HomeIntroductionBrowseImagesSearchLinks
Table of Contents |View Entire Work

3. Daudz brāļu (bāleliņu)

3394.

Deviņ' oši, deviņ' kļavi,
Deviņ' brāļi cirtējiņi,
Es desmita brāļu māsa,
Žagariņu lasītāja.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

3395.

Es izkāpu kalniņā,
Izskaitīju bērzam zarus.
Tik bērzam sīku zaru,
Tik i manu bāleliņu.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

3396.

Kupla kupla tā sētiņa,
Kam pie vārtiem ozoliņš;
Tā slavena mātes meita,
Kam ir daudz brāleliņu.
322 [Saukā (Saukas pag. Jk)].

33961.

Man bija, man bija deviņi brāļi,
Visi deviņi amata brāļi.
Trīs sita bungas, trīs stabulēja,
Trīs laida vilnīti Daugavas malā.
7 [Jaunbebros (Bebru pag. Rg)].

3397.

Man deviņi rožu dārzi,
Devītā saule lēce;
Man deviņi bāleliņi,
Devīts kunga kaŗavīrs.
398 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

3398.

Ne pa(r) vienu nebēdāju,
Ne pa(r) naga mellumīn':
Man deviņi bālelīni,
Būs maizītes devējīn'.
61 [Mazsalacā (Mazsalacas pag. Vlm)].

3399.

Ozols auga uz akmiņa
Deviņiem žuburiem;
Es uzaugu pie māmiņas
Deviņiem bāliņiem.
207 [Dundagā (Dundagas pag. Vp)].

3400.

Pieci simti, seši simti, -
Simtiņš manu bāleliņu.
Tūkstošam atsacīju,
Simtiņā stāvēdama.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

3401.

Tecēj' tautu kumeliņi
Deviņiem celiņiem:
Viena pati es māsiņa,
Man deviņi bāleliņi.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

37753.

Ai Dīveņi, kū darīšu,
Mozi muni buolileņi;
Ni jimt sātā īguotnīša,
Ni īt pošai tauteņuos.
605 [Skolas].

37754.

Vai Dieviņ, ko darīšu
Ar mazo bāleliņu?
Viņš gulēja šūpulī,
Man jāiet tautiņās.
605 [Skolas].

37755.

Ar Dieviņu, ar Dieviņu,
Man māsiņas kā auziņas;
Es apsēju, vēl atlika,
Treju kungu novadiņu.
200 [Kuldīgas Kld].

37756.

Apsamola dziernaveņas
I ar mozu malējeņu;
Apsakolu sudobrā
I ar vīnu bruoleliņu.
143 [Jāsmuižas D].

- 047 -

37757.

Daudz skareņu auzeņai,
Daudz okūtu mīzeišam;
Daudz buoleņu tai muosai,
Kurai rūžu vainadzeņš.
605 [Skolas].

37758.

Es bruoļim vīna muosa,
Man deviņi buoleliņi;
Ik reitiņa samoluse
Pa pyuram teiru rudzu.
18 [Andrupenes Rz].

37759.

Ietin iešu sētiņā,
Sētā mani gaidīt gaida;
Sētā mani māte gaida,
Mani mazi bāleliņi.
246 [Madlienas (Lielais) Rg].

37760.

Gudri muni buoļoliņi,
Gudri lely, gudri mozi;
Pats mozīsi buoļoļiņš
Nīdru stalli iztaisēja.
Pyuš vējiņš, nīdres skan,
Doncoj stallē kumeliņ'.
35 [Baltinavas Abr].

37761.

Kaut man būtu bāleliņš,
Jel stradiņa lielumiņu,
To saņemtu, pavadītu
Ar jauko valodiņu.
48 [Bērzaunes Md].

37762.

Ko es iešu tautiņās,
Mazi mani bāleliņ',
Kā dzenīši klikšķenāj(a)
Tautu galda galiņā.
186 [Ķeipenes Rg].

37763.

Lai bij žēl, ko bij žēl,
Žēl mazāji bāleliņ':
Man jāieti tautiņās,
Tas gulēja šūpulī.
605 [Skolas].

37764.

Mani balti bāleliņi,
Kam jūs lieli neaugat?
Kungi jūsu zemi ara,
Tautas dēje ozola (ozoliņu).
241 [Lubānas Md].

37765.

Mes bejom pīci bruoļi,
Vysi pīci rutku zagļi;
Ka atguoja svātas dīnas,
Vysim cauņu capurītes.
465 [Varakļānu Rz].

37766.

Ūzuls auga uz akmeņa,
Deviņim zariņim,
Es izaugu pie māmiņas,
Deviņim buoliņim.
358 [Rugāju Abr].

37767.

Pilna sāta man muoseņu,
Kai auzeņu teirumā;
Kurai pierku pa burdei,
Kurai zeiļu vainudzeņu.
170 [Kapiņu D].

37768.

Pīcu bruoļu muosa beju,
Cik reitiņa moltu guoju;
Cik reitiņu teiru rudzu
Pa sauvīteji rytynuoju.
604 [Dažādi iesūtītāji].

37769.

Sjavkuram lineņam
Zalta pūga galveņā;
Sjavkurai muoseņai
Pa eistam bruoleņam.
170 [Kapiņu D].

37770.

Sīkas mazas man māsiņas,
Kā auziņas tīrumā;
Apsēdušas tautu galdu,
Kā bitītes vīvināja.
290 [Ogres C].

37771.

Smieklam, ļaudis, nelieciet,
Ka man mazi bāleliņi!
I šodien audzin auga,
Kronis kala zobentiņu.
241 [Lubānas Md].

37772.

Vacuokajais buoleliņ,
Byutu maņ par tāvu bejis;
Byutu maņ par tāvu bejis,
Dūtu lobu padūmiņu.
50 [Bērzgales (Kuļņēvas-Labvāržu) Rz].

- 048 -

37773.

Vacuokuoja mun' muosiņa,
Byutu muna muote bejsja;
Byutu muna muote bejsja,
Pīdūt mani padūmiņa.
50 [Bērzgales (Kuļņēvas-Labvāržu) Rz].

37774.

Viens ir mans bāleniņš
Zirņu ziedu skaistumiņu:
Zirņu ziedu skaistumiņu,
Zobeniņu (zobentiņa) asumiņu.
198 [Krustpils D].

37775.

Viena pati krūšu poga
Zied kā kunga rožu dārzs;
Viena pati mūs' māsiņa,
Mēs deviņi bāleniņi.
195 [Kraukļu Md].

Table of Contents |View Entire Work