HomeIntroductionBrowseImagesSearchLinks
Table of Contents |View Entire Work

2. Bāreņi un saule (mēness)

4344.

Vai Dieviņ, ko darīšu,
Nu es esu bārenīte!
Pasavēru saulītē
Kā savā māmiņā.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

4345.

Ai saulīt, māmuliņ,
Ko bij man še dzīvot?
Vairāk ļaužu rājējiņu,
Ne padoma devējiņu.
80 [Kalsnavā (Kalsnavas pag. Md)].

4346.

Ai saulīte mīļā baltā,
Sērdienīšu māmuļiņa,
Kājas rokas sasildīja,
Valodiņas vien nebija.
335 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

- 151 -

4347.

Apkārt kalnu saule tek,
Gaŗu dienu kavēdama;
Aiz kalniņu nosaluši
Sīki mazi sērdienīši.
181 [Cīravā (Cīravas pag. Azp)].

4348.

Atskaties, tu saulīte,
Vakarā noiedama,
Kur palika tie bērniņi,
Kam nav tēva, māmulītes;
Vai palika ūdenī,
Vai ūdeņa maliņā.
174 [Rudbāržos (Rudbāržu pag. Azp)].

4349.

Atsaveries, tu saulīte,
Kas tevim pakaļā:
Simtiem tek bārenīši
Basajām kājiņām.
111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)].

4350.

Bārenīšu laiva gāja
Pa jūriņu līgodama.
I saulīte Dievu lūdza,
Kad tik tiktu maliņā.
324 [Sēļpilī (Sēļpils pag. Jk)].

4351.

Bārenīte gauži raud,
No rītiņa cēlusies;
Saulīt' balta, tecēdama,
Asariņu skaitītāja.
321 [Zasā (Zasas pag. Jk)].

4352.

Jau saulīte zemu zemu,
Māmuliņa tāļu tāļu.
Teku, teku, nepanācu,
Saucu, saucu, nesasaucu.
1311 [Apē (Vlk)].

4353.

Kam, saulīte, kam, zemīte,
Jūs man pāri darījāt?
Saulīt' tēvam nespīdēja,
Zeme sedza māmuliņu.
159 [Aizputē (Aizputes pag. Azp)].

4354.

Kam saulīte žēli raud,
Vakarāi noiedama?
Tās sērdieņu asariņas,
Kas rit žēli vakarā.
170 [Lielnīkrācē (Nīkrāces pag. Azp)].

4355.

Ko, bērniņi, darīsim,
Bez vecāku palikuši?
Ņemsim saules atspaidiņu,
Atspiedīsim vecākus.
224 [Kabilē (Kld)].

1. Jauni vien, jauni vien,
Ko mēs jauni darīsim?
Ņemsim saules atspaidiņus,
Atspiedīsim vecajos.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

4356.

Kur mēs divas bārenītes
Savas kājas sildīsim?
Siltajā saulītē,
Baltajā ābolā.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

4357.

Kur, saul'eit, kavējīs,
Ka tu agri naizl'eci?
- Aiz kal'n'eņa, aiz ūtora,
Buorineiti appuškuoju.
434 [Ludzas un Abrenes apr.].

4358.

Kur, saulīte, kavējies,
Ka tu agri neuzlēci?
- Aiz kalniņa kavējos,
Bārenīti sildīdama.
152 [Jērkulē (Krimuldas pag. Rg)], 28 [Nītaurē (Nītaures pag. Rg)], 305 [Vīkstenē (Stelpes (?) pag. B)].

4359.

Kur, saulīte, kavējies,
Kad tik agri neuzlēci?
Aiz kalniņa tevi gaida
Simtiem mazi sērdienīši.
264 [Džūkstē (Džūkstes pag. Jg)].

4360.

Kur tecēji, mēnestiņi,
Ar to zvaigžņu pudurīti?
- Teku, ceļu rādīdams
Sērdieņiem naksniņā.
241 [Blīdienē (Blīdienes pag. Tk)].

4361.

Lec, saulīte, kur lēkdama,
Lec pa logu istabā,
Tur sēdēja bārenīši
Basajām kājiņām.
30 [Ozolu muižā, Suntažu draudzē].

4362.

Lec, saulīte, rītā agri,
Lec pa logu istabā:
Bārenīši sasēduši
Tumšajā kaktiņā.
73 [Dzērbenē (Dzērbenes pag. C)].

- 152 -

4363.

Lec, saulīte, rītā agri,
Meža galus puškodama;
Noej laiku vakarā,
Sērdienīšus žēlodama.
224 [Kabilē (Kld)].

4364.

Lec, saulīte, rītā agri,
Nedar' žēli bāriņam;
Bāriņš muti nomazgāja
Gaužajās asarās.
95 [Odzienā, Vietalvas (Odzienas pag. Md)].

4365.

Lec, saulīte, rītā agri,
Spīd' pa logu istabā:
Bārenīte kājas āva
Tumšajā(i) kaktiņā.
28 [Nītaurē (Nītaures pag. Rg)], 36 [Rikterē (Sidgundas pag. Rg)], 421 [Taurupes pagastā (Rg)], 75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)], 91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)], 120 [Gaujienā (Gaujienas pag. Vlk)], 125 [Jaunlaicenē (Jaunlaicenes pag. Vlk)], 134 [Sinolē (Sinoles pag. Vlk)], 335 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

4366.

Lec, saulīte, rītā agri,
Spīd' pa logu istabā:
Bārenīte sagšas loka
Tumsajā kaktiņā.
931 [Meirānos (Meirānu pag. Md)].

4367.

Mauc, saulīte, zīda cimdus,
Vakarā noiedama,
Kā varēji rītā agri
Bārenīšus sveicināt.
30 [Ozolu muižā, Suntažu draudzē].

4368.

Neraud' gauži, man' māsiņa,
Ne tu viena bārenīte;
Saulītei viena meita,
I tā pate bārenīte.
400 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

4369.

Pavaicāju saulītei,
Ko dar' mana māmuļiņa.
- Dzijas tina, sagšas auda,
Gaida tevi noejam.
348 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

4370.

Pavaicāju saulītei,
Ko dar' mana māmuļiņa.
-Zelta slotu ceļu slauka,
Gaida tevi aizejot.
68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)].

4371.

Pasavēru saulītē
Kā savā māmiņā:
Gana silta, gana jauka,
Valodiņas vien nebija.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

4372.

Pasavēru uz saulīti
Kā uz savu māmuliņu;
Tāds sejiņš saulītei
Kā manai māmiņai.
316 [Jēkabpilī].

4373.

Puķīt' mana krustamāta,
Saulīt' mana īsta māta,
Puķīt' mani kavāja,
Saulīt' mani sildīja.
323 [Vecsērenē (Sērenes pag. Jk)].

4374.

Riet', saulīte, rietēdama,
Dod man svētu vakariņu!
Sveša māte darbus deva,
Nedod svēta vakariņa.
90 [Lodē (Kusas pag. Md)].

4375.

Reitā agri, reiteiņā,
Nivaid munu muomul'eņu;
Saucin' sauču, nadzērdēja,
Tecin' taku, navar nuokt'.
Tacādama datecēju
Treis sudobra ezereņus.
Vīnā dzēre raibys gūvs,
Ūtrā sērmi kumēleņi;
Trešajā velējuos
Treis sauleitis jumpraveņis.
Vīna soka: kur tu teci?
Div' da sevim aicynoi.
Tec', mouseņ, tacādama
Da tam smilkšu kal'n'eņam,
Tī guļ tova muomul'eņa,
Boltu smilkšu kal'n'eņā,
Ni dzērd vējeņu pyušūt,
Ni bērneņu raudojūt.
418 [Dagdas pag. D].

4376.

Sak' saulīte uzlēkdama:
Kas raud gauži istabā?
- Gauži raud tie bērniņi,
Vakar mira māmuliņa.
331 [Augškurzemē (Il)].

- 153 -

4377.

Sak' saulīte uzlēkdama:
Mazgā muti, bārenīte!
Jau, saulīte, nomazgāju
Gaudajās asarās.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

4378.

Saule kaisa sudrabiņu
Celmājā (celmainā) līdumā,
Bārenīte salasīja,
Raibaļiņas ganīdama.
1271 [Litenē (Litenes pag. Md)].

4379.

Saule saule, maize maize,
Tā bāraiņa māmuliņa:
Saulītē sildījās,
Maizītē barojās.
75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)].

1. Dziesmiņās, saulītē
Bārenīšu ramavīte:
Dziesmiņās remdējās,
Saulītē kaltējās.
931 [Meirānos (Meirānu pag. Md)].

4380.

Saule saule, zeme zeme,
Kam tu līdza nedarīji!
Citam viegli, citam grūti,
Citam dzelzu rokas kājas.
125 [Jaunlaicenē (Jaunlaicenes pag. Vlk)].

4381.

Saule saule, zeme zeme,
Tā ar mani ienaidā:
Paslēpusi tēv' ar māti,
Es paliku bārainīte.
75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)].

4382.

Saulīt balta, laizdamās,
Nenes līdza atslēdziņu:
Daudzi raud bārenīšu,
Saulītē vērdamies.
311 [Dzērvē, Susējā, Dignājā (Saukas Jk, Susējas Il, Dignājas Jk pag.)].

4383.

Saulīt balta, māmuļiņa,
Es nevaru še dzīvot:
Visi mani rājējiņi,
Nav neviena žēlotāja.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

4384.

Saulīt balta noiedama,
Ko es tevim pasacīšu:
Aiznes manai māmiņai
Simtu labu vakariņu!
126 [Kroņa Lejas pagastā (Lejasciema pagastā Vlk)].

4385.

Saule, gaisu tecēdama,
Divi sagšas darināja.
Man, saulīte, vienu sagšu,
Es nabaga bārenīte.
85 [Lazdonā (Lazdonas pag. Md)].

4386.

Saulīt' lasa rasas lāses
Skreitelīšu lapiņās;
Tās nebija rasas lāses,
Tās bāriņu (ganiņu) asariņas.
137 [Tirzā (Tirzas pag. Md)].

4387.

Saulīt', mana māmuļīte,
Abas vienu baltumiņu;
Paskatos saulītē(i),
Raudu savu māmuļīti.
174 [Rudbāržos (Rudbāržu pag. Azp)], 195 [Raņķos (Raņķu pag. Kld)].

4388.

Saulīt' mana māmuliņa,
Man nebija māmuliņas.
Tik pat silta, tik pat jauka,
Valodiņas vien nebija.
137 [Tirzā (Tirzas pag. Md)].

4389.

Saulīt' muna māmuliņa,
Pār Daugavu roku deva;
Nij tai mirka zīda kleita,
Nij sudraba ielociņi.
103 [Sausnējā, Vietalvā (Sausnējas un Vietalvas pag. Md)].

4390.

Saulīt' spoža noiedama,
Atskaties atpakaļ,
Kur palika tie bērniņi,
Kam nav tēva, māmulītes.
205 [Ciecerē (Cieceres pag. Kld)].

4391.

Saulītē atsēdos
Kā māmiņas klēpītē;
Būt' tai bijis valodiņas,
Vēl mīļāka kā māmiņa.
59 [Rūjienā (Rūjienas pag. Vlm)].

- 154 -

4392.

Saulītē sēdēdama,
Raudu savas māmuliņas:
Gana silta, gana jauka,
Valodiņas vien nevaid.
69 [Bikserē (Patkules pag. Md)].

4393.

Saulītē(i) sēdēdama,
Raudu savas māmuliņas.
Sak' saulīte tecēdama:
Es būš' tava māmuliņa.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

4394.

Sildi mani, silta saule,
Man nevaid(a) sildītāja;
Žēlo mani, žēlīgs Dievs,
Man nevaid(a) žēlotāja.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

1. Sildi mani, silta saule,
Man nebija sildītāja;
Žēlo mani, Dievs Laimiņa,
Man nebija žēlotāja.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

4395.

Teci gaiši, mēnestiņi,
Gaŗām manu glāžu logu:
Es nabaga bārenīte,
Man nav skalu plēsējiņa.
325 [Secē (Seces pag. Jk)].

4396.

Teci gaiši, mēnestiņu,
Spīd' manāi istabāi,
Spīd' manāi istabāi,
Žāvē sūras asariņas.
181 [Cīravā (Cīravas pag. Azp)].

4397.

Tec, saulīte, atskaties,
Kā gulēja sērdienīši,
Kā gulēja sērdienīši,
Kam nav tēva gādātāja.
324 [Sēļpilī (Sēļpils pag. Jk)].

4398.

Tec, saulīte, atskaties,
Kas tavā ēniņā:
Simtiņš mazu sērdienīšu
Basajām kājiņām.
41 [Stukmaņos (Pļaviņās Rg)], 224 [Kabilē (Kld)].

4399.

Tec, saulīte, drīz pie Dieva,
Dod man svētu vakariņu;
Nikna mana sveša māte,
Nedod svēta vakariņa.
263 [Dobelē].

4400.

Tec, saulīte, rītā agri,
Bārenīšus priecināt:
Bārenīši gauži raud,
Tumšu nakti staigādami.
36 [Rikterē (Sidgundas pag. Rg)].

4401.

Tec, saulīte, vakarā,
Mani mazu žēlodama:
Ne man tēva, ne māmiņas,
Ne balto brāleliņu.
3301 [Pilskalnē (Pilskalnes pag. Il)].

4402.

Tec, saulīte, vakarē,
Mani maģu žēlodam'.
Ne tu mani vien žēlos',
Tu žēlos' dažu lab',
Tu žēlos' dažu lab',
Dažu labu sērdieniņ'.
207 [Dundagā (Dundagas pag. Vp)].

1. Tec, saulīte, vakarēja,
Žēlo mani, sērdienīti;
Tu žēloji dažu labu,
Dažu labu sērdienīti.
391 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

4403.

To neviens nezināja,
Kur raudāja bārenīte;
Saulīt' vien to zināja,
Mani mazu sildīdama.
3 [Aizkrauklē (Aizkraukles pag. Rg)].

38241.

Ai saulīte, mīļa balta,
Sērdienīšu māmuliņ!
Rokas, kājas sasildīj',
Valodiņas vien nebij.
403 [Slokas Rg].

38242.

Aiz kalniņa aiztecēja
Ci saulīte, ci māmiņa.
Sauču, sauču, naatsasauca,
Poša kuopu kalniņā.
182 [Kaunatas Rz].

- 155 -

38243.

Bāra bērni gauži raud
Bez saulītes vakarā.
Nava savas māmuliņas,
Kas iecēla saulītē.
378 [Seces Jk].

38244.

Buorinīte man' muosiņa
Sēd tymsajā kaktiņā;
Lēks saulīte reitā agri,
Paspeiss tovā kaktiņā.
348 [Rēznas (Rozenmuižas) Rz].

38245.

Lobajam bej loba dīna
(I) snīgūt, i lejūt;
Man nabeja lobys dīnys
Syltajā(j)i sauleitē.
326 [Preiļu D].

38246.

Lec, saulīte, rītai agri,
Spīd' pa logu istabai,
Bāra bērni nosaluši
Ar basāma kājiņām.
188 [Klosteres (Klosteres-Aizputes) Azp].

38247.

Mātes meita pirti kūra,
Aicin' bāri kaltēties.
Kalsti pati, mātes meita,
Es izkaltu saulītē.
56 [Birzgales (Lindes) Rg].

38248.

Navā sovas muomuleņas,
Kas īcjāļa sauleitī;
Kas, īcjāļa sauleitī,
Kas, galveņu paglaudjā.
280 [Nautrēnu (Zaļmuižas) Ldz].

38249.

Nabij saule nalākuse,
Myglajā reitinā.
Nabij Dīvs nažālovs
Buorinīšu, bez māmines.
35 [Baltinavas Abr].

38250.

Nesasmeju otaram,
Kādu dienu redzēdama;
Saulīt' kalnu neaptek,
Man pašam gadījās.
389 [Silajāņu Rz].

38251.

Palīdz' nu, liela diena,
Palīdz', sveša māmuliņ!
Silta saule nepalīdz,
Nezin sveša māmuliņ'.
373 [Sarkaņu Md].

38252.

Pamuote - borga sīva,
Tei buorineišu neidējiņ';
Saulīte - meiļa sīva,
Tei buorineišu meiļuotuoja.
357 [Rudzētu D].

38253.

Pasaruodi tu, saulīti,
Koč caur tyucem ustobā;
Pasaruodi tu, māmiņi,
Koč man nakti sapynā.
35 [Baltinavas Abr].

38254.

Sok' saulīte gluosīdama:
Es byuš' tova muomuliņa,
Es tev dūšu syltus reitus
Pavasari ganiņūs.
493 [Viļakas (Marienhauzes) Abr].

38255.

Saulīt' mazu gabaliņu,
Māmuliņa tālu tāl';
Kas manai māmiņai
Labas dienas nonesīs?
378 [Seces Jk].

38256.

Saulītē skatīdamās,
Raudu savas māmuliņas;
Ij saulīte tā netek,
Kā tek manim asaras.
436 [Tirzas (Tirzas-Pils) Md].

38257.

Saule saule, zeme zeme,
Tu man laba nedarīji:
Tēvs man sauli neredzēja,
Zeme sedza māmuliņu.
436 [Tirzas (Tirzas-Pils) Md].

38258.

Saulīt, balta māmuliņa,
Uzlec spoži bārītei:
Bārenītei grūtas dienas,
Kad saulīti neredzēj(a).
116 [Garozas Jg].

- 156 -

38259.

Spodrsaulītei daudz darbiņa
Ik rītiņus uzlecot:
Te jāsilda bārenīši,
Te ganiņi jāpieceļ.
241 [Lubānas Md].

38260.

Šķiet saulīti netekam
Miglājā rītiņā;
Šķiet Dieviņa(?) neredzot,
Kas otram žēl darīj'.
322 [Praulienas Md].

38261.

Tāļu tāļu saule tek,
Vēl tāļāku māmuļiņa;
Es saulīti ieraudzīju,
Māmuļiņu neredzēju.
398 [Skrundas Kld].

38262.

Teci, saulīt, tecēdama!
Es palykšu sētiņā,
Sētiņā ir loba dzeiva,
Muote meitiņom vītu taisa.
170 [Kapiņu D].

38263.

Žēli raud sērdienīte
Miglainā rītiņā,
Kad saulīti neredzēja,
Kad saulīti ieraudzīja,
Tad priecīgi pasmaidīja.
9 [Aizputes (Aizputes-Pils) Azp].

38264.

Zeme zeme, saule saule!
Kam tu mani ienīdēj(i)?
Jau man ņēmi tēv' un māti,
Vēl grib' manu bāleniņ'.
184 [Ķēču Rg].

38265.

Zami zami jau saulīte,
Ar rūciņu nasasniegt;
Tyvu tyvu jau māmīte,
Nikai navar datecēt:
Ar sūlīti nadaspērt,
Ar vuordiņu napasaukt.
425 [Šķaunes (Landskoronas) Ldz].

Table of Contents |View Entire Work