HomeIntroductionBrowseImagesSearchLinks
Table of Contents |View Entire Work

6. Valodas, paļas, nicināšana

4778.

Ābelīte vēja lauzta,
Neminiet(i) kājiņām;
Bārēnīte tā meitiņa,
Neņemiet(i) valodās.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)], 290 [Lieliecavā (Iecavas pag. B)], 323 [Vecsērenē (Sērenes pag. Jk)].

4779.

Uoryskam b'ērziņam
Daudzi s'eiku (smolku) žagariņu;
Buorin'eišu b'ērniņam
Daudzi līku volūdiņu.
422 [Līvānu pag. D].

4780.

Vai Dieviņ, ko darīšu,
Visi mina kājiņām!
Ņem, Dieviņ, tu labos
Zem savām rociņām.
87 [Liepas muižā (Liepas pag. C)].

4781.

Ai ļautiņi, ai ļautiņi,
Pura zāles neminat!
Ai ļautiņi, ai ļautiņi,
Bārenītes nepeļat!
97 [Vecpiebalgā (Vecpiebalgas pag. C)].

4782.

Ai ļautiņi, ļaužu bērna
Kājiņām neminiet!
I tam bija tēvs māmiņa,
Bet citāi maliņā.
134 [Sinolē (Sinoles pag. Vlk)].

4783.

Ai ļautiņi, ļaužu bērnu
Kājiņām neminiet (neminat):
Tāpat bija tēvs māmiņa
Rociņām auklējuši.
36 [Rikterē (Sidgundas pag. Rg)], 42 [Suntažos (Suntažu pag. Rg)].

4784.

Ai ļautiņi, neņemiet
Bārenīti valodās:
Gan asaru bārenei
Ir bez jūsu valodām.
13 [Ikšķilē (Ikšķiles pag. Rg)].

47841.

Ai upīte, olainīte,
Jo olaiņa, jo tecēja;
Sērdienīte, nabadzīte,
Jo dzīvoja, niecināja.
1611 [Basos (Basu pag. Azp)].

4785.

Apāvos baltas kājas,
Melnas tika staigājot;
Labu ļaužu bērniņš biju,
Slikts paliku niecināms.
28 [Nītaurē (Nītaures pag. Rg)].

4786.

Augat, bērza atvasiņas,
Jele bērna rīkstītēm,
Augat, mazi sērdienīši,
Jele ļaužu valodām.
156 [Vērgalē (Vērgaļu pag. Lp)].

- 191 -

4787.

Bērziņš trauca kļava lapas,
Notrauc savas pazarītes;
Sveša māte mani pēla,
Nopeļ savu auklējumu.
6 [Annas muižā (Ķēču pag. Rg)], 28 [Nītaurē (Nītaures pag. Rg)].

4788.

Ienīsto suņi rēja,
Iemesto vilnis nesa;
Tā i mani, gŗūtdienīti,
Visi ļaudis niecināja.
237 [Jaunaucē (Jaunauces pag. Jg)], 391 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

4789.

Es gan zinu, stipri vīri
Nemīs mani kājiņām;
I man' bija māmuliņa
Rociņām auklējuse.
68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)].

4790.

Es ļaudīm rīta rasa,
Es migliņa vakarā;
Manī ļaudis kājas āva,
Manī rokas (muti) nomazgāja.
97 [Vecpiebalgā (Vecpiebalgas pag. C)], 313 [Ēķengrāvē (Viesītes pag. Jk)], 401 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

4791.

Es nabaga sērdienīte,
Nevienam nederēju;
Ne tēvam nederēju,
Kad nomira māmulīte.
216 [Ventspilī].

4792.

Es tev teicu, mans brālīti,
Nevaināji sērdienīti:
Sērdienīte gauži gauda,
Slauka žēlas asariņas.
158 [Nīcā Tosmarē uc. (Lp)] (Tosmarē).

4793.

Kad man Dievs to darītu,
Ko man dara ļauni ļaudis,
Es būt' sen paguluse
Zem zaļo velēniņu.
379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

1. Kad Dieviņš to vēlētu,
Ko tie skauģu ļaudis vēl,
Sen zemīti es nemītu,
Sen saulīti neredzētu.
264 [Džūkstē (Džūkstes pag. Jg)].

4794.

Kāds neauga lauka koks,
Vēji viņu purināja;
Kāds nebija bārenīts,
Ļaudis viņu aprunāja.
134 [Sinolē (Sinoles pag. Vlk)].

4795.

Kam tie auga gaŗi meži,
Ne saulei, pakrēslim?
Kam es augu bārenīte,
Ne ļaudiem, valodai?
379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

4796.

Kas nemina to zālīti,
Kas aug ceļa maliņā;
Kas nerāja to bērniņu,
Kam nav savas māmuliņas.
289 [Bruknā (Bruknas pag. B)].

4797.

Kas zirnīša nenorāva
Liela ceļa maliņā;
Kas bāriņa nerūdina,
Bez māmiņas dzīvojot.
322 [Saukā (Saukas pag. Jk)].

4798.

Ko tie pūstu lieli vēji,
Ka nebūtu gaŗu mežu;
Ko runātu labi ļaudis,
Ka nebūtu bārenīšu.
75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)].

4799.

Kreit ras'eņa nu kūka,
Nu l'ela un nu moza;
Gauži raud buorin'eita
Nu l'ela un nu moza.
414 [Krāslavas apkārtnē].

4800.

Kur iedama, sveša māte
Mani nesa kukuļam.
Nes, māmiņa, maizes klaipu,
Nenes mana augumiņa.
75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)].

1. Svešai mātei viesi nāca,
Mani cēla mielastā.
Cel maizīti, sveša māte,
Necel manu augumiņu.
92 [Mārcienā (Mārcienas pag. Md)], 335 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

4801.

Kur iedama, sveša māte
Sietu nese padusē;
Kuŗu ciem daiedama,
Sijā manu augumiņu.
75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)].

- 192 -

4802.

Kur es iešu, kur palikšu,
Ļaudis mani neierauga!
Tīšos linu palagos,
Līdīš' Dieva zemītē.
224 [Kabilē (Kld)].

4803.

Kur es iešu, kur palikšu,
Neviens manis neierauga!
Laidīšos ezerā,
Raudaviņu pulciņā.
38 [Siguldā (Siguldas pag. Rg)].

4804.

Kur es iešu, kur palikšu,
Neviens mani neierauga!
Pie eglītes piestājosi,
Ir tā mani nostu dzina.
109 [Vestienā (Vestienas pag. Md)].

4805.

Kur ņemt' gulbis ko peldēt,
Ja nelītu lietutiņš?
Kur ņemt' ļaudis ko runāt,
Ja nebūtu sērdienītes?
145 [Krotē un Bunkā (Krotes un Bunkas pag. Lp)].

4806.

Kur saulīte miglu ņēma,
Kā avota lejiņā;
Kur ļautiņi runas ņēma,
Kā no manis, sērdienītes.
224 [Kabilē (Kld)].

4807.

Kuŗu dienu nedziedāju?
Kuŗu gauži neraudāju?
Kuŗu dienu sveša māte
Uz manim nerunāja?
1311 [Apē (Vlk)].

4808.

Labi ļaudis kājām spēra,
Es iekritu smiltienā.
Min, Dieviņ, pats labo
Ar savām kājiņām.
73 [Dzērbenē (Dzērbenes pag. C)].

4809.

Labi ļaudis, neņemat
Sērdienīti valodās;
Sērdienīte Dievam gauda,
Saujā slauka asariņas.
226 [Kandavā (Tl)].

4810.

Labi ļaudis, neņemat
Sērdienīti valodās;
Sērdienītes asariņas
Iet pie Dieva sūdzēties.
241 [Blīdienē (Blīdienes pag. Tk)].

4811.

Labi ļaudis, neņemiet
Sērdienītes valodās;
Sērdienītes asariņas
Maksā zelta gabaliņu.
41 [Stukmaņos (Pļaviņās Rg)].

4812.

Lai bij grūti, kam bij grūti
Bārenītei grūti bija:
Šādi tādi sila seski
Bārenīti raudināja.
7 [Jaunbebros (Bebru pag. Rg)].

4813.

Lauz zariņu pie zariņa,
Galotnīti nelaužat;
Sērdieņam, grūtdieņam,
Tam valodas netaisāt.
233 [Vandzenē (Vandzemes pag. Tl)].

4814.

Lielu koku rasa bira
Mazajos kociņos;
Lielu ļaužu valodiņas
Bāriņos, atraitnēs.
3251 [Sunākstē, Neretā un Ērberģē (Sunākstes, Neretas un Mazzalves pag. Jk)].

4815.

Līdzi, līdzi, labi ļaudis,
Nedar' žēl(i) bāriņam,
Kā saulīte līdzi dara
Visai zemei gaišumiņu.
348 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē], 391 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

4816.

Līdzi, līdzi, labi ļaudis,
Otram žēl(i) nedariet,
Kā saulīte līdzi tek,
Vai ir kalni vai ielejas.
111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)].

4817.

Līgaviņ, mātes meit',
Nedar' pār' sērdieņam!
Dievs liks tev atraitņu,
Tavus bērn's sērdieņus.
211 [Rindā (Ances pag. Vp)], 391 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

- 193 -

4818.

Mana vaina rītā bija,
Mana vaina vakarā;
Vai tādēļ mana vaina,
Ka es biju bārenīte?
379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

4819.

Mana vaina rītā bija,
Mana vaina vakarā;
Vai tādēļ mana vaina,
Ka nemāku atsacīt?
3531 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

4820.

Niecin' bite sila priedi,
Niecin' vēŗa ozoliņu;
Tā niecina sveša māte
Drauga bērna gājumiņu.
38 [Siguldā (Siguldas pag. Rg)].

4821.

Niecināt, jūs ļautiņi,
Nu jums vaļas niecināt:
Apakš zemes tēvs māmiņa,
Aiz ūdeņa bāleliņi.
187 [Graudupē (Rendas pag. Kld)].

48211.

Neniecini, sveša māte,
Citas mātes lolojuma;
Tu vēl pati nezināji,
Kas vēl tavus niecinās.
196 [Rendā (Rendas pag. Kld)].

4822.

Nesmejat, jūs ļautiņi,
Kad es esmu bārenīte;
Godam dzimu, godam augu,
Godam mūžu nodzīvošu.
226 [Kandavā (Tl)].

4823.

Nesasmēju bārenei,
Ar māmiņu dzīvodama;
Saule kalnu neaptek,
Kad es pate bārenīte.
41 [Stukmaņos (Pļaviņās Rg)], 88 [Liezerē (Liezeres pag. Md)].

4824.

Nesasmēju bāreņam,
Bez māmiņas dzīvojot;
Dievis zina, Laime zina,
Kad es pate bārenīte.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

4825.

Nesasmēju bārenei,
Kādu dienu redzēdama;
Dieviņš zina, pate jauna,
Kā lēcās dzīvojot.
85 [Lazdonā (Lazdonas pag. Md)].

4826.

Nevajaga, nevajaga
Purva bērzu darināt;
Nevajaga, nevajaga
Bārenītes raudināt.
41 [Stukmaņos (Pļaviņās Rg)], 421 [Taurupes pagastā (Rg)], 95 [Odzienā, Vietalvas (Odzienas pag. Md)], 335 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē], 408.

4827.

Peļat, peļat, jūs ļautiņi,
Nu jums vaļa nopaļāt:
Nedzird vairs tēvs māmiņa
Baltā smilšu kalniņā.
275 [Zemgales novados].

4828.

Peldi, peldi, meldu zāle,
Dziļajā ūdenī;
Tā peldēja bārenīte
Pa tām ļaužu valodām.
335 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

4829.

Pūš vējiņis, kāds pūzdamis,
Vairāk pūta ziemelītis;
Vaino ļaudis ko vaino,
Sērdienīšus vien vaino.
401 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

48291.

Put'ēt' put' smilkšu kolni,
Buorin'ēti nūvadūt;
Na tī put' smilkšu kolni,
Tī put' ļaužu volūdeņis.
4223 [Višķu pag. D].

4830.

Saka mani niknu, bargu,
Ka es daudzi nerunāju.
Man māmiņa, nomirdama,
Maz runāt pavēlēja.
16 [Kastrānē (Kastrānes pag. Rg)].

4831.

Sērdienītes vainaciņis
No ļautiņu valodām,
Ne tas mirka rasiņē,
Ne bālēja saulītē
224 [Kabilē (Kld)].

4832.

Sveša māte mani sauce:
Nāc nākdama, vārguliņ!
Dod, Dieviņ, liec, Laimiņ,
Vārgu tavu auklējumu.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

- 194 -

4833.

Sveša māte mani sauca:
Rumba, rumba, rezgalīte!
Tev pašai meitas auga,
Cita rumba, rezgalīte.
451 [Viskaļos, Kokneses draudzē (Viskaļu pag. Rg)], 91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)], 407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

1. Sveša māte mani sauca:
Muca, muca, baļļa, baļļa!
Tev pašai divas meitas,
Viena muca, otra baļļa.
28 [Nītaurē (Nītaures pag. Rg)], 114 [Biksejā (Blomes pag. Vlk)].

4834.

Sveša māte, sieta mēle,
Sijāj' manu augumiņu.
Sijādama, vētīdama,
Griezies pate sēnulām!
30 [Ozolu muižā, Suntažu draudzē].

4835.

Sveša māte, sveša māte,
Kam tu mani niecineji?
Gan tev Dievs atdarīs,
Kad tu pate nezināsi.
2291 [Sasmakas novadā (Ārlavas pag. Tl)].

4836.

Sveša māte ciemā gāja,
Mani nesa kukuļam.
Nes maizīti, sveša māte,
Nenes manu augumiņu.
68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)].

4837.

Sveša māte ciemā gāja,
Sietu sita padusē;
Kuŗu ciemu piegājuse,
Sijā manu augumiņu.
29 [Nurmižos (Vildogas pag. Rg)].

4838.

Sveša māte ciemā gāja,
Sietu nesa padusē,
Tur sijāja, tur vētīja
Manu daiļu augumiņu.
110 [Cēsīs], 134 [Sinolē (Sinoles pag. Vlk)].

4839.

Tie ļautiņi grēku pelna,
Kas rūdina sērdienīti;
Sērdienīte Dievam gauda,
Asariņas slaucīdama.
181 [Cīravā (Cīravas pag. Azp)].

4840.

Tik ļaudīm valodiņu,
Ka ap mani, bārenīti;
Pietrūks manis, bārenītes,
Trūks ļaudīm valodiņu.
324 [Sēļpilī (Sēļpils pag. Jk)].

48401.

Treis Laim'eņis runovuos:
Kur liksim buorin'ēti?
Vīna soka: Gun'ī mest!
ūtra soka: Iudin'ī!
Treša soka: Vilkt' uorā,
Laist ļaut'eņu volūduos.
4190 [Jāsmuižas pag. D].

4841.

Vēl', Dieviņ, tu man labu,
Ļaud's man laba nevēlēja,
Ļaud's man laba nevēlēja,
Es nabaga sērdienīte.
208 [Ēdolē (Ēdoles pag. Vp)].

4842.

Visa rasa sabirusi
Sīkajos kociņos;
Ļaužu runas sabirušas
Bāreņos, atraišos.
410 [skat. 3301. (Pilskalnes pag. Il)].

4843.

Visi mina pura zāli,
Lai tā grima dibenā;
Tā ir mani, bārenīti,
Visi mina kājiņām.
30 [Ozolu muižā, Suntažu draudzē].

4844.

Visi mina pura zāli,
Lai tā grima dibinā;
Tā ir mani, bārenīti,
Visi ņēma valodās.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

4845.

Visi mina purva zāli,
Lai tā grima dibinā;
Visi man ļaunu vēl,
Lai es ilgi nedzīvoju.
1271 [Litenē (Litenes pag. Md)].

4846.

Visi mina purva zāli,
Lai tā grima dibinā;
Visi mani raudināja,
Bārenīti dēvēdami.
41 [Stukmaņos (Pļaviņās Rg)], 68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)], 75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)], 335 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē], 344 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē], 424 [Barkavas pag. Rz], 407.

- 195 -

4847.

Visi mina purva zāli,
Lai tā grima dibinā;
Visi pēla bārenīti,
Lai tā goda neredzēja.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)], 1081 [Veļķos (Veļķu pag. C)].

4848.

Visi mina pura zāli,
Lai tā grima dibenā;
Visi pēla bārenīti,
Lai tā lieti nederēja.
28 [Nītaurē (Nītaures pag. Rg)].

4849.

Visi mina pura zāli,
Lai tā grima dibenā;
Visi pēla bāŗabērnu,
Lai tas vīra nedabūn.
110 [Cēsīs].

4850.

Cel, Dieviņ, pēlājam
Nezināmas nelaimītes,
Kas man cēla, bārenei,
Nezināmas valodiņas.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

4851.

Ceļmalā dāboliņu
Neminati kājiņām;
Ai ļautiņi, neņemati
Bārenīti valodās.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

4852.

Ceļa malas āboliņu
Visi mina kājiņām;
Man', nabaga bārenīti,
Visi ņēma valodā.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

4853.

Cik kājiņas nenositu
Celmaiņā līdumā?
Cik paļiņas nedabūju,
Svešas mātes klausīdama?
19 [Koknesē (Kokneses pag. Rg)].

38389.

Ai vējiņi, nesapūt
Visu ziedu jūriņā;
Ai, ļautiņi, neņemat
Bārenīti valodās.
184 [Ķēču Rg].

38390.

Oi Dīviņi, žāloj maņa,
Nava mani žāluotuoja;
Atsasādu uz akmiņa,
Akmins mani nūst atstyumja.
50 [Bērzgales (Kuļņēvas-Labvāržu) Rz].

38391.

Oi Dīveņ, cik tam labi,
Kam ir tāvs, muomuliņa!
Ni juo ļaudis kuojom myna,
Ni jū turēja volūduos.
348 [Rēznas (Rozenmuižas) Rz].

38392.

Voi Dīveņ, griuts dzeivuot,
Pi svešuos muomuleņas:
Rūkas dorba nopuornese,
Augums ļaužu volūdeņu.
389 [Silajāņu Rz].

38393.

Bārenīši, bēdulīši,
Gŗūta dzīve pasaulē;
Ļauni vārdi, rūgta dzīve,
Viņa tēva sētiņā.
497 [Vīpes (Mežmuižas) D].

38394.

Buoriņs auga bez māmeņas,
Kū ļaudimi nycynuot.
Lai nycynoj ļauni ļaudis,
Lobi ļaudis, nanycynit.
435 [Tilžas (Kokorevas) Abr].

38395.

Dorba dieļ, svješa muotja,
Nevar manis nycynuot;
Mīga dieļ nycynuoj(a),
Tuo nevaru izgulēt.
263 [Mēmeles Jk].

38396.

Es tev teicu, mans brālīti,
Nenicini sērdienīti:
Sērdienītei košs darbīns,
Koša jauka valodīna.
427 [Tadaiķu Lp].

- 196 -

38397.

Es uzaugu sērdienīte,
Ērkšķu pītu vaiņadziņu;
Tas panesa rīta salnu,
Visu ļaužu valodiņu.
200 [Kuldīgas Kld].

38398.

Jau es biju izmirkusi,
Vēl man' stūma ūdenī;
Jau es biju bārenīte,
Vēl man gauži raudināj'.
241 [Lubānas Md].

38399.

Ļaunu ļaužu valodiņ'
Bārītei pin vaiņadziņ':
Tas rasā nesamirk',
Nedz saulē nobalēj'.
200 [Kuldīgas Kld].

38400.

Nesmejiet jūs, ļautiņi,
Kad es biju bārenīte,
Godam dzimu, godam augu,
Godam gribu nodzīvot.
167 [Kalvenes (Tāšu-Padures) Azp].

38401.

Pasokat jyus, ļauteņi,
Kuo nu manis jyus gribat!
Voi jyus gribat munu vuorgu,
Voi gaudūs asariņu?
295 [Ozolmuižas Rz].

38402.

Peldi, peldi, meldru zāle,
Dziļajā ūdenī!
Tā peldēja bārenīte
Pa tām ļaužu valodām.
605 [Skolas].

38403.

Pūš vējiņš, kur pūzdams,
Vairāk pūta ziemelī;
Vainā ļaudis, ko vainā,
Sērdienīti vien vainā.
355 [Rucavas Lp].

38404.

Sauleit sylta, māmeņ jauka,
Kai bej man še dzeivuot?
Vaira rodu ruojējeņu,
Na podūma devējeņu.
326 [Preiļu D].

38405.

Sēd' aiz galda, bārenīte,
Tev galdiņš piederēja.
Uzklājusi zelta galdu,
Trīs sudraba biķerītes.
To Laimiņa tev vēlēja,
Ne ļautiņu valodiņas.
290 [Ogres C].

38406.

Sērdienīte pūru loka
Mēnestiņa gaišumā;
Tai nebija bāleliņu,
Kas skaliņu dedzināja.
5 [Aisteres (Lieģu-Aizteres) Lp].

38407.

Sērdienītes pūru veda,
Ko ļautiņi niecināja;
Abelēm zari līka
Villainītes žāvējot.
398 [Skrundas Kld].

38408.

Sveša muote, nanycynoj,
Dīva dūts oruojeņš!
Ni juo moza audzynovi,
Ni jam kuori šyupuleiša.
170 [Kapiņu D].

38409.

Tek pa ceļu sērdienīte,
Kā vālodze dziedādama,
Lai palika aiz muguras
Visas ļaužu valodiņ's.
214 [Lažas Azp].

38410.

Vēļ, Dīvin, tu man lobu,
Ļaud's man loba navēļēj;
Ļaud's man loba navēļēj,
Es naboga buorinīte.
280 [Nautrēnu (Zaļmuižas) Ldz].

38411.

Vylnanītes, nuotenītes,
Vysu dubļu bridējiņas,
Kolpyunītes, buorenītes,
Vysu runu nesējiņas.
494 [Viļānu Rz].

38412.

Visi mina to laipiņu,
Kas gulēja ūdenē;
Visi muni raudināja,
Kad es biju bārainīte.
290 [Ogres C].

- 197 -
Table of Contents |View Entire Work