HomeIntroductionBrowseImagesSearchLinks
Table of Contents |View Entire Work

5. Brāļi bagāti, stalti, slaveni

3421.

Apapa, tilili!
Man bagāti bāleliņi:
Divas klētis rudzu miežu,
Trešā tīra sudrabiņa.
264 [Džūkstē (Džūkstes pag. Jg)], 302 [Rundālē (Rundāles pag. B)].

34211.

Apstājies, bāleliņ!
Vai naudiņa tevi dīda?
Vai naudiņa tevi dīda,
Vai bērais kumeliņš?
200 [Skrundā (Skrundas pag. Kld)].

3422.

Bāliņ, bāliņ, netec kājām,
Kumeļš stallī baltām kājām,
Zobins klētī sidraba ragā,
Cepure vadzī pieciem puškiem.
401 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

3423.

Bij manam bāliņam,
Bij naudiņa, bij gražiņa;
Ko ar gražu nogražoja,
To ar naudu nomaksāja.
1271 [Litenē (Litenes pag. Md)].

- 050 -

1. Vaļa man, liela vaļa, -
Ko ar vaļu nedarīju!
Ko ar vaļu padarīju,
To ar naudu aizmaksāju.
6 [Annas muižā (Ķēču pag. Rg)], 120 [Gaujienā (Gaujienas pag. Vlk)].

3424.

Dievam devu to slavīti,
Man bagāti bāleliņi:
Maizītē bagātība,
Ne zeltā, sudrabā.
99 [skat. 68. (Bērzaunes pag. Md)].

3425.

Ekur vīri, ko padara
Mani balti bāleliņi:
Izdēj greizu ozoliņu,
Kumeļāi sēdēdami.
88 [Liezerē (Liezeres pag. Md)].

3426.

Es pazinu sav' brālīti,
I timsā atjājot:
Skanējās zelta pieši,
No kumeļa nolecot.
324 [Sēļpilī (Sēļpils pag. Jk)].

1. Es pazinu sav' bāliņu,
Nakts vidū atjājot:
Stundu pieši noskanēja,
No kumeļa nolecot.
28 [Nītaurē (Nītaures pag. Rg)].

3427.

Gana man, gana man,
Kā jau man gana nav?
Gana man tīru rudzu,
Gan māsiņu malējiņu.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

3428.

Gudri mani bāleliņi,
Gudri lieli, gudri mazi;
Pats mazais vēl gudrāks,
No ābola dzeini vija.
190 [Kuldīgā].

1. Gudri mani bāleliņi,
Gudri lieli, gudri mazi.
Jo mazāki, jo gudrāki,
Smildziņā dores dēj.
126 [Kroņa Lejas pagastā (Lejasciema pagastā Vlk)].

3429.

Jaunajam brālītim
Sudraboti matu gali;
Nedrīkst kungi vārdā saukt,
Ne vagares bildināt.
216 [Ventspilī].

34291.

Kādu kungu vēl vajaga,
Kādi mani bāleliņi?
Stundu skan zelta pieši,
No kumeļa nolecot.
20 [Krapē (Krapas pag. Rg)].

34292.

Kādu ziergu kundziņš jāja,
Tādu mani bāleliņi:
Stāvu lēca, nozviedzās
Pie kundziņa lievenēm.
200 [Skrundā (Skrundas pag. Kld)].

3430.

Kādu skalu man vajaga?
Sveces vien dedzināju;
Kādu kungu man vajaga?
Kungi mani bāleliņi.
120 [Gaujienā (Gaujienas pag. Vlk)].

3431.

Kas varēja zaļāks būt
Par rudzzāles zaļumiņu!
Kas varēja lielāks būt
Par māsiņas bāleliņu!
69 [Bikserē (Patkules pag. Md)].

3432.

Lai bij lepni, kas bij lepni,
Lepni mani bāleliņi:
Ar cimdiemi roku sniedza,
Ar zobenu vārtus cēla.
174 [Rudbāržos (Rudbāržu pag. Azp)].

3433.

Lieli kungi tā nebrauca,
Kā brauc mani brāleliņi;
Sirmi zirgi vērzelēs,
Dzens kamanu galiņā.
325 [Secē (Seces pag. Jk)].

3434.

Mans brālītis kā kundziņis,
Dzeltainiemi matiņiem,
Tas nejāja svētu rītu
Bez tērauda zobentiņa.
195 [Raņķos (Raņķu pag. Kld)].

3435.

Mans brālītis lepni jāja
Pa visāme tautiņāme;
Dažai tautu meitiņai
Sāp sirsniņa, birst asaras.
193 [Lutriņos (Lutriņu pag. Kld)].

- 051 -

3436.

Man uzauga div' brālīši,
Simtai tādu nedabūsi, -
Uz jāšanu, uz braukšanu,
Uz kumeļa baŗošanu.
181 [Cīravā (Cīravas pag. Azp)].

3437.

Muižas kungi, dravinīki
Taida zyrga naturē,
Muni bolti buol'el'eņi
Pupu zīdu zyrgu tur',
Pupu zīdu zyrgu tur',
Vad iz dal'der' dancynuotu.
4271 [Rēzeknes apr.].

3438.

Nedod Dievs tādu kungu,
Kādi mani bāleliņi:
Kumeļā sēdēdami,
Cilpu meta ozolā.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

1. Ekur vīri, ko padara
Mani balti bāleliņi:
Kumeļā sēdēdami,
Dzeni laida ozolā.
344 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

3439.

Nevienai māsiņai
Nava tādu bāleliņu:
Tādi mani bāleliņi
Kā Vāczemes ozoliņi.
335 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

34391.

Pureniņ, pureniņ,
Tavu skaistu dzeltumiņ':
Ak tu manu brāleliņ,
Tavu skaistu augumiņ'!
401 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

3440.

Sēd krēslā, bāleliņ,
Kas tev liedz nesēdēt?
Vai nebij rudzi mieži,
Labi stalti kumeliņi?
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

3441.

Skali deg sveču vīz',
Sveču vis nevajag;
Kungi mani bāleliņi,
Kungu vis nevajag.
6 [Annas muižā (Ķēču pag. Rg)], 41 [Stukmaņos (Pļaviņās Rg)], 75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)].

3442.

Tādi mani bāleliņi
Kā mēreni muiženieki;
Nedrīkst kung' vārdu saukt,
Ne vagar' bildināt.
2291 [Sasmakas novadā (Ārlavas pag. Tl)].

3443.

Tādu zirgu kundziņš jāja,
Tādu mani bāleliņi;
Zobeniņu vien nejoza,
Kungam kaunu nedarīja.
206 [Kuldīgas apriņķī], 226 [Kandavā (Tl)].

3444.

Tik kungam zelta naudas,
Cik akmiņu istabā;
Tik manam bāliņam
Tēva bēru kumeliņu.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

3445.

Ūdri, bebri Daugavā
Ledu vien brukšķināja;
Mans jaunais bāleliņš
Saujā naudu zvadzināja.
93 [Mēdzžlā (Mēdzžlas pag. Md)].

3446.

Viens pats man bāleliņš
Kā Vāczemes ozoliņš;
Citai pieci, citai seši,
Mana viena nepanāk.
75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)].

3447.

Citas meitas lielījās
Ar deviņi bāleliņi;
Man bij viens, bet dižens
Kā Vāczemes ozoliņš.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

37776.

Ai Dievī, ai Dievī,
Man trīs daiļi bāleliņi;
Tie negāja svētu rītu,
Bez tērauda zobentiņa.
605 [Skolas].

37777.

Augsti kolny, klajas lejas,
Tī ir loba ganeibeņa;
Jauņi bruoļi, mozas muosas,
Tī ir loba dzeivuošana.
247 [Makašānu Rz].

- 052 -

37778.

Bejam bruoļi saauguši,
Bet jau gudri dzeivuojam,
Vīns taisējam jaunus rotus,
Ūtrs vacus luopējam.
358 [Rugāju Abr].

37779.

Bruoļi, muni buoleļiņi,
Cyti leli, cyti mozi;
Kuri leli, lilējās,
Kuri mozi, gauži raud.
358 [Rugāju Abr].

37780.

Brāļi mani kā ozoli,
Māsas manas kā liepiņas;
Es jau paša brāļa māsa,
Kā rozīte dārziņā.
184 [Ķēču Rg].

37781.

Brāļi mani, brākaliņi,
Zābakos vien staigāja;
Māsas manas, dūmaliņas,
Melnajos lindrakos.
241 [Lubānas Md].

37782.

Duobuleiga tei pļaviņa,
Kur ganeņi naganēja;
Sudrabeiga tei muosiņa,
Kurai daudzi buoleliņu.
314 [Pildas Ldz].

37783.

Dailys ūzuls upes molā
Vēļ dailuoks bierstalī;
Daili veiri tauteņuos,
Vēļ dailuoki buoleleņi.
143 [Jāsmuižas D].

37784.

Es pazinu to celiņu,
Kur jāj mani bāleliņi:
Visi dubļi sudraboti
No kumeļa pakaviem.
16 [Alsungas (Alšvangas) Azp].

37785.

Es uzaugu skaista meita
Pie brāļiem nezināma:
Ik dieniņas ganos gāju,
Ik svētdienas baznīcā.
198 [Krustpils D].

37786.

Gana man šā auguma,
Šā gudrā padomiņa;
Apkalt savu bāleliņu
Ar sīko sudrabiņu.
241 [Lubānas Md].

37787.

Jaunajam brālītim
Sudraboti matu gali.
Nedrīkst kungi vārdā saukt,
Ne vagāris bildināt.
Saucat, kungi, vārdiņā,
Bildināt vagārīši.
282 [Nīcas Lp].

37788.

Kaidu kungu vēl vajaga,
Kungi muni bruoleleņi;
Kaidas drēbes kungi nese,
Taidas muni bruoleleņi.
414 [Stirnienes Rz].

37789.

Ko tie man labu dara
Div' bagāti bāleliņi?
Es māsiņa, nabadzīte,
Gaŗām gāju raudādama,
Nedrīkstēju iekšā iet.
197 [Krotes Lp].

37790.

Lai bij liels, kas bij liels,
Mans bāliņš, tas bij liels;
Kad ienāca istabā,
Visa grīda nodrebēja.
172 [Kārķu Vlk].

37791.

Lieli brāļi saauguši,
Tā jau gudri dzīvojam:
Viens taisījām jaunus ratus,
Otris vecus taupījām,
Lai stāv mūsu tēva zeme
Visu mūžu nedalīta.
228 [Liepnas (Lipnas) Abr].

37792.

Liepas, kļavi, ozoliņi,
Deviņiemi zariņiem;
Tautu meitas, zeltenītes,
Deviņiemi bāliņiem.
147 [Jaunlaicenes Vlk].

37793.

Lineņi, muni lineņi,
Zalta zīdeņš galeņā;
Buoļeņi, munu buoļeņi,
Zeida krakļi mugorā.
247 [Makašānu Rz].

- 053 -

37794.

Mes bejom pīci bruoļi,
Visi pīci medinīki,
Kad atguoja rudins laiks,
Visim cauņu capureitis.
326 [Preiļu D].

37795.

Mēs māsiņas piecas, sešas,
Viens pats mūsu bāleliņš;
Uz tā viena skatāmies,
Kā uz zaļa ozoliņa;
Kur tu savu cepur' kāri,
Tur mēs savus vainaciņus.
99 [Dzelzavas Md].

37796.

Nava kauna tev, māmiņa,
Tādu dēlu auklējot:
Dazasēda pie kundziņiem,
Piezajuoza zuobentiņu.
241 [Lubānas Md].

37797.

Nava myusu radiņūs
Vīna luoga cilvēciņa;
Taidi bruoļi, taidas muosas,
Kai ūzuli saauguši.
605 [Skolas].

37798.

Tā nebrauca lieli kungi,
Kā brauc mani bāleliņi:
Priežu rumbas ritenīši,
Sasprādzēti kumeliņi.
215 [Lēdmanes Rg].

37799.

Tei upīte stalši guoja,
Kurai zvirgzdi dibunā;
Tei meitiņ(a) stalši guoja,
Kurai boguoti buoleniņi.
493 [Viļakas (Marienhauzes) Abr].

37800.

Tautiešami gaŗi svārki,
Brāliņam vēl gaŗāki;
Kad man būtu tāds arājs,
Kāds bij mans brāleliņš.
605 [Skolas].

37801.

Tālu spīd, tālu spīd
Māsu kopts bālenīns;
Būs pašam kopējīna,
Vairs tik tālu nespīdēs.
399 [Skujenes (Pils-Skujenes) C], 15 [Alūksnes Vlk].

37802.

Voi celiņu man nabej(a),
Ceļa molas staigojūt.
Voi buoleņu man nabej(a),
Svešus ļouds cerejūt.
493 [Viļakas (Marienhauzes) Abr].

37803.

Vanadziņi, vanadziņi,
Mani balti bāleliņi;
Vai tādēļi vanadziņi,
Kad tiem balti mētelīši?
46 [Beļavas Md].

37804.

Vysur zīd lynu dryva
Zylajim zīdiņim.
Vysi muni bruoleliņi
Dzaltuonimi matiņim.
466 [Vārkavas D].

Table of Contents |View Entire Work