HomeIntroductionBrowseImagesSearchLinks
Table of Contents |View Entire Work

RADI

1. Daudz radu; radi arī tālās, svešās malās un tautās

3839.

Ai Dieviņ, ai Dieviņ,
Kur man citi bāleliņi?
Cits krievos, cits leišos,
Cits dziļāi Vāczemē.
379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

3840.

Ai radiņi, man' radiņi,
Pa pasauli izklīduši:
Cits Rīgē, Jelgavē,
Cits dižē Dobelē.
189 [Kuldīgas Kalnmuižā (pie Kuldīgas)].

38401.

Dzīvojat, jūs māsiņas,
Manā tēva zemītē;
Es dzīvoju, bāleliņš,
Aiz jūriņas saliņā.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

3841.

Es gribēju leišu zemi
Zilu guni dedzināt;
Tikai vien iegādāju,
Māsa leišu robežās.
379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

3842.

Kalnā devu sav' māsiņu,
Lejā ņēmu līgaviņu.
Brauc' kalnā, brauc' lejā,
Beŗ' auziņas kumeļam.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

3843.

Ko bij man tam darīt,
Kas jau bija padarīts:
Krievu kaltas dzirnaviņas,
Leišu meita malējiņa.
28 [Nītaurē (Nītaures pag. Rg)], 36 [Rikterē (Sidgundas pag. Rg)], 1311 [Apē (Vlk)], 137.

3844.

Krievam devu sav' māsiņu,
Pats paņēmu leišu meitu.
Gāj' krievos, gāj' leišos,
Visur man znoti radi.
294 [Grantelē (Iecavas pag. B)].

3845.

Krievi krievi, leiši leiši
Mani balti bāleliņi:
Cits krievos, cits leišos,
Cits dziļāi Vāczemē.
126 [Kroņa Lejas pagastā (Lejasciema pagastā Vlk)].

3846.

Lai man radi, kas man radi,
Viņkurmnieši, tie man radi,
Viņkurmnieši, tie man radi,
Riņķotiem kažokiem.
39 [Skrīveŗos (Skrīveŗu pag. Rg)].

3847.

Lai nāk krievi, lai nāk leiši,
Es to daudzi nebēdāju:
Krievos man īsta māsa,
Leišos īsti bāleliņi.
68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)].

3848.

Līdza vedu, kurp iedama,
Savu mazu māsīciņu,
Rādīdama bāliņiem,
Lai iet radi biezumā.
1271 [Litenē (Litenes pag. Md)].

- 102 -

3849.

Mani radi, mani draugi,
Neviens manis nepazina,
Es dzīvoju tāļu tāļu,
Svešā zemes gabalā.
190 [Kuldīgā].

3850.

Oši, kļavi, ozoliņi,
Koks kociņa galiņā;
Brāļu bērni, māsu bērni,
Rads radiņa galiņā.
379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē], 407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

3851.

Radi, mani lieli radi
Pa maliņu maliņām.
Es būt' kaŗu sacēluse,
Būt' vienā vietiņā.
18 [Kliģenē, Meņģelē, Plāterē (Zaubes, Meņģeles un Plāteres pag. Rg)].

38511.

Rudzus sēju, mieži auga
Lielajā tīrumā;
Māsu devu, radi kļuva
Ir svešos ļautiņos.
39 [Skrīveŗos (Skrīveŗu pag. Rg)].

3852.

Šim radiņi, tam radiņi,
Man radiņu vien nevaid;
Mani radi jūrmalē
Gaŗajos kažokos.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

3853.

Šitie radi, pāriedami,
Priedei zarus nolauzuši.
Ja priedei zari augs,
Tad tie radi kopā ies.
68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)].

3854.

Visiem znoti šai zemē,
Man bij znoti Kurzemē,
Riņķētiem kažokiem,
Sprādzētiem zābakiem.
59 [Rūjienā (Rūjienas pag. Vlm)].

2. Bagāti un nabaga radi; radi saderībā un naidā

3855.

Bildiniet, bāleliņi,
Jel gaŗām paiedami;
Es māsiņa pavārgusi,
Nedrīkst' jūsu bildināt.
379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

3856.

Brāļi mani bajāriņi,
Es māsiņa nabadzīte;
Gaŗām gāju raudādama,
Nedrīkstēju bildināt.
264 [Džūkstē (Džūkstes pag. Jg)], 265 [Emburgā (Salgales pag. Jg)], 295 [Grienvaldē (Zālītes pag. B)], 298 [Mežotnē (Mežotnes pag. B)], 305 [Vīkstenē (Stelpes (?) pag. B)], 313.

3857.

Brāļi mani brammanīši,
Zābakos sienu pļāva;
Es māsiņa gaŗām gāju,
Nedrīkstēju bildināt.
379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

3858.

Brāļi mani brakalaiņi,
Zābakos sienu pļauj;
Es māsiņa vīzītēs,
Nedrīkst' brāļu bildināt.
28 [Nītaurē (Nītaures pag. Rg)].

3859.

Brāļi mani brasmanīši,
Zābakoti sienu pļāva;
Es māsiņa nabadzīte,
Gaŗām gāju raudādama.
50 [Vecatē (Vecates pag. Vlm)].

3860.

Brāļi mani braukainīši,
Sienu pļāva zābakos;
Es māsiņa nabadzīte,
Gaŗām iet nedrīkstēju.
135 [Smiltenē (Smiltenes pag. Vlk)].

3861.

Brāļi mani nemīlēja,
Kad es tāda nabadzīte.
Mīlat mani, jūs brālīši,
Gan Dievīnis man līdzēs.
164 [Dunalkā (Dunalkas pag. Azp)].

3862.

Brāļi manim tik bagāti,
Ar tiem zīžu mēteļiem;
Es māsiņa nabadzīte,
Paskanāju krekliņā.
60 [Salacā (Salacas pag. Vlm)].

3863.

Brāļi saka: māsa nāk,
Aizveŗam nama durvis!
- Gaŗām iešu, bāleliņ(i),
Ne tavā(i) namiņā.
68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)], 75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)], 95 [Odzienā, Vietalvas (Odzienas pag. Md)], 107 [Vietalvā (Vietalvas pag. Md)], 109.

- 103 -

3864.

Brāļi saka: māsa nāk,
Aizveŗam nama durvis!
- Veriet, brāļi, neveriet,
Vidā iešu, ne gaŗām,
Vidā iešu, ne gaŗām,
Pie tās savas māmuliņas.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

3865.

Dāboliņa vecainīte
Smildziņām(i) saaugusi;
Mani īsti brāleliņi
Svešinieki palikuši.
401 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

3866.

Dieva lūdzu dzīvodama,
Ne bagātu bāleliņu;
Dieviņš man palīdzēja,
Ne bagāti bāleliņi.
134 [Sinolē (Sinoles pag. Vlk)].

3867.

Diži radi, bajāriņi,
Stūma mani lejiņā;
Dieviņš ņēma pie rociņas,
Veda mani kalniņā.
200 [Skrundā (Skrundas pag. Kld)].

3868.

Div' ozoli, viena sakne,
Katram savi zari bija;
Viena māte, divi dēli,
Katram sava Laime bija.
185 [Lielezerē (Ezeres pag. Kld)].

3869.

Es bij' liels un bagāts,
Savus radus nepadzinu (=nepazinu):
Div' pāŗ' vīžu kulītē,
Vēl sloksnīte padusē.
61 [Mazsalacā (Mazsalacas pag. Vlm)].

3870.

Es māsiņa jaunākā,
Mani sauca vecāko:
Slima diena, ļauna diena,
Tā man dara vecumiņu.
311 [Dzērvē, Susējā, Dignājā (Saukas Jk, Susējas Il, Dignājas Jk pag.)].

3871.

Es nabags apjēmos
Dižu radu līgaviņu;
Diži radi sērsti nāca,
Maģ manā rociņā.
212 [Sarkanmuižā (Sarkanmuižas pag. Vp)].

3872.

Es to daudzi nebēdāju,
Kad man' radi necienīja;
Es dzīvošu, kā redzēšu,
Ar svešiem ļautiņiem.
324 [Sēļpilī (Sēļpils pag. Jk)].

3873.

Gaŗām gāja bāleliņi,
Vāju māsu dēvēdami.
Nāc iekšā, bāleliņ,
Ar rutkiem pamielošu.
68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)], 92 [Mārcienā (Mārcienas pag. Md)].

3874.

Gaŗām gāju brāļa sētu,
Kā lapiņa drebēdama:
To darīja brāļa suņi,
Bargas māršas istabā.
73 [Dzērbenē (Dzērbenes pag. C)].

3875.

Gaŗām gāju svaiņa sētu,
Gaŗām īsta bāleliņa:
Svainīšam sīvi suņi,
Brālim dzedra līgaviņa.
159 [Aizputē (Aizputes pag. Azp)].

3876.

Gaŗām sētu brāļi jāja,
Vāju māsu dāvādami (=dēvēdami).
Vājajai māsiņai
Par arodu rudzi bira.
311 [Dzērvē, Susējā, Dignājā (Saukas Jk, Susējas Il, Dignājas Jk pag.)].

3877.

Īsto brāli labidema(?),
Tik n'apslīku ūdenē,
Būtu nozaŗ' bāleliņi
Man laipiņas nemetuši.
212 [Sarkanmuižā (Sarkanmuižas pag. Vp)].

3878.

Kad galdīnis līdzi stāv,
Tad man brāļi, tad māsīnas;
Kad palūza galdam kāja, -
Ne man brāļi, ne māsīnas.
158 [Nīcā Tosmarē uc. (Lp)] (Nīcā).

- 104 -

3879.

Kas nu kungu augstu zyrgu,
Tušku rotu nepavylka;
Kas nu munu lelu rodu,
Naīt man(i) aicynami.
422 [Līvānu pag. D].

3880.

Kaujatiesi, plēšatiesi,
Bagātie bālēliņi!
Es māsiņa skatījos,
Pie lodziņa sēdēdama.
241 [Blīdienē (Blīdienes pag. Tk)].

3881.

Lepni mani bāleliņi,
Zābakoti sienu pļāva;
Es aiznesu brokastīti,
Nedrīkstēju bildināt,
Lai bildina māmulīte,
Kas tik lepnus audzināja.
226 [Kandavā (Tl)].

3882.

Mātes radi vilki bija,
Tēva radi bāleliņi:
Tēva radi vizināja,
Man tautās izejot;
Mātes radi izlamāja,
Pa vārtiem izbraucot.
137 [Tirzā (Tirzas pag. Md)].

3883.

Mīlēt man sav' radiņu,
Lai bagāts, lai nabags;
Kas radiņu nemīlēs,
Tam Dieviņš nelīdzēs.
224 [Kabilē (Kld)].

3884.

Miķelīti, tēva brāli,
Kam tu gāji rutku zagt?
Mēs bijām liela rada,
Mēs tā kauna negribam.
311 [Dzērvē, Susējā, Dignājā (Saukas Jk, Susējas Il, Dignājas Jk pag.)].

3885.

Pavārguse ceļu gāju,
Sēdos ceļa maliņā;
Nemīlēju Dieviņam,
Ne saviem bāliņiem.
75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)].

3886.

Piekususi ceļu gāju,
Sēstos ceļa maliņā;
Ne nu vaira Dieviņš redz,
Ne ar savi bāleliņi.
68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)], 72 [skat. 1180. (Druvienas pag. C)].

1. Es apsēdu raudādama
Liela ceļa maliņā:
Neredz mani Dievs, Laimiņa,
Ne bagāti bāleliņi.
Atskrej bite, vālodzīte,
Uznes mani ozolā.
Ēdu medu, dzēru vīnu,
Ozolā sēdēdama.
Nu redz mani Dievs, Laimiņa,
Nu bagāti bāleliņi.
224 [Kabilē (Kld)].

3887.

Radi, mani lieli radi,
Uz radiem sērsti gāju.
Kā burkānu man' saņēma,
Kā lupstāju pavadīja.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

3888.

Sitaties, kaujaties,
Bagātie bāleliņi,
Dodat man nabagam
Jele vienu belzeniņu.
241 [Blīdienē (Blīdienes pag. Tk)].

3889.

Suņi suņi tēva radi,
Mātes radi bāleliņi:
Mātes radi tiltu taisa,
Tēva radi izārdīja.
28 [Nītaurē (Nītaures pag. Rg)], 91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

3890.

Suņi suņi tēva radi,
Mātes radi bāleliņi:
Tēva radi man' iegrūda
No laipiņas ūdenī,
Mātes radi, bāleliņi,
Ārā vilka raudādami.
36 [Rikterē (Sidgundas pag. Rg)], 244 [Īlē (Īles pag. Jg)], 127 [Lizumā (Lizuma pag. C)], 305.

3891.

Suņi suņi tēva radi,
Mātes radi bāleliņi:
Tēva radi man' iegrūda
No laipiņas ūdenī,
Mātes radi guni kūra:
Nāc, māsiņa, sildīties.
1271 [Litenē (Litenes pag. Md)].

- 105 -

3892.

Suņi suņi tēva radi,
Mātes radi bāleliņi:
Tēva radi man' iegrūda
No laipiņas ūdenī,
Mātes radi ārā vilka,
Raudavīti domādami.
931 [Meirānos (Meirānu pag. Md)], 125 [Jaunlaicenē (Jaunlaicenes pag. Vlk)].

3893.

Suņi suņi tēva radi,
Mātes radi bāleliņi:
Tēva radi man' iegrūda
No laipiņas ūdenī,
Mātes radi, izvilkuši,
Saulītē izkaltēja.
13 [Ikšķilē (Ikšķiles pag. Rg)].

3894.

Suņi suņi tēva radi,
Mātes radi bāleliņi:
Tēva radi šautriem svieda,
Mātes radi pamieloja.
309 [Biržos (Biržu pag. Jk)].

3895.

Tēva radi, diži radi, -
Tram tram tram!
Mātes radi, mazi radi, -
Čim čim čim!
158 [Nīcā Tosmarē uc. (Lp)].

3896.

Tev maizīte, man' māsiņa,
Tu ar mani nerunē;
Dod, Dieviņ, man maizīti, -
Nāc, māsiņ, es runē.
212 [Sarkanmuižā (Sarkanmuižas pag. Vp)].

3897.

Tec gaŗām, kumeliņu,
Netec vairs tai ciemā!
Agrāk bija znoti radi,
Nu lielā ienaidā.
49 [Jaunatē (Vecates pag. Vlm)].

3898.

Tec, upīte, gana strauja,
Nemet lielu līkumiņ';
Ej, māsiņa, gan bagāta,
Bildin' savus bāleliņus.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

3899.

Vārgu mani kungi sauca,
Vārgu savi bāleniņi.
Vai tādēļ vārga biju,
Ka (kad) vārgam iedevāt?
69 [Bikserē (Patkules pag. Md)].

3900.

Va tādēļ ne villiņa,
Ka tā bija nobariņa?
Va tādēļ ne māsiņa,
Ka tā bija nabadzīte?
218 [Aizupē (Aizupes pag. Tk)].

3901.

Viena koka tās lapiņas,
Ne vienā zariņā;
Vienas mātes tie bērniņi,
Ne vienā prātiņā.
92 [Mārcienā (Mārcienas pag. Md)], 95 [Odzienā, Vietalvas (Odzienas pag. Md)], 120 [Gaujienā (Gaujienas pag. Vlk)], 134.

3902.

Vienas mātes mēs bērniņi,
Ne visiem viena Laime:
Citam zelts, sudrabiņš,
Citam gaužas asariņas.
3531 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

3903.

Viens celmiņis, div' kociņi,
Katram savi zari auga;
Viena māte, div' dēliņi,
Katram savis padomiņis.
181 [Cīravā (Cīravas pag. Azp)].

3904.

Citi brāļi, citas māsas
Sudrabiņa laiviņā;
I es biju tās māmiņas, -
Ozoliņa laiviņā.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

38028.

Ai zaķīti, gaŗausīti,
Kam tu ēdi kāpostiņus?
Miķelīt, tēva brāl,
Kam tu gāji zirņu zagt?
263 [Mēmeles Jk].

38029.

Ai vecais tēvainīt,
Kam tu gāji rutku zagt?
Nogriež tavu bikšu kāju,
Ieliek rutku dobītē.
198 [Krustpils D].

1. Miķelīti, tēva brāl',
Kam tu gāji rutkus zagt?
Saķers tevi, sasies tevi,
Ieliks tevi cietumā.
32 [Babītes (Piņķu) Rg].

- 106 -

380291.

Ai vecais tēvu brāli,
Tev bij manim tēvam būt;
Tev bij manim zirgu pirkt,
Tev atvesti līgaviņu.
605 [Skolas].

38030.

Kas nu dzērvis gara kokla,
Ka jei zeiļu nanosoj?
Kas nu munys lelys radņis,
Ka ji(j) mani nacīnej.
26 [Asūnes D].

38031.

Ko līdz mani lieli radi,
Ko bagāti jaubrālīši,
Ka tie mani neredzēja,
Kad es vārgu tautīnās.
39 [Bārtas Lp].

38032.

Mēs bijām dui māsiņas,
Katra savā maliņā:
Viena bija Leišmalē,
Otra Kursas maliņā.
605 [Skolas].

38033.

Neaut man Lubānā
Baltu zeķu kājiņā:
Nava man lielu radu,
Ne bagātu bāleniņu.
241 [Lubānas Md].

38034.

Naduo Diev tādas dzīves,
Kāda dzīve iegātņam:
Kolnā vārti ieejot,
Lejā vārti izejot.
449 [Ungurmuižas D].

380341.

Tu, brāliņ, nezināji,
Kāda dzīve užkuros:
Kalna vārti ieejot,
Lejas vārti izejot.
281 [Neretas Jk].

38035.

Oi Dīveņ, oi Laimeņ,
Kaida dzeive prymakam,
Vysta na lūps, kuorklys na kūks,
Prymaks na cylvāks.
414 [Stirnienes Rz].

38036.

Nadūd, Dīvs, nadūd, Laime,
Sātā jimt oruojiņu!
Cytas meitas muotei gaškas,
Es muotei īnaidnīca.
326 [Preiļu D].

38037.

Gonit, goni, kur gonit,
Nagonit pūra molu:
Lai stuovēja pūra mola,
Iguotņam sīnu pļaut.
522 [Zvirgzdienes Ldz].

38038.

Pie svainīša sērstu gāju,
Ne pie īsta bāleliņa:
Svainīšam nikni suņi,
Brālim bārga līgaviņa.
42 [Bauskas B].

38039.

Rudzus sēju, kvieši auga
Mālaināji zemītēji;
Māsu devu, radi kļuvām
No svešiemi ļautiņiemi.
215 [Lēdmanes Rg].

38040.

Sokuos maņ tāvs un muote
Sātā jemt īguotnīku,
Ved uz mežu, sīņ pi kūka,
Na pi muna augumiņa.
295 [Ozolmuižas Rz].

38041.

Zīd īveņa, zīd lazdiņa,
Zīds zīdiņa galiņā;
Tāva rodi, muotes rodi,
Rods radiņa galiņā.
605 [Skolas].

- 107 -
Table of Contents |View Entire Work