HomeIntroductionBrowseImagesSearchLinks
Table of Contents |View Entire Work

- 397 -

PIELIKUMS

471.

Man dziesmiņu trīs pūriņi
Brāļ' apīņu dārziņā;
Radīš' labu tēva dēlu,
Ņemšu līdz tautiņās.
1880 [Jaunmuižā (Lutriņu pag. Kld)].

1101.

Jo man sūri, jo man grūti,
Jo es grazni padziedāju;
Dievam tika graznas dziesmas,
Skauģim gaužas asariņas.
203 [Usmā (Usmas pag. Vp)].

1801.

Vēl man vaļa, vēl man vaļa
Bērzu birzi trīcināt:
Vēl manēja galva nesa
Vizuļotu vaiņadziņu.
29 [Nurmižos (Vildogas pag. Rg)].

2361.

Lustējtiesi jūs, bērniņi,
Mana luste pārgājuse,
Mana mīļa jaunībiņa
Novītuse, sakaltuse.
224 [Kabilē (Kld)].

2591.

Dziedat, meitas, ko gaidāt,
Nu nāk prieka šī zemē:
Div laiviņas māsu nāca,
Trešā baltu bāleliņu.
224 [Kabilē (Kld)].

2881.

Es papriekšu dziedātāja,
Es vidūj stāvētāja;
Es aizgāju tautiņās,
Māsē pūra dalītāja.
224 [Kabilē (Kld)].

2922.

Lakstīgala trejvalode,
Nāc man līdza sētiņē,
Būs' man dziesmu sācējiņa,
Būs' dziesmiņu dziedātāja.
224 [Kabilē (Kld)].

2923.

Māte dzied kalniņā
Ar savām meitiņām;
Māte dziesmu saucējiņa,
Meitas labas līdzētājas.
181 [Cīravā (Cīravas pag. Azp)].

3801.

Ak tu, munu skaņu bolsu,
Tik vuordeigu volūdeņu!
Pa pūrim nūskaņēje,
Pa uorinis atskaņēje.
4190 [Jāsmuižas pag. D].

4161.

Rīklīt' mana ij rīklīte
Ērģelēt ērģelēja;
Vai bij mani krustījuši
Ērģelīšu baznīcā?
69 [Bikserē (Patkules pag. Md)].

4251.

Skaņa rīkle man dziedot,
Vēl skaņāka aurējot:
Noaurēju priedei zarus,
Ozolam galotnīti.
1880 [Jaunmuižā (Lutriņu pag. Kld)].

4360.

Aizsmakuse es dziedāju,
Aizsmakuse gavilēju:
Māmuliņa mani mazu
Visai gauži raudināja.
281 [Nītaures, Siguldas un Cēsu apvidū (Rg, C)].

- 398 -

4460.

Aiz kū man gryut dzīduot,
Aiz kū gryut gaviļuot?
Tautu dāls, nalīteņa,
Maļeņā klausējuos.
409 [Līksnas pag. D], 4223 [Višķu pag. D].

4591.

Dzied', meitiņa, apskaties,
Kas tup egles galiņē:
Vanags egles galiņē
Tīko tavu vaiņadziņu.
161 [Alšvangā (Alšvangas pag. Azp)].

4791.

Īsi sāku, gaŗi velku,
Kā gaudot nogaudoju,
Lai dzird manis arājiņis,
Lai sirsniņu remdināja.
3491 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

4841.

Jau es biju piekususi,
Tīšām gāju dziedādama,
To puisīti kaitināju,
Kam nav savas līgaviņas.
116 [Bormaņu muižā (Trapenes pag. Vlk)].

5031.

Nedzied' grezni, tautu meita,
Lai man tevis žēl nevaid;
žēl man bija, kad dziedāji,
Vēl jo žēl, kad runāji.
195 [Raņķos (Raņķu pag. Kld)].

5151.

Skaistas dziesmas vien dziedāju
No rītiem, vakariem;
No rītiem, vakariem
Tāļi tautas klausījās.
121 [Gulbenē (Md)].

5213.

Trīs nelieši purvu brida
Manu balsu klausīties.
Vienam būšu, ne visiem,
Kam Laimīte nolēmuse.
181 [Cīravā (Cīravas pag. Azp)].

5750.

Dziedāt man ar meitām,
Tecēt meitu pulciņā;
Citu gadu nedziedāšu,
Netecēšu pulciņā.
195 [Raņķos (Raņķu pag. Kld)].

5761.

Dziedat, meitas, ar manim,
Man nevaid, līgaviņas;
Kad apjemšu līgaviņu,
Visas meitas ienaidē.
224 [Kabilē (Kld)].

7901.

Tukša muca, ko dziedāšu?
Kad būs pilna, tad dziedāšu,
Kad būs pilna, tad dziedāšu
Līdz pašam vakaram.
224 [Kabilē (Kld)].

8031.

Labāk gāju dziedādama,
Ne ap otru runādama:
Drīz, ap otru runādama,
Top' lielāi ienaidā.
203 [Usmā (Usmas pag. Vp)].

8081.

Labāk, meitas, padziedam,
Nekā niekus runājam;
Niekus, blēņas runādamas,
Tiekam ļaužu valodās.
3491 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

8401.

Sagājušas lepnas meitas,
Nedrīkst laist valodiņas;
Es bij' tāda trakulīte,
Drīz palaidu valodiņu.
310 [Dignājā (Dignājas pag. Jk)].

8551.

Dziedi, dziedi, ganu meita,
Tu jau mani nevinnēsi:
Man dziesmiņu pills pūriņš,
Pilla ganu vācelīte.
191 [Kursīšos (Kursīšu pag. Kld)].

8552.

Dziedi, dziedi, manu (= ganu?) meita,
Tu jau mani nevinnēsi,
Tava maza dvēselīte
Putras spannī noslīkuse.
1880 [Jaunmuižā (Lutriņu pag. Kld)].

8941.

Vai tu dziedi, vai nedziedi,
Tu jau mani nevinnēsi,
Vinnēš' tevi rītē agri,
Vinnēš' tevi vakarē.
224 [Kabilē (Kld)].

- 399 -

9001.

Kas tā tāda dziedātāja
Diža ceļa maliņā?
Tā ir ciema ēriņģīte
Izdegušu priekšautiņu.
#224; 1-399.

9281.

Ne visām dziesmiņām
Abas puses izdziedāja;
Ne visām māsiņām
Īstas māsas atsaucās.
121 [Gulbenē (Md)].

9391.

Vienu pusi dziesmai zinu,
Otras puses nezināju;
Tu, māsiņ, ganos gāji,
Tu pasaki otru pusi.
1201 [Galgauskā (Galgauskas pag. Md)].

9501.

Kaunies, meita, kā kaunies,
Dziesmas vien nekaunies;
Dziesmas dēļ nenocels
Tava zīļu vainadziņa.
121 [Gulbenē (Md)].

9721.

Kas man maksās
To dziedājumu?
Es būt' miegu izgulējse,
Zeķu pāri noadījse.
1880 [Jaunmuižā (Lutriņu pag. Kld)].

10901.

Moza beju, nasaprotu,
Leidu Laimis pērteņā;
Maņ Laimeņa krāslu cēļa
Vyzuļim kuorsteidama.
427 [Varakļānu pag. Rz].

11131.

četri kokti ustobā,
četri svāti endželeiši,
Visi svāti endželeiši,
Paleidzeit mameņai.
415 [Daugavpils, Rēzeknes un Ludzas apr.].

11271.

četri kakti ustabā,
četri Dieva enģelīši;
Ceturtā kaktiņā
Rodas jauna dvēselīte.
69 [Bikserē (Patkules pag. Md)].

11731.

Visa zemīt' i živīja,
Kad es dzimu māmiņai;
živij, zemīt, neživij,
Nebūš' tavs arājiņš.
931 [Meirānos (Meirānu pag. Md)].

12751.

Tā, māmiņa, tava vaina,
Ka es augu netikuse:
Kam mazgāji mani mazu
Neskaidrāji ūdenī?
200 [Skrundā (Skrundas pag. Kld)].

12831.

Teci, teci, kumeliņi,
Tu gan zini kūmu sētu:
Kūmiņām zelta vārti,
Paši veŗas neveŗami.
1880 [Jaunmuižā (Lutriņu pag. Kld)].

12931.

Kūmās gāju, neliedzos,
Kad kūmās aicināja;
Kūmās dzēra alu, medu
Ar sidraba biķeŗiem.
1331 [Sikšņu pagastā (Gaujienas pag. Vlk)].

13401.

Es piedzimu māmiņai
Bez vārdiņa, bez krekliņa;
Krustamāte, šuj krekliņu,
Krustatēvs, pērc vārdiņu.
1880 [Jaunmuižā (Lutriņu pag. Kld)].

14251.

Kamlabad tam galdam
Visas kājas nolīkušas?
Tādēļ kājas nolīkušas,
Ka smagāku maizi lika.
232 [Talsos (Tl)].

14321.

Kas kaitēja kūmiņām
Nu neēst, nu nedzert:
Grieta pādi iznesāja
Uz savām rociņām.
195 [Raņķos (Raņķu pag. Kld)].

14531.

Audzin', Dieviņ, to pādīti,
Ko vakar krustījām,
Gaŗiem zobiem, īsām lūpām,
Lai var liepas lupināt.
1880 [Jaunmuižā (Lutriņu pag. Kld)].

- 400 -

14851.

Cinīšiem, kalniņiem,
Dižā kūmu istabiņa;
Iesim, kūmas, plāniņāi
To līdzenu nodancot.
203 [Usmā (Usmas pag. Vp)].

15101.

Spēlējat, mūzikanti,
Es iešu dancāt,
Es iešu dancāt
Ar savu pādi.
224 [Kabilē (Kld)].

15501.

Dancinu pādīti,
Adata rokā,
Lai mana pādīte
Diža šuvējiņa.
224 [Kabilē (Kld)].

16081.

Kas taku nomina
Pa klaju lauku?
Anniņa nomina,
Pādīti lenkdama.
1880 [Jaunmuižā (Lutriņu pag. Kld)].

16411.

Vēlīga Grietiņa
Kūmās iet;
Vai būs vēlīga
Pādēnu auklēt?
195 [Raņķos (Raņķu pag. Kld)].

16591.

Kas bijiet krustabnieki,
Nu uz mežu taisāties,
Lieciet cauņu cepurītes,
Joziet zaļus zobentiņus.
20 [Krapē (Krapas pag. Rg)].

16651.

Daždažādi pūlējos,
Pādēniņu gaidīdams:
Aiz Jelgavas mežā braucu,
šūpļa kārti meklēdams.
195 [Raņķos (Raņķu pag. Kld)].

17171.

čuči, guli, man' pādīte,
Zelta šūpļa galiņē,
Es pūpiņas izpuškoju
Dzeltenām puķītēm.
224 [Kabilē (Kld)].

17651.

Metiet, kūmas,
Sudraba naudu,
Lai aug pādei
Sudraba zobi.
200 [Skrundā (Skrundas pag. Kld)].

18481.

Jūs, kūmiņas, manas naudas
Pie galdiņa neskaitiet,
Gan es pate izskaitīšu,
Kaktiņā sēdēdama.
20 [Krapē (Krapas pag. Rg)].

20411.

Kūma, kūma, mazgā katlu,
Man ir milti ķeselē,
Par Daugavu pārgājuši,
Biezu putru vārīsam.
281 [Nītaures, Siguldas un Cēsu apvidū (Rg, C)].

20701.

Migu migu vien' actiņa,
Līdz aizmiga abas divi;
Kad aizmiga abas divi,
Tad es gāju govis slaukt.
191 [Kursīšos (Kursīšu pag. Kld)].

21731.

Mazi bērni, mazi bērni,
Mazu bērnu valodiņa:
Sasēduši saulītē,
Kā stradiņi užināja.
69 [Bikserē (Patkules pag. Md)].

21871.

Sissam plaukstas,
Māte dos ciča:
Man dos vienu,
Tev dos otru.
70 [Jaunbebros (Bebru pag. Rg)].

21891.

Tēt, mamma, tēt, mamma,
Ved bērnu ciemā!
Ja nava drāniņas,
Tin pakulās;
Ja nava pakulas,
Tin porva sūnās.
224 [Kabilē (Kld)].

22131.

Cibu cibu (čabu čabu) kājiņas
Ūz ciemiņu:
Ūz vectēvu, ūz vecmāti,
Ūz ciemiņu!
70 [Jaunbebros (Bebru pag. Rg)].

- 401 -

22871.

Lācīts kāpa ozolāi,
Bitīt' koda ļipiņā;
Kāp, lācīti, no ozola,
Lai skrien bite medu nest.
70 [Jaunbebros (Bebru pag. Rg)].

22931.

Ausā, zaķīti,
Spruks pakaliņa,
Kam lēci manē
Tēva laukē.
224 [Kabilē (Kld)].

24991.

Skuju dēļ lakstīgala
Eglienē nedziedāja,
Meklē ievas, lagzdieniņus,
Tur dziedāja svilpjodama.
224 [Kabilē (Kld)].

24992.

Visi putni šāi zemē,
Lakstīgalas vien nebija;
Tad atnāca lakstīgala,
Kad ozolam lapas plauka.
20 [Krapē (Krapas pag. Rg)].

25141.

Rauduvīte bēdājāsi,
Kad izžuva ezeriņš;
Nebēdā, rauduvīte,
Pieplūdīs ezeriņš.
3011 [Pomušas un Ārdzes pagastos (Ceraukstes pag. B)].

26311.

Cīrulītis alu dara
Kumeliņa pēdiņē.
Dari, dari, cīrulīti,
Būs man arī nodzerties.
193 [Lutriņos (Lutriņu pag. Kld)].

26941.

Caune vilka audekliņu
Gar gaŗo sila malu;
Caune auda, zaķīts mina,
Lapsa tina atspolītes.
121 [Gulbenē (Md)].

27361.

Ciercens savu līgaviņu
Ved no pirts istabā;
Izlūdzās no saimnieka,
Lai ielaida aizkrāsnē.
1880 [Jaunmuižā (Lutriņu pag. Kld)].

27611.

Vai, zaļā bērzu birze,
Ko ar mani naidojies?
Es gribēju cauri iet,
Tu norāvi vaiņadziņu.
29 [Nurmižos (Vildogas pag. Rg)].

28261.

Pried' ar egli lielījās,
Zaļas ziemu un vasaru;
Bērziņš gauži noraudāja,
Lapiņām nobirstot.
3031 [Tomē (Tomes pag. Rg)].

29151.

Brāļu bērni, māsu bērni
Gar uguni sasēduši.
Rītu cepšu pelu maizi,
Tad došu visiem.
224 [Kabilē (Kld)].

29321.

Cel kāju, dod pienu,
Bajāra gosniņa,
Bajāra bērniņi
Pieniņa dzērēji.
191 [Kursīšos (Kursīšu pag. Kld)].

29901.

Pļikadī pļekadī!
Aiz upītes velējās.
Melni bērni velējās
Ar baltām galviņām.
4 [Aijažos].

Table of Contents |View Entire Work