HomeIntroductionBrowseImagesSearchLinks
Table of Contents |View Entire Work

- 135 -

PAR DZIEDĀŠANU DAŽĀDOS SEVIŠĶOS ATGADĪJUMOS

980.

Bij man dziesmu vācelīte,
To pārdevu pavasari:
šam dziesmiņa, tam dziesmiņa
Par maizītes gabaliņu.
137 [Tirzā (Tirzas pag. Md)], 181 [Cīravā (Cīravas pag. Azp)].

981.

Daudz dieniņu mūžiņā,
Cita šāda, cita tāda;
Citā koši padziedam,
Citā žēli noraudam.
17 [Ķēčos (ķēču pag. Rg)].

1. Daudz dieniņu mūžiņā,
Ne tās visas labas bija:
Cita smieta, cita dieta,
Cita gauži noraudāta.
120 [Gaujienā (Gaujienas pag. Vlk)].

982.

Dievs zin, kā būs šovakari -
Citam dziedāt, citam raudāt:
Dēlu māte dziedās, meitu māte raudās.
1571 [Virgā (Virgas pag. Lp)].

9821.

Divi melni suņi rēja
Aiz Daugavas siliņā.
Tur mēs divi bāleliņi
Dzersim alu dziedādami.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

983.

Dziedādama vien staigāju
Pa tautieša novadiņu:
Atradusi labu zemi,
Labu zemes arājiņu.
188 [(?)].

984.

Dziedāj' viena, nerunāju,
Tai lielāi sirdsēstāi:
Tautiešam izkrituši
Div' sudraba gredzeniņi,
Div' sudraba gredzeniņi,
Man sūtāmi mīļi vārdi.
191 [Kursīšos (Kursīšu pag. Kld)].

985.

Dziedāj' vienu dziedājumu
Vakarējāi dzērumāi:
Vakarējis līgšu alus
Reibst manā gālīnāi.
164 [Dunalkā (Dunalkas pag. Azp)].

986.

Dziedat, brāļi, lustējat,
Nu māsiņa vaiņagā;
Ka' noņems vainadziņu,
Nebūs vairs jūsu vaļa.
344 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

987.

Dziediet, meitas, dziediet, meitas,
Mēs ar Jāni dancosim:
Jānīšam samta bikses,
Man sudraba lindraciņi.
68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)].

1. Stabulnieki stabulēja,
Mēs ar Jāni dancojam:
Jāņam bija zili bikši,
Man sarkani lindraciņi.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

988.

Dziediet, meitas, lustējiet,
šogad lēti arājiņi:
Piecu mārku, sešu mārku
Pats labais tēva dēls.
95 [Odzienā, Vietalvas (Odzienas pag. Md)].

1. Dziedāsim mēs, māsiņas,
šogad lēti arājiņi:
Pa grašam, pa otram
Pats labais arājiņš.
68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)].

- 136 -

2. Kur jūs, māsiņas, vakar bijāt?
Vakar še bija krieviņu kupšis.
Ūdeņa bebrītis dālderi maksā;
Kuŗš labs puisītis, dālderi maksā,
Kuŗš kāds plušķītis, pusdālderīša.
142 [Aizterē (Aizteres pag. Lp)].

3. šogad, meitas, manāties,
šogad puiši lēti bija:
šogad puiši nemaksāja
Ne auziņas pelaviņu.
Citu gadu, tad maksās
Vienu pūru kaulu miltu.
344 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

šogad puiši nemaksāja
Vienu sieku sēnaliņu;
Citu gadu, tad maksās
Vienu sieku zirgu mēslu.
190 [Kuldīā].

989.

Dziedat, meitas, rindiņā,
Negriežate muguriņu,
Lai pagrieze tautu dēlis
Savu caunu cepurīti.
182 [Aizputes un Kuldīgas apriņķos)].

990.

Dzied', māsiņ, tu dziesmiņu,
Tev šķīrās, tev veicās;
Es i būtu iesākuse,
Aiz asaru nevarēju.
401 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

991.

Dzied' ar vienu dziedājumu
Vakarēju sākumiņu;
Brauc ar vienu braukumiņu
Rīgā jūgtu kumeliņu.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)], 407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

9911.

Dzied' ar vienu dziedājumu
Vakarējā sākumā.
Kas godīga mātes meita,
Lai nāk manim palīgā.
1253 [Kroņa laicenē].

992.

Dziedu dziesmu, kāda bija,
Neb' es dziesmu rakstītāja;
Eim' pie puiša, kāds precēja,
Neb' es puisi audzināju.
195 [Raņķos (Raņķu pag. Kld)], 208 [Ēdolē (Ēdoles pag. Vp)], 224 [Kabilē (Kld)].

993.

Es domāju, es gādāju,
Kas aiz kalna gavilēja:
Meitu māte gavilēja,
Savas vistas ganīdama.
Gani, māte, vai negani,
Viena būs vanagam.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

994.

Es dziedāju, es lustēju,
Man zināms arājiņš;
Vakar ēdu launadziņu
Arājiņa klētiņā.
313 [Ēķengrāvē (Viesītes pag. Jk)].

995.

Es dziedāju, gavilēju,
Aiz upītes ecēdams.
Izdzirdusi tautu meita,
Atnes manim launadziņu.
Atnesdama launadziņu
Iekrīt pate upītē.
Ak, paldies, tautu meita,
Tā ir tev vajadzēja!
Man pašam div' māsiņas,
Launadziņa nesējiņas;
Trešā veca māmuliņa,
Launadziņa taisītāja.
373 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē], 216 [Ventspilī].

996.

Es dziedāju, gavilēju,
Lai dzird mana māmuliņa;
Lai dzird mana māmuliņa,
Lai atnesa brokastiņu.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

9961.

Es dziedāt nedziedāju,
Ja kājiņas nepiesitu;
Es dzīvot nedzīvoju,
Ja tautieti neizmācīju.
324 [Sēļpilī (Sīļpils pag. Jk)].

9962.

Es nedziedu par tautām,
Man tautiņu nevajaga;
Es dziedāju par māmiņu,
Par māmiņas telītēm.
75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)].

9963.

Es nemaz neziņģētu,
Ja labāk nemācētu;
Es nemaz nedancotu,
Ja man zeme nerībētu.
1191 [Ēveles draudzē].

- 137 -

997.

Es', māsiņa gana strauja,
N'ej pret kalnu dziedādama;
Ir upīte gan bij strauja,
Pretī kalna netecēja.
18 [Kliģenē, Meņģelē, Plāterē (Zaubes, Meņģeles un Plāteres pag. Rg)].

998.

Gāju ceļu dziedādama,
Kā cielava dancodama,
Pār galviņu mētādama
Visas ļaužu valodiņas.
335 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

999.

Gan pazinu to meitiņu,
Kuŗa liela dziedātāja:
Sārti vaigi, zilas acis,
šķiltin šķīla valodiņu.
335 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

1000.

Ikkatram vīriņam
Pa reizei gaviļot;
Kad atnāce mana reize,
I es savu gavilēju.
41 [Stukmaņos (Pļaviņās Rg)].

1001.

Kad es dziedu, koši dziedu,
Kad es raudu, žēli raudu:
Priekš tautiņu koši ziedu,
Pēc māmiņas žēli raudu,
Pēc māmiņas žēli raudu,
šūpotājas, lolotājas.
166 [Gramzdā un Smaižos (Gramzdas un Aizviķu pag. Lp)].

10011.

Kad man neva košu dziesmu,
Es nekošu nedziedāju;
Kad man neva labu ļaužu,
Ar netikli nerunāju.
179 [Vecsieksātē (Sieksātes pag. Azp)].

1002.

Kādu dziesmu dziedāsim,
Launadziņu paēduši?
Dziedāsim mātes dziesmu
Par launaga devumiņu.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)], 97 [Vecpiebalgā (Vecpiebalgas pag. C)].

10021.

Kuodu dzīsmu dzīduosim?
šitej poša gon ir loba:
žyrgam sokys, sumastivs,
Ragaviņis pakaļ tak.
422 [Līvānu pag. D].

1003.

Kas gulēja Jāņu nakti,
Lai guļ visu vasariņu;
Kas dziedāja Jāņu nakti,
Lai dzied visu vasariņu.
126 [Kroņa Lejas pagastā (Lejasciema pagastā Vlk)].

1004.

Kas tie man's lab's dziesams,
Tās divreiz pārcalē;
Kas tie tād's šņips-šņaps,
Tos atdev' līb'šem.
217 [Ārlavā (Ārlavas pag. Tl)].

10041.

Kas tie tādi, kas dziedāja
Aiz viņiem kalniņiem?
Vai tie mani bāleliņi
No kariņa mājā nāk?
3 [Aizkrauklē (Aizkraukles pag. Rg)].

1005.

Kas tur dzied? nabags dzied,
Visi Rīgas nami skan.
Bagāts raud, meži skan;
Nauda moca dvēselīti.
80 [Kalsnavā (Kalsnavas pag. Md)].

1006.

Ko dziedāšu, neskanēja,
Nava lapu kociņos;
Tad dziedāšu, tad skanēs,
Kad būs lapas kociņos.
126 [Kroņa Lejas pagastā (Lejasciema pagastā Vlk)].

1007.

Krogā dzied bāleliņš
Ar vakara gājumiņu;
Stallī zviedz kumeliņš
Ar vakara ēdumiņu.
138 [Trikātā (Trikātas pag. Vlk)].

1008.

Kur tu ņēmi to dziesmiņu,
Kas actiņas slapināja?
Kur dzirdēji to vārdiņu,
Kas tik žēli sirdī skan?
To vārdiņu izdzirdēju
Viņpus upes tautiņās;
Kā pērlītes tos savēru
Savā dziesmu kamolā.
335 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

- 138 -

1009.

Kuŗa meita rītā dzied,
Tā dziedāja lustes dēļ;
Kuŗa vēlu vakarā,
Tā dzied vīra gribēdama.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

1010.

Labāk dziedu kājaudama,
Nekā galvu sukādama;
Labāk mani tautas rāja,
Nekā savi bāleliņi.
287 [Bauskas pilsmuižā (Bauskas pag. B)].

1011.

Labāk dziedu kāj's audama,
Nekā galvu sukājot:
Kājas āvu ikdieniņas,
Galvu reti izsukāju.
17 [Ķēčos (ķēču pag. Rg)].

1012.

Lai es gāju, kur iedama,
Dziedādama vien staigāju:
Ja tie manis neredzēja,
Lai minēt pieminēja.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

1013.

Līgodama upe nesa
Zaļu ziedu vaiņadzinu;
Dziedādamas tautas veda
Vaiņadziņa vijējiņu.
335 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

1. Upe nesa līgodama
Baltu linu ērkulīti;
Tautas veda dziedādamas
Baltu linu vērpējiņu.
246 [Lestenē (Lestenes pag. Tk)].

1014.

Man sastiga kumeliņš
Laucenieku griķājā;
Tur palika rakstīts pūrs,
Tur i dziesmu vācelīte.
137 [Tirzā (Tirzas pag. Md)].

1015.

Maza, maza meitenīte
Tek pa ceļu dziedādama, -
Skaista, balta vilnainīte,
Sarkans rožu vaiņadziņš.
335 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

1. Skaisti dzied bārenīte,
Aiz ataugas ganīdama, -
Baltas mēļu villainītes,
Sarkans rožu vaiņadziņš.
105 [Skujenē (Skujenes pag. C)].

1016.

Mazi bērni skaistu dziesmu
Vārdzināt vārdzināja:
Ielikuši vīzītē,
Pa istabu vizināja.
3 [Aizkrauklē (Aizkraukles pag. Rg)], 41 [Stukmaņos (Pļaviņās Rg)], 68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)], 75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)], 323 [Vecsērenē (Sērenes pag. Jk)], 325 [Secē (Seces pag. Jk)], 407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)], 410 [skat. 3301. (Pilskalnes pag. Il)].

1. Man bij dziesmu vācelīte
Smalkā lazda krūmiņā.
Bērni, vardes, iznerroja
Manu dziesmu vācelīti:
Ielikuši vīzītē,
Par pagalmu vizināja.
18 [Kliģenē, Meņģelē, Plāterē (Zaubes, Meņģeles un Plāteres pag. Rg)].

1017.

Meitas mani dziedādamas
Jūdzi vada kājiņām.
Eit', meitiņas, jūs ar Dievu,
Laižat manu kumeliņu.
156 [Vērgalē (Vērgaļu pag. Lp)], 185 [Lielezerē (Ezeres pag. Kld)], 200 [Skrundā (Skrundas pag. Kld)].

1018.

Meitas mani mīlēdamas
Jūdzi vada dziedādamas.
Kaut man būtu alutiņš,
Līdzē vestu sētiņē.
189 [Kuldīgas Kalnmuižā (pie Kuldīgas)].

1019.

Meža, meža es meitiņa,
Atkal meža tautājos;
Es nebiju ieraduse
Klajumā gavilēt.
344 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

1020.

Nn savus puišus teica.
Kas tos puišus nepazina?
Rudzus pļāva raudādami,
Krogā gāja dziedādami.
290 [Lieliecavā (Iecavas pag. B)].

1021.

Rūjenieši, velna bērni,
Pirtī dzied pērdamies;
Virķenieši bāleliņi,
Laukā dzied ecēdami.
290 [Lieliecavā (Iecavas pag. B)].

1022.

Nedomāju, necerēju
Tā kalnā gavilēt;
Vai vējiņis man atpūta,
Vai ūdenis atlīgoja?
Tautu dēla kumeliņis
Kā ūdenis atlīgoja.
191 [Kursīšos (Kursīšu pag. Kld)].

- 139 -

1023.

Nesagrib man dziedāt,
Nesagrib gavilēt:
Man' māmiņa pavēlēja
Vecam tautu dēliņam.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

10231.

Nevienam nesariebu,
Ik dieniņas raudādama,
Kā sariebu dziedādama,
Agr' iedama druviņā.
1271 [Litenē (Litenes pag. Md)].

1024.

Nīde mani sila dzērve,
Nīde lauka cielaviņa;
Mūsu pašu ciema meitas
Vislielās nīdētājas.
Nīdat, nīdat jūs, māsiņas,
Gan jūs mani iznīdēs.
Ka jūs mani iznīdēs,
Citas tādas nedabūs:
Nebūs tāda dziedātāja,
Nebūs tāda runātāja.
207 [Dundagā (Dundagas pag. Vp)].

10241.

Nu pūš lēns vējš,
Nu varēs auzas sēt;
Nu vairs puiši nedanco,
Nu varēs padziedāt.
2291 [Sasmakas novadā (Ārlavas pag. Tl)].

1025.

Padzied, manu bāleliņu,
Ar tām ciema meitiņām:
Lēna, jauka valodiņa,
Ar kundziņu runājot.
224 [Kabilē (Kld)].

1026.

Preiļi dzied, preiļi dzied, -
Kas tos preiļus priecināja?
Pelav' maize, kaņepj' ciba,
Tas tos preiļus priecināja.
379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

1027.

Riebu, riebu ļautiņiem,
Kā neriebu dzīvodama:
Citam riebu dziedādama,
Citam bargi runādama.
401 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

1. Ai Dieviņ, ai Dieviņ,
Vai es tāda riebaļiņa?
Citam riebu runādama,
Citam dziesmu dziedādama.
18 [Kliģenē, Meņģelē, Plāterē (Zaubes, Meņģeles un Plāteres pag. Rg)].

10271.

Riebu, riebu ļautiņiem,
Rieb' savai māmiņai:
Ļaudiem riebu dziedādama,
Māmiņai raudādama.
30 [Ozolu muižā, Suntažu draudzē].

1028.

Riebu, riebu tautiešam,
Riebu lielu riebumiņu,
Maza riebu raudādama,
Liela daiļi dziedādama.
278 [Sodu Sesavā (Sesavas pag. Jg)].

10281.

Rit, rit rīta rasa
Par ābeļu lapiņām;
Tā pārrit tautu dēls
Par manām dziesmiņām.
2291 [Sasmakas novadā (Ārlavas pag. Tl)].

1029.

Rudens nāk, rudens nāk,
Jātin dziesmas kamulāi;
Kad atnāks pavasaris,
Pa vienai šķetenāšu.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

1030.

Saproties, neprašiņa,
Ka es tevis negribēju:
Ar dziesmām apdziedāju,
Ar valodu aprunāju.
141 [Vijciemā (Vijciema pag. Vlk)].

1031.

šķiet man' tādu runātāju,
Kad es tāda dziedātāja;
Manas pašas bāleniņš,
Pircin pirka valodiņu.
111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)].

1032.

Sieviņ' raud, bērniņ' raud:
Bez putraimu kāpostiņi;
Vīriņš skaisti gavilē
Kroga galda galiņā.
15 [Jaunpilī (Zaubes pag. Rg)].

1033.

Ziņģē tēvs, daiņā māte,
Man vezdami līgaviņu:
Pats prieciņa nevarēju,
Kaņepēs tupēdams.
68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)].

- 140 -

1. Dzied māmiņa, svilpo tēvs,
Man nesdami līgaviņu;
Pats tupēju kaņepēs,
Aiz smiekliem nevarēju.
18 [Kliģenē, Meņģelē, Plāterē (Zaubes, Meņģeles un Plāteres pag. Rg)].

1034.

Skaisti dzied, alu dzēra
Mazajā ciemiņā;
Vidū iet nedrīkstēju,
Tur aug mana līgaviņa.
408 [Krustpilī, Unguros un Stukmaņos (Krustpils, Ungurmuižas D un Pļaviņu Rg pag.)].

1035.

Skaisti dzied lakstīgala
Liepas zara galiņā;
Tā dziedāja dēlu māte
Meitu mātes istabā.
335 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

1036.

Skaisti, skaisti zīle dzied,
Staļļa spāres galiņā;
Skaisti dzied tautu meita,
Man' bāliņa gaidīdama.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

10361.

Skauģīts man nevēlēja
Ne dziedāt, ne runāt;
Es dziedāju, es runāju,
Skauģam sirdi kaitināju.
281 [Nītaures, Siguldas un Cēsu apvidū (Rg, C)].

1037.

Svilpē viena Leišu irbe
Aiz Daugavas siliņā;
Tā nebija Leišu irbe,
Tā bij Leišu dzeltainīte.
50 [Vecatē (Vecates pag. Vlm)].

1038.

Tāļu, tāļu gavilēja
Manis linu arājiņis.
Kad aiziešu, tur es būšu
Gaŗ' audekļa audējiņa.
16 [Kastrānē (Kastrānes pag. Rg)].

1039.

Tautas manim laimi vēl,
Kad es laba dziedātāja;
Vēliet, ļaudis, tam Laimiņu,
Kas jums pūru piedarīja.
295 [Grienvaldē (Zālītes pag. B)].

1040.

Trallāt tralli jaunas meitas.
Kā tās tralli, kā netrall'?
Vai tās tralli manis paša,
Vai tā mana kumeliņa?
Ne tās tralli manis paša,
Ne tā mana kumeliņa:
Pašas gan trallināja,
Īsa laika gribēdamas.
335 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

1041.

Tu, māsiņ, muižas meita,
Tu staigāsi raudādama:
Es, māsiņ, mājas meita,
Es staigāju dziedādama.
69 [Bikserē (Patkules pag. Md)].

1042.

Uz kalniņa stāvēdama,
Rīta dziesmu nodziedāju;
Noskanēt noskanēja
Par birzēm, klajumiem.
88 [Liezerē (Liezeres pag. Md)].

1043.

Vai dieniņa, man' dieniņa,
Tu atnāci nezināma!
Vakar koši gavilēju,
šodien veda smiltienā.
335 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

1044.

Vai Dieviņ, vai Dieviņ,
šī bēdīga vasariņa!
Nedziedāja govju gani,
Ne arāji, ecētāji.
26 [Madlienā (Madlienas pag. Rg)].

1045.

Viena pati man dziesmiņa,
I tā pati salāpīta:
Visapkārt zelts, sudrabs,
Vidā saule vizināja.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

1046.

Visapkārt ievu ziedi,
Vidū balta ābelīt';
Visapkārt meitas dzied,
Vidū meitu māmulīte.
168 [Meženiekos (Asītes pag. Lp)].

1047.

Visas dziesmas izdziedāju,
Brāļa govis ganīdama;
Eita, govis, laidarā,
Man atjāja precenieki.
1571 [Virgā (Virgas pag. Lp)].

- 141 -

10471.

Visas dziesmas izdziedātas,
Ir valodas izrunātas,
Griez pie durvīm kumeliņu,
Lai es sēdu mugurā.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

1048.

Visas dziesmas izdziedātas,
Tēva dziesma nedziedāta;
Tad dziedāšu tēva dziesmu,
Kad uzkāpšu kumeļā.
26 [Madlienā (Madlienas pag. Rg)], 137 [Tirzā (Tirzas pag. Md)].

1. Visas dziesmas izdziedātas,
Mātes dziesma nedziedāta;
Tad dziedāšu mātes dziesmu,
Kad es iešu tautiņās.
68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)], 335 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

1049.

Visas dziesmas izdziedātas,
Ciema meitas izprecētas.
Ne nu manim jautru dziesmu,
Ne ar ciema zeltenīšu.
4 [Aijažos].

1050.

Visas manas greznas dziesmas
Vītolāi sakāpušas,
Sāk vītolis grozīties
Ar visām dziesmiņām.
156 [Vērgalē (Vērgaļu pag. Lp)], 201 [Snēpelē (Snēpeles pag. Kld)], 267 [Kalnamuižā (Tērvetes pag. Jg)].

1. Visas manas dailas dziesmas
Ozoliņa galotnē;
Vējiņš lieca ozoliņu,
Atskan manas dailas dziesmas.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

2. Visas manas dailas dziesmas
Vītolā satecēja;
Sāk vītolis grozītiesi,
Ir es līdzi līgojos.
163 [Dzērvē (Dzērves pag. Azp)].

3. Visas manas skaistas dziesmas
Vītolā(i) satecēja;
Sāk vītolis locīties,
Sāk zariņi vīvināt.
92 [Mārcienā (Mārcienas pag. Md)], 93 [Mēdzžlā (Mēdzžlas pag. Md)], 111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)], 112 [Cirstos (Cirstu pag. C)].

1051.

Citam riebu dziedādama,
Citam gauži raudādama:
Tautām riebu dziedādama,
Brāļam gauži raudādama.
111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)].

1052.

Citas meitas pūru dara,
Es klausīju bāleliņu,
Es klausīju bāleliņu,
Dziedādama, raudādama.
335 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

36479.

Ai ezer, ezeriņ,
Savu meitu neizdod!
Kas audeklus balinās
Tavu krauju maliņā.
235 [Litenes Md].

36480.

Oi, muosiņ, oi, muosiņ,
Kai mēs tevi pīcīssem?
Tu bej rokstu raksteituoja,
Tu paprīkšu dzīduotuoja.
358 [Rugāju Abr].

36481.

Ai upīte, olainīte,
Kam atdevi savas dziesmas?
Kas jel tavos līkumos
Svētu rītu trīcinās?
104 [Ēdoles Vp].

36482.

Aiz kalniņa kupla liepa
Deviņiem žuburiem,
Devītā žuburā
Bāleliņi kokles šķels.
378 [Seces Jk].

36483.

Aiz kū muni bruoliliņi
Pierk man zeiļu vainadziņu?
Aiz tuo muna daiļumiņa,
Aiz jaukuosi volūdiņas.
326 [Preiļu D].

36484.

Ap sevim vien dziedāju,
Ap sevim vien runāju;
Neaiztiku labu ļaužu,
Ne dziesmās, valodās.
115 [Galgauskas Md].

36485.

Bāliņos dzīvodama,
Dziedādama vien staigāju;
Kad aiziešu tautiņās,
Varbūt iešu raudādama.
386 [Sidgundas (Rikteres) Rg].

- 142 -

36486.

Bitītemi, muosiņomi
Ir prīcīga dzeivuošana:
Kur juos guoja, kur naguoja,
Vysur guoja dzīduodamas.
50 [Bērzgales (Kuļņēvas-Labvāržu) Rz].

36487.

Bitītei, meitiņai,
Tām novada nevajag:
Iet novadu no novada
Kā bitītes dziedādamas.
23 [Ārlavas Tl].

36488.

Bruolīts mani (tai) pasauce:
Muosiņ, kolpa leigaveņa!
Paldīs kolpa Laimeņai,
Es staiguoju dzīduodama.
466 [Vārkavas D].

36489.

Brokašķiņu, launadziņu
Atnes mun, māmuļiņa;
Tu jau pate gan dzirdēji,
Kur es skaņi gavilēju.
290 [Ogres C].

36490.

Dzer un dziedi, tautu meita,
Tu jau pate mana būsi;
Vai tādēļ es tev's neņemšu,
Ka tu liela dzērājiņa.
358 [Rugāju Abr].

36491.

Dievs zina, kam tī būs,
Tik vēlīna zeltainīt:
Izmirkusi, sasalusi,
Tek pa ceļu dziedādama.
127 [Grostonas Md].

36492.

Divas meitas cierēt gāja
Pa to zaļu bērzu birzi.
Viena gāja dziedādama,
Otra gauži raudādama.
515 [Ziemeŗu Vlk].

36493.

Dūd, Dīviņi, Leneišam
Trejdeviņu ponuoksneņu!
Kod jis guoja ponuoksnūs,
Jis myus skaiški padzīduoja.
489 [Vidsmuižas (Vidsmuižas, Gaļānu) Rz].

36494.

Dūd, māmeņa, kam dūdama,
Nadūd mani spēļnīkam!
Ni man mīga, ni darbiņa,
Spēļuošonu klausūtīs.
435 [Tilžas (Kokorevas) Abr].

36495.

Dreiz es guoju, dreiz tecēju,
Lāni laižu volūdiņu:
Aiz dreizuma tautys jāma,
Aiz lānuos volūdeņis.
170 [Kapiņu D].

36496.

Dzīd ar vīnu, dzīd ar ūtru
Vakarēju suokumeņu;
Kur gūdeiga meitu muote,
Dūd ar vīnu juojumeņu.
247 [Makašānu Rz].

36497.

Dzīd ar vīnu dzīduojumu,
Vakarēju suokumiņu;
Kur gūdeiga muotes meita,
Īt ar vīnu juojumiņu.
295 [Ozolmuižas Rz].

36498.

Dziedi, dziedi, tautu meita,
Skaņi bērzu birzītē!
Gan es tevi aizvedīšu,
Staigna purva maliņā.
467 [Vārmes Kld].

36499.

Dzied, meitiņa, dzied, meitiņa,
Es tev iešu palīgā;
Tev pietrūka, man atlika,
Es tev varu palienēt.
316 [Piltenes Vp].

36500.

Dziedāt māku, dancot māku,
Siena pļaut vien nemāku.
Mani balti bāleliņi,
Māciet mani sienu pļaut;
Izstrīķējat izkaptiņu,
Iepļaujiet vāles galu.
119 [Gaujienas Vlk].

36501.

Dziedi, dziedi, barvedīte,
Ar to āža steberīti.
Puišiem nāsis izbadīšu
Ar to āža steberīti.
Dziedat, meitas, dziedat, sievas,
Sargājati steberīti.
24 [Asares Il].

- 143 -

36502.

Dziedādama vien staigāju,
Kā irbīte rakstīdama;
Dziedādama ietecēju
Tautu dēla sētiņā.
315 [Pilskalnes Il].

36503.

Dzīdi, dzīdi, dzīduotuoja,
Voi tu gauži narauduosi,
Sova zeiļu vaiņuceņa,
Sova tāva, muomuleņas.
280 [Nautrēnu (Zaļmuižas) Ldz].

36504.

Dziedi, dziedi, dziedātāja,
Tu aiziesi raudādama;
Tu aiziesi raudādama
Pie nelieša tēva dēla.
127 [Grostonas Md].

36505.

Dziedi, gaili, vai nedziedi,
Nebūs gaisma vakarā.
Raudi, meitiņ, vai neraudi,
Nebūs' mana līgaviņa.
45 [Bejas (Kolberga) Vlk].

36506.

Dzīdi, muna ļaudoviņa,
Doncoj muns kumeliņš.
Izdoncovei bruoļam sīvu,
Sev dyžanu leigaviņi.
35 [Baltinavas Abr].

36507.

Dziedāsam, māsiņas,
Verīgo dziesmiņu,
Beņķīšam kājiņas
Nolūzušas.
72 [Cesvaines Md].

36508.

Dzied meitiņas, zied puķītes,
Kad nāk jauna vasariņa;
Lakstīgala trinkšķināja
Sausā egles galiņā.
127 [Grostonas Md].

36509.

Dziedat paši, tēvs un māte,
Sava bērna kristībās!
Kam lūdzāt tādas kūmas,
Kas dziesmiņas nemācēj'?
605 [Skolas].

36510.

Dzīdat, paiši, kū dzīdat,
Kumeliņu apdzīdat,
Loi tas man skaiški tak,
Ouziņom nabarots.
551 [Ludza Ldz apr.].

36511.

Dziedādama vien staigāju,
Ar tautām spēlēdama.
No galviņas nospēlēju
Savu zīļu vaiņadziņu.
302 [Pampāļu (Ezeres) Kld].

36512.

Dziedādama vien staigāju,
Kā irbīte rakstīdama.
Dziedādama es tecēju
Tautas dēla sētiņā.
378 [Seces Jk].

36513.

Dziedādama vien staigāju,
Nestaigāju raudādama;
Kad dabūšu tādu vaļu,
Tad staigāšu raudādama.
605 [Skolas].

36514.

Ekur, skaisti puisēniņi,
Aplam tādu nedabūs:
Paši gāja dziedādami,
Kumeliņi dancodami.
72 [Cesvaines Md].

36515.

Es bij' lela dzīduotuoja,
Man' pajēmja spēlmanīts;
Jis spēlēja, es dūduoju
Spēļu golda galiņā.
489 [Vidsmuižas (Vidsmuižas, Gaļānu) Rz].

36516.

Es ļusteiga, es vēleiga
Aiz vysom muosiņom;
Man daiļuoks oruojiņš
Aiz vysom muosiņom.
326 [Preiļu D].

36517.

Es bij' meita, man bija vara,
Es varēju lielīties:
Tecēdama birzi loku,
Stāvēdama zvaigznes skaitu.
605 [Skolas].

- 144 -

36518.

Es dziedāju, trallināju,
Ne par vienu nebēdāju:
Es gan zinu: še nebija
Mana miežu arājiņa.
378 [Seces Jk].

36519.

Es dūduoju, es rauduoju,
Syla molu staiguodama;
Syla molu staiguodama,
Boltas pučes laseidama.
50 [Bērzgales (Kuļņēvas-Labvāržu) Rz].

36520.

Es nenācu šī vietā,
Savu miegu izgulēt.
Nācu ēst, nācu dzert,
Nācu jauki padziedāt.
282 [Nīcas Lp].

36521.

Es uzaugu pie māmiņas,
Kā rozīte ziedēdama;
Es aizgāju tautiņās,
Kā bitīte dziedādama.
16 [Alsungas (Alšvangas) Azp].

36522.

Es varēju dziedāt,
Ēzdams, dzerdams:
Es labi zināju,
Man vīrs nešļupst.
16 [Alsungas (Alšvangas) Azp].

36523.

Guoju ceļu dzīduodama,
Kai cīlova lakstīdama;
Ni maņ beja prīkšā kauna,
Ni pakaļī volūdiņas.
174 [Kārsavas Ldz].

36524.

Gara man bize beja,
Spolga man i volūdiņa:
Vējputnēs es pīdzymu,
Tiergā mani nūkrystuoja,
Sūļi spēru, zeme reib,
Vuordu soku, meži skaņ.
170 [Kapiņu D].

36525.

Kas tā tāda dziedātāja
Aiz sīkāsi ataudziņas?
Tā lielā i brāla māsa,
Kas tautiņu nebēdāja.
605 [Skolas].

36526.

Kū dzīduošu, kū runuošu,
Svešu zemi staiguodam'?
Dzīdoj' pati sov' dzīsmīti,
Runoj sovu volūdiņu.
522 [Zvirgzdienes Ldz].

36527.

Kur, puķīte, tavi ziedi,
Kur, meitiņa, tavas dziesmas?
Puķīt' ziedus izziedēja,
Meitiņ' dziesmas izdziedāj'.
273 [Mores Rg].

36528.

Jurka burka vystas gona
Lela syla maliņā,
Gaviļ' Jurka, nagaviļ',
Vīna vysta vonogam.
Tej vistiņa vonogam,
Kur dzaltuonu cakuliņu.
168 [Kalupes D].

36529.

Syla Jurka gaviļoj,
Sylā vystys ganeidams.
Gauļoj, Jurka, nagauļoj,
šūgod sīvys nadabuosi.
143 [Jāsmuižas D].

36530.

Syla Jurka gavilēja
Sylā vystas ganīdams,
Gauloj, Juri, voi nagauloj,
Vīna vysta vonogam.
466 [Vārkavas D].

36531.

Viņu māte gevilēja,
Sovas vistas genīdam'.
Voi nu geni, voi negeni,
Tikpot vīnu vonags ķars.
242 [Lubejas Md].

36532.

Iestādīju skaistas rozes
Pie lodziņa dārziņā;
Lakstīgala padziedāja
Manā rožu dārziņā.
127 [Grostonas Md].

36533.

Ik vokoru es dzīduoju
Kai laksteigola saleņā;
Laksteigolu zīma ruoja,
Mani ruoja kunga dorbi.
466 [Vārkavas D].

- 145 -

36534.

Īsaliņa malējiņa
Labi Dīva izlyuguse:
Meitom dzīdot, meitom doncot,
Puišim ruopu valkuotīs.
358 [Rugāju Abr].

36535.

Iz rūbeža atsasādūs,
Kraisū kuoju pacilavu.
Ciluotumi lobū kuoju,
Ka man jamtu rūbežnīks.
44 [Bebrenes Il].

36536.

Jauna biju, dietin deju,
Dziedādama vien staigāju;
Kad izgāju tautiņās,
Raudādama vien staigāju.
263 [Mēmeles Jk].

36537.

Jo es bēdu bēdājos,
Jo nelaime priecājās.
Labāk gāju dziedādama,
Lai nelaime bēdājās.
46 [Beļavas Md].

36538.

Jo tie meži skanēt skan,
Jo es viņus skandināju;
Jo tie ļaudis nicināja,
Jo es viņus kaitināju.
263 [Mēmeles Jk].

36539.

Kad iešu namā,
Tad padziedāšu;
Kad iešu istubā,
Tad padancāšu.
94 [Dunikas Lp].

36540.

Kas kait maņ nadzīduot,
Vainadzeņa navalkuot?
Lai stuov muni bryuni moti
Zam vizuļu vainadzeņa.
522 [Zvirgzdienes Ldz].

36541.

Kas, māsiņ', tev kaitēja,
Dziedādama vien staigāji?
Kā, māsiņa, nedziedāšu,
Vakar tiku saimeniece.
443 [Turlavas Kld].

36542.

Kā mēs mākami,
Tā mēs dziedami;
Aunam plauktā,
Kazai ķipelī.
302 [Pampāļu (Ezeres) Kld].

36543.

Kaida tī dzīduotuoja
Iz tuo pūra gabaleņa?
Krīvītīte galvēdere,
Gora bolsa vilcējeņa.
280 [Nautrēnu (Zaļmuižas) Ldz].

36544.

Ko vērts man še dziedāt,
Kas peic man klausījās?
Ies dziedāt par novad,
Le klausās novadniek.
17 [Ances Vp].

36545.

Kūkles skaņ, kas kūklēja?
Kūklej muni bruoleliņi.
Kūklej muni bruoleliņi
Sov' uoreņu maliņā.
489 [Vidsmuižas (Vidsmuižas, Gaļānu) Rz].

36546.

Kūkļaunīki, stobuļnīki,
Muni bolti buoleleņi:
Kūkles skaņ nameņā,
Stabuleites ustobā.
174 [Kārsavas Ldz].

36547.

Ko zin dziedāt,
Ko nedziedāt?
Trīs pār' ķenkar
Vienos vārdos.
16 [Alsungas (Alšvangas) Azp].

36548.

Kuris Dievs, kuŗa Laime
Man par puisi neradīja?
Vai svilpoti es nemāku,
Vai ar lapu stabulēt.
217 [Lejasciema (Lejas) Vlk].

36549.

Kur palika tā meitiņa,
Kas tik agri še dziedāja?
šitie kalni, ielejīši
Mani gauži noraudīja.
497 [Vīpes (Mežmuižas) D].

- 146 -

36550.

Labāk mani vaski mati
Smalku skuju piebiruši,
Nekā manu vaiņadziņu
Bez dziesmiņām noņēmuši.
228 [Liepnas (Lipnas) Abr].

36551.

Labāk ņēmu dziedātāju,
Nekā lielu kāsētāju;
Dziedams ceļu aiztecēju,
Kāsēdams nevarēju.
56 [Birzgales (Lindes) Rg].

36552.

Lustīgam, vēlīgam,
Noņemt manu vainadziņu;
Vai nebiju es lustīga,
Vainadziņu valkājot?
38 [Barkavas Rz].

36553.

Leivonīšu dzaltaņeitis
Borgu kungu maldynuotys;
Dzīd bjez saulis reitā agri,
Dzīd bjez saulis vokorā.
263 [Mēmeles Jk].

36554.

Muna muote loba beja,
Da darbiņam namuocēja.
Tik vīn dzīduot i da doncuot,
I ar puišim paūļavuot.
170 [Kapiņu D].

36555.

Muoseņom lob dzeivuot
Kai boltom vuškeņom:
Lai juos guo, kur juos guo,
Vysys guo dzīduodamys.
522 [Zvirgzdienes Ldz].

36556.

Māte mani rātin rāja,
Ka es vīra nedabūšu.
Nebēdā, māmuliņa,
Ka es vīra nedabūšu:
Izveicīgi man darbiņi,
Izvedīga valodiņa.
246 [Madlienas (Lielais) Rg].

36557.

Māte sauca launagā,
Mēs ar Jāni dancojām:
Jānīšam zelta bikses,
Man sudraba lindraciņi.
378 [Seces Jk].

36558.

Māsiņ, tavu cietu sierdi,
Vai bij koka, vai akmeņa!
Gan dziedāju žēlas dziesmas,
Tav nebira asariņas.
589 [Kuldīgas apr.].

36559.

Meitas manu cepurīti
Kā bitītes aplipušas.
Labāk mani meitas lipa,
Nekā vīri naidinieki:
Meitas lipa dziesmiņām,
Vīri asiem zobiniem.
604 [Dažādi iesūtītāji].

36560.

Meitas manu kumeliņu
Kā bitītes aplipušas.
Vai jūs līpat vai nelīpat,
Jūs jau viņu nedabūsit,
Tur būs cita mātes meita,
Kas dabūs kumeliņu.
477 [Vecpils Lp].

36561.

Meitas, mani mīlēdamas,
Jūdzēm vada dziedādamas:
Skan krellītes, dzied meitiņas,
Es no prieka stāvu lecu.
384 [Sēemūkšu C].

36562.

Muļķis bija mans vīriņš,
Ar suņiem sarējās;
Es biju gudra mātes meita,
Es staigāju dziedādama.
443 [Turlavas Kld].

36563.

Nāc pie manis, tautu meita,
Tu lustīga vien staigāsi:
Klētī bungas, namā kokle,
Istabā vijolīte.
32 [Babītes (Piņķu) Rg].

36564.

No rītiņa padziedāju,
Kamēr mežā atskanēj'.
No jaunības padziedāju,
Kamēr tauta man' nerāj'.
605 [Skolas].

- 147 -

36565.

Najam maņu cīma puiki,
Ka es lela natikleite;
Jyus, puiseiši, apsamuoneit:
Es bej' lela dzīduotuoja.
51 [Bērzpils (Domopoles) Abr].

36566.

Nesaderi man dziesmiņas
Ar trepiešu meitiņām;
Viņas saka: "trepu, trepu,"
Es kā bite vaivenēju.
378 [Seces Jk].

36567.

Nasadar zūsu pulki
Ar azara rauduvem;
Nasadar myus' bruoliņi
Ar Vidzemes meitiņom.
Es dzīduoju: dripu, drapu,
Juos kai bites veivynoj.
466 [Vārkavas D].

36568.

Nesēroju, neguģoju,
Kad man nieka nekaitēja;
Sērodama, guģodama
Drīz Dieviņu kaitināju.
214 [Lažas Azp].

36569.

Nu kurīnes tei meitiņa,
Kura cīma dzaltuonīte?
šmuk' dzīduoja, smolk' doncuoja,
Pīdar rūžu vaiņuceņš.
465 [Varakļānu Rz].

36570.

Pīguļnīki, savvaļnīki
Nūcārt zaļu ūzuliņu.
Nu celmiņa kūkles šķēļa,
Nu zariņu stabulītes.
Kūklej muni bruolelini,
Jaunu meitu gaidīdami.
168 [Kalupes D].

36571.

Prieka bija vīrīnam,
Kad lustīga līgavīn',
Lai viņš ieta, kur iedams,
Dziedādama vien staigāja.
94 [Dunikas Lp].

36572.

Soci, loci, kuo tu gaidi,
Ka tu dālu naženej?
Atīs rudins, solti laiki,
Paliks dāli naženeiti.
143 [Jāsmuižas D].

36573.

Sajukuši man matīni,
Sajukusi valodīna.
šķir, Dieviņi, man matīnus,
Raisi manu valodīnu.
94 [Dunikas Lp].

36574.

Simtiem meitu pretim nāca,
Visas labas dziedātājas;
Bet tik daiļi nedziedāja,
Kā dzied mana līgaviņa.
228 [Liepnas (Lipnas) Abr].

36575.

šitie kalni, ielejīnas,
Manis gauži noraudāja:
Kur palika tā meitīna,
Kas tik agri še dziedāja.
399 [Skujenes (Pils-Skujenes) C].

36576.

Skaisti dzied ceļa vīri,
Kumeliņus sajūguši.
Ekur skaisti piederēja,
Skaisti dzied panāksnieki,
Sav' māsiņu palaizdami.
241 [Lubānas Md].

36577.

Skaistu dziesmiņu dziedāju,
Pie vārtiņu dadzīdama;
Lai klausāsi sveša māte,
Pavārnīcu laizīdama.
241 [Lubānas Md].

36578.

Suņi rēja, zirgi zviedza,
Jaunas meitas gavilēja;
(Jaunas meitas gavilēja)
Pašā kalna galiņāi.
560 [Rīga ].

36579.

Svilpmaņam nevajaga
Dziedātāju līgaviņu:
Staigāj' svilpes svilpodams,
Līgaviņa raudādama.
279 [Naukšēnu Vlm].

- 148 -

36580.

šņuoc iudins, kauc akmins,
Straujas upes maliņā.
Bruoļi dzīd, muosa raud
Tautu golda galiņā.
247 [Makašānu Rz].

36581.

šūpo mani, māmulīte,
Lakstīgalas šūpulī,
Lai es augu tik lustīga,
Kā lustīga lakstīgala.
188 [Klosteres (Klosteres-Aizputes) Azp].

36582.

Trīci, trīci, apšu lapa,
Atnāks vēji, noraus tevi;
Dziedi, dziedi, tautu meita,
Atnāks tautas, aizvedīs.
45 [Bejas (Kolberga) Vlk].

36583.

Tās meitiņas nedziedāja,
Kam še ouga orājiņš.
Es dziedāju, delverēju,
Man citā maliņā
Kā vanagis lidināja.
3 [Adulienas Md].

36584.

Te meitīnu liels pulcīnis,
Ne tās dzieda, ne runāja.
Tās runāja, tās domāja
Cita citu niecināt,
No brālīša tautīnās.
39 [Bārtas Lp].

36585.

Tēvs ar māti priecājās,
Tautām meitu atdevuši;
Nu var skaisti gavilēt,
Meita vīra paspārnē.
358 [Rugāju Abr].

36586.

Uz akmeņa stuovādama,
Dzīžu kuojas kratīdama;
Lai nūkrota tī ļautiņi,
Kas maņ loba navēlēj'.
605 [Skolas].

36587.

Vakar gāja div' bāliņi
Gar jūriņu dziedādami;
šodien viena zeltenīte
Pakaļ tek raudādama.
605 [Skolas].

36588.

Var pazīt to meitiņu,
Kas būs brūte šoruden:
Nij tā dzied, nij runā,
Domādama vien staigāja,
Lai griezās, kur griezās,
Puišu vidū vien griezās.
235 [Litenes Md].

36589.

Visu nakti dziedāju,
Kā malku cirtu;
Pelnī(ju) prieveti
Ar cimdu pāri.
16 [Alsungas (Alšvangas) Azp].

Table of Contents |View Entire Work