HomeIntroductionBrowseImagesSearchLinks
Table of Contents |View Entire Work

2. Mantošanas tiesības un mantojums

3730.

Atdod, tēvis, dēlam daļu,
Grib dēliņš sievu ņemt;
Atdod vienus kaltus ratus,
Četri bēri kumeliņi.
88 [Liezerē (Liezeres pag. Md)].

3731.

Atdod, tēvi, manu tiesu,
Neba manim daudz vajag:
Vienu sieku sīkas naudas,
Ābolainu kumeliņu.
180 [Valtaiķos (Valtaiķu pag. Azp)].

3732.

Bija man, bija man
Triju tēvu bagātība:
Koka bikses, kriju svārki,
Driķu salmu cepurīte.
310 [Dignājā (Dignājas pag. Jk)].

- 092 -

3733.

Bāliņos dzīvodama,
Daudz zemītes neturēju:
Zem pūriņa, zem krēsliņa,
Zem savām(i) kājiņām.
42 [Suntažos (Suntažu pag. Rg)], 45 [Vatrānē (Kastrānes pag. Rg)], 88 [Liezerē (Liezeres pag. Md)], 91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)], 931 [Meirānos (Meirānu pag. Md)], 95 [Odzienā, Vietalvas (Odzienas pag. Md)], 97 [Vecpiebalgā (Vecpiebalgas pag. C)], 137 [Tirzā (Tirzas pag. Md)], 226 [Kandavā (Tl)], 349 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē], 379.

3734.

Dīvam dīn'eņe palyka,
Ar Laim'eņu ruņuojūt',
Kam byus m'ērt, kam dz'eivuot',
Kam tur'ēt' tāvu z'emi.
Vacim m'ērt, jaunim dz'eivuot',
Mozim tur'ēt' tāvu z'emi.
432 [Nautrēnu pag. Ldz].

3735.

Druvāi man saule lēca,
Druvāi saule notecēja:
Es cerēju dzievādama
Tēvu zemi paturēt.
181 [Cīravā (Cīravas pag. Azp)].

3736.

Iet bij man, gājējai,
Es nevaru lielīties;
Lai lielās baleliņi,
Kam pieder tēva ciems.
124 [Lāzberģi (Mārkalnes pag. Vlk)].

3737.

Es ar savu veco brāli
Nevar' mantas izdalīt:
Pieci pāŗi vecu vīžu,
Seši lūku ritentiņi.
325 [Secē (Seces pag. Jk)].

3738.

Es mātei pirmā meita,
Es pastara līgaviņa.
Pirmai meitai mātes pūrs,
Pastaram tēva zeme.
28 [Nītaurē (Nītaures pag. Rg)], 30 [Ozolu muižā, Suntažu draudzē].

3739.

Es mātei viena meita,
Es lielā, es mazā:
Man māmiņas villainītes,
Man lielās, man mazās.
49 [Jaunatē (Vecates pag. Vlm)].

1. Es dižā, es mazā māmiņas meita.
Man dižās, man mazās villainītes.
224 [Kabilē (Kld)], 226 [Kandavā (Tl)].

3740.

Es mātei viena meita,
Es pa(r) dēlu, es pa(r) meitu:
Man pieder mātes pūrs,
Tēva bēri kumeliņi.
2291 [Sasmakas novadā (Ārlavas pag. Tl)].

3741.

Es mātei viena meita
Kā saulīte debesēs.
Paliek mātes brūni brunči,
Banšojās villainītes.
30 [Ozolu muižā, Suntažu draudzē].

3742.

Es mātei viena meita,
Man vajaga liela pūra:
Man vajaga divsimt kreklu,
Trijdeviņu paladziņu.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

3743.

Es mātei viena meita,
Pavēnēi uzauguse:
Man vienai mātes pūrs,
Mātes baltas villainītes.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

3744.

Es neturu tēvu zemes
Ne kalnā, ne lejā;
Es tur' mātes villainītes,
Vai rakstītas, nerakstītas.
335 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

3745.

Es teciņus vien tecēju,
Tēva zemes gribēdama;
Bāliņam tēva zeme,
I lēnām staigājot.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

3746.

Kādi kungi bāleniņi,
Tēva zemi turēdami?
Vai māsiņa grēciniece,
Pa pasauli staigādama?
73 [Dzērbenē (Dzērbenes pag. C)].

3747.

Klausi tēva, bāleniņ,
Es klausīšu māmuliņas:
Tev pieder tēva zeme,
Man māmiņas vilnainītes.
73 [Dzērbenē (Dzērbenes pag. C)].

- 093 -

3748.

Kungam bija kungam būt,
Dēliņam arājam;
Kundziņš pili paturēja,
Dēliņš tēva novadiņu.
143 [Bārtā (Bārtas pag. Lp)].

3749.

Kur vasaru saule tek,
Tur tek ziemu mēnesnīca;
Kur, māsiņa, mēs augām,
Tur dzīvo tautu meita.
324 [Sēļpilī (Sēļpils pag. Jk)], 325 [Secē (Seces pag. Jk)].

3750.

Man pieder tēva zeme
Ar visiem(i) stūrīšiem:
Es dienēju tēva darbus
Ar visām(i) svētdienām.
6 [Annas muižā (Ķēču pag. Rg)], 68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)].

3751.

Mans tēvs, mans tēvs,
Ko tu savai meitai vēli?
Pilnu pūru linu kreklu,
Kūtī govis raibaliņas.
1411 [Jaunrozē (Jaunrozes pag. Vlk)].

3752.

Pieder man še augot,
Nepieder dzīvojot;
Pieder man nolīgot
Cit' āriņu maliņā.
68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)], 111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)].

3753.

Pieci dēli tam tēvam,
Pieci simti ozoliņu:
Ikvienam dēliņam
Pa simtam ozoliņu.
143 [Bārtā (Bārtas pag. Lp)], 156 [Vērgalē (Vērgaļu pag. Lp)].

1. Pirmai meitai, pastarei,
Piecdesmit villainītes:
Ikkuŗai meitiņai
Pa desmit villainītes.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

3754.

Pirmajam, pēdējam,
Tam pieder tēva zeme;
Vidējam, lētaudžam,
Pašam vaļa meklēties.
75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)].

1. Pirmai meitai, pastarei,
Tām māmiņa pūru loka;
Viduvēja, nabadzīte,
Loka pate raudādama.
197 [Sātiņos (Sātiņu pag. Kld)].

3755.

Tādu tiesu kungi sprieda,
Tādu mani bāleliņi:
Tai māsai tēvu zeme,
Kam neviena bāleliņa.
335 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

3756.

Tētīt, manu tēvainīti,
Cik tu man tās mantas dosi?
Divus vecus kažociņus
Un pusotra kamzolīša.
16 [Kastrānē (Kastrānes pag. Rg)], 111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)], 163 [Dzērvē (Dzērves pag. Azp)], 164.

3757.

Tētīt, manu tēvainīti,
Cik tu man tās naudas dosi?
Trīsdesmit sīkās došu,
Sešdesmit veselās.
16 [Kastrānē (Kastrānes pag. Rg)], 121 [Gulbenē (Md)], 163 [Dzērvē (Dzērves pag. Azp)], 164 [Dunalkā (Dunalkas pag. Azp)], 181.

3758.

Tēva dotu, mātes dotu
Sasasēju nastiņā;
Savu Dieva devumiņu
Vezumā nepavedu.
68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)], 73 [Dzērbenē (Dzērbenes pag. C)].

3759.

Tēvs dēlam muižu vēl,
Ko, māmiņ, man vēlēsi?
- Es, meitiņ, tev vēlēju
Savas baltas vilnānītes.
109 [Vestienā (Vestienas pag. Md)].

3760.

Tēvs dēlam muižu vēl,
Ko māmiņa man vēlēja?
Tukšu pūru, gaŗu ceļu,
To māmiņa man vēlēja.
110 [Cēsīs], 134 [Sinolē (Sinoles pag. Vlk)], 137 [Tirzā (Tirzas pag. Md)].

1. Tēvs dēlam zemi vēl,
Savus dailus kumeliņus.
Ko māmiņa meitām vēl?
Lielu pūru, gaŗu ceļu,
Lielu pūru, gaŗu ceļu,
To māmiņa meitām vēl.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

- 094 -

3761.

Tēvs dēlam nevēlēja
Salāpīta kažociņa;
Kā māmiņa meitai vēl
Savas baltas villainītes?
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

3762.

Tēvs dēlam tiesu deva,
Kur, māmiņa, mana tiesa?
- Tā, meitiņa, tava tiesa,
Kas tavā pūriņā.
400 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

3763.

Tev, tēviņi, sirma galva,
Ko tu man laba vēli?
Tev, dēliņ, mans namiņis,
Dēlēm jumta istabiņa.
185 [Lielezerē (Ezeres pag. Kld)].

3764.

Tev, tētīt, sirma bārzda,
Ko tu man atvēlēji?
Tev, dēliņš, mans namiņš,
Mani lieli tīrumiņi,
Mani lieli tīrumiņi,
Mani bēri kumeliņi.
317 [Lindē (Birzgales pag. Rg)].

3765.

Vedeklām, vedeklām
Šie lielie tīrumiņi;
Tik manām māsiņām
Kā varītes laidumiņš.
311 [Dzērvē, Susējā, Dignājā (Saukas Jk, Susējas Il, Dignājas Jk pag.)].

3766.

Viena biju, viena pate
Es savai māmiņai.
Vienai man mātes pūrs,
Vienai tēva novadiņš.
208 [Ēdolē (Ēdoles pag. Vp)].

3767.

Citkārtēja tēva laime
Nu manā rociņā:
Bauro vērši man aŗami (aŗot),
Zviedz kumeļi ecējami (ecējot).
49 [Jaunatē (Vecates pag. Vlm)], 65 [Valtenbergā (Mazsalacas pag. Vlm)].

Table of Contents |View Entire Work