HomeIntroductionBrowseImagesSearchLinks
Table of Contents |View Entire Work

8. Laba satiksme starp brāli un māsu; māsas dzīve bāliņos

3468.

Ak tu manu bāleliņu,
Tavu jauku valodiņu!
Dzirdu tevi runājam,
Trūkstos, miegu gulējusi.
36 [Rikterē (Sidgundas pag. Rg)].

3469.

Apkārt kalnu saule tek,
Sudrabiņu sijādama;
Brāļi man namu dara
Zelta kalna galiņā.
200 [Skrundā (Skrundas pag. Kld)].

3470.

Bāleniņš tiltu taisa
No ozola ziediņiem;
Dievis zina, bāleniņ,
Kuŗu ceļu es aiziešu.
111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)].

3471.

Barojam mēs māsiņas
Brāleliņa kumeliņu,
Lai tas daili vizināja
Iz baznīcu, tautiņās.
324 [Sēļpilī (Sēļpils pag. Jk)].

3472.

Brālīts man klēti dara
Baltābola kalniņā;
Citas meitas dubļus brida,
Es brien' baltu āboliņu.
208 [Ēdolē (Ēdoles pag. Vp)].

3473.

Bāliņš mani kultu cēla,
Mārša maltu aicināja;
Labāk kulti nekā malti,
Nesariebšu bāliņam.
137 [Tirzā (Tirzas pag. Md)].

3474.

Brālīts taisa augstu klēti,
Vēl augstāku pažobeli:
Tur staigāja mūs' māsiņa
Žuburainu vaiņadziņu.
2291 [Sasmakas novadā (Ārlavas pag. Tl)].

3475.

Daila meita laivu ira
Par ezeru dzie(dā)dama:
Sajutusi sav' bāliņu,
Sav' maizītes arājiņu.
41 [Stukmaņos (Pļaviņās Rg)].

- 056 -

3476.

Divi ceļi, bāleliņ,
Kuŗu iet, kuŗ' atstāt?
Ej, māsiņ, to celiņu,
Kas no kalna lejiņā.
75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)].

3477.

Divi ceļi, bāleliņ,
Kuŗu ceļu man bij iet?
Ej, māsiņa, to celiņu,
Kur rasiņa nobiruse.
110 [Cēsīs], 1181 [Dūres pagastā (Vlk)].

3478.

Dzeniet agri, ciema gani,
Notrauciet rīta rasu,
Lai jāj manis bāleliņš,
Lai kājiņas nesamirka.
134 [Sinolē (Sinoles pag. Vlk)].

3479.

Iesim, brāļ', mēs pa priekš',
Rīt' ras' slaucidam',
La nākdams mūs' māsiņ's
Rīt' ras' niredzēt'.
219 [Dzirciemā (Dzirciema pag. Tk)].

3480.

Ej gulēt, bāleliņ,
Es barošu kumeliņu;
Kundziņš dzina, tev jāiet,
Vai dieniņa, vai naksniņa.
28 [Nītaurē (Nītaures pag. Rg)].

3481.

Es ar savu bāleliņu
Ilgi naida neturēju:
Namiņā sasabāru,
Istabāi saderēju.
335 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

3482.

Es bāliņa nenicinu,
Ūdens malku dzērusēs:
Bāliņš man maizes deva,
Bāliņš lielu audzināja.
68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)].

3483.

Es brālīša kumeliņu
Rokā vedu pieguļā;
Kur baltais ābolinis,
Pavadā ēdināju.
190 [Kuldīgā].

3484.

Es brālīša kumeliņu
Uz raibīti ēdināju;
Par raibīti nebēdāju,
Ražens brāļa kumeliņš.
348 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

3485.

Es brālīša kumeliņu
Vez raibīti ēdināju:
Man brālītis jo mīļākis
Ne raibītes pūriņā.
145 [Krotē un Bunkā (Krotes un Bunkas pag. Lp)].

3486.

Es brālīša valdītāja,
Līdz brālītis sievu jēma;
Es neļāvu krogāi iet,
Brammēt savu kumeliņu.
172 [Rāvā (Rāvas pag. Lp)].

3487.

Es neietu no bāliņa,
Ar valdziņu novedama;
Egles durvis, glāžu logi,
Tie bij viegli virināt.
59 [Rūjienā (Rūjienas pag. Vlm)].

3488.

Es savai māsiņai
Liepas koka milnu taisu,
Lai rociņas nisagrauza,
Lai nidila gredzeniņi.
302 [Rundālē (Rundāles pag. B)].

1. Es savai māsiņai
Tēraudiņa dzirnus kalu;
Liepu koka milnu liku,
Lai nedila gredzentiņš,
Sudrabiņa gredzentiņš
Dimantiņa actiņām.
279 [Skursteņu muižā (Sesavas pag. Jg)], 362 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

3489.

Es savai māsiņai
Zāģu dēļu klēti taisu,
Lai vējiņš cauri pūta,
Lai pūriņš nepelēja.
335 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē], 228 [Oktē (Vandzenes pag. Tl)], 246 [Lestenē (Lestenes pag. Tk)], 2791.

1. Es savām māsiņām
No niedrīšu klēti daru,
Lai vējiņš cauri pūta,
Lai pūriņi nepelēja.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)], 408 [Krustpilī, Unguros un Stukmaņos (Krustpils, Ungurmuižas D un Pļaviņu Rg pag.)].

- 057 -

2. Bāliņš manim klēti dara
Baltābola kalniņā,
Lai vējiņš cauri pūta,
Lai pūriņš nepelēja.
107 [Vietalvā (Vietalvas pag. Md)].

3490.

Es savam bāliņam
Dābuliņa vietu taisu,
Dābuliņa vietu taisu,
Rožu klāju paladziņu.
324 [Sēļpilī (Sēļpils pag. Jk)].

3491.

Es savam bāliņam
Pusciemata turētāja:
Otarnīca, darbenīca,
Kunga rijas kūlējiņa.
126 [Kroņa Lejas pagastā (Lejasciema pagastā Vlk)].

3492.

Es savos bāliņosi
Ilgas dusmas neturēju:
Vienu vārdu ļaunu teicu,
Otru labu atbildēju.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

3493.

Es sacīju bāliņiem:
Brūnu svārku nenesat,
Nesat gaŗu naudas maku,
Braucat resnu kumeliņu.
120 [Gaujienā (Gaujienas pag. Vlk)].

3494.

Gana balti liepas galdi,
Vēl es baltus balināju:
Gan es augu gan slavena,
Vēl bāliņi slavenāja.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

1. Jo baltāki brāļi gāja,
Jo baltākus balināju;
Jo slavena es uzaugu,
Jo bāliņi uzslavēja.
325 [Secē (Seces pag. Jk)].

3495.

Ir brāļam laba māsa
Par visām māsiņām:
Man pie vārtu aiztecēja,
Man nojūdza kumeliņu.
86 [Ļaudonā (Ļaudonas pag. Md)].

3496.

Izza-liela-lielījos,
Izza-prāva-prāvījos
Sava brāļa istabā,
Kā lielā ērbēģī.
401 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

3497.

Kad man būtu līgaviņa
Kā māsiņa zeltānīte,
Kas tecētu nakstvidū
Iz avotu ūdentiņa.
324 [Sēļpilī (Sēļpils pag. Jk)].

3498.

Ka man tāda līgaviņa
Kā māsiņa dzeltānīte!
Man bij tādi kājas auti
Kā ļaudīm goda krekli.
41 [Stukmaņos (Pļaviņās Rg)].

3499.

Kad man tāda līgaviņa
Kā māsiņa dzeltānīte,
Ne es vilku melna krekla,
Ne dubļainu kāju autu.
88 [Liezerē (Liezeres pag. Md)].

34991.

Kaut man tāda līgaviņa
Kā māsiņa zeltenīte:
Izkūlusi, malti gāja,
Samalusi, druviņā.
335 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

3500.

Ka man tāds arājiņš
Kā jaunais bāleliņš,
Es neriestu mūžiņā
Vienas gaužas asariņas.
75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)].

3501.

Kam, bāliņi, audzināji
Zaļu birzi sētmalī?
Māsiņām audzināju,
Kur gulēt dienvidiņu.
98 [Praulienā (Praulienas pag. Md)].

3502.

Kas godiņu godinātu,
Kas slavīti sludinātu,
Kam māsiņas neaugušas
Baltajam bāliņam.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

- 058 -

3503.

Kaut man tāds arājiņš
Kā jaunais bāleliņš,
Ik dieniņas es valkātu
Smalku, baltu linu kreklu.
74 [Dzelzavā (Dzelzavas pag. Md)].

3504.

Klaus', māsiņ, mana vārda,
Ej manā druviņā,
Es tev būšu līdzināt
Tautu galda galiņā.
111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)].

3505.

Klausi mani, tu māsiņa,
Klausi manu līgaviņu;
Savu tiesu es tev došu,
Savu mana līgaviņa:
Es tev došu kaltus ratus,
Divi bēri kumeliņi,
Dos tev mana līgaviņa
Divu bēru vezumiņu.
200 [Skrundā (Skrundas pag. Kld)].

3506.

Lai māsiņa gana liela,
Kaunies maza bāleniņa:
Bāliņš līda istabā,
Celies, krēslu sēdējusi.
73 [Dzērbenē (Dzērbenes pag. C)].

1. Es māsiņa vecākā
Kaunos jauna bāleliņa:
Ceļos, krēslā sēdēdama,
Atsēdinu bāleliņu.
451 [Viskaļos, Kokneses draudzē (Viskaļu pag. Rg)].

3507.

Lai smejas, kas gribēja,
Es ar svešu nerunāju;
Es runāju ar bāliņu,
Ar bāliņa līgaviņu.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

3508.

Līdz es tapu pie žodziņa,
Tūlīn manim ēna bija;
Līdz satapu bāleliņu,
Tūlīn jauka valodiņa.
173 [Rokaišos (pie Aizputes Azp)].

3509.

Lietiņš māsiņ' i nolija
Lielajā līdumā;
Žēl palika brāliņam,
Kam nejūdza kumeliņu.
324 [Sēļpilī (Sēļpils pag. Jk)].

3510.

Māsa viena, māsa otra,
Kuŗai devu ļaunu vārdu?
Abas krekliņ' i velēja,
Abas sauca bāleliņu.
335 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

3511.

Māsiņ manu daiļaudzīti,
Kur bij man tevi likt?
Žēl otram atdodot,
Žēl pašam maldinot.
379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

1. Viena pate man māsiņa
Kā zīlīte zariņā;
Žēl man dot tautiņās,
Žēl pašam maldināt.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

3512.

Māsiņai zirgu devu,
Pats tecēju kājiņām:
Labāk manas kājas mirka,
Ne māsiņas ielociņi.
324 [Sēļpilī (Sēļpils pag. Jk)].

3513.

Mēnesīts zvaigznes skaita,
Vai ir visas vakarā;
Māsiņ' skaita bāleliņus,
Vai ir visi vakarā.
48 [Alojā un Lielsalacā (Alojas un Salacas pag. Vlm)].

3514.

Mēs bijām div' māsiņas,
Divi mūsu bāleliņi;
Kad atnāca svēta diena,
Katra savu puškojam.
379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

3515.

Mīļi mani bāleniņi
Mīļi mani audzināja:
Nezināju kunga riju,
Kunga govju laidariņu.
161 [Alšvangā (Alšvangas pag. Azp)].

3516.

Mirdzēt mirdz ezeriņš
Sīkajām raudiņām;
Tā mirdzēja brāļa sēta
Mazajām māsiņām.
75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)].

- 059 -

3517.

Mirdzēt mirdz jūriņā
Simtu mazu raudaviņu;
Tā mirdzēja brāļa sēta,
Māsiņām staigājot.
42 [Suntažos (Suntažu pag. Rg)].

3518.

Ne ar vienu nevedās
Mana jauka valodiņa;
Ar bāliņu vien vedās,
Ar bāliņa līgaviņu.
38 [Siguldā (Siguldas pag. Rg)].

3519.

Nepūtieti, ziemas vēji,
Gana vēju pūtējiņu;
Nerājati, bāleliņi,
Gana tautu rājējiņu.
111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)].

3520.

No saknītes lazda zied
Līdz pašai virsonei;
No sirsniņas māsa mīl
Baltajam bāliņam.
64 [Valmierā (Valmieras pag. Vlm)].

1. Sarkanajis āboliņis
No kātiņa vien ziedēja;
Māsa savus bāleliņus
No sirsniņas vien mīlēja.
173 [Rokaišos (pie Aizputes Azp)].

3521.

Ozoliņš zīļu raud,
Kas ozola paša raud?
Māsa raud bāleliņa,
Kas māsiņas pašas raud?
17 [Ķēčos (Ķēču pag. Rg)], 42 [Suntažos (Suntažu pag. Rg)], 137 [Tirzā (Tirzas pag. Md)], 407.

3522.

Par poriem, par mežiem
Uz saviem brāliņiem;
Uz tautām es neietu
Ne pa liepu lapiņām.
401 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

3523.

Palīdzēju māsiņai (māsiņām),
Ko varēju palīdzēt:
Devu savu kumeliņu
Rožu dārzu noecēt.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)], 73 [Dzērbenē (Dzērbenes pag. C)], 91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)], 107 [Vietalvā (Vietalvas pag. Md)], 1181 [Dūres pagastā (Vlk)], 190 [Kuldīgā], 264 [Džūkstē (Džūkstes pag. Jg)].

3524.

Piecas egles, piecas priedes,
Visas vienu gaŗumiņu;
Pieci brāļi, piecas māsas,
Visiem viens padomiņš.
16 [Kastrānē (Kastrānes pag. Rg)].

3525.

Piecas, sešas mēs māsiņas,
Viens pats mūsu bāleliņš;
Uz tā paša skatāmies
Kā uz zaļa ozoliņa.
74 [Dzelzavā (Dzelzavas pag. Md)].

3526.

Pušu kožu kodoliņu,
Pusi devu brāliņam;
Man brāliņis pusi deva
No tā liela tīrumiņa.
322 [Saukā (Saukas pag. Jk)].

3527.

Raudādama nostāvēju
Liela ceļa maliņā:
Redzu savu brāleliņu
Gaŗu ceļu aizejot.
324 [Sēļpilī (Sēļpils pag. Jk)].

1. Aiz upītes balta migla,
Kas to miglu samigloja?
Rauda mazas māsiņas,
Brālīts iet svešumā.
335 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

3528.

Redz, kur koši piederēja,
Brālīts māsu vizināja;
Piebrauc vienu ievas krūmu,
Appuškoja kumeliņu.
226 [Kandavā (Tl)].

1. Neviens mīļi tā nebrauca,
Kā brauc brālis ar māsiņu:
Kur redzēja ievu krūmus,
Tur piegrieza kumeliņu,
Tur piegrieza kumeliņu,
Lai māsiņa puškojās,
Lai māsiņa puškojās
Baltiem ievu ziediņiem.
241 [Blīdienē (Blīdienes pag. Tk)].

3529.

Saucin sauca aiz upītes,
Vai sauc mani bāleliņi:
Pāri brist dziļš ūdens,
Apkārt liels līkumiņš.
137 [Tirzā (Tirzas pag. Md)].

- 060 -

3530.

Saucin sauca aiz upītes,
Vai sauc tautas, vai bāliņi?
Ja sauc tautas, celšu laivu,
Ja bāliņi, kumeliņu.
400 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

3531.

Žēl bitīt' to ziediņ',
Ko nonese kamenīts;
Žēl māsiņ' tā bāliņ',
Kur uzauge vienā viet'.
133 [Palsmanē (Palsmaņa pag. Vlk)].

3532.

Šogad līksma, citu gadu
Baltajos bāliņos;
Tai trešā gadiņā
Še es līksmu neturēšu.
400 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

3533.

Sēd, māsiņa, kamanās,
Es tev, viegli vizināšu;
Ka paņemu tautu meitu,
Tad es gauži noraudāju.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

3534.

Zirgu zviedzošu pazinu,
Bāleniņu runājot;
Kā man bija nepazīt
Vienas mātes auklējuma?
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

3535.

Spodra saulīt' i lēkdama,
Jo spodrāka rietēdama;
Līksma māsiņ' i augdama,
Jo līksmāka dzīvodama.
324 [Sēļpilī (Sēļpils pag. Jk)].

3536.

Strauja strauja upe tek,
Jo tā strauja, jo olaiņa;
Maza maza man māsiņa,
Lai tā maza, bet tikuse.
170 [Lielnīkrācē (Nīkrāces pag. Azp)].

3537.

Tec, upīte, gana strauji,
Sit putiņas maliņā;
Audz, māsiņa, gana liela,
Kaunies maza bāleliņa.
137 [Tirzā (Tirzas pag. Md)].

3538.

To skaliņu dedzināju,
Kuris man gaiši deg;
To bāliņu zadināju,
Kuŗam jauka valodiņa.
309 [Biržos (Biržu pag. Jk)].

3539.

Trīs gadiņus es puškoju
Sava brāļa istabiņu:
Vienu gadu ar skujām,
Otru gadu ar kalvām,
Tai trešā gadiņā
Ar rozēm, magonēm.
2291 [Sasmakas novadā (Ārlavas pag. Tl)].

3540.

Trīs māsiņas dzeini nesa
Ap resno ozoliņu,
Ir tad vēl nepanāca
Viena maza bāleliņa.
325 [Secē (Seces pag. Jk)].

3541.

Tu, bāliņ, gan domāji,
Ka man tevis žēl nevaid;
Cik es tevi iedomāju,
Tik es gauži noraudāju.
424 [Barkavas pag. Rz].

3542.

Tu, māsiņ, rakstītāja,
Norakst' manu nēzdodziņu,
Kur es acis noslaucīšu,
Pēc tevim raudādams.
216 [Ventspilī].

3543.

Uz bāliņa raudzījosi
Kā uz zaļa ozoliņa,
Kur tas savu kāju spēra,
Kādu laida valodiņu.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

3544.

Viena pate magonīte
Kliņģerīšu dārziņā;
Viena pate es māsiņa
Bāleliņu sētiņā.
931 [Meirānos (Meirānu pag. Md)].

3545.

Viens pats man bāleliņš
Kā tas rīta auseklīts;
To saņēmu, to pavadu
Ar jauko valodiņu.
75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)], 335 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē], 424 [Barkavas pag. Rz].

- 061 -

3546.

Visi mazi avotiņi
Ik vakara miglu meta;
Visi mazi bāleliņi
Mīļu tura sav' māsiņu.
197 [Sātiņos (Sātiņu pag. Kld)].

3547.

Cerē bite ozoliņu
I purviņa maliņā;
Cerē māsa bāleliņu,
I tautās aizgājuse.
137 [Tirzā (Tirzas pag. Md)].

37805.

Adu cimdus, adu zeķes,
Gaidu sava bāleliņa;
Nu ir cauri cimdi, zeķes,
Bāleliņa nesagaidu.
147 [Jaunlaicenes Vlk].

37806.

Aizsūtītu brālēliņam
Divi pāri skaistu zeķu;
Divi pāri skaistu zeķu,
Pieci pāri mīkstu cimdu.
605 [Skolas].

37807.

Aiz kalniņa ezeriņš,
Aiz azara muomuliņ',
Brystum puori - dziļš yudins,
Apleik lels leikumiņš.
143 [Jāsmuižas D].

37808.

Atsasādu, kur gribēju,
Bruoļeļiņa ustobā
Vai sūlāi, vai krāslā
Vai galdiņa galiņā.
466 [Vārkavas D].

37809.

Bruolīši, muni bruolīši,
Pīdūdit maņ padūmiņa;
Pi jyusu muna māmiņa,
Padūmiņa devējiņa.
285 [Nirzas (Nerzas) Ldz].

37810.

Bērziņš auga pie bērziņa,
Cērpiņš bērzu starpiņā;
Brālīts auga pie brālīti
Māsiņ' brāļu starpiņā.
188 [Klosteres (Klosteres-Aizputes) Azp].

37811.

Cērpiņš auga pie cērpiņa,
Grezna puķe starpiņā;
Brālīts auga pie brālīša,
Māsa brāļu starpiņā.
183 [Kazdnagas Azp].

1. Cērpiņš auga pie cērpiņa,
Vidū auga grazna puķe;
Stāv tautietis ar brālīti,
Vidū manis vaiņadziņis.
214 [Lažas Azp].

37812.

Bruoleliņi, bruoleliņi,
Kai tī syla bolūdīši;
Ļaudim leli breinumiņi,
Ko mes mīli dzeivuojom.
579 [Viļāni Rz apr.].

37813.

Brālīts man klēti dora
Boltābola kalniņā,
Lai es bolta vien staigāju
Kā boltais āboliņš.
3 [Adulienas Md].

37814.

Brālis mani mīļi tura,
Es brālīti vēl mīļāki;
Brāli sūtu mieraugos (vietraugos),
Līdzi jemšu panākstos.
39 [Bārtas Lp].

37815.

Brāļi manim brakutaiņi,
Māsas manas kā liepiņas;
Es īstā brāļu māsa,
Kā rozīte dārziņā.
184 [Ķēču Rg].

37816.

Cyukys silis naizēdja,
Ka ar kuoju naīspēŗa;
Bruoļi ols naizdzēŗa,
Kad muosiņas naprasēja.
51 [Bērzpils (Domopoles) Abr].

37817.

Da zemienei lazda zied
Sarkaniem ziediņiem;
Da sirdei māsa mīl
Baltajam bāliņam.
241 [Lubānas Md].

- 062 -

37818.

Divi man bāleniņi,
Ne vienu labumiņu:
Uz jauno ciemā gāju,
Uz veco padomā.
373 [Sarkaņu Md].

37819.

Dod, Dieviņi, man spēciņu
Līdz citami rītiņam;
Es savāmi māsiņāmi
Tēraudiņa dzirnus kalu;
Tēraudiņa dzirnus kalu,
Lai nedila gredzentiņis.
599 [Kurzeme].

37820.

Ej, bruoliņi, tu pec maņa,
Tu jau ļauna nadzierdēsi;
Es tev vēļu vysu lobu,
Vyslobuoku tāva meitu.
143 [Jāsmuižas D].

37821.

Ekur skaista driķu druva,
Kaut tā manim piederētu;
Ekur skaista līgaviņa,
Kaut māsiņa nebijusi.
146 [Jaungulbenes Md].

37822.

Es grib' sovu buoļiļeņu
Ilgi redzēt napracātu:
Ik vokoru vītu taisu,
Boltus kluoju paladzeņus,
Lai nasoka buoļiļeņš,
Ka nav vītas taisītuojas.
605 [Skolas].

37823.

Es mīl' savu bāleliņu,
Tā kā rožu pumpuriņu;
Man' bāliņš tā mīlēja,
Kā to ciema zeltainīt'.
378 [Seces Jk].

37824.

Es neiešu rugājā,
Rugājā kājas bada;
Es neiešu tautiņās,
Laba dzīve bāliņos.
605 [Skolas].

37825.

Es savam bāliņam
Visu labu novēlēšu:
Pilnu pūru zelta naudas,
Līgaviņu piedavām.
605 [Skolas].

37826.

Es savam brāliņam
Labu vien tam vēlēju,
Viņš man labu ar vēlēja
Aiziedams tautiņās.
605 [Skolas].

37827.

Es uzaugu bāliņosi,
Kā vienosi ozolosi:
Savas dienas es uzaugu,
Ļauna vārda nedzirdēju.
355 [Rucavas Lp].

37828.

As izaugu pi bruoleiša
Zylačeišu videņāi;
Kad izaugu lela mjaita,
Tautys saucja: zylaceit!
50 [Bērzgales (Kuļņēvas-Labvāržu) Rz].

37829.

I derēt piederēja
Div' māsiņas bāliņos:
Viena līdzi druviņā,
Otra nesa launadziņu.
545 [Krustpils D apr.].

1. Piederēt piederēja
Trīs māsiņas bāliņos:
Divas gāja druviņā,
Trešā nesa launadziņ(u).
217 [Lejasciema (Lejas) Vlk].

37830.

Ikur koši piederēja,
Brālīts māsu vizināja;
Brāļam zīle uz kumeļa
Māsai roze rociņā.
605 [Skolas].

37831.

Juoneiti, bruoleiti,
Es tava muoseņa.
Tu muns bruoleits,
Tu muna muoseņa.
Juosim obi tauteņuos,
Juosim obi pīguļā.
170 [Kapiņu D].

37832.

Ka man byutu taids tautīts,
Kaids man beja buolileņš;
Pats aizguoja kultu, moltu,
Maņi atstuoja paguļēt.
605 [Skolas].

- 063 -

37833.

Kab man taida ļaudoviņa,
Kai muosiņa, dzaltonīte;
A ni vīnam naatdūtum,
Ni par zalta gabaliņu.
605 [Skolas].

37834.

Kam man ieti tautiņās,
Kas man trūka bāliņos?
Šūnām māršas maizi cepa,
Mediem brāļi alu dara.
215 [Lēdmanes Rg].

37835.

Kas varēja malnys jyurys
Bez dybyna saredzēt?
Kas varēja maņ atškiert
Nu boltūs bruoleleņu.
143 [Jāsmuižas D].

37836.

Kas kait manim nelaipot -
Līka liepa, līks ozolis;
Kas kait manim nedzīvot -
Mīļa māsa, mīļš brālīts.
605 [Skolas].

37837.

Līdz ceļiem dubļus bridu,
Brāļa darbus darīdama;
Tautu dēļ es neietu
I sausāmi kājiņām.
241 [Lubānas Md].

37838.

Da ceļim pūru brydu
Leidz sovim buoleņim:
Es atrodu buoleņus
Staigna pūra vidiņā.
357 [Rudzētu D].

37839.

Māsiņ, mana jaunākā,
Tu staigāji raudādama:
Tev kājiņas nosalušas,
Rīta rasu bradājot.
605 [Skolas].

37840.

Muosenis, munys laseitis,
Pakaļāi palykuš(a)s;
Taidu laseišu narodu,
Ni cytā maleņā.
247 [Makašānu Rz].

37841.

Māsiņ, tavu labu dzīvi
Baltajos bāliņos:
Nedzirdēju ļaunu vārdu,
Ne darbiņa niecinot.
239 [Lizuma C].

37842.

Muosiņ' vīna aiz yudiņa,
Utra yudins maliņā;
Da vīnaji laivu dzynu,
Da ūtraji kumeliņu,
Da trešaji tautu dālu
Rakstītomi komonom.
489 [Vidsmuižas (Vidsmuižas, Gaļānu) Rz].

37843.

Māte mīļa, māsa mīļa,
Abas vienu mīļumiņu;
Mātei pirku zelta brilli,
Māsai zelta vaiņadziņu.
188 [Klosteres (Klosteres-Aizputes) Azp].

37844.

Mes esam augušas
Ko vīnas zeilītes:
Uz vīna kūciņa,
Uz vīna zariņa.
36 [Balvu Abr], 228 [Liepnas (Lipnas) Abr].

37845.

Mīļš manis bāleliņis,
Mīļas mātes auklējums;
Mīļi mani uzrunāja,
Mīļ' aizveda tautiņās.
48 [Bērzaunes Md].

37846.

Mīli, mīli tēvu, māti,
Vēl mīļāki brāli, māsu.
Brālis mīļš, kad tautās neiet,
Māsiņa visu cauru mūžu.
605 [Skolas].

37847.

Neviens daiļi tā nebrauc,
Kā brauc brālis ar māsiņu:
Seši sirmi vērzeļoti,
Trīs kamanu turētāji.
605 [Skolas].

37848.

Neviens man's tā nemīl,
Kā mīl mani bāleliņi;
Tautiešiem platas acis,
Tie jau mani nemīlēja.
127 [Grostonas Md].

- 064 -

37849.

Paleidzēju muosiņom,
Kū varēju paleidzēt:
Paleidzēju rūzes sēt,
I mogyunes izrevēt.
35 [Baltinavas Abr].

37850.

Palīdzēju bāliņam,
Ko varēju palīdzēt:
Devu labu padomiņu,
Līgaviņu meklējot.
241 [Lubānas Md].

37851.

Paši brāļi sav' māsiņu
Mazu cēla lielumā:
Ielikuši vīzītē,
Pa sētsvidu vizināja.
281 [Neretas Jk].

37852.

Pie krūmiņa es tecēju,
Krūmiņš mana paēnīte;
Pie brālīša galvu glaudu,
Brālīts tautu rājējiņš.
378 [Seces Jk].

37853.

Puķīt, tavu baltu ziedu,
Māla kalna galīnā;
Meitīn, tavu mīļu sirdi,
Baltajos bālīnos.
192 [Kosas C].

37854.

Pyut, vējeņi, kai mežā
Munā cauna capurī;
Sēdi, muoseņa, pi maņa,
Kai pi zaļa ūzuleņa.
326 [Preiļu D].

37855.

Sav' brālīti mīļi turu,
Kā baltaju linu sauju;
Kad tautiņas pūru pras(a),
Parādīšu bāleliņ(u).
546 [Kuldīga Kld apr.].

37856.

Silta, silta saulīte
Kambara galā;
Nāc, mana māsiņa,
Sildīties.
42 [Bauskas B].

37857.

Siermi zyrgi buoļeņam,
Vēļ siermuoki tautīšam;
Loba dzeive pi buoļeņa,
Vēļ lobuoka tauteņuos.
605 [Skolas].

37858.

Skaista augu meitenīte
Ne, puisīti, tevis dēļ;
Skaista augu maizītē
Pie labā bāleliņa.
545 [Krustpils D apr.].

37859.

Sprēžu vylnas kūdeļiņu,
Gaidu sova bruoleliņa;
Ni sasprēžu kūdeļiņas,
Ni sagaidu bruoleliņa.
605 [Skolas].

37860.

Tas mans brālītis,
Kas mani ballo.
Par tevi trīs gadi
Dieviņu lūgšu:
Lai to vējiņš nekūcināja,
Lai to saulīte nebalināj'!
546 [Kuldīga Kld apr.].

37861.

Tik siliņa garumiņa,
Tik siliņa plotumiņa;
Tik vīn man lobas dzeives,
Kai sovūs bruoliņūs.
446 [Ukru Jg].

37862.

Trīs kociņi vien nolūza
Dižā vēja brāzienā;
Trīs māsiņas vien raudāja
Sava īsta bāleliņa.
202 [Kurmāles Kld].

37863.

Vai, baltais āboliņš,
Pāraugs tevi purva zāle;
Vai jaunais bāleliņ,
Norās tevi tautu meita.
605 [Skolas].

37864.

Vai tautās tāda dzīve,
Kā līgavas brālīšos?
Vai alksnim tāda lapa,
Kā jaunam bērziņam?
605 [Skolas].

- 065 -

37865.

Vārna kliedza ozolā,
Otru vārnu gaidīdama;
Māsa cepa plācenīti,
Otru māsu gaidīdama.
545 [Krustpils D apr.].

37866.

Viena pati man māsiņa,
Zirņu ziedu greznumiņu;
To es dodu tautiņās,
Pats palikšu sētiņā.
443 [Turlavas Kld].

37867.

Visi mani bāleliņi
Pār novadu aizgājuši;
Svelpju reizi, svelpju otru,
Nu ir visi atpakaļ.
228 [Liepnas (Lipnas) Abr].

Table of Contents |View Entire Work