HomeIntroductionBrowseImagesSearchLinks
Table of Contents |View Entire Work

- 118 -

3. Dziesmu kaŗš. Aizdziedāšanās un apdziedāšana.

a) Liela savu, peļ pretinieku dziedāšanu.

851.

A Dieviņi, a Dieviņi,
Es tos viņus uzvinnēju,
Es tos viņus uzvinnēju,
Es to roku izturēju.
202 [Striķos un Saldū (Zvārdes un Saldus pag. Kld)].

852.

Brāļa dziesmīt' i atņēmu
Otrāpus istabiņas;
Svešu ļaužu neatņēmu,
še pat klātu stāvēdama.
335 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

853.

Dziedat, puiši, lustējat,
Nu dzied jūsu lakstīgala:
žagatīte, gaŗastīte,
Tā ir jūsu lakstīgala.
97 [Vecpiebalgā (Vecpiebalgas pag. C)].

854.

Dziedi, dziedi, dziedātāja,
Tu jau mani nevinnēsi:
Man ir dziesmu vācelīte
Raibā rožu krūmiņā.
264 [Džūkstē (Džūkstes pag. Jg)].

855.

Dziedi, dziedi, dziedātāja,
Cik tu mani aizdziedāsi?
Cik tu manu bāleliņu
Pie kundziņa aizrunāsi?
309 [Biržos (Biržu pag. Jk)], 401 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

856.

Dziedi, dziedi, tu meitiņa,
Tu jau mani nevinnēsi;
Es deviņas izdziedāju,
Tu vēl vienu tuntulē.
264 [Džūkstē (Džūkstes pag. Jg)].

857.

Dzied', māsiņa, dzied', māsiņa,
Kau' kā vien, kau' kā vien;
Gan tu pate labi zini,
Kau' kas tevi aizvedīs.
6 [Annas muižā (ķēču pag. Rg)].

1. Dziedi, dziedi, tautu meita,
Kaut ko vien, kaut kā vien;
Gan rudeni aizvedīs
Arājiņa dēliņam.
68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)].

858.

Dziesmu dziede sveši ļaudis,
Dziesmu dziede bāleliņi.
Tā dziesmiņa man patika,
Ko dziedāja bāleliņi;
Ko dziedāja sveši ļaudis,
To saminu kājiņām.
173 [Rokaišos (pie Aizputes Azp)].

859.

Ekur nāk meitu bars,
Kā ērģeles spēlēdami;
Ekur nāk puišu bars,
Kā kaupiņi kurkstēdami.
112 [Cirstos (Cirstu pag. C)].

1. Ekur gāja meitu pulka,
Kā bitītes vīvināja;
Ekur nāca puišu pulka,
Kā vardītes kurkstēdami.
97 [Vecpiebalgā (Vecpiebalgas pag. C)].

860.

Es būt' laba dancotāja,
Ja būt gūžu turētāja;
Es būt' laba dziedātāja,
Ja būt' dziesmu turētāja.
101 [Rankā (Rankas pag. C)].

1. Es būt' laba malējiņa,
Būt' man dzirnu vilcējiņa;
Es būt laba dziedātāja,
Būt' man dziesmu saucējiņa.
207 [Dundagā (Dundagas pag. Vp)].

861.

Es dzirdēju mellu bulli
No rītiņa maurojot:
Tā nebija buļļa dziesma,
Tā bij veca puiša dziesma.
290 [Lieliecavā (Iecavas pag. B)].

862.

Es neteicu tās meitiņas,
Kas dzied lūpas knaibīdama:
Tā bārās ar māmiņu,
Visu muti plātīdama.
322 [Saukā (Saukas pag. Jk)].

8621.

Kad es dziedu, tad es dziedu,
Visu muti plātīdama,
Es nebiju vācu bērns,
Es lūpiņas neknaibīju.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

- 119 -

863.

Ja tev tīk, tu puisīti,
Nāc ar mani dziedāties;
Ja tu mani uzvinnēsi,
Es tev došu sav' māsiņu.
264 [Džūkstē (Džūkstes pag. Jg)].

8631.

Kas tā tāda dziedātāja?
Kā no viena kubla gāza;
Aija, manu skaņu balsu,
Ērģelēt ērģelēju.
298 [Mežotnē (Mežotnes pag. B)].

864.

Kas tā tāda dziedātāja
Viņā meža maliņā?
Tā nebija dziedātāja,
Tā bij zirgu dīrātāja.
264 [Džūkstē (Džūkstes pag. Jg)].

865.

Kas tu tāda dziedātāja,
Kad tu labi nemācēji!
Nāc pie mana raibā buļļa,
Tas tev' labi pamācīs.
403 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

866.

Kas tu tāda dziedātāja,
Tev nav lāga dvēselīte:
Alkšņa koka tā taisīta,
Suņa dota dvēselīte.
241 [Blīdienē (Blīdienes pag. Tk)].

867.

Klausies, meitu māmulīte,
Kur meitiņas daiļi dzied;
Lai klausās dēlu māte,
Krogā dēli kavušies.
290 [Lieliecavā (Iecavas pag. B)].

868.

Kļava lapa lielījās
Vīru nest par Daugavu;
Tautu dēls lielījās
Tautu meitu aizdziedāt.
Kur tu traka, kļava lapa,
Vai tu vīru panesīsi?
Kur tu, nieka tautu dēls,
Tautu meitu aizdziedāsi.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

8681.

Ko dziedē tu, meitiņ,
Tu jau mani nevinnēsi
Ne vārdēs, ne darbēs,
Ne saldēs valodēs.
2291.

8682.

Ko, meitiņa, tu dziedēji,
Tev jau skaņi niskanēja;
Lai padzieda dundurīts,
Tas mācēja trīcināt.
219 [Dzirciemā (Dzirciema pag. Tk)].

869.

Ko tu dziedi, bezdvēsele,
Tev jau lāgi neskanēja;
Ļauj man vaļu, lai es dziedu
Ar savām māsiņām.
28 [Nītaurē (Nītaures pag. Rg)].

870.

Ko tu dziedi, bezdvēsele,
Tev jau lāga nevedās;
Es dziedāšu, man vedās,
Man ir dziesmu dvēselīte.
24 [Lēdurgas draudzē].

871.

Ko tu dziedi, bezdvēsele,
Tev nebija dvēselītes;
Ellē tava dvēselīte
Diedziņā karājās.
28 [Nītaurē (Nītaures pag. Rg)], 401 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

872.

Ko tu dziedi, dziedātāja,
Mana brāļa gribētāja,
Mans brālītis zābakos,
Neņems tādu dāra rīkli.
403 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

1. Dziedi, dziedi, dāŗa rīkle,
Mana brāļa gribēdama;
Vai tu dziedi, vai nedziedi,
Tu jau viņu nedabūsi.
246 [Lestenē (Lestenes pag. Tk)].

873.

Ko tu dziedi, ko nedziedi,
Tu jau lāga nemācēji;
Es mācēju, es dziedāju,
Es tev kaunu padarīju.
196 [Rendā (Rendas pag. Kld)].

874.

Ko tu dziedi, rumbas gals,
Tev jau lāga neskanēja;
Es dziedāju, man skanēja,
Man ir skaņa valodiņa.
18 [Kliģenē, Meņģelē, Plāterē (Zaubes, Meņģeles un Plāteres pag. Rg)].

- 120 -

875.

Ko tu dziedi, rumbas kaklis,
Tev jau labi neskanēja;
Es dziedāju, man skanēja,
Puri, vēŗi atskanēja.
17 [Ķēčos (ķēču pag. Rg)].

1. Ko tu rūci, ratu rumba,
Tev jau lāga neskanēja;
Kad es laidu savu balsi,
Purvu purvi atskanēja.
121 [Gulbenē (Md)].

876.

Ko tu dziedi, rumbas kaklis,
Tev jau labi neveicās;
Es dziedāju, man skanēja
Caur debešu debešiem.
379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

877.

Ko tu dziedi, rumbas kaklis,
Tev jau lāga neveicās;
Man dziesmiņa izdziedāta,
Tu vēl lūpas kustināji.
18 [Kliģenē, Meņģelē, Plāterē (Zaubes, Meņģeles un Plāteres pag. Rg)].

878.

Ko, vecais, tu dziedāji,
Tev nav labas veselības;
čīkst tev kauli staigājot,
Klab tev zobi runājot.
93 [Mēdzžlā (Mēdzžlas pag. Md)].

879.

Kur tie rūca, dundurīši,
Vai tie rūca dadzīšos?
Tie nebija dundurīši,
Tie bij sveši puisēnīši.
109 [Vestienā (Vestienas pag. Md)].

1. Rūca, rūca dundurīši, -
Kur tie rūca, kur nerūca?
Tie nebija dundurīši,
Tās panākstu meitenītes.
273 [skat. 152. (Durbes pag. Lp)].

880.

Lai lielās, ko lielās,
Ko tā mazā pedelīte!
Tā māsāmi kaunu dara,
Lāgā dziesmas nemācēja.
344 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

881.

Lielas meitas, mazas meitas,
Visas manim līdzi dīca;
Kā tām nebij līdzi dīkt,
Pašas dziesmas nemācēja.
344 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

882.

Meitas, meitas, ko dziediet,
Jums dziedāt neveicās:
Jums mēlīte izkaltuse,
Ar puišiem runājot.
344 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

883.

Ēdolnieku meitas dzieda,
Kā ar vāli velējās;
Pilsātnieku meitas dzieda,
Kā līgoti nolīgoja.
190 [Kuldīā].

884.

Turkalniešu dziedāšanu
Aiz sieniņas nedzirdēju;
Lielvārdiešu zeltenītes
Kā bitītes vīvināja.
13 [Ikšķilē (Ikšķiles pag. Rg)].

885.

Pašņākdama es dziedāju,
Pašņākdama gavilēju:
Man pasita dēlu māte
Ar mieturi deguniņu.
149 [Nīcā (Nīcas pag. Lp)].

886.

šī puse viņu pusi uzvaļāja;
šī puse dzelzu, viņ' puse mālu.
161 [Alšvangā (Alšvangas pag. Azp)].

887.

Sīvi dzied tā meitiņa,
Tai sarkani vaigu gali;
Dievs žēlo to māmiņu,
Kam tā top jaunavīte.
212 [Sarkanmuižā (Sarkanmuižas pag. Vp)].

888.

Skaišķi dziedi ciemu gaiļi
Vārtu staba galiņā:
Tie nebija ciema gaiļi,
Tie bij ciema puisēniņi.
33 [Pēteŗupē (pie Saulkrastiem Rg)].

889.

Suņi rēja, vilki kauca:
Veci puiši gavilēja,
Veci puiši gavilēja
Uz jaunām meitiņām.
185 [Lielezerē (Ezeres pag. Kld)].

890.

Tā dziedāja sveši ļaudis,
Kā dunduri dundurava;
Es ar savu brāleliņu
Kā bitīte vīvināju.
311 [Dzērvē, Susējā, Dignājā (Saukas Jk, Susējas Il, Dignājas Jk pag.)].

- 121 -

891.

Užu, užu, panāksniece,
Nedrīkstēja, nemācēja!
Kad es būtu panāksniece,
Es drīkstētu, es mācētu,
Es drīkstētu, es mācētu
Tautu galdu trīcināt.
161 [Alšvangā (Alšvangas pag. Azp)].

892.

Uzvarēju, uzvarēju,
Dieviņš manim palīdzēja!
Tu kā tupa, es kā kaudze,
Ko tu manim padarīsi?
202 [Striķos un Saldū (Zvārdes un Saldus pag. Kld)].

1. Ciema meitas man' gribēja
Ar dziesmām uzvārēt.
Kur tu mani uzvārēsi,
Es kā kaudze, tu kā tupa.
264 [Džūkstē (Džūkstes pag. Jg)].

893.

Uzvinnēju, uzvinnēju
Viņpus upes dziedātājus:
Ne ar darbiem līdzu tika,
Ne ar skaistu dziedāšanu.
15 [Jaunpilī (Zaubes pag. Rg)].

1. Lai nāk piecas melnavietes
Pret man' vienu radavieti
Ar darbiem, runāšanu,
Ar daiļo dziedāšanu.
68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)].

894.

Vai bitīte nezināja,
Kur ziediņi upmalā?
Vai dziesmiņu kāds dziedāja,
Ko bāliņi nezināja?
335 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

895.

Viņpus upes tā dziedāja,
Kā tie veļu suņi rēja;
šaipus upes tā dziedāja,
Kā bitītes vīvināja.
89 [Leimaņos (pie Vecpiebalgas C)].

896.

Ciema meita tā dziedāja,
Kā lielā jūŗa kŗāc;
Mūs' meitiņas tā dziedāja,
Kā bitītes ābulā.
246 [Lestenē (Lestenes pag. Tk)].

897.

Celiet mani uz akmini,
El lielā dziedātāja!
Nu man vaļas, nu man vaļas
Ar puišiem kapāties;
Puišiem bija blusu āda,
Man bij vaŗa pātadziņa.
281 [Ūziņos (Jēkabnieku pag. Jg)].

b) Dziesmas turamas godā.

898.

Atņemiet dziesmīt' manu,
Nelieciet novārtā!
Tas bij man lielis kauns,
Liek dziesmīti novārtā.
6 [Annas muižā (ķēču pag. Rg)].

899.

Es nedevu nevienami
Savu dziesmu sarežģīt:
Kuŗu dziesmu nodziedāju,
To satinu kamolā.
335 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

1. Kad es iešu tautiņās,
Dziesmas tīšu kamolā;
Neatstāšu puisēniem
Savu dziesmu nežģelēt.
396 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

900.

Gana skaisti es dziedāju,
Puiši mani izmēdīja;
Dieviņš zina, kā dziedās
Puišu pašu līgaviņa.
73 [Dzērbenē (Dzērbenes pag. C)].

901.

Ko dziedāšu, ko runāšu,
Svešu zemi staigādama?
Dziedāš' pate savu dziesmu,
Runāš' savu valodiņu.
157 [Vecpilī (Vecpils pag. Lp)].

9011.

Mēdi, mēdi, mēdeklīti,
Ne tu mani nomēdīsi:
Puns tavā pierītē,
Pūte mēles galiņā.
75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)].

902.

Nesmejiet jūs, ļautiņi,
Ne smiekliem es atnācu:
Es atnācu dziesmiņām,
Jaukajām valodām.
159 [Aizputē (Aizputes pag. Azp)].

- 122 -

903.

Smēja ļaudis man dziedot(i),
Smēja manim runājot;
Es ļaužiemi nepasmēju,
Tik netikli dzīvojot.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

9031.

Smejās ļaudis dzīsmei munai,
Smejās munai volūdai;
Es ļaudīm nasasmēju
Ni dzīsmei, volūdai.
428 [Beržūs(?)], 430 [Malnavā (Kārsavas pag. Ldz)].

904.

Smējās ļaudis dziesmai mane,
Smejās mane valodā.
Ko ļautiņi tad darītu,
Kad darbiņu nemācētu?
173 [Rokaišos (pie Aizputes Azp)].

905.

Smējās man visi ļaudis, -
Kas smiekliem nesmējās? -
Smējās man dziesmiņām,
Smējās man valodai;
Darbiņam nesmējās,
Redz ražani dzīvojam.
161 [Alšvangā (Alšvangas pag. Azp)].

906.

Smejat, ļaudis, dziesmiņai,
Nesmejat valodai:
Dziesmiņ' man izdomāta,
Valodiņa Dieva dota.
23 [Lēdmanē (Lēdmanes pag. Rg)].

1. Smejat, ļaudis, dziesmu manu,
Valodiņas nesmejat:
Dziesmu dziedu, kādu gribu,
Valodiņa Dieva dota.
75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)].

907.

Tā dziedāju, tā runāju,
Kā bij' maza ieraduse;
Es nebiju lakstīgala,
Locīt savu valodiņu.
6 [Annas muižā (ķēču pag. Rg)], 42 [Suntažos (Suntažu pag. Rg)], 353 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē], 379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

1. Daža laba lakstīgala
Groza savu valodiņu;
Es nebiju lakstīgala,
Es negrozu valodiņu.
173 [Rokaišos (pie Aizputes Azp)].

c) Dziesma aiņemta, aizmirsta, sajukusi; dziesma bez otras puses; dziesmu pietrūkst.

908.

Ai meitiņa, lišķes mēle,
Kam paņēmi man' dziesmiņu?
Tā paņēma citas meitas
Tavu miežu arājiņu.
109 [Vestienā (Vestienas pag. Md)].

909.

Aizmirsās man dziesmiņa,
Nojūdzās kumeliņis;
Pats attapu sav' dziesmiņu,
Pats iejūdzu kumeliņu.
184 [Dūrē (Vārmes pag. Kld)].

1. Aizzamirsa man dziesmiņa,
Nosajūdza kumeliņš;
Pasakiet man dziesmiņu,
Pats aizjūgšu kumeliņu.
95 [Odzienā, Vietalvas (Odzienas pag. Md)], 379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

910.

Aši, aši, knaši, knaši
Pie sudraba kalējiņa:
Pašam dziesmu pūriņam
Atslēdziņa nolūzuse.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

911.

Bij' man dziesmu, kad nedziedu,
Kad dziedāju, nav nevienas;
Bij' man puišu, kad es augu,
Kad uzaugu, nav neviena.
224 [Kabilē (Kld)].

912.

Bij' man dziesmu vācelīte
Sīku lagzdu krūmiņā;
Kad gribēju padziedāt,
Nevieniņas neatradu.
224 [Kabilē (Kld)].

913.

Divas vien man dziesmiņas,
Abas divas nabadzītes:
Vienu tinu lakatā,
Otru zīžu nēzdogā.
107 [Vietalvā (Vietalvas pag. Md)].

914.

Dziedāja, dziedāja,
Palika klusu:
Pietrūka dziesmiņu,
Sadila mēlīte.
335 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

- 123 -

915.

Dziedat, meitas, ko gaidāt, -
Vai jums dziesmas pietrūkušas?
Es dziedāju cauru dienu,
Man dziesmiņas atlikās.
219 [Dzirciemā (Dzirciema pag. Tk)].

916.

Dziedat, meitas, ko gaidāt, -
Vai jums dziesmas pietrūkušas?
Ja jums dziesmas pietrūkušas,
Nāk pie manim tapināt:
Man ir dziesmu vācelīte
Sīkā kārklu krūmiņā.
241 [Blīdienē (Blīdienes pag. Tk)].

917.

Dzied', meitiņa, dzied', meitiņa,
Es tev iešu palīgā;
Tev pietrūka, man atlika,
Es tev varu palienēt.
241 [Blīdienē (Blīdienes pag. Tk)].

918.

Dziesma būtu, dziesma būtu,
Kaut bijuse otra puse;
Būt' man skaista līgaviņa,
Kaut māsiņa nebijuse.
421 [Taurupes pagastā (Rg)], 379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

919.

Dziesma būtu, dziesma būtu,
Kau(t) dziesmai otra puse;
Mārša būtu, mārša būtu,
Kau(t) lielāki bāleliņi.
6 [Annas muižā (ķēču pag. Rg)].

920.

Dziesma būtu, dziesma būtu,
Kaut dziesmai otra puse;
Meita būtu, meita būtu,
Kaut māmiņa man devuse.
64 [Valmierā (Valmieras pag. Vlm)].

921.

Dziesmiņ' mana laba dziesma,
Kad tai būtu otra puse;
Sieviņ' mana laba sieva,
Kad tai būtu mīlestība.
146 [Lielkrūtē (Purmsātu, Bārtas pag. Lp)].

922.

Dziesmiņai nabadzei
Otra puse pazuduse.
Jūgsim bēru kumeliņu,
Meklēsim otru pusi.
4 [Aijažos].

1. Dziesma būtu, dziesma būtu,
Kam dziesmai otra puse.
Jūgsim biti kamanās,
Meklēsim otras puses.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

2. Dziesmiņai nabadzei
Otra puse pazuduse.
Meklēsim otru pusi
Rudzu salmu galiņā.
224 [Kabilē (Kld)].

923.

Dziesmiņ, mana nabadzīte,
Otra puse pazuduse!
Kas tā tāda laipstu mēle
Manu dziesmu paņēmuse?
267 [Kalnamuižā (Tērvetes pag. Jg)].

9231.

Kam, muoseņ, dzīsmu suoci,
Ka tu vysys nazynuovi?
Sacēs tautys namuokušu
Vysuodam darbeņam.
422 [Līvānu pag. D].

924.

Kas tā tāda laiska mēle,
Manu dziesmu dziedātāja?
Kad tu būtu dziedātāja,
Kam papriekšu nedziedāji?
182 [Aizputes un Kuldīgas apriņķos)], 348 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

925.

Kas tā tāda laiska mēle,
Manu dziesmu smādētāja?
Tai bij jāt koka zirgu,
Velnu nest mugurā.
207 [Dundagā (Dundagas pag. Vp)].

Kas tā tāda laipstas mēle,
Kas parāva manas dziesmas?
Vai tu, laipsta, nezināji
Kaķes:. pabeņķēi?
172 [Rāvā (Rāvas pag. Lp)].

926.

Kas tā tāda lišķu mēle
Manu dziesmu nolišķēja?
Ej mājē, laizi lizi, -
Saimeniece raušus cep.
226 [Kandavā (Tl)].

927.

Ko, meitiņa, tu dziedāji,
Kad tu labi nemācēji?
Ja tev dziesmas pietrūkušas,
Nāc pie manis tapināt.
264 [Džūkstē (Džūkstes pag. Jg)].

- 124 -

928.

Man bij dziesmu vācelīte
Mēslainē glabājama.
Atskrējušas ciema cūkas,
Izrakušas, apēdušas.
322 [Saukā (Saukas pag. Jk)].

929.

Ne visām dziesmiņām
Es zināju otru pusi,
Ne visām meitiņām
Es zināju tikumiņu.
173 [Rokaišos (pie Aizputes Azp)].

930.

Ne visām(i) dziesmiņām
Es zināju otru pusi;
Ne visām(i) meitiņām
Mātes austas villainītes.
379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

931.

Ne visām dziesmiņām
Es zināju otru pusi;
Ne visām tautiņām
Patīk manis augumiņš.
206 [Kuldīgas apriņķī], 256 [Apguldē (Auru pag. Jg)].

Ne visām dziesmiņām
Patīkama otra puse;
Ne visiem ļautiņiem
Patīk manis augumiņis.
181 [Cīravā (Cīravas pag. Azp)].

932.

Ne visām dziesmiņām
Es zināju otru pusi;
Ne visiem ļautiņiem
Visas vainas izzināju.
275 [Zemgales novados].

933.

Ne visām dziesmiņām
Otras puses dabūjām;
Ne visiem ļautiņiem
Uz manim labs prātiņš.
379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

934.

Nebēdāji tu, māsiņa,
Kad dziesmiņa tev sajuka;
Ne tev juka sīki raksti,
Ne ar tava valodiņa.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

935.

Nebēdāju, nebēdāju,
Kad dziesmiņa man sajuka:
Neba dziesma cimdu raksts,
Ko ieliku pūriņā.
16 [Kastrānē (Kastrānes pag. Rg)].

936.

Tik dziedāju, tik dziedāju,
Kamēr dziesmu padziedāju.
Nu es braukšu uz Jelgavu
Dziesmiņai ielāpiņa.
322 [Saukā (Saukas pag. Jk)].

937.

Trūkst jums dziesmu, sveši ļaudis,
Es jums piecas tapināšu.
Citu gadu atdodat,
Otras piecas pieliekat.
172 [Rāvā (Rāvas pag. Lp)].

938.

Vienu pusi dziesmas zinu,
Otru pusi nezināju:
Kad zinātu otru pusi,
Būtu liela dziedātāja.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)], 408 [Krustpilī, Unguros un Stukmaņos (Krustpils, Ungurmuižas D un Pļaviņu Rg pag.)].

939.

Vienu pusi dziesmas zinu,
Otru pusi nezināju:
Otru pusi Vāczemē
Kungi raksta grāmatā.
80 [Kalsnavā (Kalsnavas pag. Md)].

940.

Caura, caura tā dziesmiņa,
Kur ņemsam ielāpiņu?
Jaunu puišu kažokā
Ielāpiņu griezīsam.
75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)].

d) Ne dziedāt vien jāmāk, jādara arī darbs.

941.

Aiziet meitas dziedādamas,
Zaļu birzi locīdamas.
Nelokāt zaļu birzi,
Lokāt mēļu villainītes.
322 [Saukā (Saukas pag. Jk)].

9411.

Dziedāt māku, adīt māku,
Siena pļauti nemācēju:
Adīt maza mācījos,
Sienu pļauti nevarēju.
421 [Taurupes pagastā (Rg)].

- 125 -

942.

Dziedāt māku, dancot māku,
Audakl' austi vien nemāku:
Līdz iekāpu audaklā,
Dzijas rauju čokurā.
23 [Lēdmanē (Lēdmanes pag. Rg)].

1. Māk meitiņas riņķus griezt,
Māk līkumus līkumot;
Audekliņu nemācēja,
Tas tecēja čokarā.
226 [Kandavā (Tl)].

9421.

Dziedāt māku, dancot māku,
Lauku darbu vien nemāku.
Lauku darbu kauns mācīs,
Tautiņās dzīvojot.
1411 [Jaunrozē (Jaunrozes pag. Vlk)].

943.

Dziedāt māku, dancot māku,
Siena pļaut nemācēju.
Es jūs lūdzu, bāleliņi,
Dodiet mani spēlmanim.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

1. Dziedātāja tā meitiņa,
Ne darbiņa dzīvotāja;
To bij ņemti spēlmaņam,
Ne manami bāliņam.
207 [Dundagā (Dundagas pag. Vp)].

9431.

Dziedāt māku, dancāt māku,
Siena pļaut nemācēju.
Kurs puisītis mani ņēma,
Lai vijās pātadziņu.
30 [Ozolu muižā, Suntažu draudzē].

944.

Dziedāt māku, dancot māku,
Siena pļaut(i) vien nemāku;
Būt' mācējsi sienu pļaut,
Sen būt' puiša līgaviņa.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

945.

Dziedāt māku, dancot māku,
Siena pļaut vien nemāku;
Izstrīķēju izkaptiņu,
Stāvu klāt raudādama.
47 [Ārciemā (Pāles pag. Vlm)].

946.

Ziņģēt māku, dancot māku,
Rijas kulti vien nemāku;
Kad jāieti rija kult,
Raud' galviņu saņēmuse.
325 [Secē (Seces pag. Jk)].

947.

Ziņģēt māku, dancot māku,
Siena pļaut vien nemāku.
Ieš' pie tāda tēva dēla,
Kam sieniņa nevajaga.
137 [Tirzā (Tirzas pag. Md)].

9471.

Ziņģēt māku, dancot māku,
Siena pļaut vien nemāku.
Mani balti bāleliņi,
Mācait mani sienu pļaut.
1311 [Apē (Vlk)].

948.

Ziņģēt māku, dancot māku,
Siena pļaut vien nemāku.
Ved, māmiņa, tādu vīru,
Kas māc' mani sienu pļaut.
28 [Nītaurē (Nītaures pag. Rg)].

1. Dziedāt māku, dieti māku,
Siena pļaut nemācēju.
Ieš' pie tāda tēva dēla,
Kas mācīja sienu pļaut.
137 [Tirzā (Tirzas pag. Md)].

949.

šķīrās man, veicās man
Aiz visāmi māsiņām
Dziesmītē, valodā, -
Lei darbam kā veicās.
6 [Annas muižā (ķēču pag. Rg)].

e) Meitām jādzied godīgi. KKāzās atļautas negoda dziesmas.

950.

Kāzās dziedāju negoda dziesmas;
Pāriešu mājās, turēšu godu.
181 [Cīravā (Cīravas pag. Azp)].

1. Ar kaunu biju, ar kaunu būšu,
Nu bija tas laiks, kad kauna nav.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

2. Kāzās iedama bezgode biju,
Pametu godiņu pie mātes mājā;
Pāriešu mājās, turēšu godu.
182 [Aizputes un Kuldīgas apriņķos)].

3. Kāzās iedama bezkauņa biju;
Pāriešu mājās, turēšu godu,
Turēšu godu, kā citas meitas.
202 [Striķos un Saldū (Zvārdes un Saldus pag. Kld)], 241 [Blīdienē (Blīdienes pag. Tk)].

- 126 -

951.

Meita, meita, mārga, mārga,
Pelnī godu dzīvodama:
Ni smejies dziedādama,
Ni ar otru runādama.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

952.

Pa godam dziediet, meitas,
Pa godam runājiet,
Ja gribiet pasēdēt
Goda galda galiņā.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

953.

Pa godam dziedit, meitas,
Pa godam runājat,
Pa godam valkājat
Savu zīļu vaiņaciņu.
200 [Skrundā (Skrundas pag. Kld)].

1. Nekauniski dziedat, meitas,
Nekauniski runājat,
Ar godiņu valkājiet
Savus zīļu vainaciņus.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

954.

Pa godam dziedat, meitas,
Pa godam runājat:
šai pulkā tas puisītis,
Kas meitiņu lūkojās.
226 [Kandavā (Tl)].

1. Dziediet, meitas, ar godiņu,
Ar godiņu runājat:
Tivu, tivu, nava tāļu,
Kas godiņu klausījās.
18 [Kliģenē, Meņģelē, Plāterē (Zaubes, Meņģeles un Plāteres pag. Rg)].

955.

Tas nebija mans kauniņš,
Kad es dziedu bezkaunīgi:
Tā brālīša vaina bija,
Kam tas ņēma līgaviņu;
Kam tas ņēma līgaviņu,
Mani ņēma dziedātāju.
161 [Alšvangā (Alšvangas pag. Azp)].

f) Apdziedātie neņem ļaunā. Apmierinās, izlīgst, sader.

956.

Ap seviem vien dziedāju,
Ap saviem brāliņiem,
Neaiztiku svešu ļaužu
Ni pa vārda galiņam.
324 [Sēļpilī (Sīļpils pag. Jk)].

957.

Dziesmas dēļ, labi (sveši) ļaudis,
Ienaidiņa neceliet!
Dziesmu dziedu, kāda bija,
Ne tā mana padarīta.
379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

1. Dziesmas dēļ, sveši ļaudis,
Ienaidiņa neturiet!
Dziesma mana padziedāta,
Neba mana darināta;
Vecu ļaužu darināta,
Manis jauna padziedāta.
275 [Zemgales novados], 333 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

958.

Dziesmu dēļ, jauni kungi,
Neturiet ienaidiņu!
Ne tā mana uzcelšana (izsmiešana),
Tā senēja veca tiesa.
224 [Kabilē (Kld)].

959.

Dziesmu dēļ jūs ļautiņi,
Neturat ienaidiņu!
Es ar savu jaunumiņu
Daždažādi izdziedāju.
172 [Rāvā (Rāvas pag. Lp)].

Dziesmu dēļ, sveši ļaudis,
Ilgi dusmu neturat:
Es savā dzērumā
Daždažādi izdziedāju.
1081 [Veļķos (Veļķu pag. C)].

960.

Dziesmu dēļ, labi ļaudis,
Mani jel nepeļat!
Pieder pieši pie zābaka,
Pie meitām dziedāšana.
263 [Dobelē].

961.

Dziesmu dēļ, sveši ļaudis,
Neturat ienaidiņu:
Ik dziesmiņu izdziedājis,
Sēž savā kumeļā.
246 [Lestenē (Lestenes pag. Tk)].

962.

Gana man žēl palika,
Sav' māsiņu apdziedot.
Kam tu nāci tai vietā,
Kur man bija jāapdzied.
324 [Sēļpilī (Sīļpils pag. Jk)].

- 127 -

963.

Labi bija tie ļautiņi,
Panes ļaunu, panes labu;
Mūs' brālīši nepanesa
Maza bērna valodiņu.
200 [Skrundā (Skrundas pag. Kld)], 404 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

1. Labi, labi tie ļautiņi,
Panes labu, panes ļaunu;
Ir es pate nepanestu
Tādu ķēmu valodiņu.
182 [Aizputes un Kuldīgas apriņķos)].

964.

Lūdzami, ļautiņi, neturat dusmas!
Man vaļas dziedāt par savu māsu.
177 [Sakaslejā-Apriķos (Apriķu pag. Azp)].

1. Lūdzami, ļautiņi, neskaistaties!
Mums tiesa dalāma, jums klausāmies:
Mums tiesa dalāma pa' brālīti.
161 [Alšvangā (Alšvangas pag. Azp)].

965.

Meitas manu cepurīti
Kā bitītes aplipušas.
Labāk mani meitas lipa,
Nekā vīri vaidinieki:
Meitas lipa dziesmiņāmi,
Vīr' asajis zobentiņis.
156 [Vērgalē (Vērgaļu pag. Lp)].

966.

Meitas manu cepurīti
Kā bitītes aplipušas.
Vai tā mana cepurīte
Saldu medu apmedota?
41 [Stukmaņos (Pļaviņās Rg)], 224 [Kabilē (Kld)].

967.

Nekaiš nieka tev, meitiņa,
Mana blēņu valodiņa;
Valkā pati ar godiņu
Savu zīļu vaiņadziņu.
92 [Mārcienā (Mārcienas pag. Md)].

968.

Pus' dziesmiņas brāļiem dziedu,
Pusi dziedu māršiņām,
Ne vienam iztapdams,
Ne otrami sariebdamis.
177 [Sakaslejā-Apriķos (Apriķu pag. Azp)].

969.

Saderami mēs, tautiņas,
Saderami, saderami!
Neba mēs visu mūžu
Ienaidiņu turēsim.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

970.

Saderam, mūs'(?) māsiņas,
Mūs' zemīte saderēta;
Krievi, leiši savas bruņas
Lemešos izkaluši.
161 [Alšvangā (Alšvangas pag. Azp)].

36397.

Ai Dieviņ, ai Dieviņ,
Liela skāde notikuse:
Cūka dziesmas apgāzuse,
Apenīšos rakādama.
498 [Virānes (Bučauskas) Md].

36398.

Adieviņ, adieniņ,
Nu mēs viņas vinnējām:
Nu ellē iegrūdām
Līdz pašam dibenam.
605 [Skolas].

36399.

Ai, līciešu raibas vistas,
Ko tik daudzi kladzināt?
Vai bijāt aptukušas,
Kad laktā neleciet?
480 [Vējavas Md].

36400.

Cieti, cieti, droši, droši,
Pašas meitas, turaties,
Lai tie paši jauni puiši
Kā zirnāji staipījās;
Kā zirnāji staipījās,
Kā pakulas vīstījās.
72 [Cesvaines Md].

36401.

Cīma meitas tai dzīdo(j),
Kai leluo jyura krāce;
Myusu meitas tai dzīdo(j),
Kai biteite uobulā.
358 [Rugāju Abr].

36402.

Dziedi, dziedi, tautu meita,
Tu jau mani nevinnēsi;
Man dziesmiņu pieci pūri,
Divi mazas vācelītes.
283 [Nīgrandas Azp].

36403.

Dzīdīt, meitas, pa gūdam,
Pa gūdam i runojīt;
Pa gūdam i nosojīt
Sovu puču vainudziņu.
493 [Viļakas (Marienhauzes) Abr].

- 128 -

36404.

Dzīd puiseitis ar meitom,
Tik meitom nasasmej.
Vēl tu pats nazynuoji,
Kura tova ļaudaveņa.
326 [Preiļu D].

36405.

Dziedātājas, šurp nākdamas,
Sēja šķidrus priekšautiņus;
Vējiņš širces purināja,
Noplīsuši lindraciņi.
378 [Seces Jk].

36406.

Gan aba, gan aba
šim vakarami:
Gan biju dziedājsi,
Gan gavilējse,
Gan šādu netikli
Pakaitinājse.
141 [Ivandes Kld].

36407.

Gana man žēli bija
Sav' māsiņu apdziedāt.
Kam tu gāji tai vietā,
Kur es tevi apdziedāju.
217 [Lejasciema (Lejas) Vlk].

36408.

Kuo jyus, meitas, tosnojīt,
Ka dzīsmeišu nadzīdīt?
Kuras biteitjas nūnesja
Jyusu jauku volūdeņi?
Volūdeņi izlūcēju,
Kai vīņ pati gribādama.
265 [Mērdzenes (Michailovas) Ldz].

36409.

Gana meita, dziedātāja,
Aiz galdiņa stāvētāj'.
Galdiņš deja, galdiņš lēca,
Aizpērnoji mazgājum'.
119 [Gaujienas Vlk].

36410.

Kaimiņ' puiši lielījās:
Esot lieli dziedātāji;
Es dzirdēju ganīdama:
Vardei līdzi nedziedāja.
605 [Skolas].

36411.

Kamanās ķēve zviedza,
Lāča balss atskanēja;
Ak tu, liela ērzelnīca,
Tavu lielu rēkumiņu.
335 [Puzes Vp].

36412.

Kas dziesmiņu nedziedāja,
Tas slinkuma lāpītājs;
Kurs puisītis čakli gāja,
Tas bij liels dziedātājs.
127 [Grostonas Md].

36413.

Kam, puisīt, muti pluoti,
Ka tev dzīduot napīdar?
Tu dzīduoji, pyuces brēcja,
Suņi kaucja pasūlē.
348 [Rēznas (Rozenmuižas) Rz].

36414.

Kas tev dos, leļa bērns,
Lakstīgalu aizdziedāt?
Leļa bērns purvā dzied,
Lakstīgala āriņā.
358 [Rugāju Abr].

36415.

Kas nu dzjārvis gara kokla,
Ka zeileišu nanasoj?
Kas nu puišu smuidru garu,
Ka dzīsmeišu nadzīdoj?
174 [Kārsavas Ldz].

36416.

Kas tī dzīd? tramba dzīd
Lela puora maleņā,
Bīzas putras paēduse,
Kozas pīnā mārcādama.
194 [Krāslavas D].

36417.

Kas tur dzied, kas tur dzied?
čuras dzied, čuras dzied,
Kas čurām nedziedāt,
Rudzu putra vēdarā.
127 [Grostonas Md].

36418.

Kaunies, meita, kur kaunies,
Dziesmiņā nekaunies;
Dziesmas dēļ bez godiņa
Necels tava vaiņadziņa.
46 [Beļavas Md].

- 129 -

36419.

Klausāties, Roļu meitas,
Kā dziedāja Buku meitas:
Tievi sauca, gaŗi vilka,
Kā līgota nolīgoja.
94 [Dunikas Lp].

36420.

Ko dziedat, vēžu ļipas,
Neiet koši, ne raženi.
Padziedāsim mēs, māsiņas,
Mums iet koši, mums raženi.
477 [Vecpils Lp].

364201.

Ko jūs, meitas, trikšiniet,
Ka jūs skaisti nedziediet?
Es dziedāju, man skanēja,
Ar savām māsiņām.
436 [Tirzas (Tirzas-Pils) Md].

36421.

Ko jūs, dūdas, dūdojiet,
Jūs jau vīrus nedabosiet.
Adāt, dūdas, cimdus, zeķes,
Tad jūs vīrus dabosiet.
15 [Alūksnes Vlk].

36422.

Koši dzied jaunas meitas
Apaļā kalniņā;
Žēli raud veci puiši,
Staģenē gulēdami.
183 [Kazdnagas Azp].

36423.

Ko tu čīksti, ko tu pīksti,
Viņas puses dziedātāja?
Tev rīklīte izsviluse
Zilajām zēvelēm.
192 [Kosas C].

36424.

Kuo tu dzīdi, lēļa bārns,
Lai es dzīžu, laksteigola.
Ni tev maņa aizdzīduot,
Ni tev maņa aizrunuot:
Muns vuordeņš i viersā guļ
Kai azara laičineitja.
435 [Tilžas (Kokorevas) Abr].

36425.

Kū tu dzīdi, lēļa bārns,
Ni tev kaulu, ni dvēseles.
Man ir kauli, man dvēsele,
Man jaukuo volūdiņa.
605 [Skolas].

36426.

Ko tu nāci, ģenģergaili,
Jaunu meitu pulciņā?
Ne tev dziesmu, ne valodas,
Rokām vien plātījies.
605 [Skolas].

36427.

Kur pie joda, ciema meitas,
Kad nedzird dziedājam?
Vai būs žurkas apēdušas,
Ievilkušas midzenī?
447 [Ulmāles (Ulmales-Labragas) Azp].

36428.

Kuŗa meita nedzied,
Tā grib vīru;
Trīne nedzied,
Tā grib vīru.
546 [Kuldīga Kld apr.].

36429.

Kur tās vakarējās
Dziedātājas?
Nogājšas pirtīj
Tabāku bāzt.
427 [Tadaiķu Lp].

36430.

Ķuķīts koši gavilēj(a),
Uz cērpiņa tupēdams;
Atskrej pauķis melniem svārkiem -
Iegrūž Ķūķi ūdenī.
364 [Sakas (Upesmuižas) Azp].

36431.

Lobuok, puiši, padzīdit,
Nakai blēņas runojat.
Blēņas vīņ runojūt,
Dažu lobu ryudynuoja.
489 [Vidsmuižas (Vidsmuižas, Gaļānu) Rz].

36432.

Lai dziedāju, ko dziedāju,
Apdziedāju kumeliņu.
Lai runāju, ko runāju,
Aprunāju līgaviņu.
241 [Lubānas Md].

36433.

Ļautiņi mīļi,
Par ļaunu neņemiet!
Mums būs dziedāt,
Jums būs saņemti.
46 [Beļavas Md].

- 130 -

36434.

Lūdzami, ļautiņi,
Par ļaunu neņemat!
Man brīvi dziedāt,
Jūs klausīties.
246 [Madlienas (Lielais) Rg].

36435.

Lepnas meitas nedziedāja,
Lepnus puišus gaidīdamas.
Es dziedāju, es lustēju,
Man atnāca vislepnie.
246 [Madlienas (Lielais) Rg].

36436.

Līksmojieti, citas kūmas,
Diža kūma nelīksmoja;
Dižā kūma piedzērusi,
Abas ausis nokārusi.
39 [Bārtas Lp].

36437.

Ļaunu liku zem akmeņa,
Pāri gāju dziedādams;
šī būtu dziesma, laba dziesma,
Kad vēl būtu otra puse.
605 [Skolas].

36438.

Matvairot tev, dzīsmeit,
Ka tu man aizamiersi!
Matvairot tev, puiseit,
Ka tu maņš naprecēji.
51 [Bērzpils (Domopoles) Abr].

36439.

Matvoi uozīt tev, dzīsmīte,
Ka tu man aizamiersi!
Man izauga cyta dzīsme
Mīža solma galiņā.
358 [Rugāju Abr].

36440.

Mārgas dzīd kalniņā,
Pusmārgas lejiņā;
Pusmārdzīšu vainadziņi
Kai austriņa vizuļo.
50 [Bērzgales (Kuļņēvas-Labvāržu) Rz].

36441.

Mellas aitas, balti ragi,
Skrien pa ceļu brēkādamas;
Tās nebija mellas aitas,
Tās dzied meitas nemākules.
245 [Lutriņu Kld].

36442.

Melli vērši, balti ragi,
Iet pa ceļu baurodami;
Tie nebija melli vērši,
Tā dzied puiši nemākuļi.
398 [Skrundas Kld].

36443.

Mūsu meitas skaisti dzied,
Viņas sētas vien nedzied.
Kā tās skaisti padziedās,
Piepēm kakli aizauguš'?
286 [Nītaures Rg].

36444.

Nedziedi, meitīna,
Tev nepiedera:
Tev mēle kā liza,
Lūpas kā kuņķis.
94 [Dunikas Lp].

36445.

Nesak', mās', tās dziesmiņas,
Kuŗai pusi vien zināji.
Teiks tev ļaudis tautiņās:
Visu darbu nemākot.
605 [Skolas].

36446.

Kam, māsiņ, dziesmu stāsti,
Kad par lāgu nezināji?
Sacīs tevi tautiņās
Visu darbu nemākot.
605 [Skolas].

36447.

No rudeņa da rudeņa
Pušiem zirgu locīšana;
No svētdienas da svētdienas
Meitām skaista dziedāšana.
241 [Lubānas Md].

36448.

Pa gūdiņam dzīdit, meitas,
Pa gūdiņam runojit.
Ni rassit prīškā kauna,
Ni volūdu pakaļā.
389 [Silajāņu Rz].

36449.

Pasokit maņ dzīsmeņu,
Izajiudzja kumeleņš.
Pats aizjiudžu, pats nūjiudžu
Sovu bāru kumeleņu;
Pats muoseņis vyzynuoju
Nu tierdzeņa da tierdzeņam.
51 [Bērzpils (Domopoles) Abr].

- 131 -

36450.

Ruci, ruci, dundureit,
Kas nu tova ryukumeņa,
Biteite seika, moza,
Ritin mudra ritynuoja.
265 [Mērdzenes (Michailovas) Ldz].

36451.

Sakolsti, milīt,
Kai muna mēļa;
Kai muna mēļa,
Tev apdzīžama.
389 [Silajāņu Rz].

36452.

Kuŗas meitas nedziedāja,
Tām še auga arājiņi.
Es dziedāju, delverēju,
Man svešā maliņā;
Man svešā maliņā
Kā vanagsi lidināja.
146 [Jaungulbenes Md].

36453.

šitā puse dziedāt dzied,
Ko tā vēju viņa dara?
Viņa puse apkritusi
Ar tām gūžu nelaimēm.
241 [Lubānas Md].

36454.

Skaisti dzied ciema gaiļi,
Uz vārtiem stāvēdami;
Tie nebija ciema gaiļi,
Tie bij mūsu jauni puiši.
605 [Skolas].

36455.

Skolas bērni savas dziesmas
Kamolos satinuši;
Kamolos satinuši,
Salikuši šūplādēs.
378 [Seces Jk].

36456.

Smejuos ļauds dzīsmei munai,
Smejuos munai volūdinei;
Voi bej mani muomuline
Smīkla dēļi auklējuse.
35 [Baltinavas Abr].

36457.

Sveši ļaudis, dzīsmu dēļ
Īnaidiņa naceļat.
šūdīn, rītdīn
Bezkauna dīnas:
Ne kauna lelam,
Ne kauna mozam.
147 [Jaunlaicenes Vlk].

36458.

šuksta, boksta sveši ļaudis,
Ni jī prota, ni muocēja.
Es ītum tū celiņu,
Es prostum i muocātum.
143 [Jāsmuižas D].

36459.

Tur i tur sveši ļaudis,
Ni tī prota, (ni) muocāja,
Es prostum i muocātum,
Tū celeņ' staiguotum.
389 [Silajāņu Rz].

36460.

Te būtu dziesma, te dziedātu,
Ja tai būtu otra puse.
Otru pusi Vāczemē
Kungi raksta grāmatā.
281 [Neretas Jk].

36461.

Vai tu dziedi, vai nedziedi,
Tu jau manis nevinnēs'.
Vinnēš' tevi rītā agri,
Vinnēš' vēlu vakarā.
398 [Skrundas Kld].

36462.

Var pazeit An(n)īti
Nagudru ļaužu:
Kū mes dzīžam,
Tū jei smejas.
348 [Rēznas (Rozenmuižas) Rz].

36463.

Nabeja Jezups
Lūpiņa bārns;
Kur meitas dzīd,
Tur jis i veras.
466 [Vārkavas D].

36464.

Vedējīša lielījās:
šī dziesmiņu daudz zinot;
Ka nov bija jāpadzied,
Muti vien noplātīja.
499 [Virbu (Jaunpagasta) Tl].

36465.

Velns sadzina divas sievas
šitamos panākšņos;
Kā tā viena apdziedāja,
Tā tā otra klausījās.
378 [Seces Jk].

- 132 -

36466.

Vidzemnieku vecas meitas
Zviedzin zviedza revēdamas;
Kurzemnieku zeltenītes
Ik rudeni ritināja.
245 [Lutriņu Kld].

36467.

Viena pati skaista dziesma,
I tā pati kliba kāja;
Gani kāju atlauzuši,
Pa krūmiem vazājot.
418 [Sunākstes Jk].

36468.

Visi putni skaisti dzied,
činka čanka nedziedāja;
Kad dziedās činka čanka,
Tad būs silta vasariņa.
235 [Litenes Md].

36469.

Zosu spalva tā eglīte,
Ka tā daiļi neskanēja;
Ka tā būtu gaiļa spalva,
Tad dziedātu kā gailītis.
605 [Skolas].

Table of Contents |View Entire Work