HomeIntroductionBrowseImagesSearchLinks
Table of Contents |View Entire Work

2. BRĀĻI UN MĀSAS

1. Bez brāļa

3377.

Ai Dieviņ, ai Laimiņ,
Kur man citi bāleliņi?
Nela manis vienas dēļ
Māte kāra šūpolīti.
92 [Mārcienā (Mārcienas pag. Md)].

3378.

Ai māmiņa, ai māmiņa,
Kur man citi bāleniņi?
Vai līkstīte tev nolūza,
Mani vienu šūpojot?
116 [Bormaņu muižā (Trapenes pag. Vlk)].

3379.

Es diedziņu šķeterēju,
Man nebija dzīpariņa (dzīpariņu);
Es puškoju tautu dēlu,
Man nebija bāleliņa (bāleliņu).
17 [Ķēčos (Ķēču pag. Rg)], 22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)], 28 [Nītaurē (Nītaures pag. Rg)], 135 [Smiltenē (Smiltenes pag. Vlk)], 174 [Rudbāržos (Rudbāržu pag. Azp)], 189 [Kuldīgas Kalnmuižā (pie Kuldīgas)], 241 [Blīdienē (Blīdienes pag. Tk)], 348 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē], 364 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē], 399 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

1. Es mīlēju tautu dēlu,
Man nebija bāleliņa;
Es mīlēju svešu māti,
Man nav savas māmuliņas.
41 [Stukmaņos (Pļaviņās Rg)].

3380.

Gauži dziedu dziedādama,
Gauži raudu raudādama,
Kam Laimiņa nelikusi
Viena īsta bāleliņa.
64 [Valmierā (Valmieras pag. Vlm)].

3381.

Īstu brāļu man nebija,
Nozarīši necerēja.
Cerējiet, nozarīši,
Lai slavīte nepazuda.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)], 401 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

3382.

Kad Dieviņis man būt' devis
Jele vienu bāleliņu!
Kad es iešu tautiņāsi,
Kas cels mani kumeļā?
174 [Rudbāržos (Rudbāržu pag. Azp)].

3383.

Kaut man būtu āra siena
Jele viena gabaniņa;
Kaut man būtu īsta brāļa
Kā adatas lielumiņ'.
90 [Lodē (Kusas pag. Md)].

3384.

Ko, Dieviņ, man darīt,
Ne man brāļa, ne māsiņas?
Vai Dieviņš pavēlējis
Tautu dēlu vien mīlēt?
27 [Mālpilī (Mālpils pag. Rg)].

3385.

Mirst mērā, kauj kaŗā
Manus baltus bāleliņus.
Viena pate palikuse,
Kā eglīte izdzenīta.
208 [Ēdolē (Ēdoles pag. Vp)].

- 044 -

3386.

Oši, kļavi, ozoliņi
Krūmiņiem saauguši;
Man' Laimiņa audzējuse
Bez neviena bāleliņa.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

3387.

Tās var lielas lielīties,
Kam ir lieli bāleliņi;
Es nevaru lielīties,
Ne man lielu, ne man mazu.
1311 [Apē (Vlk)].

3388.

Ceļa malas āboliņš
Deviņām lapiņām;
Kuŗa Laime mani laida
Bez neviena bāleliņa?
75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)], 95 [Odzienā, Vietalvas (Odzienas pag. Md)].

37730.

Oi Dīveņi, kū daŗāt
Bez eisto buoleleņa?
Kas ai mani pošu īs,
Kas ai pyuru pakalī?
605 [Skolas].

37731.

Dūd, Dīveņ, kū dūdams,
Nadūd vīna buoleliņa;
Ka nadevi pīcu, sešu,
Navajag vīna buoleliņa.
174 [Kārsavas Ldz].

377311.

Dūd, Dīvjaņ, kū dūdams,
Dūd da vīnu buoliļaņi;
Kam atvjast vaiņucjaņi
Nu tautjaņu māmjaņai.
605 [Skolas].

37732.

Es pušķoju sav' māsīcu
Savā rožu dārziņā;
Man nav māsas, zeltainītes,
Ko pušķot bāliņos.
605 [Skolas].

37733.

Es to savu bāleliņu,
Kā gulbīti balsinātu,
Kam Laimiņa nelikusi
Tautu dēlu balsināt.
14 [Alsviķa Vlk].

37734.

Es iesviežu vaŗa tauri
Tekošā upītē;
Kam neauga man' māsiņa,
Kam neņēma panākšos.
418 [Sunākstes Jk].

37735.

Kam es jaunu loku liekšu,
Nava jauna kumeliņa;
Kam es jaunu māršu vesšu,
Nava jauna bāleliņa.
241 [Lubānas Md].

37736.

Kur, bitīte, madu ņimsi,
Nuotres vīni sātmalē;
Kur, muosine, cīmā īsi,
Ka nav sovu buoleliņu.
35 [Baltinavas Abr].

37737.

Kū darītu, nadarīt
Ar tū vīnu buoleliņu?
Tys ļaudim, tys kungim,
Tys sovai māmeņai.
18 [Andrupenes Rz].

37738.

Nedod Dievs vienam dzimt
Pie baltās māmuļiņas!
Visi sita, visi kāva,
Vientulīti dēvēdam(i).
241 [Lubānas Md].

37739.

Necik daudz to priedīšu
Dzeltenām skujiņām;
Necik daudz to meitiņu,
Kam deviņi bāleliņ'.
497 [Vīpes (Mežmuižas) D].

37740.

Nepieder raibi raksti,
Bez sarkana dzīpariņa;
Nepieder brāļu sēta,
Bez sīkām māsiņām.
217 [Lejasciema (Lejas) Vlk].

37741.

Skaņāt skaņ lynu krakly,
Uz azara velējūt.
Kur tī muni buoleleņi,
Boltu lynu devējiņi?
280 [Nautrēnu (Zaļmuižas) Ldz].

- 045 -

37742.

Smuidra auga lauka liepa
Bez nevienu pazarīti.
Man Laimiņa i likusi
Bez neviena bāleliņa.
306 [Patkules Md].

37743.

Egles vien, egles vien,
Nav neviena ozoliņa.
Māsas vien, māsas vien,
Nav neviena bāleliņa.
427 [Tadaiķu Lp].

37744.

Šūpo, mamin (māte), auklē, mamin (māte),
Man da vienu bāleliņu,
Kas ar mani līdzi brauks,
Kas ar pūru pakaļē.
605 [Skolas].

37745.

Tai leicī ūši auga,
Kur nivīna ūzuliņa;
Tai muosai tāvu zeme,
Kur nivīna bruolileņa.
414 [Stirnienes Rz].

377451.

Tymsi tymsi, tī sileņi,
Kur nav ūšu, ūzuleņu,
Nūskumīgas tuos mjaitiņas,
Ka nav sova buoleleņa.
280 [Nautrēnu (Zaļmuižas) Ldz].

37746.

Tās var līlas līlīties,
Kam ir līli buoleliņi;
As navaru līlīties,
Na man līlu, na man mozu.
551 [Ludza Ldz apr.].

37747.

Vīna beju, vīna pate
As savai muomiņai:
Vīnai man muotes pūrs,
Vīnai tāva nūvadiņš.
551 [Ludza Ldz apr.].

37748.

Vīna pati magonīte
Kliņģerīšu duorziņā;
Vīna pati as muosiņa
Buolenīšu sētiņā.
551 [Ludza Ldz apr.].

37749.

Viena roze dārziņā -
Viena meita māmiņai.
Kas, rozīte, tev to teica,
Ka es viena māmiņai?
259 [Mazzalves (Ērberģes) Jk].

37750.

Viens pats man bāleliņš,
Kā tas rīta auseklīts;
Izdzirdusi runājam,
Stāvu lēcu gulējuse.
48 [Bērzaunes Md].

37751.

Vysi kūki lapeņūs,
Vysa zemja zīdeņūs;
Mani vīņ i muomuleņa
Bez buoleņu izaudzēja.
174 [Kārsavas Ldz].

1. Vyss mežeņs lapeņom,
Vysa pļova zīdeņīm;
Mani vīn i muomuliņa
Bez buoleņu izaudzēja.
265 [Mērdzenes (Michailovas) Ldz].

37752.

Visiem kokiem zari ira -
Stiebrīšam vien nevaid,
Visām meitām brāļi ira -
NN (=vārds) vien nevaid.
194 [Krāslavas D].

2. Brāļi vēl mazi

3389.

Mazi mani bāleliņi
Kā tie sila ciekuriņi.
Sapūst sila ciekuriņi,
Izaug mani bāleliņi.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

3390.

Mazi mani bāleliņi,
Lai tie visi lieli auga!
Būs dažam vainagam
Gulēt pūra dibinā.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

3391.

Mazu manu bāleliņu,
Kur es tevi mazu likšu?
Kad es iešu tautiņās,
Uz pūriņu sēdināšu.
303 [Svitenē (Svitenes pag. B)].

- 046 -

3392.

Pilli staļļi sirmu zirgu,
Pilli vadži iemauktiņu,
Pilla tēva istabiņa
Sīku mazu bāleliņu.
182 [Aizputes un Kuldīgas apriņķos)].

3393.

Silta mana istabiņa,
Liepu malku kurināta;
Maģi mani bāleliņi,
Liepu malkas vedējiņi.
208 [Ēdolē (Ēdoles pag. Vp)].

3. Daudz brāļu (bāleliņu)

3394.

Deviņ' oši, deviņ' kļavi,
Deviņ' brāļi cirtējiņi,
Es desmita brāļu māsa,
Žagariņu lasītāja.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

3395.

Es izkāpu kalniņā,
Izskaitīju bērzam zarus.
Tik bērzam sīku zaru,
Tik i manu bāleliņu.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

3396.

Kupla kupla tā sētiņa,
Kam pie vārtiem ozoliņš;
Tā slavena mātes meita,
Kam ir daudz brāleliņu.
322 [Saukā (Saukas pag. Jk)].

33961.

Man bija, man bija deviņi brāļi,
Visi deviņi amata brāļi.
Trīs sita bungas, trīs stabulēja,
Trīs laida vilnīti Daugavas malā.
7 [Jaunbebros (Bebru pag. Rg)].

3397.

Man deviņi rožu dārzi,
Devītā saule lēce;
Man deviņi bāleliņi,
Devīts kunga kaŗavīrs.
398 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

3398.

Ne pa(r) vienu nebēdāju,
Ne pa(r) naga mellumīn':
Man deviņi bālelīni,
Būs maizītes devējīn'.
61 [Mazsalacā (Mazsalacas pag. Vlm)].

3399.

Ozols auga uz akmiņa
Deviņiem žuburiem;
Es uzaugu pie māmiņas
Deviņiem bāliņiem.
207 [Dundagā (Dundagas pag. Vp)].

3400.

Pieci simti, seši simti, -
Simtiņš manu bāleliņu.
Tūkstošam atsacīju,
Simtiņā stāvēdama.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

3401.

Tecēj' tautu kumeliņi
Deviņiem celiņiem:
Viena pati es māsiņa,
Man deviņi bāleliņi.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

37753.

Ai Dīveņi, kū darīšu,
Mozi muni buolileņi;
Ni jimt sātā īguotnīša,
Ni īt pošai tauteņuos.
605 [Skolas].

37754.

Vai Dieviņ, ko darīšu
Ar mazo bāleliņu?
Viņš gulēja šūpulī,
Man jāiet tautiņās.
605 [Skolas].

37755.

Ar Dieviņu, ar Dieviņu,
Man māsiņas kā auziņas;
Es apsēju, vēl atlika,
Treju kungu novadiņu.
200 [Kuldīgas Kld].

37756.

Apsamola dziernaveņas
I ar mozu malējeņu;
Apsakolu sudobrā
I ar vīnu bruoleliņu.
143 [Jāsmuižas D].

- 047 -

37757.

Daudz skareņu auzeņai,
Daudz okūtu mīzeišam;
Daudz buoleņu tai muosai,
Kurai rūžu vainadzeņš.
605 [Skolas].

37758.

Es bruoļim vīna muosa,
Man deviņi buoleliņi;
Ik reitiņa samoluse
Pa pyuram teiru rudzu.
18 [Andrupenes Rz].

37759.

Ietin iešu sētiņā,
Sētā mani gaidīt gaida;
Sētā mani māte gaida,
Mani mazi bāleliņi.
246 [Madlienas (Lielais) Rg].

37760.

Gudri muni buoļoliņi,
Gudri lely, gudri mozi;
Pats mozīsi buoļoļiņš
Nīdru stalli iztaisēja.
Pyuš vējiņš, nīdres skan,
Doncoj stallē kumeliņ'.
35 [Baltinavas Abr].

37761.

Kaut man būtu bāleliņš,
Jel stradiņa lielumiņu,
To saņemtu, pavadītu
Ar jauko valodiņu.
48 [Bērzaunes Md].

37762.

Ko es iešu tautiņās,
Mazi mani bāleliņ',
Kā dzenīši klikšķenāj(a)
Tautu galda galiņā.
186 [Ķeipenes Rg].

37763.

Lai bij žēl, ko bij žēl,
Žēl mazāji bāleliņ':
Man jāieti tautiņās,
Tas gulēja šūpulī.
605 [Skolas].

37764.

Mani balti bāleliņi,
Kam jūs lieli neaugat?
Kungi jūsu zemi ara,
Tautas dēje ozola (ozoliņu).
241 [Lubānas Md].

37765.

Mes bejom pīci bruoļi,
Vysi pīci rutku zagļi;
Ka atguoja svātas dīnas,
Vysim cauņu capurītes.
465 [Varakļānu Rz].

37766.

Ūzuls auga uz akmeņa,
Deviņim zariņim,
Es izaugu pie māmiņas,
Deviņim buoliņim.
358 [Rugāju Abr].

37767.

Pilna sāta man muoseņu,
Kai auzeņu teirumā;
Kurai pierku pa burdei,
Kurai zeiļu vainudzeņu.
170 [Kapiņu D].

37768.

Pīcu bruoļu muosa beju,
Cik reitiņa moltu guoju;
Cik reitiņu teiru rudzu
Pa sauvīteji rytynuoju.
604 [Dažādi iesūtītāji].

37769.

Sjavkuram lineņam
Zalta pūga galveņā;
Sjavkurai muoseņai
Pa eistam bruoleņam.
170 [Kapiņu D].

37770.

Sīkas mazas man māsiņas,
Kā auziņas tīrumā;
Apsēdušas tautu galdu,
Kā bitītes vīvināja.
290 [Ogres C].

37771.

Smieklam, ļaudis, nelieciet,
Ka man mazi bāleliņi!
I šodien audzin auga,
Kronis kala zobentiņu.
241 [Lubānas Md].

37772.

Vacuokajais buoleliņ,
Byutu maņ par tāvu bejis;
Byutu maņ par tāvu bejis,
Dūtu lobu padūmiņu.
50 [Bērzgales (Kuļņēvas-Labvāržu) Rz].

- 048 -

37773.

Vacuokuoja mun' muosiņa,
Byutu muna muote bejsja;
Byutu muna muote bejsja,
Pīdūt mani padūmiņa.
50 [Bērzgales (Kuļņēvas-Labvāržu) Rz].

37774.

Viens ir mans bāleniņš
Zirņu ziedu skaistumiņu:
Zirņu ziedu skaistumiņu,
Zobeniņu (zobentiņa) asumiņu.
198 [Krustpils D].

37775.

Viena pati krūšu poga
Zied kā kunga rožu dārzs;
Viena pati mūs' māsiņa,
Mēs deviņi bāleniņi.
195 [Kraukļu Md].

4. Vecais un jaunais brālis

3402.

Ai veco bāleliņ,
Tev bij man tēvam būt:
Tev bij man pūru kalt,
Tev aizvest tautiņās.
42 [Suntažos (Suntažu pag. Rg)].

3403.

Ai vecais bāleliņ,
Tev bij man tēvam būt:
Tev bij man zirgu pirkt,
Tev atvest līgaviņu.
6 [Annas muižā (Ķēču pag. Rg)], 68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)], 88 [Liezerē (Liezeres pag. Md)], 95.

3404.

Ai veco bāleniņ,
Tev bij man tēvam būt:
Tev bij mani appuškot,
Tautiņās izvadīt,
Tautiņās izvadīt,
Sēdēt galda galiņā.
161 [Alšvangā (Alšvangas pag. Azp)].

3405.

Ei vecais bāleliņi,
Tev bij man tēvam būt:
Tev bij mani tautām dot,
Tev tautām atbildēt.
111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)].

3406.

Ai vecaji bālelīni,
Tev bij manam tēvam būt:
Tev bij mani uzaudzēta,
Izraidīta tautīnās.
158 [Nīcā Tosmarē uc. (Lp)].

3407.

Ai vecais bāleliņi,
Tev bij mani tēvam būt:
Tev bij pūru kaldināt,
Māršai pūru piedarīt.
401 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

3408.

Ai vecaju bāleliņu,
Tev bij manam tēvam būt:
Tev bij rāt, tev žēlot,
Tev piedot padomiņa.
181 [Cīravā (Cīravas pag. Azp)].

34081.

Es vecaju bāleniņu
Kā tēviņu kaunējos;
Tas man bija tautiņās
Pirmais vārtu vērējiņis.
181 [Cīravā (Cīravas pag. Azp)].

3409.

Kaŗavīrs, kaŗavīrs
No jaunā(i) bāleliņa:
Ne tas grieza otram ceļu,
Ne vārdiņu atsacīja.
190 [Kuldīgā].

1. Kaŗavīrs, kaŗavīrs
Mans jaunais bāleliņš:
Nemācēja kājas aut,
Jau zobenu vēcināja.
267 [Kalnamuižā (Tērvetes pag. Jg)].

2. Kaŗavīrs, kaŗavīrs
No jaunā bāleliņa:
Strupus svārkus šūdināja,
Gaŗus matus audzināja.
68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)].

3410.

Klaus', māsiņ, manu vārdu,
Mūžam kauna neredzēsi:
Pacel krēslu, noaun kājas
Vecajam bāliņam.
30 [Ozolu muižā, Suntažu draudzē].

3411.

Ko var kungi man darīt,
Ko vecais bāleliņš?
Savu birzi es nolīdu,
Sav' aizjūdzu kumeliņu.
1271 [Litenē (Litenes pag. Md)].

- 049 -

3412.

Mazajam liniņam,
Tam ir sīksta pakuliņa;
Mazajam bāliņam,
Tam ir gudris padomiņš.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

3413.

Neliekat, jauni brāļi,
Vecu brāli novārtā:
Ņems kundziņis grāmatiņu,
Sauks vecaju bāleniņu.
156 [Vērgalē (Vērgaļu pag. Lp)].

3414.

Pie vecā bāleliņa
Kā pie tēva turējos:
Vecajam bāliņam
Tēva dots padomiņš.
6 [Annas muižā (Ķēču pag. Rg)], 68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)].

34141.

Sidrabiņa sētu pinu
Baltābeļu kalniņam.
Svētdien's rītā ielaidīšu
Jaunā brāļa kumeliņu;
Vecā brāļa nelaidīšu,
Kam tas mani kaitināja,
Kam tas mani apsolīja
Pirmo reizi tautiņām.
1131 [Beļavā (Beļavas pag. Md)].

3415.

Vecais brālis, mežu ložņa,
Nocērt zaļu ozoliņu;
Jaunais brālis kā kundziņis
Sēd kumeļa mugurā.
226 [Kandavā (Tl)].

3416.

Vecais brālis sievu kūla,
Es rādīju uguntiņu:
Ir es arī mācījos
Vecā brāļa amatā.
190 [Kuldīgā], 246 [Lestenē (Lestenes pag. Tk)], 282 [Vilcē (Vilces pag. Jg)].

3417.

Vecajam bāliņam
Veci rudzi klētiņā;
Kas jaunam rudzus dos?
Nūla līda līdumiņus.
317 [Lindē (Birzgales pag. Rg)].

1. Vecajam bāliņam
Veca nauda pūriņā.
Kas jaunam naudu deva?
Nūla pūru kaldināja.
317 [Lindē (Birzgales pag. Rg)].

3418.

Vecajami bāliņami
Veci rudzi, veci mieži.
Vai tādēļ veci bija,
Kad jūdz agri kumeliņu?
69 [Bikserē (Patkules pag. Md)].

3419.

Vecākā brāļa klausu,
Vecākās vedekliņas;
Jaunajam bāliņam
Pašam jauna līgaviņa.
379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

3420.

Vecākie bāleliņi
Izdēj zaļos ozoliņus,
A pastaram man atstāj
Sauskaulīšus klaudzināt.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

5. Brāļi bagāti, stalti, slaveni

3421.

Apapa, tilili!
Man bagāti bāleliņi:
Divas klētis rudzu miežu,
Trešā tīra sudrabiņa.
264 [Džūkstē (Džūkstes pag. Jg)], 302 [Rundālē (Rundāles pag. B)].

34211.

Apstājies, bāleliņ!
Vai naudiņa tevi dīda?
Vai naudiņa tevi dīda,
Vai bērais kumeliņš?
200 [Skrundā (Skrundas pag. Kld)].

3422.

Bāliņ, bāliņ, netec kājām,
Kumeļš stallī baltām kājām,
Zobins klētī sidraba ragā,
Cepure vadzī pieciem puškiem.
401 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

3423.

Bij manam bāliņam,
Bij naudiņa, bij gražiņa;
Ko ar gražu nogražoja,
To ar naudu nomaksāja.
1271 [Litenē (Litenes pag. Md)].

- 050 -

1. Vaļa man, liela vaļa, -
Ko ar vaļu nedarīju!
Ko ar vaļu padarīju,
To ar naudu aizmaksāju.
6 [Annas muižā (Ķēču pag. Rg)], 120 [Gaujienā (Gaujienas pag. Vlk)].

3424.

Dievam devu to slavīti,
Man bagāti bāleliņi:
Maizītē bagātība,
Ne zeltā, sudrabā.
99 [skat. 68. (Bērzaunes pag. Md)].

3425.

Ekur vīri, ko padara
Mani balti bāleliņi:
Izdēj greizu ozoliņu,
Kumeļāi sēdēdami.
88 [Liezerē (Liezeres pag. Md)].

3426.

Es pazinu sav' brālīti,
I timsā atjājot:
Skanējās zelta pieši,
No kumeļa nolecot.
324 [Sēļpilī (Sēļpils pag. Jk)].

1. Es pazinu sav' bāliņu,
Nakts vidū atjājot:
Stundu pieši noskanēja,
No kumeļa nolecot.
28 [Nītaurē (Nītaures pag. Rg)].

3427.

Gana man, gana man,
Kā jau man gana nav?
Gana man tīru rudzu,
Gan māsiņu malējiņu.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

3428.

Gudri mani bāleliņi,
Gudri lieli, gudri mazi;
Pats mazais vēl gudrāks,
No ābola dzeini vija.
190 [Kuldīgā].

1. Gudri mani bāleliņi,
Gudri lieli, gudri mazi.
Jo mazāki, jo gudrāki,
Smildziņā dores dēj.
126 [Kroņa Lejas pagastā (Lejasciema pagastā Vlk)].

3429.

Jaunajam brālītim
Sudraboti matu gali;
Nedrīkst kungi vārdā saukt,
Ne vagares bildināt.
216 [Ventspilī].

34291.

Kādu kungu vēl vajaga,
Kādi mani bāleliņi?
Stundu skan zelta pieši,
No kumeļa nolecot.
20 [Krapē (Krapas pag. Rg)].

34292.

Kādu ziergu kundziņš jāja,
Tādu mani bāleliņi:
Stāvu lēca, nozviedzās
Pie kundziņa lievenēm.
200 [Skrundā (Skrundas pag. Kld)].

3430.

Kādu skalu man vajaga?
Sveces vien dedzināju;
Kādu kungu man vajaga?
Kungi mani bāleliņi.
120 [Gaujienā (Gaujienas pag. Vlk)].

3431.

Kas varēja zaļāks būt
Par rudzzāles zaļumiņu!
Kas varēja lielāks būt
Par māsiņas bāleliņu!
69 [Bikserē (Patkules pag. Md)].

3432.

Lai bij lepni, kas bij lepni,
Lepni mani bāleliņi:
Ar cimdiemi roku sniedza,
Ar zobenu vārtus cēla.
174 [Rudbāržos (Rudbāržu pag. Azp)].

3433.

Lieli kungi tā nebrauca,
Kā brauc mani brāleliņi;
Sirmi zirgi vērzelēs,
Dzens kamanu galiņā.
325 [Secē (Seces pag. Jk)].

3434.

Mans brālītis kā kundziņis,
Dzeltainiemi matiņiem,
Tas nejāja svētu rītu
Bez tērauda zobentiņa.
195 [Raņķos (Raņķu pag. Kld)].

3435.

Mans brālītis lepni jāja
Pa visāme tautiņāme;
Dažai tautu meitiņai
Sāp sirsniņa, birst asaras.
193 [Lutriņos (Lutriņu pag. Kld)].

- 051 -

3436.

Man uzauga div' brālīši,
Simtai tādu nedabūsi, -
Uz jāšanu, uz braukšanu,
Uz kumeļa baŗošanu.
181 [Cīravā (Cīravas pag. Azp)].

3437.

Muižas kungi, dravinīki
Taida zyrga naturē,
Muni bolti buol'el'eņi
Pupu zīdu zyrgu tur',
Pupu zīdu zyrgu tur',
Vad iz dal'der' dancynuotu.
4271 [Rēzeknes apr.].

3438.

Nedod Dievs tādu kungu,
Kādi mani bāleliņi:
Kumeļā sēdēdami,
Cilpu meta ozolā.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

1. Ekur vīri, ko padara
Mani balti bāleliņi:
Kumeļā sēdēdami,
Dzeni laida ozolā.
344 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

3439.

Nevienai māsiņai
Nava tādu bāleliņu:
Tādi mani bāleliņi
Kā Vāczemes ozoliņi.
335 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

34391.

Pureniņ, pureniņ,
Tavu skaistu dzeltumiņ':
Ak tu manu brāleliņ,
Tavu skaistu augumiņ'!
401 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

3440.

Sēd krēslā, bāleliņ,
Kas tev liedz nesēdēt?
Vai nebij rudzi mieži,
Labi stalti kumeliņi?
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

3441.

Skali deg sveču vīz',
Sveču vis nevajag;
Kungi mani bāleliņi,
Kungu vis nevajag.
6 [Annas muižā (Ķēču pag. Rg)], 41 [Stukmaņos (Pļaviņās Rg)], 75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)].

3442.

Tādi mani bāleliņi
Kā mēreni muiženieki;
Nedrīkst kung' vārdu saukt,
Ne vagar' bildināt.
2291 [Sasmakas novadā (Ārlavas pag. Tl)].

3443.

Tādu zirgu kundziņš jāja,
Tādu mani bāleliņi;
Zobeniņu vien nejoza,
Kungam kaunu nedarīja.
206 [Kuldīgas apriņķī], 226 [Kandavā (Tl)].

3444.

Tik kungam zelta naudas,
Cik akmiņu istabā;
Tik manam bāliņam
Tēva bēru kumeliņu.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

3445.

Ūdri, bebri Daugavā
Ledu vien brukšķināja;
Mans jaunais bāleliņš
Saujā naudu zvadzināja.
93 [Mēdzžlā (Mēdzžlas pag. Md)].

3446.

Viens pats man bāleliņš
Kā Vāczemes ozoliņš;
Citai pieci, citai seši,
Mana viena nepanāk.
75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)].

3447.

Citas meitas lielījās
Ar deviņi bāleliņi;
Man bij viens, bet dižens
Kā Vāczemes ozoliņš.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

37776.

Ai Dievī, ai Dievī,
Man trīs daiļi bāleliņi;
Tie negāja svētu rītu,
Bez tērauda zobentiņa.
605 [Skolas].

37777.

Augsti kolny, klajas lejas,
Tī ir loba ganeibeņa;
Jauņi bruoļi, mozas muosas,
Tī ir loba dzeivuošana.
247 [Makašānu Rz].

- 052 -

37778.

Bejam bruoļi saauguši,
Bet jau gudri dzeivuojam,
Vīns taisējam jaunus rotus,
Ūtrs vacus luopējam.
358 [Rugāju Abr].

37779.

Bruoļi, muni buoleļiņi,
Cyti leli, cyti mozi;
Kuri leli, lilējās,
Kuri mozi, gauži raud.
358 [Rugāju Abr].

37780.

Brāļi mani kā ozoli,
Māsas manas kā liepiņas;
Es jau paša brāļa māsa,
Kā rozīte dārziņā.
184 [Ķēču Rg].

37781.

Brāļi mani, brākaliņi,
Zābakos vien staigāja;
Māsas manas, dūmaliņas,
Melnajos lindrakos.
241 [Lubānas Md].

37782.

Duobuleiga tei pļaviņa,
Kur ganeņi naganēja;
Sudrabeiga tei muosiņa,
Kurai daudzi buoleliņu.
314 [Pildas Ldz].

37783.

Dailys ūzuls upes molā
Vēļ dailuoks bierstalī;
Daili veiri tauteņuos,
Vēļ dailuoki buoleleņi.
143 [Jāsmuižas D].

37784.

Es pazinu to celiņu,
Kur jāj mani bāleliņi:
Visi dubļi sudraboti
No kumeļa pakaviem.
16 [Alsungas (Alšvangas) Azp].

37785.

Es uzaugu skaista meita
Pie brāļiem nezināma:
Ik dieniņas ganos gāju,
Ik svētdienas baznīcā.
198 [Krustpils D].

37786.

Gana man šā auguma,
Šā gudrā padomiņa;
Apkalt savu bāleliņu
Ar sīko sudrabiņu.
241 [Lubānas Md].

37787.

Jaunajam brālītim
Sudraboti matu gali.
Nedrīkst kungi vārdā saukt,
Ne vagāris bildināt.
Saucat, kungi, vārdiņā,
Bildināt vagārīši.
282 [Nīcas Lp].

37788.

Kaidu kungu vēl vajaga,
Kungi muni bruoleleņi;
Kaidas drēbes kungi nese,
Taidas muni bruoleleņi.
414 [Stirnienes Rz].

37789.

Ko tie man labu dara
Div' bagāti bāleliņi?
Es māsiņa, nabadzīte,
Gaŗām gāju raudādama,
Nedrīkstēju iekšā iet.
197 [Krotes Lp].

37790.

Lai bij liels, kas bij liels,
Mans bāliņš, tas bij liels;
Kad ienāca istabā,
Visa grīda nodrebēja.
172 [Kārķu Vlk].

37791.

Lieli brāļi saauguši,
Tā jau gudri dzīvojam:
Viens taisījām jaunus ratus,
Otris vecus taupījām,
Lai stāv mūsu tēva zeme
Visu mūžu nedalīta.
228 [Liepnas (Lipnas) Abr].

37792.

Liepas, kļavi, ozoliņi,
Deviņiemi zariņiem;
Tautu meitas, zeltenītes,
Deviņiemi bāliņiem.
147 [Jaunlaicenes Vlk].

37793.

Lineņi, muni lineņi,
Zalta zīdeņš galeņā;
Buoļeņi, munu buoļeņi,
Zeida krakļi mugorā.
247 [Makašānu Rz].

- 053 -

37794.

Mes bejom pīci bruoļi,
Visi pīci medinīki,
Kad atguoja rudins laiks,
Visim cauņu capureitis.
326 [Preiļu D].

37795.

Mēs māsiņas piecas, sešas,
Viens pats mūsu bāleliņš;
Uz tā viena skatāmies,
Kā uz zaļa ozoliņa;
Kur tu savu cepur' kāri,
Tur mēs savus vainaciņus.
99 [Dzelzavas Md].

37796.

Nava kauna tev, māmiņa,
Tādu dēlu auklējot:
Dazasēda pie kundziņiem,
Piezajuoza zuobentiņu.
241 [Lubānas Md].

37797.

Nava myusu radiņūs
Vīna luoga cilvēciņa;
Taidi bruoļi, taidas muosas,
Kai ūzuli saauguši.
605 [Skolas].

37798.

Tā nebrauca lieli kungi,
Kā brauc mani bāleliņi:
Priežu rumbas ritenīši,
Sasprādzēti kumeliņi.
215 [Lēdmanes Rg].

37799.

Tei upīte stalši guoja,
Kurai zvirgzdi dibunā;
Tei meitiņ(a) stalši guoja,
Kurai boguoti buoleniņi.
493 [Viļakas (Marienhauzes) Abr].

37800.

Tautiešami gaŗi svārki,
Brāliņam vēl gaŗāki;
Kad man būtu tāds arājs,
Kāds bij mans brāleliņš.
605 [Skolas].

37801.

Tālu spīd, tālu spīd
Māsu kopts bālenīns;
Būs pašam kopējīna,
Vairs tik tālu nespīdēs.
399 [Skujenes (Pils-Skujenes) C], 15 [Alūksnes Vlk].

37802.

Voi celiņu man nabej(a),
Ceļa molas staigojūt.
Voi buoleņu man nabej(a),
Svešus ļouds cerejūt.
493 [Viļakas (Marienhauzes) Abr].

37803.

Vanadziņi, vanadziņi,
Mani balti bāleliņi;
Vai tādēļi vanadziņi,
Kad tiem balti mētelīši?
46 [Beļavas Md].

37804.

Vysur zīd lynu dryva
Zylajim zīdiņim.
Vysi muni bruoleliņi
Dzaltuonimi matiņim.
466 [Vārkavas D].

6. Brāļi saderīgi

3448.

Allaž, brāļi, dzīvojam,
Lai palika, kam palika,
Voi palika kundziņam,
Voi vecajam brālīšam.
181 [Cīravā (Cīravas pag. Azp)].

3449.

Balti bērzi, melni elkšņi
Cits pret citu locījās;
Mani balti bāleliņi
Cits pret citu klanījās.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

3450.

Buol'el'eņi, buol'el'eņi
Kai tī syla bolūdeiši;
Ļaudim l'eli breinumeņi,
Ka mes mīļi dzeivuojam.
434 [Ludzas un Abrenes apr.], 4282 [Eversmuižā (Ciblas pag. Ldz)].

3451.

Divi vien mēs bāliņi,
Abi vienu lielumiņu.
Pirksim vienus brūnus svārkus,
Abi līdzi valkāsim.
121 [Gulbenē (Md)].

- 054 -

3452.

Divi vien mēs bāliņi,
Abi vienu lielumiņu.
Velkam vienus brūnus svārkus,
Jožam vienu zobeniņu.
137 [Tirzā (Tirzas pag. Md)].

3453.

Dzīvojiet paši skaiški,
Mani balti bāleliņi;
Lai dzīvoja kā gribēja
Savadātas tautu meitas.
335 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

1. Dzīvojam pašas mīļi,
Salasītas ietaliņas;
Lai kaunās, lai baŗās
Vienas mātes auklējums.
121 [Gulbenē (Md)].

3454.

Dzīvosimi mēs, brālīti,
Kā tie ciema balodīši.
Vēl' man labu, es tev arī,
Tad būs mīļa dzīvošan'.
Ko mēs abi dabūsim,
Kad mēs ļaunu vēlēsim?
226 [Kandavā (Tl)].

3455.

Mēs bijām div' bāliņi,
Abi vienu lielumiņu,
Vienu ceļu staigājam,
Vienas domas domājam.
265 [Emburgā (Salgales pag. Jg)].

3456.

Mēs bijām div' brāliņi,
Abi vienu lielumiņu.
Vilksim abi brūnus svārkus,
Iesim pāri Daugavai.
325 [Secē (Seces pag. Jk)].

3457.

Mēs bijām div' brālīši,
Bet mēs mīļi dzīvojam:
Liekam vienu cepurīti
Katris reizi galviņāi,
Maucam vienus zābaciņus
Katris reizi kājiņāi.
156 [Vērgalē (Vērgaļu pag. Lp)].

3458.

Mēs bijām dui brālīši,
Turam vienu kumeliņu;
Jāsim katris svētu rītu
Līgaviņas lūkoties.
172 [Rāvā (Rāvas pag. Lp)].

3459.

Tā, brālīši, dzīvojam,
Tā raženi piederēja:
Pieci, seši druvā gāja,
Viens kungam tiesu deva.
181 [Cīravā (Cīravas pag. Azp)].

3460.

Tā jau mēs dzīvojam,
Div' baltie bāleliņi:
Tava sieva vietu taisa,
Mana klāja paladziņu.
6 [Annas muižā (Ķēču pag. Rg)].

7. Brāļi naidā

3461.

Eit', meitiņas, ielaižat,
Kas aiz duru baldurē.
- Tas, māmiņa, tavs dēliņis,
Kas aiz duru baldurē;
Kājas, rokas asenaiņas,
Vaigu gali asaroti.
- Ai dēliņis, mīļš dēliņis,
Kādu grēku tu darīji?
- Ai māmiņa, mīļa balta,
Es nokāvu sav' brālīti.
- Ai dēliņis, mīļš dēliņis,
Kur nu iesi, kur paliksi?
- Māte, mana mīļa māte,
Es noiešu Vāczemē.
- Dēliņš, manis mīļš dēliņis,
Kad pārnāksi apraudzīt?
- Kad sētā mieti plauks,
Kad zaļos akmentiņi.
182 [Aizputes un Kuldīgas apriņķos)].

3462.

Ej, d'ēl'eņ, t'ec, d'ēl'eņ,
Da Dīveņa noma duru.
- Es nūguoju, dat'ec'ēju
Da Dīveņa noma duru.
- Ok tu munu mīlu bārnu,
Kam tu duru natais'ēji?
- Ok tu munu mīlu muot,
Man rūc'eņas samasteitas.
- Ok tu munu mīlu bārnu,
Kaidu grāku padarēji?
- Es nūc'ertu eistu bruol'i
Ar osoju zūbin'eņu.
- Ok tu munu mīlu bārnu,
T'ev nabyut šai z'em'ēi,
T'ev īgrymt dziļumā,
Kur spal'v'eņa grimti gryma.
4271 [Rēzeknes apr.].

- 055 -

3463.

Es nocirstu bāleniņu
Ar aso zobentiņu,
Ciku vien iegādāju,
Kas māmiņai maizes dos.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

3464.

Koza kazeņu nūdoure
Kuopusteņu darzeņā;
Bruols buol'eņu nūcierta
Ar osū zūbeniņu.
331 [Augškurzemē (Il)].

1. Koza kaz'eņu nūdyur'e
Par v'eitūla žagareņu;
Puiškins puiškinu nūsyta
Par skaistū m'eitin'eiti.
4301 [Michailovā (Mērdzenes pag. Ldz)].

3465.

Nekaiš nieka nevienam
Brāļu starpas līdzināt.
Brāļi paši bārušies,
Paši labi saderēja.
185 [Lielezerē (Ezeres pag. Kld)].

3466.

Pieci, seši strazda bērni
Gul vienā(i) ligzdiņā;
Mēs bijām dui brālīši,
Katram sava istabiņa.
224 [Kabilē (Kld)].

3467.

Suņi rēja, vilki kauca:
Bārās mani bāleliņi.
Tādi suņi, tādi vilki,
Tādi mani bāleliņi.
6 [Annas muižā (Ķēču pag. Rg)].

34671.

Cērtietēs, kaunietēs,
Vecākie bāleliņi;
Man mazam uzmetiet
Pa vienam belzienam.
69 [Bikserē (Patkules pag. Md)].

8. Laba satiksme starp brāli un māsu; māsas dzīve bāliņos

3468.

Ak tu manu bāleliņu,
Tavu jauku valodiņu!
Dzirdu tevi runājam,
Trūkstos, miegu gulējusi.
36 [Rikterē (Sidgundas pag. Rg)].

3469.

Apkārt kalnu saule tek,
Sudrabiņu sijādama;
Brāļi man namu dara
Zelta kalna galiņā.
200 [Skrundā (Skrundas pag. Kld)].

3470.

Bāleniņš tiltu taisa
No ozola ziediņiem;
Dievis zina, bāleniņ,
Kuŗu ceļu es aiziešu.
111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)].

3471.

Barojam mēs māsiņas
Brāleliņa kumeliņu,
Lai tas daili vizināja
Iz baznīcu, tautiņās.
324 [Sēļpilī (Sēļpils pag. Jk)].

3472.

Brālīts man klēti dara
Baltābola kalniņā;
Citas meitas dubļus brida,
Es brien' baltu āboliņu.
208 [Ēdolē (Ēdoles pag. Vp)].

3473.

Bāliņš mani kultu cēla,
Mārša maltu aicināja;
Labāk kulti nekā malti,
Nesariebšu bāliņam.
137 [Tirzā (Tirzas pag. Md)].

3474.

Brālīts taisa augstu klēti,
Vēl augstāku pažobeli:
Tur staigāja mūs' māsiņa
Žuburainu vaiņadziņu.
2291 [Sasmakas novadā (Ārlavas pag. Tl)].

3475.

Daila meita laivu ira
Par ezeru dzie(dā)dama:
Sajutusi sav' bāliņu,
Sav' maizītes arājiņu.
41 [Stukmaņos (Pļaviņās Rg)].

- 056 -

3476.

Divi ceļi, bāleliņ,
Kuŗu iet, kuŗ' atstāt?
Ej, māsiņ, to celiņu,
Kas no kalna lejiņā.
75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)].

3477.

Divi ceļi, bāleliņ,
Kuŗu ceļu man bij iet?
Ej, māsiņa, to celiņu,
Kur rasiņa nobiruse.
110 [Cēsīs], 1181 [Dūres pagastā (Vlk)].

3478.

Dzeniet agri, ciema gani,
Notrauciet rīta rasu,
Lai jāj manis bāleliņš,
Lai kājiņas nesamirka.
134 [Sinolē (Sinoles pag. Vlk)].

3479.

Iesim, brāļ', mēs pa priekš',
Rīt' ras' slaucidam',
La nākdams mūs' māsiņ's
Rīt' ras' niredzēt'.
219 [Dzirciemā (Dzirciema pag. Tk)].

3480.

Ej gulēt, bāleliņ,
Es barošu kumeliņu;
Kundziņš dzina, tev jāiet,
Vai dieniņa, vai naksniņa.
28 [Nītaurē (Nītaures pag. Rg)].

3481.

Es ar savu bāleliņu
Ilgi naida neturēju:
Namiņā sasabāru,
Istabāi saderēju.
335 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

3482.

Es bāliņa nenicinu,
Ūdens malku dzērusēs:
Bāliņš man maizes deva,
Bāliņš lielu audzināja.
68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)].

3483.

Es brālīša kumeliņu
Rokā vedu pieguļā;
Kur baltais ābolinis,
Pavadā ēdināju.
190 [Kuldīgā].

3484.

Es brālīša kumeliņu
Uz raibīti ēdināju;
Par raibīti nebēdāju,
Ražens brāļa kumeliņš.
348 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

3485.

Es brālīša kumeliņu
Vez raibīti ēdināju:
Man brālītis jo mīļākis
Ne raibītes pūriņā.
145 [Krotē un Bunkā (Krotes un Bunkas pag. Lp)].

3486.

Es brālīša valdītāja,
Līdz brālītis sievu jēma;
Es neļāvu krogāi iet,
Brammēt savu kumeliņu.
172 [Rāvā (Rāvas pag. Lp)].

3487.

Es neietu no bāliņa,
Ar valdziņu novedama;
Egles durvis, glāžu logi,
Tie bij viegli virināt.
59 [Rūjienā (Rūjienas pag. Vlm)].

3488.

Es savai māsiņai
Liepas koka milnu taisu,
Lai rociņas nisagrauza,
Lai nidila gredzeniņi.
302 [Rundālē (Rundāles pag. B)].

1. Es savai māsiņai
Tēraudiņa dzirnus kalu;
Liepu koka milnu liku,
Lai nedila gredzentiņš,
Sudrabiņa gredzentiņš
Dimantiņa actiņām.
279 [Skursteņu muižā (Sesavas pag. Jg)], 362 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

3489.

Es savai māsiņai
Zāģu dēļu klēti taisu,
Lai vējiņš cauri pūta,
Lai pūriņš nepelēja.
335 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē], 228 [Oktē (Vandzenes pag. Tl)], 246 [Lestenē (Lestenes pag. Tk)], 2791.

1. Es savām māsiņām
No niedrīšu klēti daru,
Lai vējiņš cauri pūta,
Lai pūriņi nepelēja.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)], 408 [Krustpilī, Unguros un Stukmaņos (Krustpils, Ungurmuižas D un Pļaviņu Rg pag.)].

- 057 -

2. Bāliņš manim klēti dara
Baltābola kalniņā,
Lai vējiņš cauri pūta,
Lai pūriņš nepelēja.
107 [Vietalvā (Vietalvas pag. Md)].

3490.

Es savam bāliņam
Dābuliņa vietu taisu,
Dābuliņa vietu taisu,
Rožu klāju paladziņu.
324 [Sēļpilī (Sēļpils pag. Jk)].

3491.

Es savam bāliņam
Pusciemata turētāja:
Otarnīca, darbenīca,
Kunga rijas kūlējiņa.
126 [Kroņa Lejas pagastā (Lejasciema pagastā Vlk)].

3492.

Es savos bāliņosi
Ilgas dusmas neturēju:
Vienu vārdu ļaunu teicu,
Otru labu atbildēju.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

3493.

Es sacīju bāliņiem:
Brūnu svārku nenesat,
Nesat gaŗu naudas maku,
Braucat resnu kumeliņu.
120 [Gaujienā (Gaujienas pag. Vlk)].

3494.

Gana balti liepas galdi,
Vēl es baltus balināju:
Gan es augu gan slavena,
Vēl bāliņi slavenāja.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

1. Jo baltāki brāļi gāja,
Jo baltākus balināju;
Jo slavena es uzaugu,
Jo bāliņi uzslavēja.
325 [Secē (Seces pag. Jk)].

3495.

Ir brāļam laba māsa
Par visām māsiņām:
Man pie vārtu aiztecēja,
Man nojūdza kumeliņu.
86 [Ļaudonā (Ļaudonas pag. Md)].

3496.

Izza-liela-lielījos,
Izza-prāva-prāvījos
Sava brāļa istabā,
Kā lielā ērbēģī.
401 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

3497.

Kad man būtu līgaviņa
Kā māsiņa zeltānīte,
Kas tecētu nakstvidū
Iz avotu ūdentiņa.
324 [Sēļpilī (Sēļpils pag. Jk)].

3498.

Ka man tāda līgaviņa
Kā māsiņa dzeltānīte!
Man bij tādi kājas auti
Kā ļaudīm goda krekli.
41 [Stukmaņos (Pļaviņās Rg)].

3499.

Kad man tāda līgaviņa
Kā māsiņa dzeltānīte,
Ne es vilku melna krekla,
Ne dubļainu kāju autu.
88 [Liezerē (Liezeres pag. Md)].

34991.

Kaut man tāda līgaviņa
Kā māsiņa zeltenīte:
Izkūlusi, malti gāja,
Samalusi, druviņā.
335 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

3500.

Ka man tāds arājiņš
Kā jaunais bāleliņš,
Es neriestu mūžiņā
Vienas gaužas asariņas.
75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)].

3501.

Kam, bāliņi, audzināji
Zaļu birzi sētmalī?
Māsiņām audzināju,
Kur gulēt dienvidiņu.
98 [Praulienā (Praulienas pag. Md)].

3502.

Kas godiņu godinātu,
Kas slavīti sludinātu,
Kam māsiņas neaugušas
Baltajam bāliņam.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

- 058 -

3503.

Kaut man tāds arājiņš
Kā jaunais bāleliņš,
Ik dieniņas es valkātu
Smalku, baltu linu kreklu.
74 [Dzelzavā (Dzelzavas pag. Md)].

3504.

Klaus', māsiņ, mana vārda,
Ej manā druviņā,
Es tev būšu līdzināt
Tautu galda galiņā.
111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)].

3505.

Klausi mani, tu māsiņa,
Klausi manu līgaviņu;
Savu tiesu es tev došu,
Savu mana līgaviņa:
Es tev došu kaltus ratus,
Divi bēri kumeliņi,
Dos tev mana līgaviņa
Divu bēru vezumiņu.
200 [Skrundā (Skrundas pag. Kld)].

3506.

Lai māsiņa gana liela,
Kaunies maza bāleniņa:
Bāliņš līda istabā,
Celies, krēslu sēdējusi.
73 [Dzērbenē (Dzērbenes pag. C)].

1. Es māsiņa vecākā
Kaunos jauna bāleliņa:
Ceļos, krēslā sēdēdama,
Atsēdinu bāleliņu.
451 [Viskaļos, Kokneses draudzē (Viskaļu pag. Rg)].

3507.

Lai smejas, kas gribēja,
Es ar svešu nerunāju;
Es runāju ar bāliņu,
Ar bāliņa līgaviņu.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

3508.

Līdz es tapu pie žodziņa,
Tūlīn manim ēna bija;
Līdz satapu bāleliņu,
Tūlīn jauka valodiņa.
173 [Rokaišos (pie Aizputes Azp)].

3509.

Lietiņš māsiņ' i nolija
Lielajā līdumā;
Žēl palika brāliņam,
Kam nejūdza kumeliņu.
324 [Sēļpilī (Sēļpils pag. Jk)].

3510.

Māsa viena, māsa otra,
Kuŗai devu ļaunu vārdu?
Abas krekliņ' i velēja,
Abas sauca bāleliņu.
335 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

3511.

Māsiņ manu daiļaudzīti,
Kur bij man tevi likt?
Žēl otram atdodot,
Žēl pašam maldinot.
379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

1. Viena pate man māsiņa
Kā zīlīte zariņā;
Žēl man dot tautiņās,
Žēl pašam maldināt.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

3512.

Māsiņai zirgu devu,
Pats tecēju kājiņām:
Labāk manas kājas mirka,
Ne māsiņas ielociņi.
324 [Sēļpilī (Sēļpils pag. Jk)].

3513.

Mēnesīts zvaigznes skaita,
Vai ir visas vakarā;
Māsiņ' skaita bāleliņus,
Vai ir visi vakarā.
48 [Alojā un Lielsalacā (Alojas un Salacas pag. Vlm)].

3514.

Mēs bijām div' māsiņas,
Divi mūsu bāleliņi;
Kad atnāca svēta diena,
Katra savu puškojam.
379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

3515.

Mīļi mani bāleniņi
Mīļi mani audzināja:
Nezināju kunga riju,
Kunga govju laidariņu.
161 [Alšvangā (Alšvangas pag. Azp)].

3516.

Mirdzēt mirdz ezeriņš
Sīkajām raudiņām;
Tā mirdzēja brāļa sēta
Mazajām māsiņām.
75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)].

- 059 -

3517.

Mirdzēt mirdz jūriņā
Simtu mazu raudaviņu;
Tā mirdzēja brāļa sēta,
Māsiņām staigājot.
42 [Suntažos (Suntažu pag. Rg)].

3518.

Ne ar vienu nevedās
Mana jauka valodiņa;
Ar bāliņu vien vedās,
Ar bāliņa līgaviņu.
38 [Siguldā (Siguldas pag. Rg)].

3519.

Nepūtieti, ziemas vēji,
Gana vēju pūtējiņu;
Nerājati, bāleliņi,
Gana tautu rājējiņu.
111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)].

3520.

No saknītes lazda zied
Līdz pašai virsonei;
No sirsniņas māsa mīl
Baltajam bāliņam.
64 [Valmierā (Valmieras pag. Vlm)].

1. Sarkanajis āboliņis
No kātiņa vien ziedēja;
Māsa savus bāleliņus
No sirsniņas vien mīlēja.
173 [Rokaišos (pie Aizputes Azp)].

3521.

Ozoliņš zīļu raud,
Kas ozola paša raud?
Māsa raud bāleliņa,
Kas māsiņas pašas raud?
17 [Ķēčos (Ķēču pag. Rg)], 42 [Suntažos (Suntažu pag. Rg)], 137 [Tirzā (Tirzas pag. Md)], 407.

3522.

Par poriem, par mežiem
Uz saviem brāliņiem;
Uz tautām es neietu
Ne pa liepu lapiņām.
401 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

3523.

Palīdzēju māsiņai (māsiņām),
Ko varēju palīdzēt:
Devu savu kumeliņu
Rožu dārzu noecēt.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)], 73 [Dzērbenē (Dzērbenes pag. C)], 91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)], 107 [Vietalvā (Vietalvas pag. Md)], 1181 [Dūres pagastā (Vlk)], 190 [Kuldīgā], 264 [Džūkstē (Džūkstes pag. Jg)].

3524.

Piecas egles, piecas priedes,
Visas vienu gaŗumiņu;
Pieci brāļi, piecas māsas,
Visiem viens padomiņš.
16 [Kastrānē (Kastrānes pag. Rg)].

3525.

Piecas, sešas mēs māsiņas,
Viens pats mūsu bāleliņš;
Uz tā paša skatāmies
Kā uz zaļa ozoliņa.
74 [Dzelzavā (Dzelzavas pag. Md)].

3526.

Pušu kožu kodoliņu,
Pusi devu brāliņam;
Man brāliņis pusi deva
No tā liela tīrumiņa.
322 [Saukā (Saukas pag. Jk)].

3527.

Raudādama nostāvēju
Liela ceļa maliņā:
Redzu savu brāleliņu
Gaŗu ceļu aizejot.
324 [Sēļpilī (Sēļpils pag. Jk)].

1. Aiz upītes balta migla,
Kas to miglu samigloja?
Rauda mazas māsiņas,
Brālīts iet svešumā.
335 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

3528.

Redz, kur koši piederēja,
Brālīts māsu vizināja;
Piebrauc vienu ievas krūmu,
Appuškoja kumeliņu.
226 [Kandavā (Tl)].

1. Neviens mīļi tā nebrauca,
Kā brauc brālis ar māsiņu:
Kur redzēja ievu krūmus,
Tur piegrieza kumeliņu,
Tur piegrieza kumeliņu,
Lai māsiņa puškojās,
Lai māsiņa puškojās
Baltiem ievu ziediņiem.
241 [Blīdienē (Blīdienes pag. Tk)].

3529.

Saucin sauca aiz upītes,
Vai sauc mani bāleliņi:
Pāri brist dziļš ūdens,
Apkārt liels līkumiņš.
137 [Tirzā (Tirzas pag. Md)].

- 060 -

3530.

Saucin sauca aiz upītes,
Vai sauc tautas, vai bāliņi?
Ja sauc tautas, celšu laivu,
Ja bāliņi, kumeliņu.
400 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

3531.

Žēl bitīt' to ziediņ',
Ko nonese kamenīts;
Žēl māsiņ' tā bāliņ',
Kur uzauge vienā viet'.
133 [Palsmanē (Palsmaņa pag. Vlk)].

3532.

Šogad līksma, citu gadu
Baltajos bāliņos;
Tai trešā gadiņā
Še es līksmu neturēšu.
400 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

3533.

Sēd, māsiņa, kamanās,
Es tev, viegli vizināšu;
Ka paņemu tautu meitu,
Tad es gauži noraudāju.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

3534.

Zirgu zviedzošu pazinu,
Bāleniņu runājot;
Kā man bija nepazīt
Vienas mātes auklējuma?
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

3535.

Spodra saulīt' i lēkdama,
Jo spodrāka rietēdama;
Līksma māsiņ' i augdama,
Jo līksmāka dzīvodama.
324 [Sēļpilī (Sēļpils pag. Jk)].

3536.

Strauja strauja upe tek,
Jo tā strauja, jo olaiņa;
Maza maza man māsiņa,
Lai tā maza, bet tikuse.
170 [Lielnīkrācē (Nīkrāces pag. Azp)].

3537.

Tec, upīte, gana strauji,
Sit putiņas maliņā;
Audz, māsiņa, gana liela,
Kaunies maza bāleliņa.
137 [Tirzā (Tirzas pag. Md)].

3538.

To skaliņu dedzināju,
Kuris man gaiši deg;
To bāliņu zadināju,
Kuŗam jauka valodiņa.
309 [Biržos (Biržu pag. Jk)].

3539.

Trīs gadiņus es puškoju
Sava brāļa istabiņu:
Vienu gadu ar skujām,
Otru gadu ar kalvām,
Tai trešā gadiņā
Ar rozēm, magonēm.
2291 [Sasmakas novadā (Ārlavas pag. Tl)].

3540.

Trīs māsiņas dzeini nesa
Ap resno ozoliņu,
Ir tad vēl nepanāca
Viena maza bāleliņa.
325 [Secē (Seces pag. Jk)].

3541.

Tu, bāliņ, gan domāji,
Ka man tevis žēl nevaid;
Cik es tevi iedomāju,
Tik es gauži noraudāju.
424 [Barkavas pag. Rz].

3542.

Tu, māsiņ, rakstītāja,
Norakst' manu nēzdodziņu,
Kur es acis noslaucīšu,
Pēc tevim raudādams.
216 [Ventspilī].

3543.

Uz bāliņa raudzījosi
Kā uz zaļa ozoliņa,
Kur tas savu kāju spēra,
Kādu laida valodiņu.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

3544.

Viena pate magonīte
Kliņģerīšu dārziņā;
Viena pate es māsiņa
Bāleliņu sētiņā.
931 [Meirānos (Meirānu pag. Md)].

3545.

Viens pats man bāleliņš
Kā tas rīta auseklīts;
To saņēmu, to pavadu
Ar jauko valodiņu.
75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)], 335 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē], 424 [Barkavas pag. Rz].

- 061 -

3546.

Visi mazi avotiņi
Ik vakara miglu meta;
Visi mazi bāleliņi
Mīļu tura sav' māsiņu.
197 [Sātiņos (Sātiņu pag. Kld)].

3547.

Cerē bite ozoliņu
I purviņa maliņā;
Cerē māsa bāleliņu,
I tautās aizgājuse.
137 [Tirzā (Tirzas pag. Md)].

37805.

Adu cimdus, adu zeķes,
Gaidu sava bāleliņa;
Nu ir cauri cimdi, zeķes,
Bāleliņa nesagaidu.
147 [Jaunlaicenes Vlk].

37806.

Aizsūtītu brālēliņam
Divi pāri skaistu zeķu;
Divi pāri skaistu zeķu,
Pieci pāri mīkstu cimdu.
605 [Skolas].

37807.

Aiz kalniņa ezeriņš,
Aiz azara muomuliņ',
Brystum puori - dziļš yudins,
Apleik lels leikumiņš.
143 [Jāsmuižas D].

37808.

Atsasādu, kur gribēju,
Bruoļeļiņa ustobā
Vai sūlāi, vai krāslā
Vai galdiņa galiņā.
466 [Vārkavas D].

37809.

Bruolīši, muni bruolīši,
Pīdūdit maņ padūmiņa;
Pi jyusu muna māmiņa,
Padūmiņa devējiņa.
285 [Nirzas (Nerzas) Ldz].

37810.

Bērziņš auga pie bērziņa,
Cērpiņš bērzu starpiņā;
Brālīts auga pie brālīti
Māsiņ' brāļu starpiņā.
188 [Klosteres (Klosteres-Aizputes) Azp].

37811.

Cērpiņš auga pie cērpiņa,
Grezna puķe starpiņā;
Brālīts auga pie brālīša,
Māsa brāļu starpiņā.
183 [Kazdnagas Azp].

1. Cērpiņš auga pie cērpiņa,
Vidū auga grazna puķe;
Stāv tautietis ar brālīti,
Vidū manis vaiņadziņis.
214 [Lažas Azp].

37812.

Bruoleliņi, bruoleliņi,
Kai tī syla bolūdīši;
Ļaudim leli breinumiņi,
Ko mes mīli dzeivuojom.
579 [Viļāni Rz apr.].

37813.

Brālīts man klēti dora
Boltābola kalniņā,
Lai es bolta vien staigāju
Kā boltais āboliņš.
3 [Adulienas Md].

37814.

Brālis mani mīļi tura,
Es brālīti vēl mīļāki;
Brāli sūtu mieraugos (vietraugos),
Līdzi jemšu panākstos.
39 [Bārtas Lp].

37815.

Brāļi manim brakutaiņi,
Māsas manas kā liepiņas;
Es īstā brāļu māsa,
Kā rozīte dārziņā.
184 [Ķēču Rg].

37816.

Cyukys silis naizēdja,
Ka ar kuoju naīspēŗa;
Bruoļi ols naizdzēŗa,
Kad muosiņas naprasēja.
51 [Bērzpils (Domopoles) Abr].

37817.

Da zemienei lazda zied
Sarkaniem ziediņiem;
Da sirdei māsa mīl
Baltajam bāliņam.
241 [Lubānas Md].

- 062 -

37818.

Divi man bāleniņi,
Ne vienu labumiņu:
Uz jauno ciemā gāju,
Uz veco padomā.
373 [Sarkaņu Md].

37819.

Dod, Dieviņi, man spēciņu
Līdz citami rītiņam;
Es savāmi māsiņāmi
Tēraudiņa dzirnus kalu;
Tēraudiņa dzirnus kalu,
Lai nedila gredzentiņis.
599 [Kurzeme].

37820.

Ej, bruoliņi, tu pec maņa,
Tu jau ļauna nadzierdēsi;
Es tev vēļu vysu lobu,
Vyslobuoku tāva meitu.
143 [Jāsmuižas D].

37821.

Ekur skaista driķu druva,
Kaut tā manim piederētu;
Ekur skaista līgaviņa,
Kaut māsiņa nebijusi.
146 [Jaungulbenes Md].

37822.

Es grib' sovu buoļiļeņu
Ilgi redzēt napracātu:
Ik vokoru vītu taisu,
Boltus kluoju paladzeņus,
Lai nasoka buoļiļeņš,
Ka nav vītas taisītuojas.
605 [Skolas].

37823.

Es mīl' savu bāleliņu,
Tā kā rožu pumpuriņu;
Man' bāliņš tā mīlēja,
Kā to ciema zeltainīt'.
378 [Seces Jk].

37824.

Es neiešu rugājā,
Rugājā kājas bada;
Es neiešu tautiņās,
Laba dzīve bāliņos.
605 [Skolas].

37825.

Es savam bāliņam
Visu labu novēlēšu:
Pilnu pūru zelta naudas,
Līgaviņu piedavām.
605 [Skolas].

37826.

Es savam brāliņam
Labu vien tam vēlēju,
Viņš man labu ar vēlēja
Aiziedams tautiņās.
605 [Skolas].

37827.

Es uzaugu bāliņosi,
Kā vienosi ozolosi:
Savas dienas es uzaugu,
Ļauna vārda nedzirdēju.
355 [Rucavas Lp].

37828.

As izaugu pi bruoleiša
Zylačeišu videņāi;
Kad izaugu lela mjaita,
Tautys saucja: zylaceit!
50 [Bērzgales (Kuļņēvas-Labvāržu) Rz].

37829.

I derēt piederēja
Div' māsiņas bāliņos:
Viena līdzi druviņā,
Otra nesa launadziņu.
545 [Krustpils D apr.].

1. Piederēt piederēja
Trīs māsiņas bāliņos:
Divas gāja druviņā,
Trešā nesa launadziņ(u).
217 [Lejasciema (Lejas) Vlk].

37830.

Ikur koši piederēja,
Brālīts māsu vizināja;
Brāļam zīle uz kumeļa
Māsai roze rociņā.
605 [Skolas].

37831.

Juoneiti, bruoleiti,
Es tava muoseņa.
Tu muns bruoleits,
Tu muna muoseņa.
Juosim obi tauteņuos,
Juosim obi pīguļā.
170 [Kapiņu D].

37832.

Ka man byutu taids tautīts,
Kaids man beja buolileņš;
Pats aizguoja kultu, moltu,
Maņi atstuoja paguļēt.
605 [Skolas].

- 063 -

37833.

Kab man taida ļaudoviņa,
Kai muosiņa, dzaltonīte;
A ni vīnam naatdūtum,
Ni par zalta gabaliņu.
605 [Skolas].

37834.

Kam man ieti tautiņās,
Kas man trūka bāliņos?
Šūnām māršas maizi cepa,
Mediem brāļi alu dara.
215 [Lēdmanes Rg].

37835.

Kas varēja malnys jyurys
Bez dybyna saredzēt?
Kas varēja maņ atškiert
Nu boltūs bruoleleņu.
143 [Jāsmuižas D].

37836.

Kas kait manim nelaipot -
Līka liepa, līks ozolis;
Kas kait manim nedzīvot -
Mīļa māsa, mīļš brālīts.
605 [Skolas].

37837.

Līdz ceļiem dubļus bridu,
Brāļa darbus darīdama;
Tautu dēļ es neietu
I sausāmi kājiņām.
241 [Lubānas Md].

37838.

Da ceļim pūru brydu
Leidz sovim buoleņim:
Es atrodu buoleņus
Staigna pūra vidiņā.
357 [Rudzētu D].

37839.

Māsiņ, mana jaunākā,
Tu staigāji raudādama:
Tev kājiņas nosalušas,
Rīta rasu bradājot.
605 [Skolas].

37840.

Muosenis, munys laseitis,
Pakaļāi palykuš(a)s;
Taidu laseišu narodu,
Ni cytā maleņā.
247 [Makašānu Rz].

37841.

Māsiņ, tavu labu dzīvi
Baltajos bāliņos:
Nedzirdēju ļaunu vārdu,
Ne darbiņa niecinot.
239 [Lizuma C].

37842.

Muosiņ' vīna aiz yudiņa,
Utra yudins maliņā;
Da vīnaji laivu dzynu,
Da ūtraji kumeliņu,
Da trešaji tautu dālu
Rakstītomi komonom.
489 [Vidsmuižas (Vidsmuižas, Gaļānu) Rz].

37843.

Māte mīļa, māsa mīļa,
Abas vienu mīļumiņu;
Mātei pirku zelta brilli,
Māsai zelta vaiņadziņu.
188 [Klosteres (Klosteres-Aizputes) Azp].

37844.

Mes esam augušas
Ko vīnas zeilītes:
Uz vīna kūciņa,
Uz vīna zariņa.
36 [Balvu Abr], 228 [Liepnas (Lipnas) Abr].

37845.

Mīļš manis bāleliņis,
Mīļas mātes auklējums;
Mīļi mani uzrunāja,
Mīļ' aizveda tautiņās.
48 [Bērzaunes Md].

37846.

Mīli, mīli tēvu, māti,
Vēl mīļāki brāli, māsu.
Brālis mīļš, kad tautās neiet,
Māsiņa visu cauru mūžu.
605 [Skolas].

37847.

Neviens daiļi tā nebrauc,
Kā brauc brālis ar māsiņu:
Seši sirmi vērzeļoti,
Trīs kamanu turētāji.
605 [Skolas].

37848.

Neviens man's tā nemīl,
Kā mīl mani bāleliņi;
Tautiešiem platas acis,
Tie jau mani nemīlēja.
127 [Grostonas Md].

- 064 -

37849.

Paleidzēju muosiņom,
Kū varēju paleidzēt:
Paleidzēju rūzes sēt,
I mogyunes izrevēt.
35 [Baltinavas Abr].

37850.

Palīdzēju bāliņam,
Ko varēju palīdzēt:
Devu labu padomiņu,
Līgaviņu meklējot.
241 [Lubānas Md].

37851.

Paši brāļi sav' māsiņu
Mazu cēla lielumā:
Ielikuši vīzītē,
Pa sētsvidu vizināja.
281 [Neretas Jk].

37852.

Pie krūmiņa es tecēju,
Krūmiņš mana paēnīte;
Pie brālīša galvu glaudu,
Brālīts tautu rājējiņš.
378 [Seces Jk].

37853.

Puķīt, tavu baltu ziedu,
Māla kalna galīnā;
Meitīn, tavu mīļu sirdi,
Baltajos bālīnos.
192 [Kosas C].

37854.

Pyut, vējeņi, kai mežā
Munā cauna capurī;
Sēdi, muoseņa, pi maņa,
Kai pi zaļa ūzuleņa.
326 [Preiļu D].

37855.

Sav' brālīti mīļi turu,
Kā baltaju linu sauju;
Kad tautiņas pūru pras(a),
Parādīšu bāleliņ(u).
546 [Kuldīga Kld apr.].

37856.

Silta, silta saulīte
Kambara galā;
Nāc, mana māsiņa,
Sildīties.
42 [Bauskas B].

37857.

Siermi zyrgi buoļeņam,
Vēļ siermuoki tautīšam;
Loba dzeive pi buoļeņa,
Vēļ lobuoka tauteņuos.
605 [Skolas].

37858.

Skaista augu meitenīte
Ne, puisīti, tevis dēļ;
Skaista augu maizītē
Pie labā bāleliņa.
545 [Krustpils D apr.].

37859.

Sprēžu vylnas kūdeļiņu,
Gaidu sova bruoleliņa;
Ni sasprēžu kūdeļiņas,
Ni sagaidu bruoleliņa.
605 [Skolas].

37860.

Tas mans brālītis,
Kas mani ballo.
Par tevi trīs gadi
Dieviņu lūgšu:
Lai to vējiņš nekūcināja,
Lai to saulīte nebalināj'!
546 [Kuldīga Kld apr.].

37861.

Tik siliņa garumiņa,
Tik siliņa plotumiņa;
Tik vīn man lobas dzeives,
Kai sovūs bruoliņūs.
446 [Ukru Jg].

37862.

Trīs kociņi vien nolūza
Dižā vēja brāzienā;
Trīs māsiņas vien raudāja
Sava īsta bāleliņa.
202 [Kurmāles Kld].

37863.

Vai, baltais āboliņš,
Pāraugs tevi purva zāle;
Vai jaunais bāleliņ,
Norās tevi tautu meita.
605 [Skolas].

37864.

Vai tautās tāda dzīve,
Kā līgavas brālīšos?
Vai alksnim tāda lapa,
Kā jaunam bērziņam?
605 [Skolas].

- 065 -

37865.

Vārna kliedza ozolā,
Otru vārnu gaidīdama;
Māsa cepa plācenīti,
Otru māsu gaidīdama.
545 [Krustpils D apr.].

37866.

Viena pati man māsiņa,
Zirņu ziedu greznumiņu;
To es dodu tautiņās,
Pats palikšu sētiņā.
443 [Turlavas Kld].

37867.

Visi mani bāleliņi
Pār novadu aizgājuši;
Svelpju reizi, svelpju otru,
Nu ir visi atpakaļ.
228 [Liepnas (Lipnas) Abr].

9. Savstarpēji pārmetumi

a) Māsa žēlojas par brāļa skopumu

3548.

Ai bāliņi, ai bāliņi,
Vai es tava kalponīte?
Nosvērdams linus devi,
Gadiem pirki villainīti.
68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)].

3549.

Ai bāliņi, ai bāliņi,
Vai es tava kalponīte?
Tu man devi linu podu,
Ūdenī mērcēdams.
19 [Koknesē (Kokneses pag. Rg)], 34 [Plāterē (Plāteres pag. Rg)], 41 [Stukmaņos (Pļaviņās Rg)], 77 [Gulberē (Liezeres pag. Md)], 101 [Rankā (Rankas pag. C)], 107 [Vietalvā (Vietalvas pag. Md)], 111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)], 121 [Gulbenē (Md)], 125 [Jaunlaicenē (Jaunlaicenes pag. Vlk)], 1253 [Kroņa Laicenē], 137.

3550.

Aizzamirsa, aizzamirsa
Brāļ' autiņš nevelēts;
Aizzamirsa bāliņam
Rīgā mēļu villainīte.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

3551.

Brāļi mani bajāriņi,
Es māsiņa nabadzīte:
Brāļi manim kronu kala
No tērauda pakaviņa.
201 [Snēpelē (Snēpeles pag. Kld)].

3552.

Brāļi, manu linu podu
Ar svariem nesveriet;
Gribu labu pavalkāt,
Labu likt pūriņā.
42 [Suntažos (Suntažu pag. Rg)].

3553.

Brālis man galvu glauda:
Neej, māsa, šoruden!
Ietin iešu, nepalikšu,
Brālītim spītēdama,
Kādēļ brālis man nepirka
Baltu zīļu vainadziņu,
Baltu zīļu vainadziņu,
Pāri zelta gredzentiņu.
281 [Ūziņos (Jēkabnieku pag. Jg)].

3554.

Brālis mani māsu sauca,
Voi ļaudīm piedzirdot;
Nev' manā rociņā
Brāļa pirkta gredzeniņa.
143 [Bārtā (Bārtas pag. Lp)].

3555.

Brālīš' man, mazajam,
Ķēžu jostu kaldināja;
Būt' brālīši nokaluši,
Nu pieder valkājam.
208 [Ēdolē (Ēdoles pag. Vp)].

3556.

Druvā man saule lēca,
Druvā saule norietēja,
I tad vēl bāliņam
Dārga mēļu villainīte.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

3557.

Es savam bāliņam
Lielu kaunu padarīju:
Es aizsēdu aiz galdiņa
Ar vītola vainadziņu.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

3558.

Es savam brāliņam
Pate kaunu padarīju:
Stiebru jostu apsajožu,
Mētru liku vainadziņu.
324 [Sēļpilī (Sēļpils pag. Jk)].

- 066 -

3559.

Es vidū, es vidū
Ar vītola vainadziņu,
Visapkārti bāleliņi
Caunotām cepurēm.
Protiet kaunu, bāleliņi,
Pērkat rožu vainadziņu.
206 [Kuldīgas apriņķī].

3560.

Es vīzītes nodarīju,
Bāliņš auklas nenovija;
Tas nebija mans kauniņš,
Tas bij mana bāleliņa.
379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

3561.

Es vīzītes nosapinu,
Brāļi auklu nenovija;
Pāriet manim šo āriņu
Basajām kājiņām.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

3562.

Gana gāju, gan tecēju,
Gan klausīju bāleliņu,
Tāpat sedzu raudādama
Nelocītas villānītes.
1311 [Apē (Vlk)].

3563.

Kādu skauģu vēl vajaga,
Kā to manu bāleliņu:
Tēvs man deva linu zemi,
Viņš apsēja auziņām.
224 [Kabilē (Kld)].

1. Labi, labi, bālelīni,
Kad jūs man tā darāt:
Tēvs man deva linu zemi,
Jūs sējāt auzīnām;
Kad auzīnas vairs neauga:
Še, māsīna, linu zeme.
164 [Dunalkā (Dunalkas pag. Azp)].

3564.

Ko jūs mun iedevāt,
Bagātie bāleniņi?
Baltu vistu iedevāt,
To apēda vanadziņš.
88 [Liezerē (Liezeres pag. Md)].

3565.

Laba biju bāliņam,
Kad iedama druviņā;
Kad prasīju gājumiņu,
Tad paliku naidenīca.
92 [Mārcienā (Mārcienas pag. Md)].

3566.

Labāk mana vīze plīsa,
Nekā mana aukla trūka:
Pate vīzes i nopinu,
Brāļi auklas nenovija.
324 [Sēļpilī (Sēļpils pag. Jk)].

3567.

Man bāliņš linus deva,
Linu šķiedras skaitīdams;
Kam, bāliņ, neskaitīji,
Cik solīšu vasarā?
137 [Tirzā (Tirzas pag. Md)].

3568.

Piemiņām, pasakām
Māsa auga bāliņos:
No tāsīm kreklu šuva,
No astriem cimdus ada.
120 [Gaujienā (Gaujienas pag. Vlk)].

3569.

Pieci, seši bāleliņi,
Māsai pliks vēderiņis!
Metam naudu, bāleliņi,
Ģērbsim māsas vēderiņu.
190 [Kuldīgā].

3570.

Zābakoti, zābakoti
Mani balti bāleliņi;
Es vidūi, es vidūi
Ar tām kārkla vīzītēm.
172 [Rāvā (Rāvas pag. Lp)].

3571.

Saka mani bāliņos
Cala jostiņ' valkājot;
Diega jostiņ' i valkāju,
Žagariņu vainadziņu.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

3572.

Šo vasaru bāliņami
Par patenci vien dzīvoju;
Citu gadu nedzīvošu
Ne par zeltu, sudrabiņu.
226 [Kandavā (Tl)].

3573.

Tēva lini, mātes lini,
Kur, bāliņi, mani lini?
- Tur, māsiņa, tavi lini,
Tautu dēla tīrumā.
279 [Skursteņu muižā (Sesavas pag. Jg)].

- 067 -

1. Tēvam lini, mātei lini,
Kur, bāliņi, mani lini?
- Māsiņ, tavi linu lauki
Tautu dēla tīrumā. -
Tēvam kreklis, mātei kreklis,
Kur, māsiņa, man būs kreklis?
- Bāliņ, tavi linu krekli
Tautu meitas pūriņā.
303 [Svitenē (Svitenes pag. B)].

3574.

Trīs gadiņi bāliņam
Kā par velti kalpojuse:
Viņš man deve linu podu,
Ūdenī mērcēdams.
69 [Bikserē (Patkules pag. Md)].

3575.

Vidū brāļu vien stāvēju
Ar vītola vainadziņu;
Protat godu, bāleliņi,
Liedināt sudrabiņa.
181 [Cīravā (Cīravas pag. Azp)].

b) Māsa gaužas par dažādām pārestībām no brāļa puses un solās atspītēt

3576.

Ak tu manu bāleliņ,
Kam tu manim tā darīji?
Rikšus laidi kumeliņu,
Pamet' mani celiņā.
216 [Ventspilī].

3577.

Asarīti, bāleliņu,
Nedzer manu asariņu,
Gan ir man tautiņās
Asariņu dzērējiņi.
141 [Vijciemā (Vijciema pag. Vlk)].

3578.

Brāļi māsu maisā bāza,
Sliktu māsu dēvēdami;
Bāziet, brāļi, ja gribat,
Galvu ārā atstājat.
70 [Briežos (Skujenes pag. C)].

3579.

Brāļi, maizes neliedziet
Tai vienai māsiņai.
- Māsai maize birzīs (birzē) auga,
Tautās maizes arājiņš.
137 [Tirzā (Tirzas pag. Md)].

3580.

Brālis liels, es mazāka,
Es par brāli nebēdāju;
Ne man brālis maizi deva,
Ne, mazāku, audzināja.
186 [Gaiķos (Gaiķu pag. Kld)].

3581.

Bālīts maizes man nedeva,
Saka, art neejot.
Gan redzēsi, bāleliņ,
Cik ars tava līgaviņa.
28 [Nītaurē (Nītaures pag. Rg)].

3582.

Bāliņš saka uz māsiņu:
Ko māsiņa labu dara?
Gan, bāliņi, atradīsi,
Ko būs laba darījusi.
28 [Nītaurē (Nītaures pag. Rg)].

1. Bāliņš saka uz māsiņu:
Ko māsiņa laba dara?
Gan, bāliņi, atradīsi,
Ko būs laba darījuse:
Atradīsi rīta māli
Vakarēju likumiņu.
17 [Ķēčos (Ķēču pag. Rg)].

3583.

Darbos vien, darbos vien,
Kas manā gājumā?
Brālim labi, māršai labi,
Man tas dubļu bridumiņš.
267 [Kalnamuižā (Tērvetes pag. Jg)].

3584.

Dari, dari, bāleliņi,
Gan es tev atdarīšu:
Aiz vārtiem krēslu celšu,
Tur es tevi sēdināšu.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)], 318 [Lindes Birzgalē (Birzgales pag. Rg)].

3585.

Dari, dari, bāleliņ,
Gan es tevim atdarīšu:
Atstāš' tavu līgaviņu
Vienu pašu druviņāi.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

3586.

Dari, dari, bāleliņ,
Gan es tev atdarīšu:
Es aiziešu tautiņās
Pašā darba laiciņā;
Ņemš' telīti, ņemš' aitiņu,
Ņemš' māsiņu ganītāju.
100 [Rāmuļos (Rāmuļu pag. C)].

- 068 -

3587.

Dari, dari, bāleliņi,
Gan es tevim atdarīšu,
Gan es tavu kumeliņu
Pie baznīcas palaidīšu.
267 [Kalnamuižā (Tērvetes pag. Jg)].

3588.

Dari, dari, bāleliņi,
Gan es tev atdarīšu,
Gan es tev atdarīšu
Tautu galda galiņā:
Citiem kāršu linu dvieli,
Tev pakulu skārtelīti.
216 [Ventspilī].

3589.

Dari, dari, bālelīnu,
Gan es tev atdarīšu:
Saticīšu celīnā,
Grūdīš' ceļa malīnā.
49 [Jaunatē (Vecates pag. Vlm)].

3590.

Dari, dari, bāleliņ,
Gan es tevim atdarīšu:
Tev krekliņa nevelēšu,
Kumeliņa nesedlošu.
1311 [Apē (Vlk)].

3591.

Dari, dari, brāleliņ,
Pacietīšu, ko darīji,
Pacietīšu, ko darīji,
Atdarīšu dzīvodama.
325 [Secē (Seces pag. Jk)].

3592.

Delverīt(i), bāleliņ,
Nevar' tevi novaldīt.
Nedod Dievs mūdiņā
Tāda mana arājiņa.
379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

3593.

Dod, Dieviņ, man zirdziņu,
Dod, Laimiņ, arājiņu;
Es būt' badu nomiruse
No bāliņa arumiņa.
69 [Bikserē (Patkules pag. Md)].

3594.

Ēdu pate, dev' otram,
Brāļa maizes netaupīju:
Tikpat mani bāleliņi
Pa vārtiem pavadīja.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

3595.

Eita, brāļi, lūkojiet,
Kur jūs tādu dabūsiet,
Kas neēda, kas nedzēra,
Kas miedziņa negulēja.
Vējš neēda, vējš nedzēra,
Ūdens miega negulēja.
126 [Kroņa Lejas pagastā (Lejasciema pagastā Vlk)].

3596.

Es negribu to darīt
Nei krievam, nei leišam,
Ko man dara brāleliņi,
Īstajai māsiņai.
321 [Zasā (Zasas pag. Jk)].

3597.

Es nevaru, bāleliņi,
Tavu prātu izdarīt;
Tu var' ņemt līgaviņu,
Lai es iemu tautiņās.
88 [Liezerē (Liezeres pag. Md)].

3598.

Es nevaru to darīt,
Ko bāliņa līgaviņa;
Kaut es gan piekususe,
Es vārdiņu atsacīju.
379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

3599.

Es savam bāliņam
Vienas dienas saimeniece:
Ēžu pate, dev' otram,
Vēl iebāžu skotelē.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

3600.

Gan ūdeņa tā purā,
Nožu(v)uši kārklu gali;
Gan bagāti tie brālīši,
Pavārgusi tā māsiņa.
190 [Kuldīgā].

3601.

Kā bij manim vairāk iet,
Kā klausīt bāliņam?
Druvāi manim saule lēca,
Druvāi saule nolīgoja.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

3602.

Kas, akmini, tevi kala
Sīkajā sudrabā?
Kas, māsiņa, tevi teica?
Paši brāļi niecināja.
241 [Blīdienē (Blīdienes pag. Tk)].

- 069 -

1. Kas, māsiņa, tevi teica?
Brāļi tevi niecināja,
Brāļi tevi niecināja,
Mūžu vergu gribēdami.
176 [Sakaslejā (Sakas pag. Azp)].

3603.

Kas nu rudzu garumeņa,
Ka navaida brīdumeņa?
Kas nu bruoļu l'eluos slavas,
Ka muoseņas nacerēja?
4191 [Kalupes pag. D].

3604.

Ko tu raudi visai gauži,
Māsa mana jaunākā?
Ko, brāli, neraudāšu,
Mazam rasa man jābrien.
133 [Palsmanē (Palsmaņa pag. Vlk)].

3605.

Kulies pate, kunga rija,
Ja nevaid kūlējiņu;
Teicies pate, brāļu māsa,
Ja nevaid teicējiņa.
41 [Stukmaņos (Pļaviņās Rg)].

1. Iries pate, oša laiva,
Ja nevaid īrējiņa;
Teicies pate, brāļa māsa,
Ja nevaid teicējiņa.
379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

3606.

Kungam vaļa vīru rāt,
Vīram savu līgaviņu;
Tās vaļiņas vien nebij,
Bāliņam māsu rāt.
69 [Bikserē (Patkules pag. Md)], 88 [Liezerē (Liezeres pag. Md)], 109 [Vestienā (Vestienas pag. Md)], 379.

3607.

Kur bij man nu noiet,
Kur dieniņu pakavēt?
Viens pats man bāleliņš,
Tam bij barga valodiņa.
68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)].

3608.

Laba biju labināma,
Niecināma nederēju,
Niecināma nederēju
Ne īstam brālītim.
224 [Kabilē (Kld)].

3609.

Mūžam sila papardīte
Skaistu ziedu neziedēja;
Mūžam māsa no bāliņa
Laba vārda nedzirdēja.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

3610.

Nežēloju brāļa maizes,
Ēžu pati, devu otram:
Pūru vedu tautiņās,
Ne bāliņa rudzu klēti.
97 [Vecpiebalgā (Vecpiebalgas pag. C)].

1. Pate ēdu, otram devu,
Tēva maizes netaupīju:
Kad es iešu tautiņās,
Nedos līdz rudzu klēts.
384 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

3611.

Nīdi, nīdi, tu bāliņi,
Gan tu mani iznīdēsi.
Iesi pats, ņems' kalponi,
Nebūs mana gājumiņa.
297 [Lepšukalnā pie Bauskas (Bauskas pag. B)].

1. Nīdi, nīdi, māmulīte,
Gan tu mani iznīdēsi;
Gan tu mani pieminēsi,
Ar kalponi rādamās.
181 [Cīravā (Cīravas pag. Azp)].

36111.

Nīdi, nīdi, tu bāliņi,
Gan tu mani iznīdēsi,
Gan tu mani iznīdēsi
Līdz citam rudeņam.
3011 [Pomušas un Ārdzes pagastos (Ceraukstes pag. B)].

3612.

Paēdu pupiņas pie bāleliņa;
Gribēju maizītes, nedrīkstu prasīt.
181 [Cīravā (Cīravas pag. Azp)].

36121.

Paga, paga, bāleliņ,
Gan es tevis iegādāšu,
Ka tu mani maz' esošu
Pie matiem plucināji.
1131 [Beļavā (Beļavas pag. Md)].

3613.

Reti reti tie siliņi,
Kas ar baltiem ziediem zied;
Reti reti tie brālīši,
Kas māsiņas mīļi tur.
191 [Kursīšos (Kursīšu pag. Kld)], 246 [Lestenē (Lestenes pag. Tk)].

3614.

Svešs svešam tā nedara,
Kā bālīns man darīja:
Svešs svešam laipu met,
Bālīns grūda ūdenī.
59 [Rūjienā (Rūjienas pag. Vlm)].

- 070 -

36141.

Tiešām tautas tā nedara,
Kā dar' mani bāleliņi:
Tautiets meta taisnu laipu,
Pats stāv laipas galiņā;
Bāliņš meta greizu laipu,
Lai krīt māsa ūdenī.
281 [Nītaures, Siguldas un Cēsu apvidū (Rg, C)].

3615.

Timsā gāju, neredzēju,
Kājām ceļu taukstīdama,
Tomēr saka bāleliņi,
Nekā laba nedarot.
137 [Tirzā (Tirzas pag. Md)].

3616.

Vai dēļ kunga grūta darba
Man bēdīgi jādzīvo?
Vai dēļ barga bāleliņa
Jauna gāju tautiņās?
26 [Madlienā (Madlienas pag. Rg)].

3617.

Viens bāliņš, div' bāliņi,
Vairāk, māmiņ, nevajaga;
Ir to pašu Dievs un gan,
Kau(t) ar godu dzīvojuši.
134 [Sinolē (Sinoles pag. Vlk)].

3618.

Citi brāļi māsu teica,
Kādi brāļi mani teica?
Mani teica darbi mani,
Man' ērdava valodiņa.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

c) Brāļa pārmetumi māsai

3619.

Gulbīts skrien par ezaru
Ar baltiem svārciņiem;
Man māsiņu pilna sēta,
Man krekliņi nemazgāti.
325 [Secē (Seces pag. Jk)].

3620.

Kālab manis kumeliņis
Vakarēju jūgumiņu?
Netikušas man māsiņas,
Nenojūdza kumeliņu.
145 [Krotē un Bunkā (Krotes un Bunkas pag. Lp)].

3621.

Kliba bija mūs' māsīna
Visu gaŗu vasarīnu;
Klibodama izkliboja
Baltābola pļāvumīnu.
164 [Dunalkā (Dunalkas pag. Azp)].

3622.

Velc, bāliņ, baltu kreklu,
Met melno ezerā,
Ja māsiņa nevelēja,
Lai velēja raudevīte.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

37868.

Ai Dīveņi, kū darīšu,
Borgi muni buolileņi;
Jimšu sovu vainadzeņu,
Īšu tautuos rauduodama.
605 [Skolas].

37869.

Ai Dieveņi, pašķir zemi,
Paslēp manu augumiņu!
Sasabāru ar māmiņu
Kā ar otru ietaļiņu.
241 [Lubānas Md].

37870.

Aiz ko man(i) brāļi pēra
Dobē pīcku mērcēdami?
Krāsnie man saule lēca,
Aizkrāsnē norietēja.
605 [Skolas].

37871.

Aiz kū mani muotja pjāŗa
Treis raizeitis dīneņā?
Man pruoteņis iz mjaiteņu,
Iz lobūs kumeleņ'.
326 [Preiļu D].

37872.

Aiz lopiem gan ganīt(u),
Aiz cūkām nevarēj(u);
Aiz brāļiem gan dzīvotu,
Aiz māsām nevarēj(u).
373 [Sarkaņu Md].

37873.

Ar Dieviņu paliekati,
Ar godiņu dzīvojiet;
Ar Dieviņu es atradu
Itin lapnus bāleniņus.
548 [Liepāja Lp apr.].

- 071 -

37874.

Atnes, Dieviņ, labas tautas,
Lēkšu pati kamanās;
Jau es pati gan(a) zinu:
Barga maize bāliņos.
489 [Vidsmuižas (Vidsmuižas, Gaļānu) Rz].

37875.

Aizguojusja pūra molā,
Aizaklīdžu kai dzierveitja;
Ni tī mani Dīvs īrauga,
Nī tī muni buoleliņi.
605 [Skolas].

37876.

Bāliņš man maizes deva,
Ik dieniņas piemezdams;
Ak, Dieviņ(i), atmet tautas,
Lēkšu pate kamanās.
261 [Mēdzūlas Md].

37877.

Brālīši mani iemīlēja,
Brāļa bērni nemīlēja;
Brāļa bērni nemīlēja
Aiz māršiņas stāvēdami.
51 [Bērzpils (Domopoles) Abr].

378771.

Pyureņis maņi meilēja,
Pyura vuoks nameilēja;
Muoseņis maņi meilēja,
Muosas bērni nameilēja.
18 [Andrupenes Rz].

37878.

Buoļaļiņis pīkusis,
Skaista myuža galiņā.
Muosiņa napīkususe,
Skaistu myužu dzeivojūt.
50 [Bērzgales (Kuļņēvas-Labvāržu) Rz].

37879.

Bej man vīna muosiciņa,
Zierņa zīdu skaistumiņ';
Zierņa zīda skaistumiņ(u),
Zūbentiņa osumiņ'.
Pupas zīda skaistumiņ(u),
Izkaptiņ(as) osumiņ'.
358 [Rugāju Abr].

37880.

Bruoļi, bruoļi,
Na as jyusu kolpyuneitja;
Kur jyus maņ bandis sjājat -
Muoluotā kalneņā.
170 [Kapiņu D].

37881.

Ar valīti, ar valīti
Vysa myusu tāva zeme:
Vaci zyrgi naklausēja,
Jauni bruoļi namuocēja.
228 [Liepnas (Lipnas) Abr].

1. Ai vaļiņi, ai vaļiņi
Vysa muna tāva zeme:
Jauni bruoļi naklausēja,
Vaci zirgi naveižova.
35 [Baltinavas Abr].

37882.

Brālis man linus sēja,
Kur auziņas vairs neauga;
Kad es iešu tautiņās,
Trīs būs pūra vedējiņi.
605 [Skolas].

37883.

Brālis man linus sēja
Mālainā zemītē;
Kad es eju tautiņās,
Grib brālītis godājams.
605 [Skolas].

37884.

Brālīts mani māsu sauca,
Ļautiņiem vien dzirdot;
Man nevaida no brālīša
Pirkstāi vaŗa gredzentiņ'.
427 [Tadaiķu Lp].

37885.

Bruolīts maņa muosas sauce,
Nikuo loba naīdevja.
Kur, bruolīt, munas kūrpes,
Kur muns zalta gredzintiņš.
389 [Silajāņu Rz].

37886.

Brāļi mani māsu sauce,
Vai ļaudim vien dzirdot.
Nav manāja rociņā
Brāļa pirkta gredzentiņa.
39 [Bārtas Lp].

37887.

Brāļi mani necerēja,
Vāju māsu dāvādami;
Tai vājai māsiņai
Par arodiem rudzi bira.
143 [Jāsmuižas D].

37888.

Taku, taku pa celiņu,
Atsavēru atpakaļ:
Ni redz tāva, ni redz muotes,
Ni redz eistūs bruoliliņu.
170 [Kapiņu D].

- 072 -

37889.

Bruoļa muosa bādājuos:
Bruolim tymsa ustubiņa.
Ej, muosiņ, tautiņuos,
Caur pakšim saule speid.
174 [Kārsavas Ldz].

37890.

Brāls brāļam zirgu liedze,
Mās' māsai sedzenīti;
Tēva pirkti kumeliņi,
Mātes austas sedzenītes.
241 [Lubānas Md].

37891.

Cauri ītu bruoļa sātu,
Kab na eistu kristabārnu;
Iztecēja bruoļa bārni,
I eistī kristabārni.
174 [Kārsavas Ldz].

37892.

Zynu es sābra sātu,
Zynu bruoļa ustobeņu.
Cauri guoju sābra sātai,
Cauri bruoļa ustobeņai.
Sābram beja grozni suņi,
Bruoļam grozna ļaudaveņa.
280 [Nautrēnu (Zaļmuižas) Ldz].

37893.

Cimdiņā muti slauku,
Nedod māsa šņudauciņa;
Māsa savu šņudauciņu
Glabā tautu nāvēkļam (neveikļam).
235 [Litenes Md].

37894.

Cimdiņā muti slauku,
Nedod māsa šņudauciņa.
Taupi, mās, šņudauciņu,
Man taupīja tautu meita
Linu austu šņudauciņu.
46 [Beļavas Md].

37895.

Celeņi mani voduoja,
Ceļa molas navaduoja;
Muoseņas mani nūmīļuoja,
Muosas bārni namīļuoja.
182 [Kaunatas Rz].

37896.

Drabēt drab apses lopa,
Vējiņš tevi drabinoj;
Raudi, raudi, dālu muote,
Dāli tevi ryudynoj.
358 [Rugāju Abr].

37897.

Dari, dari, bāleliņ,
Gan es tevim atdarīšu,
Pašā darba laiciņā,
Rudzu spailes galiņā.
356 [Rudbāržu Azp].

37898.

Es izaugu smuidra, gaŗa,
Brāļam kaunu darīdama:
Viens solīts, div' solīši
Pa bāliņa pagalmiņu.
236 [Līvānu D].

37899.

Es izgāju zaļu mežu,
Neredzēju dzeguzīti.
Es deviņu brāļu māsa,
Nedzirdēju māsas vārdu.
39 [Bārtas Lp].

37900.

Es izkuopu augstu kolnu,
Vysu mīgu pazaudēju;
Vysu mīgu pazaudēju,
Bruolilina naredzēju.
326 [Preiļu D].

37901.

Es savai māmiņai
I telīšu neganīju;
Tautiņās tāda slava,
Kad es māļa malējiņa.
545 [Krustpils D apr.].

37902.

Es puorguoju zalta bierzi,
Div' sudobra vacaineites,
Ni tykūs, ni panuoču
Sovu boltu buolileņu.
143 [Jāsmuižas D].

37903.

Gana man šā auguma,
Šā gudrā padomiņa;
Apkārt iet bāleliņš
Ar sīko sudrabiņu.
373 [Sarkaņu Md].

- 073 -

37904.

Guoju, guoju pa celeņi,
Sēžūs ceļa maleņā.
Ni tī mani Dīvs radz,
Ni tī muni buoleleņi.
Vai Dīveņ, vai tu redzi?
Naradz muni buoleleņi.
605 [Skolas].

37905.

Griezies šur, tautu dēls,
Še tev siera gabaliņš;
Īstajam bāliņam
Ar akmeni mugurā.
72 [Cesvaines Md].

37906.

Gul(u), gul(u), miegs nenāca,
Aiz tā kupla lagzda krūma.
Kā lai manim miegs nāca,
Bāli(ņ)š mani kaitināja?
443 [Turlavas Kld].

37907.

Izmirkusi, sasalusi,
Paklausīju bāliņam;
Vēl i tad bāliņam
Dārg' ir mēļu vilnainīt'.
241 [Lubānas Md].

37908.

Jau muoseņa lela, lela,
Jau bruoleņa navajag.
Byus, muoseņa, tuos dīneņis,
Lyugs' bruoleņa rauduodama.
326 [Preiļu D].

37909.

Jaunākā man' māsiņa,
Nemin manis kājiņām!
Ja šķīrēs, ja vedēs,
Ej papriekšu tautiņās;
Es tev došu savu pūru,
Savas baltas villainītes.
391 [Sinoles Vlk].

37910.

Jyus, bērneņi, nadzenīt
Tāva ar muoti paceplē;
Īs gasteņi ejamū,
Vaicuos tāva, muomuleņis.
51 [Bērzpils (Domopoles) Abr].

37911.

Ietin iešu tautiņās,
Par bāliņu nebēdāš'.
Kam bāliņš tā sacīja:
Vellam māsa lēti der.
241 [Lubānas Md].

37912.

Kas nu dzērves gara kokla,
Ka zeileišu nanosuoja?
Kas nu bruoļu boguoteibas,
Ka muosiņas nacerēja?
265 [Mērdzenes (Michailovas) Ldz].

37913.

Kū es beju sarībuse
Sovim eistim buoleņim?
Tautas vuortu naatvēŗa,
Jam (=jau?) jī mani pasūlēja.
174 [Kārsavas Ldz].

37914.

Krūkli ciertu, lozda lūza,
Ūzuleņis leidzi leika;
Meit' buorās, muote raud,
Bruoļi lūka kumjeliņu.
228 [Liepnas (Lipnas) Abr].

37915.

Kas zynuotu stroda bārnus,
Kab na stroda garas mēles;
Kas zynuotu bruoļu sātu,
Kab na bruoļu dzāruojeņu.
73 [Ciblas (Eversmuižas) Ldz].

37916.

Kur, māsiņa, rungu liki,
Ar ko kūli savus brāļus?
Vai ieliki pūriņā,
Ar ko kult pabērnīšus?
146 [Jaungulbenes Md].

37917.

Kas gulbīti balynava,
Ka na dziļi ezeriņi?
Kas muosiņu ryudynava,
Ka na eisti bruoliliņi?
326 [Preiļu D].

37918.

Labāk dziedu kājas aunot,
Ne galviņu sukādama;
Labāk mani tautas rāja,
Nekā savi bāleliņi.
198 [Krustpils D].

37919.

Līgot man kā bitītei,
Taujāt sev arājiņu;
Bāliņam dārga maize,
Māršai bārga valodiņa.
286 [Nītaures Rg].

- 074 -

37920.

Labāk man viens tautiets,
Ne deviņi bālēniņi;
Viens tautiets maizi deva,
Ko deviņi bālēniņi?
9 [Aizputes (Aizputes-Pils) Azp].

37921.

Manis dēļ, brāleliņi,
Ni tais' ratu, kamaniņu:
Varu savu nedēļiņu,
Kājiņām atstāvēt.
281 [Neretas Jk].

37922.

Man māsīca galvu glauda,
Melnu cūkas suseklīti;
Es māsīcai cimdus devu,
Melnas aitas pavēderes.
3 [Adulienas Md].

37923.

Māmiņ, tavi malda krēsli
Negir mani mazgājami;
Ne tu biji sēdējusi,
Ne vedeklas mazgājušas.
241 [Lubānas Md].

37924.

Māsa brāli gan mīlēja,
Brālīts māsu nemīlēja.
Gan, brālīti, atradīsi,
Ko māsiņa darījusi:
Līdīs birzi neizšķītu,
Linu druvu neravētu.
605 [Skolas].

37925.

Māsiņa brālim
Patekas nesa,
Tautai taupīja
Saldu alutiņu.
364 [Sakas (Upesmuižas) Azp].

37926.

Māsas dēļ vien turēju
Stallī labu kumeliņu;
Māsas prātu nezināju
Ni ruden', pavasar'.
507 [Zalves (Lielzalvas) Jk].

37927.

Muoseņ, vīnas muomuleņas,
Kai mes borgi dzeivuojam!
Tu cyluoji muotes pyuru,
Es stuovēju rauduodama.
605 [Skolas].

37928.

Muote dēliņu auklēja
Padūmiņa nazynuoja;
Padūmiņu puordzāruse
Krūga golda galiņā.
389 [Silajāņu Rz].

37929.

Māte mani agri cēla,
Miega dēļ es raudāju.
Nu celtosa, neraudātu,
Nu māmīna vai' necēla;
Nu māmīna vai' necēla,
Gaida pašu ceļamos.
39 [Bārtas Lp].

37930.

Māte mīl, bāleniņi
Vēl tik labi namīlēj.
Ols muciņa kambarī,
Mani sūta sētiņā;
Nulēt muns bāleniņš
Nesa madu, olutiņu.
241 [Lubānas Md].

37931.

Mīļa (Mīļis) bija man(s) bāliņ(š),
Kad nebija līgaviņa;
Apņēma līgaviņu,
Dzedrus vārdus runādams.
93 [Dundagas Vp].

37932.

Nava putnam aizvējiņa,
Nu sausuo žagariņa;
Nava maņ mīlu vuordu,
Nu eistūs buoleliņu.
35 [Baltinavas Abr].

37933.

Nedod Dievs vītolam
Baltiem ziediem noziedēt;
Nedod, Dievs, māsiņai,
Pie bāliņa nodzīvot.
545 [Krustpils D apr.].

37934.

Nadzeivuošu, nadzeivuošu
Jas pi tevja, bruolileņ.
Moža vjāl dzeivuotum,
Borga tova ļaudaveņ'.
489 [Vidsmuižas (Vidsmuižas, Gaļānu) Rz].

- 075 -

37935.

Nīdi, nīdi, māmuļiņa,
Gan tu manis iznīdēsi;
Būs dēlam līgaviņa,
Nebūs tāda kā meitiņa;
Nebūs savas kājas autas,
Ne gultiņa pataisīta.
21 [Apriķu Azp].

37936.

Nikuri mani nūīti,
Ni dīniņas nūkovēt:
Vīns ir eists bruoliliņš,
Tam ir borga līgoviņa.
389 [Silajāņu Rz].

37937.

Nosalusi, izmirkusi,
Nevienam nemīlēju;
Nemīlēju tēvam, mātei,
Ne saviem bāliņiem.
3 [Adulienas Md].

37938.

Netikuse tā meitiņa,
Kas aug viena māmiņai:
Ieraduse trullināt,
Atslēdziņas šķindināt.
15 [Alūksnes Vlk].

37939.

Na upīts strauja tak,
Strauja tak dalgaviņa (Daugoviņa);
Na muosiņa borga bija,
Borga bruoļu ļaudaviņa.
466 [Vārkavas D].

37940.

Nūstu nūstu, rutku bļūda,
Maņ ir sova pīna bļūda!
Nūstu nūstu, tāvs ar muoti,
Maņ ir sova līgaveņa.
465 [Varakļānu Rz].

37941.

Oši oši, kļavas kļavas
Mani balti bāleliņi;
Ne tie oši, ne tie kļavas,
Ne tie mani bāleliņ'.
489 [Vidsmuižas (Vidsmuižas, Gaļānu) Rz].

1. Oši oši, kļavi kļavi
Visu koku pakaļā;
Ni tie oši, ni tie kļavi,
Ni tie mani bāleniņi.
584 [Daugavpils apr.].

37942.

Purvu bridu, rāvu bridu,
Brāļa govis ganīdama;
Brālis manim neiedeva
Ir ne vaŗa gredzentiņa.
344 [Rembates Rg].

37943.

Pieci seši sīļam bērni
Viena koka zariņā;
Mēs bijām div' bāliņi,
Katram sava istabiņa.
162 [Kacēnu (Kačanovas) Abr].

37944.

Paga paga, bāleliņ,
Gan es tevi iegādāš'!
Tīrumāji kājas āvu,
Birzē sedzos vilnānīt'.
241 [Lubānas Md].

37945.

Paga paga, buolileņ,
Gon as tevi pīminēšu!
As prasēju lynu zemis,
Tu apsēji auzeņom.
265 [Mērdzenes (Michailovas) Ldz].

37946.

Pag(a) pag(a), bāleniņ,
Gan es tevi iedomāšu!
Tur man devi linu podu,
Ūdenie mērcēdams.
373 [Sarkaņu Md].

37947.

Paga paga, buoleliņ,
Mani mozu moltu cēli;
Mani mozu moltu cēli,
Vēli mani guldynuoji.
247 [Makašānu Rz].

37948.

Peļ man' mārša, peļ bāliņi,
Savu vārgu gribēdami;
Ni, māršiņ, jūsu vārgu,
Ni bāliņa kalpūnīte.
293 [Oļu (Oļu-Apeltienas) Md].

37949.

Suņi, ūdra nedzeniet,
Ūdram dziļa istabiņa;
Brāļi, māsas nenīstat,
Diezgan tautu rājējiņu.
56 [Birzgales (Lindes) Rg].

- 076 -

37950.

Pīcys mjaitys māmeņai,
Pīci kausi brandiveņa;
Pīci dāli māmeņai,
Pīci pīši mugurā.
326 [Preiļu D].

37951.

Vysi kūki taišņi auga,
Pēgļa auga leikumūs;
Vysom muosiņom loba beju,
Muosīcai slykta beju.
285 [Nirzas (Nerzas) Ldz].

37952.

Piekususe es māsiņa,
Brāļa darbus darīdama;
Ai Dieviņi, atved tautas,
Iešu galvu satinuse.
373 [Sarkaņu Md].

37953.

Piekususi ceļu gāju,
Pakaļ brāļiem dzīdamās;
Ne Dieviņš man' redzēja,
Ne tie mani bāleliņi.
Klēpi nesa (klēpī nesu) vaska kurpes,
Rokā puķu vainadziņ'.
72 [Cesvaines Md].

37954.

Pūta, pūta rīta vēji,
Vēl padeva ziemeļam;
Rāja, rāja brāļi māsu,
Vēl padeva tautiņām.
439 [Trikātas Vlk].

37955.

Raibu cimdu adītāja,
Nāc pie mana bāleliņ':
Es adīju diezgan raibus,
Bāliņam nepatiku.
497 [Vīpes (Mežmuižas) D].

37956.

Sylti vējeni, atgrīzit,
Nu dziļūsi azareņu;
Meili vuordeni, atnuocit,
Nu eistimi buolelenim.
73 [Ciblas (Eversmuižas) Ldz].

37957.

Sadar mīži ar apeinim
Lelajā kubulā;
Nasadar muotes meitas,
Pi māmiņas dzeivuodamas.
174 [Kārsavas Ldz].

37958.

Saimnieks savu vienu dēlu
Steliņgē audzināj':
Līkas kājas, bolas acis,
Tā kā sakas kumeļam.
447 [Ulmāles (Ulmales-Labragas) Azp].

37959.

Sajukušas upes tek,
Sajukuši ezeriņi;
Sajukusi brāļu dzīve,
Nediženi dzīvojot.
358 [Rugāju Abr].

37960.

Saulīt balta, tu redzēji,
Gaisa vidū līgodama,
Ko man dara māsiņai
Savi īsti bāleliņi.
605 [Skolas].

37961.

Skanēt skan oša benķis
Ar māmiņu runājot;
Dievs to zina, kā skanēs
Ar to dēla māmuļiņu?
497 [Vīpes (Mežmuižas) D].

37962.

Sola maņ rūkys, kuojis,
Kas nasola soltumā?
Kova mani tāvs ai muoti,
Ka nakova trokumā.
265 [Mērdzenes (Michailovas) Ldz].

37963.

Stāvu vieni nostāvēju,
Kā niedrīte ezarā;
Neceļ krēsla īstās māsas,
Ne īstie bāleliņi.
241 [Lubānas Md].

37964.

Še, māsiņa, trīs grodiņi(?)
Ar visām drusciņām;
Ne tu manim kājas āvi,
Ne autiņus izskaloj'.
241 [Lubānas Md].

37965.

Tētiņam maizes trūka,
Brālim linu tīrumiņ',
Padomiņu vaicādama,
Vai būs ieti tautiņās.
378 [Seces Jk].

- 077 -

37966.

Tēva lini, mātes lini,
Kur, bāliņi, mani lini?
Tur, māsiņa, tavi lini,
Tautas dēla tīrumā.
599 [Kurzeme].

37967.

Tiešām tautas to nedara,
Ko dar' mani bālelīni:
Līka koka laipu meta,
Gribēj' mani slīcināti.
192 [Kosas C].

37968.

Tīra tek Daugaviņa,
Daži gruži dibenā;
Skaista auga man māsiņa,
Daža vaina dzīvojot.
386 [Sidgundas (Rikteres) Rg].

37969.

Trīsreiz māte dēla rauga,
Rudzu bēriņu (boru) īpļaudama;
Māte guļ visu dienu,
Dēliņš mātes neaprauga.
449 [Ungurmuižas D].

37970.

Tu, brālīt, palaidnieks,
Pa visiem brālīšiem;
Ne tev pieši pie zābaku,
Ne iemaukti kumeļam.
398 [Skrundas Kld].

37971.

Vai bāliņ, tavu sirdi,
Vai bij koka, vai akmeņa?
Tu ar mani nerunāji,
Žēlabiņas vien darīji.
358 [Rugāju Abr].

37972.

Vai Dieviņ, nu sariebu,
Nekam vairs nemīlēju;
Nemīlēju tēvam, mātei,
Nemīlēju bāliņiem.
3 [Adulienas Md].

37973.

Vylkam devu tū suneiti,
Kurs sētiņas nasorguoja;
Tautom sūlu tū muoseņi,
Kura bruoļu naklausēja.
174 [Kārsavas Ldz].

37974.

Vīna puče, treis lapeņis,
Deveiņim zīdeņim;
Vīnys muotis tī bērneņi,
Na vīnā pruoteņā.
89 [Dricēnu Rz].

37975.

Vysas dīnas bruoleņam,
Kura dīna muna beja?
Tēv, muosiņ, svātdīnīte,
Dorba dīnas dīndusīts.
466 [Vārkavas D].

37976.

Vysi mani lobi beja,
Ka es poša loba bej';
Ka dzeivuoju, tad sarību
Boltajam buoleņam.
Ka nūmyru, tad gulēju
Leidz ar kūka gabaliņ'.
357 [Rudzētu D].

37977.

Žēlo, Dievs, zirgu manu,
Žēlo manu arājiņu;
Maz maizītes man pieauga
No bāliņa arumiņa.
115 [Galgauskas Md].

37978.

Zynu, zynu, kuo vajaga
Tāvūčami, muoteicai:
Skruča vajag tāvūčami
Muoteicai pažagaru.
50 [Bērzgales (Kuļņēvas-Labvāržu) Rz].

10. Māsu satiksme savā starpā

3623.

Ai māsiņ, ai māsiņ,
Vēl mēs divi bārsamies,
Kam tu viena paturēji
Mātes austas villainītes.
74 [Dzelzavā (Dzelzavas pag. Md)].

1. Es izjēmu māsiņai
No pūriņa villainīti;
Vai tev vien piederēja
Mātes austas villainītes?
172 [Rāvā (Rāvas pag. Lp)].

- 078 -

3624.

Barga biju, neliedzos,
Pret citām māsiņām:
Es citām māsiņām
Villānīšu nodevēja.
1311 [Apē (Vlk)].

3625.

Div' upītes blakām tek,
Viena otru laistījās;
Div' māsiņas kopā auga,
Viena otru puškojās.
185 [Lielezerē (Ezeres pag. Kld)].

3626.

Divas vien mēs māsiņas,
Abas vienu lielumiņu.
Mums bij viena brūna kleita,
To mēs abas valkājām.
1271 [Litenē (Litenes pag. Md)].

1. Divas vien mēs māsiņas,
Abas vienu gaŗumiņu.
Pirksim vienus brūnus svārkus,
Abas vienus valkāsim.
42 [Suntažos (Suntažu pag. Rg)].

3627.

Divas vien mēs māsiņas,
Kur mēs mīļi dzīvojam!
Krustiem auga zelta zāle,
Kur mēs abas staigājām.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

3628.

Divas vien mēs māsiņas,
Mums trešās nevajaga,
Mums trešās nevajaga,
Ienaidiņa cēlējiņas.
120 [Gaujienā (Gaujienas pag. Vlk)], 126 [Kroņa Lejas pagastā (Lejasciema pagastā Vlk)].

3629.

Driču dryva bolta zīd'
Aiz vysuom driviņuom;
Pastareit'e ju gudruoka
Aiz vysuom muosiņuom.
422 [Līvānu pag. D].

3630.

Ej iedama, vecā māsa,
Ko tik ilgi tūļojies?
Es nevaru tevis dēļ
Sevis daiļi darināt.
111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)].

3631.

Māsiņ mana jaunākā,
Nemin mani kājiņām!
Ja šķīrās, ja veicās,
Ej papriekšu tautiņās.
324 [Sēļpilī (Sēļpils pag. Jk)].

3632.

Mēs bijām div' māsiņas,
Abas vienu augumiņu,
Abas divas valkājam
Vienu zīļu vainadziņu.
421 [Taurupes pagastā (Rg)].

3633.

Mēs bijām div' māsiņas,
Abas vienu gaŗumiņu.
Vilkām abas brūnus svārkus,
Sedzām mēļas villainītes.
180 [Valtaiķos (Valtaiķu pag. Azp)].

3634.

Mēs bijām div' māsiņas,
Bet mēs gauži rājamies:
Viena grib, otra grib
Mātes austas villainītes.
159 [Aizputē (Aizputes pag. Azp)].

3635.

Mēs bijāmi dui māsiņas,
Bet mēs mīļi dzīvojām,
Sedzām vienas villainītes,
Likām vienus vainadziņus.
152 [Raibeniekos (Durbes pag. Lp)].

3636.

Mēs bijām div' māsiņas,
Vienu reizi rājamies.
Tev jo daudz, man jo maz
Mātes baltu villainīšu;
Tev lādīte vāku spēra,
Man mazajā pusītē.
146 [Lielkrūtē (Purmsātu, Bārtas pag. Lp)].

3637.

Mēs bijām trīs māsiņas,
Tās dui mani neieredz;
Mēs gājām par laipiņu,
Iegrūž mani upītēi.
172 [Rāvā (Rāvas pag. Lp)].

3638.

Mēs bijām trīs māsiņas,
Trīs laipiņas laipojām.
Vidējai māsiņai
Laipa grima dibenā.
16 [Kastrānē (Kastrānes pag. Rg)].

3639.

Saderam mēs māsiņas,
Mūsu lopi nesader:
Mūsu zirgi, mūsu govis
Kājiņām mīdījās.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

- 079 -

3640.

Stāv ar Dievu, vai ar velnu
Vecā māsa bāliņos!
Kaut izgājse pērnruden,
Es izietu šoruden.
85 [Lazdonā (Lazdonas pag. Md)].

3641.

Tu māsiņa dižākā,
Nerāj mani, mazāko,
Tu dzīvoji dižu darbu,
Es mātei kājas āvu.
207 [Dundagā (Dundagas pag. Vp)].

11. Dažādas dziesmas par brāli un māsu

3642.

Bisenieki, medenieki
Mani balti bāleliņi:
Putras katlu izbisēja,
Biezumiņu meklēdami.
75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)].

3643.

Brāļi mani, brālīši, es brāļu māsa;
Kā liepa līgoju brālīšu vidūi.
156 [Vērgalē (Vērgaļu pag. Lp)], 1571 [Virgā (Virgas pag. Lp)], 172 [Rāvā (Rāvas pag. Lp)].

3644.

Brāļi man ir lieli vīri,
Es māsiņa mazākā;
Cel, Laimīt, augstu krēslu,
Lai es sēž' līdz bāluliņ'.
54 [Limbažos (Limbažu pag. Vlm)].

3645.

Iesim abi, bāleliņ,
Lietas koku mežiņā:
Tev vajag arklam balsta,
Man pūram dibeniņa.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

3646.

Eit', māsiņas, kur iedamas,
Kur jūs mani atrasit?
Baltāi rožu kalniņāi,
Apakš rožu lapiņām.
156 [Vērgalē (Vērgaļu pag. Lp)].

3647.

Es piekusu, vairs nevaru
Savu brāli meklēdama;
Rokā nesu ķēžu jostu,
Rokā vaŗa vainadziņu.
226 [Kandavā (Tl)].

3648.

Gana man šā auguma,
Gana šāi padomiņa,
Lai aug man citi brāļi
Jo lielāki, jo gudrāki.
1271 [Litenē (Litenes pag. Md)].

3649.

Godam sedzu sudrabiņu,
Ne savam siltumam;
Godam mani bāleliņi,
Ne maizītes devējiņi.
187 [Graudupē (Rendas pag. Kld)], 224 [Kabilē (Kld)].

3650.

Kāp kalnā, brāļu māsa,
Kalnā tavi bāleliņi,
Kalnā tavi bāleliņi
Vaŗa vārtus virināja.
75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)].

3651.

Kas tur brida par upīti,
Kas tās niedras kustināja?
Tas jau bija mans brālītis
Ar tām pāva actiņām.
224 [Kabilē (Kld)].

3652.

Ko, bāliņ, bēdājies
Tu par mantas mazumiņu?
Pras' māsiņu, pasacīs,
Kur bij ņemti padomiņu.
12 [Gaŗkalnē (Ropažu pag. Rg)].

3653.

Ko darām, pieci brāļi,
Šādu gaŗu vasariņu?
Uzcērtam dēļu klēti,
Piebeŗam miežu rudzu.
1181 [Dūres pagastā (Vlk)].

3654.

Kur es iešu, kur palikšu,
Tik neveikla uzauguse!
Ne es mīlu tautiņām,
Ne saviem bāliņiem.
28 [Nītaurē (Nītaures pag. Rg)].

- 080 -

3655.

Kur ošiem lapas bira,
Tur aug kupli ķimeniņi;
Kur slaveni brāleliņi,
Tur māsiņas slinkas auga.
311 [Dzērvē, Susējā, Dignājā (Saukas Jk, Susējas Il, Dignājas Jk pag.)].

3656.

Liepas vien tai mežā,
Nav neviena ozoliņa;
Māsas vien tai ciemā,
Nav neviena bāleliņa.
2291 [Sasmakas novadā (Ārlavas pag. Tl)].

3657.

Leiti, leiti, leitiņā,
Manu baltu brāleliņ!
Vai tādēļ leitis bija,
Ka tam leišu cepurīte?
410 [skat. 3301. (Pilskalnes pag. Il)].

3658.

Lūdzu Dievu dziedādama,
Lai bagāts bāleliņš;
Dieviņš manim palīdzēja
Bez bagāta bāleliņa.
267 [Kalnamuižā (Tērvetes pag. Jg)].

3659.

Muoseņ' muna aiz iudiņa,
Ūtr' iudiņa mal'eņā;
Da vīnai laivu dzynu,
Da ūtrai kumel'eņu.
409 [Līksnas pag. D].

3660.

Maza maza man galviņa,
Bet jo gudris padomiņš:
Vecākais bāleliņš
Man prasīja padomiņu.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

3661.

Maza maza man' māsiņa
Kā tā lauka cielaviņa;
Nav gaismiņa izauguse,
Tek pa lauku dziedādama.
281 [Ūziņos (Jēkabnieku pag. Jg)].

3662.

Mīl kungam zelta nauda,
Mīl akmeņa istabiņa;
Mīl manam bāliņam
Tīras maizes gabaliņš.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

36621.

Nāc, brālīti, darba dienu,
Apar manu rožu dārzu;
Kad atnāksi svētu rītu,
Nopuškošu cepurīti.
1131 [Beļavā (Beļavas pag. Md)].

3663.

Ne upīte vien tek strauji,
Strauji tek i ezeriņš;
Ne māsiņa vien dzied skaisti,
Skaisti dzied i bāleliņš.
1271 [Litenē (Litenes pag. Md)].

3664.

Nelielies, bāleniņ,
Otra vīra matu plūkt;
Lieli savu līgaviņu
Tīru rudzu maldināt.
156 [Vērgalē (Vērgaļu pag. Lp)].

3665.

Pušku dēļ, bāleliņi,
Neir laivu ezarā,
Skaisti tev piederēja
Nepuškota cepurīte.
401 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

3666.

Tec, upīt, neviļņo,
Lai viļņo ezarīc;
Ej, māsiņ, nerunā,
Lai runā bāliulīc.
110 [Cēsīs].

3667.

Tu muoseņ', es muoseņ',
Tev gūteņa, man' gūteņa;
Puordūsim mes gūteņes,
Pērksim zeiļu vainuceņ'.
Tu bruol'eits, es bruol'eits,
Tev' zirdzeņš, man' zirdzeņš;
Puordūsim mes zirdzeņ',
Pērksim caunu capureiš'.
415 [Daugavpils, Rēzeknes un Ludzas apr.].

3668.

Tveŗat, brāļi, gaidāt, brāļi!
Māsa skrēja ezerā:
Ezers ziede zilu ziedu,
Šķiet māsiņa linu lauku.
41 [Stukmaņos (Pļaviņās Rg)].

3669.

Vai, ļautiņi, redzējāt
Man' bāliņu celiņā?
Sirmi zirgi, brūni svārki,
Zirņu ziedu cepurīte.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

- 081 -

3670.

Vai tas manis bāleliņis
Ar to gludu valodiņu?
Rīgā dzimis, Rīgā audzis,
Rīgas svārki mugurā.
401 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

1. No valodas vien pazinu,
Kas nav manis bāleliņš:
Pieci vārdi gludi gāja,
Sestais nāca skabargains.
401 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

3671.

Vai tik vien saule spīd,
Kā pa logu istabā?
Vai tik vien labu ļaužu,
Kā mēs divi bāleliņi?
379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

1. Tik vien bija labu ļaužu,
Kā mēs četri cilvēciņi:
Tava sieva, mana sieva,
Paši divi brāleliņi.
324 [Sēļpilī (Sēļpils pag. Jk)].

3672.

Vai celiņa man nebija,
Ceļmaliņu ij ejot?
Vai bāliņu man nebija,
Svešus ļaudis bildinot?
344 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

3673.

Viena bija vienenāma,
Viena daudzi nebēdāju:
Vienu vārdu izsacīju,
Maksā pieci bāleliņi.
6 [Annas muižā (Ķēču pag. Rg)].

3674.

Viena pati man māsiņa,
Reti brauca baznīcā.
Sīlis bēra mugurā,
Dzenis važu pakaļā.
181 [Cīravā (Cīravas pag. Azp)].

3675.

Viena pate man māsiņa,
Rīgā brauca baznīcā.
Rīgā zviedza kumeliņis,
Kurzemē atskanēja.
194 [Ošniekos (Lutriņu pag. Kld)], 195 [Raņķos (Raņķu pag. Kld)], 200 [Skrundā (Skrundas pag. Kld)], 224.

3676.

Caur sētiņu upe teki
Zaļajāmi zīlītēm.
Ej, brālīti, salasīt
Mazajē māsiņē.
224 [Kabilē (Kld)].

37979.

Aud, māmiņa, vylnainītes,
Aud lyluos, aud mozuos;
Es, māmiņ, vīna meita,
Tei lyluo, tei mozuo.
35 [Baltinavas Abr].

37980.

Audzi kuplis, ozoliņ,
Mana tēva tīrumā,
Lai birst tavas zelta zīles
Bāleliņa tīrumā.
335 [Puzes Vp].

37981.

Cimdus, zeķes adīdama,
Aizadīju aizadiņas;
Tēv' ar māti klausīdama,
Paklausīju bāleliņus.
281 [Neretas Jk].

37982.

Divas vien mēs māsīnas,
Abas vienu lielumīnu;
Iesim abas tautīnās,
Būsam lielu vīru sievas.
192 [Kosas C].

37983.

Domāju, domāju,
Kur ņemti ratus,
Kā var māsiņa
Iekšā sēdēt.
16 [Alsungas (Alšvangas) Azp].

37984.

Gūdējīs, augumiņ,
I es gribu paleidzēt.
Tev gūdiņš, man slaveite
Nū boltā bāleliņa.
375 [Saukas Jk].

37985.

Gudra gudra vuoverīte -
Nu zariņa zariņā;
Gudra gudra muotes meita -
Nu kambara kambarī.
389 [Silajāņu Rz].

- 082 -

37986.

Ko, bitīte, tu dabūji,
Degošā siliņā?
Ko, meitiņa, tu pelnīji,
Pie bāliņa dzīvodama.
380 [Sēlpils Jk].

37987.

Kūp dūmiņi namiņā,
Vai ar manu kūrumiņu?
Dzīvo mani bāleliņi,
Vai ar manu dzīvojumu?
235 [Litenes Md].

37988.

Kvīss ar rudzi sazastuo,
Obi vīnu gryutumeņu;
Muos' ar muosu sazastuo,
Obi vīnu lylumeņu.
280 [Nautrēnu (Zaļmuižas) Ldz].

37989.

Pyut, vējeņ, rūžu duorzu,
Lai mogona platējuos;
Dzeivoj, muosa, buoleņūs,
Lai vīteņa taujuojās.
280 [Nautrēnu (Zaļmuižas) Ldz].

37990.

Skaisti zīd driču derva
Aiz vysom derveņom;
Skaista aug maņ muosiņa,
Aiz vysom muosiņom.
73 [Ciblas (Eversmuižas) Ldz].

37991.

Šķiraties, lieli meži,
Lai es varu cauri kļūt:
Man māsiņa kamanās,
Kankaraiņi kumeliņi.
605 [Skolas].

Table of Contents |View Entire Work