HomeIntroductionBrowseImagesSearchLinks
Table of Contents |View Entire Work

1. Bez brāļa

3377.

Ai Dieviņ, ai Laimiņ,
Kur man citi bāleliņi?
Nela manis vienas dēļ
Māte kāra šūpolīti.
92 [Mārcienā (Mārcienas pag. Md)].

3378.

Ai māmiņa, ai māmiņa,
Kur man citi bāleniņi?
Vai līkstīte tev nolūza,
Mani vienu šūpojot?
116 [Bormaņu muižā (Trapenes pag. Vlk)].

3379.

Es diedziņu šķeterēju,
Man nebija dzīpariņa (dzīpariņu);
Es puškoju tautu dēlu,
Man nebija bāleliņa (bāleliņu).
17 [Ķēčos (Ķēču pag. Rg)], 22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)], 28 [Nītaurē (Nītaures pag. Rg)], 135 [Smiltenē (Smiltenes pag. Vlk)], 174 [Rudbāržos (Rudbāržu pag. Azp)], 189 [Kuldīgas Kalnmuižā (pie Kuldīgas)], 241 [Blīdienē (Blīdienes pag. Tk)], 348 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē], 364 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē], 399 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

1. Es mīlēju tautu dēlu,
Man nebija bāleliņa;
Es mīlēju svešu māti,
Man nav savas māmuliņas.
41 [Stukmaņos (Pļaviņās Rg)].

3380.

Gauži dziedu dziedādama,
Gauži raudu raudādama,
Kam Laimiņa nelikusi
Viena īsta bāleliņa.
64 [Valmierā (Valmieras pag. Vlm)].

3381.

Īstu brāļu man nebija,
Nozarīši necerēja.
Cerējiet, nozarīši,
Lai slavīte nepazuda.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)], 401 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

3382.

Kad Dieviņis man būt' devis
Jele vienu bāleliņu!
Kad es iešu tautiņāsi,
Kas cels mani kumeļā?
174 [Rudbāržos (Rudbāržu pag. Azp)].

3383.

Kaut man būtu āra siena
Jele viena gabaniņa;
Kaut man būtu īsta brāļa
Kā adatas lielumiņ'.
90 [Lodē (Kusas pag. Md)].

3384.

Ko, Dieviņ, man darīt,
Ne man brāļa, ne māsiņas?
Vai Dieviņš pavēlējis
Tautu dēlu vien mīlēt?
27 [Mālpilī (Mālpils pag. Rg)].

3385.

Mirst mērā, kauj kaŗā
Manus baltus bāleliņus.
Viena pate palikuse,
Kā eglīte izdzenīta.
208 [Ēdolē (Ēdoles pag. Vp)].

- 044 -

3386.

Oši, kļavi, ozoliņi
Krūmiņiem saauguši;
Man' Laimiņa audzējuse
Bez neviena bāleliņa.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

3387.

Tās var lielas lielīties,
Kam ir lieli bāleliņi;
Es nevaru lielīties,
Ne man lielu, ne man mazu.
1311 [Apē (Vlk)].

3388.

Ceļa malas āboliņš
Deviņām lapiņām;
Kuŗa Laime mani laida
Bez neviena bāleliņa?
75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)], 95 [Odzienā, Vietalvas (Odzienas pag. Md)].

37730.

Oi Dīveņi, kū daŗāt
Bez eisto buoleleņa?
Kas ai mani pošu īs,
Kas ai pyuru pakalī?
605 [Skolas].

37731.

Dūd, Dīveņ, kū dūdams,
Nadūd vīna buoleliņa;
Ka nadevi pīcu, sešu,
Navajag vīna buoleliņa.
174 [Kārsavas Ldz].

377311.

Dūd, Dīvjaņ, kū dūdams,
Dūd da vīnu buoliļaņi;
Kam atvjast vaiņucjaņi
Nu tautjaņu māmjaņai.
605 [Skolas].

37732.

Es pušķoju sav' māsīcu
Savā rožu dārziņā;
Man nav māsas, zeltainītes,
Ko pušķot bāliņos.
605 [Skolas].

37733.

Es to savu bāleliņu,
Kā gulbīti balsinātu,
Kam Laimiņa nelikusi
Tautu dēlu balsināt.
14 [Alsviķa Vlk].

37734.

Es iesviežu vaŗa tauri
Tekošā upītē;
Kam neauga man' māsiņa,
Kam neņēma panākšos.
418 [Sunākstes Jk].

37735.

Kam es jaunu loku liekšu,
Nava jauna kumeliņa;
Kam es jaunu māršu vesšu,
Nava jauna bāleliņa.
241 [Lubānas Md].

37736.

Kur, bitīte, madu ņimsi,
Nuotres vīni sātmalē;
Kur, muosine, cīmā īsi,
Ka nav sovu buoleliņu.
35 [Baltinavas Abr].

37737.

Kū darītu, nadarīt
Ar tū vīnu buoleliņu?
Tys ļaudim, tys kungim,
Tys sovai māmeņai.
18 [Andrupenes Rz].

37738.

Nedod Dievs vienam dzimt
Pie baltās māmuļiņas!
Visi sita, visi kāva,
Vientulīti dēvēdam(i).
241 [Lubānas Md].

37739.

Necik daudz to priedīšu
Dzeltenām skujiņām;
Necik daudz to meitiņu,
Kam deviņi bāleliņ'.
497 [Vīpes (Mežmuižas) D].

37740.

Nepieder raibi raksti,
Bez sarkana dzīpariņa;
Nepieder brāļu sēta,
Bez sīkām māsiņām.
217 [Lejasciema (Lejas) Vlk].

37741.

Skaņāt skaņ lynu krakly,
Uz azara velējūt.
Kur tī muni buoleleņi,
Boltu lynu devējiņi?
280 [Nautrēnu (Zaļmuižas) Ldz].

- 045 -

37742.

Smuidra auga lauka liepa
Bez nevienu pazarīti.
Man Laimiņa i likusi
Bez neviena bāleliņa.
306 [Patkules Md].

37743.

Egles vien, egles vien,
Nav neviena ozoliņa.
Māsas vien, māsas vien,
Nav neviena bāleliņa.
427 [Tadaiķu Lp].

37744.

Šūpo, mamin (māte), auklē, mamin (māte),
Man da vienu bāleliņu,
Kas ar mani līdzi brauks,
Kas ar pūru pakaļē.
605 [Skolas].

37745.

Tai leicī ūši auga,
Kur nivīna ūzuliņa;
Tai muosai tāvu zeme,
Kur nivīna bruolileņa.
414 [Stirnienes Rz].

377451.

Tymsi tymsi, tī sileņi,
Kur nav ūšu, ūzuleņu,
Nūskumīgas tuos mjaitiņas,
Ka nav sova buoleleņa.
280 [Nautrēnu (Zaļmuižas) Ldz].

37746.

Tās var līlas līlīties,
Kam ir līli buoleliņi;
As navaru līlīties,
Na man līlu, na man mozu.
551 [Ludza Ldz apr.].

37747.

Vīna beju, vīna pate
As savai muomiņai:
Vīnai man muotes pūrs,
Vīnai tāva nūvadiņš.
551 [Ludza Ldz apr.].

37748.

Vīna pati magonīte
Kliņģerīšu duorziņā;
Vīna pati as muosiņa
Buolenīšu sētiņā.
551 [Ludza Ldz apr.].

37749.

Viena roze dārziņā -
Viena meita māmiņai.
Kas, rozīte, tev to teica,
Ka es viena māmiņai?
259 [Mazzalves (Ērberģes) Jk].

37750.

Viens pats man bāleliņš,
Kā tas rīta auseklīts;
Izdzirdusi runājam,
Stāvu lēcu gulējuse.
48 [Bērzaunes Md].

37751.

Vysi kūki lapeņūs,
Vysa zemja zīdeņūs;
Mani vīņ i muomuleņa
Bez buoleņu izaudzēja.
174 [Kārsavas Ldz].

1. Vyss mežeņs lapeņom,
Vysa pļova zīdeņīm;
Mani vīn i muomuliņa
Bez buoleņu izaudzēja.
265 [Mērdzenes (Michailovas) Ldz].

37752.

Visiem kokiem zari ira -
Stiebrīšam vien nevaid,
Visām meitām brāļi ira -
NN (=vārds) vien nevaid.
194 [Krāslavas D].

Table of Contents |View Entire Work