HomeIntroductionBrowseImagesSearchLinks
Table of Contents |View Entire Work

4. Vecais un jaunais brālis

3402.

Ai veco bāleliņ,
Tev bij man tēvam būt:
Tev bij man pūru kalt,
Tev aizvest tautiņās.
42 [Suntažos (Suntažu pag. Rg)].

3403.

Ai vecais bāleliņ,
Tev bij man tēvam būt:
Tev bij man zirgu pirkt,
Tev atvest līgaviņu.
6 [Annas muižā (Ķēču pag. Rg)], 68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)], 88 [Liezerē (Liezeres pag. Md)], 95.

3404.

Ai veco bāleniņ,
Tev bij man tēvam būt:
Tev bij mani appuškot,
Tautiņās izvadīt,
Tautiņās izvadīt,
Sēdēt galda galiņā.
161 [Alšvangā (Alšvangas pag. Azp)].

3405.

Ei vecais bāleliņi,
Tev bij man tēvam būt:
Tev bij mani tautām dot,
Tev tautām atbildēt.
111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)].

3406.

Ai vecaji bālelīni,
Tev bij manam tēvam būt:
Tev bij mani uzaudzēta,
Izraidīta tautīnās.
158 [Nīcā Tosmarē uc. (Lp)].

3407.

Ai vecais bāleliņi,
Tev bij mani tēvam būt:
Tev bij pūru kaldināt,
Māršai pūru piedarīt.
401 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

3408.

Ai vecaju bāleliņu,
Tev bij manam tēvam būt:
Tev bij rāt, tev žēlot,
Tev piedot padomiņa.
181 [Cīravā (Cīravas pag. Azp)].

34081.

Es vecaju bāleniņu
Kā tēviņu kaunējos;
Tas man bija tautiņās
Pirmais vārtu vērējiņis.
181 [Cīravā (Cīravas pag. Azp)].

3409.

Kaŗavīrs, kaŗavīrs
No jaunā(i) bāleliņa:
Ne tas grieza otram ceļu,
Ne vārdiņu atsacīja.
190 [Kuldīgā].

1. Kaŗavīrs, kaŗavīrs
Mans jaunais bāleliņš:
Nemācēja kājas aut,
Jau zobenu vēcināja.
267 [Kalnamuižā (Tērvetes pag. Jg)].

2. Kaŗavīrs, kaŗavīrs
No jaunā bāleliņa:
Strupus svārkus šūdināja,
Gaŗus matus audzināja.
68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)].

3410.

Klaus', māsiņ, manu vārdu,
Mūžam kauna neredzēsi:
Pacel krēslu, noaun kājas
Vecajam bāliņam.
30 [Ozolu muižā, Suntažu draudzē].

3411.

Ko var kungi man darīt,
Ko vecais bāleliņš?
Savu birzi es nolīdu,
Sav' aizjūdzu kumeliņu.
1271 [Litenē (Litenes pag. Md)].

- 049 -

3412.

Mazajam liniņam,
Tam ir sīksta pakuliņa;
Mazajam bāliņam,
Tam ir gudris padomiņš.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

3413.

Neliekat, jauni brāļi,
Vecu brāli novārtā:
Ņems kundziņis grāmatiņu,
Sauks vecaju bāleniņu.
156 [Vērgalē (Vērgaļu pag. Lp)].

3414.

Pie vecā bāleliņa
Kā pie tēva turējos:
Vecajam bāliņam
Tēva dots padomiņš.
6 [Annas muižā (Ķēču pag. Rg)], 68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)].

34141.

Sidrabiņa sētu pinu
Baltābeļu kalniņam.
Svētdien's rītā ielaidīšu
Jaunā brāļa kumeliņu;
Vecā brāļa nelaidīšu,
Kam tas mani kaitināja,
Kam tas mani apsolīja
Pirmo reizi tautiņām.
1131 [Beļavā (Beļavas pag. Md)].

3415.

Vecais brālis, mežu ložņa,
Nocērt zaļu ozoliņu;
Jaunais brālis kā kundziņis
Sēd kumeļa mugurā.
226 [Kandavā (Tl)].

3416.

Vecais brālis sievu kūla,
Es rādīju uguntiņu:
Ir es arī mācījos
Vecā brāļa amatā.
190 [Kuldīgā], 246 [Lestenē (Lestenes pag. Tk)], 282 [Vilcē (Vilces pag. Jg)].

3417.

Vecajam bāliņam
Veci rudzi klētiņā;
Kas jaunam rudzus dos?
Nūla līda līdumiņus.
317 [Lindē (Birzgales pag. Rg)].

1. Vecajam bāliņam
Veca nauda pūriņā.
Kas jaunam naudu deva?
Nūla pūru kaldināja.
317 [Lindē (Birzgales pag. Rg)].

3418.

Vecajami bāliņami
Veci rudzi, veci mieži.
Vai tādēļ veci bija,
Kad jūdz agri kumeliņu?
69 [Bikserē (Patkules pag. Md)].

3419.

Vecākā brāļa klausu,
Vecākās vedekliņas;
Jaunajam bāliņam
Pašam jauna līgaviņa.
379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

3420.

Vecākie bāleliņi
Izdēj zaļos ozoliņus,
A pastaram man atstāj
Sauskaulīšus klaudzināt.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

Table of Contents |View Entire Work