HomeIntroductionBrowseImagesSearchLinks
Table of Contents |View Entire Work

3. Barība

4404.

Ai Dieviņi, augstu saule,
Kad vakara sagaidīšu?
Sveša māte, ne māmiņa
Maz iedeva launadziņa.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)], 36 [Rikterē (Sidgundas pag. Rg)].

4405.

Audziet rutki, rācenīši,
Audziet, balti kāpostiņi!
Tiem nevar sveša māte
Lieku likt pelaviņu.
137 [Tirzā (Tirzas pag. Md)].

4406.

Brokastiņas launagā,
Launadziņu vakarā, -
Būt' māmiņa tā devuse,
Nebūt' liela izauguse.
324 [Sēļpilī (Sēļpils pag. Jk)].

4407.

Brokastiņu vajadzēja,
Kaut māmiņa devējiņa;
Sveša māte devējiņa,
Tā par mani nebēdāja.
92 [Mārcienā (Mārcienas pag. Md)], 335 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

4408.

Dod, Dieviņ, ko dodams,
Dod jel drīzi vakariņu!
Sveša māte, ne māmiņa,
Maz maizītes iedevuse.
281 [Nītaures, Siguldas un Cēsu apvidū (Rg, C)], 91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

4409.

Ej bārīti, cūkganos,
Pelnī savu garoziņu!
Ne tev tēva, ne tev mātes,
Kas tev svešs maizi dos?
281 [Nītaures, Siguldas un Cēsu apvidū (Rg, C)].

4410.

Es apsēdu raudādama
Mātes kapa maliņā.
Celies, mana māmuliņa,
Es pacelšu velēniņu;
Es tev teikšu raudādama,
Ko man dara sveša māte:
Sveša māte maizi grieza,
Tikko nagu nenogrieza.
224 [Kabilē (Kld)].

- 157 -

4411.

Gan dziedāju, gavilēju,
Neviens mani nedzirdēja;
Kaut dzirdētu māmuļīte,
Tā iznestu launadziņu.
179 [Vecsieksātē (Sieksātes pag. Azp)].

4412.

Ganiņam visi vēji,
Neba visi kumosiņi.
Kas bij laba saimeniece,
Tā pataupa ganiņam;
Kas bij kāda badakāse,
Tai pašai nepietika.
185 [Lielezerē (Ezeres pag. Kld)], 191 [Kursīšos (Kursīšu pag. Kld)].

4413.

Gaŗa diena bez māmiņas,
Vēl jo gaŗa bez maizītes;
Bez māmiņas gan dzīvoju,
Bez maizītes nevarēju.
174 [Rudbāržos (Rudbāržu pag. Azp)].

4414.

Jau saulīte, jau saulīte
Iz vakaru ritināja,
Jau man ēsti gribējās,
Nav māmiņas devējiņas.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

4415.

Jūs, ļautiņi, nezināt,
Kāda man dzīvošana:
Rītā rutki, vakarā,
Launagā rudzu putra.
360 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē], 391 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

4416.

Kas bārenei ēsti ļāve,
Cik vēders gribējās:
Iesmeļ zupu šķīviņē,
Nogriež plānu riecentiņu.
226 [Kandavā (Tl)].

4417.

Launadziņa vajadzēja,
Ka būt' laba devējiņa;
Jau saulīte ielīgoja
Launadziņa laiciņā.
190 [Kuldīgā], 282 [Vilcē (Vilces pag. Jg)].

4418.

Lielas, gaŗas žākstas nāca,
Vai bij miega, vai ēdamas?
Kaut būt' mana māmuļīte,
Tā būt' viņas gan zinājse;
Ja ēdamas, dotu ēst,
Ja gulamas, laistu gulēt.
181 [Cīravā (Cīravas pag. Azp)].

4419.

Lec, saulīte, rītā agri,
Dod maizītes bāriņam!
Bāriņš muti nomazgāja
Gaužajās(i) asarās.
18 [Kliģenē, Meņģelē, Plāterē (Zaubes, Meņģeles un Plāteres pag. Rg)].

4420.

Māmiņ mana, nomirdama
Sajoz manu vēderiņu:
Daudz ļautiņu sūtītāju,
Maz maizītes devējiņu.
191 [Kursīšos (Kursīšu pag. Kld)].

4421.

Māte, māte, dod man maizes,
Es ar biju tavs bērniņš,
Es ar tavas kājas āvu,
Apkārt tevi rušināju.
131 [Mēŗa muižā (Mēŗa pag. Vlk)].

4422.

Nedo(d) Dievs svešu māti
Pabērnos ievedamu:
Trīsreiz pate paēduse,
Pabērnīši neēduši.
241 [Blīdienē (Blīdienes pag. Tk)].

4423.

Sasalt man' soltumā,
Kad saul'eit'e nasil'd'ēja;
Nūm'ērt man' boda laikā,
Kad muot'e maizis' nad'ev'a.
414 [Krāslavas apkārtnē].

4424.

Zīlīt' cepu, zīlīt' vāru,
Pušmuc' tauku tecināju,
Lai nāk visi bāŗabēr(n)i,
Kam bij sausa garozīn'.
61 [Mazsalacā (Mazsalacas pag. Vlm)].

4425.

Situ koku pie kociņa,
Lai tek saule vakarā:
Sveša māte, ne māmiņa,
Maz man deva launadziņa.
180 [Valtaiķos (Valtaiķu pag. Azp)].

4426.

Sūra sūra sveša māte,
Sūri mani ēdināja:
Jau bij sūra rutku šķēle,
Vēl uzbēra sinepītes.
88 [Liezerē (Liezeres pag. Md)], 111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)].

- 158 -

4427.

Sveša māte bāreņam
Ar nodaļu maizi deva:
Sešas dienas nedēļāi,
Sešus maizes gabaliņus.
121 [Gulbenē (Md)].

4428.

Sveša māte bārenim
Bārdamās maizi deva;
Sak' paldies, bārenīt,
Gana grūši pelnījusi.
7 [Jaunbebros (Bebru pag. Rg)].

4429.

Sveša māte bārenei
Pār (Par) uguni maizi deva.
Tec apkārt, bārenīte,
Lai rociņa nesadeg(a).
3 [Aizkrauklē (Aizkraukles pag. Rg)], 281 [Nītaures, Siguldas un Cēsu apvidū (Rg, C)], 30 [Ozolu muižā, Suntažu draudzē], 36 [Rikterē (Sidgundas pag. Rg)], 75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)], 85 [Lazdonā (Lazdonas pag. Md)], 107 [Vietalvā (Vietalvas pag. Md)], 109 [Vestienā (Vestienas pag. Md)], 1311 [Apē (Vlk)], 207 [Dundagā (Dundagas pag. Vp)], 304 [Vecmuižā (Vecmuižas pag. B)], 322 [Saukā (Saukas pag. Jk)], 379.

4430.

Sveša māte ieraduse
Azaidiņu vilcināt,
Azaidiņu launagāi,
Launadziņu vakarāi.
172 [Rāvā (Rāvas pag. Lp)].

4431.

Sveša māte klēti slēdza,
Man maizītes nedodama.
Aizslēdz vārtus, sveša māte,
Lai neeimu druviņā!
98 [Praulienā (Praulienas pag. Md)].

4432.

Sveša māte maizi deva,
Caur ugen' caurdodam'.
Ēd tu pate, sveša māt,
Nededzan' man's nag's.
2291 [Sasmakas novadā (Ārlavas pag. Tl)].

4433.

Sveša māte maizi grieza,
Pie pirkstiņ' mērodam'.
Būt' māmiņa tā devuse,
Nebūt' liela izauguse.
2291 [Sasmakas novadā (Ārlavas pag. Tl)].

4434.

Sveša māte maizi grieza,
Pie pirkstiņa mērodama;
Kad būt' mana paša māte,
Griezt' man pilnu riecentiņu.
2291 [Sasmakas novadā (Ārlavas pag. Tl)].

4435.

Sveša māte maizi grieda,
Pie pirkstiem mērodama.
Lai Dievs dod citu reiz',
Ka nogrieztu pirksta galus.
207 [Dundagā (Dundagas pag. Vp)].

4436.

Sveša māte maizi griež
Pie pirkstiemi mērīdama.
Paga paga, sveša māte,
Gan es tev atdarīšu:
Gan es tavas raibas govis
Aiz kalniņa guldināšu.
108 [Veismaņu pagastā (Vaives pag. C)].

4437.

Sveša māte man solīja
Biezu putru vakarā.
Nebij škīstas, nebij biezas,
Nebij šādas, nebij tādas.
141 [Vijciemā (Vijciema pag. Vlk)].

4438.

Sveša māte man solīja
Ir launagu, palaunagu.
Ne launaga, palaunaga,
Jau saulīte vakarā.
75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)].

4439.

Sveša māte man solīja
Siltu maizi brokastam;
Sava māte jau atnesa
Pusbrokasta saulītē.
125 [Jaunlaicenē (Jaunlaicenes pag. Vlk)].

4440.

Sveša māte man solīja
Siltu maizi launagā.
Jau saulīte vakarā,
Ne man siltas, ne man aukstas.
240 [Bikstos (Bikstu pag. Tk)], 263 [Dobelē], 269 [Naudītē (Naudītes pag. Jg)], 274 [Zaļā muižā (Zaļenieku pag. Jg)], 281 [Ūziņos (Jēkabnieku pag. Jg)], 283 [Kroņa Vircavā (Vircavas pag. Jg)], 393 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

4441.

Sveša māte, ne māmiņa,
Mazu deva launadziņu.
Tec, saulīte, vakarē,
Mani mazu žēlodama.
224 [Kabilē (Kld)].

- 159 -

4442.

Sveša māte paēduse,
Tad vēl mani atminēja;
Kad es biju nosaluse,
Tad vēl sedza villainīti.
36 [Rikterē (Sidgundas pag. Rg)].

4443.

Svešā māte, raganiņa,
Par uguni maizi deva;
Vienā rokā maizi ņēmu,
Otru slauku asariņas.
114 [Biksejā (Blomes pag. Vlk)].

4444.

Svešmāte, svešmāte,
Launaga, launaga!
Kas man šī diena
Bez launadziņa.
161 [Alšvangā (Alšvangas pag. Azp)].

4445.

Sveša māte tā sacīja,
Daudzi ēdu, maigi guļu.
Neēduse, daudzi ēdu,
Piekususe, maigi guļu.
137 [Tirzā (Tirzas pag. Md)].

4446.

Sveša māte man' sacīja
Daudz ēdot, daudz dzeŗot;
Manas pašas māmuliņa
Saujiņā pabaroja.
42 [Suntažos (Suntažu pag. Rg)].

4447.

Svešai mātei maizes žēl,
Man varītes jāžēlo;
Maize auga tīrumā,
Man varīte neizauga.
92 [Mārcienā (Mārcienas pag. Md)].

4448.

Svešajai māmiņai
Silta maize azotē;
Būt' manai māmiņai,
Sen būt' man iedevuse.
325 [Secē (Seces pag. Jk)].

4449.

Tā sacīja svešais tēvs,
Tā svešā māmuliņ:
Maizīt' mana apēdama,
Darbiņš mans nedarīts.
68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)], 111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)].

4450.

Tavu lielu labumiņu,
Kas saimnieku bērniņam:
Līdz brokastim izgulējis,
Sviesta maize brokastī.
16 [Kastrānē (Kastrānes pag. Rg)].

4451.

Tec, saulīte, vakarēja,
Dod man laika vakariņ',
Sveša māte man nedeve
Priekš saulītes vakariņ'.
207 [Dundagā (Dundagas pag. Vp)].

4452.

Tec, saulīte, vakarēja,
Ganis tevi traucināja,
Ganiņam gaŗa diena
Bez maizītes gabaliņa.
212 [Sarkanmuižā (Sarkanmuižas pag. Vp)].

4453.

Tec, saulīte, vakarā,
Mani mazu žēlodama:
Sveša māte, ne māmiņa,
Maz maizītes iedevuse.
224 [Kabilē (Kld)], 325 [Secē (Seces pag. Jk)].

1. Saulīt balta māmaļiņa,
Teci drīzi vakarā:
Sveša māte ganiņam
Maz maizītes iedevuse.
26 [Madlienā (Madlienas pag. Rg)].

4454.

Tīšam govis guldināju
Pašē kalna galiņē,
Kam nidevi, sveša māte,
Sviest' ar maizi brokastē.
219 [Dzirciemā (Dzirciema pag. Tk)].

38266.

Ai bērneņi, ai bērneņi,
Globoj muotes', globoj maizes!
Bez māmeņas var dzeivuoti,
Bez maizeitjas navarēju.
50 [Bērzgales (Kuļņēvas-Labvāržu) Rz].

38267.

Bārītei, bārenītei
Grūta dzīve pasaulē:
Rūgta dzīve, sūra maize,
Svešas mātes pajumtē.
373 [Sarkaņu Md].

- 160 -

38268.

Bārenīte nabadzīte,
Grūta dzīve pasaulē:
Rūgta (dzīve), rupa maize,
Lupatiņas mugurā.
194 [Krāslavas D].

38269.

Buorinīte gonūs guoja,
Sausa maize pazusē;
Nūsasāst uz akmiņa,
Slauka gaudas asariņas.
579 [Viļāni Rz apr.].

38270.

Buorenīši, syurdynīši,
Vīnu pusi saguluši;
Ni ir tāva, ni ir muotes,
Kam jūs leidza leidzynuot.
605 [Skolas].

38271.

Buorinīši, vuorgulīši,
Kuop iz cepļa rauduodami:
Sveša muote, na eistuo,
Moz maizītes īdavus'.
326 [Preiļu D].

38272.

Ēne lab, ēne lab,
Kas ēne maiz dos?
Ēne maizs devejiņš
Guļ apš zaļ veleniņ.
243 [Lubezeres Tl].

38273.

Ēsti man gribējās,
Nedod ēst sveša māte;
Tautās man gribējās,
Neņem mani arājiņš.
82 [Demenes Il].

38274.

Ganiņam gaŗa diena,
Kad saulītes neredzēja;
Sveša māte, ne māmiņa,
Maz maizītes iedevusi.
507 [Zalves (Lielzalvas) Jk].

38275.

Grūta dzīve bārenīšiem
Svešas mātes istabā:
Ļauni vārdi, cieta maize,
Lūkiem pītas pastaliņas.
605 [Skolas].

38276.

Gryuts beja tīm bārneņim,
Kam nav sovys muomuleņis:
Sveša muote, raganeņa,
Par gunteņu maizi devja.
51 [Bērzpils (Domopoles) Abr].

38277.

Koza koza, na gūtiņa,
Na pīniņa devējeņa;
Sveša muote, na māmiņa,
Na maizītes devējiņa.
250 [Maltas (Rozentovas) Rz].

38278.

Nad(ūd) Dīvs taidu dīnu,
Kaidys dīnys buoriņam:
Kura āsta, kura dzarta,
Kura gauži nūrauduota.
170 [Kapiņu D].

38279.

Sakoltusi gorūziņa
Svešas muotes ozūtē;
Ka byutu sova māmiņa,
Byut' man sen atdavuse.
326 [Preiļu D].

38280.

Saulīt, mīļa māmulīna,
Dod maizīti bārīšiem:
Sveša māte, ne māmīna
Maz iedeva launadzīnu.
192 [Kosas C].

38281.

Sērdienīte gauži raud,
Pie upītes sēdēdam';
( Pie upītes sēdēdama,)
Garoziņas mērcēdam'.
200 [Kuldīgas Kld].

38282.

Skaista aug muotes meita,
Vēl skaistuoka buorinīte;
Muotes meita pīnu dzēra,
Buorinīte asariņas.
389 [Silajāņu Rz].

38283.

Sveša māte ganos raida
Bez maizītes kumosiņa;
Sola man: atnesīs
Siltu maizi launagā.
190 [Kokneses Rg].

- 161 -

38284.

Sveša muote buorenīšam
Par guņtiņu maizi devja;
Buoreņš jēmja rauduodams,
Asariņas slaucīdams.
314 [Pildas Ldz].

38285.

Sveša māt' maizi dev',
Pārmezdam', atraudam';
Nepārmestu, neatrautu
Mana paša māmuliņ'.
17 [Ances Vp].

38286.

Žūrej mani sveša muotja,
Žūrej reitā, vokorā;
Muna duorga dvjāsjaleitja
Žūru vīn paādusja.
326 [Preiļu D].

Table of Contents |View Entire Work