HomeIntroductionBrowseImagesSearchLinks
Table of Contents |View Entire Work

3. Mantas un zemes dalīšana un tēvu zemes sargāšana

3768.

Apaļš brāļa novadiņš
Kā viens vaska rituliņš.
Paši kungi izdalīja,
Daudz gabalu gribēdami.
349 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

3769.

Apaļš tēva novadiņis
Kā viens vaska rituliņis;
Kad dabūja bāleliņi,
Stūŗu stūŗus izdalīja.
172 [Rāvā (Rāvas pag. Lp)].

3770.

Apaļš tēva novadiņis
Kā viens vaska ritentiņis;
Sagājušas sīvas māršas,
Stūŗu stūŗus izdalīja.
146 [Lielkrūtē (Purmsātu, Bārtas pag. Lp)].

3771.

Apaļš tēva novadiņš
Kā viens vaska rituliņš.
Trīskārt jāja sīvi kungi,
Nevarēja izdalīt.
Saved brāļi sīvas māršas,
Ežiņām izdalīja.
143 [Bārtā (Bārtas pag. Lp)].

37711.

Ar Dieviņ', ar Dieviņ',
Nu mēs tevi vinnējām:
Mums palika tēva zeme,
Tēva bēri kumeliņi.
200 [Skrundā (Skrundas pag. Kld)].

3772.

B'ejom, bruoļi, saauguši,
Tuop'ec gudri dz'eivavom,
Lai stuov meusu tāva z'eme
Meus' meužam nadal'eita.
422 [Līvānu pag. D].

3773.

Bite bite, māsa māsa,
Tās nerieba bāliņam:
Bite druvas nesliedēja,
Māsa zemes nedalīja.
335 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

- 095 -

3774.

Bite bite, māsa māsa,
Tās nerieba nevienam:
Bite druvas nesliedēja,
Māsa zemes neturēja.
97 [Vecpiebalgā (Vecpiebalgas pag. C)], 379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

3775.

Bite bite, meita meita,
Tās nerieba nevienam:
Bite augstu kociņā,
Meita tāļu tautiņās.
170 [Lielnīkrācē (Nīkrāces pag. Azp)].

3776.

Daliet, tautas, tēva zemi,
Kamēr augu bāliņos;
Dalīsat, kad noiešu,
Sacīsati manu vainu.
6 [Annas muižā (Ķēču pag. Rg)].

3777.

Dzīvojam, bāleliņi,
Rājam savas līgaviņas,
Lai palika mūs' laikam
Tēva zeme nedalīta.
75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)].

3778.

Ietaliņ, ietaliņ,
Brāļi dala tēva zemi;
Tekam abi šņoŗu grieztu,
Lai paliek nedalīta.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

37781.

Es apvilku vaŗa stīpu
Apkārt manu novadiņu;
Kas gribēja iekšā tapt,
Lai kaldina zobeniņu.
1880 [Jaunmuižā (Lutriņu pag. Kld)].

3779.

Es nebiju pie bāliņa
Aizpērno bijumiņu.
Nu atradu divi maizes,
Šņorēm tēva tīrumiņus.
335 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

3780.

Ko, bāliņi, baŗaties
Ap to vienu ozoliņu?
I šodien lietiņš lija,
Auga citi ozoliņi.
6 [Annas muižā (Ķēču pag. Rg)], 373 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

3781.

Ko, bāliņ, darīsim?
Pārvesim ozoliņu;
Ņemam cirvi, šķeļam pušu, -
Tev pusīte, man pusīte.
120 [Gaujienā (Gaujienas pag. Vlk)].

3782.

Ko, gulbīši, dūdojiet?
Gana dziļš ezeriņš;
Ko, bāliņi, baŗaties?
Gana liela tēva zeme.
86 [Ļaudonā (Ļaudonas pag. Md)].

3783.

Ko, māsiņas, baŗaties,
Kādas zemes jums jādala?
Lai baŗās bāleliņi,
Tiem jādala tēvu zeme.
259 [Līvbērzē (Līvbērzes pag. Jg)].

3784.

Ko, māsiņas, baŗamies,
Ko zemīšu dalījām?
Mūs Laimiņa izdalīja
Malu kuŗu tautiņās.
68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)].

3785.

Labāk būtu bāleliņi
Vienu vietu dzīvojuši,
Nekā tēva tīrumiņus
Šņorītēm dalījuši.
107 [Vietalvā (Vietalvas pag. Md)].

3786.

Nāc, māsiņa, dziedāsim, -
Vai mēs kādas naidinieces?
Lai naidoja bāleliņi,
Tiem jādala tēva zeme.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

3787.

Pamazām, pamazām,
Vecākais bāleliņ!
Gana laika, gana laika
Tēvu zemi dalīties.
88 [Liezerē (Liezeres pag. Md)].

3788.

Pieci, seši tēva dēli
Zemi dala raudādami;
Es tēvam viens dēliņš,
Pie galdiņa naudu skaitu.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

- 096 -

3789.

Sabārās div' ietaļas,
Izšķīrās bāleliņi.
Ko, ietaļas, jūs dalāt?
Brāļi dala tēva zemi.
41 [Stukmaņos (Pļaviņās Rg)], 408 [Krustpilī, Unguros un Stukmaņos (Krustpils, Ungurmuižas D un Pļaviņu Rg pag.)].

37891.

Sasēdam mēs māsiņas,
Kā sasēda bāleniņi,
Kā sasēda bāleniņi,
Tēva zemi dalīdami.
3031 [Tomē (Tomes pag. Rg)].

3790.

Sirsniņ mana paciešam,
Redz' brālīti nokaujam
Vidē lauka uz ežiņas,
Tēva zemi dalīdams.
216 [Ventspilī].

3791.

Stūŗu stūŗu tēva zeme,
Rakstiem mātes villainītes.
Cik stūrīšu, tik bāliņu,
Cik rakstiņu, tik māsiņu.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)], 408 [Krustpilī, Unguros un Stukmaņos (Krustpils, Ungurmuižas D un Pļaviņu Rg pag.)].

3792.

Tēvs, dēliņu audzēdams,
Izaudzēja pušelnieku;
Māte veda vedekliņu,
Atsaveda ietaliņu.
107 [Vietalvā (Vietalvas pag. Md)], 111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)].

3793.

Uz ežām mani kava,
Tēva zemi dalīdami,
Vaiju manu resnu kaklu,
Nepārtika zobentīts.
33 [Pēteŗupē (pie Saulkrastiem Rg)].

3794.

Uz ežiņas galvu liku,
Sargāj' savu tēvu zemi;
Labāk manu galvu ņēma,
Nekā manu tēvu zemi.
41 [Stukmaņos (Pļaviņās Rg)], 111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)], 3161 [Līkuma Danenfeltes pag. (Sēļpils pag. Jk)], 335.

1. Uz robežu galvu liku,
Tēva zemes nedodams.
Kas to manu galvu ņem,
Lai ņem manu tēva zemi.
92 [Mārcienā (Mārcienas pag. Md)].

3795.

Cērtu cirvi ozolā,
Tēvu zemi dalīdams.
Ozolam skaida lēca,
Man bir' gaužas asariņas.
88 [Liezerē (Liezeres pag. Md)].

38000.

Brāļi, šņoru nevijiet,
Nedaliet tēvu zemes;
Vijiet asas pātadziņas,
Rājiet savas līgaviņas!
241 [Lubānas Md].

38001.

Daļa man yudinī,
Daļa man akminī,
Tik mani daļis nabeja
Sava tāva zjameitī.
326 [Preiļu D].

38002.

Es māmiņas pirmā meit(a),
Pirmā dēla līgaviņ';
Man māmiņas villainīt',
Viņam tēva tīrumiņ'.
119 [Gaujienas Vlk].

38003.

As, māmeņ, pyrmuo mjaita,
As pastara ļaudaveņa,
Maņ zeileitis čiku čiku,
Jūstu gols da zjamjai.
280 [Nautrēnu (Zaļmuižas) Ldz].

38004.

Es mātei pirmā meita,
Man pirmai sedzenīši,
Lai ved tēvs pastarei
Visu Rīgas sudrabiņu.
24 [Asares Il].

38005.

Jau gaidīju, vēl gaidīšu,
Viendēliņu izaugot:
Viendēlam tēvu zeme
Un resnie ozoliņi.
281 [Neretas Jk].

38006.

Ko, dēliņi, tu dabūji
Sebu dzimis māmiņai?
Visi tēva ozoliņi
Pirmajiem dēliņiem.
605 [Skolas].

- 097 -

38007.

Kam, māsiņ, tu pameti
Savas baltas villainītes?
Līziņē meitiņē,
Pa māmiņas kopumiņ'.
546 [Kuldīga Kld apr.].

38008.

Kam, tētiņi, tu atstāji
Savas kokles, stabulītes?
Jēcīšam dēliņam
Visu laiku jākoklē.
241 [Lubānas Md].

38009.

Ko, māmiņa, nomirdama,
Ko atstāji bērniņiem?
Pilni klēti auzu, miežu,
Stallī bērus kumeliņus.
198 [Krustpils D].

38010.

Māmuliņa nomirdama,
Ko atstāja bērniņiem?
Pilnu stalli raibu govju,
Salmiem jumtu istabiņu.
545 [Krustpils D apr.].

38011.

Moz man vītiņas vaidzēja,
Kad es beju bruoleņūs;
Pyriņam, krēsliņam,
Sausajom kuojiņom.
326 [Preiļu D].

38012.

Man vairāk, māmuliņa,
Man vairāk vajadzēja.
Bāliņam tik vajag
Treju svārku mugurā.
146 [Jaungulbenes Md].

38013.

Nāc, Laimiņa, dalībās,
Brāls ar māsu dalījās;
Pušu grieza kukulīti
Tīrumiņa galiņā.
115 [Galgauskas Md].

38014.

Na ar lelu bagātību,
Izturēju tāva zemi:
Vacos veizes luopeidams,
Na zuobokūs staiguodams,
Lobu ļaužu klausīdams,
Padūmiņu lasīdams.
35 [Baltinavas Abr].

38015.

Ni man brāļi nama deva,
Ni māršiņas istabiņas.
Ej, māsiņa, tautiņās,
Tur tev nams, tur istaba,
Tur sieniņa pļāvājiņi.
449 [Ungurmuižas D].

38016.

No zemītes izziedēja
Div' sarkani āboliņi;
Šovasar dalījās
Div' raženi tēvu dēli.
443 [Turlavas Kld].

38017.

Nevienam es nedošu
Tēva zemi niecinātu.
Pats es aru, pats ecēju,
Kā irbīte purināju.
283 [Nīgrandas Azp].

38018.

Poļu kungi sakavās,
Sēņu zupu dalīdami.
Mūs bāliņi nekavās,
Siekiem naudu dalīdami.
245 [Lutriņu Kld].

38019.

Pirmajai meitiņai
Visas mātes vilnānītes;
Vidējā, lētaudzīte,
Lai tā pate darināja.
545 [Krustpils D apr.].

38020.

Pusi kodu kodoliņa,
Pusi devu brāliņam:
Mans baltais brāleliņ,
Dod pusīti tēva zem'.
281 [Neretas Jk].

38021.

Pušu kūdu rīkstu čaulu,
Pušu kūdu čaumaleņi;
Pušu dolu tāva zemi
Ai vacuoku buoleleņi.
265 [Mērdzenes (Michailovas) Ldz].

38022.

Rotā saule, rotā bite
Šādu gaŗu vasariņu;
Ni man tēvs nama deva,
Ni brāliņš istabiņas.
507 [Zalves (Lielzalvas) Jk].

- 098 -

38023.

Sadar mīzis ar apini
Vīnā kūka muciņā;
Div bruoleiši nasadar
Vīnā tāva istabā.
236 [Līvānu D].

38024.

Sūri sūri, grūti grūti,
Es turēju tēvu zemi:
Uz cintiņas galvu liku,
Tēva zemi turēdams.
72 [Cesvaines Md].

38025.

Tētīt, manu tēvainīti,
Cik tu man tās mantas dosi?
Divus sirmus, divus bērus,
Izrakstītas kamanas.
228 [Liepnas (Lipnas) Abr].

38026.

Tu, Juonīt, tuo pat tāva,
Kura cyti bruoleliņi;
Tev i vīnam zemes tryuka
Savā tāva teirumā.
466 [Vārkavas D].

38027.

Teic Dievam, bāleliņ,
Kad es art nemācēju;
Būt' es art mācējuse,
Es turētu tēva zemi.
290 [Ogres C].

Table of Contents |View Entire Work