HomeIntroductionBrowseImagesSearchLinks
Table of Contents |View Entire Work

4. Augums, apģērbs un rota

4455.

Agri māmiņ' i pagula
Zem zaļo velēniņu;
Pašai lika sagšas aust,
Pašai skaisti aplocīt.
69 [Bikserē (Patkules pag. Md)].

1. Apsagula māmuliņa
Visu mūžu diendusā;
Pašai lika avis cirpt,
Pašai sagšas audināt.
3901 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

4456.

Agri māmiņ' i pagula
Zem zaļo velēniņu;
Tur pagula mīļi vārdi,
Tur baltās vilnainītes.
335 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

4457.

Ai bāraine, bārainīte,
Tavu daiļu villainīšu:
Visapkārti sīki raksti,
Vidū saule ritināja.
2791 [Jaunsvirlaukā (Jaunsvirlaukas pag. Jg)].

4458.

Ai bārene, bārenīte,
Kas tev' daiļu darināja?
- Mīļi vārdi, viegli soļi,
Tie man' daiļu darināja.
305 [Vīkstenē (Stelpes (?) pag. B)].

4459.

Ai bārene, bārenīte,
Kas tev' daiļu darināja?
- Pirsti, pirsti, nagi, nagi,
Tie man' daiļu darināja.
324 [Sēļpilī (Sēļpils pag. Jk)].

4460.

Ai bārene, bārenīte,
Kas tev' daiļu darināja?
- Viegli soļi, mazs miedziņš,
Tie man' daiļu darināja.
324 [Sēļpilī (Sēļpils pag. Jk)].

1. Balta balta bārenīte,
Kas to baltu balināja?
Vieglas kājas, jautris miegs,
Tas to baltu balināja.
373 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

4461.

Ai bārene, bārenīte,
Tavu dārgu augumiņu!
Trīsreiz bēri nosvīdēju,
Gala vārda nedabūju.
19 [Koknesē (Kokneses pag. Rg)].

4462.

Ai bārene, bārenīte,
Tavu daiļu augumiņu!
Ni tev tēva, ni māmiņas,
Kas tev' daiļi audzināja?
326 [Taurkalnē (Taurkalnes pag. B)], 327 [Taurkalnē un Jaunjelgavas apkārtnē (Taurkalnes pag. B un Jaunjelgavas Jk apkārtnē)].

4463.

Ai bārene, bārenīte,
Tavu daiļu vainadziņu!
Trīsreiz bēru salocīju
Maltavītes galiņā.
315 [Jaunjelgavā], 327 [Taurkalnē un Jaunjelgavas apkārtnē (Taurkalnes pag. B un Jaunjelgavas Jk apkārtnē)].

4464.

Ai daiļā bārenīte,
Tavu dārgu vainadziņu!
Jau manim piektā reize
Kumeliņu seglojot.
14 [Inčukalnā (Inčukalna pag. Rg)].

4465.

Vai eglīte skujainīte,
Tev sarkani skuju gali;
Vai meitiņa, sērdienīte,
Tev sarkani vaigu gali.
241 [Blīdienē (Blīdienes pag. Tk)].

- 162 -

4466.

Ai meitiņ, bārenīt,
Smagas tavas vilnainītes,
Kam rakstīji ganīdama,
Uz akmeņa sēdēdama.
335 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

4467.

Ai svešā māmuliņa,
Līdzin' manus sedzeniņus,
Man' īstā māmuliņa
Guļ zam zaļa velēniņa.
324 [Sēļpilī (Sēļpils pag. Jk)].

4468.

Ak tu skuķi, bāŗabērns,
Tavu daiļu augumiņu!
Man nenāca nakti miegs,
Uz tevim domājot.
97 [Vecpiebalgā (Vecpiebalgas pag. C)].

4469.

Ak tu skuķi, bāŗabērns,
Tavu skaistu augumiņu!
Redzēj' tevi staigājot,
Dzird' godīgi dzīvojot.
21 [Krimuldā (Krimuldas pag. Rg)].

4470.

Ak, cik koši noziedēja
Papuvītes magonītes;
Ak, cik koši novalkāja
Sērdienīte vainadziņu.
251 [Smukās (Remtes pag. Tk)].

44701.

Apkārt griezu valkādama
Tēva pirktu vaiņadziņu.
Tās zīlītes izbiruš',
Kas tās citas darināj'?
213 [Zlēkās (Zlēku pag. Vp)].

44702.

Appuškoju villainītes
Ar mellām, ar baltām:
Nevaid manas māmulītes,
Greznu dziju darītājas.
1821 [Allažās (Raņķu pag. Kld)].

4471.

Apsasedza bārenīte
Loņāi dotu villainīti;
Vairāk gaudu asariņu
Ne sarkana dzīpariņa.
309 [Biržos (Biržu pag. Jk)].

4472.

Audzi, audzi, pura bērzs,
Apaļāmi lapiņām;
Audzi, audzi, sērdienīte,
Apaļiemi vaidziņiem.
2291 [Sasmakas novadā (Ārlavas pag. Tl)].

4473.

Augat, visas atmatiņas,
Dzeltenām puķītēm!
Daudz meitiņu sērdienīšu,
Puķēm pina vainadziņu.
174 [Rudbāržos (Rudbāržu pag. Azp)].

44731.

Auksta rasa, liela rasa,
Es basām kājiņām;
Kaut māmiņa nu redzētu,
Nu būt' gauži raudājuse.
200 [Skrundā (Skrundas pag. Kld)].

4474.

Bagāts tēvs savu meitu
Sudrabā kaldināja;
Noņems mani, bārenīti,
Ij bez zelta, sudrabiņa.
109 [Vestienā (Vestienas pag. Md)].

4475.

Bāreņam balta mute,
Ne ūdeni nomazgāta:
Ik rītiņa nomazgāja
Gaužajāsi asarās.
379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

1. Balta balta man mutīte,
Ne ūdeni nomazgāta:
Asarām nomazgāju,
Ko nelietis raudināja.
21 [Krimuldā (Krimuldas pag. Rg)].

4476.

Buoriņam plota golva
Kai tam meža apeiņam:
Ni ir tāva, ni māmeņis,
Kam juos gludas gludynuot.
4282 [Eversmuižā (Ciblas pag. Ldz)].

4477.

Bārenīte apsasedze
Ielokainu vilnainīti;
Mātes meitas brīnējās,
Kas tai tādu darināja.
324 [Sēļpilī (Sēļpils pag. Jk)].

4478.

Bārenīte, bārenīte,
Kas tev' daiļu darināja?
Manas pašas rokas kājas,
Mans daiļais augumiņš.
18 [Kliģenē, Meņģelē, Plāterē (Zaubes, Meņģeles un Plāteres pag. Rg)], 27 [Mālpilī (Mālpils pag. Rg)].

- 163 -

4479.

Bārenīte, man' māsiņa,
Kam galviņas nesukāji?
Cīrulītis pērkli taisa
Tavu matu galiņā.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

1. Visi putni ligzdus taisa
Manu matu galiņā;
Cielaviņa vien netaisa,
Tai bij žēli sērdienītes.
170 [Lielnīkrācē (Nīkrāces pag. Azp)].

4480.

Bārenīte, man' māsiņa,
Tev galviņa nesukāta,
Triju rītu rasa stāv
Tavu matu galiņā.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)], 91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)], 931 [Meirānos (Meirānu pag. Md)], 325.

4481.

Bārenīte man' māsiņa,
Ne bārenes villainīte:
Četri stūŗi villainei,
Visi četri sudraboti.
311 [Dzērvē, Susējā, Dignājā (Saukas Jk, Susējas Il, Dignājas Jk pag.)].

4482.

Bārenīte, nabadzīte,
Grūti pelna villainīti:
Stāvēdama kājas āva,
Tecēdama jostu joza.
264 [Džūkstē (Džūkstes pag. Jg)].

4483.

Bārainīte, nabadzīte,
Grūti pelna villainīti:
Sviedrus slauka guldamies,
Asariņas celdamies.
265 [Emburgā (Salgales pag. Jg)].

4484.

Bārenīte, nabadzīte,
Grūti pelna villainīti:
Tecēdama sviedrus slauka,
Stāvēdama asariņas.
3 [Aizkrauklē (Aizkraukles pag. Rg)].

4485.

Bārenīte, nabadzīte,
Grūti pelna villānītes:
Vienu roku dzirnus grieza,
Otru slauka asariņas.
305 [Vīkstenē (Stelpes (?) pag. B)].

4486.

Bārenīte, nabadzīte,
Grūti pelna villānīti:
Visi gultas paladziņi
Asarām nomirkuši.
302 [Rundālē (Rundāles pag. B)].

4487.

Bārenīte pate biju,
Bārenītes villainīte:
Nij tik balta izvelēta,
Nij tik kupli ielociņi.
75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)].

4488.

Bārenīte pate biju,
Bārenītes villainītes:
Cita īsa, cita gaŗa,
Cita balti nevelēta.
97 [Vecpiebalgā (Vecpiebalgas pag. C)].

4489.

Bārenīte tā meitiņa,
Ne bārenes sedzenītes:
Pušk' ieloki zemi slauka,
Vilni met staigājot.
68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)], 335 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

4490.

Bārenītes bērniņš biju,
Bet jau smuka meitenīte,
Sarkaniem vaidziņiem,
Dzelteniem matiņiem.
379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

4491.

Bārīts gāja baznīcā,
Asariņas slaucīdams.
Kas kājiņas tam apāva,
Kas galviņu noglaudīja!
36 [Rikterē (Sidgundas pag. Rg)].

4492.

Bajārs jāja sirmu zirgu,
Pie ausīmi turēdams;
Es nabaga sērdienītis,
Man bij zelta iemauktiņi.
174 [Rudbāržos (Rudbāržu pag. Azp)].

4493.

Bajāriņa dui meitiņas
Gribēj' mani slīcināt,
Kam (Ka) es līdza puškojos
Līdz bajāra meitiņām.
164 [Dunalkā (Dunalkas pag. Azp)], 181 [Cīravā (Cīravas pag. Azp)].

- 164 -

4494.

Balta balta ieva zied,
Vēl baltāka ābelīte;
Skaista skaista mātes meita,
Vēl skaistāka bārenīte.
421 [Taurupes pagastā (Rg)].

4495.

Balta balta ieva zied,
Vēl baltāka ābelīte;
Balta balta mātes meita,
Vēl baltāka sērdienīte.
163 [Dzērvē (Dzērves pag. Azp)].

4496.

Balta balta man mutīte,
Ne ūdenī nomazgāta:
Bēdām balta nobālējsi,
Asarās nomazgāta.
120 [Gaujienā (Gaujienas pag. Vlk)].

4497.

Balta balta tā ābele,
Kas dārziņa vidiņāi,
Vēl baltāka tā ābele,
Kas dārziņa stūrītēi;
Skaista skaista mātes meita,
Vēl skaistāka bārenīte.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

4498.

Balta bija mātes meita,
Vēl jo balta sērdienīte:
Sērdienei balti vaigi,
Asarām nomirkuši.
2291 [Sasmakas novadā (Ārlavas pag. Tl)].

4499.

Balta eimu, balta teku,
Kā saulīte vizēdama;
Vai tādēļ mella iešu,
Ka es biju sērdienīte.
71 [Jaunbebros (Bebru pag. Rg)].

4500.

Balta gāja sērdienīte,
Kas to baltu balsināja?
Pašas rokas, pašas kājas,
Pašas gudris padomiņis.
173 [Rokaišos (pie Aizputes Azp)], 241 [Blīdienē (Blīdienes pag. Tk)].

4501.

Balta gāja tēva meita,
Vēl baltāka bārenīte.
Tēva meitu baltināja
Tēva rudzi apcirknī;
Bārenīti pašas rokas,
Pašas smuidris augumiņš.
199 [Veczvārdē (Zvārdes pag. Kld)].

4502.

Balta zied ābelīte
Dižupītes maliņāi;
Tā ziedēja sērdienīte,
Pie tautām māsēdama.
224 [Kabilē (Kld)].

4503.

Balta zied ābelīte
Par visiem kociņiem;
Balta gāja sērdienīte
Par visām meitiņām.
345 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

4504.

Balta zied ābelīte
Papuvītes maliņā;
Balta nāca sērdienīte
Pret bajāra meitiņām.
191 [Kursīšos (Kursīšu pag. Kld)], 404 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

4505.

Balta zied ābelīte
Papuvītes maliņā;
Tā nebija ābelīte,
Tā sērdienes villainīte.
174 [Rudbāržos (Rudbāržu pag. Azp)].

4506.

Balta zied driķu druva
Aiz visām druviņām;
Skaista auga bārenīte
Par visām meitiņām.
80 [Kalsnavā (Kalsnavas pag. Md)].

4507.

Balta zied griķu druva
Par visām druviņām;
Balta gāja sērdienīte
Par māmiņas meitiņām.
187 [Graudupē (Rendas pag. Kld)], 335 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

4508.

Balta zied griķu druva
Par visām druviņām;
Balta gāja sērdienīte
Par visām meitiņām.
208 [Ēdolē (Ēdoles pag. Vp)], 224 [Kabilē (Kld)].

4509.

Balti bija ievas ziedi,
Sarkanbalti ābelītes;
Balta bija mātes meita,
Sarkanbalta sērdienīte.
405 [skat. 363. (Dzirciema pag. Tk. Tiņķerē u.c. Kurzemē)].

- 165 -

4510.

Būt' man bijse māmuliņa,
Kā citām(i) meitiņām,
Es būt' liepas kuplumiņu,
Ābel's ziedu baltumiņu.
28 [Nītaurē (Nītaures pag. Rg)].

1. Es nezinu kas es būtu,
Kad man būtu māmulīte:
Būtu liepas kuplumiņu,
Magonītes daiļumiņu.
348 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

4511.

Būt' tā mana māmuliņa
Vēl ilgāki dzīvojusi,
Es būt' liepas kuplumiņu,
Ābeļ' ziedu baltumiņu.
401 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

4512.

Daiļa daiļa roze zieda,
Vēl daiļāka magonīte;
Daiļa daiļa mātes meita,
Vēl daiļāka bārenīte.
215 [Ugālē (Ugāles pag. Vp)].

4513.

Daiļa priede siliņā,
Jo daiļāka maliņā;
Daiļa auga mātes meita,
Jo daiļāka bārenīte.
322 [Saukā (Saukas pag. Jk)].

4514.

Daiļi zieda rudzu puķe
Rudzu ežas maliņā;
Es ziedētu vēl daiļāki,
Kad man būtu māmulīte.
282 [Vilcē (Vilces pag. Jg)].

4515.

Divi šmīdri ozoliņi
Pašā ceļa maliņā;
Divi jaunas sērdienītes
No viņiem zarus lauza,
No viņiem zarus lauza
Puškot savu vainadziņu.
199 [Veczvārdē (Zvārdes pag. Kld)].

4516.

Dzeltān' ir kļava lapa,
I dzeltāsi (zālēs) nevārīta;
Skaista auga bārenīte
I bez tēva, māmuliņas.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

4517.

Dūnaiņāi poriņāi
Noziedēja skaistas puķes.
Tur savija bārenīte
Jāņu nakti vainadziņu.
324 [Sēļpilī (Sēļpils pag. Jk)].

4518.

Ieraudzījis vien, pazinu,
Kuŗa meita bārenīte:
Bāli vaigi izraudāti,
Bez ieloku vilnānīte.
401 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

4519.

Ieraudzījis vien, pazinu,
Kuŗa meita bārenīte:
Bāli vaigi noraudāti
Gaužajāmi asarām.
324 [Sēļpilī (Sēļpils pag. Jk)].

4520.

Ieraudzīju vien, pazinu,
Kuŗa meita bārenīte:
Ne tik balta vilnainīte,
Ne tik kupli ielociņi.
316 [Jēkabpilī].

4521.

Ieraudzījse vien, pazinu,
Kuŗa meita bārenīte:
Viena balta villainīte,
Ar vīlīti apvīlēta.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)], 408 [Krustpilī, Unguros un Stukmaņos (Krustpils, Ungurmuižas D un Pļaviņu Rg pag.)].

4522.

Ievas ziedi, ābel's ziedi
Lazdas ziedu nepanāca;
Daža laba mātes meita
Bārenītes (Kalponītes) nepanāca.
75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)], 80 [Kalsnavā (Kalsnavas pag. Md)], 109 [Vestienā (Vestienas pag. Md)], 379.

4523.

Es bārītes nepazinu
Mātes meitu pulciņā:
Vēl sārtāks vainaciņš,
Vēl baltākas villainītes.
50 [Vecatē (Vecates pag. Vlm)].

4524.

Es nabaga bāŗabērns,
Es jau lepni nenesos:
Pusīt' vilku zīda drēbju,
Pusīt' smalka sudrabiņa.
281 [Nītaures, Siguldas un Cēsu apvidū (Rg, C)].

- 166 -

45241.

Es nabaga bērniņš biju,
Tāpat gāju kā bajārs,
Tāpat svārki plānu slauka,
Kā dižam bajāram.
212 [Sarkanmuižā (Sarkanmuižas pag. Vp)].

4525.

Es nabaga sērdienīte
Pogalīšu poru bridu;
Izbried' pora maliņā,
Man pogaļu villainīte.
216 [Ventspilī].

4526.

Es nabaga sērdienīte,
Zelta zaru vainadziņš.
Brīnās kungi, brīnās ļaudis,
Kur sērdiene tādu ņēma.
Rīgā pirka, naudu deva,
Vāczemē kaldināja.
216 [Ventspilī].

45261.

Es nogāju cūkganos
Ar plikām kājiņām;
Citiem bija zābaciņi,
Man nebija pastaliņu.
115 [Jaunbilskā (Bilskas pag. Vlk)].

4527.

Es pazinu bārenīti
I lielā pulciņā:
Sarkans rožu vainaciņš,
Pilnas acis asariņu.
324 [Sēļpilī (Sēļpils pag. Jk)].

4528.

Es pazinu bārenīti
Lielā meitu pulciņā:
Gluda galva, baltas kājas,
Sarkans rožu vainadziņš.
18 [Kliģenē, Meņģelē, Plāterē (Zaubes, Meņģeles un Plāteres pag. Rg)].

4529.

Es pazinu bārenīti
Lielā meitu pulciņā:
Sīkis mazis augumiņis,
Lēna, sēra valodiņa.
226 [Kandavā (Tl)].

4530.

Es pazinu bārenīti
Mātes meitu pulciņā:
Gluda galva, bāli vaigi,
Pilnas acis asariņu.
278 [Sodu Sesavā (Sesavas pag. Jg)].

4531.

Es pazinu no tālienes,
Kuŗa bija sērdienīte:
Pilnas acis asariņu,
Pilnas krūtis sudrabiņa.
145 [Krotē un Bunkā (Krotes un Bunkas pag. Lp)].

45311.

Es pazinu pora bērzu
Šaurajām lapiņām;
Es pazinu sērdienīti
Šauru šauru vaiņadziņu.
1880 [Jaunmuižā (Lutriņu pag. Kld)].

4532.

Es uzaugu sērdienīte
Ar vītola vainadziņu;
Nu es būšu bajāram
Pate maizes devējiņa.
161 [Alšvangā (Alšvangas pag. Azp)].

45321.

Es uzaugu sērdienīte
Ar vītola vaiņadziņu.
Ka uzaugu, ta iesēdu
Bajāriņa kamanās.
Brauc bajārs šķindēdams,
Blakām sēd sērdienīte,
Blakām sēd sērdienīte
Ar vītola vainadziņu.
1611 [Basos (Basu pag. Azp)].

4533.

Gan mācēja vītolīnis
Pakalnā grozīties;
Gan mācēja sērdienīte
Pēc bajāra puškoties.
181 [Cīravā (Cīravas pag. Azp)], 391 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

4534.

Gan pazinu to meitiņu,
Kas bez tēva, māmuļītes:
Plika galva, basas kājas,
Nobālējši vaigu gali.
Sēri dzima, sēri auga,
Sēri nesa vaiņadziņu.
335 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

4535.

Gan pazinu to sētiņu,
Kur bērniņi bārenīši:
Visi ceļi notekāti
Basajām(i) kājiņām.
97 [Vecpiebalgā (Vecpiebalgas pag. C)].

- 167 -

4536.

Gan pazinu to celiņu,
Kur gājuse bārenīte:
Basas kājas, slapjs celiņš,
Kur birušas asariņas.
41 [Stukmaņos (Pļaviņās Rg)], 408 [Krustpilī, Unguros un Stukmaņos (Krustpils, Ungurmuižas D un Pļaviņu Rg pag.)].

4537.

Gaŗa priede lielījāsi
Līdz smalkāmi eglītēm;
Bārenīte puškojāsi
Līdz bajāra meitiņām.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

4538.

Gauži raud bārenīte,
Pie pūriņa stāvēdama:
Nav nevienas pūriņā
Ielokainas villainītes.
1271 [Litenē (Litenes pag. Md)].

4539.

Gauži raud bārenīte,
Pie pūriņa stāvēdama:
Viena pate villainīte,
I tai diegu ielociņi.
68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)].

4540.

Gauži raud sērdienīte,
Pūra vāku pacēlusi:
Atradusi (Atraduse) pūriņā
Nepuškotu villainīti.
391 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

4541.

Grezni aug lauku puķe
Arājiņa zemītē;
Grezni aug sērdienīte,
Kalpa vīra līgaviņa.
212 [Sarkanmuižā (Sarkanmuižas pag. Vp)].

4542.

Grib man' glīši ģērbjamies,
Grib raženi staigājam.
Kur es ņēmu, kas man deva,
Man nevaid māmuliņas.
Mana veca māmuliņa
Gul apakš velēniņa.
207 [Dundagā (Dundagas pag. Vp)].

4543.

Grib caunīte tā laipot,
Kā laipoja vāverīte;
Grib kalpone tā staigāt,
Kā staigāja mātes meita.
239 [Vecaucē (Vecauces pag. Jg)].

4544.

Grūti kāpu pret kalniņu,
Graznu rāvu magonīti;
Grūti augu sērdienīte,
Bet ražani puškojos.
190 [Kuldīgā].

4545.

Iries pate, oša laiva,
Tev nevaid īrējiņa;
Puškojies, sērdienīte,
Tev nevaid puškotāja.
191 [Kursīšos (Kursīšu pag. Kld)].

4546.

Izpūrusi man galviņa,
Melns krekliņš mugurā:
Man nevaid māmulītes,
Kas mazgāja, kas sukāja.
216 [Ventspilī].

4547.

Kā bij man neraudāt,
Gauda lēce asariņa:
Kam bij man grūti iet,
Vienu segt villainīti!
137 [Tirzā (Tirzas pag. Md)].

4548.

Kad man būtu āra siena
Jele viena gabaniņa!
Kad man būtu mātes austa
Jele viena villānīte!
68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)].

4549.

Kad man būtu savis tēvs,
Sava īsta māmuliņa,
I man būtu daila rota,
Iznesīga valodiņa.
311 [Dzērvē, Susējā, Dignājā (Saukas Jk, Susējas Il, Dignājas Jk pag.)].

4550.

Kād' es pate bārenīte,
Tādu viju vainadziņu:
Lielo rožu, sārto puķu,
Sarkano magonīšu.
74 [Dzelzavā (Dzelzavas pag. Md)].

4551.

Kalponei, bārenei,
Trīs gredzeni pirkstiņā,
Saimenieka meitiņai
Ne redzēt neredzēja.
88 [Liezerē (Liezeres pag. Md)].

- 168 -

4552.

Kam bij tēvs, māmuliņa,
Tam kauliņa vainadziņš;
Nei man tēva, nei māmiņas,
Nei kauliņa vainadziņa.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

4553.

Kam, Dieviņ, mani devi,
Kad māmiņai nevajag!
Svešai mātei ganos gāju
Basajām kājiņām.
1181 [Dūres pagastā (Vlk)], 226 [Kandavā (Tl)], 404 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

4554.

Kam māmiņa rozes sēja,
Nav rozīšu valkātājas;
Sēj, māmiņ, magonītes,
Bāŗabērns ir valkātājs.
114 [Biksejā (Blomes pag. Vlk)].

4555.

Kam, māsiņ, tu puškoji
Savas baltas vilnainītes?
- Tas, brālīt, mans godiņis,
Ka es biju sērdienīte.
335 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

4556.

Kas laipiņu nolaipoja
Basajām kājiņām?
Tie bērniņi nolaipoja,
Kam nav tēva, māmulītes.
181 [Cīravā (Cīravas pag. Azp)].

4557.

Kas, māsiņ, tev uzklāja
Smalku linu paladziņu?
Tava mīļa māmuliņa
Guļ pa zaļu velēniņu.
2071 [Ancē (Ances pag. Pg)].

4558.

Kas man deva, bāriņam,
Dārgu drēbju gabaliņu?
Lab' snātnīte, vilnainīte,
Asarām nopelnīta.
77 [Gulberē (Liezeres pag. Md)].

4559.

Kas man dosi, bāreņam,
Dārgas drēbes gabaliņu;
Lab' snātnīte, villainīte
Par bāriņa uzsedziņu.
379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

4560.

Kas man deva, bārenei,
Dārgu drēbes gabaliņu?
Ne man tēva pircējiņa,
Ne māmiņas audējiņas.
324 [Sēļpilī (Sēļpils pag. Jk)].

4561.

Kas man deva, bāriņam,
Dārgas drēbes gabaliņu?
Pakulu man krekliņis,
Nokulstnīšu lindraciņi.
311 [Dzērvē, Susējā, Dignājā (Saukas Jk, Susējas Il, Dignājas Jk pag.)].

4562.

Kas man deva, bārenei,
Dārgas drēbes gabaliņu?
Tēvs nomira, maz' atstāja,
Kur māmiņa viena jēma.
324 [Sēļpilī (Sēļpils pag. Jk)].

4563.

Kas man deve, bārīšam,
Labu drēbes gabaliņu?
Tēvs māmiņa, devējiņi,
Guļ baltās smiltiņās.
29 [Nurmižos (Vildogas pag. Rg)].

4564.

Kas tur spīd, kas tur viz
Paeglīšu ēniņā?
Balta puķe krūmu rieta,
Ne saulītes audzināta.
Kas tur tāda daiļa nāca
Mātes meitu pulciņā?
Sērdienīte, darba rūķe,
Ne māmiņas audzināta.
263 [Dobelē].

4565.

Kas tur spīd, kas tur viz
Viņā lauka galiņā?
Tautas meita, sērdienīte,
Žaudē savu sudrabiņu.
207 [Dundagā (Dundagas pag. Vp)].

4566.

Kas visām sērdienēm
Botēi pirka vaiņadziņu?
Rudzu puķes, ēršķu ziedi,
Tie sērdienes vaiņadziņis.
159 [Aizputē (Aizputes pag. Azp)].

- 169 -

45661.

Kas visām bārītēm
Dzīpariņa jostu auda?
Apīņam gaŗa vija,
Tā bārītes dzīparjosta.
1331 [Sikšņu pagastā (Gaujienas pag. Vlk)].

4567.

Kas celiņu (taciņu) notekāja
Ar basāmi kājiņām?
Sērdienīte notekāja,
Māmulīti meklēdama.
196 [Rendā (Rendas pag. Kld)].

4568.

Kas celiņu (to taku) notekāja
Basajām kājiņām?
Sērdienīši notekāja,
Kam nav vīžu pinējiņa.
207 [Dundagā (Dundagas pag. Vp)].

4569.

Kas celiņu notekāja
Ar basāmi kājiņām?
Tie bērniņi notekāja,
Kam nav tēva, māmuliņas.
226 [Kandavā (Tl)].

4570.

Kaut man būtu māmuliņa
Vēl ilgāki dzīvojuse,
Būt' kuplākas villainītes,
Būt' baltāki paladziņi.
97 [Vecpiebalgā (Vecpiebalgas pag. C)].

4571.

Ķīsīts brauca pa ezeru
Rakstītām kamanām;
Skaista auga bārenīte
Ezeriņa maliņā.
93 [Mēdzžlā (Mēdzžlas pag. Md)].

4572.

Kupla liepa kalniņā,
Jo kuplāka lejiņā;
Daiļa auga mātes meita,
Jo daiļāka bārenīte.
311 [Dzērvē, Susējā, Dignājā (Saukas Jk, Susējas Il, Dignājas Jk pag.)].

4573.

Kur tecēji, sērdienīte,
Pillas krūtis sudrabiņa?
- Uz Jelgavu, uz Jelgavu,
Pie dimanta kalējiņa.
Tur man kala seši gadi
Vienu zelta vaiņadziņu.
Vienu kala, bet raženu,
Deviņiem žuburiem;
Vidū saule ar mēnesi,
Apkārt zvaigznes ritināja.
241 [Blīdienē (Blīdienes pag. Tk)].

4574.

Kur tecēsi, sērdienīte,
Pilnas krūtes sidrabiņa?
- Es tecēšu uz Jelgavu
Pie dimanta kalējiem.
Tur man kala vainadziņu
Trīs dimanta kalējiņi.
Priekšā lika tīru zeltu,
Pakaļāi sidrabiņu.
Atpakaļi tecēdama,
Sasatiku dēlu māti.
Griez man ceļu, dēlu māte,
Es tev ceļa negriezīšu.
Tev teic esu pieci dēli,
Man deviņi bāleniņi;
Tev ceļ krēslu pieci dēli,
Man deviņi bāleniņi.
152 [Raibeniekos (Durbes pag. Lp)].

4575.

Kur tu jāsi, sērdienīte,
Zilu zirgu, zelta seglu?
- Jāšu, jāšu Vaczemē
Raudzīt savu vaiņadziņu.
Tur man kala trīs gadiņus
Trīs dimanta kalējiņi.
Priekšā man zeltu lika,
Pakaļāi sudrabiņu.
Priekšā man kunga dēli
Cepurītes noņēmās,
Pakaļāi saimenieki
Līdz zemīti locījās.
224 [Kabilē (Kld)].

4576.

Kur tu ņēmi, sērdienīte,
Tik raženas villainītes?
Tās man deva grūts darbiņš,
Manas gaužas asariņas.
241 [Blīdienē (Blīdienes pag. Tk)].

4577.

Kur tu jēmi, sērdienīte,
Tik raženu vainadziņu?
Tautas tevi nolūkoja,
Bajāriņa dēvēdamas.
224 [Kabilē (Kld)].

- 170 -

4578.

Kur tu teci, sērdienīte,
Ar nobaru villainīti?
- Man nevaid māmulītes,
Kas man baltas balināja.
216 [Ventspilī].

4579.

Kur tu teci, bārenīte,
Dzelteniem matiņiem,
Tur spīdēja spoža saule
Dzelteniem stariņiem.
36 [Rikterē (Sidgundas pag. Rg)].

4580.

Laba man diega josta,
Labs bērziņa vainadziņš;
Kas visām bārenēm
Vizulīšus kaldināja.
28 [Nītaurē (Nītaures pag. Rg)].

1. Pieder man lūku josta,
Liepu lapu vainadziņis;
Kas visim sērdieņim
Ķēdes jostas kaldinās,
Ķēdes jostas kaldinās,
Sudrabiņu liedinās.
172 [Rāvā (Rāvas pag. Lp)].

4581.

Līgojies, lauka puķe,
Pret tām dārza magonēm;
Puškojies, sērdienīte,
Pret bagātu mātes meitu.
241 [Blīdienē (Blīdienes pag. Tk)].

4582.

Līst', lietiņ, margodams,
Margo manas vilnānītes,
Man nebija māmuliņas,
Vilnānīšu margotājas.
137 [Tirzā (Tirzas pag. Md)].

1. Lij, lītiņ, zelta rasu,
Mazgā manas villānītes,
Man nevaid māmuliņas,
Villānīšu mazgātājas.
95 [Odzienā, Vietalvas (Odzienas pag. Md)].

4583.

Līst', lietiņ, margodamis,
Mazgā manas villainītes;
Sveša māte darbos dzina,
Nebij vaļas izmazgāt.
1271 [Litenē (Litenes pag. Md)].

4584.

Māmiņ' mana nomiruse,
Slavīt' mana pazuduse;
Ne slavīte vien pazuda,
Pazūd kupli sedzeniņi.
316 [Jēkabpilī].

4585.

Māmiņ' mani maz' atstāja,
Zudu rudzu rugājā;
Kad māmiņa nu redzētu,
Kāda meita es uzaugu:
Ziedēj' rozes, zied magones
Manu vaigu galiņos.
59 [Rūjienā (Rūjienas pag. Vlm)].

4586.

Māmiņ' mazu izraidīja,
Nemācēju kājas aut;
Kad māmiņa nu redzētu,
Es tautieša valdiniece.
405 [skat. 363. (Dzirciema pag. Tk. Tiņķerē u.c. Kurzemē)].

4587.

Māmuliņa nomirusi,
Man' lietā nelikusi:
Ne audusi villainītes,
Ne devusi tautiņās.
42 [Suntažos (Suntažu pag. Rg)].

4588.

Māte mani auklēdama
Vēl vārnām, žagatām;
Kaut māmiņa nu redzētu,
Kāda meita malējiņa.
136 [Zvārtavā (Zvārtavas pag. Vlk)].

4589.

Māte mani maz' atstāja
Kā ozola zīlenīti;
Kad es augu, tad es briedu
Kā ozola žagariņš.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)], 408 [Krustpilī, Unguros un Stukmaņos (Krustpils, Ungurmuižas D un Pļaviņu Rg pag.)].

4590.

Māte mani maz' atstāja,
Kāju aut(i) nemācēju;
Būt' māmiņa nu redzējsi,
Kāda meita malējiņa.
28 [Nītaurē (Nītaures pag. Rg)], 29 [Nurmižos (Vildogas pag. Rg)].

4591.

Māte mani maz' atstāja,
Kāju aut nemācēju;
Kaut māmiņa nu redzētu,
Kāds dēliņš arājiņš.
112 [Cirstos (Cirstu pag. C)].

4592.

Māte mani maz' atstāja,
Kāju aut nemācēju;
Kaut māmiņa nu redzētu,
Kad es gāju tautiņās.
89 [Leimaņos (pie Vecpiebalgas C)].

- 171 -

4593.

Māte mani maz' atstāja,
Kāju auti nemācēju;
Kaut māmiņa nu redzētu,
Nu es liela uzaugusi,
Nu es liela uzaugusi,
Nu tāļā svešumā.
379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

4594.

Māte mani maz' atstāja,
Kāju auti nemācēju;
Kad māmiņa nu redzētu,
Nu es tautu līgaviņa.
14 [Inčukalnā (Inčukalna pag. Rg)], 22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)], 281 [Nītaures, Siguldas un Cēsu apvidū (Rg, C)], 184 [Dūrē (Vārmes pag. Kld)], 190 [Kuldīgā], 246 [Lestenē (Lestenes pag. Tk)], 282 [Vilcē (Vilces pag. Jg)], 345 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē], 408 [Krustpilī, Unguros un Stukmaņos (Krustpils, Ungurmuižas D un Pļaviņu Rg pag.)], 412.

4595.

Māte mani maz' atstāja,
Pār laipiņu laipojot;
Būt' māmiņa nu redzējs',
Kāda meita malējiņ'.
110 [Cēsīs].

4596.

Māte mani nomirdama
Pamet ceļa mēriņā;
Kad māmiņa nu redzētu
Manu daiļu augumiņu!
159 [Aizputē (Aizputes pag. Azp)].

4597.

Māte mani pametusi
Ne cinīša dižumiņu;
Kad māmiņa nu redzētu,
Nu ceļ tautu kumeļā.
190 [Kuldīgā].

4598.

Māt' puškoja savas meitas,
Dievs puškoja sērdienīti;
Mātes meitas zili mellas,
Sērdienīte sudrabota.
158 [Nīcā Tosmarē uc. (Lp)] (Rāvā).

4599.

Mātes meitas puškojās
Ābelīšu dārzīnāi;
Gaŗām teka sērdienīte,
Asarīnas slaucīdama.
164 [Dunalkā (Dunalkas pag. Azp)].

4600.

Maļam smalki rudzu maizi,
Būs tautām bīdelēta;
Aptaisām bārenīti,
Būs tautām mātes meita.
401 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

4601.

Man bez tēva, māmuliņas
Augt lielam, diženam,
Svešas mātes dubļus brist,
Kungam rijas kuldināt.
97 [Vecpiebalgā (Vecpiebalgas pag. C)].

46011.

Mana balta māmuļīte,
Sērdienīte kreklu prasa,
- Velc, sērdiene, bērza kraupi,
Es nedošu balta krekla.
224 [Kabilē (Kld)].

4602.

Manas baltas villainītes
Cita īsa, cita gaŗa;
Nav vairs mana māmuļīte,
Kas tās līdzas līdzinās.
187 [Graudupē (Rendas pag. Kld)].

4603.

Maza biju, balta teku
Par lielaju tīrumiņu;
Vai tādēļ mella iešu,
Kad es augu sērdienīte?
151 [Priekulē (Priekules pag. Lp)].

4604.

Maza maza ābelīte
Zied papuves maliņā;
Maza maza sērdienīte
Līdz bajāru meitiņai.
241 [Blīdienē (Blīdienes pag. Tk)].

4605.

Mazam mira man māmiņa,
Atstāj mani sērdienīti
Svešu ļaužu dubļus brist
Basajām kājiņām.
134 [Sinolē (Sinoles pag. Vlk)].

4606.

Nabadziņa bērniņš biju,
Bajāriņa kalponīte;
Dievs dod man nopelnīt
No bajāra villainīti.
172 [Rāvā (Rāvas pag. Lp)].

- 172 -

4607.

Nava kuplis tas bērziņš,
Kas aug ceļa maliņā;
Nava daiļa tā meitiņa,
Ko pamāte derināja.
282 [Vilcē (Vilces pag. Jg)].

4608.

Neva vaļas, neva vaļas
Bārenei rotāties:
Stāvēdama kājas āve,
Tecēdama jostu joze.
75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)].

4609.

Nebūt' mana māmulīte
Tik maģai nomiruse,
Nebūt' manas villainītes
Nepuškotas palikušas.
172 [Rāvā (Rāvas pag. Lp)].

4610.

Nepūšati, auksti vēji,
Man nebija villainītes,
Plānu deva sveša māte
Bez ieloku paladziņu.
3641 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

4611.

Nevienai, nevienai saimnieku meitai,
Kā man nabaga kalponei:
Rakstītas zeķītes, kurpītes kājā,
Balta villaine, raibi lindraciņi.
30 [Ozolu muižā, Suntažu draudzē].

1. Nevienai, nevienai saimnieku meitai,
Kas man nabaga kalponei:
Trīs skrīvu spalviņas, divi zelta lapiņas,
Divi mazas podziņas galiņā.
Veda mani dancot vagares dēliņi,
Gāja manas podziņas: džiņ džiņ džiņ!
295 [Grienvaldē (Zālītes pag. B)].

4612.

Nevienam es neteicu,
Kas ozola dobumā:
Bitīt' pina zelta kroni
Sērdieņam, grūtdieņam.
208 [Ēdolē (Ēdoles pag. Vp)].

4613.

No tālienes es pazinu,
Kuŗa bija sērdienīte:
Pilnas acis asariņu,
Pubulaiņa villainīte.
241 [Blīdienē (Blīdienes pag. Tk)].

4614.

No tālienes es pazinu,
Kuŗa meita sērdienīte:
Plika galva, basas kājas,
Acis pillas asariņu.
182 [Aizputes un Kuldīgas apriņķos)].

4615.

No tālienes es pazinu
Sērdienīša villainītes:
Visi stūŗi izrakstīti,
Vidu gaužas asariņas.
191 [Kursīšos (Kursīšu pag. Kld)].

4616.

No tālienes jau pazinu,
Kuŗa meita sērdienīte:
No vaiņaga zīles bira,
No acīm asariņas.
174 [Rudbāržos (Rudbāržu pag. Azp)].

4617.

No celiņa vien pazinu
Bāŗabērna tecējumu:
Basas kājas, dziļi pēdi,
Pilni gaužu asariņu.
120 [Gaujienā (Gaujienas pag. Vlk)].

4618.

Pūš vējiņi rāmi rāmi
Vītoliņu lapiņās:
Dieviņš lēja zelta kroni
Tiem nabaga sērdienīšiem.
181 [Cīravā (Cīravas pag. Azp)].

4619.

Purvā audzis tas bērziņš,
Gana kupli žagariņi;
Bārenīte tā meitiņa,
Gana kuplas sedzenītes.
41 [Stukmaņos (Pļaviņās Rg)].

4620.

Purvā audzis tas bērziņš,
Nava kuplu žagariņu;
Bārenīte tā meitiņa,
Nava kuplu vilnainīšu.
335 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

4621.

Puškojies, sērdienīte,
Kādu ziedu dabūdama:
Silu ziedus, rāvu puķes,
Sarkanaju āboliņu.
145 [Krotē un Bunkā (Krotes un Bunkas pag. Lp)].

- 173 -

4622.

Puškojies, sērdienīte,
Nu tev vaļas puškoties:
Nu ziedēja zemes zāle,
Krūmi, mētras, magonītes.
185 [Lielezerē (Ezeres pag. Kld)].

4623.

Putniņam kažociņš,
Man bij mizu mēteliņš;
Pie priedītes atspiedosi,
Pie cinīša atguļosi.
1311 [Apē (Vlk)].

4624.

Rauduodama buorineite
Roksta boltu vylnuoneiti;
Vairuok gaudu asareņu
Na Reidzeņas dzeipareņu.
409 [Līksnas pag. D].

4625.

Raudādama es apsedzu
Nepuškotu villainīti.
Ne vakar tā dieniņa,
Kad nomira puškotāja.
181 [Cīravā (Cīravas pag. Azp)].

4626.

Raudādama kāju spēru
Par zaļo velēniņu:
Tur guļ mana māmuļiņa,
Villānīšu audējiņa.
6 [Annas muižā (Ķēču pag. Rg)].

4627.

Redz, kur koši ieva zied
Ar ābeli kalniņā:
Ieva bija mātes meita,
Ābelīte sērdienīte.
155 [Tāšos (Tāšu pag. Lp)].

4628.

Rīga trīc, Rīga trīc,
Kas to Rīgu trīcināja?
Sērdienei kroni kala
Deviņiem žuburiem.
207 [Dundagā (Dundagas pag. Vp)].

4629.

Rūtenīte, samtenīte,
Abas zied dārziņā:
Rūtenīte mātes meita,
Samtenīte bārenīte.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

4630.

Salda salda brūklenīte,
Vēl saldāka zemenīte;
Skaista skaista mātes meita,
Vēl skaistāka bārenīte.
78 [Kroņa Iršu muižā (Iršu pag. Md)].

4631.

Sausa priede līgojās
Pret zaļām eglītēm;
Bārenīte puškojās
Līdz bajāra meitiņām.
169 [Nīgrandā (Nīgrandas pag. Azp)].

4632.

Sauciet mani sērdienīti,
Nesauciet nabadziņu:
Man veselas kājas rokas,
Tēva, mātes vien nebij.
224 [Kabilē (Kld)].

4633.

Šķiet' vējiņš vēcināja
Laukā sārtu magonīti:
Tā nabaga sērdienīte
Ar pogaļu villainīti.
216 [Ventspilī].

4634.

Šorīt bija liela salna,
Es basām kājiņām;
Būt' māmiņa redzējuse,
Tā būt' gauži raudājuse.
194 [Ošniekos (Lutriņu pag. Kld)].

4635.

Ziedi, ziedi, lauka puķe,
Mani ziedi nobālējši;
Kaut man būtu tēvs māmiņa,
Es staigātu jo ražena.
146 [Lielkrūtē (Purmsātu, Bārtas pag. Lp)].

4636.

Ziema nāce, ne vasara,
Nātni auti kājiņā:
Ne tā mana māmuliņa,
Ne zeķīšu devējiņa.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

4637.

Sēj, māmiņa, man rozītes,
Bārenei magonītes,
Lai es augu kā rozīte,
Bārenīte kā magone.
13 [Ikšķilē (Ikšķiles pag. Rg)], 43 [Tīnūžos (Ikšķiles pag. Rg)], 308 [Altenē (Seces pag. Jk)], 325.

- 174 -

4638.

Sēra sēra sērdienīte,
Sēri pina vainadziņu;
Bij manami brālītim
Sēru rožu atmatiņa.
170 [Lielnīkrācē (Nīkrāces pag. Azp)].

4639.

Sērdienīte, mātes meita
Kalnā gāja tecēties.
Sērdienīte uztecēja,
Mātes meita nevarēja,
Mātes meita nevarēja,
Pilnas krūtis sudrabiņa.
293 [Gravendālē (Mežotnes pag. B)], 335 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

4640.

Sērdienīte, man' māsiņa,
Kam galviņu nesukāji?
Vai tu gaidi savu māti,
Sav' galviņas sukātāju?
196 [Rendā (Rendas pag. Kld)].

4641.

Sērdienīte, man' māsiņa,
Ko lasīji lejiņā?
- Es, bāliņ, puķes lasu,
Puķes pinu vaiņagā.
278 [Sodu Sesavā (Sesavas pag. Jg)].

4642.

Sērdienīte, man' māsiņa,
Segsim sēras villainītes:
Segsim baltas, mēļiem grieztas,
Man nevaid zilumiņu.
216 [Ventspilī].

4643.

Sērdienīte porēi brida,
Sēru sagša mugurā:
Gana kupla, gana balta,
Pilla gaužu asariņu.
224 [Kabilē (Kld)].

4644.

Sērdienīte žēli raud,
Pūra vāku pacēluse:
Villainītes pūriņā
Kā palagi nepuškotas.
174 [Rudbāržos (Rudbāržu pag. Azp)].

4645.

Sērdienīte žēli raud,
Villainītes puškodama:
Trūkst tai viena dzīpariņa,
Nav māmiņa devējiņa.
174 [Rudbāržos (Rudbāržu pag. Azp)].

4646.

Sērdienīte tā meitiņa,
To paņēmu mīlēdams.
Ne tai bija pirkti svārki,
Ne lielā sudrabiņa;
Nu tai pirkšu pirktus svārkus,
Nu sudrabu kaldināšu.
246 [Lestenē (Lestenes pag. Tk)].

4647.

Sēri dzimu, sēri augu,
Sēri nesu vaiņadziņu.
Dievs dod man godā tapt
Ar to sēru vaiņadziņu.
335 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

4648.

Zemenīte salda oga
Par visām odziņām;
Sērdienīte laba meita
Par visām meitiņām.
278 [Sodu Sesavā (Sesavas pag. Jg)].

4649.

Sīka maza ābeltiņa
Liela ceļa maliņā;
Sīka maza es paliku,
Svešas mātes klausīdama.
68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)].

4650.

Siltus autus, mīkstus autus
Man māmiņa kājās deva;
Nu māmiņa nomirusi,
Nav neviena devējiņa.
73 [Dzērbenē (Dzērbenes pag. C)].

4651.

Skaista prīde, skaista egle,
Paegleite vēl skaistuoka;
Skaista muote, skaista meita,
Buorineite vēl skaistuoka:
Muotes meitai malni svuorki,
Buorineitei pazel'teiti.
409 [Līksnas pag. D].

4652.

Skaista puķe dārzā auga,
Vēl jo skaista laukmalē;
Skaista bija mātes meita,
Vēl jo skaista sērdieniete.
185 [Lielezerē (Ezeres pag. Kld)].

4653.

Skaista puķe kalniņā,
Vēl skaistāka lejiņā;
Skaista bija mātes meita,
Vēl skaistāka bārenīte.
75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)], 92 [Mārcienā (Mārcienas pag. Md)], 102 [Saikavā (Saikavas pag. Md)], 1081 [Veļķos (Veļķu pag. C)], 407.

- 175 -

4654.

Skaista puķīt' i ziedēja
Uz pelēka akmentiņa.
Tur savija bārenīte
Vedamo vainadziņu.
321 [Zasā (Zasas pag. Jk)], 330 [Kaldabruņās (Rubenes pag. Il)], 401 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

4655.

Skaistas ogas cērmūkšai,
Jo skaistākas jirbenei;
Skaistas bija mātes meitas,
Jo skaistākas bārenītes.
324 [Sēļpilī (Sēļpils pag. Jk)].

4656.

Smuka bija mātes meita,
Vēl jo smuka sērdienīte:
Sērdienei zīda kleita,
Vaska kurpes kājiņā.
2071 [Ancē (Ances pag. Pg)].

4657.

Snidra priede, snidra egle,
Snidra bērza galotnīte;
Snidra bija mātes meita,
Vēl jo snidra bārenīte.
168 [Meženiekos (Asītes pag. Lp)].

4658.

Sudrabiņu gailis dzied
Zeltupītes maliņā,
Lai ceļās sērdienīte
Puškot savas vilnānītes.
190 [Kuldīgā].

4659.

Sveša māte bārenei
Sviedin svieda villainīti.
Saņem mīļi, bārenīte,
Zinies grūši pelnījuse.
68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)].

4660.

Sveša māte gauži raud,
Man svārciņus mērodama;
Kā es gauži neraudāju,
Priekš tevim tecēdama.
246 [Lestenē (Lestenes pag. Tk)].

4661.

Sveša māte man solīja
Gaŗu, baltu villainīti;
Gaŗa mēle pasolīt,
Īsa roka iedodot.
14 [Inčukalnā (Inčukalna pag. Rg)], 281 [Nītaures, Siguldas un Cēsu apvidū (Rg, C)].

4662.

Sveša māte puškus skaita,
Man dodama villainīti;
Kā es soļus neskaitīju,
Priekš tevim tecēdama.
145 [Krotē un Bunkā (Krotes un Bunkas pag. Lp)].

4663.

Tādas vien bārenītes,
Kā lasīt salasītas;
Tādas vien vilnānītes
Kā migliņa, kā rasiņa.
324 [Sēļpilī (Sēļpils pag. Jk)].

4664.

Tautu meita, bārenīte,
Tavu daiļu augumiņu!
Cik dažam puisīšam
Birst asaras raugoties.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

4665.

Tēva bērni, mātes bērni,
Man, bāŗam, nesmejat!
Jums dod tēvs, māmuļiņ',
Kas man dos, bārīšam?
59 [Rūjienā (Rūjienas pag. Vlm)].

4666.

Tec teciņus, sērdienīte,
Tava tiesa gan zināma:
Pakuliņu kreklus deva,
Pakājīšu villānītes.
205 [Ciecerē (Cieceres pag. Kld)].

4667.

Trīs dieniņas saraudāju
Tēva kapa maliņā:
Te guļ mani dārgi svārki,
Te dižie sudrabiņi.
335 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

4668.

Tumsā teku vakarā
Basajām kājiņām;
Sili manas kājas bada,
Priežu sili vaiņadziņu.
191 [Kursīšos (Kursīšu pag. Kld)].

4669.

Turi, turi, sveša māte,
Ganu grūtu pelnījumu.
Gan tu dosi, es neņemšu,
Dieva galda galiņā.
73 [Dzērbenē (Dzērbenes pag. C)].

- 176 -

4670.

Uš, cūciņa, nerušini,
Tai kalniņa maliņā:
Tur guļ mana māmulīte,
Cimdu, zeķu adītāja.
161 [Alšvangā (Alšvangas pag. Azp)].

4671.

Vai, ļautiņi, redzējāt
Bārenīti staigājot?
Liberziedu vainadziņš,
Zelt' ieloku vilnānīte.
75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)].

4672.

Vai tādēļ melna iešu,
Ka es biju sērdienīte?
Iešu balta kā gaigala,
Kā saulīte līgojās.
212 [Sarkanmuižā (Sarkanmuižas pag. Vp)].

4673.

Vai tādēļ ne meitiņa,
Ka nav tēva, māmaliņas?
Vai tādēļ es nesedžu
Piecu pāŗu vilnānīšu.
75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)].

4674.

Vai tādēļi ne meitiņa,
Ka nav tēva, māmuliņas?
Vai tādēļi es nesedzu
Rakstīto villainīti?
401 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

4675.

Vai tādēļ ne meitiņa,
Kad nebija māmuliņ's?
Vai neavu baltas kājas,
Vai nesedžu villānīt'?
Tāpat avu baltas kājas,
Tāpat sedžu villānīt'.
114 [Biksejā (Blomes pag. Vlk)].

4676.

Viena pate magonīte
Kliņģerīšu dārziņā;
Viena pate mātes meita
Bārenīšu pulciņā.
6 [Annas muižā (Ķēču pag. Rg)], 68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)], 122 [Jaungulbenē (Jaungulbenes pag. Md)].

4677.

Viena pati sērdienīte
Mātes meitu pulciņā;
Tai vizēja vainadzīnis
Kā viens zelta gabalīnis.
181 [Cīravā (Cīravas pag. Azp)].

4678.

Vēja lauzta tā eglīte
Dzeltenāmi skujiņām;
Bārainīte tā meitiņa,
Kuŗai bāli vaigu gali.
320 [Mazzalvē (Mazzalves pag. Jk)].

4679.

Villain', mana villainīte
Drauga bērnam mugurā.
Grūts bij man pašai iet,
Žēl bij savas villainītes.
1181 [Dūres pagastā (Vlk)].

4680.

Vilteniece sveša māte,
Solīt sola, bet nedeva:
Sola mani linu palgu,
Sola baltu villainīti.
Tur tu dosi, es neņemšu,
Dieva galda galiņā (=bērēs).
237 [Jaunaucē (Jaunauces pag. Jg)].

4681.

Viršņu kalnu ganīdama,
Viršņu viju vainadziņu.
Kas visām bārenēm
Vizulīšus kaldināja?
75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)].

4682.

Visapkārti ievas zied,
Vidē balta ābelīte;
Visapkārti mātes meitas,
Vidē balta sērdienīte.
219 [Dzirciemā (Dzirciema pag. Tk)].

4683.

Visi mine purva zāli,
Lai tā grime dibinā;
Visi manu augumiņu
Šādi tādi niecināja.
134 [Sinolē (Sinoles pag. Vlk)].

4684.

Visi saka, visi saka,
Ka es laba nevalkāju.
Kur es ņēmu, kas man deva,
Ikām man Dieviņš deva.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

4685.

Visi saka, visi saka,
Ka es laba nevalkāju.
Kur es ņemšu, kas man dos,
Ne man tēva, ne māmiņas,
Ne man tēva, ne māmiņas,
Ne ar īstu bāleliņu.
137 [Tirzā (Tirzas pag. Md)].

- 177 -

46851.

Visi stūrīši mīlēja
Pelnītai villainei:
Visi darbi prātā stāv,
Visi vārdi sirsniņā.
931 [Meirānos (Meirānu pag. Md)].

4686.

Cielaviņa gludgalviņa,
Tev ir gluda, man ir gluda;
Tev glaudīja māmuliņa,
Man bērziņa žagariņš.
325 [Secē (Seces pag. Jk)].

4687.

Celies agri, bārenīte,
Pelnī baltu vilnainīti,
Lai gulēja mātes meita,
Tai iedeva nepelnītu.
109 [Vestienā (Vestienas pag. Md)].

38287.

Adāt, meitas, ko adāte,
Cimdus, zeķes man adāte;
Man nebija māmuliņas,
Cimdu, zeķu adītāja(s).
188 [Klosteres (Klosteres-Aizputes) Azp].

38288.

Ai Dīveņi, cik tam labi,
Kam ir sova muomuliņa;
Ik dīniņas gluda golva,
Bolti krakli mugurā.
326 [Preiļu D].

38289.

Ai meitiņ, bārenīt,
Smagas tavas villainītes,
Kam rakstīji ganīdama,
Uz akmiņa rakstīdam' (sēdēdam'?).
146 [Jaungulbenes Md].

38290.

Aitiņ mana, gugainīte,
Valkā pati villainīti!
Villainītes valkātāj(a)
Guļ zem zaļas velēniņas.
605 [Skolas].

38291.

Atej, māmiņ, nuv uz manim,
Nuv man tevis vajadzīs,
Idūt man linu kreklu,
Parau baltas vilnānīšu.
605 [Skolas].

38292.

Balta bija mātes meita,
Vēl baltāka sērdienīte;
Sērdienītei balti vaigi,
Asarām nomirkuši.
192 [Kosas C].

38293.

Balta mute, gluda galva,
Bārenīšu bērniņam;
Gluda galva - agri celta,
Balta mute - asarās.
484 [Vestienas Md].

38294.

Bārenīte gauži raud
Paeglīšu kalniņā.
Kā lai gauži neraudāja?
Skujas bira vaiņagā.
605 [Skolas].

38295.

Buorinīte, (buorinīte),
Kas tev lelu audzynuoj?
Leli vēji teirumā,
Syuri dyumi ustobā.
389 [Silajāņu Rz].

38296.

Bārenīte gauži raud,
Tumšu nakti staigājot.
Neraud gauži, bārenīte,
Būšu tava māmulīna.
Es tev klāšu villainīti
Līdz kājīnu galīnam.
192 [Kosas C].

38297.

Bārenīte uzsegusi
Kuplieloku villainīti,
Ne tev tēva, ne māmiņas,
Kas tev tādu darināja?
146 [Jaungulbenes Md].

- 178 -

38298.

Citas mātes rotas raud,
Citas raud nesējiņas;
Man rotiņas gana daudz,
Man nevaida nesējiņas;
Mana rotas nesējiņa
Guļ zem zaļu velēniņu.
241 [Lubānas Md].

38299.

Domājiet, bāleliņi,
Nava tēva domātāja!
Domājiet ielociņu
Baltajām villainēm.
241 [Lubānas Md].

38300.

Es pazinu bārenīti,
Kas patiesi bārenīte:
Plika galva, basas kājas,
Nobālēj'ši vaigu gali.
198 [Krustpils D].

38301.

Es pazinu buorinīti
Meitu muošu puļciņā:
Izrauduots bolts sejiņš,
Osoruota vynonīte.
605 [Skolas].

38302.

Par gabalu es pazinu
To nabaga sērdienīti:
Plikas rokas, basas kājas,
Sīku rakstu villainīte.
282 [Nīcas Lp].

38303.

Es redzēju buoreņīti,
Caur kalniņu tecējūt:
Malnys kūrpes, boltas zeķes,
Sorkyns ruožu vainadziņš.
29 [Aulejas (Grāveru) D].

38304.

Ganos iedama i nesāju
Zīlēm šūtu vainadziņu;
To man deva sava vaļa,
Bez māmiņas dzīvojot.
545 [Krustpils D apr.].

38305.

Gan man skaista gribējās,
Maza biju, nesapratu;
Maza biju, nesapratu,
Nava savas māmuliņas.
241 [Lubānas Md].

38306.

Gona vairuok tu, muoseņa,
Par buoreni staiguojuse;
Brissi pūru rauduodama,
Lyndraceņus spraudīdama.
174 [Kārsavas Ldz].

38307.

Gauži raud bārenīte,
Vilnānīti cilādama:
Kodes ēda vilnānīti,
Zeme trūd nesējiņu.
605 [Skolas].

38308.

Gŗūti kāpu pret kalniņu,
Daiļi rāvu magonīti;
Gŗūti auga sērdienīte,
Bet raženi puškojās.
605 [Skolas].

38309.

Kāda biju bārenīte,
Tādu viju vainadziņu:
Zirņu ziedu, ābeļziedu,
Raskrētiņu, retējiņu.
246 [Madlienas (Lielais) Rg].

38310.

Kam, māmiņa, smalku prēdi,
Kam tik baltu balināji?
Tava smalka valkātāja
Guļ zem zaļu velēniņu.
146 [Jaungulbenes Md].

38311.

Kas raženu, kas diženu,
Sērdienīti audzināja?
Gŗūts darbiņis, skaistas dziesmas,
Tie sērdieni audzināja.
605 [Skolas].

38312.

Kas īdeve buoreņam
Duorgas drēbes gabaliņi?
Kur nūbyra asareņa,
Tur pabyra sudrabeņš.
280 [Nautrēnu (Zaļmuižas) Ldz].

38313.

Kas tam deve, buorinīšam,
Duorgos drēbes gabaleņi?
Šu maisiņš, šu dečits,
Tei buoriņa duorga drēbe.
35 [Baltinavas Abr].

- 179 -

38314.

Kaida es poša buorineite,
Taida muna vylnainīte.
Ni jei bolta izvalāta,
Ni jei skaišķi izpuškuota.
247 [Makašānu Rz].

38315.

Ko vērts manim baltas kājas,
Baltu ziedu piebirušas?
Ko vērts manim balti vaigi,
Asarāmi noraudāti?
188 [Klosteres (Klosteres-Aizputes) Azp].

38316.

Kupla kupla prīde egle,
Vēļ kupluoka paeglīte;
Kupla kupla muotes meita,
Vēļ kupluoka buorinīte.
29 [Aulejas (Grāveru) D].

38317.

Kur tu jāsi, sērdienīte,
Zilu ziergu apsegloj's?
Nu es jāšu uz Vādzemi,
Tur man kala vaiņadziņ.
546 [Kuldīga Kld apr.].

38318.

Laudaviņa myuža raud,
Kaida myuža vēļ vajag?
Dedz, māmiņa, gaišu guņi
Ustobiņas vidiņā.
Borinīte sagšas audja
Tymsajā kaktiņā.
143 [Jāsmuižas D].

38319.

Māte, mani atstādama,
Dev' man gudru padomiņu:
Audzi liela, staigā balta,
Godam valkā vaiņadziņu.
605 [Skolas].

38320.

Muna mīluo mīlvuordeitja
Guļ zam zaļu velēneņu.
Pošai lyka lynus sprāst,
Pošai sagšys audynuot.
326 [Preiļu D].

38321.

Nākat, ļauži, skatīties
Kur ģērbās sērdienīte!
Ko tā sedza, ko tā ģērba,
Tai nav mātes, taisītājas.
188 [Klosteres (Klosteres-Aizputes) Azp].

38322.

Nepūšati, auksti vēji,
Man nebija villainīt's:
Sveša māte, ne māmiņa,
Man nedeva villainīt'.
190 [Kokneses Rg].

38323.

Nepūšiet, bargi vēji,
Es plānos lindrakos;
Nerunā, bāleliņ,
Es lielos sirdēstos.
261 [Mēdzūlas Md].

38324.

Pa kam var pazeit
Meitenīti, buorinīti?
Bolts vaidziņš, izrauduots,
Sorkons rūžu vainadziņš.
170 [Kapiņu D].

38325.

Pa vaiņagam vīņ pazynu,
Ka muosiņa buorinīte:
Vīna zeile, ūtra puke,
Treša gauda asariņa.
50 [Bērzgales (Kuļņēvas-Labvāržu) Rz].

38326.

Pa cymdim vīn pazynu,
Ka muosiņa buorineite:
Gon i(r) bolti izmozguoti,
Osoruos saslauce(i)ti.
73 [Ciblas (Eversmuižas) Ldz].

38327.

Pazīstama tā vietiņa,
Kur ir daudz bārenīšu:
Linu austa villainīte,
Basajām kājiņām.
410 [Stāmerienas Md].

38328.

Pieder man kreklu josta,
Bērzu lapu vaiņadziņš.
Kas gan man, sērdienei,
Zaļa vaŗa darināja?
146 [Jaungulbenes Md].

38329.

Puškojies, sērdienīte,
Kādu puķi tu dabūji:
Tev nav tēva, māmuliņas,
Sudrabiņa pircējiņa.
188 [Klosteres (Klosteres-Aizputes) Azp].

- 180 -

38330.

Rāvojas man kājiņas,
Rāva purva bridumiņu;
Asaroja vilnānīte,
Vakarēju raudājumu.
241 [Lubānas Md].

38331.

Rīta rasā kājas mirka,
Rūsa manis vaiņadziņis:
Nav neviena žēlotāja,
Vaiņadziņa taupītāja;
Jau māmiņa apgulusi
Zem zaļām velēnām.
605 [Skolas].

38332.

Saim(i)nieka dēliņam
Caur cepuri mati auga;
Es nabaga sērdienīte,
Man ir zīļu vaiņadziņš.
364 [Sakas (Upesmuižas) Azp].

38333.

Sak': vējiņš vēcināja
Dārzā sārtu rožu ziedu.
Tā nabaga bārenīte
Ar pogaļu vilnainīti.
353 [Rubas (Reņģu) Jg].

38334.

Salti pūta ziemas vēji,
Plāna mana villainīte;
Sveša māte, ne māmiņa,
Man sedzēja villainīti.
545 [Krustpils D apr.].

38335.

Šmuka, gara as izaugu,
Pi svešas muomuleņis;
Vjaļ šmukuoka, vjaļ garuoka,
Kab pi sovas muomuleņis.
285 [Nirzas (Nerzas) Ldz].

38336.

Sēri dzimu, sēri augu,
Sēri nesu vaiņadziņu;
Kā es sēri nenesāšu,
Ne man tēva, ne māmiņas.
477 [Vecpils Lp].

38337.

Sērdienīte, man' māsiņ(a),
Ņemies gudru padomiņ(u):
Migliņāi, rasiņai
Nesedz baltu villainīt(i).
141 [Ivandes Kld].

38338.

Sērdienīte, man' māsiņa,
Tev galviņa neķemmēta;
Tautiešam stīvi nagi,
Tas tev matus izķemmēs.
335 [Puzes Vp].

38339.

Sērdienīt notece
Gar upmal dzieddam;
Gar upmal dzieddam,
Iev zieds braucdam;
Izkust man ķēz jost,
Mans sudrab vaiņadzīš.
445 [Ugāles Vp].

38340.

Sērdienītes villainīte,
Grūta bija, kad uzsedzu.
Vai tā bija locījuse,
Uz akmeņa stāvēdama?
188 [Klosteres (Klosteres-Aizputes) Azp].

38341.

Skaista auga linu druva,
Vēl skaistāka griķu druva;
Skaista auga mātes meita,
Vēl skaistāka sērdienīte.
605 [Skolas].

38342.

Smuidra, gara ābelīte,
Liela meža maliņā;
Smuidra, gaŗa es izaugu
Svešas mātes rociņā.
241 [Lubānas Md].

38343.

Spīdej' manis vainadziņš
Caur deviņi glāžu logi;
Sēd deviņas bārenītes,
Asariņas slaucīdam's.
604 [Dažādi iesūtītāji].

38344.

Sukoj golvu, buorinīte,
Met matiņus guntiņā:
Navā dyumu ustobā,
Ni skolgolu gunteņā.
605 [Skolas].

38345.

Šādas tādas bārenītes,
Satekam kalniņā;
Tādas vien vilnainītes
Kā migliņa, kā rasiņa.
373 [Sarkaņu Md].

- 181 -

38346.

Tautu meita, bārenīte,
Tavu daiļu augumiņu!
Cik dažam puisīšam
Birst asaras raugoties.
192 [Kosas C].

38347.

Teci rikšus, sērdienīte,
Tava tiesa gan zināja (zināma?):
No pakula tev krekliņš,
No nobaras villainīte.
605 [Skolas].

38348.

To man deva sveša māte,
Kas lietiņas nederēja:
Īsumiņu villainīti,
Nokulstiņu snātenīti.
378 [Seces Jk].

38349.

To sētiņu es zināju,
Kur aug bērni, sērdienīši:
Visas laipas nolaipot(a)s
Ar basāmi kājiņām.
141 [Ivandes Kld].

38350.

Tumša tumša tā eglīte,
Kur saulīte nakti gul.
Skaista skaista tā meitiņa,
Kam nav tēva, māmuliņ'(s).
359 [Rūjienas Vlm].

38351.

Voi buorini, buorenīti,
Kas tev lilu oudzinuoja?
Lili vēji teirumā,
Sūri dūmi ustobā.
493 [Viļakas (Marienhauzes) Abr].

38352.

Vai, ļautiņi, neziniet
Bārenītes bagātību?
Viena balta villainīte
Ar vīlīti apvīlēta.
82 [Demenes Il].

38353.

Vairāk būtu, (vairāk būtu),
Kam man sava māmuliņa:
Vairāk būtu cimdu, zeķu,
Vairāk baltu villainīšu.
241 [Lubānas Md].

38354.

Var pazeit buorinīti,
Buorinītes vaiņuciņu:
Vīna puse boltu zīdu,
Utra gaudu asariņu.
89 [Dricēnu Rz].

38355.

Var pazeit buorinīti
Muotes meitu pulciņā;
Muotes meitom gluda golva,
Buorinītei nasukuota.
425 [Šķaunes (Landskoronas) Ldz].

38356.

Vēja māte vilnu vērpa
Sausas egles galiņā,
Tai meitiņai sagšas auda,
Kam nav tēva, māmuliņas.
104 [Ēdoles Vp].

38357.

Vydyn pura boltu bārzu,
Speigoj zeiļu vainucenš;
Pie tuo zeiļu vainuceņa
Stuov buoriņa rauduodama.
Ni radz goni ganīdami,
Ni sauleitja leiguodama.
314 [Pildas Ldz].

38358.

Vylnaineite, snuotineite,
(Tei) dubleišu bridainīte;
Kolpyuneite, buorineite,
Gryutūs vuordu nesējiņa.
605 [Skolas].

38359.

Vysod taki muotes meitas
Apautomi kuojeņom;
Vīna poša buorineitja
Bosajomi kuojeņom.
365 [Sakstagalas Rz].

38360.

Zīd rūžeņa, maganeņa,
Buoleleņa duorzeņā;
Rūža zīd - bruoļu muosa,
Maganeņa - kalpyuneite.
89 [Dricēnu Rz].

- 182 -
Table of Contents |View Entire Work