HomeIntroductionBrowseImagesSearchLinks
Table of Contents |View Entire Work

2. Meitu bars dzied kopā.

a) Meitas skubinās dziedāt. Citi vēlas, meitu dziesmās klausīties.

797.

Dziedat, meitas, dziedat, meitas!
Āzi kaušu vakarā.
Nebēdā tu, āzīti,
Es meitiņas lustināju.
28 [Nītaurē (Nītaures pag. Rg)].

1. Plūciet linus, plūcējiņi,
Kazu kaušu vakarā.
Nebīsties vis, kaziņa,
Es plūcējus pamānīju.
137 [Tirzā (Tirzas pag. Md)].

7971.

Dzīdit, munas muoseņas,
Kuo, muoseņas, nadzīdit?
Kuras biteites nūnese
Jyusu jaukū volūdeņu?
4271 [Rēzeknes apr.].

798.

Dziedat, meitas, koši gāja,
Man bij luste klausīties;
Nei man miega, nei darbiņa,
Dziesmās vien klausījos.
146 [Lielkrūtē (Purmsātu, Bārtas pag. Lp)].

b) Labrāk dziedāt, nekā niekus runāt.

799.

Padziedam satikušas,
Trejas kunga darbenīcas:
Otarnīca, modernīca,
Kunga rijas kūlājiņa.
100 [Rāmuļos (Rāmuļu pag. C)].

800.

Kam, brālīši, runājat
Tādas blēņu valodiņas?
Labāk dziesmu padziedat,
Nekā blēņas runājat.
206 [Kuldīgas apriņķī].

8001.

Labāk gāju dziedādama,
Ne ap otru runādama.
Kad dziedāju, prieks man bij,
Kad runāju, bēdas nāce.
75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)].

801.

Labāk gāju dziedādama,
Ne ap otru runādama:
Ne man kauna priekšā bija,
Ne valodu pakaļā.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

802.

Labāk gāju dziedādama,
Ne ar puisi runādama:
Puisim bija viltus vārdi,
Pievils manu vainadziņu.
281 [Ūziņos (Jēkabnieku pag. Jg)].

803.

Labāk grazni padziedāju,
Nekā niekus daudz runāju;
Dievam tika graznas dziesmas,
Ļaudīm nieku valodiņas.
216 [Ventspilī].

804.

Labāk koši padziedāju,
Nekā otru aprunāju:
Dziesmas tīka Dieviņam,
Valodiņas ļaunu cēla.
400 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

805.

Labāk, meitas, padziedam,
Nekā niekus runājam!
Smiesies ļaudis, meklēs kungi
Pēc tām nieku valodām.
145 [Krotē un Bunkā (Krotes un Bunkas pag. Lp)].

- 112 -

806.

Labāk, meitas, padziedat,
Nekā blēņas runājat!
Dziesmai ļaudis nesasmēja
Kā tai blēņu valodai.
401 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

807.

Labāk, meitas, padziediet,
Nekā blēņas runājiet!
Gadās māte vaicājot
Vakarēju valodiņu.
328 [Valles muižā (Taurkalnes pag. B)].

808.

Labāk, meitas, padziedat (padziedam),
Nekā blēņas runājat (runājam)!
Kur dziedāts, tur palika,
Valodiņa(s) tāli gāja.
68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)], 335 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

8081.

Labāk, meitas, padziedat,
Nekā niekus runājat;
Niekus, blēņas runādamas,
Top ļaudīm valodās.
224 [Kabilē (Kld)].

809.

Labāk nieku dziesmu dziedu,
Nekā nieku valodiņ':
Dziesmiņai pasmējās,
Valodai ienaidā.
224 [Kabilē (Kld)].

810.

Labāk skaisti padziedam,
Nekā blēņas runājam!
Dziesma(s) kauna nedarīja,
Kā dar' blēņu valodiņa(s).
77 [Gulberē (Liezeres pag. Md)], 111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)].

1. Dziesma mana izdziedāta,
Tā man kauna nedarīja;
Daža laba valodiņa
Lielu kaunu padarīja.
3 [Aizkrauklē (Aizkraukles pag. Rg)].

811.

Veci vīri sajājuši,
Runā blēņu valodiņas;
Labāk, brāļi, padziedam,
Nekā blēņas runājam.
97 [Vecpiebalgā (Vecpiebalgas pag. C)].

c) Nedziedātāju nedziedāšanas vainas.

812.

Apskaistās tā meitiņ',
Ne tā dzied, ne runē.
Voi virs man' apskaistās?
Voi virs man' bāleliņ'?
Voi virs man' bāleliņ',
Ka nejēm' šoruden?
211 [Rindā (Ances pag. Vp)].

8121.

Dziedat, mazas meitenītes,
Jau lielās nedziedava,
Jau lielās nedziedava,
Svešu ļaužu zadināmas.
322 [Saukā (Saukas pag. Jk)].

813.

Dziedu droši, nebēdāju,
še nav mana arājiņa;
še nav mana arājiņa,
Kas pēc manis klausījās.
180 [Valtaiķos (Valtaiķu pag. Azp)].

8131.

Dziedu, dziedu, delverēju,
Ne par vienu nebēdāju:
Es jau zinu, še nevai
Mana miežu arājiņa.
101 [Rankā (Rankas pag. C)].

8132.

Dziedu, dziedu, ko es dziedu,
Ko es viena piedziedāšu?
Visas manas dziedātājas
Pie miedziņa lavījās.
289 [Bruknā (Bruknas pag. B)].

814.

Dziedu, nieka nebēdāju,
še nav mana arājiņa;
Cita kunga novadā
Kā ozolis līgojās.
200 [Skrundā (Skrundas pag. Kld)].

1. Dziedu koši, nebēdāju,
še nav manis arājiņis;
Arājs, manis arājiņis
Aug citāi novadā.
Tur citāi novadā
Kā vanagis lidināja,
Kā vanagis lidināja
Dzeltenām kājiņām,
Dzeltenām kājiņām,
Pelēkiem spārniņiem.
182 [Aizputes un Kuldīgas apriņķos)].

- 113 -

815.

Es droši dziedāju par visu pulku,
Es gan zināju, še mana nava,
Ne šī sētā, ne novadā.
200 [Skrundā (Skrundas pag. Kld)].

1. Droši dziedu, gavilēju,
Es gan zinu, še nav mana,
Es gan zinu, še nav mana,
Ne tai iļģu novadā.
Man atbrauca no leišiem
Sešiem bēriem kumeļiem,
Sešiem bēriem kumeļiem,
četriem baltiem riteņiem.
158 [Nīcā Tosmarē uc. (Lp)].

8151.

Es dziedāju, delverēju,
Neņems mani šitie puiši;
Paņems mani sveši ļaudis,
Tie jau mani nepazina.
85 [Lazdonā (Lazdonas pag. Md)].

816.

Es var' dzert un dziedāt,
Kamērt balta gaisma aust:
Nav nevienas šai vietā,
Kas pēc manis lūkojās.
18 [Kliģenē, Meņģelē, Plāterē (Zaubes, Meņģeles un Plāteres pag. Rg)].

1. Bij man dzerti un dziedāti,
Kamēr zila gaisma ausa:
Man nav savas līgaviņas,
Kas godiņu nolūkoja.
377 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

817.

Gan pazinu to meitiņu,
Kuŗa brūte šoruden:
Ne tā dzied, ne runā,
Domādama vien staigā.
16 [Kastrānē (Kastrānes pag. Rg)], 107 [Vietalvā (Vietalvas pag. Md)], 401 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

1. Gan pazinu to meitiņu,
Kuŗa brūte šoruden:
Ne tā dzied, ne runā,
Domādama vien staigā.
Domādama vien staigāja,
Vai ir visi gabaliņi:
Tēvam kreklis, mātei sagša,
Māsīcām villainītes.
28 [Nītaurē (Nītaures pag. Rg)].

818.

Gan pazinu to meitiņu,
Kuŗa lepna, kuŗa stalta:
Kuŗa lepna, nerunāja,
Kuŗa stalta, nedziedāja.
75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)].

819.

Kālabada tās meitiņas
Visas līdza nedziedāja?
Vai tās bija apdomājšas
Cita citu nicināt?
149 [Nīcā (Nīcas pag. Lp)].

820.

Kas, meitiņa, tev' norāja?
Nei tu dziedi, nei runā:
Vai tev puiši piesacīja,
Vai pašai nelustās?
18 [Kliģenē, Meņģelē, Plāterē (Zaubes, Meņģeles un Plāteres pag. Rg)].

821.

Kas tai mūsu meitiņai?
Nei tā dzied, nei runā.
Vai tā bija sajutuse
Sav' brūtgānu neveselu?
Dzied', meitiņ, i lustēj',
Vesels tavs brūtgāniņš:
Es vakar sasatiku
Skuju tilta galiņā.
321 [Zasā (Zasas pag. Jk)].

822.

Kas tam mūsu tautietim?
Ni tas dzied, ni runā.
Vai tam ira sievas bēdas,
Vai līgavas žēlabiņas?
138 [Trikātā (Trikātas pag. Vlk)], 139 [Juanvālē (Jaunvāles pag. Vlm)].

823.

Ko līdz man še dziedāt,
Kas pēc manis klausījās?
Cita kunga novadā
Man' balsiņu klausījās.
207 [Dundagā (Dundagas pag. Vp)].

1. Ko līdz manim še dziedāt,
še nav manis arājiņš,
še nav manis arājiņš,
Kas pēc manis klausījās.
208 [Ēdolē (Ēdoles pag. Vp)].

824.

Kur, pie velna, jaunas meitas?
Vecas sievas dziedātājas!
Sievām došu cimdus, zeķes,
Meitām pigu parādīšu;
Meitām pigu parādīšu
Par pelūdes gulējumu.
161 [Alšvangā (Alšvangas pag. Azp)].

825.

Kuŗa upe netecēja?
Kuŗa meita nedziedāja?
Rāvu upe netecēja,
Lepna meita nedziedāja.
145 [Krotē un Bunkā (Krotes un Bunkas pag. Lp)].

- 114 -

826.

Lēna, lēna tā meitiņa,
Ne dziedāja, ne runāja.
Aiz lepnības nedziedāja,
Aiz barguma nerunāja.
335 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

1. Bieza, bieza bērzu birze,
No biezuma nelapoja;
Lepna, lepna tā meitiņa,
No lepnuma nerunāja.
161 [Alšvangā (Alšvangas pag. Azp)].

827.

Lepna, lepna tā meitiņa,
Ne tā dzied, ne runā;
Ar to lielo lepnumiņu
Mūžam tēva cūkganiņš.
264 [Džūkstē (Džūkstes pag. Jg)], 348 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē], 364 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

828.

Lepna, lepna tā meitiņa,
Ne tā dzied, ne runā.
Lai redzētu šoruden,
Kādi kungi to vedīs:
Vai vedīs zābakaiņi,
Vai ar kārkla vīzītēm.
344 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

829.

Lepna, lepna tā meitiņa,
Ne tā dzied, ne runā.
Tā ar savu lepnumiņu
Sēdēs ilgi vaiņagā.
403 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē], 208 [Ēdolē (Ēdoles pag. Vp)].

830.

Lepna, lepna tā meitiņa,
Ne tā dzied, ne tā runā.
Tā ar savu lepnumu
Taps ļautiņu valodās.
224 [Kabilē (Kld)].

831.

Lepnas, lepnas tās meitiņas,
Ne tās dziedi, ne runā;
Aiz tā liela lepnumiņa
Mūžam vīra nedabūs.
Ja ar kāds gadīsies:
Greizu roku, līku kāju,
Greizu roku, līku kāju
Sapuvušu cepurīti.
108 [Veismaņu pagastā (Vaives pag. C)].

8311.

Lepna meita ceļu gāja,
Ne dziedāja, ne runāja.
Ej ar Dievu, lepnā meita,
Meklē lepna tēva dēla.
1081 [Veļķos (Veļķu pag. C)].

832.

Lepnas meitas nedziedāja,
Kūtri zirgi netecēja;
Lepnam lepna dziedāšana,
Kūtram kūtra tecēšana.
4 [Aijažos].

1. Kūtri zirgi netecēja,
Skaistas meitas nedziedāja.
Tik kūtrami tecēšana
Kā no kalna lejiņā;
Tik skaistami dziedāšana,
Kad puisīti ieraudzīja.
46 [Carnikavā (Rg)].

833.

Lepnas meitas nedziedāja,
Lepnu puišu gaidīdamas;
Es dziedāju, es lustēju,
Man atnāce pats lepnais.
41 [Stukmaņos (Pļaviņās Rg)].

834.

Lepnas meitas sagājušas
Cit' uz citas raudzījās,
Ne katra nevarēja
Savu dziesmu nodziedāt.
313 [Ēķengrāvē (Viesītes pag. Jk)].

835.

Lepni, lepni ciemu gani,
Ne tie dzied, ne runā;
Vai tie bija daudz bagāti,
Vai pārlieku nabadziņi.
16 [Kastrānē (Kastrānes pag. Rg)].

836.

Padziedam mazākās,
Ka nedzied lielākās;
Lielākās nedziedāja,
Jaunu puišu kaunējās.
68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)].

837.

Padziedami mēs, māsiņas,
Peļamajas dzeltainītes,
Lai tās ļaužu teicamajas
Pa vienaji vazājās.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

- 115 -

838.

Padziedam mēs, māsiņas,
Vai mēs kādas naidenieces?
Lai naidojas bāleliņi,
Tiem jādala tēva zeme.
109 [Vestienā (Vestienas pag. Md)].

8381.

Padziedam mēs, māsiņas,
Vai mēs kādas naidenieces?
Lai naidoja tie ļautiņi,
Kas mums laba nevēlēja.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

839.

Padziedam, vecas sievas,
Jaunas meitas nedziedāja;
Jaunas meitas nedziedāja
Aiz tām gūžu nelaimēm.
379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

840.

Sadziediet, mazas meitas,
Lielas meitas nedziedāja;
Lielas meitas nedziedāja
Arājiņa žēlabās.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

841.

šī pusīte dziedāt dzied,
Viņa puse raudāt raud;
šī pusīte alu dzēra,
Viņa - pura ūdentiņu.
23 [Lēdmanē (Lēdmanes pag. Rg)], 290 [Lieliecavā (Iecavas pag. B)].

842.

šī pusīte skaisti dzied;
Ko darīja viņa puse?
Viņa puse striķus vija,
Ka var iet zirgu zagt.
28 [Nītaurē (Nītaures pag. Rg)].

1. Dziedat paši, kāzu viesi,
Kad nedzied panāksnieki;
Panāksnieki valgus vij,
Lai varētu kazu ķert.
88 [Liezerē (Liezeres pag. Md)].

8421.

šitij puse dziedāt dzied.
Ko darīja viņa puse?
Viņa puse vairs neēd
Silta cepta plācenīša.
85 [Lazdonā (Lazdonas pag. Md)].

843.

Svēta, svēta tā meitiņa,
Ne tā dzied, ne runā.
Tā ar savu svētumiņu
Vellam kurpes šūdināja.
Kad pašuva vellam kurpes,
Brauc ellē grabēdama.
64 [Valmierā (Valmieras pag. Vlm)].

844.

Tā meitiņa nedziedāja,
Kam še auga arājiņš;
Es dziedāju, delverēju,
Man citā maliņā.
344 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

845.

Tās meitiņas nedziedāja,
Kuŗas veda šoruden;
Es dziedāju, es lustēju,
Es paliku bāliņos.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

846.

Tīra goda tā meitiņa,
Ne tā dzied, ne runā.
Aiz tā liela tīra goda
Pēc negods pakaļā.
59 [Rūjienā (Rūjienas pag. Vlm)], 401 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

847.

Velt' man savu skaņu balsi
šī ciemā skandināt:
Tālu manis arājīnis,
Tas jau mani nedzierdēja.
185 [Lielezerē (Ezeres pag. Kld)].

848.

Vecas mātes, gaspažiņas,
Palīdziet man dziedāt;
Jaunas meitas, jumpraviņas,
Aiz puišiem nedrīkstēja.
41 [Stukmaņos (Pļaviņās Rg)].

849.

Visi dzied, visi dzied,
Talkas māte nedziedāja;
Talkas māte nedziedāja:
Beņķam kāju nolauzuši.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

850.

Citas meitas nedziedāja
Aiz arāja bēdiņām;
Es dziedāju, delverēju,
Man arāja bāleliņš.
15 [Jaunpilī (Zaubes pag. Rg)].

- 116 -

36368.

Ak tu, ciema zeltenīte,
Kam ar mani nerunā?
Kā no dzelža skaidas cērt,
Tā no tevis valodiņu.
443 [Turlavas Kld].

36369.

Dziediet, visi circenīši,
Nū ir silta istabiņa;
Rīt būs salta istabiņa,
Tad dziesmiņa aizamirsa.
605 [Skolas].

1. Dzīdi, dzīdi, ciercinīti,
Nyu ir sylta ustabiņa;
Reitā solta ustabiņa,
Tod dzīsmiņa sajukuse.
389 [Silajāņu Rz].

36370.

Dzied, māsiņa, neklausies,
Vai iet labi, vai nelabi;
Puiši, melši, klausījās,
Ne tie tavi bāleliņi.
511 [Zebrenes (Reņķes) Tk].

36371.

Dziedat jel, dižas meitas,
Es mazā nedrīkstēju;
Es mazā nedrīkstēju,
Ka pa snuķi nedabonu.
39 [Bārtas Lp].

36372.

Dzīdit, mozuos meitenītes,
Ka leluos nadzīduoja;
Leluos beja nūskumušas,
Svešu ļaužu zadynuotas.
168 [Kalupes D].

1. Dzīduosim, mozuokuos,
Ka nadzīd leluokuos:
Leluokuos nūskumušys
Vess juos tautys šūrudiņ.
593 [Rēzeknes apr.].

363721.

Dzīžat, mozys meitineitis,
Jau leluos nadzīduos;
Jau leluos nadzīduos,
Ļelus pyurus lādēdamas;
Ļelus pyurus lādēdamas,
Svešu tautu gaidēdamas.
425 [Šķaunes (Landskoronas) Ldz].

36373.

No rītiem gan dziedātu,
Kad galviņa nesāpētu;
Ar tautām gan runātu,
Ja neliegtu bāleliņš.
190 [Kokneses Rg].

36374.

Dzīduotu reitā agri,
Ka galviņa nasuopātu;
Zadzynuotu, ka varātu,
Tautas munus buoleliņus.
357 [Rudzētu D].

36375.

Dziesmas pēc, sveši ļaudis,
Ienaidiņa neturat.
Dziesma paliek, kur dziedāta,
Valodiņa, kur runāta.
235 [Litenes Md].

36376.

Dziesmu dēļ, sveši ļaudis,
Ienaidiņa neceļieti:
Dziesmu dziedu, kāda bija,
Ne tā mana sacerēta.
Gāj' pie puiša, kāds man ņēma,
Ne es puisi audzināju.
12 [Allažu Rg].

36377.

Dziesmiņ' mana, kā dziedāta,
Ne tā mana sarakstīta;
Bij kundziņi, kas rakstīja,
Ne es dziesmu rakstītāja.
50 [Bērzgales (Kuļņēvas-Labvāržu) Rz].

36378.

Dzīsma muna, kai dzīduota,
Na tei muna parakstīta;
Beja kungi, kas rakstēja,
Lelajuos gruomotuos.
414 [Stirnienes Rz], 489 [Vidsmuižas (Vidsmuižas, Gaļānu) Rz].

36379.

Dzīdīt, muni gasteņi,
Doncuojit, kumeleņi;
Pats lusteigs es dzeivuoju,
Capureiti pacaldams.
51 [Bērzpils (Domopoles) Abr].

36380.

Nākat, meitas, padziedāsim,
Nekā niekus runāsim:
Dziesma mana kā dziedāta,
Tā man kauna nedarīja.
Tādas ļaužu valodiņas,
Tās man dara lielu kaunu.
197 [Krotes Lp].

- 117 -

36381.

Kam, saulīte, koši lēci,
Kad tu koši netecēji?
Kam, meitiņa, daiļa augi,
Kad tu koši nedziedāji?
335 [Puzes Vp].

36382.

Kā, puisīti, nu nedzied(i),
Kā dziedāji pērnruden?
Kā dziedāji pērnruden(i),
Uz manim domādams?
335 [Puzes Vp].

36383.

Ko es viena piedziedāšu
šo lielo gravas kanti?
Ko es viena pievaldīšu
Lieldzērāja tēva dēlu?
223 [Lielstraupes C].

36384.

Ko mēs, meitas, darīsim,
Visas kopā sanākušas?
Labāk dziesmas padziedam,
Nekā blēņas runājam.
281 [Neretas Jk].

36385.

Kuŗš puisītis ragā pūta,
Tam būs kāzas šorudeni;
Mani brāļi stabulēja,
Tiem būs citu vasariņu.
39 [Bārtas Lp].

36386.

Labāk, brāļi, iedzersim,
Nekā niekus runāsim:
Ku iedzeŗ tur paliek,
Valodiņa tālu gāja.
175 [Karvas Vlk].

36387.

Lai dzīduot kū dzīdovu,
A rauduot naraudovu:
Začs nūspjāŗa munu sīvu,
Ar pakaļas kuojeņom.
170 [Kapiņu D].

36388.

Lielās meitas nedziedāja,
Mēs mazās nedrīkstam:
Atnākušas lielas meitas,
Sametīs upītē.
378 [Seces Jk].

36389.

Meitu puse dzīduot dzīd,
Puišu puse nadzīduoja:
Puišu puse apkrituse
Ar tuom meitu nalaimēm.
489 [Vidsmuižas (Vidsmuižas, Gaļānu) Rz].

36390.

Nadzīduošu, nadzīduošu,
Muote lyka nadzīduot;
Muote lyka nadzīduot,
Bez vaiņuga nastaiguot.
Kad nabeja cytu puču,
Vej kad bārza žagariņu.
358 [Rugāju Abr].

36391.

Nadzīduoju, nadzīduošu,
Muote lyka nadzīduot;
Muote lyka nadzīduot,
Volūdeņas namaituot.
174 [Kārsavas Ldz].

36392.

Nez', ko mūsu balta roze
Ne ziedēja, ne lapoja.
Nez', ko mūsu staltas meitas
Ne runāja, ne dziedāja.
302 [Pampāļu (Ezeres) Kld].

36393.

Sadzīdit, stroļa bārni,
Ka nadzīd nokumāni:
Nokumāni aizmyguši
Kokar' īlas moliņā.
465 [Varakļānu Rz].

36394.

Samisuse upe tek,
Samisuse Daugavīn',
Samisušas tās meitīnas,
Kas vedamas šoruden.
Es lustīga, es vēlīga
Līdz citam rudenim.
94 [Dunikas Lp].

36395.

šīpusei linus mīsta,
Viņai salmus čabināj';
šīpusei alu dzeŗ,
Viņai rāvu ūdentiņ'.
364 [Sakas (Upesmuižas) Azp].

36396.

Kas tie tādi panāksnieki,
čūras vien, čūras vien.
šai pusē vīnu dzēra,
Tai pusē rāvas ūdentiņ'.
96 [Durbes Lp].

Table of Contents |View Entire Work