HomeIntroductionBrowseImagesSearchLinks
Table of Contents |View Entire Work

1. Tēva vai brāļa sēta un novadiņš

3677.

Ai tu mana brāļa sēta,
Tik cēlā vietiņā!
Pa pagalmu staigādama,
Redzu tautu tīrumiņus.
75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)].

3678.

Ai mazais zemnieciņ,
Tavu skaistu dzīvošanu:
Stikla durvis, vaŗa vārti,
Kā lielam muižniekam.
1081 [Veļķos (Veļķu pag. C)].

3679.

Ai tēva zemīte, tavu jaukumiņu!
Smildziņa ziedēja sudraba ziedus.
145 [Krotē un Bunkā (Krotes un Bunkas pag. Lp)].

3680.

Apaļš puisis es uzaugu,
Apaļš mans kumeliņš,
Apaļ' mana tēva zeme
Kā viens vaska ritenīts.
401 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

3681.

Astriem jumta istabiņa
Augsta kalna galiņā;
Svētu rītu saule lēca,
Ik svētdienas mirdzināja.
97 [Vecpiebalgā (Vecpiebalgas pag. C)].

3682.

Daiļa sēta arājami
Pašā kalna galiņā:
Visapkārti liepu koki,
Vidū ziedi ābelītes.
401 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

3683.

Es, nabaga bandinieks,
Kalnāi savas auzas sēju,
Kalnāi savas auzas sēju,
Lejāi manas mājas bija,
Lejāi manas mājas bija,
Trīs zeltīti avotīni.
Vienā dzēra raibas govis,
Otrā bēri kumelīni,
Tai trešā avotā
Jaunas meitas velējās.
158 [Nīcā Tosmarē uc. (Lp)].

3684.

Es uzaugu pie bāliņa
Kā pie laba muižnieciņa:
Dēļ' ustaba, glāžu logi,
Sveces vien dedzināju.
421 [Taurupes pagastā (Rg)].

3685.

Kāp kalnā, bāleliņ,
Kalnā laba dzīvošana;
Kalnā muižu būvēsim,
Lejā govju laiderīti.
134 [Sinolē (Sinoles pag. Vlk)].

3686.

Kam tā baznīca upītes malā?
Tā mūsu bāliņa jaun' istabiņa;
Tur sēd māsiņas rakstīdamas.
41 [Stukmaņos (Pļaviņās Rg)].

3687.

Kam tā sēta pretim kalna,
Astra jumtu istabiņa?
Tā bāliņa sēta bija
Par Laimiņas likumiņu.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

3688.

Kam tā sēta uz tā kalna,
Astriem jumta istabiņa?
Tur saulīte mirgu meta
Miglainā rītiņā.
318 [Lindes Birzgalē (Birzgales pag. Rg)].

- 088 -

3689.

Kam tie tādi klaji lauki,
Kam kuplie ozoliņi?
Tie bāliņa klaji lauki,
Kunga kupli ozoliņi.
263 [Dobelē].

3690.

Kas kait man nedzīvot
Ezeriņa maliņā:
Bite līda ozolā,
Līdeciņa vēterī.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

36901.

Kas kaiš man nedzīvot
Gaujas kalna galiņā:
Pate Gauja man aŗama,
Gaujas kalni ecējami;
Pate Gauja zeltu nesa,
Gaujas kalni sudrabiņu.
281 [Nītaures, Siguldas un Cēsu apvidū (Rg, C)].

3691.

Kas kait manim nedzīvot
Gaujas līču maliņā:
Ziemu braucu kamanām,
Pavasari laiviņā.
126 [Kroņa Lejas pagastā (Lejasciema pagastā Vlk)].

3692.

Kas kait man nedzīvot
Liela meža apakšā!
Visapkārt oši, kļavi,
Vidū saule lidināja.
59 [Rūjienā (Rūjienas pag. Vlm)].

3693.

Kas kaiš man nedzīvot
Ozoliņu muižiņā!
Visapkārt rudzi mieži,
Vido zaļi ozoliņi.
85 [Lazdonā (Lazdonas pag. Md)].

3694.

Kas kait man nedzīvot
Ozoliņa muižiņā!
Visapkārt oši auga,
Vidā zaļi ozoliņi.
111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)].

3695.

Kas kait manim nedzīvoti
Jaun' ozolu muižiņā:
Caur muižiņu upe tek,
Pa upīti sudrabinis.
207 [Dundagā (Dundagas pag. Vp)].

3696.

Kas kaiš man nedzīvot
Ozoliņa muižiņā:
Cauri bira zelta nauda
Caur ozola lapiņām.
6 [Annas muižā (Ķēču pag. Rg)].

36961.

Kas kaiš man nedzīvot
Tai ozola krodziņā?
Dēļu grīda, dēļu griesti,
Akmiņaina durvju priekša.
71 [Jaunbebros (Bebru pag. Rg)].

3697.

Kas kait mani nedzīvot
Treju kalnu starpiņā:
Pūš vējiņis kuŗš pūzdamis,
Visi pūta sidrabiņu.
379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

1. Kas kaitēja bajāram
Kalniņā nedzīvot:
Visi kalni, visas lejas,
Visi nesa sudrabiņu.
216 [Ventspilī].

3698.

Kas kaitēja bajāram
Aiz Ventiņas nedzīvot:
Vējiņš vēte rudzus miežus,
Ūdens dziernas ritinā.
216 [Ventspilī].

3699.

Kas kaitēja man dzīvot
Apaļā kalniņā:
Visapkārt saule tek,
Sudrabiņu sijādama.
2291 [Sasmakas novadā (Ārlavas pag. Tl)].

3700.

Kas kaitēja dzīvota
Mana tēva zemītē:
Visapkārt zaļa birze,
Vidū kuplis ozolīns. -
Kad es gāju uz karīnu,
Nocērt' kuplu ozolīnu.
No celmīna bungas taisu,
No zariema stebulīti,
No tā paša vidutīna
Bitītēma mājasvietu,
No tās pašas galotnītes
Māsīnai pūra tīni.
149 [Nīcā (Nīcas pag. Lp)].

- 089 -

3701.

Kas kaitēja nedzīvot
Ierastā vietiņā?
Uz kalniņa tīra maize,
Lejā skaidris ūdentiņš.
295 [Grienvaldē (Zālītes pag. B)].

3702.

Ko pie tēva es darīšu?
Tēvam mazis novadiņš:
Es aplaidu svētu rītu
Visapkārt ganīdama.
189 [Kuldīgas Kalnmuižā (pie Kuldīgas)].

3703.

Kungu, kungu tā muižiņa,
Ne tā manu bāleliņu:
Ik vakaru satecēja
Deviņiem celiņiem.
120 [Gaujienā (Gaujienas pag. Vlk)], 133 [Palsmanē (Palsmaņa pag. Vlk)].

3704.

Kuplis auga ozoliņš
Pie bāliņa namdurim.
Strazdiņš seid galiņē,
Lakstigala pazarēs.
2291 [Sasmakas novadā (Ārlavas pag. Tl)].

37041.

Man' bāliņa pagalmā
Trīs sudraba ezeriņi.
Tur zvejoja zelta naudu
Ar sidraba tīkliņiem.
Vaicā kungi, vaicā kalpi,
Kam tā nauda lieti der.
Der tā nauda ēsti, dzerti,
Apģērbt daiļu augumiņu.
1131 [Beļavā (Beļavas pag. Md)].

3705.

Mazas bija man mājiņas,
Divtrejādi vaŗa vārti.
Pa vieniem saule lēca,
Pa otriem mēnesīts,
Pa trešiem mājā braucu
Ar dzeltenu kumeliņu.
353 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

3706.

Maza maza man muižiņa,
Visapkārti ievas zied,
Visapkārti ievas zied,
Vidūi maza ābelīte.
142 [Aizterē (Aizteres pag. Lp)].

3707.

Mazs bij tēva novadiņis,
Bet diženi turējās:
Visi mazi kadeģīši
Zied sudraba ziediņiem.
146 [Lielkrūtē (Purmsātu, Bārtas pag. Lp)].

3708.

Muižiņ, mana muižiņa,
Āriskā vietiņā!
Citi kungi dubļus brida,
Es brien' zaļu dāboliņu.
321 [Zasā (Zasas pag. Jk)].

3709.

Ne es labi nezināju,
Kas dzīvoja šai sētā;
Vai Dieviņis še dzīvoja,
Vai bagāti bāleliņi:
Visi mieti pie mietiņa
Sudrabiņa lapiņām.
194 [Ošniekos (Lutriņu pag. Kld)].

37091.

Nikur labi tai navā,
Kai ir labi Rogonim:
Tyvu upe, tyvu mežs,
Tyvu svāta bazneiceņa.
434 [Ludzas un Abrenes apr.].

3710.

Nevienam tā nebij,
Kā manam bāliņam:
Vītoliņi pie vārtiem
Sidrabiņa lapiņām.
207 [Dundagā (Dundagas pag. Vp)].

3711.

Nevienam tā nebija,
Kā manam tēviņam:
Visa sēta sudrabota,
Vārti zelta spordzītēm.
181 [Cīravā (Cīravas pag. Azp)].

3712.

Nevienam tā nebija,
Kā manam tēviņam:
Visapkārt dzelzu žogis,
Nevar skauģis pāri tapt.
156 [Vērgalē (Vērgaļu pag. Lp)].

3713.

Nevienam tā nebija,
Kā manam bāliņam:
Stikla durvis, vaŗa vārti,
Veŗas paši, neveŗami.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

- 090 -

1. Kam tā sēta pret kalniņu,
Ko austriņa vizināja?
Dzelzu stabi, vaŗa vārti,
Paši tek, neveŗami.
137 [Tirzā (Tirzas pag. Md)].

3714.

Nevienam tāda dārza
Kā manam bāliņam:
Dzelza sēta, vaŗa vārti,
Sidrabiņa atslēdziņa.
28 [Nītaurē (Nītaures pag. Rg)].

3715.

Ozoliņu klēti cirta,
Vaŗa lika pamatiņas.
Šķitās mans brāleliņš
Saules mūžu nodzīvot.
319 [Neretā (Neretas pag. Jk)].

37151.

Pal'dis' soku Laimiņai,
Man uoryska dz'eivuošona;
Cytys muosys (m'eitys) pūru brīn,
Es brīn' uoru duobul'iņu.
422 [Līvānu pag. D].

3716.

Pašam labi tev, brālīti,
Tavi lieli tīri lauki,
Tavi lieli tīri lauki,
Tava jauna līgaviņa,
Tava jauna līgaviņa,
Tavi bēri kumeliņi.
156 [Vērgalē (Vērgaļu pag. Lp)].

3717.

Retam tāda dzīvoklīte
Kā manam brālītim:
Kalnā ievas balti zied,
Lejā strauja upe tek.
Kalnā teku puškoties,
Lejā balti mazgāties.
143 [Bārtā (Bārtas pag. Lp)].

37171.

Saauguši ūši, kļavi
Muna tāva pogolmā;
Aiz tūs ūšu, aiz tūs kļavu
Neredz saul'is izl'ācūt'.
409 [Līksnas pag. D], 4222 [Vārkavas pag. D], 423 [Daugavpils apr.].

3718.

Sāt'eņa, muna sāt'eņa
Uoryskā vīt'eņā!
Vydā s'ēju rudzus mīžus,
Apl'eik zaļi ūzol'eņi.
414 [Krāslavas apkārtnē].

3719.

Simtiņš auga ozoliņu
Priekš bāliņa nama duru;
Ja vēl būtu otris simts,
Ne sētiņas neredzētu.
237 [Jaunaucē (Jaunauces pag. Jg)].

3720.

Sidrabiņa upe tek
Gaŗām manu glāžu logu;
Tur es savus sārtus vaigus
Ik rītiņa nomazgāju.
28 [Nītaurē (Nītaures pag. Rg)].

3721.

Sudrabota upe tek
Gar brālīša nama durvju;
Tur es muti nomazgāju,
No pieguļas pārjādams.
16 [Kastrānē (Kastrānes pag. Rg)].

3722.

Sudrabota upe tek
Caur bāliņa zirgu stalli;
Tur bāliņa zirgi dzēra,
Tur māsiņa velējās.
216 [Ventspilī].

3723.

Tā bij mana brāļa sēta,
Kur deviņi vītolīni;
Cauri gāju caur astoņi,
Devītāi puškojos.
164 [Dunalkā (Dunalkas pag. Azp)].

3724.

Tais', bāliņ, augstu namu,
Taisi treju namu durvju.
Pa vienām gaisma ausa,
Pa otrām saule lēca,
Pa trešām durvtiņām
Mēnesnīca ritināja.
68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)].

3725.

To vietiņu gan zināju,
Kur piedzimu, kur uzaugu;
Tās vietiņas nezināju,
Kur mūžiņu nodzīvošu.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)], 42 [Suntažos (Suntažu pag. Rg)].

- 091 -

3726.

Trīs upītes zelta tek
Gar bāliņa pagalmiņu.
Vienā dzēra raibas govis,
Otrā sirmi kumeliņi,
Trešajā upītē,
Tur māsiņa mazgājās.
451 [Viskaļos, Kokneses draudzē (Viskaļu pag. Rg)].

3727.

Uzaugdama neredzēju
Brāļam tādu istabiņu:
Dzelza dores, vaŗa grīda,
Sudrabiņa griestu gali.
189 [Kuldīgas Kalnmuižā (pie Kuldīgas)].

3728.

Vaļa, vaļa, mana vaļa,
Ko tā vaļa nedarīja:
Vaļa dara savu namu
Brāļa nama pakaļā.
111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)].

3729.

Visi upes līkumiņi
Man vienam piederēja;
Citā sēju miežus rudzus,
Citā stādu apienīšus.
143 [Bārtā (Bārtas pag. Lp)].

37992.

Ai, diženi, ai, diženi,
Mana brāļa ozoliņi.
Sīlis dzied galotnē,
Lakstīgala pazarē.
244 [Lugažu Vlk].

37993.

Es uzaugu pie bāliņa,
Kā pie maza muižnieciņa:
Stikla logi, vaŗa vārti,
Paši tek neveŗami.
241 [Lubānas Md].

37994.

Aiz prīceņas navarēju
Bruoļa sātas puortecēt;
Stykla durvs, vara endži,
Poši tak naverami.
174 [Kārsavas Ldz].

37995.

Ne vienam tā nebi,
Kā manam bāliņam:
Name piec glāž log,
Istabe sudrabiņ.
445 [Ugāles Vp].

37996.

Kam tie tādi klaji lauki,
Kam kuplaji ozoliņi?
Tautām bija klaji lauki,
Man bāliņam ozoliņi.
217 [Lejasciema (Lejas) Vlk].

37997.

Kas kaiš man nedzīvot
Pie saviem bāliņiem:
Pie galdiņa vien sēdēju,
Vaska sveces dedzināju.
224 [Lielvārdes Rg].

37998.

Nevienam tāda dzīve,
Kā manam brālīšam:
Visapkārt bērzu birze,
Vidū saule rotājās.
192 [Kosas C].

37999.

Sēteņa, muna sēteņa
Uoriskāje vītiņā:
Navar puorbrist zīmas snīgu,
Vosor' zaļu duobuļteņu.
314 [Pildas Ldz].

Table of Contents |View Entire Work