HomeIntroductionBrowseImagesSearchLinks
Table of Contents |View Entire Work

1. Dziedot iet pie darba, dziedot atvieglina darba grūtumus; līksmi dzied, darbu beiguši.

- 89 -

608.

Ai kundziņ, ai kundziņ,
Tu mūs grūti vārdzināji!
Tevi pelsim dziedādami,
Tevi pelsim runādami.
88 [Liezerē (Liezeres pag. Md)].

609.

Ar lustīti vien dzīvoju
Baltābola kalniņā:
Puiši svilpa, trallināja,
Meitas dziedāj', gavilēja.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

610.

Dziedādama vien staigāju
Sīva kunga novadā:
Neb' es būšu visu mūžu
Sīva kunga kalponīte.
174 [Rudbāržos (Rudbāržu pag. Azp)].

611.

Dziedādams artu gāju
Ar labo kumeliņu,
Raudādams druviņā
Ar laisko līgaviņu.
111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)].

612.

Dziedim, brāļi, gavilima,
Gar uguni sēdēdami,
Lai nes māte launadziņu,
šķiet druvāja gavilim.
146 [Lielkrūtē (Purmsātu, Bārtas pag. Lp)].

613.

Dziedātāje mātes meite
Dziedādame darbos gāje;
Kas ir slinke pagale,
Strāde darbu palīkuse.
226 [Kandavā (Tl)].

614.

Dziediet, manas plūcējiņas,
Dziediet stāvu stāvēdamas,
Lei aug manā tīrumāi
Citu gadu stāvi lini.
292 [Gliebavā (Lietuvā)].

615.

Dziedot vien izdziedāju
Savu darba nedēliņu:
Izdziedāju maizes klaipu,
Savu sviesta bunduliņu.
208 [Ēdolē (Ēdoles pag. Vp)].

616.

Ej, dziesmiņa, tu pie Dieva,
Gan mēs citu dabūsim,
Gan mēs citu dabūsim
Miežu salma galiņā.
216 [Ventspilī].

617.

Eit', vecie, jūs gulēt,
Lai mēs, bērni, līksmojam;
Mēs, bērniņi, līksmosim,
Mēs vārpiņu lasītāji.
323 [Vecsērenē (Sērenes pag. Jk)].

618.

Es ļaudīm nesariebtu,
Kam ik dienas raudājusi,
Kā sariebu dziedādama,
Agr' iedama druviņā.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

619.

Es negāju noskumuse
Nevienā(i) vietiņā:
Ar dziesmiņu druvā gāju,
Ar valodu sētiņā.
325 [Secē (Seces pag. Jk)].

- 90 -

1. Kultu, maltu dziedādama,
Ar valodu istabā,
Lai nesaka sveša māte,
Darba dēļ noskumuse.
318 [Lindes Birzgalē (Birzgales pag. Rg)].

620.

Es savām māsiņām
Pa pūram linu sēju;
Man patika klausīties,
Skaišķi dzied ravēdamas.
7 [Jaunbebros (Bebru pag. Rg)].

621.

Grabējiņas priecājās:
Nu dzied jauki lakstīgala.
Tā nebija lakstīgala,
Tā bij ciema zeltenīte.
241 [Blīdienē (Blīdienes pag. Tk)].

622.

Jauka jauka tā pusīte,
Kur meitiņas godam aug:
Nāk no druvas, nāk no pļavas,
Nāk ražani dziedādamas.
216 [Ventspilī].

623.

Kalnā kāpu es dziedāt,
Jo kalnā gavilēt:
Kalnā mana linu zeme,
Jo kalnā arājiņis.
181 [Cīravā (Cīravas pag. Azp)].

624.

Kas guļ miegu, lai guļ miegu,
Lai guļ miegu raudādams;
Kas dar' darbu, lai dar' darbu,
Lai dar' darbu dziedādams.
59 [Rūjienā (Rūjienas pag. Vlm)].

1. Kas bij rijas kūlējiņi,
Lai kuļ riju dziedādami;
Kas bij miega gulētāji,
Lai guļ miegu raudādami.
78 [Kroņa Iršu muižā (Iršu pag. Md)].

625.

Kas tur dzied tik ražani
Tai mazāja muižiņā?
Darbinieku meitas dzied,
Nedēliņu vadīdamas,
Nedēliņu vadīdamas,
Sīvus kungus klausīdamas.
216 [Ventspilī], 212 [Sarkanmuižā (Sarkanmuižas pag. Vp)].

626.

Ko tu saki, vecais brāl,
Es grib ņemt igaunieti:
Igauniete skaisti dzied,
Ar vēršiem ecēdama.
92 [Mārcienā (Mārcienas pag. Md)], 95 [Odzienā, Vietalvas (Odzienas pag. Md)].

627.

Kur, māsiņas, jūs bijāt,
Kad pāreita dziedādamas?
Bijām zīda linus plūkt
Zītarīša kalniņā.
300 [Kroņa Misas pagastā (Misas pag. B)].

628.

Kuŗš puisītis čakli gāja,
Tas bij liels dziedātājs;
Kas dziesmiņu nedziedāja,
Tas slinkuma lāpītājs.
256 [Apguldē (Auru pag. Jg)].

629.

Labis bija mūs' kundziņis,
Vēl jo laba gaspažiņa;
Iet meitiņas dziedādamas,
Kā pie tēva, māmulītes.
184 [Dūrē (Vārmes pag. Kld)].

630.

Linu dziesmas nidziediet,
Pār pļaviņu pāriedami,
Lai liniņi niziedēja
Dzelteniemi ziediņiem.
303 [Svitnē (Svitenes pag. B)].

631.

No tālienes vien pazinu,
Kur strādīgas mātes meitas:
Lai darīje, ko darīje,
Dziedādamas vien darīje.
226 [Kandavā (Tl)].

632.

Nosa - skaņi - gavilēju,
Linu druvu dagājusi:
Tā bij mana tēva zeme,
To ieliku pūriņā.
68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)].

633.

Padziedam, lustējam,
Dzeltānās cielaviņas!
Nu mums bija sava vaļa,
Nu guļ brāļi launadziņu.
28 [Nītaurē (Nītaures pag. Rg)].

- 91 -

634.

Padziedi, māmiņa, par labis linis,
Lai aug citu gadu jo labi lini.
156 [Vērgalē (Vērgaļu pag. Lp)].

635.

Padzied' skaisti, līgaviņa,
Manā vagas galiņā:
Man arkliņis labi meta,
Stalti gāja kumeliņš.
335 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

636.

Pāriet linu plūcējiņas,
Zelt' āboli spēlēdamas;
Atver vārtus, talkas māte,
Lai ietek sētiņā.
41 [Stukmaņos (Pļaviņās Rg)].

1. Ceļu gāju dziedādama,
Baltābulu mētādama;
Atver vārtus līdz galam,
Lai iesviedu sētiņā.
224 [Kabilē (Kld)].

637.

Pārnāk zosis klēgādamas
No dūņaina ezeriņa;
Pārnāk meitas dziedādamas
Ne dzeltena miežu lauka.
41 [Stukmaņos (Pļaviņās Rg)].

1. Zosis nāca klaigādamas
No dūņaina ezariņa;
Meitas nāca dziedādamas
No dzeltena linu lauka.
265 [Emburgā (Salgales pag. Jg)].

2. Pārnāk zosis klaigādamas,
Ezeriņu sajaukušas;
Pārnāk talka dziedādama,
Linu druvu noplūkusi.
2791 [Jaunsvirlaukā (Jaunsvirlaukas pag. Jg)].

638.

Par pļaviņu pāriedama,
Pļavas dziesmu nodziedāju;
Man piebira pilnas kurpes
Zilu ziedu, zelta rasas.
107 [Vietalvā (Vietalvas pag. Md)].

639.

Pašu skaisto dziesmu dziedu,
Pie vārtiem pieiedama;
Atveriet rijas durvis,
Lai dzird mana māmuļiņa.
137 [Tirzā (Tirzas pag. Md)].

1. Visskaistāku dziesmu dziedu,
Pie vārtiem piedzīdama,
Lai dzirdēja māmuliņa,
Nama durvis atvērusi.
120 [Gaujienā (Gaujienas pag. Vlk)].

640.

Puisīts dzied, meita raud
Līdumiņa galiņā:
Puišam mieži uzauguši,
Meitas pūrs nedarīts.
41 [Stukmaņos (Pļaviņās Rg)].

641.

Rudzu lauks lielījās
Sildīt manu muguriņu;
Nelielies, rudzu lauks,
Es saņemšu dziedādama.
166 [Gramzdā un Smaižos (Gramzdas un Aizviķu pag. Lp)].

642.

Saimeniece, rutku gūža,
Guļ sētā raudādama;
Kalpa sieva piekususe,
Iet sētā dziedādama.
137 [Tirzā (Tirzas pag. Md)].

643.

šķitu vērsi maurojam
N-iešu tīrumā:
N-iešu tēva dēli
Mauro art neiedami.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

1. šķitu vērsi maurojot
Lielajā vecumā:
Tautu dēls gauži raud,
Cūkām sili taisīdams.
401 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

644.

Smalkais lietiņš i nolija
Pēc pērkoņa graudumiņa;
Dziediet, meitas, lustējiet,
Uz arāja gājumiņu.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

645.

Tai kalnā rudzus sēju,
Tai stādīju ozoliņus.
Skrej bitīte, rudzi zied,
Pats staigāju dziedādams.
335 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

1. Iestādīju ozoliņu
Tīrumiņa vidiņā.
Sen bitītes, dzied māsiņas
Ap to manu rudzu lauku.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

- 92 -

646.

Vai es gāju dzirnu griezt,
Vai rijiņas kuldināt -
Kuŗu darbu padarīju,
Tam dziesmiņu nodziedāju.
335 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

647.

Vai pēc kunga grūta darba
Bēdīgam jādzīvo?
Lustīgam man dzīvot,
Bēdas mīt kājiņām.
97 [Vecpiebalgā (Vecpiebalgas pag. C)].

1. Vai pēc kunga grūta darba,
Būs bēdīgi man dzīvot? -
Bēdas mīt kājiņām,
Darbu nest šaujiņā!
4 [Aijažos].

648.

Vai pēc kunga grūta darba
Man bēdīgi jādzīvo?
Vai dēļ barga saimenieka
Jauna iešu tautiņās?
100 [Rāmuļos (Rāmuļu pag. C)].

1. Vai bēdīgi es dzīvoju,
Kad kundziņis bargis bij?
Vai es jauna tautās gāju,
Kad man bargi bāleliņi?
73 [Dzērbenē (Dzērbenes pag. C)].

6481.

Vai tā kunga darba dēļ
Man lustīgai nedzīvot?
Padarīju kunga darbu,
I lustīga padzīvoju.
120 [Gaujienā (Gaujienas pag. Vlk)].

649.

Vai tādēļ nedziedāju,
Kad man grūti jāstrādā?
Rokas, kājas piekusušas,
Mēle mana nepiekusa.
28 [Nītaurē (Nītaures pag. Rg)].

1. Dziedādama, raudādama
Kunga darbu padarīju.
Kājas, rokas darbu dara,
Mute darba nedarīja.
145 [Krotē un Bunkā (Krotes un Bunkas pag. Lp)].

2. Rokas, kājas man piekusa,
Mute, mēle nepiekusa:
Rokas, kājas darbu dara,
Mute, mēle nedarīja.
166 [Gramzdā un Smaižos (Gramzdas un Aizviķu pag. Lp)].

650.

Vai tādēļ nedziedāju,
Ka man' grūši maldināja?
Spēru darbu ar kājām,
Eju pate dziedādama.
111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)].

651.

Vai tādēļ nedziedāt,
Ka man bija grūts darbiņš?
Dziedādama, lustēdama
Grūtus darbus padarīju.
216 [Ventspilī].

652.

Vakar pieci bāleniņi
Aiz kalniņa gavilēja:
Divi miežu līdumā,
Trīs apiņu dārziņā.
111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)].

653.

Ciema puiši artu gāja,
Ne vārdiņa nesacīja;
Es dziedāju, delverēju,
Man aug mieži griezdamies.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

36251.

Aiz priekiem nevarēju
To ciemiņu gaŗām iet:
Dzied meitiņas druviņā,
Bites rožu dārziņā.
605 [Skolas].

36252.

Daru darbu, kāds irād,
Mājās eju dziedādama,
Lai nesaka sveši ļaudis,
Darba dēļ noskumusi.
94 [Dunikas Lp].

36253.

Dziedādama maltu gāju,
Dziedādama druviņā;
Dziedādama man' māmiņa
Ielikusi šūpulī.
119 [Gaujienas Vlk].

36254.

Dzīduodama es staiguoju
Pa buoleņa teirumiņi.
Kuodēļ man nadzīduot,
Radzu maizi tī augūt.
314 [Pildas Ldz].

- 93 -

36255.

Eite, meitas, vakarāt,
Vedit mani moziņū:
Es bej gunis dedzējiņa,
Skaistu dzīsmu suocējiņa.
250 [Maltas (Rozentovas) Rz].

36256.

Ejat, meitas, kuodeiļuos,
Vedit munu mozuokū;
Kaut mozuoka, da gudruoka
Un leluoka dzīduotuoja.
247 [Makašānu Rz].

36257.

Es pa priekšu baru vesti,
Man labāki pavedās:
Pavedās man darbā,
Pavedās dziesmiņā.
386 [Sidgundas (Rikteres) Rg].

36258.

Gauži raud māmuliņa,
Darbos mani vadīdama.
Neraud' gauži, māmuliņa,
Es atnācu dziedādama.
94 [Dunikas Lp].

36259.

Kur, māsiņas, jūs bijāt,
Kad pāreita dziedādamas?
Bijām zīda linus plūkt,
Zītarīša kalniņā.
315 [Pilskalnes Il].

36260.

Kūlējiņi, malējiņi,
Visi mani bāleliņi;
Es pa priekšu dziedādama,
Bāleliņi strādādami.
605 [Skolas].

36261.

Nu muiženis meitis guoja
Uz muojom dzīduodamas;
Rupas maizes paādušas,
Lelus dorbus darējušas.
182 [Kaunatas Rz].

36262.

Padziedāju, patrallāju,
Sila zemi ecēdams;
Dievs man deva sila zemi,
Ļaud's bagātu līgaviņ'.
89 [Dricēnu Rz].

1. Padzīduoju, patrailuoju,
Syla zemi acādams.
Kas man deve syla zemi,
Kas boguotu leigaveņu?
Dīvs man deve syla zemi,
Dīvs boguotu leigaveņu.
605 [Skolas].

2. Padzīduoju, paļustēju,
Syla zjami acādams.
Kas maņ djavia uoru zjami,
Kas boguotu tāva mjaitu?
247 [Makašānu Rz].

36263.

Smieklā, brāļi, nelieciet,
Ja man mazs augumiņš:
Visu darbu padarīšu,
Ar citām dziedādama.
306 [Patkules Md].

Table of Contents |View Entire Work