HomeIntroductionBrowseImagesSearchLinks
Table of Contents |View Entire Work

9. Savstarpēji pārmetumi

a) Māsa žēlojas par brāļa skopumu

3548.

Ai bāliņi, ai bāliņi,
Vai es tava kalponīte?
Nosvērdams linus devi,
Gadiem pirki villainīti.
68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)].

3549.

Ai bāliņi, ai bāliņi,
Vai es tava kalponīte?
Tu man devi linu podu,
Ūdenī mērcēdams.
19 [Koknesē (Kokneses pag. Rg)], 34 [Plāterē (Plāteres pag. Rg)], 41 [Stukmaņos (Pļaviņās Rg)], 77 [Gulberē (Liezeres pag. Md)], 101 [Rankā (Rankas pag. C)], 107 [Vietalvā (Vietalvas pag. Md)], 111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)], 121 [Gulbenē (Md)], 125 [Jaunlaicenē (Jaunlaicenes pag. Vlk)], 1253 [Kroņa Laicenē], 137.

3550.

Aizzamirsa, aizzamirsa
Brāļ' autiņš nevelēts;
Aizzamirsa bāliņam
Rīgā mēļu villainīte.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

3551.

Brāļi mani bajāriņi,
Es māsiņa nabadzīte:
Brāļi manim kronu kala
No tērauda pakaviņa.
201 [Snēpelē (Snēpeles pag. Kld)].

3552.

Brāļi, manu linu podu
Ar svariem nesveriet;
Gribu labu pavalkāt,
Labu likt pūriņā.
42 [Suntažos (Suntažu pag. Rg)].

3553.

Brālis man galvu glauda:
Neej, māsa, šoruden!
Ietin iešu, nepalikšu,
Brālītim spītēdama,
Kādēļ brālis man nepirka
Baltu zīļu vainadziņu,
Baltu zīļu vainadziņu,
Pāri zelta gredzentiņu.
281 [Ūziņos (Jēkabnieku pag. Jg)].

3554.

Brālis mani māsu sauca,
Voi ļaudīm piedzirdot;
Nev' manā rociņā
Brāļa pirkta gredzeniņa.
143 [Bārtā (Bārtas pag. Lp)].

3555.

Brālīš' man, mazajam,
Ķēžu jostu kaldināja;
Būt' brālīši nokaluši,
Nu pieder valkājam.
208 [Ēdolē (Ēdoles pag. Vp)].

3556.

Druvā man saule lēca,
Druvā saule norietēja,
I tad vēl bāliņam
Dārga mēļu villainīte.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

3557.

Es savam bāliņam
Lielu kaunu padarīju:
Es aizsēdu aiz galdiņa
Ar vītola vainadziņu.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

3558.

Es savam brāliņam
Pate kaunu padarīju:
Stiebru jostu apsajožu,
Mētru liku vainadziņu.
324 [Sēļpilī (Sēļpils pag. Jk)].

- 066 -

3559.

Es vidū, es vidū
Ar vītola vainadziņu,
Visapkārti bāleliņi
Caunotām cepurēm.
Protiet kaunu, bāleliņi,
Pērkat rožu vainadziņu.
206 [Kuldīgas apriņķī].

3560.

Es vīzītes nodarīju,
Bāliņš auklas nenovija;
Tas nebija mans kauniņš,
Tas bij mana bāleliņa.
379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

3561.

Es vīzītes nosapinu,
Brāļi auklu nenovija;
Pāriet manim šo āriņu
Basajām kājiņām.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

3562.

Gana gāju, gan tecēju,
Gan klausīju bāleliņu,
Tāpat sedzu raudādama
Nelocītas villānītes.
1311 [Apē (Vlk)].

3563.

Kādu skauģu vēl vajaga,
Kā to manu bāleliņu:
Tēvs man deva linu zemi,
Viņš apsēja auziņām.
224 [Kabilē (Kld)].

1. Labi, labi, bālelīni,
Kad jūs man tā darāt:
Tēvs man deva linu zemi,
Jūs sējāt auzīnām;
Kad auzīnas vairs neauga:
Še, māsīna, linu zeme.
164 [Dunalkā (Dunalkas pag. Azp)].

3564.

Ko jūs mun iedevāt,
Bagātie bāleniņi?
Baltu vistu iedevāt,
To apēda vanadziņš.
88 [Liezerē (Liezeres pag. Md)].

3565.

Laba biju bāliņam,
Kad iedama druviņā;
Kad prasīju gājumiņu,
Tad paliku naidenīca.
92 [Mārcienā (Mārcienas pag. Md)].

3566.

Labāk mana vīze plīsa,
Nekā mana aukla trūka:
Pate vīzes i nopinu,
Brāļi auklas nenovija.
324 [Sēļpilī (Sēļpils pag. Jk)].

3567.

Man bāliņš linus deva,
Linu šķiedras skaitīdams;
Kam, bāliņ, neskaitīji,
Cik solīšu vasarā?
137 [Tirzā (Tirzas pag. Md)].

3568.

Piemiņām, pasakām
Māsa auga bāliņos:
No tāsīm kreklu šuva,
No astriem cimdus ada.
120 [Gaujienā (Gaujienas pag. Vlk)].

3569.

Pieci, seši bāleliņi,
Māsai pliks vēderiņis!
Metam naudu, bāleliņi,
Ģērbsim māsas vēderiņu.
190 [Kuldīgā].

3570.

Zābakoti, zābakoti
Mani balti bāleliņi;
Es vidūi, es vidūi
Ar tām kārkla vīzītēm.
172 [Rāvā (Rāvas pag. Lp)].

3571.

Saka mani bāliņos
Cala jostiņ' valkājot;
Diega jostiņ' i valkāju,
Žagariņu vainadziņu.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

3572.

Šo vasaru bāliņami
Par patenci vien dzīvoju;
Citu gadu nedzīvošu
Ne par zeltu, sudrabiņu.
226 [Kandavā (Tl)].

3573.

Tēva lini, mātes lini,
Kur, bāliņi, mani lini?
- Tur, māsiņa, tavi lini,
Tautu dēla tīrumā.
279 [Skursteņu muižā (Sesavas pag. Jg)].

- 067 -

1. Tēvam lini, mātei lini,
Kur, bāliņi, mani lini?
- Māsiņ, tavi linu lauki
Tautu dēla tīrumā. -
Tēvam kreklis, mātei kreklis,
Kur, māsiņa, man būs kreklis?
- Bāliņ, tavi linu krekli
Tautu meitas pūriņā.
303 [Svitenē (Svitenes pag. B)].

3574.

Trīs gadiņi bāliņam
Kā par velti kalpojuse:
Viņš man deve linu podu,
Ūdenī mērcēdams.
69 [Bikserē (Patkules pag. Md)].

3575.

Vidū brāļu vien stāvēju
Ar vītola vainadziņu;
Protat godu, bāleliņi,
Liedināt sudrabiņa.
181 [Cīravā (Cīravas pag. Azp)].

b) Māsa gaužas par dažādām pārestībām no brāļa puses un solās atspītēt

3576.

Ak tu manu bāleliņ,
Kam tu manim tā darīji?
Rikšus laidi kumeliņu,
Pamet' mani celiņā.
216 [Ventspilī].

3577.

Asarīti, bāleliņu,
Nedzer manu asariņu,
Gan ir man tautiņās
Asariņu dzērējiņi.
141 [Vijciemā (Vijciema pag. Vlk)].

3578.

Brāļi māsu maisā bāza,
Sliktu māsu dēvēdami;
Bāziet, brāļi, ja gribat,
Galvu ārā atstājat.
70 [Briežos (Skujenes pag. C)].

3579.

Brāļi, maizes neliedziet
Tai vienai māsiņai.
- Māsai maize birzīs (birzē) auga,
Tautās maizes arājiņš.
137 [Tirzā (Tirzas pag. Md)].

3580.

Brālis liels, es mazāka,
Es par brāli nebēdāju;
Ne man brālis maizi deva,
Ne, mazāku, audzināja.
186 [Gaiķos (Gaiķu pag. Kld)].

3581.

Bālīts maizes man nedeva,
Saka, art neejot.
Gan redzēsi, bāleliņ,
Cik ars tava līgaviņa.
28 [Nītaurē (Nītaures pag. Rg)].

3582.

Bāliņš saka uz māsiņu:
Ko māsiņa labu dara?
Gan, bāliņi, atradīsi,
Ko būs laba darījusi.
28 [Nītaurē (Nītaures pag. Rg)].

1. Bāliņš saka uz māsiņu:
Ko māsiņa laba dara?
Gan, bāliņi, atradīsi,
Ko būs laba darījuse:
Atradīsi rīta māli
Vakarēju likumiņu.
17 [Ķēčos (Ķēču pag. Rg)].

3583.

Darbos vien, darbos vien,
Kas manā gājumā?
Brālim labi, māršai labi,
Man tas dubļu bridumiņš.
267 [Kalnamuižā (Tērvetes pag. Jg)].

3584.

Dari, dari, bāleliņi,
Gan es tev atdarīšu:
Aiz vārtiem krēslu celšu,
Tur es tevi sēdināšu.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)], 318 [Lindes Birzgalē (Birzgales pag. Rg)].

3585.

Dari, dari, bāleliņ,
Gan es tevim atdarīšu:
Atstāš' tavu līgaviņu
Vienu pašu druviņāi.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

3586.

Dari, dari, bāleliņ,
Gan es tev atdarīšu:
Es aiziešu tautiņās
Pašā darba laiciņā;
Ņemš' telīti, ņemš' aitiņu,
Ņemš' māsiņu ganītāju.
100 [Rāmuļos (Rāmuļu pag. C)].

- 068 -

3587.

Dari, dari, bāleliņi,
Gan es tevim atdarīšu,
Gan es tavu kumeliņu
Pie baznīcas palaidīšu.
267 [Kalnamuižā (Tērvetes pag. Jg)].

3588.

Dari, dari, bāleliņi,
Gan es tev atdarīšu,
Gan es tev atdarīšu
Tautu galda galiņā:
Citiem kāršu linu dvieli,
Tev pakulu skārtelīti.
216 [Ventspilī].

3589.

Dari, dari, bālelīnu,
Gan es tev atdarīšu:
Saticīšu celīnā,
Grūdīš' ceļa malīnā.
49 [Jaunatē (Vecates pag. Vlm)].

3590.

Dari, dari, bāleliņ,
Gan es tevim atdarīšu:
Tev krekliņa nevelēšu,
Kumeliņa nesedlošu.
1311 [Apē (Vlk)].

3591.

Dari, dari, brāleliņ,
Pacietīšu, ko darīji,
Pacietīšu, ko darīji,
Atdarīšu dzīvodama.
325 [Secē (Seces pag. Jk)].

3592.

Delverīt(i), bāleliņ,
Nevar' tevi novaldīt.
Nedod Dievs mūdiņā
Tāda mana arājiņa.
379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

3593.

Dod, Dieviņ, man zirdziņu,
Dod, Laimiņ, arājiņu;
Es būt' badu nomiruse
No bāliņa arumiņa.
69 [Bikserē (Patkules pag. Md)].

3594.

Ēdu pate, dev' otram,
Brāļa maizes netaupīju:
Tikpat mani bāleliņi
Pa vārtiem pavadīja.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

3595.

Eita, brāļi, lūkojiet,
Kur jūs tādu dabūsiet,
Kas neēda, kas nedzēra,
Kas miedziņa negulēja.
Vējš neēda, vējš nedzēra,
Ūdens miega negulēja.
126 [Kroņa Lejas pagastā (Lejasciema pagastā Vlk)].

3596.

Es negribu to darīt
Nei krievam, nei leišam,
Ko man dara brāleliņi,
Īstajai māsiņai.
321 [Zasā (Zasas pag. Jk)].

3597.

Es nevaru, bāleliņi,
Tavu prātu izdarīt;
Tu var' ņemt līgaviņu,
Lai es iemu tautiņās.
88 [Liezerē (Liezeres pag. Md)].

3598.

Es nevaru to darīt,
Ko bāliņa līgaviņa;
Kaut es gan piekususe,
Es vārdiņu atsacīju.
379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

3599.

Es savam bāliņam
Vienas dienas saimeniece:
Ēžu pate, dev' otram,
Vēl iebāžu skotelē.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

3600.

Gan ūdeņa tā purā,
Nožu(v)uši kārklu gali;
Gan bagāti tie brālīši,
Pavārgusi tā māsiņa.
190 [Kuldīgā].

3601.

Kā bij manim vairāk iet,
Kā klausīt bāliņam?
Druvāi manim saule lēca,
Druvāi saule nolīgoja.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

3602.

Kas, akmini, tevi kala
Sīkajā sudrabā?
Kas, māsiņa, tevi teica?
Paši brāļi niecināja.
241 [Blīdienē (Blīdienes pag. Tk)].

- 069 -

1. Kas, māsiņa, tevi teica?
Brāļi tevi niecināja,
Brāļi tevi niecināja,
Mūžu vergu gribēdami.
176 [Sakaslejā (Sakas pag. Azp)].

3603.

Kas nu rudzu garumeņa,
Ka navaida brīdumeņa?
Kas nu bruoļu l'eluos slavas,
Ka muoseņas nacerēja?
4191 [Kalupes pag. D].

3604.

Ko tu raudi visai gauži,
Māsa mana jaunākā?
Ko, brāli, neraudāšu,
Mazam rasa man jābrien.
133 [Palsmanē (Palsmaņa pag. Vlk)].

3605.

Kulies pate, kunga rija,
Ja nevaid kūlējiņu;
Teicies pate, brāļu māsa,
Ja nevaid teicējiņa.
41 [Stukmaņos (Pļaviņās Rg)].

1. Iries pate, oša laiva,
Ja nevaid īrējiņa;
Teicies pate, brāļa māsa,
Ja nevaid teicējiņa.
379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

3606.

Kungam vaļa vīru rāt,
Vīram savu līgaviņu;
Tās vaļiņas vien nebij,
Bāliņam māsu rāt.
69 [Bikserē (Patkules pag. Md)], 88 [Liezerē (Liezeres pag. Md)], 109 [Vestienā (Vestienas pag. Md)], 379.

3607.

Kur bij man nu noiet,
Kur dieniņu pakavēt?
Viens pats man bāleliņš,
Tam bij barga valodiņa.
68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)].

3608.

Laba biju labināma,
Niecināma nederēju,
Niecināma nederēju
Ne īstam brālītim.
224 [Kabilē (Kld)].

3609.

Mūžam sila papardīte
Skaistu ziedu neziedēja;
Mūžam māsa no bāliņa
Laba vārda nedzirdēja.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

3610.

Nežēloju brāļa maizes,
Ēžu pati, devu otram:
Pūru vedu tautiņās,
Ne bāliņa rudzu klēti.
97 [Vecpiebalgā (Vecpiebalgas pag. C)].

1. Pate ēdu, otram devu,
Tēva maizes netaupīju:
Kad es iešu tautiņās,
Nedos līdz rudzu klēts.
384 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

3611.

Nīdi, nīdi, tu bāliņi,
Gan tu mani iznīdēsi.
Iesi pats, ņems' kalponi,
Nebūs mana gājumiņa.
297 [Lepšukalnā pie Bauskas (Bauskas pag. B)].

1. Nīdi, nīdi, māmulīte,
Gan tu mani iznīdēsi;
Gan tu mani pieminēsi,
Ar kalponi rādamās.
181 [Cīravā (Cīravas pag. Azp)].

36111.

Nīdi, nīdi, tu bāliņi,
Gan tu mani iznīdēsi,
Gan tu mani iznīdēsi
Līdz citam rudeņam.
3011 [Pomušas un Ārdzes pagastos (Ceraukstes pag. B)].

3612.

Paēdu pupiņas pie bāleliņa;
Gribēju maizītes, nedrīkstu prasīt.
181 [Cīravā (Cīravas pag. Azp)].

36121.

Paga, paga, bāleliņ,
Gan es tevis iegādāšu,
Ka tu mani maz' esošu
Pie matiem plucināji.
1131 [Beļavā (Beļavas pag. Md)].

3613.

Reti reti tie siliņi,
Kas ar baltiem ziediem zied;
Reti reti tie brālīši,
Kas māsiņas mīļi tur.
191 [Kursīšos (Kursīšu pag. Kld)], 246 [Lestenē (Lestenes pag. Tk)].

3614.

Svešs svešam tā nedara,
Kā bālīns man darīja:
Svešs svešam laipu met,
Bālīns grūda ūdenī.
59 [Rūjienā (Rūjienas pag. Vlm)].

- 070 -

36141.

Tiešām tautas tā nedara,
Kā dar' mani bāleliņi:
Tautiets meta taisnu laipu,
Pats stāv laipas galiņā;
Bāliņš meta greizu laipu,
Lai krīt māsa ūdenī.
281 [Nītaures, Siguldas un Cēsu apvidū (Rg, C)].

3615.

Timsā gāju, neredzēju,
Kājām ceļu taukstīdama,
Tomēr saka bāleliņi,
Nekā laba nedarot.
137 [Tirzā (Tirzas pag. Md)].

3616.

Vai dēļ kunga grūta darba
Man bēdīgi jādzīvo?
Vai dēļ barga bāleliņa
Jauna gāju tautiņās?
26 [Madlienā (Madlienas pag. Rg)].

3617.

Viens bāliņš, div' bāliņi,
Vairāk, māmiņ, nevajaga;
Ir to pašu Dievs un gan,
Kau(t) ar godu dzīvojuši.
134 [Sinolē (Sinoles pag. Vlk)].

3618.

Citi brāļi māsu teica,
Kādi brāļi mani teica?
Mani teica darbi mani,
Man' ērdava valodiņa.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

c) Brāļa pārmetumi māsai

3619.

Gulbīts skrien par ezaru
Ar baltiem svārciņiem;
Man māsiņu pilna sēta,
Man krekliņi nemazgāti.
325 [Secē (Seces pag. Jk)].

3620.

Kālab manis kumeliņis
Vakarēju jūgumiņu?
Netikušas man māsiņas,
Nenojūdza kumeliņu.
145 [Krotē un Bunkā (Krotes un Bunkas pag. Lp)].

3621.

Kliba bija mūs' māsīna
Visu gaŗu vasarīnu;
Klibodama izkliboja
Baltābola pļāvumīnu.
164 [Dunalkā (Dunalkas pag. Azp)].

3622.

Velc, bāliņ, baltu kreklu,
Met melno ezerā,
Ja māsiņa nevelēja,
Lai velēja raudevīte.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

37868.

Ai Dīveņi, kū darīšu,
Borgi muni buolileņi;
Jimšu sovu vainadzeņu,
Īšu tautuos rauduodama.
605 [Skolas].

37869.

Ai Dieveņi, pašķir zemi,
Paslēp manu augumiņu!
Sasabāru ar māmiņu
Kā ar otru ietaļiņu.
241 [Lubānas Md].

37870.

Aiz ko man(i) brāļi pēra
Dobē pīcku mērcēdami?
Krāsnie man saule lēca,
Aizkrāsnē norietēja.
605 [Skolas].

37871.

Aiz kū mani muotja pjāŗa
Treis raizeitis dīneņā?
Man pruoteņis iz mjaiteņu,
Iz lobūs kumeleņ'.
326 [Preiļu D].

37872.

Aiz lopiem gan ganīt(u),
Aiz cūkām nevarēj(u);
Aiz brāļiem gan dzīvotu,
Aiz māsām nevarēj(u).
373 [Sarkaņu Md].

37873.

Ar Dieviņu paliekati,
Ar godiņu dzīvojiet;
Ar Dieviņu es atradu
Itin lapnus bāleniņus.
548 [Liepāja Lp apr.].

- 071 -

37874.

Atnes, Dieviņ, labas tautas,
Lēkšu pati kamanās;
Jau es pati gan(a) zinu:
Barga maize bāliņos.
489 [Vidsmuižas (Vidsmuižas, Gaļānu) Rz].

37875.

Aizguojusja pūra molā,
Aizaklīdžu kai dzierveitja;
Ni tī mani Dīvs īrauga,
Nī tī muni buoleliņi.
605 [Skolas].

37876.

Bāliņš man maizes deva,
Ik dieniņas piemezdams;
Ak, Dieviņ(i), atmet tautas,
Lēkšu pate kamanās.
261 [Mēdzūlas Md].

37877.

Brālīši mani iemīlēja,
Brāļa bērni nemīlēja;
Brāļa bērni nemīlēja
Aiz māršiņas stāvēdami.
51 [Bērzpils (Domopoles) Abr].

378771.

Pyureņis maņi meilēja,
Pyura vuoks nameilēja;
Muoseņis maņi meilēja,
Muosas bērni nameilēja.
18 [Andrupenes Rz].

37878.

Buoļaļiņis pīkusis,
Skaista myuža galiņā.
Muosiņa napīkususe,
Skaistu myužu dzeivojūt.
50 [Bērzgales (Kuļņēvas-Labvāržu) Rz].

37879.

Bej man vīna muosiciņa,
Zierņa zīdu skaistumiņ';
Zierņa zīda skaistumiņ(u),
Zūbentiņa osumiņ'.
Pupas zīda skaistumiņ(u),
Izkaptiņ(as) osumiņ'.
358 [Rugāju Abr].

37880.

Bruoļi, bruoļi,
Na as jyusu kolpyuneitja;
Kur jyus maņ bandis sjājat -
Muoluotā kalneņā.
170 [Kapiņu D].

37881.

Ar valīti, ar valīti
Vysa myusu tāva zeme:
Vaci zyrgi naklausēja,
Jauni bruoļi namuocēja.
228 [Liepnas (Lipnas) Abr].

1. Ai vaļiņi, ai vaļiņi
Vysa muna tāva zeme:
Jauni bruoļi naklausēja,
Vaci zirgi naveižova.
35 [Baltinavas Abr].

37882.

Brālis man linus sēja,
Kur auziņas vairs neauga;
Kad es iešu tautiņās,
Trīs būs pūra vedējiņi.
605 [Skolas].

37883.

Brālis man linus sēja
Mālainā zemītē;
Kad es eju tautiņās,
Grib brālītis godājams.
605 [Skolas].

37884.

Brālīts mani māsu sauca,
Ļautiņiem vien dzirdot;
Man nevaida no brālīša
Pirkstāi vaŗa gredzentiņ'.
427 [Tadaiķu Lp].

37885.

Bruolīts maņa muosas sauce,
Nikuo loba naīdevja.
Kur, bruolīt, munas kūrpes,
Kur muns zalta gredzintiņš.
389 [Silajāņu Rz].

37886.

Brāļi mani māsu sauce,
Vai ļaudim vien dzirdot.
Nav manāja rociņā
Brāļa pirkta gredzentiņa.
39 [Bārtas Lp].

37887.

Brāļi mani necerēja,
Vāju māsu dāvādami;
Tai vājai māsiņai
Par arodiem rudzi bira.
143 [Jāsmuižas D].

37888.

Taku, taku pa celiņu,
Atsavēru atpakaļ:
Ni redz tāva, ni redz muotes,
Ni redz eistūs bruoliliņu.
170 [Kapiņu D].

- 072 -

37889.

Bruoļa muosa bādājuos:
Bruolim tymsa ustubiņa.
Ej, muosiņ, tautiņuos,
Caur pakšim saule speid.
174 [Kārsavas Ldz].

37890.

Brāls brāļam zirgu liedze,
Mās' māsai sedzenīti;
Tēva pirkti kumeliņi,
Mātes austas sedzenītes.
241 [Lubānas Md].

37891.

Cauri ītu bruoļa sātu,
Kab na eistu kristabārnu;
Iztecēja bruoļa bārni,
I eistī kristabārni.
174 [Kārsavas Ldz].

37892.

Zynu es sābra sātu,
Zynu bruoļa ustobeņu.
Cauri guoju sābra sātai,
Cauri bruoļa ustobeņai.
Sābram beja grozni suņi,
Bruoļam grozna ļaudaveņa.
280 [Nautrēnu (Zaļmuižas) Ldz].

37893.

Cimdiņā muti slauku,
Nedod māsa šņudauciņa;
Māsa savu šņudauciņu
Glabā tautu nāvēkļam (neveikļam).
235 [Litenes Md].

37894.

Cimdiņā muti slauku,
Nedod māsa šņudauciņa.
Taupi, mās, šņudauciņu,
Man taupīja tautu meita
Linu austu šņudauciņu.
46 [Beļavas Md].

37895.

Celeņi mani voduoja,
Ceļa molas navaduoja;
Muoseņas mani nūmīļuoja,
Muosas bārni namīļuoja.
182 [Kaunatas Rz].

37896.

Drabēt drab apses lopa,
Vējiņš tevi drabinoj;
Raudi, raudi, dālu muote,
Dāli tevi ryudynoj.
358 [Rugāju Abr].

37897.

Dari, dari, bāleliņ,
Gan es tevim atdarīšu,
Pašā darba laiciņā,
Rudzu spailes galiņā.
356 [Rudbāržu Azp].

37898.

Es izaugu smuidra, gaŗa,
Brāļam kaunu darīdama:
Viens solīts, div' solīši
Pa bāliņa pagalmiņu.
236 [Līvānu D].

37899.

Es izgāju zaļu mežu,
Neredzēju dzeguzīti.
Es deviņu brāļu māsa,
Nedzirdēju māsas vārdu.
39 [Bārtas Lp].

37900.

Es izkuopu augstu kolnu,
Vysu mīgu pazaudēju;
Vysu mīgu pazaudēju,
Bruolilina naredzēju.
326 [Preiļu D].

37901.

Es savai māmiņai
I telīšu neganīju;
Tautiņās tāda slava,
Kad es māļa malējiņa.
545 [Krustpils D apr.].

37902.

Es puorguoju zalta bierzi,
Div' sudobra vacaineites,
Ni tykūs, ni panuoču
Sovu boltu buolileņu.
143 [Jāsmuižas D].

37903.

Gana man šā auguma,
Šā gudrā padomiņa;
Apkārt iet bāleliņš
Ar sīko sudrabiņu.
373 [Sarkaņu Md].

- 073 -

37904.

Guoju, guoju pa celeņi,
Sēžūs ceļa maleņā.
Ni tī mani Dīvs radz,
Ni tī muni buoleleņi.
Vai Dīveņ, vai tu redzi?
Naradz muni buoleleņi.
605 [Skolas].

37905.

Griezies šur, tautu dēls,
Še tev siera gabaliņš;
Īstajam bāliņam
Ar akmeni mugurā.
72 [Cesvaines Md].

37906.

Gul(u), gul(u), miegs nenāca,
Aiz tā kupla lagzda krūma.
Kā lai manim miegs nāca,
Bāli(ņ)š mani kaitināja?
443 [Turlavas Kld].

37907.

Izmirkusi, sasalusi,
Paklausīju bāliņam;
Vēl i tad bāliņam
Dārg' ir mēļu vilnainīt'.
241 [Lubānas Md].

37908.

Jau muoseņa lela, lela,
Jau bruoleņa navajag.
Byus, muoseņa, tuos dīneņis,
Lyugs' bruoleņa rauduodama.
326 [Preiļu D].

37909.

Jaunākā man' māsiņa,
Nemin manis kājiņām!
Ja šķīrēs, ja vedēs,
Ej papriekšu tautiņās;
Es tev došu savu pūru,
Savas baltas villainītes.
391 [Sinoles Vlk].

37910.

Jyus, bērneņi, nadzenīt
Tāva ar muoti paceplē;
Īs gasteņi ejamū,
Vaicuos tāva, muomuleņis.
51 [Bērzpils (Domopoles) Abr].

37911.

Ietin iešu tautiņās,
Par bāliņu nebēdāš'.
Kam bāliņš tā sacīja:
Vellam māsa lēti der.
241 [Lubānas Md].

37912.

Kas nu dzērves gara kokla,
Ka zeileišu nanosuoja?
Kas nu bruoļu boguoteibas,
Ka muosiņas nacerēja?
265 [Mērdzenes (Michailovas) Ldz].

37913.

Kū es beju sarībuse
Sovim eistim buoleņim?
Tautas vuortu naatvēŗa,
Jam (=jau?) jī mani pasūlēja.
174 [Kārsavas Ldz].

37914.

Krūkli ciertu, lozda lūza,
Ūzuleņis leidzi leika;
Meit' buorās, muote raud,
Bruoļi lūka kumjeliņu.
228 [Liepnas (Lipnas) Abr].

37915.

Kas zynuotu stroda bārnus,
Kab na stroda garas mēles;
Kas zynuotu bruoļu sātu,
Kab na bruoļu dzāruojeņu.
73 [Ciblas (Eversmuižas) Ldz].

37916.

Kur, māsiņa, rungu liki,
Ar ko kūli savus brāļus?
Vai ieliki pūriņā,
Ar ko kult pabērnīšus?
146 [Jaungulbenes Md].

37917.

Kas gulbīti balynava,
Ka na dziļi ezeriņi?
Kas muosiņu ryudynava,
Ka na eisti bruoliliņi?
326 [Preiļu D].

37918.

Labāk dziedu kājas aunot,
Ne galviņu sukādama;
Labāk mani tautas rāja,
Nekā savi bāleliņi.
198 [Krustpils D].

37919.

Līgot man kā bitītei,
Taujāt sev arājiņu;
Bāliņam dārga maize,
Māršai bārga valodiņa.
286 [Nītaures Rg].

- 074 -

37920.

Labāk man viens tautiets,
Ne deviņi bālēniņi;
Viens tautiets maizi deva,
Ko deviņi bālēniņi?
9 [Aizputes (Aizputes-Pils) Azp].

37921.

Manis dēļ, brāleliņi,
Ni tais' ratu, kamaniņu:
Varu savu nedēļiņu,
Kājiņām atstāvēt.
281 [Neretas Jk].

37922.

Man māsīca galvu glauda,
Melnu cūkas suseklīti;
Es māsīcai cimdus devu,
Melnas aitas pavēderes.
3 [Adulienas Md].

37923.

Māmiņ, tavi malda krēsli
Negir mani mazgājami;
Ne tu biji sēdējusi,
Ne vedeklas mazgājušas.
241 [Lubānas Md].

37924.

Māsa brāli gan mīlēja,
Brālīts māsu nemīlēja.
Gan, brālīti, atradīsi,
Ko māsiņa darījusi:
Līdīs birzi neizšķītu,
Linu druvu neravētu.
605 [Skolas].

37925.

Māsiņa brālim
Patekas nesa,
Tautai taupīja
Saldu alutiņu.
364 [Sakas (Upesmuižas) Azp].

37926.

Māsas dēļ vien turēju
Stallī labu kumeliņu;
Māsas prātu nezināju
Ni ruden', pavasar'.
507 [Zalves (Lielzalvas) Jk].

37927.

Muoseņ, vīnas muomuleņas,
Kai mes borgi dzeivuojam!
Tu cyluoji muotes pyuru,
Es stuovēju rauduodama.
605 [Skolas].

37928.

Muote dēliņu auklēja
Padūmiņa nazynuoja;
Padūmiņu puordzāruse
Krūga golda galiņā.
389 [Silajāņu Rz].

37929.

Māte mani agri cēla,
Miega dēļ es raudāju.
Nu celtosa, neraudātu,
Nu māmīna vai' necēla;
Nu māmīna vai' necēla,
Gaida pašu ceļamos.
39 [Bārtas Lp].

37930.

Māte mīl, bāleniņi
Vēl tik labi namīlēj.
Ols muciņa kambarī,
Mani sūta sētiņā;
Nulēt muns bāleniņš
Nesa madu, olutiņu.
241 [Lubānas Md].

37931.

Mīļa (Mīļis) bija man(s) bāliņ(š),
Kad nebija līgaviņa;
Apņēma līgaviņu,
Dzedrus vārdus runādams.
93 [Dundagas Vp].

37932.

Nava putnam aizvējiņa,
Nu sausuo žagariņa;
Nava maņ mīlu vuordu,
Nu eistūs buoleliņu.
35 [Baltinavas Abr].

37933.

Nedod Dievs vītolam
Baltiem ziediem noziedēt;
Nedod, Dievs, māsiņai,
Pie bāliņa nodzīvot.
545 [Krustpils D apr.].

37934.

Nadzeivuošu, nadzeivuošu
Jas pi tevja, bruolileņ.
Moža vjāl dzeivuotum,
Borga tova ļaudaveņ'.
489 [Vidsmuižas (Vidsmuižas, Gaļānu) Rz].

- 075 -

37935.

Nīdi, nīdi, māmuļiņa,
Gan tu manis iznīdēsi;
Būs dēlam līgaviņa,
Nebūs tāda kā meitiņa;
Nebūs savas kājas autas,
Ne gultiņa pataisīta.
21 [Apriķu Azp].

37936.

Nikuri mani nūīti,
Ni dīniņas nūkovēt:
Vīns ir eists bruoliliņš,
Tam ir borga līgoviņa.
389 [Silajāņu Rz].

37937.

Nosalusi, izmirkusi,
Nevienam nemīlēju;
Nemīlēju tēvam, mātei,
Ne saviem bāliņiem.
3 [Adulienas Md].

37938.

Netikuse tā meitiņa,
Kas aug viena māmiņai:
Ieraduse trullināt,
Atslēdziņas šķindināt.
15 [Alūksnes Vlk].

37939.

Na upīts strauja tak,
Strauja tak dalgaviņa (Daugoviņa);
Na muosiņa borga bija,
Borga bruoļu ļaudaviņa.
466 [Vārkavas D].

37940.

Nūstu nūstu, rutku bļūda,
Maņ ir sova pīna bļūda!
Nūstu nūstu, tāvs ar muoti,
Maņ ir sova līgaveņa.
465 [Varakļānu Rz].

37941.

Oši oši, kļavas kļavas
Mani balti bāleliņi;
Ne tie oši, ne tie kļavas,
Ne tie mani bāleliņ'.
489 [Vidsmuižas (Vidsmuižas, Gaļānu) Rz].

1. Oši oši, kļavi kļavi
Visu koku pakaļā;
Ni tie oši, ni tie kļavi,
Ni tie mani bāleniņi.
584 [Daugavpils apr.].

37942.

Purvu bridu, rāvu bridu,
Brāļa govis ganīdama;
Brālis manim neiedeva
Ir ne vaŗa gredzentiņa.
344 [Rembates Rg].

37943.

Pieci seši sīļam bērni
Viena koka zariņā;
Mēs bijām div' bāliņi,
Katram sava istabiņa.
162 [Kacēnu (Kačanovas) Abr].

37944.

Paga paga, bāleliņ,
Gan es tevi iegādāš'!
Tīrumāji kājas āvu,
Birzē sedzos vilnānīt'.
241 [Lubānas Md].

37945.

Paga paga, buolileņ,
Gon as tevi pīminēšu!
As prasēju lynu zemis,
Tu apsēji auzeņom.
265 [Mērdzenes (Michailovas) Ldz].

37946.

Pag(a) pag(a), bāleniņ,
Gan es tevi iedomāšu!
Tur man devi linu podu,
Ūdenie mērcēdams.
373 [Sarkaņu Md].

37947.

Paga paga, buoleliņ,
Mani mozu moltu cēli;
Mani mozu moltu cēli,
Vēli mani guldynuoji.
247 [Makašānu Rz].

37948.

Peļ man' mārša, peļ bāliņi,
Savu vārgu gribēdami;
Ni, māršiņ, jūsu vārgu,
Ni bāliņa kalpūnīte.
293 [Oļu (Oļu-Apeltienas) Md].

37949.

Suņi, ūdra nedzeniet,
Ūdram dziļa istabiņa;
Brāļi, māsas nenīstat,
Diezgan tautu rājējiņu.
56 [Birzgales (Lindes) Rg].

- 076 -

37950.

Pīcys mjaitys māmeņai,
Pīci kausi brandiveņa;
Pīci dāli māmeņai,
Pīci pīši mugurā.
326 [Preiļu D].

37951.

Vysi kūki taišņi auga,
Pēgļa auga leikumūs;
Vysom muosiņom loba beju,
Muosīcai slykta beju.
285 [Nirzas (Nerzas) Ldz].

37952.

Piekususe es māsiņa,
Brāļa darbus darīdama;
Ai Dieviņi, atved tautas,
Iešu galvu satinuse.
373 [Sarkaņu Md].

37953.

Piekususi ceļu gāju,
Pakaļ brāļiem dzīdamās;
Ne Dieviņš man' redzēja,
Ne tie mani bāleliņi.
Klēpi nesa (klēpī nesu) vaska kurpes,
Rokā puķu vainadziņ'.
72 [Cesvaines Md].

37954.

Pūta, pūta rīta vēji,
Vēl padeva ziemeļam;
Rāja, rāja brāļi māsu,
Vēl padeva tautiņām.
439 [Trikātas Vlk].

37955.

Raibu cimdu adītāja,
Nāc pie mana bāleliņ':
Es adīju diezgan raibus,
Bāliņam nepatiku.
497 [Vīpes (Mežmuižas) D].

37956.

Sylti vējeni, atgrīzit,
Nu dziļūsi azareņu;
Meili vuordeni, atnuocit,
Nu eistimi buolelenim.
73 [Ciblas (Eversmuižas) Ldz].

37957.

Sadar mīži ar apeinim
Lelajā kubulā;
Nasadar muotes meitas,
Pi māmiņas dzeivuodamas.
174 [Kārsavas Ldz].

37958.

Saimnieks savu vienu dēlu
Steliņgē audzināj':
Līkas kājas, bolas acis,
Tā kā sakas kumeļam.
447 [Ulmāles (Ulmales-Labragas) Azp].

37959.

Sajukušas upes tek,
Sajukuši ezeriņi;
Sajukusi brāļu dzīve,
Nediženi dzīvojot.
358 [Rugāju Abr].

37960.

Saulīt balta, tu redzēji,
Gaisa vidū līgodama,
Ko man dara māsiņai
Savi īsti bāleliņi.
605 [Skolas].

37961.

Skanēt skan oša benķis
Ar māmiņu runājot;
Dievs to zina, kā skanēs
Ar to dēla māmuļiņu?
497 [Vīpes (Mežmuižas) D].

37962.

Sola maņ rūkys, kuojis,
Kas nasola soltumā?
Kova mani tāvs ai muoti,
Ka nakova trokumā.
265 [Mērdzenes (Michailovas) Ldz].

37963.

Stāvu vieni nostāvēju,
Kā niedrīte ezarā;
Neceļ krēsla īstās māsas,
Ne īstie bāleliņi.
241 [Lubānas Md].

37964.

Še, māsiņa, trīs grodiņi(?)
Ar visām drusciņām;
Ne tu manim kājas āvi,
Ne autiņus izskaloj'.
241 [Lubānas Md].

37965.

Tētiņam maizes trūka,
Brālim linu tīrumiņ',
Padomiņu vaicādama,
Vai būs ieti tautiņās.
378 [Seces Jk].

- 077 -

37966.

Tēva lini, mātes lini,
Kur, bāliņi, mani lini?
Tur, māsiņa, tavi lini,
Tautas dēla tīrumā.
599 [Kurzeme].

37967.

Tiešām tautas to nedara,
Ko dar' mani bālelīni:
Līka koka laipu meta,
Gribēj' mani slīcināti.
192 [Kosas C].

37968.

Tīra tek Daugaviņa,
Daži gruži dibenā;
Skaista auga man māsiņa,
Daža vaina dzīvojot.
386 [Sidgundas (Rikteres) Rg].

37969.

Trīsreiz māte dēla rauga,
Rudzu bēriņu (boru) īpļaudama;
Māte guļ visu dienu,
Dēliņš mātes neaprauga.
449 [Ungurmuižas D].

37970.

Tu, brālīt, palaidnieks,
Pa visiem brālīšiem;
Ne tev pieši pie zābaku,
Ne iemaukti kumeļam.
398 [Skrundas Kld].

37971.

Vai bāliņ, tavu sirdi,
Vai bij koka, vai akmeņa?
Tu ar mani nerunāji,
Žēlabiņas vien darīji.
358 [Rugāju Abr].

37972.

Vai Dieviņ, nu sariebu,
Nekam vairs nemīlēju;
Nemīlēju tēvam, mātei,
Nemīlēju bāliņiem.
3 [Adulienas Md].

37973.

Vylkam devu tū suneiti,
Kurs sētiņas nasorguoja;
Tautom sūlu tū muoseņi,
Kura bruoļu naklausēja.
174 [Kārsavas Ldz].

37974.

Vīna puče, treis lapeņis,
Deveiņim zīdeņim;
Vīnys muotis tī bērneņi,
Na vīnā pruoteņā.
89 [Dricēnu Rz].

37975.

Vysas dīnas bruoleņam,
Kura dīna muna beja?
Tēv, muosiņ, svātdīnīte,
Dorba dīnas dīndusīts.
466 [Vārkavas D].

37976.

Vysi mani lobi beja,
Ka es poša loba bej';
Ka dzeivuoju, tad sarību
Boltajam buoleņam.
Ka nūmyru, tad gulēju
Leidz ar kūka gabaliņ'.
357 [Rudzētu D].

37977.

Žēlo, Dievs, zirgu manu,
Žēlo manu arājiņu;
Maz maizītes man pieauga
No bāliņa arumiņa.
115 [Galgauskas Md].

37978.

Zynu, zynu, kuo vajaga
Tāvūčami, muoteicai:
Skruča vajag tāvūčami
Muoteicai pažagaru.
50 [Bērzgales (Kuļņēvas-Labvāržu) Rz].

Table of Contents |View Entire Work