HomeIntroductionBrowseImagesSearchLinks
Table of Contents |View Entire Work

4. Grūtības, mājas valdot; tēva mājas palaistas; tēva zeme svešinieku rokās

3796.

Ai bāliņi, man' bāliņi,
Tu paliki novārtā:
Ne tev kalpa, kalponītes,
Ne godīgas līgaviņas.
278 [Sodu Sesavā (Sesavas pag. Jg)].

3797.

Ar godiņu man atstāt
Sava tēva novadiņu:
Nespēj vairs tēva bēŗi,
Neklaus' jauni bāleliņi.
146 [Lielkrūtē (Purmsātu, Bārtas pag. Lp)], 181 [Cīravā (Cīravas pag. Azp)].

3798.

Aŗam, brāļi, ecējam
Visas purvu purvmalītes,
Tāpat kungi tiesas prasa,
Būt' ne vagas nedzinuši.
401 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

3799.

Bija man vīram būt,
Ne meitiņai vaiņagāi,
Es neļautu tēva zemi
Ierbītēm purināt.
172 [Rāvā (Rāvas pag. Lp)].

3800.

Bijām, brāļi, saauguši,
Tādēļ gudri dzīvojam,
Kur ņēmām to naudiņu,
Ko devām kundziņam.
88 [Liezerē (Liezeres pag. Md)].

3801.

Būt' Dieviņš mani laidis
Labāk puisi, ne meitiņu,
Nebūt' mana tēva zeme
Atmatā gulējuse.
303 [Svitenē (Svitenes pag. B)].

3802.

Dievs to zina, kam par labu
Mans agrais cēlumiņš:
Zaķam labs cilpu mest,
Vanagam lidināt.
401 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

3803.

Gaŗām gāju raudādamis
Sava tēva novadiņu:
Dzirdēj' leišus sladzījam,
Ne brālīšus runājam.
190 [Kuldīgā], 335 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

3804.

Gudrajam caunīt' dzīt,
Aķīlam vāverīt';
Gudram tēva dēliņam
Tēva zemi paturēt.
107 [Vietalvā (Vietalvas pag. Md)].

3805.

Guli, guli, tēva dēls,
Saule lēca kājgalā;
Gulēs tava tēva zeme
Pieci gadi vecainē.
324 [Sēļpilī (Sēļpils pag. Jk)].

- 099 -

3806.

Kādēļ mani brāleliņi
Tik nabagi palikuši?
Kungi prasa lielas tiesas,
Smilgas auga tīrumā.
324 [Sēļpilī (Sēļpils pag. Jk)].

3807.

Kalnā kāpu raudzīties,
Kas ar manu tēva zemi,
Vai aŗ kungi, vai bāliņi,
Vai irbīte (irbītes) purināja.
121 [Gulbenē (Md)], 134 [Sinolē (Sinoles pag. Vlk)].

1. Kalnāi kāpu raudzīties,
Kas aŗ manu tēva zemi,
Cūka ara, vējš ecēja,
Vidū irbe purināja.
156 [Vērgalē (Vērgaļu pag. Lp)].

3808.

Kolnā muna sāta b'eja,
Vuorga muna dz'eivuošona:
Daudzi tak lejiņā
Muna s'eika sudabriņa.
422 [Līvānu pag. D].

3809.

Kalpos, kalpos tu puisīti,
Nevaldīsi tēva ciema:
Es atradu staļļa durvis
Vakarēju vērumiņu.
137 [Tirzā (Tirzas pag. Md)].

3810.

Kauns, kauns ķēniņam,
Leišam cauņu cepurīte;
Vairāk kauna bāliņam,
Māsa tura tēva zemi!
379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

3811.

Ķizu ķizu vanagam,
Zīle dzied kaņepēs;
Ķizu ķizu brālīšam,
Māsa tura tēva zemi.
189 [Kuldīgas Kalnmuižā (pie Kuldīgas)].

3812.

Ne nu labu vien valkāju,
Tēva zemi turēdams:
Kažociņu lāpīdams,
Ielāpiņus lasīdams.
134 [Sinolē (Sinoles pag. Vlk)].

3813.

Pa vārtiem, pa vārtiem,
Vecākais bāleliņ!
Es gudrāks, taupīgāks,
Es turēšu tēva zemi.
95 [Odzienā, Vietalvas (Odzienas pag. Md)].

3814.

Prātiņš man zirgu pirkt,
Prātiņš ņemt līgaviņu;
Tā prātiņa vien nebija,
Tēva zemi paturēt.
86 [Ļaudonā (Ļaudonas pag. Md)].

3815.

Protošam, mākošam,
Tam turēt tēva zemi;
Neprašam, nemākuļam
Otra durvis virināt.
137 [Tirzā (Tirzas pag. Md)].

3816.

Rubenīts rubenēja
Mana tēva zemītē.
Rubeņam spostu sēju,
Pats turēju tēva zemi.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

3817.

Stāvi, manis kumelīnis,
Papardīšu streijīnām;
Dzievā, manu bālelīnu,
Sava tēva sētīnāi.
164 [Dunalkā (Dunalkas pag. Azp)].

3818.

Tā, brālīši, dzīvojot,
Mēs godā neiesim;
Mēs smieklā ieliksim
Savu tēva novadiņu.
200 [Skrundā (Skrundas pag. Kld)].

3819.

Tā dzerdami mēs bāliņi,
Mēs godāi neiesam,
Apdzersim sīku naudu,
Tēva dotus kumeliņus;
Apaugs mūsu tēva lauki
Zaļajām velēnām,
Zaļajām velēnām,
Dzeltenām puķītēm.
300 [Kroņa Misas pagastā (Misas pag. B)].

3820.

Tā dzerdami mēs brālīši,
Mēs godā neiesim,
Tā mēs savu tēva zemi
Drīz citam atdosim.
143 [Bārtā (Bārtas pag. Lp)].

- 100 -

38201.

Tā gan mēs, bāleliņi,
Vis lietā neiesam,
Ja mēs savus kumeliņus
Maz gaŗāki nedzīsam.
6 [Annas muižā (Ķēču pag. Rg)].

3821.

Tēvam devu ļaunus vārdus
Par to sliktu novadiņu:
Kungi prasa lielu tiesu,
Niedres auga laukmalā.
194 [Ošniekos (Lutriņu pag. Kld)].

3822.

Tu tēviņi, knaburīti,
Kam izdevi tēva zemi?
Tik es badu nenomiru,
Novadiņu vadodama.
200 [Skrundā (Skrundas pag. Kld)].

3823.

Turi, nelga, kad paņēmi,
Mana tēva tīrumiņu;
Dievs dod mani vīram būt,
Gan tu vairs neturēsi.
73 [Dzērbenē (Dzērbenes pag. C)].

3824.

Visiem labi, visiem labi
Mana tēva zemītē:
Zaķam labi cilpu mest,
Rubeņam rubināt.
75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)], 91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)], 93 [Mēdzžlā (Mēdzžlas pag. Md)], 101 [Rankā (Rankas pag. C)], 111.

3825.

Visiem labi, visiem labi
Mana tēva zemītē:
Citiem labi birzi sēt,
Citiem dēt ozoliņu.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

Table of Contents |View Entire Work