HomeIntroductionBrowseImagesSearchLinks
Table of Contents |View Entire Work

11. Dažādas dziesmas par brāli un māsu

3642.

Bisenieki, medenieki
Mani balti bāleliņi:
Putras katlu izbisēja,
Biezumiņu meklēdami.
75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)].

3643.

Brāļi mani, brālīši, es brāļu māsa;
Kā liepa līgoju brālīšu vidūi.
156 [Vērgalē (Vērgaļu pag. Lp)], 1571 [Virgā (Virgas pag. Lp)], 172 [Rāvā (Rāvas pag. Lp)].

3644.

Brāļi man ir lieli vīri,
Es māsiņa mazākā;
Cel, Laimīt, augstu krēslu,
Lai es sēž' līdz bāluliņ'.
54 [Limbažos (Limbažu pag. Vlm)].

3645.

Iesim abi, bāleliņ,
Lietas koku mežiņā:
Tev vajag arklam balsta,
Man pūram dibeniņa.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

3646.

Eit', māsiņas, kur iedamas,
Kur jūs mani atrasit?
Baltāi rožu kalniņāi,
Apakš rožu lapiņām.
156 [Vērgalē (Vērgaļu pag. Lp)].

3647.

Es piekusu, vairs nevaru
Savu brāli meklēdama;
Rokā nesu ķēžu jostu,
Rokā vaŗa vainadziņu.
226 [Kandavā (Tl)].

3648.

Gana man šā auguma,
Gana šāi padomiņa,
Lai aug man citi brāļi
Jo lielāki, jo gudrāki.
1271 [Litenē (Litenes pag. Md)].

3649.

Godam sedzu sudrabiņu,
Ne savam siltumam;
Godam mani bāleliņi,
Ne maizītes devējiņi.
187 [Graudupē (Rendas pag. Kld)], 224 [Kabilē (Kld)].

3650.

Kāp kalnā, brāļu māsa,
Kalnā tavi bāleliņi,
Kalnā tavi bāleliņi
Vaŗa vārtus virināja.
75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)].

3651.

Kas tur brida par upīti,
Kas tās niedras kustināja?
Tas jau bija mans brālītis
Ar tām pāva actiņām.
224 [Kabilē (Kld)].

3652.

Ko, bāliņ, bēdājies
Tu par mantas mazumiņu?
Pras' māsiņu, pasacīs,
Kur bij ņemti padomiņu.
12 [Gaŗkalnē (Ropažu pag. Rg)].

3653.

Ko darām, pieci brāļi,
Šādu gaŗu vasariņu?
Uzcērtam dēļu klēti,
Piebeŗam miežu rudzu.
1181 [Dūres pagastā (Vlk)].

3654.

Kur es iešu, kur palikšu,
Tik neveikla uzauguse!
Ne es mīlu tautiņām,
Ne saviem bāliņiem.
28 [Nītaurē (Nītaures pag. Rg)].

- 080 -

3655.

Kur ošiem lapas bira,
Tur aug kupli ķimeniņi;
Kur slaveni brāleliņi,
Tur māsiņas slinkas auga.
311 [Dzērvē, Susējā, Dignājā (Saukas Jk, Susējas Il, Dignājas Jk pag.)].

3656.

Liepas vien tai mežā,
Nav neviena ozoliņa;
Māsas vien tai ciemā,
Nav neviena bāleliņa.
2291 [Sasmakas novadā (Ārlavas pag. Tl)].

3657.

Leiti, leiti, leitiņā,
Manu baltu brāleliņ!
Vai tādēļ leitis bija,
Ka tam leišu cepurīte?
410 [skat. 3301. (Pilskalnes pag. Il)].

3658.

Lūdzu Dievu dziedādama,
Lai bagāts bāleliņš;
Dieviņš manim palīdzēja
Bez bagāta bāleliņa.
267 [Kalnamuižā (Tērvetes pag. Jg)].

3659.

Muoseņ' muna aiz iudiņa,
Ūtr' iudiņa mal'eņā;
Da vīnai laivu dzynu,
Da ūtrai kumel'eņu.
409 [Līksnas pag. D].

3660.

Maza maza man galviņa,
Bet jo gudris padomiņš:
Vecākais bāleliņš
Man prasīja padomiņu.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

3661.

Maza maza man' māsiņa
Kā tā lauka cielaviņa;
Nav gaismiņa izauguse,
Tek pa lauku dziedādama.
281 [Ūziņos (Jēkabnieku pag. Jg)].

3662.

Mīl kungam zelta nauda,
Mīl akmeņa istabiņa;
Mīl manam bāliņam
Tīras maizes gabaliņš.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

36621.

Nāc, brālīti, darba dienu,
Apar manu rožu dārzu;
Kad atnāksi svētu rītu,
Nopuškošu cepurīti.
1131 [Beļavā (Beļavas pag. Md)].

3663.

Ne upīte vien tek strauji,
Strauji tek i ezeriņš;
Ne māsiņa vien dzied skaisti,
Skaisti dzied i bāleliņš.
1271 [Litenē (Litenes pag. Md)].

3664.

Nelielies, bāleniņ,
Otra vīra matu plūkt;
Lieli savu līgaviņu
Tīru rudzu maldināt.
156 [Vērgalē (Vērgaļu pag. Lp)].

3665.

Pušku dēļ, bāleliņi,
Neir laivu ezarā,
Skaisti tev piederēja
Nepuškota cepurīte.
401 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

3666.

Tec, upīt, neviļņo,
Lai viļņo ezarīc;
Ej, māsiņ, nerunā,
Lai runā bāliulīc.
110 [Cēsīs].

3667.

Tu muoseņ', es muoseņ',
Tev gūteņa, man' gūteņa;
Puordūsim mes gūteņes,
Pērksim zeiļu vainuceņ'.
Tu bruol'eits, es bruol'eits,
Tev' zirdzeņš, man' zirdzeņš;
Puordūsim mes zirdzeņ',
Pērksim caunu capureiš'.
415 [Daugavpils, Rēzeknes un Ludzas apr.].

3668.

Tveŗat, brāļi, gaidāt, brāļi!
Māsa skrēja ezerā:
Ezers ziede zilu ziedu,
Šķiet māsiņa linu lauku.
41 [Stukmaņos (Pļaviņās Rg)].

3669.

Vai, ļautiņi, redzējāt
Man' bāliņu celiņā?
Sirmi zirgi, brūni svārki,
Zirņu ziedu cepurīte.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

- 081 -

3670.

Vai tas manis bāleliņis
Ar to gludu valodiņu?
Rīgā dzimis, Rīgā audzis,
Rīgas svārki mugurā.
401 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

1. No valodas vien pazinu,
Kas nav manis bāleliņš:
Pieci vārdi gludi gāja,
Sestais nāca skabargains.
401 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

3671.

Vai tik vien saule spīd,
Kā pa logu istabā?
Vai tik vien labu ļaužu,
Kā mēs divi bāleliņi?
379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

1. Tik vien bija labu ļaužu,
Kā mēs četri cilvēciņi:
Tava sieva, mana sieva,
Paši divi brāleliņi.
324 [Sēļpilī (Sēļpils pag. Jk)].

3672.

Vai celiņa man nebija,
Ceļmaliņu ij ejot?
Vai bāliņu man nebija,
Svešus ļaudis bildinot?
344 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

3673.

Viena bija vienenāma,
Viena daudzi nebēdāju:
Vienu vārdu izsacīju,
Maksā pieci bāleliņi.
6 [Annas muižā (Ķēču pag. Rg)].

3674.

Viena pati man māsiņa,
Reti brauca baznīcā.
Sīlis bēra mugurā,
Dzenis važu pakaļā.
181 [Cīravā (Cīravas pag. Azp)].

3675.

Viena pate man māsiņa,
Rīgā brauca baznīcā.
Rīgā zviedza kumeliņis,
Kurzemē atskanēja.
194 [Ošniekos (Lutriņu pag. Kld)], 195 [Raņķos (Raņķu pag. Kld)], 200 [Skrundā (Skrundas pag. Kld)], 224.

3676.

Caur sētiņu upe teki
Zaļajāmi zīlītēm.
Ej, brālīti, salasīt
Mazajē māsiņē.
224 [Kabilē (Kld)].

37979.

Aud, māmiņa, vylnainītes,
Aud lyluos, aud mozuos;
Es, māmiņ, vīna meita,
Tei lyluo, tei mozuo.
35 [Baltinavas Abr].

37980.

Audzi kuplis, ozoliņ,
Mana tēva tīrumā,
Lai birst tavas zelta zīles
Bāleliņa tīrumā.
335 [Puzes Vp].

37981.

Cimdus, zeķes adīdama,
Aizadīju aizadiņas;
Tēv' ar māti klausīdama,
Paklausīju bāleliņus.
281 [Neretas Jk].

37982.

Divas vien mēs māsīnas,
Abas vienu lielumīnu;
Iesim abas tautīnās,
Būsam lielu vīru sievas.
192 [Kosas C].

37983.

Domāju, domāju,
Kur ņemti ratus,
Kā var māsiņa
Iekšā sēdēt.
16 [Alsungas (Alšvangas) Azp].

37984.

Gūdējīs, augumiņ,
I es gribu paleidzēt.
Tev gūdiņš, man slaveite
Nū boltā bāleliņa.
375 [Saukas Jk].

37985.

Gudra gudra vuoverīte -
Nu zariņa zariņā;
Gudra gudra muotes meita -
Nu kambara kambarī.
389 [Silajāņu Rz].

- 082 -

37986.

Ko, bitīte, tu dabūji,
Degošā siliņā?
Ko, meitiņa, tu pelnīji,
Pie bāliņa dzīvodama.
380 [Sēlpils Jk].

37987.

Kūp dūmiņi namiņā,
Vai ar manu kūrumiņu?
Dzīvo mani bāleliņi,
Vai ar manu dzīvojumu?
235 [Litenes Md].

37988.

Kvīss ar rudzi sazastuo,
Obi vīnu gryutumeņu;
Muos' ar muosu sazastuo,
Obi vīnu lylumeņu.
280 [Nautrēnu (Zaļmuižas) Ldz].

37989.

Pyut, vējeņ, rūžu duorzu,
Lai mogona platējuos;
Dzeivoj, muosa, buoleņūs,
Lai vīteņa taujuojās.
280 [Nautrēnu (Zaļmuižas) Ldz].

37990.

Skaisti zīd driču derva
Aiz vysom derveņom;
Skaista aug maņ muosiņa,
Aiz vysom muosiņom.
73 [Ciblas (Eversmuižas) Ldz].

37991.

Šķiraties, lieli meži,
Lai es varu cauri kļūt:
Man māsiņa kamanās,
Kankaraiņi kumeliņi.
605 [Skolas].

Table of Contents |View Entire Work