HomeIntroductionBrowseImagesSearchLinks
Table of Contents |View Entire Work

4. Vecāki pie bērniem novārtā

3325.

Ej, tētiņ, baro zirgus,
Dēli veci, piekusuši,
Dēli veci, piekusuši,
Tēvu mazu barodami.
931 [Meirānos (Meirānu pag. Md)].

3326.

Es ar savu bāleliņu
Ne runāt nerunāju:
Kam tas ņēma bargu sievu,
Kam māmiņu raudināja.
75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)].

3327.

Es pats savu māmuliņu
No durvīm nobīdīju;
Man izauga kapiņā
Krūtīs zaļš ozoliņis.
28 [Nītaurē (Nītaures pag. Rg)].

3328.

Es tev saku, bāleliņ,
Rāj tu savu līgaviņu!
Aiz ko mana māmuliņa
Ik vakara gauži raud?
111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)].

3329.

Es tev saku, man' bāliņ,
Valdi savu līgaviņu;
Nevēl savu māmulīti
Ērķelēs sēdināt,
Ērķelēs sēdināt,
Asarām mircināt.
2071 [Ancē (Ances pag. Pg)].

3330.

Kas no brieža liela raga,
Ka nedzird taurējot;
Kas no mātes auklējuma,
Ka neredz vieglas dienas.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

3331.

Kas, tēviņi, tev kaitēja,
Tev dēliņi kalējiņi?
Dreijādami zārku taisa,
Zelta krustu liedināja.
156 [Vērgalē (Vērgaļu pag. Lp)].

3332.

Kulti, malti es negāju,
Tēvu, māti turēdams;
Sūtīš' tēvu piedarbā,
Māmuliņu maltuvā.
26 [Madlienā (Madlienas pag. Rg)].

- 040 -

1. Es negāju rijas kult,
Ni maltuves ritināt;
Sūtu tēvu piedarbā,
Māmuliņu maltuvē.
451 [Viskaļos, Kokneses draudzē (Viskaļu pag. Rg)].

3333.

Māte dēlu audzināja
Kā ziloji balodīti;
Izaudzēja mellu kraukli,
Kas actiņas izknābāja.
288 [Bornsmindē (Īslīces pag. B)].

3334.

Māte, dēlu auklēdama,
Šķitās pili mūrējot;
Dēliņš sirdi audzināja
Kā aso zobentiņu.
335 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

3335.

Māte dēliņ' i auklēja,
Pie mutītes pielikdama;
Raudādama maizes prasa
No dēliņa līgaviņas.
311 [Dzērvē, Susējā, Dignājā (Saukas Jk, Susējas Il, Dignājas Jk pag.)].

3336.

Māte, dēlu lolodama,
Šķita pili būvējot;
Kad pārveda līgaviņu,
Prač par kalnu māmuliņa!
156 [Vērgalē (Vērgaļu pag. Lp)].

1. Māte, dēlu audzēdama,
Šķita pili būvējam;
Paaug dēls, pārved sievu,
Izdzen māti eglienā.
151 [Priekulē (Priekules pag. Lp)].

3337.

Mātei ķeša noplīsusi,
Bērniem maizi glabājot;
Bērniem ķeša noplīsusi,
Atslēdziņas glabājot.
107 [Vietalvā (Vietalvas pag. Md)].

3338.

Maza maza man galviņa,
Pilna gudra padomiņa:
Ārā dzinu tēv' ar māti,
Mājās ņēmu arājiņu.
49 [Jaunatē (Vecates pag. Vlm)].

1. Es gan zinu, ko darīšu,
Es pūriņa nedarīšu,
Dzīš' ārā bāleliņu,
Ņemš' iekšā arājiņu.
379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

3339.

Piecu dēlu māmuliņa
Pirtī ēda launadziņu;
Viendēliņa māmuliņa
Pie galdiņa istabā.
324 [Sēļpilī (Sēļpils pag. Jk)].

3340.

Reti reti tā sētiņa,
Kam pie vārtu vītoliņš;
Reti reti tā meitiņa,
Kas mātei vietu taisa.
85 [Lazdonā (Lazdonas pag. Md)], 111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)].

3341.

Reti reti tie kociņi,
Kas aug ceļa maliņā;
Reti reti tie dēliņi,
Kas mātei maizi deva.
281 [Ūziņos (Jēkabnieku pag. Jg)].

3342.

Savu tēvu, māmuliņu
Silītē vizināju,
Kam tie mani nemācīja
Ragaviņas pataisīt.
26 [Madlienā (Madlienas pag. Rg)].

3343.

Savu vecu māmiņu
Ganos raidīšu.
Došu vilnas ērkulīti,
Lai vērpj stāvu stāvēdama.
145 [Krotē un Bunkā (Krotes un Bunkas pag. Lp)].

33431.

Šūpo, māte, meitas bērnu,
Met dēliņu ūdenī:
Dos dēliņš dzedrus vārdus,
Dos dēliņa līgaviņa.
207 [Dundagā (Dundagas pag. Vp)].

3344.

Uica, man ir divi dēli,
Būs man divi vedekliņas;
Viena lamās, otra lādēs,
Dēliņš matus plucinās.
1411 [Jaunrozē (Jaunrozes pag. Vlk)].

3345.

Vecais tēvs avis gana,
Čab lapiņas staigājot.
Ārte, ārte, vecais tēvis,
Ne lapiņas čabināt.
181 [Cīravā (Cīravas pag. Azp)].

- 041 -

Table of Contents |View Entire Work