HomeIntroductionBrowseImagesSearchLinks
Table of Contents |View Entire Work

2. Dziedāšana dažādos darbos; dzied: a) kūlēji, b) malējas, c) vērpējas, d) dravnieki, e) zvejnieki, f) medinieki, g) mežā braucēji.

a) Kūlēji

654.

Kūlējiņi, malējiņi,
Visi mani bāleliņi;
Es pa priekšu dziedādama,
Bāleliņi strādādami.
19 [Koknesē (Kokneses pag. Rg)].

655.

Nepieder kunga rija
Bez meitiņu dziedātāju;
Nepieder kunga lanka
Bez kuplaju ozoliņu.
224 [Kabilē (Kld)], 335 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

656.

Padziedam, kūlējiņi,
Savus pelus izveduši;
Lai raudāja rijkurītis,
Kam graudiņi rijiņā.
161 [Alšvangā (Alšvangas pag. Azp)].

657.

Rindām aug ozoliņi
Gar tēviņa rijas taku;
Zīle dzied galiņē,
Lagzdīgala pazaros.
176 [Sakaslejā (Sakas pag. Azp)].

- 94 -

b) Malējas.

658.

Ak tu Dievs, es atradu
Tautām jaunu māmaļiņ!
Tā dziedāja maltuvē,
Kā būt' otra ietaļiņ'.
41 [Stukmaņos (Pļaviņās Rg)].

6581.

Ak ļautīni, nesmejat
Malējīna dziedāšen':
Malējīns klanījās,
Valodīna šaubījās.
61 [Mazsalacā (Mazsalacas pag. Vlm)].

659.

Bāleliņa maltuvīte
Liela ceļa maliņā;
Ik rītiņa tautas nāca
Daiļas dziesmas klausīties.
295 [Grienvaldē (Zālītes pag. B)].

660.

Bāliņ, tava maltuvīte
Liela ceļa maliņā;
Kuŗu dziesmu izdziedāju,
To aizveda sveši ļaudis.
264 [Džūkstē (Džūkstes pag. Jg)], 302 [Rundālē (Rundāles pag. B)], 303 [Svitnē (Svitenes pag. B)], 290 [Lieliecavā (Iecavas pag. B)].

661.

Dziediet pašas, dzirnaviņas,
Kad nedzied malējiņas;
Malējiņas nedziedāja,
Smalka māļa gribēdamas.
17 [Ķēčos (ķēču pag. Rg)], 335 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē], 379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē], 401 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

662.

Dziediet skaisti, jūs māsiņas,
Rauniet drīzi dzirnaviņas:
Sveši ļaudis klausījāsi
Maltuvītes pakaļā.
104 [Zelgavā (Grostonas pag. Md)].

6621.

Dzied', puisīt, ar puisīti,
Neraug' meitu dziedāšanas;
Meitas dzied ganīdamas,
Dzied rozītes ravēdamas.
75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)].

663.

Ej malt, mana līgaviņa,
Mal dižani dziedādama,
Lai man luste klausīties
Ar māmiņu istabāi.
362 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

1. Līgaviņa ar māsiņu
Skaisti dziede maltuvē;
Man patika ar māmiņu
Istabā klausīties.
325 [Secē (Seces pag. Jk)].

6631.

Dziedu brāļa pagalmā,
Atskan tautu tīrumā.
Sāk tautieši klausīties:
Dzi, kur dzied līgavīna!
Īksi sāka (saka), gaŗi vilka,
Kā līgot nolīgoja.
1191 [Ēveles draudzē].

664.

Es dzirdēju kaimiņos,
Meitas mala raudādamas;
Dod, Dieviņi, man maizīti,
Es samalšu dziedādama.
302 [Rundālē (Rundāles pag. B)].

1. Bāliņ, tava līgaviņa
Glēvajām rociņām:
Griķu sieku samalusi,
Staigā rokas mētādama.
Dod, Dieviņ, man ko malt,
Es samalšu dziedādama.
264 [Džūkstē (Džūkstes pag. Jg)].

665.

Es to savu rīta māli
Dziedāt vien sadziedāju;
Tautu meita gaŗvalode
Runāt vien sarunāja.
111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)].

666.

Gailīts dzied laktiņā,
Māmuļiņa maltuvē.
Vai kauniņa tev nevaid,
Mana jauna līgaviņa!
335 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

667.

Gan pazinu malējiņas,
Kad mālīti beigušas:
Sasit sieku, sarauj dzirnas,
Pašas gauži gavilēja.
335 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

668.

Grazni dzied, - dziernas rūc, -
Ceļa maļā dzeltainīte;
Es gribēju klausīties,
Nestāv mans kumeliņis.
216 [Ventspilī].

- 95 -

669.

Kad es gāju maltuvē,
Trīs balsiņi atskanēja:
Klaudz milniņš, čīkst kucīte,
Dzied i pate malējiņa.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

1. Viena pate malējiņa,
Trīs balstiņi kambarī:
Dzirnas rūc, kludze klaudz,
Dzieda pate malējiņa.
68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)].

670.

Kaimiņos dzirnus rūca,
Malējiņa nedziedāja;
Vai tur mala veci puiši,
Vai vecās māmuļītes?
362 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

671.

Kāpēc, mana māmuliņa,
Nedzied tavas malējiņas?
Vai tāpēc nedziedāja,
Ka celdama niecināji?
279 [Skurtsteņu muižā (Sesavas pag. Jg)].

672.

Ko klausies, bāleliņ,
Maltuvītes pakaļā?
Māte dzied ar meitām,
Nedzied tava līgaviņa.
41 [Stukmaņos (Pļaviņās Rg)], 408 [Krustpilī, Unguros un Stukmaņos (Krustpils, Ungurmuižas D un Pļaviņu Rg pag.)].

673.

Ko tas man labu dara,
Man tas ots malējiņš?
Ne tas man dzirnu vilka,
Ne dziedāt palīdzēj'.
61 [Mazsalacā (Mazsalacas pag. Vlm)].

674.

Liedzies, māte, neliedzies,
Tev ir divas malējiņas:
Es pajāju gaŗām sētu,
Divas mala dziedādamas.
324 [Sēļpilī (Sīļpils pag. Jk)].

1. Tev, māmiņa, smalka maize,
Tev ir divas malējiņas:
Es vakar gaŗām gāju,
Divas mala dziedādamas.
324 [Sēļpilī (Sīļpils pag. Jk)].

675.

Lielas meitas malti gāja,
Mani mazu līdzi veda;
Ne tās mani malti veda,
Veda dziesmu darināt.
18 [Kliģenē, Meņģelē, Plāterē (Zaubes, Meņģeles un Plāteres pag. Rg)], 407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

676.

Mal, māsiņ, dziedādama
Pie bāliņa dzirnaviņu,
Lai tecēja dancodams
Tautu dēla kumeliņš.
64 [Valmierā (Valmieras pag. Vlm)].

677.

Mal, māsiņ, cik maldama,
Mal dižani dziedādama:
Gaŗām jāja sveši ļaudis
Stonošiem(?) kumeļiem.
401 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

678.

Maņi mameņa nalaida
Ar vadaklis moltivē;
Ītecēju nalaižama,
Da dzīsmeiš' padzīduot.
415 [Daugavpils, Rēzeknes un Ludzas apr.].

679.

Man tautiņas rudzus deva,
Ūdenī mērcēdami;
Es samalu dziedādama,
Tautām kaunu padarīju.
324 [Sēļpilī (Sīļpils pag. Jk)].

1. Sola mana saimeniece
Zaļu rudzu pūru malt;
Es samalšu dziedādama,
Tu gulēsi vaidēdama.
158 [Nīcā Tosmarē uc. (Lp)].

680.

Mazākais bāleliņš
Ietecēja maltuvē:
"Maliet, māsas, nedziediet,
Pilna sēta svešu ļaužu! "
264 [Džūkstē (Džūkstes pag. Jg)], 293 [Gravendālē (Mežotnes pag. B)].

681.

Noŗūcās dzirnaviņas,
Ielaižot jūriņā.
Gan es biju dziedājuse,
Lai dzied jūras gaigalīte.
360 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

682.

Piekusušas, nosvīdušas
Tīru rudzu malējiņas;
Iesaliņa malējiņas
Dziesmas vieni darināja.
401 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

683.

Rijā kultu es negāju,
Man deviņi bāleliņi;
Prieka dēļ maltu gāju,
Ar māršām padziedāt.
24 [Lēdurgas draudzē].

- 96 -

684.

šoruden tricināju
Brāleliņa maltevē,
Citruden tautiņās
Ar tautieša māsiņām.
324 [Sēļpilī (Sīļpils pag. Jk)].

685.

Sīki dziedu dziedādama,
Lai man' saka maz' esošu,
Lai tautiņas nejautāja
Brāliņam malējiņas.
311 [Dzērvē, Susējā, Dignājā (Saukas Jk, Susējas Il, Dignājas Jk pag.)].

686.

Skaisti dzied malējiņa,
Rīta māli samalusi:
Dos māmiņa brokastiņas,
Dos atmiegu pagulēt.
68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)], 335 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

687.

Skaisti dzied tautu meita,
Lēni vilka dzirnaviņas;
No tā skaista dziedājuma
Trīs rītiņi sieku mala.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

688.

Skaisti dzied ciema meita,
Lēni vilka dzirnaviņas;
Tā skaistā dziedāšana
Pieviļ manu bāleliņu.
74 [Dzelzavā (Dzelzavas pag. Md)].

689.

Slēdz, māmiņa, maltuvīti
Ar sudraba atslēdziņu:
Pilna māja svešu ļaužu,
Skaisti dzied malējiņa.
41 [Stukmaņos (Pļaviņās Rg)], 408 [Krustpilī, Unguros un Stukmaņos (Krustpils, Ungurmuižas D un Pļaviņu Rg pag.)].

690.

Stāvi stilli, kumeliņ,
Maltuvītes pakaļā,
Sīki dzied malējiņa,
Nevar balsa sadzirdēt.
111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)].

691.

Tā bij mana nemalšana,
Kad nemalu dziedādama;
Tā bij mana neiešana,
Kad teciņus netecēju.
279 [Skurtsteņu muižā (Sesavas pag. Jg)].

692.

Tā dziedāja, tā runāja
Iesaliņa malējiņa:
Alutiņa dzērājiņ,
Meklē durvju dibinā!
401 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

693.

Tā tecēja dzirnaviņas,
Kā ap kalnu ritenēja;
Tā dziedāja malējiņas,
Kā vakar neēdušas.
109 [Vestienā (Vestienas pag. Md)].

694.

Tad tecēja kumeliņš,
Kad piekrāva vezumiņu;
Tad dziedāja malējiņi,
Kad nomala dzirnaviņas.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

695.

Tautu dēla maltuvīte
Augsta kalna galiņā;
Tur dziedāja mūs' māsiņa
Kā zīlīte zariņā.
335 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē], 379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

696.

Visi ļaudis brīnējās,
Kad es gāju maltuvē:
Dzirnus gāja dziedādamas,
Miltu pītes mētādamas.
359 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

697.

Cīrulītis jauki dzied
Pār visiem putniņiem;
Vēl jaukāk man' māsiņa,
Miltus maļot maltuvē.
3 [Aizkrauklē (Aizkraukles pag. Rg)].

c) Vērpējas

698.

Dziedat, meitas, ko dziedat,
Ratenīti apdziedat,
Kam tas man tā netek
Kā citām meitiņām.
335 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

699.

Ērkulītis ceļu tek,
Vērpējiņu meklēdams.
Nāc pie manis, ērkulīti,
Nu es vērpšu dziedādama.
156 [Vērgalē (Vērgaļu pag. Lp)].

- 97 -

700.

Jau es biju, vēl es iešu
Jaunu meitu istabā:
čīkstēt čīkst ratenīši,
Dziedāt dzied vērpējiņas.
311 [Dzērvē, Susējā, Dignājā (Saukas Jk, Susējas Il, Dignājas Jk pag.)].

701.

Meitiņas, māsiņas, līdzat man dziedāt,
Es jums līdzēšu pūriņu locīt.
208 [Ēdolē (Ēdoles pag. Vp)].

702.

Padziedam, māsiņas, pavakarējam;
Lai guļ tautietis, lai vietu silda.
137 [Tirzā (Tirzas pag. Md)].

703.

Pataisāt man gultīnu
Vērpējīnu istabāi:
Koši dzied vērpējīnas,
Nāk miedzīnis līgodams.
164 [Dunalkā (Dunalkas pag. Azp)].

1. Ak tu Dievs, kā man tika,
Kad meitiņas padziedāja!
Es gulēju maigu miegu,
Kā bitīte dābolā.
379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

704.

Savērpu liniņus i pakuliņas,
Nu iešu dziedāt upītes malā.
75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)], 305 [Vīkstenē (Stelpes (?) pag. B)].

705.

Tauku, tauku ratiņam,
Brandaviņa sprēdājai,
Lai tek viegli ratenīts,
Lai dzied skaiški sprēdājiņa.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

d) Dravnieki, medinieki, mežā braucēji, zvejnieki, u. c.

706.

Brāliņ, tavu gudru prātu,
Tavu gudru valodiņu!
Dziedādamis nosalaida
No zaļā ozoliņa.
324 [Sēļpilī (Sīļpils pag. Jk)].

707.

Bisenieka (medinieka) līgaviņa
Kuli šuva raudādama;
Arājiņa līgaviņa
Kriķus mala dziedādama.
15 [Jaunpilī (Zaubes pag. Rg)].

708.

Sila priede gauži raud,
Redzēj' mani staigājam.
Neraud' gauži, sila priede,
Ne es tevi skaliem cirtu;
Tev' cirtīšu pamatam,
Graznu dziesmu klausītāju.
41 [Stukmaņos (Pļaviņās Rg)].

709.

Trīcēt trīc tā pusīte,
Kur vecais mežā brauca:
čīkstēj' rati, zviedz kumelis,
Pats vecais gavilēja.
200 [Skrundā (Skrundas pag. Kld)].

1. Veci vīri mežā brauce,
Bluķus vēle ragavās;
čīkst ragavas, zirgi zviedz,
Laide paši gavilēt.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

710.

Ai zvejnieka māmulīte,
Tavu drošu lolojumu!
Viļņi cierta pār gāliņu,
Vēl jo grazni gavilēja.
208 [Ēdolē (Ēdoles pag. Vp)].

711.

Gauži gauži gavilēja
Dziļas jūras zvejnieciņi.
Kā tie gauži negavlēja,
Laiva grima dibinā.
126 [Kroņa Lejas pagastā (Lejasciema pagastā Vlk)].

712.

Dzersim alu, dziedāsim,
Ko mēs klusu stāvēsim;
Mīsim zirgus, atmīsim,
Ko bez darba darīsim.
161 [Alšvangā (Alšvangas pag. Azp)].

Table of Contents |View Entire Work