HomeIntroductionBrowseImagesSearchLinks
Table of Contents |View Entire Work

- 087 -

DZIMTAS ĪPAŠUMS

1. Tēva vai brāļa sēta un novadiņš

3677.

Ai tu mana brāļa sēta,
Tik cēlā vietiņā!
Pa pagalmu staigādama,
Redzu tautu tīrumiņus.
75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)].

3678.

Ai mazais zemnieciņ,
Tavu skaistu dzīvošanu:
Stikla durvis, vaŗa vārti,
Kā lielam muižniekam.
1081 [Veļķos (Veļķu pag. C)].

3679.

Ai tēva zemīte, tavu jaukumiņu!
Smildziņa ziedēja sudraba ziedus.
145 [Krotē un Bunkā (Krotes un Bunkas pag. Lp)].

3680.

Apaļš puisis es uzaugu,
Apaļš mans kumeliņš,
Apaļ' mana tēva zeme
Kā viens vaska ritenīts.
401 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

3681.

Astriem jumta istabiņa
Augsta kalna galiņā;
Svētu rītu saule lēca,
Ik svētdienas mirdzināja.
97 [Vecpiebalgā (Vecpiebalgas pag. C)].

3682.

Daiļa sēta arājami
Pašā kalna galiņā:
Visapkārti liepu koki,
Vidū ziedi ābelītes.
401 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

3683.

Es, nabaga bandinieks,
Kalnāi savas auzas sēju,
Kalnāi savas auzas sēju,
Lejāi manas mājas bija,
Lejāi manas mājas bija,
Trīs zeltīti avotīni.
Vienā dzēra raibas govis,
Otrā bēri kumelīni,
Tai trešā avotā
Jaunas meitas velējās.
158 [Nīcā Tosmarē uc. (Lp)].

3684.

Es uzaugu pie bāliņa
Kā pie laba muižnieciņa:
Dēļ' ustaba, glāžu logi,
Sveces vien dedzināju.
421 [Taurupes pagastā (Rg)].

3685.

Kāp kalnā, bāleliņ,
Kalnā laba dzīvošana;
Kalnā muižu būvēsim,
Lejā govju laiderīti.
134 [Sinolē (Sinoles pag. Vlk)].

3686.

Kam tā baznīca upītes malā?
Tā mūsu bāliņa jaun' istabiņa;
Tur sēd māsiņas rakstīdamas.
41 [Stukmaņos (Pļaviņās Rg)].

3687.

Kam tā sēta pretim kalna,
Astra jumtu istabiņa?
Tā bāliņa sēta bija
Par Laimiņas likumiņu.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

3688.

Kam tā sēta uz tā kalna,
Astriem jumta istabiņa?
Tur saulīte mirgu meta
Miglainā rītiņā.
318 [Lindes Birzgalē (Birzgales pag. Rg)].

- 088 -

3689.

Kam tie tādi klaji lauki,
Kam kuplie ozoliņi?
Tie bāliņa klaji lauki,
Kunga kupli ozoliņi.
263 [Dobelē].

3690.

Kas kait man nedzīvot
Ezeriņa maliņā:
Bite līda ozolā,
Līdeciņa vēterī.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

36901.

Kas kaiš man nedzīvot
Gaujas kalna galiņā:
Pate Gauja man aŗama,
Gaujas kalni ecējami;
Pate Gauja zeltu nesa,
Gaujas kalni sudrabiņu.
281 [Nītaures, Siguldas un Cēsu apvidū (Rg, C)].

3691.

Kas kait manim nedzīvot
Gaujas līču maliņā:
Ziemu braucu kamanām,
Pavasari laiviņā.
126 [Kroņa Lejas pagastā (Lejasciema pagastā Vlk)].

3692.

Kas kait man nedzīvot
Liela meža apakšā!
Visapkārt oši, kļavi,
Vidū saule lidināja.
59 [Rūjienā (Rūjienas pag. Vlm)].

3693.

Kas kaiš man nedzīvot
Ozoliņu muižiņā!
Visapkārt rudzi mieži,
Vido zaļi ozoliņi.
85 [Lazdonā (Lazdonas pag. Md)].

3694.

Kas kait man nedzīvot
Ozoliņa muižiņā!
Visapkārt oši auga,
Vidā zaļi ozoliņi.
111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)].

3695.

Kas kait manim nedzīvoti
Jaun' ozolu muižiņā:
Caur muižiņu upe tek,
Pa upīti sudrabinis.
207 [Dundagā (Dundagas pag. Vp)].

3696.

Kas kaiš man nedzīvot
Ozoliņa muižiņā:
Cauri bira zelta nauda
Caur ozola lapiņām.
6 [Annas muižā (Ķēču pag. Rg)].

36961.

Kas kaiš man nedzīvot
Tai ozola krodziņā?
Dēļu grīda, dēļu griesti,
Akmiņaina durvju priekša.
71 [Jaunbebros (Bebru pag. Rg)].

3697.

Kas kait mani nedzīvot
Treju kalnu starpiņā:
Pūš vējiņis kuŗš pūzdamis,
Visi pūta sidrabiņu.
379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

1. Kas kaitēja bajāram
Kalniņā nedzīvot:
Visi kalni, visas lejas,
Visi nesa sudrabiņu.
216 [Ventspilī].

3698.

Kas kaitēja bajāram
Aiz Ventiņas nedzīvot:
Vējiņš vēte rudzus miežus,
Ūdens dziernas ritinā.
216 [Ventspilī].

3699.

Kas kaitēja man dzīvot
Apaļā kalniņā:
Visapkārt saule tek,
Sudrabiņu sijādama.
2291 [Sasmakas novadā (Ārlavas pag. Tl)].

3700.

Kas kaitēja dzīvota
Mana tēva zemītē:
Visapkārt zaļa birze,
Vidū kuplis ozolīns. -
Kad es gāju uz karīnu,
Nocērt' kuplu ozolīnu.
No celmīna bungas taisu,
No zariema stebulīti,
No tā paša vidutīna
Bitītēma mājasvietu,
No tās pašas galotnītes
Māsīnai pūra tīni.
149 [Nīcā (Nīcas pag. Lp)].

- 089 -

3701.

Kas kaitēja nedzīvot
Ierastā vietiņā?
Uz kalniņa tīra maize,
Lejā skaidris ūdentiņš.
295 [Grienvaldē (Zālītes pag. B)].

3702.

Ko pie tēva es darīšu?
Tēvam mazis novadiņš:
Es aplaidu svētu rītu
Visapkārt ganīdama.
189 [Kuldīgas Kalnmuižā (pie Kuldīgas)].

3703.

Kungu, kungu tā muižiņa,
Ne tā manu bāleliņu:
Ik vakaru satecēja
Deviņiem celiņiem.
120 [Gaujienā (Gaujienas pag. Vlk)], 133 [Palsmanē (Palsmaņa pag. Vlk)].

3704.

Kuplis auga ozoliņš
Pie bāliņa namdurim.
Strazdiņš seid galiņē,
Lakstigala pazarēs.
2291 [Sasmakas novadā (Ārlavas pag. Tl)].

37041.

Man' bāliņa pagalmā
Trīs sudraba ezeriņi.
Tur zvejoja zelta naudu
Ar sidraba tīkliņiem.
Vaicā kungi, vaicā kalpi,
Kam tā nauda lieti der.
Der tā nauda ēsti, dzerti,
Apģērbt daiļu augumiņu.
1131 [Beļavā (Beļavas pag. Md)].

3705.

Mazas bija man mājiņas,
Divtrejādi vaŗa vārti.
Pa vieniem saule lēca,
Pa otriem mēnesīts,
Pa trešiem mājā braucu
Ar dzeltenu kumeliņu.
353 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

3706.

Maza maza man muižiņa,
Visapkārti ievas zied,
Visapkārti ievas zied,
Vidūi maza ābelīte.
142 [Aizterē (Aizteres pag. Lp)].

3707.

Mazs bij tēva novadiņis,
Bet diženi turējās:
Visi mazi kadeģīši
Zied sudraba ziediņiem.
146 [Lielkrūtē (Purmsātu, Bārtas pag. Lp)].

3708.

Muižiņ, mana muižiņa,
Āriskā vietiņā!
Citi kungi dubļus brida,
Es brien' zaļu dāboliņu.
321 [Zasā (Zasas pag. Jk)].

3709.

Ne es labi nezināju,
Kas dzīvoja šai sētā;
Vai Dieviņis še dzīvoja,
Vai bagāti bāleliņi:
Visi mieti pie mietiņa
Sudrabiņa lapiņām.
194 [Ošniekos (Lutriņu pag. Kld)].

37091.

Nikur labi tai navā,
Kai ir labi Rogonim:
Tyvu upe, tyvu mežs,
Tyvu svāta bazneiceņa.
434 [Ludzas un Abrenes apr.].

3710.

Nevienam tā nebij,
Kā manam bāliņam:
Vītoliņi pie vārtiem
Sidrabiņa lapiņām.
207 [Dundagā (Dundagas pag. Vp)].

3711.

Nevienam tā nebija,
Kā manam tēviņam:
Visa sēta sudrabota,
Vārti zelta spordzītēm.
181 [Cīravā (Cīravas pag. Azp)].

3712.

Nevienam tā nebija,
Kā manam tēviņam:
Visapkārt dzelzu žogis,
Nevar skauģis pāri tapt.
156 [Vērgalē (Vērgaļu pag. Lp)].

3713.

Nevienam tā nebija,
Kā manam bāliņam:
Stikla durvis, vaŗa vārti,
Veŗas paši, neveŗami.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

- 090 -

1. Kam tā sēta pret kalniņu,
Ko austriņa vizināja?
Dzelzu stabi, vaŗa vārti,
Paši tek, neveŗami.
137 [Tirzā (Tirzas pag. Md)].

3714.

Nevienam tāda dārza
Kā manam bāliņam:
Dzelza sēta, vaŗa vārti,
Sidrabiņa atslēdziņa.
28 [Nītaurē (Nītaures pag. Rg)].

3715.

Ozoliņu klēti cirta,
Vaŗa lika pamatiņas.
Šķitās mans brāleliņš
Saules mūžu nodzīvot.
319 [Neretā (Neretas pag. Jk)].

37151.

Pal'dis' soku Laimiņai,
Man uoryska dz'eivuošona;
Cytys muosys (m'eitys) pūru brīn,
Es brīn' uoru duobul'iņu.
422 [Līvānu pag. D].

3716.

Pašam labi tev, brālīti,
Tavi lieli tīri lauki,
Tavi lieli tīri lauki,
Tava jauna līgaviņa,
Tava jauna līgaviņa,
Tavi bēri kumeliņi.
156 [Vērgalē (Vērgaļu pag. Lp)].

3717.

Retam tāda dzīvoklīte
Kā manam brālītim:
Kalnā ievas balti zied,
Lejā strauja upe tek.
Kalnā teku puškoties,
Lejā balti mazgāties.
143 [Bārtā (Bārtas pag. Lp)].

37171.

Saauguši ūši, kļavi
Muna tāva pogolmā;
Aiz tūs ūšu, aiz tūs kļavu
Neredz saul'is izl'ācūt'.
409 [Līksnas pag. D], 4222 [Vārkavas pag. D], 423 [Daugavpils apr.].

3718.

Sāt'eņa, muna sāt'eņa
Uoryskā vīt'eņā!
Vydā s'ēju rudzus mīžus,
Apl'eik zaļi ūzol'eņi.
414 [Krāslavas apkārtnē].

3719.

Simtiņš auga ozoliņu
Priekš bāliņa nama duru;
Ja vēl būtu otris simts,
Ne sētiņas neredzētu.
237 [Jaunaucē (Jaunauces pag. Jg)].

3720.

Sidrabiņa upe tek
Gaŗām manu glāžu logu;
Tur es savus sārtus vaigus
Ik rītiņa nomazgāju.
28 [Nītaurē (Nītaures pag. Rg)].

3721.

Sudrabota upe tek
Gar brālīša nama durvju;
Tur es muti nomazgāju,
No pieguļas pārjādams.
16 [Kastrānē (Kastrānes pag. Rg)].

3722.

Sudrabota upe tek
Caur bāliņa zirgu stalli;
Tur bāliņa zirgi dzēra,
Tur māsiņa velējās.
216 [Ventspilī].

3723.

Tā bij mana brāļa sēta,
Kur deviņi vītolīni;
Cauri gāju caur astoņi,
Devītāi puškojos.
164 [Dunalkā (Dunalkas pag. Azp)].

3724.

Tais', bāliņ, augstu namu,
Taisi treju namu durvju.
Pa vienām gaisma ausa,
Pa otrām saule lēca,
Pa trešām durvtiņām
Mēnesnīca ritināja.
68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)].

3725.

To vietiņu gan zināju,
Kur piedzimu, kur uzaugu;
Tās vietiņas nezināju,
Kur mūžiņu nodzīvošu.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)], 42 [Suntažos (Suntažu pag. Rg)].

- 091 -

3726.

Trīs upītes zelta tek
Gar bāliņa pagalmiņu.
Vienā dzēra raibas govis,
Otrā sirmi kumeliņi,
Trešajā upītē,
Tur māsiņa mazgājās.
451 [Viskaļos, Kokneses draudzē (Viskaļu pag. Rg)].

3727.

Uzaugdama neredzēju
Brāļam tādu istabiņu:
Dzelza dores, vaŗa grīda,
Sudrabiņa griestu gali.
189 [Kuldīgas Kalnmuižā (pie Kuldīgas)].

3728.

Vaļa, vaļa, mana vaļa,
Ko tā vaļa nedarīja:
Vaļa dara savu namu
Brāļa nama pakaļā.
111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)].

3729.

Visi upes līkumiņi
Man vienam piederēja;
Citā sēju miežus rudzus,
Citā stādu apienīšus.
143 [Bārtā (Bārtas pag. Lp)].

37992.

Ai, diženi, ai, diženi,
Mana brāļa ozoliņi.
Sīlis dzied galotnē,
Lakstīgala pazarē.
244 [Lugažu Vlk].

37993.

Es uzaugu pie bāliņa,
Kā pie maza muižnieciņa:
Stikla logi, vaŗa vārti,
Paši tek neveŗami.
241 [Lubānas Md].

37994.

Aiz prīceņas navarēju
Bruoļa sātas puortecēt;
Stykla durvs, vara endži,
Poši tak naverami.
174 [Kārsavas Ldz].

37995.

Ne vienam tā nebi,
Kā manam bāliņam:
Name piec glāž log,
Istabe sudrabiņ.
445 [Ugāles Vp].

37996.

Kam tie tādi klaji lauki,
Kam kuplaji ozoliņi?
Tautām bija klaji lauki,
Man bāliņam ozoliņi.
217 [Lejasciema (Lejas) Vlk].

37997.

Kas kaiš man nedzīvot
Pie saviem bāliņiem:
Pie galdiņa vien sēdēju,
Vaska sveces dedzināju.
224 [Lielvārdes Rg].

37998.

Nevienam tāda dzīve,
Kā manam brālīšam:
Visapkārt bērzu birze,
Vidū saule rotājās.
192 [Kosas C].

37999.

Sēteņa, muna sēteņa
Uoriskāje vītiņā:
Navar puorbrist zīmas snīgu,
Vosor' zaļu duobuļteņu.
314 [Pildas Ldz].

2. Mantošanas tiesības un mantojums

3730.

Atdod, tēvis, dēlam daļu,
Grib dēliņš sievu ņemt;
Atdod vienus kaltus ratus,
Četri bēri kumeliņi.
88 [Liezerē (Liezeres pag. Md)].

3731.

Atdod, tēvi, manu tiesu,
Neba manim daudz vajag:
Vienu sieku sīkas naudas,
Ābolainu kumeliņu.
180 [Valtaiķos (Valtaiķu pag. Azp)].

3732.

Bija man, bija man
Triju tēvu bagātība:
Koka bikses, kriju svārki,
Driķu salmu cepurīte.
310 [Dignājā (Dignājas pag. Jk)].

- 092 -

3733.

Bāliņos dzīvodama,
Daudz zemītes neturēju:
Zem pūriņa, zem krēsliņa,
Zem savām(i) kājiņām.
42 [Suntažos (Suntažu pag. Rg)], 45 [Vatrānē (Kastrānes pag. Rg)], 88 [Liezerē (Liezeres pag. Md)], 91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)], 931 [Meirānos (Meirānu pag. Md)], 95 [Odzienā, Vietalvas (Odzienas pag. Md)], 97 [Vecpiebalgā (Vecpiebalgas pag. C)], 137 [Tirzā (Tirzas pag. Md)], 226 [Kandavā (Tl)], 349 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē], 379.

3734.

Dīvam dīn'eņe palyka,
Ar Laim'eņu ruņuojūt',
Kam byus m'ērt, kam dz'eivuot',
Kam tur'ēt' tāvu z'emi.
Vacim m'ērt, jaunim dz'eivuot',
Mozim tur'ēt' tāvu z'emi.
432 [Nautrēnu pag. Ldz].

3735.

Druvāi man saule lēca,
Druvāi saule notecēja:
Es cerēju dzievādama
Tēvu zemi paturēt.
181 [Cīravā (Cīravas pag. Azp)].

3736.

Iet bij man, gājējai,
Es nevaru lielīties;
Lai lielās baleliņi,
Kam pieder tēva ciems.
124 [Lāzberģi (Mārkalnes pag. Vlk)].

3737.

Es ar savu veco brāli
Nevar' mantas izdalīt:
Pieci pāŗi vecu vīžu,
Seši lūku ritentiņi.
325 [Secē (Seces pag. Jk)].

3738.

Es mātei pirmā meita,
Es pastara līgaviņa.
Pirmai meitai mātes pūrs,
Pastaram tēva zeme.
28 [Nītaurē (Nītaures pag. Rg)], 30 [Ozolu muižā, Suntažu draudzē].

3739.

Es mātei viena meita,
Es lielā, es mazā:
Man māmiņas villainītes,
Man lielās, man mazās.
49 [Jaunatē (Vecates pag. Vlm)].

1. Es dižā, es mazā māmiņas meita.
Man dižās, man mazās villainītes.
224 [Kabilē (Kld)], 226 [Kandavā (Tl)].

3740.

Es mātei viena meita,
Es pa(r) dēlu, es pa(r) meitu:
Man pieder mātes pūrs,
Tēva bēri kumeliņi.
2291 [Sasmakas novadā (Ārlavas pag. Tl)].

3741.

Es mātei viena meita
Kā saulīte debesēs.
Paliek mātes brūni brunči,
Banšojās villainītes.
30 [Ozolu muižā, Suntažu draudzē].

3742.

Es mātei viena meita,
Man vajaga liela pūra:
Man vajaga divsimt kreklu,
Trijdeviņu paladziņu.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

3743.

Es mātei viena meita,
Pavēnēi uzauguse:
Man vienai mātes pūrs,
Mātes baltas villainītes.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

3744.

Es neturu tēvu zemes
Ne kalnā, ne lejā;
Es tur' mātes villainītes,
Vai rakstītas, nerakstītas.
335 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

3745.

Es teciņus vien tecēju,
Tēva zemes gribēdama;
Bāliņam tēva zeme,
I lēnām staigājot.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

3746.

Kādi kungi bāleniņi,
Tēva zemi turēdami?
Vai māsiņa grēciniece,
Pa pasauli staigādama?
73 [Dzērbenē (Dzērbenes pag. C)].

3747.

Klausi tēva, bāleniņ,
Es klausīšu māmuliņas:
Tev pieder tēva zeme,
Man māmiņas vilnainītes.
73 [Dzērbenē (Dzērbenes pag. C)].

- 093 -

3748.

Kungam bija kungam būt,
Dēliņam arājam;
Kundziņš pili paturēja,
Dēliņš tēva novadiņu.
143 [Bārtā (Bārtas pag. Lp)].

3749.

Kur vasaru saule tek,
Tur tek ziemu mēnesnīca;
Kur, māsiņa, mēs augām,
Tur dzīvo tautu meita.
324 [Sēļpilī (Sēļpils pag. Jk)], 325 [Secē (Seces pag. Jk)].

3750.

Man pieder tēva zeme
Ar visiem(i) stūrīšiem:
Es dienēju tēva darbus
Ar visām(i) svētdienām.
6 [Annas muižā (Ķēču pag. Rg)], 68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)].

3751.

Mans tēvs, mans tēvs,
Ko tu savai meitai vēli?
Pilnu pūru linu kreklu,
Kūtī govis raibaliņas.
1411 [Jaunrozē (Jaunrozes pag. Vlk)].

3752.

Pieder man še augot,
Nepieder dzīvojot;
Pieder man nolīgot
Cit' āriņu maliņā.
68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)], 111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)].

3753.

Pieci dēli tam tēvam,
Pieci simti ozoliņu:
Ikvienam dēliņam
Pa simtam ozoliņu.
143 [Bārtā (Bārtas pag. Lp)], 156 [Vērgalē (Vērgaļu pag. Lp)].

1. Pirmai meitai, pastarei,
Piecdesmit villainītes:
Ikkuŗai meitiņai
Pa desmit villainītes.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

3754.

Pirmajam, pēdējam,
Tam pieder tēva zeme;
Vidējam, lētaudžam,
Pašam vaļa meklēties.
75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)].

1. Pirmai meitai, pastarei,
Tām māmiņa pūru loka;
Viduvēja, nabadzīte,
Loka pate raudādama.
197 [Sātiņos (Sātiņu pag. Kld)].

3755.

Tādu tiesu kungi sprieda,
Tādu mani bāleliņi:
Tai māsai tēvu zeme,
Kam neviena bāleliņa.
335 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

3756.

Tētīt, manu tēvainīti,
Cik tu man tās mantas dosi?
Divus vecus kažociņus
Un pusotra kamzolīša.
16 [Kastrānē (Kastrānes pag. Rg)], 111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)], 163 [Dzērvē (Dzērves pag. Azp)], 164.

3757.

Tētīt, manu tēvainīti,
Cik tu man tās naudas dosi?
Trīsdesmit sīkās došu,
Sešdesmit veselās.
16 [Kastrānē (Kastrānes pag. Rg)], 121 [Gulbenē (Md)], 163 [Dzērvē (Dzērves pag. Azp)], 164 [Dunalkā (Dunalkas pag. Azp)], 181.

3758.

Tēva dotu, mātes dotu
Sasasēju nastiņā;
Savu Dieva devumiņu
Vezumā nepavedu.
68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)], 73 [Dzērbenē (Dzērbenes pag. C)].

3759.

Tēvs dēlam muižu vēl,
Ko, māmiņ, man vēlēsi?
- Es, meitiņ, tev vēlēju
Savas baltas vilnānītes.
109 [Vestienā (Vestienas pag. Md)].

3760.

Tēvs dēlam muižu vēl,
Ko māmiņa man vēlēja?
Tukšu pūru, gaŗu ceļu,
To māmiņa man vēlēja.
110 [Cēsīs], 134 [Sinolē (Sinoles pag. Vlk)], 137 [Tirzā (Tirzas pag. Md)].

1. Tēvs dēlam zemi vēl,
Savus dailus kumeliņus.
Ko māmiņa meitām vēl?
Lielu pūru, gaŗu ceļu,
Lielu pūru, gaŗu ceļu,
To māmiņa meitām vēl.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

- 094 -

3761.

Tēvs dēlam nevēlēja
Salāpīta kažociņa;
Kā māmiņa meitai vēl
Savas baltas villainītes?
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

3762.

Tēvs dēlam tiesu deva,
Kur, māmiņa, mana tiesa?
- Tā, meitiņa, tava tiesa,
Kas tavā pūriņā.
400 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

3763.

Tev, tēviņi, sirma galva,
Ko tu man laba vēli?
Tev, dēliņ, mans namiņis,
Dēlēm jumta istabiņa.
185 [Lielezerē (Ezeres pag. Kld)].

3764.

Tev, tētīt, sirma bārzda,
Ko tu man atvēlēji?
Tev, dēliņš, mans namiņš,
Mani lieli tīrumiņi,
Mani lieli tīrumiņi,
Mani bēri kumeliņi.
317 [Lindē (Birzgales pag. Rg)].

3765.

Vedeklām, vedeklām
Šie lielie tīrumiņi;
Tik manām māsiņām
Kā varītes laidumiņš.
311 [Dzērvē, Susējā, Dignājā (Saukas Jk, Susējas Il, Dignājas Jk pag.)].

3766.

Viena biju, viena pate
Es savai māmiņai.
Vienai man mātes pūrs,
Vienai tēva novadiņš.
208 [Ēdolē (Ēdoles pag. Vp)].

3767.

Citkārtēja tēva laime
Nu manā rociņā:
Bauro vērši man aŗami (aŗot),
Zviedz kumeļi ecējami (ecējot).
49 [Jaunatē (Vecates pag. Vlm)], 65 [Valtenbergā (Mazsalacas pag. Vlm)].

3. Mantas un zemes dalīšana un tēvu zemes sargāšana

3768.

Apaļš brāļa novadiņš
Kā viens vaska rituliņš.
Paši kungi izdalīja,
Daudz gabalu gribēdami.
349 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

3769.

Apaļš tēva novadiņis
Kā viens vaska rituliņis;
Kad dabūja bāleliņi,
Stūŗu stūŗus izdalīja.
172 [Rāvā (Rāvas pag. Lp)].

3770.

Apaļš tēva novadiņis
Kā viens vaska ritentiņis;
Sagājušas sīvas māršas,
Stūŗu stūŗus izdalīja.
146 [Lielkrūtē (Purmsātu, Bārtas pag. Lp)].

3771.

Apaļš tēva novadiņš
Kā viens vaska rituliņš.
Trīskārt jāja sīvi kungi,
Nevarēja izdalīt.
Saved brāļi sīvas māršas,
Ežiņām izdalīja.
143 [Bārtā (Bārtas pag. Lp)].

37711.

Ar Dieviņ', ar Dieviņ',
Nu mēs tevi vinnējām:
Mums palika tēva zeme,
Tēva bēri kumeliņi.
200 [Skrundā (Skrundas pag. Kld)].

3772.

B'ejom, bruoļi, saauguši,
Tuop'ec gudri dz'eivavom,
Lai stuov meusu tāva z'eme
Meus' meužam nadal'eita.
422 [Līvānu pag. D].

3773.

Bite bite, māsa māsa,
Tās nerieba bāliņam:
Bite druvas nesliedēja,
Māsa zemes nedalīja.
335 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

- 095 -

3774.

Bite bite, māsa māsa,
Tās nerieba nevienam:
Bite druvas nesliedēja,
Māsa zemes neturēja.
97 [Vecpiebalgā (Vecpiebalgas pag. C)], 379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

3775.

Bite bite, meita meita,
Tās nerieba nevienam:
Bite augstu kociņā,
Meita tāļu tautiņās.
170 [Lielnīkrācē (Nīkrāces pag. Azp)].

3776.

Daliet, tautas, tēva zemi,
Kamēr augu bāliņos;
Dalīsat, kad noiešu,
Sacīsati manu vainu.
6 [Annas muižā (Ķēču pag. Rg)].

3777.

Dzīvojam, bāleliņi,
Rājam savas līgaviņas,
Lai palika mūs' laikam
Tēva zeme nedalīta.
75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)].

3778.

Ietaliņ, ietaliņ,
Brāļi dala tēva zemi;
Tekam abi šņoŗu grieztu,
Lai paliek nedalīta.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

37781.

Es apvilku vaŗa stīpu
Apkārt manu novadiņu;
Kas gribēja iekšā tapt,
Lai kaldina zobeniņu.
1880 [Jaunmuižā (Lutriņu pag. Kld)].

3779.

Es nebiju pie bāliņa
Aizpērno bijumiņu.
Nu atradu divi maizes,
Šņorēm tēva tīrumiņus.
335 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

3780.

Ko, bāliņi, baŗaties
Ap to vienu ozoliņu?
I šodien lietiņš lija,
Auga citi ozoliņi.
6 [Annas muižā (Ķēču pag. Rg)], 373 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

3781.

Ko, bāliņ, darīsim?
Pārvesim ozoliņu;
Ņemam cirvi, šķeļam pušu, -
Tev pusīte, man pusīte.
120 [Gaujienā (Gaujienas pag. Vlk)].

3782.

Ko, gulbīši, dūdojiet?
Gana dziļš ezeriņš;
Ko, bāliņi, baŗaties?
Gana liela tēva zeme.
86 [Ļaudonā (Ļaudonas pag. Md)].

3783.

Ko, māsiņas, baŗaties,
Kādas zemes jums jādala?
Lai baŗās bāleliņi,
Tiem jādala tēvu zeme.
259 [Līvbērzē (Līvbērzes pag. Jg)].

3784.

Ko, māsiņas, baŗamies,
Ko zemīšu dalījām?
Mūs Laimiņa izdalīja
Malu kuŗu tautiņās.
68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)].

3785.

Labāk būtu bāleliņi
Vienu vietu dzīvojuši,
Nekā tēva tīrumiņus
Šņorītēm dalījuši.
107 [Vietalvā (Vietalvas pag. Md)].

3786.

Nāc, māsiņa, dziedāsim, -
Vai mēs kādas naidinieces?
Lai naidoja bāleliņi,
Tiem jādala tēva zeme.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

3787.

Pamazām, pamazām,
Vecākais bāleliņ!
Gana laika, gana laika
Tēvu zemi dalīties.
88 [Liezerē (Liezeres pag. Md)].

3788.

Pieci, seši tēva dēli
Zemi dala raudādami;
Es tēvam viens dēliņš,
Pie galdiņa naudu skaitu.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

- 096 -

3789.

Sabārās div' ietaļas,
Izšķīrās bāleliņi.
Ko, ietaļas, jūs dalāt?
Brāļi dala tēva zemi.
41 [Stukmaņos (Pļaviņās Rg)], 408 [Krustpilī, Unguros un Stukmaņos (Krustpils, Ungurmuižas D un Pļaviņu Rg pag.)].

37891.

Sasēdam mēs māsiņas,
Kā sasēda bāleniņi,
Kā sasēda bāleniņi,
Tēva zemi dalīdami.
3031 [Tomē (Tomes pag. Rg)].

3790.

Sirsniņ mana paciešam,
Redz' brālīti nokaujam
Vidē lauka uz ežiņas,
Tēva zemi dalīdams.
216 [Ventspilī].

3791.

Stūŗu stūŗu tēva zeme,
Rakstiem mātes villainītes.
Cik stūrīšu, tik bāliņu,
Cik rakstiņu, tik māsiņu.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)], 408 [Krustpilī, Unguros un Stukmaņos (Krustpils, Ungurmuižas D un Pļaviņu Rg pag.)].

3792.

Tēvs, dēliņu audzēdams,
Izaudzēja pušelnieku;
Māte veda vedekliņu,
Atsaveda ietaliņu.
107 [Vietalvā (Vietalvas pag. Md)], 111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)].

3793.

Uz ežām mani kava,
Tēva zemi dalīdami,
Vaiju manu resnu kaklu,
Nepārtika zobentīts.
33 [Pēteŗupē (pie Saulkrastiem Rg)].

3794.

Uz ežiņas galvu liku,
Sargāj' savu tēvu zemi;
Labāk manu galvu ņēma,
Nekā manu tēvu zemi.
41 [Stukmaņos (Pļaviņās Rg)], 111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)], 3161 [Līkuma Danenfeltes pag. (Sēļpils pag. Jk)], 335.

1. Uz robežu galvu liku,
Tēva zemes nedodams.
Kas to manu galvu ņem,
Lai ņem manu tēva zemi.
92 [Mārcienā (Mārcienas pag. Md)].

3795.

Cērtu cirvi ozolā,
Tēvu zemi dalīdams.
Ozolam skaida lēca,
Man bir' gaužas asariņas.
88 [Liezerē (Liezeres pag. Md)].

38000.

Brāļi, šņoru nevijiet,
Nedaliet tēvu zemes;
Vijiet asas pātadziņas,
Rājiet savas līgaviņas!
241 [Lubānas Md].

38001.

Daļa man yudinī,
Daļa man akminī,
Tik mani daļis nabeja
Sava tāva zjameitī.
326 [Preiļu D].

38002.

Es māmiņas pirmā meit(a),
Pirmā dēla līgaviņ';
Man māmiņas villainīt',
Viņam tēva tīrumiņ'.
119 [Gaujienas Vlk].

38003.

As, māmeņ, pyrmuo mjaita,
As pastara ļaudaveņa,
Maņ zeileitis čiku čiku,
Jūstu gols da zjamjai.
280 [Nautrēnu (Zaļmuižas) Ldz].

38004.

Es mātei pirmā meita,
Man pirmai sedzenīši,
Lai ved tēvs pastarei
Visu Rīgas sudrabiņu.
24 [Asares Il].

38005.

Jau gaidīju, vēl gaidīšu,
Viendēliņu izaugot:
Viendēlam tēvu zeme
Un resnie ozoliņi.
281 [Neretas Jk].

38006.

Ko, dēliņi, tu dabūji
Sebu dzimis māmiņai?
Visi tēva ozoliņi
Pirmajiem dēliņiem.
605 [Skolas].

- 097 -

38007.

Kam, māsiņ, tu pameti
Savas baltas villainītes?
Līziņē meitiņē,
Pa māmiņas kopumiņ'.
546 [Kuldīga Kld apr.].

38008.

Kam, tētiņi, tu atstāji
Savas kokles, stabulītes?
Jēcīšam dēliņam
Visu laiku jākoklē.
241 [Lubānas Md].

38009.

Ko, māmiņa, nomirdama,
Ko atstāji bērniņiem?
Pilni klēti auzu, miežu,
Stallī bērus kumeliņus.
198 [Krustpils D].

38010.

Māmuliņa nomirdama,
Ko atstāja bērniņiem?
Pilnu stalli raibu govju,
Salmiem jumtu istabiņu.
545 [Krustpils D apr.].

38011.

Moz man vītiņas vaidzēja,
Kad es beju bruoleņūs;
Pyriņam, krēsliņam,
Sausajom kuojiņom.
326 [Preiļu D].

38012.

Man vairāk, māmuliņa,
Man vairāk vajadzēja.
Bāliņam tik vajag
Treju svārku mugurā.
146 [Jaungulbenes Md].

38013.

Nāc, Laimiņa, dalībās,
Brāls ar māsu dalījās;
Pušu grieza kukulīti
Tīrumiņa galiņā.
115 [Galgauskas Md].

38014.

Na ar lelu bagātību,
Izturēju tāva zemi:
Vacos veizes luopeidams,
Na zuobokūs staiguodams,
Lobu ļaužu klausīdams,
Padūmiņu lasīdams.
35 [Baltinavas Abr].

38015.

Ni man brāļi nama deva,
Ni māršiņas istabiņas.
Ej, māsiņa, tautiņās,
Tur tev nams, tur istaba,
Tur sieniņa pļāvājiņi.
449 [Ungurmuižas D].

38016.

No zemītes izziedēja
Div' sarkani āboliņi;
Šovasar dalījās
Div' raženi tēvu dēli.
443 [Turlavas Kld].

38017.

Nevienam es nedošu
Tēva zemi niecinātu.
Pats es aru, pats ecēju,
Kā irbīte purināju.
283 [Nīgrandas Azp].

38018.

Poļu kungi sakavās,
Sēņu zupu dalīdami.
Mūs bāliņi nekavās,
Siekiem naudu dalīdami.
245 [Lutriņu Kld].

38019.

Pirmajai meitiņai
Visas mātes vilnānītes;
Vidējā, lētaudzīte,
Lai tā pate darināja.
545 [Krustpils D apr.].

38020.

Pusi kodu kodoliņa,
Pusi devu brāliņam:
Mans baltais brāleliņ,
Dod pusīti tēva zem'.
281 [Neretas Jk].

38021.

Pušu kūdu rīkstu čaulu,
Pušu kūdu čaumaleņi;
Pušu dolu tāva zemi
Ai vacuoku buoleleņi.
265 [Mērdzenes (Michailovas) Ldz].

38022.

Rotā saule, rotā bite
Šādu gaŗu vasariņu;
Ni man tēvs nama deva,
Ni brāliņš istabiņas.
507 [Zalves (Lielzalvas) Jk].

- 098 -

38023.

Sadar mīzis ar apini
Vīnā kūka muciņā;
Div bruoleiši nasadar
Vīnā tāva istabā.
236 [Līvānu D].

38024.

Sūri sūri, grūti grūti,
Es turēju tēvu zemi:
Uz cintiņas galvu liku,
Tēva zemi turēdams.
72 [Cesvaines Md].

38025.

Tētīt, manu tēvainīti,
Cik tu man tās mantas dosi?
Divus sirmus, divus bērus,
Izrakstītas kamanas.
228 [Liepnas (Lipnas) Abr].

38026.

Tu, Juonīt, tuo pat tāva,
Kura cyti bruoleliņi;
Tev i vīnam zemes tryuka
Savā tāva teirumā.
466 [Vārkavas D].

38027.

Teic Dievam, bāleliņ,
Kad es art nemācēju;
Būt' es art mācējuse,
Es turētu tēva zemi.
290 [Ogres C].

4. Grūtības, mājas valdot; tēva mājas palaistas; tēva zeme svešinieku rokās

3796.

Ai bāliņi, man' bāliņi,
Tu paliki novārtā:
Ne tev kalpa, kalponītes,
Ne godīgas līgaviņas.
278 [Sodu Sesavā (Sesavas pag. Jg)].

3797.

Ar godiņu man atstāt
Sava tēva novadiņu:
Nespēj vairs tēva bēŗi,
Neklaus' jauni bāleliņi.
146 [Lielkrūtē (Purmsātu, Bārtas pag. Lp)], 181 [Cīravā (Cīravas pag. Azp)].

3798.

Aŗam, brāļi, ecējam
Visas purvu purvmalītes,
Tāpat kungi tiesas prasa,
Būt' ne vagas nedzinuši.
401 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

3799.

Bija man vīram būt,
Ne meitiņai vaiņagāi,
Es neļautu tēva zemi
Ierbītēm purināt.
172 [Rāvā (Rāvas pag. Lp)].

3800.

Bijām, brāļi, saauguši,
Tādēļ gudri dzīvojam,
Kur ņēmām to naudiņu,
Ko devām kundziņam.
88 [Liezerē (Liezeres pag. Md)].

3801.

Būt' Dieviņš mani laidis
Labāk puisi, ne meitiņu,
Nebūt' mana tēva zeme
Atmatā gulējuse.
303 [Svitenē (Svitenes pag. B)].

3802.

Dievs to zina, kam par labu
Mans agrais cēlumiņš:
Zaķam labs cilpu mest,
Vanagam lidināt.
401 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

3803.

Gaŗām gāju raudādamis
Sava tēva novadiņu:
Dzirdēj' leišus sladzījam,
Ne brālīšus runājam.
190 [Kuldīgā], 335 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

3804.

Gudrajam caunīt' dzīt,
Aķīlam vāverīt';
Gudram tēva dēliņam
Tēva zemi paturēt.
107 [Vietalvā (Vietalvas pag. Md)].

3805.

Guli, guli, tēva dēls,
Saule lēca kājgalā;
Gulēs tava tēva zeme
Pieci gadi vecainē.
324 [Sēļpilī (Sēļpils pag. Jk)].

- 099 -

3806.

Kādēļ mani brāleliņi
Tik nabagi palikuši?
Kungi prasa lielas tiesas,
Smilgas auga tīrumā.
324 [Sēļpilī (Sēļpils pag. Jk)].

3807.

Kalnā kāpu raudzīties,
Kas ar manu tēva zemi,
Vai aŗ kungi, vai bāliņi,
Vai irbīte (irbītes) purināja.
121 [Gulbenē (Md)], 134 [Sinolē (Sinoles pag. Vlk)].

1. Kalnāi kāpu raudzīties,
Kas aŗ manu tēva zemi,
Cūka ara, vējš ecēja,
Vidū irbe purināja.
156 [Vērgalē (Vērgaļu pag. Lp)].

3808.

Kolnā muna sāta b'eja,
Vuorga muna dz'eivuošona:
Daudzi tak lejiņā
Muna s'eika sudabriņa.
422 [Līvānu pag. D].

3809.

Kalpos, kalpos tu puisīti,
Nevaldīsi tēva ciema:
Es atradu staļļa durvis
Vakarēju vērumiņu.
137 [Tirzā (Tirzas pag. Md)].

3810.

Kauns, kauns ķēniņam,
Leišam cauņu cepurīte;
Vairāk kauna bāliņam,
Māsa tura tēva zemi!
379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

3811.

Ķizu ķizu vanagam,
Zīle dzied kaņepēs;
Ķizu ķizu brālīšam,
Māsa tura tēva zemi.
189 [Kuldīgas Kalnmuižā (pie Kuldīgas)].

3812.

Ne nu labu vien valkāju,
Tēva zemi turēdams:
Kažociņu lāpīdams,
Ielāpiņus lasīdams.
134 [Sinolē (Sinoles pag. Vlk)].

3813.

Pa vārtiem, pa vārtiem,
Vecākais bāleliņ!
Es gudrāks, taupīgāks,
Es turēšu tēva zemi.
95 [Odzienā, Vietalvas (Odzienas pag. Md)].

3814.

Prātiņš man zirgu pirkt,
Prātiņš ņemt līgaviņu;
Tā prātiņa vien nebija,
Tēva zemi paturēt.
86 [Ļaudonā (Ļaudonas pag. Md)].

3815.

Protošam, mākošam,
Tam turēt tēva zemi;
Neprašam, nemākuļam
Otra durvis virināt.
137 [Tirzā (Tirzas pag. Md)].

3816.

Rubenīts rubenēja
Mana tēva zemītē.
Rubeņam spostu sēju,
Pats turēju tēva zemi.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

3817.

Stāvi, manis kumelīnis,
Papardīšu streijīnām;
Dzievā, manu bālelīnu,
Sava tēva sētīnāi.
164 [Dunalkā (Dunalkas pag. Azp)].

3818.

Tā, brālīši, dzīvojot,
Mēs godā neiesim;
Mēs smieklā ieliksim
Savu tēva novadiņu.
200 [Skrundā (Skrundas pag. Kld)].

3819.

Tā dzerdami mēs bāliņi,
Mēs godāi neiesam,
Apdzersim sīku naudu,
Tēva dotus kumeliņus;
Apaugs mūsu tēva lauki
Zaļajām velēnām,
Zaļajām velēnām,
Dzeltenām puķītēm.
300 [Kroņa Misas pagastā (Misas pag. B)].

3820.

Tā dzerdami mēs brālīši,
Mēs godā neiesim,
Tā mēs savu tēva zemi
Drīz citam atdosim.
143 [Bārtā (Bārtas pag. Lp)].

- 100 -

38201.

Tā gan mēs, bāleliņi,
Vis lietā neiesam,
Ja mēs savus kumeliņus
Maz gaŗāki nedzīsam.
6 [Annas muižā (Ķēču pag. Rg)].

3821.

Tēvam devu ļaunus vārdus
Par to sliktu novadiņu:
Kungi prasa lielu tiesu,
Niedres auga laukmalā.
194 [Ošniekos (Lutriņu pag. Kld)].

3822.

Tu tēviņi, knaburīti,
Kam izdevi tēva zemi?
Tik es badu nenomiru,
Novadiņu vadodama.
200 [Skrundā (Skrundas pag. Kld)].

3823.

Turi, nelga, kad paņēmi,
Mana tēva tīrumiņu;
Dievs dod mani vīram būt,
Gan tu vairs neturēsi.
73 [Dzērbenē (Dzērbenes pag. C)].

3824.

Visiem labi, visiem labi
Mana tēva zemītē:
Zaķam labi cilpu mest,
Rubeņam rubināt.
75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)], 91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)], 93 [Mēdzžlā (Mēdzžlas pag. Md)], 101 [Rankā (Rankas pag. C)], 111.

3825.

Visiem labi, visiem labi
Mana tēva zemītē:
Citiem labi birzi sēt,
Citiem dēt ozoliņu.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

5. Iegātnis

3826.

Dzeniet, gani, kur dzīdami,
Purvā, gani, nedzeniet!
Lai stāvēj' purva zāle
Iegātņiem siena pļaut.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

3827.

Dzeniet, gani, kur dzīdami,
Purā vien nedzeniet:
Purs pieder iegātņam,
Tam nav tēva tīrumiņa.
1181 [Dūres pagastā (Vlk)].

3828.

Dzenat, gani, kur dzenat,
Purvā vien nedzenat:
Tur kalpam tēva zeme
Ar visām drusciņām.
75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)].

3829.

Dzeniet, gani, kur dzīdami,
Porā, gani, nedzeniet:
Tur kalpam rudzi mieži,
Tur lielie tīrumiņi.
308 [Altenē (Seces pag. Jk)], 325 [Secē (Seces pag. Jk)].

3830.

Dzīvojiet, bāleliņi,
Es dzīvoti palīdzēšu:
Rīgāi pirkšu kumeliņu,
Sētāi jemšu arājiņu.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

3831.

Eita, puiši, iegātņos,
Iegātņam laba dzīve:
Kalnā vārti ieejot,
Lejā vārti izejot.
141 [Vijciemā (Vijciema pag. Vlk)].

3832.

Eita, puiši, iegātņos,
Iegātņiem laba dzīve:
Purva zeme tiem aŗot,
Aizkrāsnē dzīvošana.
28 [Nītaurē (Nītaures pag. Rg)].

3833.

Eita, puiši, iegātnos,
Iegātnos laba dzīve:
Vietu taisa pie durviem,
Ne istabas dibinā.
400 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

3834.

Es nedevu cielavām
Tēvu zemes purināt;
Ņēmu pate iegātnīti,
Purināju tēvu zemi.
41 [Stukmaņos (Pļaviņās Rg)], 229 [Rideļu pagastā (Engures pag. Tk)], 335 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

3835.

Es neņemtu iegātnīša
Sava tēva zemītē,
Kad redzētu bāleliņu
Šūpolēji līgojam.
92 [Mārcienā (Mārcienas pag. Md)].

- 101 -

3836.

Labāk būtu māmuliņa
Grūt' akmeni ievēluse,
Ne savā meitiņā
Iegātnīti ieņēmuse.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

3837.

Lai es iešu, kur es iešu,
Iegātņos es neiešu;
Iegātņam tāda tiesa
Kā elkšņam purvmalā.
1411 [Jaunrozē (Jaunrozes pag. Vlk)].

1. Tāda tiesa iegātņami
Kā elkšņami purvmalāi:
Ir putniņš gaŗām skrēja,
Tas norāva pumpuriņu.
33 [Pēteŗupē (pie Saulkrastiem Rg)].

3838.

Tai sacēja kļova lopa,
Iudinī īkryzdama:
Taidas dīnas īguotņam,
Kai itymā iudinī.
4221 [Asūnes pag. D].

Table of Contents |View Entire Work