HomeIntroductionBrowseImagesSearchLinks
Table of Contents |View Entire Work

5. Dažādas dziesmas par vecāku un bērnu satiksmi

3346.

Ai bērniņi, ai bērniņi,
Glabāj't tēvu, māmuliņu!
Jūs Laimiņa izkaisīja,
Tēvs māmiņa salasīja.
120 [Gaujienā (Gaujienas pag. Vlk)].

3347.

Ai Dieviņ, ai Dieviņ,
Vaidēt vaid māmuliņa:
Viena meita šūpulī,
Otra ļaužu valodās.
42 [Suntažos (Suntažu pag. Rg)].

3348.

Vai Dieviņu, nepieder
Ar māmiņu rājoties;
Šķir, Dieviņis, zaļu mauri,
Glabāj' manu augumiņu.
181 [Cīravā (Cīravas pag. Azp)].

3349.

Aiju manu cietu sirdi,
Vai bij koka, vai akmeņa:
Vakar bija div' bāliņi,
Es māmiņas nevaicāju.
30 [Ozolu muižā, Suntažu draudzē].

1. Ai tu manu sīvumiņu,
Ai otraju lepnumiņu:
Satikos div' brālīšus,
Nevienam nevaicāju,
Nevienam nevaicāju,
Ko dar' mana māmulīte.
146 [Lielkrūtē (Purmsātu, Bārtas pag. Lp)].

3350.

Apdzisa man guntiņa,
Atsagula māmuliņa.
Pirma guntiņu iepūtu,
Tad piecēlu māmuliņu.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

3351.

Auklējam mēs māsiņas,
Ko katrai Dieviņš deva:
Cita dēlu, cita meitu,
Cita savu bāleliņu.
88 [Liezerē (Liezeres pag. Md)].

3352.

Dzeržu sovu muomuļeņu
Aiz upeitis runuojūt;
Puori bryst lels iudins,
Apleik īt lels leikums.
434 [Ludzas un Abrenes apr.].

3353.

Gŗūti šņāca tā priedīte,
Kam nav jauni atvasiņi;
Gauži raud tā māmiņa,
Kam nav dēli arājiņi.
232 [Talsos (Tl)].

3354.

Eisa man' gara dīna
Ar maiz'eitis' gabal'eņu;
Sylta man' solta dīna
Ar mām'eņis vylnuon'eiti.
4271 [Rēzeknes apr.].

3355.

Kab t'ej muna muomuļeņa
Sauļis myužu dz'eivuojus'e,
Napītryuktu mīlu vuordu,
Ni gotovu gabal'eņu.
4301 [Michailovā (Mērdzenes pag. Ldz)].

3356.

Kāds no siera aizlejiņš,
Kāds no znota mīļš vārdiņš?
No sviestiņa aizlejiņš,
No dēliņa mīļš vārdiņš.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

3357.

Kāpēc mani māte kūla,
Kāpēc mani raudināja?
Vai kājīnas tai neāvu,
Vai vietīnas netaisīju?
Vai tā bija nodomājsi
Projām dzīt tautīnās?
61 [Mazsalacā (Mazsalacas pag. Vlm)].

3358.

Kas gul'b'eiti balynuoja,
Ka na jyuris yudis'n'eņš?
Kas b'ērn'eņu lītā lyka,
Ka na tāvs, muomuļeņa?
424 [Barkavas pag. Rz].

3359.

Kas man' beja nadzeivuot
Pi eistuos muomuļeņis:
Kas dīnas gluda golva,
Kas svātdīnis bazneicā.
4221 [Asūnes pag. D].

- 042 -

3360.

Ko kliedziet, gulbēniņi,
Gan ir dziļi ezeriņi;
Ko raudiet, jūs bērniņi,
Dzīvs ir tēvs, māmuliņa.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

3361.

Kur skriedami, odu putni,
Bez saulītes vakarā?
Traucē, Dievs, modē, Dievs,
Maza bērna māmoļiņu.
111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)].

1. Es redzēju melnu odzi
Vidū gaisu zvērojam.
Sargi, Dievs, vairi, Dievs,
Mazu bērnu māmulīti.
224 [Kabilē (Kld)].

3362.

Līka liepa, līks ozolis,
Tie bij labi šūpoties;
Vecs tēviņis, māmuļīte,
Tie bij labi padomnieki.
185 [Lielezerē (Ezeres pag. Kld)].

3363.

Māte, māte, rāj dēliņu,
Dēliņš grib savas vaļas:
Dēliņš grib ciema meitas,
Ciema meitas gredzentiņa.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

3364.

Māte mani mazu sauca:
Runga, runga, rezgalīte!
Es uzaugu liela meita
Kā Vāczemes magonīte.
348 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

3365.

Man' muomiņa izaukl'ēje
Uz c'el'iņa mātuodama;
Es' izaugu tuods v'eiriņš,
Kas ar kungu suonim s'ēd'.
422 [Līvānu pag. D].

3366.

Mozi bārni, moza bāda,
L'eli bārni, l'ela bāda:
Mozi bārni maizis prosa,
L'eli bārni sudabreņa.
426 [Sakstagala pag. Rz].

3367.

Pati māte līksti cirta,
Pati kāra šūpolīti;
Kad izaugu diža meita,
Tēvs tautām vēlētājs.
85 [Lazdonā (Lazdonas pag. Md)].

3368.

Pīci, seši tāvam dāli,
Vīnys tāvam kumel'eņis,
Un tū pošu prodzāruši
Krūga golda gal'eņā.
426 [Sakstagala pag. Rz].

3369.

Priedes, egles tai mežā,
Nav neviena ozoliņa;
Tai mātei meitas vien,
Nava maizes arājiņa.
405 [skat. 363. (Dzirciema pag. Tk. Tiņķerē u.c. Kurzemē)].

3370.

Saul'eit sylta, pal'eigoi
Poš (koč) vokora cēlīneiti;
Mām'eņ, mīli parunoi
Poš (koč) myužeņa gal'eņā.
4271 [Rēzeknes apr.].

3371.

Šudin, muot'e, l'eita dīna,
S'edz palāku vylnuon'eiti;
Vai t'ev man'i žāl nab'eja,
Ka as' guoju rauduodama.
422 [Līvānu pag. D].

3372.

Skaista augu, bolta augu,
Na sovai mām'eņai:
Taut'eņuom rogonuom
Reita muoļa mal'ējeņa.
427 [Varakļānu pag. Rz].

1. Smuka, gara es izaugu,
Na savai māmeņai;
Ka sovai māmeņai,
Vēl smukuoka, vēl garuoka.
434 [Ludzas un Abrenes apr.].

3373.

Tāva, tāva tu d'ēl'eņ,
Nav t'ev tāva padūmeņa:
M'eitys juoja pīguļā,
Kum'el'eņus lūc'eidamys.
4261 [Ozolmuižas pag. Rz].

3374.

Tēva tēvu es redzēju,
Sava tēva neredzēju.
Es gribēju naudu sēt,
Viņš sacīja nedīgstot.
104 [Zelgavā (Grostonas pag. Md)].

- 043 -

3375.

Tu, māmiņ, nezināj',
Kur dēlam guļas viet':
Vai mēŗāi, vai kaŗāi,
Vai dziļāi ūdenēi.
213 [Zlēkās (Zlēku pag. Vp)].

3376.

Viendēlīts, viendēlīts,
Kas viendēļa nezināja?
Tēvs bij auklu vijējiņš,
Māte vīžu pinējiņa.
6 [Annas muižā (Ķēču pag. Rg)].

33764.

Cīši jūst'eņu i apjūžu,
Pīdar skaiški nosuojūt';
M'eiļi saucu tāv' ar muoti,
Pīdar m'eiļi pasaucūt'.
422 [Līvānu pag. D].

Table of Contents |View Entire Work