāšu mīļākam,
Ko rociņas sasildīt,
Ko rociņas sasildīt,
Īsu laiku pakavēt.
112 [Cirstos (Cirstu pag. C)].

5565.

Puiši man pupas prasa, -
Kur bij man pupu jemt?
Pupas zied dārziņāi
Pelēkim ziediņim.
172 [Rāvā (Rāvas pag. Lp)].

- 277 -

5566.

Pupi pupi, gurni gurni,
Visi līdzi līgojās;
Šitie pupi, šitie gurni
Dažu puisi karināja.
88 [Liezerē (Liezeres pag. Md)], 95 [Odzienā, Vietalvas (Odzienas pag. Md)].

5567.

Smuka meitiņ, daiļa meitiņ,
Dod man pupus apraudzīt;
Ja nedod' gulēdama,
Dodi stāvus stāvēdama.
119 [Ērģemē (Ērģemes pag. Vlk)].

5568.

Trīs meitiņas, seši pupi,
Kur jūs labi lierēsiet?
- Dieviņam sūdzēties, -
Puiši pupu nelūko.
114 [Biksejā (Blomes pag. Vlk)].

5569.

Trīs meitiņas, seši pupi,
Kur jūs tādas staigāsat?
- Zāļu plūkt, govju slaukt,
Jaunu puišu karināt.
18 [Kliģenē, Meņģelē, Plāterē (Zaubes, Meņģeles un Plāteres pag. Rg)] (Kliģenē).

1. Trīs meitiņas, seši pupi,
Kur deviņas staigājat?
- Mēs bijām rijas kult,
Nu iesim māļu malt.
134 [Sinolē (Sinoles pag. Vlk)].

2. Trīs meitiņas, seši pupi,
Kur jūs tādas staigājat?
- Mēs bijām jūras dzēst,
Daugaviņas svilināt.
321 [Zasā (Zasas pag. Jk)].

5570.

Trīs vasaras ganos gāju,
Stāvus pupus audzēdama;
Būs tam tautas neliešam
Ko kavēt dienavid's.
75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)].

5571.

Tu meitiņa, es meitiņa,
Tev pupiņi, man pupiņi;
Metīsime pa mārkai,
Pirksim pupu raudzītāju.
167 [Kazdangā (Kazdangas pag. Azp)].

5572.

Uzauga pupiņi
Man neziņām.
Es neliegtu cimdu pāri,
Kas pupiņus apraudzītu.
161 [Alšvangā (Alšvangas pag. Azp)].

38709.

Tu, puisīti, tukšu melsi,
Sak' pupiņas azotē!
Pupas auga tīrumā,
Pelēkiem ziediņiem;
Pelēkiem ziediņiem;
Zirniņs pupa galiņā.
192 [Kosas C].

38710.

Anna meita, bundzeniece,
Staigā pupus šņorēdam';
Izšņorēj'se, izdevuse,
Staigā pate raudādam'.
141 [Ivandes Kld].

38711.

Es jums saku ciema ļaudis,
Priekš man pupas nestādāt:
Man pašai pupiņ' auga,
Zirnīts pupu galiņā.
454 [Vaidavas Vlm].

38712.

Es, mammiņa, sievu ņemšu,
Nāks meitiņa kā puķīte,
Kā Vāczemes magonīte.
Tai pupiņi kā veģīši,
Kā baltajie rācenīši.
46 [Beļavas Md].

38713.

Es meitiņa zema resna,
Kā tas rudzu kūlenītis;
Sasamirka man pupiņi
Aukstā rīta rasiņā.
116 [Garozas Jg].

38714.

Lai smejāsi, kas gribēja,
Man ar godu nodzīvot.
Es nedevu savus pupus
Puisīšam saspaidīt.
552 [Madona Md apr.].

38715.

Maza biju, bet jau gudra,
Māku puišus kaitināt:
Es nēsāju azotē
Divus baltus āboltiņus.
552 [Madona Md apr.].

- 278 -

38716.

Muļķi muļķi jauni zēni,
Nemāk siera pameklēt:
Jaunajām meitenēm
Visām sieri azotē.
604 [Dažādi iesūtītāji].

38717.

Pie pupiņa roku liku,
Kā pie zelta gredzentiņa:
Pupiņš mani izaudzēja
Lielu vīru arājiņu.
72 [Cesvaines Md].

38718.

Pupi mani, balti pupi,
Ziepītēs mazgājami;
Es nedošu nevienam šmurguļam,
Glabāš' savam mīļākam.
192 [Kosas C].

38719.

Sarkanbaltas mātes meitas
Zied kā rozes dārziņā;
Tai pupiņi kā veģīši,
Kā Vāczemes kliņģerīši.
266 [Mēŗa Vlk].

38720.

Vai tie puiši stulbi bija,
Ka tie mani neredzēja:
Sudraboti pupu gali,
Apzeltīta mīlestīb(a).
200 [Kuldīgas Kld].

38721.

Vāri, māte, biezputriņ(u),
Lai man lieli pupi aug,
Lai es varu ciema puišus
Ar pupiem nobadīt.
364 [Sakas (Upesmuižas) Azp].

38722.

Vīra, vīra, māmulīna,
Šai jaunā mēnesē:
Man pupīni azotē,
Kā sarkani āboltīni.
192 [Kosas C].

LATVIEŠU TĒRPS

Dr. V. Ģinters

- 279 -

The prose essays are available as page images only. Prozas apceres var lasīt tikai kā skēnētas lapas.

- 280 -

The prose essays are available as page images only. Prozas apceres var lasīt tikai kā skēnētas lapas.

- 281 -

The prose essays are available as page images only. Prozas apceres var lasīt tikai kā skēnētas lapas.

- 282 -

The prose essays are available as page images only. Prozas apceres var lasīt tikai kā skēnētas lapas.

- 283 -

The prose essays are available as page images only. Prozas apceres var lasīt tikai kā skēnētas lapas.

- 284 -

The prose essays are available as page images only. Prozas apceres var lasīt tikai kā skēnētas lapas.

- 285 -

The prose essays are available as page images only. Prozas apceres var lasīt tikai kā skēnētas lapas.

- 286 -

The prose essays are available as page images only. Prozas apceres var lasīt tikai kā skēnētas lapas.

- 287 -

The prose essays are available as page images only. Prozas apceres var lasīt tikai kā skēnētas lapas.

- 288 -

The prose essays are available as page images only. Prozas apceres var lasīt tikai kā skēnētas lapas.

- 289 -

The prose essays are available as page images only. Prozas apceres var lasīt tikai kā skēnētas lapas.

- 290 -

The prose essays are available as page images only. Prozas apceres var lasīt tikai kā skēnētas lapas.

- 291 -

The prose essays are available as page images only. Prozas apceres var lasīt tikai kā skēnētas lapas.

- 292 -

The prose essays are available as page images only. Prozas apceres var lasīt tikai kā skēnētas lapas.

- 293 -

The prose essays are available as page images only. Prozas apceres var lasīt tikai kā skēnētas lapas.

- 294 -

The prose essays are available as page images only. Prozas apceres var lasīt tikai kā skēnētas lapas.

- 295 -

The prose essays are available as page images only. Prozas apceres var lasīt tikai kā skēnētas lapas.

- 296 -

The prose essays are available as page images only. Prozas apceres var lasīt tikai kā skēnētas lapas.

- 297 -

The prose essays are available as page images only. Prozas apceres var lasīt tikai kā skēnētas lapas.

- 298 -

The prose essays are available as page images only. Prozas apceres var lasīt tikai kā skēnētas lapas.

- 299 -

The prose essays are available as page images only. Prozas apceres var lasīt tikai kā skēnētas lapas.

- 300 -

The prose essays are available as page images only. Prozas apceres var lasīt tikai kā skēnētas lapas.

- 301 -

The prose essays are available as page images only. Prozas apceres var lasīt tikai kā skēnētas lapas.

- 302 -

The prose essays are available as page images only. Prozas apceres var lasīt tikai kā skēnētas lapas.

- 303 -

The prose essays are available as page images only. Prozas apceres var lasīt tikai kā skēnētas lapas.

- 304 -

The prose essays are available as page images only. Prozas apceres var lasīt tikai kā skēnētas lapas.

- 305 -

The prose essays are available as page images only. Prozas apceres var lasīt tikai kā skēnētas lapas.

- 306 -

The prose essays are available as page images only. Prozas apceres var lasīt tikai kā skēnētas lapas.

- 307 -

The prose essays are available as page images only. Prozas apceres var lasīt tikai kā skēnētas lapas.

- 308 -

The prose essays are available as page images only. Prozas apceres var lasīt tikai kā skēnētas lapas.

- 309 -

The prose essays are available as page images only. Prozas apceres var lasīt tikai kā skēnētas lapas.

- 310 -

The prose essays are available as page images only. Prozas apceres var lasīt tikai kā skēnētas lapas.

- 311 -

The prose essays are available as page images only. Prozas apceres var lasīt tikai kā skēnētas lapas.

- 312 -

The prose essays are available as page images only. Prozas apceres var lasīt tikai kā skēnētas lapas.

- 313 -

The prose essays are available as page images only. Prozas apceres var lasīt tikai kā skēnētas lapas.

- 314 -

The prose essays are available as page images only. Prozas apceres var lasīt tikai kā skēnētas lapas.

- 315 -

The prose essays are available as page images only. Prozas apceres var lasīt tikai kā skēnētas lapas.

- 316 -

The prose essays are available as page images only. Prozas apceres var lasīt tikai kā skēnētas lapas.

- 317 -

The prose essays are available as page images only. Prozas apceres var lasīt tikai kā skēnētas lapas.

- 318 -

The prose essays are available as page images only. Prozas apceres var lasīt tikai kā skēnētas lapas.

- 319 -

The prose essays are available as page images only. Prozas apceres var lasīt tikai kā skēnētas lapas.

- 320 -

The prose essays are available as page images only. Prozas apceres var lasīt tikai kā skēnētas lapas.

- 321 -

The prose essays are available as page images only. Prozas apceres var lasīt tikai kā skēnētas lapas.

LATVIEŠU SAKTU KALĒJU AMATS UN RĪGAS LATVIEŠU ROTAS

Jānis Straubergs

- 322 -

The prose essays are available as page images only. Prozas apceres var lasīt tikai kā skēnētas lapas.

- 323 -

The prose essays are available as page images only. Prozas apceres var lasīt tikai kā skēnētas lapas.

- 324 -

The prose essays are available as page images only. Prozas apceres var lasīt tikai kā skēnētas lapas.

- 325 -

The prose essays are available as page images only. Prozas apceres var lasīt tikai kā skēnētas lapas.

- 326 -

The prose essays are available as page images only. Prozas apceres var lasīt tikai kā skēnētas lapas.

- 327 -

The prose essays are available as page images only. Prozas apceres var lasīt tikai kā skēnētas lapas.

- 328 -

The prose essays are available as page images only. Prozas apceres var lasīt tikai kā skēnētas lapas.

- 329 -

The prose essays are available as page images only. Prozas apceres var lasīt tikai kā skēnētas lapas.

- 330 -

The prose essays are available as page images only. Prozas apceres var lasīt tikai kā skēnētas lapas.

- 331 -

The prose essays are available as page images only. Prozas apceres var lasīt tikai kā skēnētas lapas.

- 332 -

The prose essays are available as page images only. Prozas apceres var lasīt tikai kā skēnētas lapas.

Table of Contents |View Entire Work