HomeIntroductionBrowseImagesSearchLinks
Table of Contents |View Entire Work

1. Pie pilna kausa piederas jautra dziesma.

763.

Aiz ko ļaudis nedziedāja,
Paēduši, padzēruši?
Kā dziedāja malējiņa,
Neēduse, nedzēruse?
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)], 408 [Krustpilī, Unguros un Stukmaņos (Krustpils, Ungurmuižas D un Pļaviņu Rg pag.)].

764.

Alutiņu brūvēdama,
Biti bāzu kabatā,
Lai dzied alus dzērājiņi
Kā bitītes stropiņā.
190 [Kuldīā].

765.

Apīnītis grozgalvītis
Kokā kāpa olu dēt,
Kokā kāpa olu dēt,
Kubulā izperēja,
Istabā izvadīja
Ar dziesmām, valodām.
26 [Madlienā (Madlienas pag. Rg)].

7651.

Būs lietiņš, būs lietiņš,
Pērkonītis ducinē;
Būs dzeršana, dziedāšana,
Kaimiņš dara alutiņu.
401 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

7652.

Dodat man, dodat man
Guļamo biķerīti!
Tā nebija biķerīte,
Tā bij dziesmu vācelīte.
98 [Praulienā (Praulienas pag. Md)].

766.

Dziediet, mani lūgti viesi,
Pa visiem kaktiņiem!
Citam devu sāli, maizi,
Citam jauku valodiņu.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

767.

Dziedat, meitas, ko gaidāti,
Vai gaidāti rakstītāja?
Jūsu dziesmu rakstītājs
Sen aizgājis Vāczemē.
60 [Salacā (Salacas pag. Vlm)].

768.

Dziediet visi vienu dziesmu,
Kas vienā ustabā,
Kā mūs visus pamieloja
Viena veca māmuliņa.
324 [Sēļpilī (Sīļpils pag. Jk)].

769.

Dzerdami, ļautiņi, i man dodiet,
Jau mana rīklīte dārdēt dārd.
73 [Dzērbenē (Dzērbenes pag. C)].

7691.

Dzersim alutiņu, dziedāsim,
Neb' visu mūžu tā dzīvosim.
188 [(?)].

7692.

Es bij' liela dzērājiņa,
Skaistu dziesmu dziedātāja.
No rītiņa paģirām
Skaistu dziesmiņ' nodziedāju.
86 [Ļaudonā (Ļaudonas pag. Md)].

7693.

Es dailuok izbrauktum,
Ka man lobys kumeļiņis;
Es skaiškuok dzīduotum,
Ka man dūtu brandiviņa.
422 [Līvānu pag. D].

- 106 -

770.

Es savām māsiņām
Saldu daru alutiņu,
Lai tās man skaisti dzied,
Soliņā sēdēdamas.
111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)].

1. Vecajām māmiņām
Saldu daru alutiņu,
Tās man skaiški padziedāja,
Aizceplē sēdēdamas.
324 [Sēļpilī (Sīļpils pag. Jk)].

771.

Kādu godu mēs dzērām,
Tādas dziesmas dziedājām:
Kāzu (bēŗu etc.) godu mēs zērām,
Kāzu (bēru) dziesmas dziedājām.
36 [Rikterē (Sidgundas pag. Rg)].

772.

Kālabad tie ļautiņi
Klusi dzēra alutiņu?
Ai, es savu iesaliņu
Dziedādama vien samalu,
Dziedādama vien samalu,
Saujiņām mērīdama.
149 [Nīcā (Nīcas pag. Lp)].

773.

Kālabad tie ļautiņi
Klusu dzēra alutiņu?
Malējiņu vaina bija,
Klusu mala iesaliņu.
161 [Alšvangā (Alšvangas pag. Azp)], 196 [Rendā (Rendas pag. Kld)].

774.

Kam tās manas šūtas kurpes,
Ka neplīsa dancojot?
Kam tās mana brāļa kāzas,
Ka nedzēru dziedādama.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)], 111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)].

775.

Kas par zirgu, neēd auzu,
Tek pa ceļu dancodams;
Kas par vīru, nedzeŗ alus,
Sēd pie galda dziedādams.
92 [Mārcienā (Mārcienas pag. Md)], 106 [Viesienā (Viesienas pag. Md)], 91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)], 408 [Krustpilī, Unguros un Stukmaņos (Krustpils, Ungurmuižas D un Pļaviņu Rg pag.)], 412 [Unguros (Ungurmuižas pag. D)].

776.

Kaut devuši brandaviņa,
Es būt' skaisti dziedājuse;
Kad nedeva brandaviņa,
Atsasēdu soliņā.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

777.

Klusa visa istabiņa,
Kad es viena nedziedāju.
Kur es viena piedziedāšu
Tādu lielu istabiņu!
261 [Blankenfeldē (Vilces pag. Jg)].

1. Vai es viena piedziedāšu
Liela kunga novadiņu?
Vajag piecu, vajag sešu,
Kas novadu piedziedāja.
162 [Dēselē (Nīkrāces pag. Azp)].

778.

Ko dziedāju, - tukša kanna,
Atnes pilnu, tad dziedāšu;
Ko runāju, - māte vien,
Atved meitu, tad runāšu.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

779.

Ko, dunduri, tu dziedāji,
Zirga asins vēderā! -
Dziedāsim mēs māsiņas,
Salda alus piedzērušas.
264 [Džūkstē (Džūkstes pag. Jg)].

780.

Ko jūs, meitas, dūzojiet,
Ka jūs skaļi nedziediet?
Ne jūs kungi kaŗā sūta,
Ne kaŗ zaļus zobentiņus.
27 [Mālpilī (Mālpils pag. Rg)].

781.

Ko vētīšu, kad nav vēja,
Ko dziedāšu nedzēruse?
Kad būs vējš, tad vētīšu,
Kad piedzeršu, tad dziedāšu.
226 [Kandavā (Tl)].

7811.

Kur bij labs alutiņš,
Ikviens savu dziesmu dzied;
Kur kaut kāds pizulītis,
Vienu pašu vītuŗoja.
143 [Bārtā (Bārtas pag. Lp)].

782.

Labāk manu iesaliņu
Ciema cūkas apēdušas,
Nekā manu alutiņu
Bez dziesmām apdzēruši.
263 [Dobelē], 335 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē], 339 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

783.

Lei stāv mieži nepļaujami,
Ja vārpiņu nelasīja;
Lei stāv alus nedzeŗams,
Ja dziesmīšu nedziedāja.
6 [Annas muižā (ķēču pag. Rg)].

- 107 -

1. Kam tos miežus pļāvin pļāva,
Ka vārpiņu nelasīja;
Kam to alu dzertin dzēra,
Ka dziesmiņu nedziedāja.
311 [Dzērvē, Susējā, Dignājā (Saukas Jk, Susējas Il, Dignājas Jk pag.)].

7831.

Luste manim alu dzert,
Luste skaisti padziedāt;
Tā bij man trešā luste,
Ar meitām pameņģēt.
38 [Siguldā (Siguldas pag. Rg)].

784.

Nedziedāšu, nedziedāšu,
Nestaigāja zilkaklīte.
Nu dziedāsu, nu redzēju,
Nu staigāja zilkaklīte (=pudele).
311 [Dzērvē, Susējā, Dignājā (Saukas Jk, Susējas Il, Dignājas Jk pag.)].

785.

Noskumusi talka mana,
Ne tā dzied, ne lustēja.
Ņemšu grozu, sētuvīti,
Lekšu bišu dārziņā.
311 [Dzērvē, Susējā, Dignājā (Saukas Jk, Susējas Il, Dignājas Jk pag.)].

786.

Nulai gribu labi dzert,
Nulai koši padziedāju:
Bālelīnis man ienesa
Putojošu alus kannu.
164 [Dunalkā (Dunalkas pag. Azp)].

787.

Redz', kur koši meitas dzied
Jaunā priežu kambarī;
Tur bitīte medu nes
Ozoliņa kanniņā.
190 [Kuldīā], 391 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

788.

Saka mani dzērājiņu,
Saka lielu dziedātāju;
Vai tādēļ dzērājiņa,
Ka es liela dziedātāja?
330 [Kaldabruņās (Rubenes pag. Il)].

789.

Sēd pie galda, nodzied' dziesmu,
Tas Dievam piederas;
Aizjūdz skaisti, pabrauc skaisti,
Tas ļaudīm patīkas.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

790.

Talka nāk dziedādama,
Gribas salda brandevīna.
Nāc ārāi, talkas māte,
Iznes salda brandevīna.
303 [Svitnē (Svitenes pag. B)].

791.

Tur bij luste alu dzert,
Kur lustīgi saimenieki:
Kā strazdiņi vīterē
Savā galda galiņā.
210 [Popē (Popes pag. Vp)].

1. Tur man luste talkā iet,
Kur lustīga talkas māte:
Kā bitīte vīvaļāja
Ap savām plūcējām.
239 [Vecaucē (Vecauces pag. Jg)].

7911.

Tur man prieks talkā iet,
Kur priecīga talkas māte,
Kas bij veiklu valodiņu,
Dziesmu, danču sācējiņa.
272 [Lielplatonē (Lielplatones pag. Jg)].

792.

Tur man tika alu dzerta,
Kur lustīga saiminiece:
Ik kanniņu iznesdama,
Ik dziesmiņu padziedāja.
156 [Vērgalē (Vērgaļu pag. Lp)].

7921.

Tur man tika miežus sēt,
Kur miezītis krūmu ņēma;
Tur man tika alu dzert,
Kur lustīgi saimenieki.
193 [Lutriņos (Lutriņu pag. Kld)].

793.

Vai es vien alu dzēru?
Vai es vien vīvināju?
Vis' istaba alu dzēra,
Visi māk vīvināt.
335 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

794.

Vai kalpam kāzas dzēra?
Klusa visa istabiņa:
Saimenieka kāzas dzēra,
Lai skan visa istabiņa.
109 [Vestienā (Vestienas pag. Md)].

- 108 -

795.

Visapkārt manas māsas,
Palīdziet man dziedāt!
Es jums dodu visapkārt
Ar balto biķerīti.
92 [Mārcienā (Mārcienas pag. Md)], 335 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

796.

Vis' istaba klusu stāv,
Manas dziesmas klausīdama;
Mana dziesma zviedru dziesma,
Gan es pati atdziedāšu.
137 [Tirzā (Tirzas pag. Md)].

36320.

Oi, sadzīžu, oi, sadzīžu,
Bruoļa ola padzārusja;
Voi dzārusja, nadzārusja,
Es ļusteigi padzīduoju.
50 [Bērzgales (Kuļņēvas-Labvāržu) Rz].

36321.

Ols kan(n)eņa, bičerīte-
Sauc man lelu dzāruojiņu.
Vai tuodēl es dzāruojiņš,
Ka es lels dzīduotuojs!
465 [Varakļānu Rz].

36322.

Skait' man lelu dzāruojiņu,
Kad es lela dzīduotuoja;
Man pašai luste beja
Ar savim radiņim.
358 [Rugāju Abr].

36323.

Apeineitis tai sacēja,
Īkuopdams kubulā:
Meitom dzīduot, meitom doncuot,
Puišim ruopu nūruopūt.
365 [Sakstagalas Rz].

36324.

Bičareiti izmozuoju
Draudzineišu gaideidama,
Tuos atguoja dzīduodamas,
Kai biteitis saneidamys.
579 [Viļāni Rz apr.].

36325.

Dzīdit, vysi muni gosti,
Kas munāi sēteņā!
Naba poša nadzīduoju,
Olūteņa dareidama?
50 [Bērzgales (Kuļņēvas-Labvāržu) Rz].

36326.

Dzīdit, meitas, dzīdit, meitas,
Gūdā dzīsmes pīdarēja:
Buoliņam kuozu dīna,
Lai skaņ juo muoju vīta.
35 [Baltinavas Abr].

36327.

Dziedate, sieviņas,
Es vaire nevaru:
Dziedādama es piekusu,
Man nedeva alutiņ'.
141 [Ivandes Kld].

36328.

Dzīduosimi, dzīduosim,
Kas myus dūs nadzīžūt?
Atness mums saiminīks
Putuojūša olutiņa.
466 [Vārkavas D].

363281.

Dzīduosim, dzīduosim,
Kas mums dūs nadzīdūt;
Kas mums dūs nadzīdūt
Soldonū olutiņu.
466 [Vārkavas D].

36329.

Gosti muni nadzīduoja,
Buca muna natecēja;
Dzīdit, gosti, lustējat,
Tāvs īsuoks jaunu bucu.
414 [Stirnienes Rz].

36330.

Ej, gluozeit, tu da maņi,
As nu tevja ni nūst (?)
Juo es dzēru, juo dzīduoju,
Juo meitiņas kairinuoju.
256 [Matkules Tk].

36331.

Es dzeršu, dziedāšu
Līdz gaiļa laiku:
Zināmis celiņis,
Labs kumeliņis.
548 [Liepāja Lp apr.].

36332.

Es savām māsiņām
Salden' daru alutiņ',
Lai tās visas danci veda
Istabiņas vidiņā.
373 [Sarkaņu Md].

- 109 -

36333.

Es var' dzert un uzdziedāt,
Kamēr zila gaisma aust.
Ko tu dzersi, plenderīti,
Tu ar kungu parādā?
242 [Lubejas Md].

36334.

Es var' dzert un uzdziedāt,
Kāmēr zila gaisma aust,
Es var nakti pārgulēt,
Piecas markas aizmaksāt.
Ko jūs dzersit, plikas dīdas,
Jūs ar meitām parādā.
148 [Jaunpiebalgas C].

36335.

Es dziedāju, delverēju,
Neņems mani šitie puiši;
Paņems mani kurzemnieki,
Tie, cilvēki, nezināja.
545 [Krustpils D apr.].

36336.

Es var' dzjart, pjanstavuot,
Najems maņa šanis puiši;
Pajems mani svešinīki,
Tī, ļauteņi, nazynova.
324 [Priekules Lp].

36337.

Kur tu brauksi, apīnīti,
Ar to kārkla kumeliņu?
Braukš' uz ciemu alu dzert,
Ar meitām padziedāt.
358 [Rugāju Abr].

36338.

Kādu godu i godāja,
Tādu dziesmu i dziedāja:
Kad bij kāzu - kāzu dziesmu,
Kad krustabu - krustabiņu.
389 [Silajāņu Rz].

36339.

Ko dziedāšu, tukša kanna,
Kad būs pilna, tad dziedāšu;
Ne es gāju krogā dzert,
Ne tirgū lielīties.
302 [Pampāļu (Ezeres) Kld].

36340.

Lobu olu padarēju
Nu tūs bārza pupureišu;
Muni gosti ryuciņ ryucja,
Loba ola padzāruši.
170 [Kapiņu D].

36341.

Lab' tacātu skritulīši,
Ka jī byutu pasmērēti;
Lab' skanātu muns kakliņš,
Vēl mes skaistuok padzīduotu,
Jo mums dūtu ols padzert.
194 [Krāslavas D].

36342.

Luste bija padziedātu,
Vēl jo luste brandavīn';
Luste bija padziedāta
Ar jaunāmi meitiņām.
94 [Dunikas Lp].

36343.

Mazajā ciemiņā,
Tur bij labi alu dzert;
Dzied meitenes istabā,
Es pa logu dārziņā.
605 [Skolas].

36344.

Mīļais tētiņ,
Mot jel drīzi,
Ko mēs dziedam
šo lielu laiku?
Jau mūsu rīklīte
Dārdēt dārd.
72 [Cesvaines Md].

36345.

Buca dzīd, buca dzīd,
Dzāruojiņi nadzīduoja;
Moža beja nadzīduoj'ši
Īsaleņa malējiņi.
89 [Dricēnu Rz].

36346.

Muca tek ziņģādama,
Nu tik dzēršu dziedādams;
Tīrirī rararā,
Nu tik dzeršudziedādams.
364 [Sakas (Upesmuižas) Azp].

36347.

Nāc šurp, glāziņ,
Manā rociņā,
Es tevi izdzeršu
Dziedādama.
443 [Turlavas Kld].

36348.

Pintaliņa, pimpaliņa,
Tā bij mana tēva dziesma,
To dziedāja mans tēviņis,
No krodziņa pāriedams.
74 [Cīravas Azp].

- 110 -

36349.

Puiši, alus nedzeŗati,
Ja dziesmiņu nedziedati;
Meitas, miežus nepļaujati,
Ja vārpiņu nelasāti.
50 [Bērzgales (Kuļņēvas-Labvāržu) Rz].

36350.

Puiši kai troni
Sadzjāŗa olu,
Syvis kai bitis
Saveivynova.
326 [Preiļu D].

36351.

Redz, kur stalti meitas dzied
Priežu, egļu kambarē;
Bitīt nesa saldu medu
Ar ozola kannīnām.
192 [Kosas C].

36352.

Saka mani piedzērušu,
Ka es liela dziedātāja;
Es varēju tā dziedāt,
Vai dzērusi, nedzērusi.
211 [Ļaudonas Md].

36353.

Saka mani padzērušu,
Kad es tāda dziedātāja;
Ko bij manim tam darīt,
Lustīgami prātiņam.
46 [Beļavas Md].

36354.

Sasatyku uz seikola -
Kur tu teci bruoļu muosa?
Bruolīt, taku olu dzērt,
Kai trejkola tricinuot.
357 [Rudzētu D].

36355.

Sīkas, mazas man māsiņas,
Kā auziņas saaugušas;
Apsēdušas tautu galdu,
Kā bitītes vīvināja.
286 [Nītaures Rg].

36356.

Sirms zirdziņš tek pa ceļu,
Nei ēd auzu, nei ābola;
Jauns puisīts sēd pie galda,
Nei dzeŗ alus, brandavīna.
286 [Nītaures Rg].

36357.

Skaiški dzīd, olu dzer
Mozajā cīmiņā;
Kai tik skaiški nadzīduot,
Apeiņs golvu sadauzjāja.
365 [Sakstagalas Rz].

36358.

Skaisti dzīd jauni puiši,
Nu krūdziņa atīdami;
Veins īsuocja, ols atjēmja,
Brandiveins darinuoja.
494 [Viļānu Rz].

36359.

šķir, Dievīni, ko šķirdams,
Piešķir vīru dzērējīnu!
Dzers vīrīnis, dos i man,
Būsim abi piedzēruši.
94 [Dunikas Lp].

36360.

Teišam konnu pastatēju,
Voi runeigs tys Juonīts.
Gon runeigs tys Juonīts,
Gon lūkona volūdiņa;
Pus dīniņas atstuostēja
Sovu vuorgu griutumiņu.
466 [Vārkavas D].

36361.

Tī bej labi olu dzerti,
Kur ļusteigi saiminīki:
Pats izdzēre, citim deve,
Sova loba nažāluoja.
389 [Silajāņu Rz].

36362.

Vasar ziņģ, vasar ziņģ,
Cūkas cenksle kabatā;
Kad tā ziņģe izziņģāta,
Tad tā cenksle nosūkāta.
364 [Sakas (Upesmuižas) Azp].

36363.

Vecam cirvis, siena dakšas
Un tie sūdu sakumiņi;
Jaunajam al's jādara,
Ar meitām vīvināj'.
373 [Sarkaņu Md].

36364.

Vacim ļaudim syura rutka
Un tuo pykta seipūliņa.
Jaunim ļaudim veins ar madu
Un tys spēļu kambarīts.
466 [Vārkavas D].

- 111 -

36365.

Veci vīri rijas kult,
Tie māk labi būkšķināt;
Jauni puiši alus dzert,
Tie māk labi vīvināt.
373 [Sarkaņu Md].

36366.

Jauni puiši ola dzērt,
Tīm dzīsmīte saderēja;
Vaci veiri rejas kuļt,
Tīm sader byukuojūt.
357 [Rudzētu D].

36367.

Vysi muni gosti beja,
Kas munā ustobā.
Cytam devu suoļa maizi,
Cytam jauku volūdeņu;
Cyts pajāma suoļ' ar maizi,
Cyts jaukū volūdeņu.
89 [Dricēnu Rz].

Table of Contents |View Entire Work