HomeIntroductionBrowseImagesSearchLinks
Table of Contents |View Entire Work

7. Pūrs, mantība. (Lielāko tiesu kāzu dziesmas)

4854.

Agri māmiņ i' pagula
Zem zaļā velēniņa;
Ni pūriņš dzelžiem kalts,
Ni rakstītas vilnānītes.
324 [Sēļpilī (Sēļpils pag. Jk)].

4855.

Ai tautiņas, neprasiet
No bārenes liela pūra;
Bārenītes pūriņā
Puse gaudu asariņu.
68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)], 109 [Vestienā (Vestienas pag. Md)].

4856.

Ai tautiņas, neprasiet,
No bārenes liela pūra:
Tēvs nomira, maz atstāja,
Kur māmiņa viena ņēma?
85 [Lazdonā (Lazdonas pag. Md)].

4857.

Boguotā muotes meita
Pouru nese ozutē;
As naboga buoreneita, -
Div' bēreiši ritinuoja.
3301 [Pilskalnē (Pilskalnes pag. Il)].

4858.

Buorin'eit'e b'ej' augdama,
Na buorin'a dz'eivuodama,
Man Laim'eņa sasagus'a
Na buorin'as s'edzin'eņu.
4261 [Ozolmuižas pag. Rz].

4859.

Bārenīte es augdama,
Ne bārene dzīvodama:
Kūtī gāju govju slaukt
Deviņāmi slaucenēm.
6 [Annas muižā (Ķēču pag. Rg)], 75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)].

4860.

Bārenīte lielījās
Sev pūriņu piedarīt;
Pusei baltas villānītes,
Pusei gaudas asariņas.
323 [Vecsērenē (Sērenes pag. Jk)].

4861.

Bārenīte, man' māsiņa,
Kad tu pūru piedarīsi?
- Rītā agri, vakarā,
Kad guļ sveša māmuliņa.
325 [Secē (Seces pag. Jk)].

4862.

Bārenīte, man' māsiņa,
Met miedziņu maliņā,
Bij tev nakti, ne dieniņu,
Sev pūriņu piedarīt.
401 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

4863.

Bārenīte, man' māsiņa,
Met miedziņu maliņā,
Ne tev tēva, ne māmiņas,
Kas pūriņu piedarīs?
41 [Stukmaņos (Pļaviņās Rg)].

4864.

Bārenīte man' māsiņa,
Cimdā naudu skandināja,
Cimdā naudu skandināja,
Saujā bira asariņas.
64 [Valmierā (Valmieras pag. Vlm)].

4865.

Bārenīte pūru šuva,
Mēnesī raudzīdama.
Kādi raksti mēnesī,
Tādi raksti pūriņa.
68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)], 325 [Secē (Seces pag. Jk)].

4866.

Bārenīte pūru šuva,
Mēnesī sēdēdama.
Zīdu vērpa, smalki šuva
Lielajiemi rakstiņiem.
391 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē], 394 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

4867.

Bārenīte pūru šuva,
Niedres skalus aizdeguse.
Sirmi zirgi, zaļi loki,
Tie pūriņu kustināja.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

4868.

Buorin'eiša pyureņā
Vysi raibi gabal'eņi:
Kurs rakst'eits, narakst'eits,
Ar osoruom salaist'eits.
428 [Beržūs(?)].

4869.

Bārenītes pūriņā
Trīs sudraba biķerīši:
Vienā vīns, otrā medus,
Trešā gaudas asariņas.
9 [Bilstiņos (Kokneses pag. Rg)].

- 198 -

4870.

Bārenītes pūriņam
Klētī grīda ielīkusi.
Mātes meitas brīnījās,
Kur tā tādu piedarījsi,
Nij tai bija aitu kūts,
Nij māmiņas darītājas.
127 [Lizumā (Lizuma pag. C)].

4871.

Bārenītis pats es biju,
Bāren' ņēmu līgaviņu;
Ne bārenei mātes pūra,
Ne man tēva tīrumiņa.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)], 1271 [Litenē (Litenes pag. Md)].

4872.

Bajāriņa meitiņām
Gailis pūru vizināja;
Man, nabaga sērdienei,
Nevelk bēris kumeliņis.
404 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

4873.

Bajāriņa meitiņāmi
Lini zied pūriņā;
Es nabaga sērdienīte,
Man zied baltas villainītes.
159 [Aizputē (Aizputes pag. Azp)].

4874.

Bajāriņa meitiņām
Rīgē pūru kaldinej',
Rīgē pūru kaldinej',
Tukšu veda tautiņēs.
Man, nabaga sērdieņam,
Ar vicīti savicej',
Ar vicīti savicej',
Pilnu veda tautiņēs.
228 [Oktē (Vandzenes pag. Tl)].

4875.

Bajāriņš pūru loca,
Istabā sēdēdams;
Es, nabaga sērdienīte,
Pa celiņu tecēdama.
215 [Ugālē (Ugāles pag. Vp)].

4876.

Dari pūru, mātes meita,
Neraug' manis, kalponītes;
Kaut es arī darījuse,
Kalponītes slava man.
191 [Kursīšos (Kursīšu pag. Kld)].

4877.

Es aizmirsu, nerunāju
Ar tautieša māmulīti:
Jūs dāvanas negaidāt,
Es nabaga sērdienīte.
161 [Alšvangā (Alšvangas pag. Azp)].

4878.

Es apsēdu raudādama
Mātes kapa maliņā.
Pras' māmiņa gulēdama:
Ko, meitiņa, tu raudāji?
Kā, māmiņa, neraudāšu,
Brāļi tiesas man nedeva.
226 [Kandavā (Tl)].

4879.

Es māmiņas neredzēju,
Vai bij liela, vai bij maza;
Pūriņā vien atradu
Gaŗas baltas villainītes.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

4880.

Es māmiņi viena meita,
Māte pūru pielocīja;
Sērdienīte, nabadzīte,
Loka pate raudādama.
185 [Lielezerē (Ezeres pag. Kld)].

4881.

Es nabagu bērn' bij',
Man nabagu laim' bij':
Simtam nāk gojus, vēršus,
Simtam bērus kumeliņus.
211 [Rindā (Ances pag. Vp)].

4882.

Es nabaga sērdienīte,
Man bajāris parādā
Pieci podi zelta naudas,
Vaska pītu vācelīti.
181 [Cīravā (Cīravas pag. Azp)].

4883.

Es pūriņu nemitotu
Ar bajāra meitiņām:
Bajāriņa meitiņām
Lini zied pūriņā.
Es nabaga sērdienīte,
Man zied linu paladziņi.
161 [Alšvangā (Alšvangas pag. Azp)].

4884.

Gaiši dega uguntiņa
Tumšajā kaktiņā:
Peļamā bārenīte
Loka savas villānītes.
325 [Secē (Seces pag. Jk)].

- 199 -

4885.

Grieziet ceļu, bagātie,
Bārenītes pūru ved:
Ved pūriņu, dzen telītes,
Jāj deviņi bāleliņi.
7 [Jaunbebros (Bebru pag. Rg)].

4886.

Grieziet ceļu, bagātie,
Tautas veda bārenīti:
Simtiem dzina govis vēršus,
Apzeltītu pūru veda.
104 [Zelgavā (Grostonas pag. Md)].

4887.

Grieziet ceļu, grieziet ceļu,
Bārenītes Laime brauc:
Simtiem dzina govis vēršus,
Simtiem bērus kumeliņus.
264 [Džūkstē (Džūkstes pag. Jg)].

4888.

Guli, guli, bārenīte,
Kas pūriņu darinās?
Lai gulēja mātes meita,
Tai māmiņa darināja.
309 [Biržos (Biržu pag. Jk)].

4889.

Guli, guli, mātes meita,
Tev pūriņš piedarīts;
Kas darīs bārenei,
Kad es pate nedarīšu?
36 [Rikterē (Sidgundas pag. Rg)].

4890.

Jauni puiši, sirmi zirgi,
Veda mani vizināt.
Ne gabala nepaveda,
Vaicā zeltu, sudrabiņu.
Kas man deva, kur es ņēmu,
Bārenīte, sudrabiņu?
Tēvs māmiņa zem zemītes,
Bāleliņi aiz ūdeņa.
325 [Secē (Seces pag. Jk)].

1. Pilli staļļi sirmu zirgu,
Pilli vadži iemauktiņu.
Sirmi zirgi, sveši ļaudis
Iejem mani kamanās.
Paveduši gabaliņu,
Vaicā sīka sudrabiņa.
Kur es jēmu, kas man deva?
Ne man tēva, ne māmiņas.
Man brālīši arājiņi,
Ne sudraba kalējiņi;
Es māsiņa darbeniece,
Ne sudraba valkātāja.
191 [Kursīšos (Kursīšu pag. Kld)].

4891.

Jūs, tautiņas, pūra dēļ
Kumeliņa nejūdziet;
Kas pūriņu tai darīja?
Nava savas māmuliņas.
69 [Bikserē (Patkules pag. Md)].

4892.

Kā nav kauna tev, tautieti,
Man pūriņa vaicājot?
Man mazai māte mira, -
Kas pūriņu darināja?
61 [Mazsalacā (Mazsalacas pag. Vlm)].

4893.

Kad es ņemšu līgaviņu,
Tad es ņemšu sērdienīti:
Sērdienīte sav' pūriņu
Līdz malāmi piepildīja.
196 [Rendā (Rendas pag. Kld)].

4894.

Kas bāŗam pūru dara,
Kas telītes audzināja?
Dieviņš pūru darināja,
Māŗa govis audzināja.
1411 [Jaunrozē (Jaunrozes pag. Vlk)].

4895.

Koza, koza, na gūteņa,
Sveša muote, na māmeņa;
Sveša muote, na māmeņa,
Na pyureņa licējeņa,
Pībāruse kuorklu zīdu,
Teicās pyuru pīlykuse.
Ka tu poša izputejse,
Kai izput kuorklu zīdi!
4221 [Asūnes pag. D].

4896.

Kaunu, kaunu padarīju
Bajāriņa meitiņām;
Bajāriņa meitiņām
Dzelžiem pūru kaldināja,
Es nabaga sērdienīte,
Man sudraba eņģītēm.
41 [Stukmaņos (Pļaviņās Rg)].

- 200 -

4897.

Ko tie dumi bēŗi vilka,
Pret kalniņu rēgodami?
Sērdieniņa pūru veda,
Div' sudraba biķeŗiem.
2291 [Sasmakas novadā (Ārlavas pag. Tl)].

4898.

Ko tie tautu bēŗi vilka,
Pret kalniņu dusēdami?
Sērdienītes pūru vilka,
Pret kalniņu dusēdami.
182 [Aizputes un Kuldīgas apriņķos)].

4899.

Ko tie tautu sirmi zirgi
Smagi vilka kalniņā?
Sērdienītes pūru veda,
Asarām pielocītu.
41 [Stukmaņos (Pļaviņās Rg)], 190 [Kuldīgā], 379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē], 391.

48991.

Ko, upīte, tu gaidīji?
Strautiņš zeltu vizināja;
Ko gaidīji, mātes meita?
Sērdienīte pūru loka.
1880 [Jaunmuižā (Lutriņu pag. Kld)].

4900.

Labāk manim tēvs nomira,
Nekā mana māmuļīte:
Svešs tēviņis linus sēja,
Māte loka pūriņāi.
172 [Rāvā (Rāvas pag. Lp)].

4901.

Līcin līka vaŗa tilts,
Bārenīti pārvedot:
Dzina govis, dzina vēršus,
Pazeltītu pūru veda.
322 [Saukā (Saukas pag. Jk)].

4902.

Mātes meita nezināja,
Kā sērdiene pūru loka.
Vienu roku dzijas velk,
Otru slauka asariņas.
207 [Dundagā (Dundagas pag. Vp)].

4903.

Nabadziņa bārīšam
Šķērsu teki kumeliņi;
Bagātie brīnījās,
Kas tam tādu nobaroja.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

4904.

Nākat, ļaudis, skatīties,
Kur sērdienas pūru ved:
Kalti rati, sirmi zirgi,
Velk pret kalnu tusēdami.
109 [Vestienā (Vestienas pag. Md)].

4905.

Nava kupla tā liepiņa;
Kas aug ceļa maliņā;
Nav bagāta tā meitiņa,
Ko pamāte audzināja.
264 [Džūkstē (Džūkstes pag. Jg)].

4906.

Neva man, neva man
Kā citām māsiņām:
Neva man pūra kalta,
Nav vizuļu vainadziņa.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

4907.

Ne labāi dieniņāi
Bārenīte pūru dara,
Migliņāi, rasiņāi,
Dūmojāi istabā.
90 [Lodē (Kusas pag. Md)].

4908.

Ne labāmi dieniņām
Es pūriņu piedarīju:
Tumšajāi kaktiņāi,
Svešas mātes pakrēslī.
324 [Sēļpilī (Sēļpils pag. Jk)].

4909.

Nebrāķējiet, dieverīši,
Bārenītes dāvaniņas!
Bārenīte nabadzīte,
Nav sarkanu dzīpartiņu,
Nav sarkanu dzīpartiņu,
Ko dāvanas izrotāt.
295 [Grienvaldē (Zālītes pag. B)].

4910.

Nedod Dievs tādas dienas,
Kādas dienas bārītei:
Bez maizītes ganos dzina,
Bez pūriņa tautiņās.
391 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

4911.

Ņem, bāliņ, ko ņemdams,
Sērdienīti vien neņem:
Sērdienei smags pūriņš,
Pilns gaužām asarām.
228 [Oktē (Vandzenes pag. Tl)].

- 201 -

4912.

Neraugies, mātes meita,
Bārenītes pūriņā!
Bārenītes pūriņā
Vairāk gaudu asariņu,
Vairāk gaudu asariņu
Nekā daiļu gabaliņu.
451 [Viskaļos, Kokneses draudzē (Viskaļu pag. Rg)].

4913.

Neskaties, mātes meita,
Bārenītes pūriņā!
Bārenītes pūriņā
Puse gaužu asariņu.
400 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

4914.

Neskatāti, sveši ļaudis,
Pēc bārines liela pūra:
Ne tai tēva devējiņa,
Ne brāliņa pircējiņa.
330 [Kaldabruņās (Rubenes pag. Il)].

4915.

Nesmejies, mātes meita,
Bārenītes pūriņam:
Pakuliņu paladziņi,
Pakājīšu villainītes.
305 [Vīkstenē (Stelpes (?) pag. B)].

4916.

No tālienes es pazinu,
Kur sērdienes pūru veda:
Rāmi nāca melni zirgi,
Noskumuši bāleliņi.
190 [Kuldīgā].

49161.

No tālienes es pazinu,
Kur bārenes pūru ved:
Appelējšu pūra vāku,
Norūsējšu atslēdziņu.
1880 [Jaunmuižā (Lutriņu pag. Kld)].

4917.

No tālienes es pazinu,
Kur ved tautas sērdienīti:
Sērdienītes pūru veda
Ar deviņi kumeliņi.
191 [Kursīšos (Kursīšu pag. Kld)].

4918.

Ozolam bieza miza,
Lēni lapas darināja;
Bārenīte grūti auga,
Daiļu pūru darināja.
151 [Lieljumpravā (Jumpravas pag. Rg)], 22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

4919.

Ozolam bieza miza,
Lēni lapas darināja;
Es bārīte bez māmiņas,
Lēni pūru darināju.
50 [Vecatē (Vecates pag. Vlm)].

4920.

Par gabalu jau redzēju,
Kur bārenes pūru veda:
Pūra vāki izrakstīti
Gaužajām asarām.
1411 [Jaunrozē (Jaunrozes pag. Vlk)].

4921.

Paraugies, mātes meita,
Kas bārenes pūriņā:
Bārenītes pūriņā
Daiļi vien gabaliņi.
41 [Stukmaņos (Pļaviņās Rg)].

49211.

Pateicieti, dieverīši,
Kas kuŗam gadījās:
Kas aitiņas mugurā,
Tas bāraines pūriņā.
290 [Lieliecavā (Iecavas pag. B)].

4922.

Pateiciet, dieverīši,
Par bāraines gabaliņu;
Cik bēdiņu, tik asaru,
Tik gabalu pūriņā.
290 [Lieliecavā (Iecavas pag. B)].

4923.

Pie svainīša tā uzaugu
Kā pie tēva, māmuliņas:
Svainis man linus deva,
Māsa pūru darināja.
322 [Saukā (Saukas pag. Jk)].

4924.

Pūra dēļ zagt neiešu,
Kad nevaru pielocīt;
Lai zog mana ļauna diena,
Kas paņēma māmuļīti.
187 [Graudupē (Rendas pag. Kld)].

4925.

Pūra dēļ, sveši ļaudis,
Nejūdzieti kumeliņus:
Bārenīte darbos gāju,
Kad pūriņu piedarīju?
324 [Sēļpilī (Sēļpils pag. Jk)].

- 202 -

4926.

Pūra dēļ, sveši ļaudis,
Kumeliņa nejūdzat:
Kas pūriņu man darīja,
Bez māmiņas dzīvojot.
75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)].

4927.

Pūrā liku, nevalkāju
Lonā dotus gabaliņus.
Cik pacēlu pūra vāku,
Tik asaras noslaucīju;
Še guļ mani viegli soļi,
Manas gaužas asaras.
63 [Sprēstiņos (Dauguļu pag. Vlm)].

4928.

Pūrā liku raudādama
Baltas vilnas kodaliņu;
Bij aitiņas, bij vilniņa,
Nav māmiņas, kas darīja.
24 [Lēdurgas draudzē].

4929.

Pūru manu negaidāt,
Ne telīšu pakaļā:
Kas bāŗam pūru deva,
Kas telītes audzināja.
401 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

4930.

Pupu sieki, zirņu sieki
Mātes meitas pūru loca;
Es nabaga sērdieniš,
Man jālok' raudedam.
2291 [Sasmakas novadā (Ārlavas pag. Tl)].

4931.

Radu pūriņ' i atvāztu,
Vilnānītes izcilātas.
Kas to vāze, kas cilāja,
Nava manas māmuliņas.
324 [Sēļpilī (Sēļpils pag. Jk)].

4932.

Raugātiesi, bāleliņi,
Kur aizveda bārenīti;
Līktin līka vaŗa tilti,
Kad pūriņu pāri veda.
297 [Lepšukalnā pie Bauskas (Bauskas pag. B)].

4933.

Šī devīta vasariņa,
Ka paliku bārenīte;
Neieliku pūriņā
Ne devīta gabaliņa.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

4934.

Šim tiesiņa, tam tiesiņa,
Kur, māmiņa, man tiesiņa?
Man' tiesiņa aizgājuse
Līdz ar manu māmulīti.
207 [Dundagā (Dundagas pag. Vp)].

4935.

Šūti krekli, nerakstīti
Bārenītes pūriņā;
Sēti mieži neecēti
Kalpa puiša tīrumā.
7 [Jaunbebros (Bebru pag. Rg)], 30 [Ozolu muižā, Suntažu draudzē].

4936.

Sērdienīte, nabadzīte,
Niedru pūru darināja;
Kur tautām vēja zirgi
Niedru pūru vizināt?
346 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

4937.

Sērdienīte, nabadzīte,
Sēru pūru pielocīja:
Div' kārtiņas cimdu lika,
Trešu gaudu asariņu.
41 [Stukmaņos (Pļaviņās Rg)], 180 [Valtaiķos (Valtaiķu pag. Azp)].

4938.

Sērdienīte tā māsiņa,
Paladziņu pūru loka;
Tai nevaid māmuļītes,
Villainīšu devējiņas
181 [Cīravā (Cīravas pag. Azp)].

49381.

Sērdienītes pūriņā
Trīs biķeŗi asariņu;
Div' raudāja dzīvojot,
Trešo, pūru locīdama.
1880 [Jaunmuižā (Lutriņu pag. Kld)].

4939.

Sērdienītes pūru veda
Sešiem bēriem kumeļiem;
Visi seši vērzelēti,
Iet pret kalnu dusēdami.
Mātes meitas pūru veda
Sešiem bēriem kumeļiem;
Visi seši vērzelēti,
Iet pret kalnu dancodami.
232 [Talsos (Tl)].

49391.

Sērs mūžiš man augdam,
Dievs dos laim' dzīv'dam:
Simtem šķirt raib's gov's,
Simtem bēr's kum'liņ's.
217 [Ārlavā (Ārlavas pag. Tl)].

- 203 -

4940.

Sirmi zirgi birzē tek
Basajām kājiņām.
Sērdienīte pūru loka
Mēnestiņa gaišumā.
181 [Cīravā (Cīravas pag. Azp)].

4941.

Skatāties, skauģa ļaudis,
Kur ved tautas bārenīti:
Simtiņš nāca raibu govju,
Simtiņš bēru kumeliņu.
280 [Kroņa Udzē (Bērzes pag. Jg)].

4942.

Strūdzenieku bāleliņi,
Pavedieti man' pūriņu:
Ne man tēva, ne man mātes,
Ne jaunā bāleniņa.
379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

4943.

Sveša māte man iedeva
Strupu ļipu telēniņu.
Dievs dos man pilnu kūti
No tā viena strupļipīša.
137 [Tirzā (Tirzas pag. Md)].

4944.

Tautas, pūra neprasāt,
Es nabaga sērdienīte;
Ja gribat dižu pūru,
Tad ņemat bajāreni.
159 [Aizputē (Aizputes pag. Azp)].

4945.

Tīk jums, tautas, ņemat mani,
Pūru manu neraugāt;
Sērdienīte, darbos gāju,
Kas pūriņu darināja?
224 [Kabilē (Kld)], 276 [Sesavā (Sesavas pag. Jg)], 401 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

4946.

Tīrat ceļu, bruģējat,
Nu bārītes manta nāk:
Pulkiem dzina govis vēršus,
Vezmiem veda sidrabīnu.
50 [Vecatē (Vecates pag. Vlm)].

4947.

To jūs, tautas, neraugait,
Ka es esmu sērdienīte;
Tāpat man pilns pūriņš
Kā māmiņas meitiņai.
212 [Sarkanmuižā (Sarkanmuižas pag. Vp)].

4948.

Trīs dižanas rozes zied
Uz bārenes pūra vāka.
Gudrajam, lēnajam,
Tam būs tādu bildināt.
42 [Suntažos (Suntažu pag. Rg)].

4949.

Trīs diženas santa rozes
Uz bārenes pūra vāku;
Trīs diženi tēva dēli
Gaid' bāreni uzaugot.
3531 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

4950.

Trīs sarkanas rozes zied
Uz bārenes pūra vāka;
Trīs diženi tēva dēli
Žēlubām nevarēja.
42 [Suntažos (Suntažu pag. Rg)].

4951.

Uz pūriņa atsēdos,
Tad vēl gauži noraudāju:
Nav manā pūriņā
Viena laba gabaliņa;
Kas man deva, bārīšam,
Vienu labu gabaliņu?
59 [Rūjienā (Rūjienas pag. Vlm)].

1. Visu nakti sasēdēju
Uz pūriņa raudādama:
Nav manā pūriņā
Viena krietna gabaliņa.
Piebraucīju ievu ziedu,
Uzklāj' baltu paladziņu,
Iestādīju rožu zaru
Uz laimīti vāciņā.
1131 [Beļavā (Beļavas pag. Md)].

4952.

Vairāk būtu, vairāk būtu,
Kaut man sava māmuliņa,
Vairāk būtu cimdu, zeķu,
Vairāk būtu vilnainīšu.
41 [Stukmaņos (Pļaviņās Rg)].

4953.

Vai tādēļ zemu saule,
Kad aiz kalna aiztecēja?
Vai tādēļ bez pūriņa,
Kad paliku bārenīte?
74 [Dzelzavā (Dzelzavas pag. Md)].

- 204 -

49531.

Visi dala tēva mantu, -
Kādu mantu es dalīju?
Man mazai tēvs nomira, -
Tēva mantu izdalīja.
195 [Raņķos (Raņķu pag. Kld)].

4954.

Visi kalni pakalnīši
Mātes meitai pūru dara;
Kas nabaga bārenim? -
Uz vienāmi rociņām.
46 [Carnikavā (Rg)].

4955.

Visi mana pūra gaida,
Vīratēvs vie negaid';
Vīratēvs tā sacīj':
Kas bārīša pūriņā!
61 [Mazsalacā (Mazsalacas pag. Vlm)].

4956.

Visi tek raudzīties
Bārenītes pūriņā:
Bārenītes pūriņā
Daudzi skaistu raudzeklīšu.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

49561.

Cilā pūru bārenīte,
Mātes meita raudzījās.
Visi daiļi gabaliņi
Asarām darināti.
3011 [Pomušas un Ārdzes pagastos (Ceraukstes pag. B)].

38413.

Vai Dīviņ, vai Laimiņ,
Buorinei gryuta dzeive:
Gonūs guoju bez maizītes,
Tautiņuos bez pyuriņa.
425 [Šķaunes (Landskoronas) Ldz].

38414.

Vai Dieviņ, kā bij grūt(i)
Bez māmiņas dzīvojot:
Visu mūžu nevarēju
Pūra vien piedarīt.
507 [Zalves (Lielzalvas) Jk].

38415.

Atej munu nyu, māmiņa,
Nyu maņ tevja vajadzēja;
Puškoj munu pyura vuoku
Sudabreņa lapeņom.
389 [Silajāņu Rz].

38416.

Bajāriņa meitiņām
Visi kakti pūru loka;
Es nabaga bārenīte,
Pati loku raudādama.
416 [Strazdes (Tl)].

38417.

Buorineitis pyureņī
Vysi raibi gabaleni;
Visi raibi gabaleni,
Ai osorom raibynuoty.
314 [Pildas Ldz].

38418.

Celīs, auka, teirej ceļu,
Buorineite pouru vad!
Celīs auka, celīs auka,
Buorineite pouru vad!
24 [Asares Il].

38419.

Celīs, muna muomuliņ,
Es pacelšu velēniņu;
Puškoj munu pyura vuoku,
Sudobriņa lapiņom.
503 [Višķu D].

38420.

Citas meitas pūru taisa,
Kur es ņemšu, bārene?
Svešas mātes lamu vārdi,
Tas mans darba algojums.
36 [Balvu Abr].

38421.

Dūmi kūp siliņā,
Kas tos dūmus kūpināja?
Bārenīte pūru šuva,
Nodariņas dedzināja.
378 [Seces Jk].

38422.

Gauži raud bārenīte,
Pie pūriņa stāvēdama;
Viena balta villānīte,
Nei tai diegu - ielociņa.
241 [Lubānas Md].

- 205 -

38423.

Kas bārenei pūru dara,
Kas to cēla tautīnās?
Viņas pašas rokas kājas,
Tās to cēla tautīnās.
192 [Kosas C].

38424.

Kab' maņ (byutu) tys buoliņš,
Kurs guļ smilkšu kalniņā,
Nastuovātu muns pyuriņš
Bez sudobra etslēdziņas.
89 [Dricēnu Rz].

38425.

Ko gaidīji, sērdienīte,
Ka negāji tautiņās?
Kā es iešu tautiņās,
Maz manā pūriņā?
190 [Kokneses Rg].

38426.

Kuo verīs, muotis meita,
Buorinītes pyuriņā?
Buorinītes pyuriņā
Raibi vīn gabaliņi,
Rakstīti, narakstīti,
Ar osoram salaistīti.
605 [Skolas].

38427.

Nazaverīt jyus, ļautiņi,
Nu buoriņas lela pyura:
Buorinīte(s) pyureņī
Visi raibi gabaliņi,
Ar osoriņas raibinuoti.
285 [Nirzas (Nerzas) Ldz].

38428.

Nazaverīt, sveši ļauds,
Lela pyura buoriņam:
Buorineitis pyureņī
Rakstēti vīn gabaleņi,
Vai ai rokstim izrakstēti,
Osoruosi izmozguoti.
174 [Kārsavas Ldz].

38429.

Nasaver tu, tautīt,
Buorinītes pyuriņā;
Buorinītes pyuriņā
Visi raibi gabaliņi,
Ka pacēle skreinei vuoku,
Ar osorom raibynuo.
494 [Viļānu Rz].

38430.

Ai Laimeņ, pasaver,
Kas buorinis pyuriņā:
Pusja zalta gabaleņu,
Pusja gaudu asareņu.
78 [Dagdas D].

38431.

Pasaverīs tu, Laimiņ,
Kas buorines pyuriņā:
Ir rakstītu, narakstītu,
Vairuok gaužu asariņu.
466 [Vārkavas D].

38432.

Pasaver, sveša muote,
Kas buorines pyuriņā:
Ir zalta, ir sudobra,
Vairuok gaužu asariņu.
503 [Višķu D].

38433.

Skaista muote, skaista meita,
Buorinīte vēl skaistuoka.
Ai māmeņa, pasaveri,
Kas buoriņas pyuriņā:
Ir lūceitu, nalūceitu,
Puse zalta, sudobriņa.
168 [Kalupes D].

38434.

Mātes meita, dari pūru,
Tev ir lini tīrumā!
Kur lai ņēma bārenīte,
Tai nav linu tīrumā?
Tai pietika tiem liniem,
Ko iedeva sveša māte.
192 [Kosas C].

38435.

Mātes meitas nezināja,
Kas bārenes pūriņā;
Bārenītes pūriņā
Daža gauža asariņa.
192 [Kosas C].

38436.

Mātes meitas pūrīnā
Akmentīni glabājās;
Bārenītes pūrīnā
Skaistas, baltas villainītes.
192 [Kosas C].

38437.

Nanuoci man, mīdzeņ,
Es palyku buorineitja;
Nuoc lelai bruoļu muosai,
Jai māmeņa pyuru dora.
326 [Preiļu D].

- 206 -

38438.

Rudzu sieki, pasijāgi (pasijāni)
Mātes meitai pūru dara.
Kas taisīja sērdienei?
Pašas rokas, pašas kājas,
Pašas labais tikumiņš.
192 [Kosas C].

38439.

Smolki leitiņi nūleja
Muotes pyuru cylojūt;
Tī nabeja smolki leiti,
Buorinītes asariņas.
425 [Šķaunes (Landskoronas) Ldz].

38440.

Šyuti krakli, naraksteiti,
Buorinītes pyuriņā.
Kas jai deva šolka dīgus,
Kas sudobra adatiņu?
89 [Dricēnu Rz].

38441.

Vai tādēļ ne meitiņa,
Ja māmiņas man nebij?
Lieku pūru līdz malām,
Sauc' bāliņu vāku vāzt.
322 [Praulienas Md].

38442.

Zelta gailis nodziedāja
Skaistas upes maliņā;
Lai ceļāsi bārenīte
Skaistu pūru darināt.
605 [Skolas].

38443.

Ziedi, ziedi, ābelīte,
Sudrabiņa ziediņiem!
Dari pūru, bārenīte,
Tev nav pūra darītāja!
Tava pūra darītāja
Apsagula diena(s) vidu.
194 [Krāslavas D].

Table of Contents |View Entire Work