HomeIntroductionBrowseImagesSearchLinks
Table of Contents |View Entire Work

3. Dziedāšana ganos.

713.

Aunies kājas, lakstīgala,
Dzīsim govis paganīt;
Tu dziedāsi ievienā,
Es gosniņas ganīdama.
174 [Rudbāržos (Rudbāržu pag. Azp)], 185 [Lielezerē (Ezeres pag. Kld)].

714.

Darba dienās ganos gāju,
Svētdienās baznīcā;
Ganos gāju gavilēt,
Baznīcā Dieva lūgt.
28 [Nītaurē (Nītaures pag. Rg)], 401 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

- 98 -

1. Ik dieniņas ganos gāju,
Ik svētdienas baznīcā;
Slinkumiņa ganos gāju,
Aiz daiļuma baznīcā.
314 [Kroņa Elkšņu pagastā (Elkšņu pag. Jk)].

715.

Dod, Dieviņ, rītu jauku,
Rītu man ganu diena;
Es dziedāšu uz cinīti
Kā tā zelta lakstīgala.
241 [Blīdienē (Blīdienes pag. Tk)].

716.

Dziedu, dziedu, ganu, ganu
Duj gosniņas raibuļiņas.
Dievs dod manim simtām dzīte
No dujāme raibuļām.
167 [Kazdangā (Kazdangas pag. Azp)].

717.

Dziedi, dziedi, ganu meita,
Kad pārdzīsi, tad raudāsi:
Māte tavus raibus cimdus
Nelietimi atdevusi.
283 [Kroņa Vircavā (Vircavas pag. Jg)].

718.

Dziedi, dziedi, ganu meita,
Kreiso kāju cilādama;
Ja cilāsi labo kāju,
Vedīs tevi šoruden.
198 [Saldū], 200 [Skrundā (Skrundas pag. Kld)].

719.

Dziedi, dziedi, ganu meita,
Lai aug pupi lielumā;
Ja tu labi nedziedāsi,
Saruks ruku rukumā.
46 [Carnikavā (Rg)].

7191.

Dziedi, dziedi, ganu meita,
Lai aug pupi lielumā,
Ka varēji ciema puišus
Ar pupiem nobadīt.
120 [Gaujienā (Gaujienas pag. Vlk)], 1311 [Apē (Vlk)].

720.

Dziedi, dziedi, ganu meita,
Sargā savu vaiņadziņu:
Daskries sila lakstīgala,
Noraus tavu vaiņadziņu.
379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

7201.

Dziedi, dziedi, ganu meita,
Skaties egles galiņā:
Gulbīts egles galiņā,
Noraus tavu vaiņadziņu.
1901 [Kuldīā].

721.

Dziedi, dziedi, ganu meita,
Vērsīts pūru ritināja;
Kaut gājuse druviņā,
Bāliņš jūgtu kumeliņu.
68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)], 92 [Mārcienā (Mārcienas pag. Md)], 379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

722.

Dziedi, dziedi, ganu meita,
Vērsīts pūru ritināja,
Vērsīts pūru ritināja
No kalniņa lejiņā.
325 [Secē (Seces pag. Jk)].

723.

Dziedi, dziedi, ganu meita,
Vērsis tavu pūru loka,
Vērsis tavu pūru loka
Ar pakaļas kājiņām.
164 [Dunalkā (Dunalkas pag. Azp)].

724.

Dziedu, dziedu, raudu, raudu,
Ālavītes ganīdama;
Ne tās manim piena deva,
Ne launaga nogulēt.
166 [Gramzdā un Smaižos (Gramzdas un Aizviķu pag. Lp)].

7241.

Dziedu, dziedu, raudu, raudu,
Ālavīcas ganīdama;
Sausa maize tarbiņā,
Melna putra sētiņā.
137 [Tirzā (Tirzas pag. Md)].

7242.

Dziedu, dziedu, raudu, raudu,
Raibas govis ganīdama.
Nedzird tēvs, māmuliņa,
Ne ar mani bāleliņi.
305 [Vīkstenē (Stelpes (?) pag. B)].

725.

Dziedu, dziedu, raudu, raudu,
Vienu govi ganīdama:
Ko vedīšu tautiņās,
Ko atstāšu māmiņai?
69 [Bikserē (Patkules pag. Md)], 88 [Liezerē (Liezeres pag. Md)], 93 [Mēdzžlā (Mēdzžlas pag. Md)], 97 [Vecpiebalgā (Vecpiebalgas pag. C)], 109 [Vestienā (Vestienas pag. Md)], 373 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē], 379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē], 407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

726.

Dziedāt man gribējās,
Gāju ganu pavadīt;
Vīra man gribējās,
Gāju puišu lūkoties.
28 [Nītaurē (Nītaures pag. Rg)].

- 99 -

727.

Dziedāt vien gribēdama,
Gāju ganu pavadīt;
Smalku kreklu gribēdama,
Gāju linu izravēt.
137 [Tirzā (Tirzas pag. Md)].

728.

Dzen ganos, brāļa sieva,
Jele vienu svētu rītu:
Iztrīcini zaļu birzi,
Izskandini sudrabiņu.
182 [Aizputes un Kuldīgas apriņķos)].

729.

Es dziedāju, gavilēju,
Pa pļaviņu ganīdama:
Mans brālītis pļavu sargs,
Nejems manu villainīti.
145 [Krotē un Bunkā (Krotes un Bunkas pag. Lp)].

730.

Es šķitos ganīdama
Ar māsiņu sasatikt;
Es pārdzinu div' upītes,
Viņ' aiz trešās gavilē.
92 [Mārcienā (Mārcienas pag. Md)], 401 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

731.

Es tev saku, mans brālīti,
Nejem sievas madaļiņas:
Kunkuļotu dzivi vērpa,
Resni dzieda ganīdama.
158 [Nīcā Tosmarē uc. (Lp)].

732.

Gana dziedu, gana raudu,
Vienu govi ganīdama;
Labāk dziedu, nekā raudu,
Dievs dod otru ganījot.
137 [Tirzā (Tirzas pag. Md)].

733.

Ganiņam tāda daba:
Kad paēda, tad dziedāja;
Saimniecei tāda daba:
Kad paēda, tad bārās.
18 [Kliģenē, Meņģelē, Plāterē (Zaubes, Meņģeles un Plāteres pag. Rg)].

734.

Ganos dzinu dziedādama,
Mājās žēli raudādama:
Ganos manim pašai vaļa,
Mājās sīva saiminiece.
162 [Dēselē (Nīkrāces pag. Azp)].

735.

Gotiņ, mana raibaliņa,
Tu man gardu pienu dod;
Tādēļ tevi apdziedāju,
Tādēļ tevim kroni viju.
69 [Bikserē (Patkules pag. Md)].

736.

Jāsadzied, jāsadzied,
Kad ganos iedama!
Sētiņā palikuse,
žēlabiņu nevarēju.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

737.

Kas bijāt labi ļaudis,
Gana dziesmas neklausait:
Ganiņš dzied, delverē,
Īsa laika gribēdams.
134 [Sinolē (Sinoles pag. Vlk)].

738.

Kliedza vīri, zviedza zirgi,
Dieviņš jāja pieguļā;
Dziedāj' meitas, māva govis,
Māra laida ābulā.
65 [Valtenbergā (Mazsalacas pag. Vlm)].

739.

Klusiņām izganīju
Visas tautas apariņas;
Kad ielaižu brāļ' ārē,
Palēkdama gavilēju.
344 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

1. Ganīdama izganīju
Visus tautu apariņus;
Izdzinusi brāļ' āriņu,
Nosa - spalži - gavilēju.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

740.

Ko, māsiņa, dziedāsim,
Rītā agri izdzinušas?
Par telīti, par aitiņu,
Par balto vilnainīti.
109 [Vestienā (Vestienas pag. Md)].

1. No rītiņa celdamies,
Skaistu dziesmu nodziedāju
Par ošiem, par kļaviem,
Par svētiem kociņiem.
74 [Dzelzavā (Dzelzavas pag. Md)].

741.

Ko mēs, gani, dziedāsim,
Garda piena paēduši?
Govis, vērši ābolā,
Ganu meita tautiņās.
290 [Lieliecavā (Iecavas pag. B)].

- 100 -

742.

Ko nu mēs darīsim,
Launadziņu paēduši?
Dziedāsim buļļa dziesmu,
Iesim zaļās ganībās.
241 [Blīdienē (Blīdienes pag. Tk)].

1. Kādu dziesmu dziedāsim,
Rītēi lopus izlaiduši?
Padziedami buļļu dziesmu,
Kas putriņu baltu taisa.
190 [Kuldīā].

743.

Kur, pie joda, ciema gani,
Ka nedzird lellojam?
Vai būs žurkas noēdušas,
Midzenī ievilkušas?
207 [Dundagā (Dundagas pag. Vp)].

744.

Labāk es ganos gāju,
Nekā sēžu saulītē;
Ganos gāju dziedādams (dziedādama),
Saulē sēžu raudādams (raudādama).
325 [Secē (Seces pag. Jk)].

1. Dievs dod man ganos iet,
Ne sēdēt istabā;
Dievs dod man rasu braukt,
Ne slaucīt asariņas.
208 [Ēdolē (Ēdoles pag. Vp)].

745.

Lakstīgala skaisti dzied
Smalkā lazda krūmiņā;
Mūs' māsiņa vēl skaistāki,
Raibas govis ganīdama.
344 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

746.

Lēlo, govis! lēlo, vērši!
Lēlo, pate ganu meita!
Govis, vēršus salēloju,
Ganu meitas nevarēju.
217 [Ārlavā (Ārlavas pag. Tl)].

747.

Lellināt, ciema meitas,
Man pazuda raibaliņa;
Vai palika siliņā,
Vai ābula pļaviņā?
49 [Jaunatē (Vecates pag. Vlm)].

748.

Lellināt, ciema gani,
Man pazuda trīs gosniņas:
Tēva pieča, mātes lauča,
Man pašai raibaliņa.
185 [Lielezerē (Ezeres pag. Kld)].

749.

Lepni lepni ciema gani,
Ne dziedāja, ne runāja.
Vai būs māte izkūluse,
Pa vārtiemi vadīdama,
Pa vārtiemi vadīdama,
Pie matiemi vazādama.
219 [Dzirciemā (Dzirciema pag. Tk)].

750.

Mana mīļa māmuliņa,
Ielej pienu bļodiņā;
Es tev skaisti padziedāšu,
Sīkus lopus ganīdama.
50 [Vecatē (Vecates pag. Vlm)].

751.

Neviens mani neraudāja,
Kad es gāju tautiņās;
Sīki kārkli vien raudāja,
Kur dziedāju ganīdama.
134 [Sinolē (Sinoles pag. Vlk)].

752.

Sadziediet, ganu meitas,
Olnīciņas galiņā,
Lai tecēja saiminiece
Bez brunčiem skatīties.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

753.

Skaņi dzied tautu meita,
Raibas govis ganīdama;
Skaņi zviedz kumeliņš,
Linu lauku ecējot.
93 [Mēdzžlā (Mēdzžlas pag. Md)].

754.

Skani, skani, bērzu birze,
Es jau tevi skandināju;
Kad telītes neganīšu,
Kas tad tevi skandinās?
6 [Annas muižā (ķēču pag. Rg)].

755.

Skaņi skan birztalīte,
Kas tev' skaņi skandināja?
Mīļa Māra skandināja,
Svētu rītu ganīdama.
208 [Ēdolē (Ēdoles pag. Vp)].

756.

Suņi zobus asenāja,
Ka var jāt panāksnos;
Gani rīkles iztīrīja,
Ka var skaisti gavilēt.
28 [Nītaurē (Nītaures pag. Rg)].

- 101 -

757.

čība, čāba, ganīna dziesma;
Aunīns krūmos, saitīte kaklāi.
164 [Dunalkā (Dunalkas pag. Azp)].

1. Pumpaču, rumpaču, ganiņu meitai;
Auniņš krūmos, saitīte kaklā.
208 [Ēdolē (Ēdoles pag. Vp)].

758.

Visas dziesmas izdziedāju,
Brāļa govis ganīdama;
Viena pate atlikuse,
To dziedāšu pārdzīdama.
185 [Lielezerē (Ezeres pag. Kld)], 208 [Ēdolē (Ēdoles pag. Vp)].

759.

Visas dziesmas izdziedātas,
Buļļa dziesma nedziedāta;
Tad dziedāšu buļļa dziesmu,
Kad sadzīšu laidarā.
260 [Mazberķenē (Mežmuižas pag. Jg)].

760.

Visi krūmi, žagariņi
Mani gauži noraudāja:
Gan ir meitu ganītāju,
Nava tādu dziedātāju.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)], 93 [Mēdzžlā (Mēdzžlas pag. Md)].

1. žēli rauda pieguļiņa,
Dzierdēj' mani saderētu.
Neraudāji, pieguļiņa,
Gan būs cita piegulniece.
Gan būs cita, gan būs cita,
Nebūs tāda dziedātāja.
172 [Rāvā (Rāvas pag. Lp)].

761.

Ciemu gani ganīdami,
Nei tie dziedi, nei runā:
Vai tie paši bārušies,
Vai telītes badījšās?
18 [Kliģenē, Meņģelē, Plāterē (Zaubes, Meņģeles un Plāteres pag. Rg)].

1. Tuvu, tuvu, ciema gani,
Kopā vieni nelaižiet,
Lai gosniņas nebadās,
Lai ganiņi nerājās.
226 [Kandavā (Tl)].

762.

Citi gani vilkam kliedza,
Mani gani gavilēja.
Sedz, Dieviņ, manus ganus
Ar pelēku mētelīti.
137 [Tirzā (Tirzas pag. Md)].

1. Citi gani vilkam kliedza,
Mūsu gani gavilēja.
Nogriez, Dievs, savus suņus,
Mūsu ganu nespīdzini.
111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)].

36264.

Aiz kalniņa meitas dzied.
Ko tur dara? Kazas gana.
Palaid mani, māmuliņa,
Ar savām kaziņām.
605 [Skolas].

36265.

Aun kājiņas, lakstīgala,
Dzīsim govis ligzdainē.
Es dziedāšu ganīdama,
Lai trīc visa tautu zeme.
378 [Seces Jk].

36266.

Aunies kājas, lakstīgala,
Dzīsim govis paganīt:
Tu dziedāsi birzītē,
Es ganīnu pulcīnā.
192 [Kosas C].

36267.

Bāliņš lec dziedādams,
Tev bij labs vērpējiņš;
Kam tik tāds oten tops (?),
Tas lai lec raudādams.
93 [Dundagas Vp].

36268.

Bāliņš mani dusēt veda
Rakstītās kamanās;
Slid kamanas, dzied bāliņš,
Es aiz laimes nedusēju.
188 [Klosteres (Klosteres-Aizputes) Azp].

36269.

Bišu duorzeņu taisēju
Moltyveišu pakaļā;
Dzīd muoseņas, saņ biteitis,
Aiz mīluma navarēju.
247 [Makašānu Rz].

36270.

Cibu, cabu, čabulīti,
Ielaid mani istabā,
Es tev gribu palīdzēt
Savērpt linus, pakulas(pakuliņas).
417 [Struteles Tk].

36271.

Ciem gan balgāliš,
Ne tie dzied, ne lele;
Kad es but ciem gans,
Es dziedet, es lelet.
445 [Ugāles Vp].

- 102 -

36272.

čigānīca māmuliņa,
Nespēj rudzu ritināt.
Dodiet man rudzu sieku,
Es samalšu dziedādama.
241 [Lubānas Md].

36273.

Doncoj muns kumeleņš
Garys vogys galeņā;
Dzīd muna ļaudaveņa,
Pi gryutūs dziernaveņ'.
326 [Preiļu D].

36274.

Dziedi, dziedi, ganu meita,
Lai aug baltas avitiņas.
Ja tu skaisti nedziedāsi,
Tad augs rudas, puspelēkas.
605 [Skolas].

36275.

Dziedi, dziedi, ganu meita,
Miežu maize vācelē.
Nepatapu, nepatapu,
Div' blakām sienu pļāva.
546 [Kuldīga Kld apr.].

36276.

Dziedi, dziedi, ganu meita,
Baltas putras pastrēbusi,
Pateic vēršam par to labu,
Kas to baltu pataisīja.
118 [Gatartas C].

36277.

Dzie(dā)dama ganos dzinu,
Dzie(dā)dama sētiņā;
Kad sadzinu sētiņā,
Tad es gauži noraudāju.
449 [Ungurmuižas D].

36278.

Dziedāj' meita ganīdama,
Dziedāj' ogas lasīdama;
Kad uzkāpa kalniņā,
Laida gaŗu pameldiju.
56 [Birzgales (Lindes) Rg].

36279.

Dziedādama lakstīgala
Pavadīja vasariņu;
Dziedādama man' māsiņa
Dzirnaviņas ritināja.
255 [Mārupes (Bieriņu) Rg].

36280.

Dziedu, dziedu, raudu, raudu,
Sirmaliņu ganīdam(a),
Kā man bija neraudāt,
Vilks apēda raibaļiņu.
127 [Grostonas Md].

36281.

Dzīdi, raudi, gonu meita,
Vederiņu kasīdama,
Vederiņu kasīdama,
Bīza pīna prasīdama.
170 [Kapiņu D].

36282.

Dziedi, raudi, tautu meita,
Tavas pašas vaina bij,
Tavas pašas vaina bij(a),
Kad ar sietu malti gāji.
242 [Lubejas Md].

36283.

Ēdat vieni jūs, gotiņas,
Upes malas mauriņā;
Es uzkāpšu kalniņā
Žēli dziesmu padziedāt.
241 [Lubānas Md].

36284.

Ej, māsiņa, lūkoties,
Ko dar' tava malējiņ':
Nedzirdēja dzirnas rūcam,
Ne dziesmiņas dziedājot.
378 [Seces Jk].

36285.

Es meitāmi labs puisītis,
Līdzu dienu, līdzu nakti:
Dienu skaisti padziedāti,
Nakti riju kuldināti.
477 [Vecpils Lp].

36286.

Gaileits dzīd lakteņī,
Muomuļeņa moltuvē;
(Muomuļeņa moltuvē)
Raud galveni sajāmusa;
Vedekliņas guļtenī
Guļ kuojiņas atsvīdušas.
522 [Zvirgzdienes Ldz].

36287.

Gani dzina ganīdami,
Zaļo birzi locīdami;
Iet telītes maurodamas,
Āboliņu lasīdamas.
497 [Vīpes (Mežmuižas) D].

- 103 -

36288.

Ganos gāju, kalnā kāpu,
Dziedu kāju nosizdama.
Kāda man māte bija,
Tāda es meita augu.
378 [Seces Jk].

36289.

Guli, guli, ciema gani,
Goves māva laidarē;
Es varēju padziedāt:
Man bi goves ābolē.
546 [Kuldīga Kld apr.].

36290.

Dien' un nakti ritināju,
Savas dziesmas kamolē;
Pa vienam izdziedāju,
Brāļa govis ganīdam'.
16 [Alsungas (Alšvangas) Azp].

36291.

I derēt piederēja
Trīs māsiņas brālīšam:
Divas vilka dzirnaviņas,
Trešā dziesmas darināj'.
338 [Rankas C].

36292.

Jauna tautu jaunivīte,
Raudādama kājas aun;
Mana veca māmuliņa
Dziedādama maltu gāja.
143 [Jāsmuižas D].

36293.

Kaimiņosi dzirnus rūca,
Nedziedāja malējiņa:
Vui tur mala veci puiši,
Vui vecāsi māmulītes?
599 [Kurzeme].

36294.

Kas man vaļas nadzeivuot,
Bruoļa gūvu naganēt?
Bruoļa gūvis lāni ēde,
Pate veju vainuciņus.
51 [Bērzpils (Domopoles) Abr].

36295.

Kas tā tāda ganu meita,
Nedziedāja, nelelej':
Vai būs zaķi nobadījš(i),
Vai krūmos ievilkuš'?
288 [Nurmuižas Tl].

36296.

Kas tur dzīd? Pliuka dzīd.
Kū jei dora? kozys gona!
Kas jai beja nadzīduot,
Kozys pīna paādus'!
326 [Preiļu D].

36297.

Kas tur skaņi gavilēja
Viņā kalna galiņā?
Tur dziedāja mūs' māsiņa
Brāļa goves ganīdama;
Brāļa goves ganīdama,
Pūra zeķes adīdama.
286 [Nītaures Rg].

36298.

Ko dziedāja lopu gani,
Rītā agri izdzinuši?
Rītā viņi skaņi dzied,
Lai ir laba saules diena.
604 [Dažādi iesūtītāji].

36299.

Ko mēs meitas runāsim,
Pulciņā sanākušas:
Par ošiem, par kļaviem,
Par smuidriem ozoliem.
281 [Neretas Jk].

36300.

Kur tu ņēmi, bāleliņi,
Tādu jautru līgaviņu?
Dziedādama dzirnas grieza,
Dziedādama rijas kūla.
605 [Skolas].

36301.

Lelu, lelu, ciema gani,
Man pazuda raibaliņ'.
Es būt pati lelojusi,
Žēlabām nevarēj'.
119 [Gaujienas Vlk].

36302.

Maltin mala malējiņ(a),
Kur tā mala, kur nemala?
Milniņu i vien dzirdēju
Kā dzenīti klikstinot.
241 [Lubānas Md].

36303.

Mana balta māmuliņa,
Ielej pienu bļodiņā,
Es tev skaisti padziedāšu
Raibas govis ganīdama,
Raibas govis ganīdama,
Raibus cimdus adīdama.
605 [Skolas].

- 104 -

36304.

Muna bruoļa dziernaviņis
Sada duorza maliņā.
Dzīd māršiņa, saņ bitītes,
Aiz mīluma navarēja.
50 [Bērzgales (Kuļņēvas-Labvāržu) Rz].

36305.

Māte dzied maltuvē
Ar savām meitiņām;
Vedekliņa, lētaudzīte,
Maigi guļ dienvidiņu.
605 [Skolas].

36306.

Naraud gauži, syla prīde,
Naba tevi skolim cierta,
Skolim cierta agļi, apsi,
Tī bej vyslobuokī;
Agļa daga sprakstēdama,
Apse klusu čyukstēdama.
551 [Ludza Ldz apr.].

36307.

Pie celīna lītin lija,
Kur ganīni mājā dzin',
Govis māva, zirgi zviedza,
Gavil' pati ganu meita.
94 [Dunikas Lp].

36308.

Saulīt', mana māmuliņa,
Kad ganīju dziedādama;
Būt' tai bijis valodiņas,
Vēl mīļāka kā māmiņa.
302 [Pampāļu (Ezeres) Kld].

36309.

Skaņi skrēja dzirnaviņas,
Skaņi dzied malējiņas.
Dziediet skaņi, malējiņas,
Priecājās māmulīte;
Priecājās māmulīte
Par smalkajiem miltiņiem.
429 [Taurkalna (Valles) B].

36310.

Skaisti dzied lauku meita,
Lauku govis ganīdama;
Vēl skaistāk meža meita,
Meža govis ganīdama.
241 [Lubānas Md].

36311.

šyupoj mani, leigoj mani,
Es tev skaiški padzīduošu,
Es tev skaiški padzīduošu,
Seikus lūpus ganeidama.
389 [Silajāņu Rz].

36312.

Tais', bāliņi, maltuvīti
Liela ceļa maliņā,
Lai dzird manas daiļas dziesmas
Ceļa vīri staigājot.
152 [Jaunsaules B].

36313.

Tais', bāliņ, maltuvīti,
Viņa kalna galiņā.
Tur dziedāja div' meitiņas
Kā zīlītes zariņā.
378 [Seces Jk].

36314.

Uz rūbeža ganeidama
Dzīžu kuojas krateidama,
Lai nūkrota tī puiseiši,
Kuri manis nadzierdēja.
170 [Kapiņu D].

36315.

Uz rūbeža ganīdama,
Sēžu kuojas krateidama;
Jo nabyutu kratējuse,
Byut' jau veira dabuojuse.
389 [Silajāņu Rz].

36316.

Veca meita vilnu vērpa,
Kreiso kāju cilādama;
Kustin, meitiņ, labo kāju,
Dabūs maizes devējiņu.
485 [Viesienas (Lautera-Viesienes) Md].

36317.

Vacais tāvs, pyunes buorda,
Atvad bluču vazumiņu:
čeikst ratiņi, zvīdz kumeļi,
Trauc(e) pats pakaļā.
358 [Rugāju Abr].

36318.

Visas dziesmas izdziedātas,
Viena dziesma nedziedāta,
Nu es kāpšu ozolā,
Tad dziedāšu buļļa dziesmu;
Tad dziedāšu buļļa dziesmu,
Kas putriņu baltu taisa.
605 [Skolas].

36319.

Vīri mani, vīri mani,
Pati tēva audzināta;
Pie baznīcas roku devu,
Ganīdama gavilēju.
127 [Grostonas Md].

Table of Contents |View Entire Work